English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Kompania juaj telefonike po ju ruan

Filmed
Views 1,624,536

Çfarë lloji të dhënash po mbledh operatori juaj mobil? Malte Spitz nuk ishte shumë i shqetësuar kur i kërkoi operatorit të tij në Gjermani të ndante me të informacionin e ruajtur mbi të. Mbas shumë kërkesave pa përgjigje dhe një padie gjyqësore më vonë, Spitz mori 35,830 rreshta kodi – një llogari e detajuar, minutë pas minute të gjysmë viti të jetës së tij.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Përshëndetje!
Ky është celulari im.
00:16
A mobile phone can change your life,
Një telefon celular
mund t'ju ndryshojë jetën
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
dhe njëkohësisht një celular
ju jep liri individuale.
00:31
With a mobile phone,
Me një celular,
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
mund të nxirrni në foto
një krim kundër njerëzimit në Siri.
00:43
With a mobile phone,
Me një celular,
00:47
you can tweet a message
mund të cicëroni një mesazh
00:49
and start a protest in Egypt.
e të nisni një protestë në Egjipt.
00:52
And with a mobile phone,
Dhe me një celular,
00:57
you can record a song, load it up to
mund të regjistroni një këngë,
ta ngarkoni atë në SoundCloud
01:00
SoundCloud and become famous.
e të bëheni të famshëm.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Të gjitha këto janë të mundshme
me telefonin tuaj celular.
01:05
I'm a child of 1984,
Jam një fëmijë i vitit 1984
01:10
and I live in the city of Berlin.
dhe jetoj në qytetin e Berlinit.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Të kthehemi mbrapa në atë kohë,
në këtë qytet!
01:15
Here you can see
Këtu mund të shihni
01:21
how hundreds of thousands of people
se si me qindra mijëra njerëz
01:22
stood up and protested for change.
u ngritën dhe protestuan për ndryshim.
01:24
This is autumn 1989,
Bëhet fjalë për vjeshtën e 1989-s.
01:29
and imagine that all those people standing up
Imagjinoni sikur të tërë
këta njerëz, që u ngritën
01:32
and protesting for change had a
dhe protestuan, të kishin një celular
01:36
mobile phone in their pocket.
në xhepin e tyre.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Kush ka celular me vete këtu?
01:42
Hold it up.
Ngrijeni lart.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Ngrijini telefonat tuaj!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Një Android, një Blackberry.
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Shumë. Sot thuajse çdokush
ka një celular.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Por sot do të flas për veten
dhe për telefonin tim
01:58
and how it changed my life.
dhe se si ma ndryshoi jetën.
02:02
And I will talk about this.
Dhe do të flas për këto këtu.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Këto janë 35,830 rreshta informacion.
02:09
Raw data.
Të dhëna të papërpunuara.
02:14
And why are these informations there?
Çne këtu këto informacione?
02:17
Because in the summer of 2006,
Sepse në verë të vitit 2006,
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
Komisioni i Bashkimit Evropian
hartoi një direktivë.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Kjo direktivë quhet Direktiva
e Ruajtjes së të Dhënave.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
Në direktivë thuhet se
çdo kompani telefonike në Evropë,
02:33
each Internet service company all over Europe,
çdo kompani shërbimesh Interneti
anembanë Evropës,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
duhet të ruajë një gamë të gjerë
informacioni rreth përdoruesve.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Kë merr tjetri?
Kush dërgon një mesazh elektronik?
02:47
Who sends whom a text message?
Kush i dërgon një mesazh në tekst tjetrit?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
Dhe ku gjendeni, nëse përdorni
celularin tuaj.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Të gjitha këto informacione ruhen
të paktën nga gjashtë muaj
02:57
up to two years by your phone company
gjer në dy vjet nga kompania
juaj e telefonit,
03:01
or your Internet service provider.
ose nga mundësuesi juaj
i shërbimeve Interneti (ISP).
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
Në tërë Evropën, njerëzit
u ngritën dhe thanë,
03:10
"We don't want this."
"Nuk e duam këtë".
03:14
They said, we don't want this data retention.
Ata thanë,
"Nuk e duam këtë ruajtje të dhënash.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Duam vetëpërcaktim në epokën digjitale
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
dhe s'duam që kompanitë telefonike
dhe të Internetit
03:23
have to store all this information about us.
të ruajnë të gjitha këto informacione
rreth nesh.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Pati avokatë, gazetarë, priftërinj.
