English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Váš operátor Vás sleduje

Filmed
Views 1,624,536

Aké údaje o Vás uchováva Váš mobilný operátor? Malte Spitz nemal veľké obavy, keď požiadal svojho operátora v Nemecku, aby mu poskytol údaje, ktoré má o ňom uchované. Po niekoľkých nezodpovedaných žiadostiach a žalobe Spitz dostal 35 830 riadkov údajov – podrobnú, takmer minúta po minúte správu o polroku jeho života.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Dobrý deň. Toto je môj mobilný telefón.
00:16
A mobile phone can change your life,
Mobilný telefón môže zmeniť váš život
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
a mobilný telefón vám dáva osobnú slobodu.
00:31
With a mobile phone,
Pomocou mobilného telefónu
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
môžete natočiť zločin proti ľudskosti v Sýrii.
00:43
With a mobile phone,
Pomocou mobilného telefónu
00:47
you can tweet a message
môžete tweetovať
00:49
and start a protest in Egypt.
a začať protest v Egypte.
00:52
And with a mobile phone,
A pomocou mobilného telefónu
00:57
you can record a song, load it up to
môžete nahrať pesničku, zavesiť ju na
01:00
SoundCloud and become famous.
SoundCloud a stať sa slávnym.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Toto všetko je možné s vašim mobilným telefónom.
01:05
I'm a child of 1984,
Som ročník 1984
01:10
and I live in the city of Berlin.
a žijem v Berlíne.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Vráťme sa do tej doby, do toho mesta.
01:15
Here you can see
Tu vidíte,
01:21
how hundreds of thousands of people
ako sa stotisíce ľudí
01:22
stood up and protested for change.
vzopreli a protestovali za zmenu.
01:24
This is autumn 1989,
Ide o jeseň 1989.
01:29
and imagine that all those people standing up
Predstavte si, že by všetci tí ľudia, ktorí sa vzopreli
01:32
and protesting for change had a
a protestovali za zmenu,
01:36
mobile phone in their pocket.
mali vo vrecku mobilný telefón.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Kto v tejto miestnosti má so sebou mobilný telefón?
01:42
Hold it up.
Vytiahnite ho.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Vytiahnite svoje telefóny, ukážte svoje telefóny!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Ukážte ich. Android, Blackberry, úžasné.
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Je ich veľa. V súčasnosti má mobilný telefón takmer každý.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Dnes však budem hovoriť o mne a mojom mobilnom telefóne,
01:58
and how it changed my life.
a ako mi zmenil život.
02:02
And I will talk about this.
A budem hovoriť aj o tomto.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Toto je 35 830 riadkov údajov.
02:09
Raw data.
Pôvodných dát.
02:14
And why are these informations there?
A prečo tieto údaje existujú?
02:17
Because in the summer of 2006,
Pretože Európska komisia v lete 2006
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
predložila istú smernicu.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Ide o smernicu o uchovávaní údajov.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
V tejto smernici sa píše, že každý operátor v Európe
02:33
each Internet service company all over Europe,
ako aj každý poskytovateľ internetu v celej Európe
02:37
has to store a wide range of information about the users.
musí uchovávať širokú škálu používateľských údajov.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Kto komu zavolá? Kto komu pošle email?
02:47
Who sends whom a text message?
Kto komu pošle esemesku?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
A keď použijete mobilný telefón, tak aj to, kde sa nachádzate.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Všetky tieto údaje váš operátor či poskytovateľ internetu
02:57
up to two years by your phone company
uchováva minimálne 6 mesiacov,
03:01
or your Internet service provider.
maximálne 2 roky.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
Po celej Európe sa ľudia vzopreli a povedali:
03:10
"We don't want this."
„Toto nechceme.“
03:14
They said, we don't want this data retention.
Povedali, nechceme toto uchovávanie údajov.
03:17
We want self-determination in the digital age,
V digitálnom veku chceme slobodné rozhodovanie
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
a nechceme, aby operátori a provideri
03:23
have to store all this information about us.
o nás museli uchovávať všetky tieto údaje.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Boli to právnici, novinári, kňazi...
