English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Din telefonoperatör ser dig

Filmed
Views 1,624,536

Vilken information sparar telefonoperatörer? Malte Spitz var inte alltför orolig när han frågade sin operatör i Tyskland att dela med sig av informationen de sparat om honom. Flera obesvarade förfrågningar och en rättsprocess senare får Spitz 35 830 rader data -- en detaljerad, nästan minut-för-minut beskrivning av ett halvt år av sitt liv.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Hej! Det här är min mobiltelefon.
00:16
A mobile phone can change your life,
En mobiltelefon kan förändra ditt liv
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
och en mobiltelefon ger dig frihet som en individ.
00:31
With a mobile phone,
Med en mobiltelefon
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
kan du filma ett brott mot mänskligheten i Syrien.
00:43
With a mobile phone,
Med en mobiltelefon
00:47
you can tweet a message
kan du twittra ett meddelande
00:49
and start a protest in Egypt.
och starta protester i Egypten.
00:52
And with a mobile phone,
Och med en mobiltelefon
00:57
you can record a song, load it up to
kan du spela in en låt, ladda upp den till
01:00
SoundCloud and become famous.
SoundCloud och bli känd.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Allt det här är möjligt med din mobiltelefon.
01:05
I'm a child of 1984,
Jag är ett barn av 1984
01:10
and I live in the city of Berlin.
och jag bor i Berlin.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Låt oss ta oss tillbaks till den tiden, den staden.
01:15
Here you can see
Här kan ni se
01:21
how hundreds of thousands of people
hur hundratusentals människor
01:22
stood up and protested for change.
protesterar för förändring.
01:24
This is autumn 1989,
Det är hösten 1989
01:29
and imagine that all those people standing up
och föreställ er att alla de här människorna
01:32
and protesting for change had a
som protesterar för förändring hade en
01:36
mobile phone in their pocket.
mobiltelefon i fickan.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Vilka här i rummet har en mobiltelefon med sig?
01:42
Hold it up.
Håll upp den.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Håll upp era telefoner, håll upp era telefoner!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Håll up den. En Android, en Blackberry. Wow!
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Det var många. Nästan alla idag har en mobiltelefon.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Men idag ska jag prata om mig och min mobiltelefon
01:58
and how it changed my life.
och hur den förändrade mitt liv.
02:02
And I will talk about this.
Och jag ska prata om det här.
02:06
These are 35,830 lines of information.
De här 35 830 raderna information.
02:09
Raw data.
Rådata.
02:14
And why are these informations there?
Och varför den här informationen finns där.
02:17
Because in the summer of 2006,
Därför att sommaren 2006
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
antog EU-kommissionen ett direktiv.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Direktivet kallas Datalagringsdirektivet.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
Direktivet säger att alla telefonoperatörer i Europa,
02:33
each Internet service company all over Europe,
varje internetleverantör i Europa,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
måste lagra en stor mängd information om användarna.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Vem ringer vem? Vem skickar e-post till vem?
02:47
Who sends whom a text message?
Vem skickar SMS till vem?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
Och om du använder en mobiltelefon, var du är.
02:52
All this information is stored for at least six months,
All den här informationen sparas i minst sex månader,
02:57
up to two years by your phone company
upp till två år, av din telefonoperatör
03:01
or your Internet service provider.
eller din internetleverantör.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
Och över hela Europa protesterade människor och sa,
03:10
"We don't want this."
"Vi vill inte ha det här."
03:14
They said, we don't want this data retention.
De sa, vi vill inte ha den här lagringen av information.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Vi vill ha självbestämmande i den digitala tidsåldern
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
och vi vill inte att telefonoperatörer och internetföretag
03:23
have to store all this information about us.
ska tvingas spara all den här informationen om oss.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Där fanns advokater, journalister, präster
03:30
they all said: "We don't want this."
och alla sa: "Vi vill inte ha det här."
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Här kan ni se 10 000-tals människor
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
som gick ut på Berlins gator och sa:
03:39
"Freedom, not fear."
"Frihet, inte fruktan."
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Vissa sa till och med att det här skulle vara Stasi 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Stasi var den hemliga polisen i Östtyskland.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
Och jag frågar mig också själv,
kommer det verkligen att fungera?
03:55
Can they really store all this information about us?
Kan de verkligen lagra all den här information om oss?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Varje gång jag använder min mobiltelefon?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Så jag bad min telefonoperatör, Deutsche Telekom,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
då den största telefonoperatören i Tyskland,
04:11
and I asked them, please,
och jag bad dem att
04:14
send me all the information you have stored about me.
skicka all information de hade lagrat om mig.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Jag frågade dem en gång och jag frågade dem igen
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
men jag fick inget riktigt svar, bara blah, blah tillbaka.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Men sen sa jag att jag vill verkligen ha den här informationen
04:25
because this is my life you are protocoling.
eftersom det är mitt liv ni protokollför.
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Så jag bestämde mig för att inleda en rättsprocess mot dem
04:33
because I wanted to have this information.
eftersom jag ville ha informationen.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Men Deutsche Telekom sa nej,
04:40
we will not give you this information.
vi kommer inte att ge dig den här informationen.
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Så till sist förlikades vi.
04:45
I'll put down the lawsuit
Jag lade ner rättsprocessen
04:49
and they will send me all the information I ask for.
och de skulle skicka mig informationen jag bad om.
04:51
Because in the mean time,
Eftersom under tiden
04:54
the German Constitutional Court ruled
kom den tyska författningsdomstolen fram till