03:30
they all said: "We don't want this."
Të gjithë deklaruan,
"Nuk e duam këtë".
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Dhe këtu mund të shihni,
ndoshta 10 mijë veta
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
që dolën në rrugët e Berlinit
dhe thanë njëzëri,
03:39
"Freedom, not fear."
"Liri, jo frikë".
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Madje disa thanë se kjo
do të bëhet Stasi 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Stasi qe policia sekrete
në Gjermaninë Lindore.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
Gjithashtu e pyes veten,
funksionon vërtet?
03:55
Can they really store all this information about us?
Vërtet mund t'i ruajnë të gjitha
këto të dhëna rreth nesh?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Çdo herë që përdor celularin tim?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Kështu që pyeta kompaninë time
të telefonit, Telekomin Gjerman,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
që në atë kohë ishte kompania
më e madhe telefonike në Gjermani
04:11
and I asked them, please,
dhe i pyeta, ju lutem,
04:14
send me all the information you have stored about me.
më dërgoni të gjitha të dhënat
që keni ruajtur për mua.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
I pyeta një herë, i pyeta sërish
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
dhe s'mora asnjë përgjigje reale.
Ishin thjesht përgjigje koti.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Por pastaj iu thashë,
dua t'i kem këto të dhëna,
04:25
because this is my life you are protocoling.
sepse po protokolloni jetën time.
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Vendosa të nisja një padi
kundër tyre,
04:33
because I wanted to have this information.
sepse doja ta kisha këtë informacion.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Por Telekomi Gjerman tha,
04:40
we will not give you this information.
"Jo, nuk ta japim këtë informacion".
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Në fund, arrita një marrëveshje me ta.
04:45
I'll put down the lawsuit
Do të pushoja padinë
04:49
and they will send me all the information I ask for.
dhe ata do të më dërgonin
të dhënat që iu kërkova.
04:51
Because in the mean time,
Sepse ndërkohë,
04:54
the German Constitutional Court ruled
Gjykata Kushtetuese Gjermane
vendosi
04:55
that the implementation of this E.U. directive
se zbatimi i kësaj direktive të BE-së
04:57
into German law was unconstitutional.
në ligjin gjerman ishte jokushtetues.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Ndaj mora këtë zarf të shëmtuar
ngjyrë kafe
05:05
with a C.D. inside.
me një CD brenda.
05:08
And on the C.D., this was on.
Dhe CD-ja përmbante këto.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
35,830 rreshta informacion.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Në fillim e pashë dhe thashë,
05:19
it's a huge file. Okay.
"Dakord, është një dosje gjigande. "
05:21
But then after a while I realized,
Por pas një farë kohe kuptova,
05:24
this is my life.
kjo është jeta ime.
05:27
This is six months of my life,
Këto janë gjashtë muaj të jetës sime
05:29
into this file.
brenda në këtë dosje.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Isha pak skeptik. Ç'të bëja me të?
05:35
Because you can see where I am,
Sepse mund të shihni ku jam,
05:40
where I sleep at night,
ku fle natën
05:43
what I am doing.
dhe çfarë po bëj.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Por pastaj thashë, dua të dal
publikisht me këtë informacion.
05:50
I want to make them public.
Dua t'i bëj publike.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Sepse dua t'iu tregoj njerëzve se çfarë
nënkupton ruajtja e të dhënave.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Së bashku me Zeit Online
dhe Open Data City, bëra këtë.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Ky është një vizualizim i gjashtë muajve
të jetës sime.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Mund ta afroni, ta largoni,
06:10
you can wind back and fast forward.
mund të ktheheni mbrapa
e të ecni para.
06:12
You can see every step I take.
Mund të shihni çdo hap që bëj.
06:14
And you can even see
Madje mund të shihni
06:18
how I go from Frankfurt by train
si shkoj me tren nga Frankfurti
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
në Këln dhe sa shpesh telefonoj
mes këtij intervali.
06:23
All this is possible with this information.
Krejt kjo është e mundshme
me këtë informacion.
06:27
That's a little bit scary.
Është pak e frikshme.
06:32
But it is not only about me.
Por s'është vetëm për mua.
06:37
It's about all of us.
Është për të tërë ne.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Fillimish, marr vetëm gruan time
dhe ajo më merr mua
06:45
and we talk to each other a couple of times.
dhe flasim disa herë
me njëri-tjetrin.