03:30
they all said: "We don't want this."
a všetci povedali: „Toto nechceme.“
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
A tu vidíte, ako desaťtisíce ľudí
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
vyšli do ulíc Berlína a povedali:
03:39
"Freedom, not fear."
„Slobodu, nie strach.“
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Niektorí dokonca povedali, že by to bola Stasi 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Stasi bola štátna bezpečnosť vo Východnom Nemecku.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
Položil som si otázku: „No funguje to vôbec?“
03:55
Can they really store all this information about us?
Naozaj o nás môžu uchovávať všetky tieto údaje?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Zakaždým, keď použijem svoj mobilný telefón?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
A tak som požiadal môjho operátora, Deustche Telekom,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
ktorý bol v tom čase najväčším operátorom v Nemecku,
04:11
and I asked them, please,
požiadal som: „Prosím,
04:14
send me all the information you have stored about me.
pošlite mi všetky údaje, ktoré máte o mne uložené."
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Požiadal som raz, požiadal som ešte raz,
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
no nedostal som žiadnu poriadnu odpoveď. Iba samé bla bla bla.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Potom som však odpovedal: „Tie údaje chcem mať,
04:25
because this is my life you are protocoling.
pretože si zaznamenávate môj život."
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Tak som sa rozhodol dať ich na súd,
04:33
because I wanted to have this information.
pretože som tie údaje chcel mať.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Ale odpoveď Deutsche Telekomu bola: „Nie,
04:40
we will not give you this information.
tieto údaje vám neposkytneme."
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Nakoniec došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu.
04:45
I'll put down the lawsuit
Ja stiahnem žalobu
04:49
and they will send me all the information I ask for.
a oni mi pošlú všetky údaje, o ktoré žiadam.
04:51
Because in the mean time,
Pretože medzitým
04:54
the German Constitutional Court ruled
nemecký Ústavný súd rozhodol,
04:55
that the implementation of this E.U. directive
že implementácia tejto smernice EÚ
04:57
into German law was unconstitutional.
do nemeckých zákonov je protiústavná.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Takže mi prišla táto škaredá hnedá obálka
05:05
with a C.D. inside.
a vo vnútri bolo cédečko.
05:08
And on the C.D., this was on.
A toto bolo na ňom.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
35 830 riadkov údajov.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Keď som to prvýkrat videl, povedal som si:
05:19
it's a huge file. Okay.
„Okej, je to obrovský súbor. Okej."
05:21
But then after a while I realized,
Ale po chvíli som si uvedomil,
05:24
this is my life.
že toto je môj život.
05:27
This is six months of my life,
Tento súbor je 6 mesiacov
05:29
into this file.
môjho života.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Bol som trochu skeptický, čo by som mal s tým urobiť?
05:35
Because you can see where I am,
Pretože vidíte, kde sa nachádzam,
05:40
where I sleep at night,
kde v noci spím,
05:43
what I am doing.
čo robím.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Potom som si ale povedal, že chcem tieto údaje zverejniť.
05:50
I want to make them public.
Chcem, aby uzreli svetlo sveta.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Pretože chcem ľuďom ukázať, čo znamená uchovávanie údajov.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Tak sme spolu s Zeit Online a Open Data City vytvorili toto.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Toto je vizualizácia šiestich mesiacov môjho života.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Môžete ju priblížiť alebo vzdialiť,
06:10
you can wind back and fast forward.
môžete pretočiť dozadu alebo dopredu.
06:12
You can see every step I take.
Vidíte každý môj krok.
06:14
And you can even see
Dokonca môžete vidieť,
06:18
how I go from Frankfurt by train
ako idem vlakom z Frankfurtu
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
do Kolína, a ako často cestou telefonujem.
06:23
All this is possible with this information.
Tieto údaje to všetko umožňujú.
06:27
That's a little bit scary.
Je to trochu desivé.
06:32
But it is not only about me.
Ale netýka sa to len mňa.