04:55
that the implementation of this E.U. directive
att implementationen av EU-direktivet
04:57
into German law was unconstitutional.
bröt mot tysk grundlag.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Så jag fick det här fula bruna kuvertet
05:05
with a C.D. inside.
innehållande en CD.
05:08
And on the C.D., this was on.
Och på CD:n fanns
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
35 830 rader information.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Först när jag såg det sa jag, okej,
05:19
it's a huge file. Okay.
det är ett gigantisk dokument. Okej.
05:21
But then after a while I realized,
Men efter en stund insåg jag,
05:24
this is my life.
det här är mitt liv.
05:27
This is six months of my life,
Det är sex månader av mitt liv,
05:29
into this file.
i det här dokumentet.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Så jag var lite skeptisk. Vad skulle jag göra med det?
05:35
Because you can see where I am,
Eftersom man kan se var jag är,
05:40
where I sleep at night,
var jag sover på nätterna,
05:43
what I am doing.
vad jag gör.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Till sist sa jag att, jag vill gå ut med den här informationen.
05:50
I want to make them public.
Jag vill göra den publik.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Eftersom jag vill visa folk vad datalagring betyder.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Så, tillsammans med Zeit Online och Open Data City
gjorde jag det här.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Det här är en visualisering av sex månader av mitt liv.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Du kan zooma in och ut,
06:10
you can wind back and fast forward.
du kan spola framåt och bakåt.
06:12
You can see every step I take.
Man kan se varje steg jag tar.
06:14
And you can even see
Och man kan till och med se
06:18
how I go from Frankfurt by train
hur jag reser från Frankfurt med tåg
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
till Köln och hur ofta jag ringer under tiden.
06:23
All this is possible with this information.
Allt det här är möjligt med den här informationen.
06:27
That's a little bit scary.
Det är lite otäckt.
06:32
But it is not only about me.
Men det handlar inte bara om mig.
06:37
It's about all of us.
Det handlar om oss alla.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Till att börja med så är det bara som att jag ringer min fru och hon ringer mig
06:45
and we talk to each other a couple of times.
och vi pratar med varandra ett par gånger.
06:50
And then there are some friends calling me,
Sen är det några vänner som ringer mig
06:53
and they call each other.
och de ringer varandra.
06:55
And after a while you are calling you,
Efter ett tag så ringer du till dig
06:57
and you are calling you, and you have this great
och du ringer också och man får ett stort
06:59
communication network.
kommunikationsnätverk.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Man kan se hur folk kommunicerar med varandra,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
när de ringer varandra, när de går och lägger sig.
07:08
You can see all of this.
Man kan se allt det här.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Man kan se naven, vilka som är gruppens ledare.
07:14
If you have access to this information,
Om man har tillgång till all den här informationen
07:18
you can see what your society is doing.
så kan man se vad samhället har för sig.
07:21
If you have access to this information,
Om man har tillgång till den här informationen
07:25
you can control your society.
kan man kontrollera samhället.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Det här är en guide till länder som Kina och Iran.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Det här är en guide till hur man kan kartlägga samhället,
07:37
because you know who talks to whom,
för du vet vem som pratar med vem,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
vem som skickar e-post till vem.
Allt det här är möjligt
07:44
if you have access to this information.
om du har tillgång till den här informationen.
07:47
And this information is stored for at least six months
Och informationen sparas i minst sex månader,
07:49
in Europe, up to two years.
i Europa, upp till två år.
07:53
Like I said at the beginning,
Som jag sa i början,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
tänk er att alla människorna på gatorna i Berlin
07:59
in autumn of 1989
hösten 1989
08:03
had a mobile phone in their pocket.
hade haft en mobiltelefon i fickan.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
Och att Stasi hade vetat vilka som deltog i protesterna
08:08
and if the Stasi would have known
och att om Stasi hade vetat
08:12
who are the leaders behind it,
vilka ledarna bakom dem var
08:14
this may never have happened.
hade det här nog aldrig hänt.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Berlinmuren hade kanske inte fallit.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
Och som en följd, inte heller järnridån.
08:23
Because today, state agencies and companies
För idag vill statliga myndigheter och företag
08:27
want to store as much information as they can get about us,
spara så mycket information de kan om oss
08:32
online and offline.
online så väl som offline.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
De vill ha möjligheten att spåra våra liv
08:38
and they want to store them for all time.
och de vill spara dem för evigt.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Men självbestämmande och att leva i den digitala tidsåldern
08:46
is no contradiction.
är ingen motsägelse.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Men man måste kämpa för självbestämmande idag.
08:53
You have to fight for it every day.
Man måste kämpa för det varje dag.
08:58
So, when you go home,
Så, när du kommer hem
09:02
tell your friends
berätta för dina vänner
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
att integritet är en tillgång på 2000 talet
09:07
and it's not outdated.
och det är inte förlegat.
09:11
When you go home, tell your representative
När du kommer hem, berätta för dina företrädare
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
att bara för att företag och statliga myndigheter
har möjligheten
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
att spara viss information betyder det inte att de måste göra det.
09:22
And if you don't believe me,
Och om du inte tror mig,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
fråga din telefonoperatör vilken information
de sparar om dig.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Så, i framtiden, varje gång du använder din mobiltelefon,
09:37
let it be a reminder to you
låt det bli en påminnelse
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
att du måste kämpa för självbestämmande i
den digitala tidsåldern.
09:47
Thank you.
Tack!
09:51
(Applause)
(Applåder)
09:52
Translated by Johan Pfeifer
Reviewed by Erik Silfversten

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com