English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Малте Шпиц: Телефонната ви компания ви наблюдава

Filmed
Views 1,624,536

Какъв вид данни събира телефонната ви компания? Малте Шпиц не е бил много разтревожен, когато помолил оператора си в Германия да му изпрати съхранената за него информация. Много молби, на които нямало отговор и по-късно съдебно дело, Шпиц получил 35,830 реда кодове - подробна, почти минута по минута сметка на половин година от живота си.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Здравейте. Това е мобилният ми телефон.
00:16
A mobile phone can change your life,
Мобилният телефон може да промени живота ви
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
и мобилният телефон ви дава индивидуална свобода.
00:31
With a mobile phone,
С мобилен телефон
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
можете да докладвате за престъпление срещу
народа на Сирия.
00:43
With a mobile phone,
С мобилен телефон
00:47
you can tweet a message
можете да изпратите съобщение
00:49
and start a protest in Egypt.
и да започнете протест в Египет.
00:52
And with a mobile phone,
С мобилен телефон
00:57
you can record a song, load it up to
можете да запишете песен, да я заредите в
01:00
SoundCloud and become famous.
"Саундклауд" и тя да стане известна.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Всичко това е възможно с мобилен телефон.
01:05
I'm a child of 1984,
Дете съм на 1984-та г.
01:10
and I live in the city of Berlin.
и живея в Берлин.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Нека да се върнем в това време, в този град.
01:15
Here you can see
Тук можете да видите
01:21
how hundreds of thousands of people
как стотици хиляди хора
01:22
stood up and protested for change.
протестират за промяна.
01:24
This is autumn 1989,
Есента на 1989 г. е,
01:29
and imagine that all those people standing up
представете си, че всички тези хора
01:32
and protesting for change had a
които протестират за промяна, имат
01:36
mobile phone in their pocket.
мобилен телефон в джоба си.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Кой в залата има мобилен телефон със себе си?
01:42
Hold it up.
Вдигнете го.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Вдигнете мобилните си телефони, вдигнете мобилните си
телефони!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Вдигнете ги. "Андроид", "Блекбъри".
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Това са много телефони. Почти всички имат мобилни
телефони.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Но днес ще говоря за себе си и за моя мобилен телефон,
01:58
and how it changed my life.
и как той промени живота ми.
02:02
And I will talk about this.
Ще говоря за това.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Това са 35 830 реда информация.
02:09
Raw data.
Необработени данни.
02:14
And why are these informations there?
Защо тази информация е тук?
02:17
Because in the summer of 2006,
Защото през лятото на 2006 г.
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
Европейската комисия издаде директива.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Тя се нарича "Директива за запазване на данни".
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
В директивата пише, че всяка телефонна компания в
Европа,
02:33
each Internet service company all over Europe,
всяка компания за интернет услуги в Европа,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
трябва за запаметява много информация за потребителите.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Кой на кого звъни. Кой на кого изпраща е-писмо.
02:47
Who sends whom a text message?
Кой на кого изпраща текстово съобщение.
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
Дали използвате мобилния си телефон там, където сте.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Тази информация се запаметява най-малко от шест
месеца,
02:57
up to two years by your phone company
до две години от телефонната ви компания
03:01
or your Internet service provider.
или от доставчика ви на интернет услуги.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
В цяла Европа хората казаха:
03:10
"We don't want this."
"Не искаме това".
03:14
They said, we don't want this data retention.
Те казаха, че не искат това запаметяване на данни.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Искаме само определение в дигиталната ера
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
и не искаме телефонните компании и интернет компаниите
03:23
have to store all this information about us.
да е необходимо да запаметяват цялата тази наша информация.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Това бяха адвокати, журналисти, свещеници и
03:30
they all said: "We don't want this."
всички те казаха: "Не искаме това".
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Тук може да видите, как 10 хиляди души
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
излязоха на улиците в Берлин и казаха:
03:39
"Freedom, not fear."
"Свобода, не страх".
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Някои дори казаха, че това ще бъди Щази 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Щази беше тайната полиция в Източна Германия.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
Питам се, дали това работи.
03:55
Can they really store all this information about us?
Могат ли те да запаметят цялата тази наша информация?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Всеки път, когато използвам мобилен телефон?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Попитах телефонната си компания, "Дойче телеком",
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
която по това време беше най-голямата телефонна компания в Германия,
04:11
and I asked them, please,
и ги помолих:
04:14
send me all the information you have stored about me.
"Изпратете ми цялата моя информация, която сте записали."
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Помолих ги два пъти,
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
но не получих истински отговор. Бяха само празни приказки.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Но тогава казах, че искам да имам тази информация,
04:25
because this is my life you are protocoling.
защото те запаметяват живота ми.
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Реших да заведа дело срещу тях,
04:33
because I wanted to have this information.
защото исках да имам тази информация.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Но "Дойче Телеком" каза: "Не,
04:40
we will not give you this information.
няма да ви дадем тази информация".
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Накрая намерих решение.
04:45
I'll put down the lawsuit
Ще заведа делото
04:49
and they will send me all the information I ask for.
и те ще ми изпратят цялата информация, която искам.
04:51
Because in the mean time,
Защото междувременно
04:54
the German Constitutional Court ruled
немският Конституционен съд реши,
04:55
that the implementation of this E.U. directive
че въвеждането на директивата на Европейския съюз
04:57
into German law was unconstitutional.