06:37
It's about all of us.
Týka sa to nás všetkých.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Najprv iba zavolám manželke a ona zavolá mne,
06:45
and we talk to each other a couple of times.
a párkrát spolu hovoríme.
06:50
And then there are some friends calling me,
A potom mi volá niekoľko priateľov,
06:53
and they call each other.
ktorí si telefonujú aj navzájom.
06:55
And after a while you are calling you,
A po chvíli vy voláte jemu
06:57
and you are calling you, and you have this great
a on volá vám, a vytvoríte túto ohromnú
06:59
communication network.
komunikačnú sieť.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Vidíte, ako vaše kontakty komunikujú navzájom,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
kedy spolu telefonujú, kedy idú spať.
07:08
You can see all of this.
Toto všetko tu môžete vidieť.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Vidíte centrá, kto je lídrom skupiny.
07:14
If you have access to this information,
Ak máte prístup k týmto údajom,
07:18
you can see what your society is doing.
môžete vidieť, čo vaša spoločnosť robí .
07:21
If you have access to this information,
Ak máte prístup k týmto údajom,
07:25
you can control your society.
môžete vašu spoločnosť kontrolovať.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Ide o detailný plán pre krajiny ako Čína alebo Irán.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Ide o detailný plán ako sledovať vašu spoločnosť,
07:37
because you know who talks to whom,
pretože viete, kto s kým hovorí,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
kto komu pošle email; toto všetko je možné,
07:44
if you have access to this information.
ak máte prístup k týmto údajom.
07:47
And this information is stored for at least six months
A tieto údaje sa v Európe uchovávajú
07:49
in Europe, up to two years.
minimálne 6 mesiacov, maximálne 2 roky.
07:53
Like I said at the beginning,
Ako som na začiatku povedal,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
predstavte si, že by všetci tí ľudia v uliciach Berlína
07:59
in autumn of 1989
na jeseň 1989
08:03
had a mobile phone in their pocket.
mali vo vrecku mobilný telefón.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
Stasi by vedela, kto sa zúčastnil tohto protestu,
08:08
and if the Stasi would have known
a keby Stasi vedela,
08:12
who are the leaders behind it,
kto boli lídri protestu,
08:14
this may never have happened.
možno by sa to nikdy nebolo stalo.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Berlínsky múr by možno nikdy nepadol.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
Dôsledkom toho by nepadla ani železná opona.
08:23
Because today, state agencies and companies
Pretože štátne firmy a agentúry dnes
08:27
want to store as much information as they can get about us,
o nás chcú uchovávať toľko údajov, koľko len môžu,
08:32
online and offline.
online a offline.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Chcú mať možnosť sledovať naše životy
08:38
and they want to store them for all time.
a chcú tie údaje navždy uchovať.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Ale slobodné rozhodovanie a život v digitálnom veku
08:46
is no contradiction.
si neodporujú.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Dnes však musíte bojovať za slobodné rozhodovanie.
08:53
You have to fight for it every day.
Musíte zaň bojovať každý deň.
08:58
So, when you go home,
Takže, keď prídete domov,
09:02
tell your friends
povedzte svojim priateľom,
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
že súkromie je hodnota 21. storočia
09:07
and it's not outdated.
a nie je to prežitok.
09:11
When you go home, tell your representative
Keď prídete domov, povedzte svojmu poslancovi,
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
že ak firmy a štátne agentúry majú možnosť
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
uchovávať isté údaje, neznamená, že to musia robiť.
09:22
And if you don't believe me,
A ak mi neveríte,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
spýtajte sa svojho operátora, aké údaje o vás uchováva.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Takže zakaždým, keď v budúcnosti použijete mobilný telefón,
09:37
let it be a reminder to you
pripomeňte si,
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
že za slobodné rozhodovanie v digitálnom veku musíte bojovať.
09:47
Thank you.
Ďakujem.
09:51
(Applause)
(Potlesk)
09:52
Translated by Basha Sykorova
Reviewed by Renáta Rudiinová

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com