06:50
And then there are some friends calling me,
Pastaj më telefonojnë disa miq
06:53
and they call each other.
dhe ata marrin njëri-tjetrin.
06:55
And after a while you are calling you,
Dhe pastaj ju merrni ata
06:57
and you are calling you, and you have this great
dhe ata juve dhe krijohet
06:59
communication network.
një rrjet i madh komunikimi.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Por mund ta shihni si njerëzit tuaj
komunikojnë me njëri-tjetrin,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
në ç'kohë telefonojnë njëri-tjetrin,
kur shkojnë të flenë.
07:08
You can see all of this.
Mund t'i shihni të gjitha këto.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Mund të vështroni qendrat,
se kush janë udhëheqësit në grup.
07:14
If you have access to this information,
Nëse mund të hyni në këto të dhëna,
07:18
you can see what your society is doing.
mund të shihni se çfarë bën
shoqëria juaj.
07:21
If you have access to this information,
Nëse mund të hyni në këto të dhëna,
07:25
you can control your society.
mund ta kontrolloni shoqërinë tuaj.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Ky është një model
për vendet si Kina dhe Irani.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Ky është një model si të mbikëqyret
shoqëria,
07:37
because you know who talks to whom,
sepse dini se kush flet
me njërin, apo tjetrin,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
kush i dërgon mesazh elektronik kujt,
krejt kjo është e mundshme,
07:44
if you have access to this information.
nëse mund të hyni në këto të dhëna.
07:47
And this information is stored for at least six months
Në Europë këto informacione ruhen të paktën
07:49
in Europe, up to two years.
për gjashtë muaj, e gjer në dy vite.
07:53
Like I said at the beginning,
Siç thashë në fillim,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
përfytyroni sikur të gjithë ata njerëz
në rrugët e Berlinit
07:59
in autumn of 1989
në vjeshtën e vitit 1989
08:03
had a mobile phone in their pocket.
të kishin një celular në xhepin e tyre.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
Dhe Stasi do të kish ditur se
kush mori pjesë në atë protestë,
08:08
and if the Stasi would have known
dhe po ta kish ditur Stasi
08:12
who are the leaders behind it,
se cilët janë drejtuesit pas saj,
08:14
this may never have happened.
ajo mund të mos kish ndodhur kurrë.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Rënia e Murit të Berlinit
mund të mos ishte kryer.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
Dhe si pasojë, as rënia
e Perdes së Hekurt.
08:23
Because today, state agencies and companies
Sot, agjencitë dhe kompanitë shtetërore
08:27
want to store as much information as they can get about us,
duan të ruajnë sa më tepër të dhëna
rreth nesh që të munden,
08:32
online and offline.
në linjë dhe jashtë linje.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Duan të kenë mundësinë
të gjurmojnë jetët tona
08:38
and they want to store them for all time.
dhe duan t'i ruajnë tërë kohës.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Por mes vetëpërcaktimit dhe ekzistencës
në epokën digjitale
08:46
is no contradiction.
nuk ka kontradiktë.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Por sot duhet të luftosh
për vetëpërcaktim.
08:53
You have to fight for it every day.
Për të duhet luftuar përditë.
08:58
So, when you go home,
Kur të shkoni në shtëpi,
09:02
tell your friends
u thoni miqve tuaj
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
se privatësia është një vlerë
e shek. 21-të
09:07
and it's not outdated.
dhe nuk është vjetruar.
09:11
When you go home, tell your representative
Kur të shkoni në shtëpi,
u thoni përfaqësuesve tuaj
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
se thjesht pse kompanitë dhe agjencitë
shtetërore kanë mundësinë
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
të ruajnë një informacion të caktuar,
s'kanë pse ta bëjnë.
09:22
And if you don't believe me,
Nëse s'më besoni,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
pyesni kompaninë tuaj telefonike
se çfarë informacioni kanë ruajtur për ju.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Në të ardhmen, sa herë
që të përdorni celularin,
09:37
let it be a reminder to you
të sillni në mend
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
se duhet të luftoni për vetëpërcaktim
në epokën digjitale.
09:47
Thank you.
Ju faleminderit.
09:51
(Applause)
(Duartrokitje)
09:52
Translated by Sokol Dollani
Reviewed by Besnik Bleta

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com