в Германия е неконституционно.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Получих този грозен кафяв пощенски плик
05:05
with a C.D. inside.
със CD.
05:08
And on the C.D., this was on.
Това беше в CD-то.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
Тридесет и пет хиляди осемстотин и тридесет реда
информация.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Когато го видях, си помислих: "Добре,
05:19
it's a huge file. Okay.
това е голям файл. Добре".
05:21
But then after a while I realized,
Но след известно време осъзнах,
05:24
this is my life.
че това е животът ми.
05:27
This is six months of my life,
В този файл
05:29
into this file.
са шест месеца от живота ми.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Бях малко скептичен, какво да правя с това.
05:35
Because you can see where I am,
Защото можете да видите къде съм,
05:40
where I sleep at night,
къде спя,
05:43
what I am doing.
какво правя.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Тогава казах, че
05:50
I want to make them public.
искам да публикувам тази информация.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Защото искам да покажа на хората, какво значи
запаметяването на данни.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Направих това с "Цайт онлайн" и "Опън дейта сити".
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Това е визуализация на шест месеца от живота ми.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Можете да ги намалявате и да ги увеличавате,
06:10
you can wind back and fast forward.
можете да ги превъртате назад и напред.
06:12
You can see every step I take.
Можете да видите всяка моя стъпка.
06:14
And you can even see
Можете дори да видите,
06:18
how I go from Frankfurt by train
как отивам с влак от Франкфурт
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
до Кьолн и колко често звъня по телефона през това време.
06:23
All this is possible with this information.
Всичко това е възможно с тази информация.
06:27
That's a little bit scary.
Това е малко плашещо.
06:32
But it is not only about me.
Но това не се отнася само за мен.
06:37
It's about all of us.
Отнася се за всички.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Първо, позвънявам на съпругата си и тя ми позвънява,
06:45
and we talk to each other a couple of times.
и говорим за няколко минути.
06:50
And then there are some friends calling me,
След това ми позвъняват няколко приятели
06:53
and they call each other.
и си звънят един на друг.
06:55
And after a while you are calling you,
След малко ти звъниш на този,
06:57
and you are calling you, and you have this great
а ти звъниш на този и имате тази страхотна
06:59
communication network.
комуникационна мрежа.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Но можете да видите, как хората комуникират един с друг,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
кога звънят, кога си лягат.
07:08
You can see all of this.
Можете да видите всичко това.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Можете да видите хъбовете и кои са водачите в групата.
07:14
If you have access to this information,
Ако имате достъп до тази информация,
07:18
you can see what your society is doing.
можете да видите какво прави обществото.
07:21
If you have access to this information,
Ако имате достъп до тази информация,
07:25
you can control your society.
можете да управлявате обществото.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Това е копие за държави като Китай и Иран.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Това е копие, как да проучвате обществото,
07:37
because you know who talks to whom,
защото знаете кой с кого говори,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
кой на кого изпраща е-писмо, всичко това е възможно,
07:44
if you have access to this information.
ако имате достъп до тази информация.
07:47
And this information is stored for at least six months
Тази информация се съхранява най-малко шест месеца,
07:49
in Europe, up to two years.
а за Европа се съхранява до две години.
07:53
Like I said at the beginning,
Както казах в началото,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
представете си, че всички тези хора, които излязоха на
улиците в Берлин
07:59
in autumn of 1989
през есента на 1989 г.,
08:03
had a mobile phone in their pocket.
имаха мобилен телефон в джоба си.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
Щази щеше да знае, кой е участвал в този протест,
08:08
and if the Stasi would have known
а ако Щази знаеше
08:12
who are the leaders behind it,
кои са водачите на протеста,
08:14
this may never have happened.
това можеше никога да не се случи.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Падането на Берлинската стена можеше да не бъде
осъществено.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
Също и падането на Желязната завеса.
08:23
Because today, state agencies and companies
Защото днес държавни агенции и компании
08:27
want to store as much information as they can get about us,
искат да запаметят колкото се може повече информация
08:32
online and offline.
онлайн и офлайн.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Те искат да имат възможност да проследяват живота ни
08:38
and they want to store them for all time.
и да го запаметят завинаги.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Но самоопределението и това, че живеем в дигиталната ера
08:46
is no contradiction.
не е противоречие.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Но трябва да се борите за самоопределението си.
08:53
You have to fight for it every day.
Трябва да се борите за него всеки ден.
08:58
So, when you go home,
Когато отидете в къщи,
09:02
tell your friends
кажете на приятелите си,
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
че самотата е ценност на 21-ви век
09:07
and it's not outdated.
и това не е отживелица.
09:11
When you go home, tell your representative
Когато отидете в къщи, кажете на представителя ви,
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
че само защото компании и държавни агенции имат
възможността
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
да запаметяват определена информация, те не трябва да
го правят.
09:22
And if you don't believe me,
Ако не ми вярвате,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
попитайте телефонната си компания, каква информация
запаметява за вас.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
В бъдеще, всеки път, когато използвате мобилния си
телефон,
09:37
let it be a reminder to you
нека това ви напомня,
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
че трябва да се борите за самоопределението си в
дигиталната ера.
09:47
Thank you.
Благодаря!
09:51
(Applause)
(Аплодисменти)
09:52
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com