English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Din telefonoperatör ser dig

Filmed
Views 1,642,816

Vilken information sparar telefonoperatörer? Malte Spitz var inte alltför orolig när han frågade sin operatör i Tyskland att dela med sig av informationen de sparat om honom. Flera obesvarade förfrågningar och en rättsprocess senare får Spitz 35 830 rader data -- en detaljerad, nästan minut-för-minut beskrivning av ett halvt år av sitt liv.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

HiHej. This is my mobilemobil phonetelefon.
Hej! Det här är min mobiltelefon.
00:16
A mobilemobil phonetelefon can changeByta your life,
En mobiltelefon kan förändra ditt liv
00:24
and a mobilemobil phonetelefon givesger you individualenskild freedomfrihet.
och en mobiltelefon ger dig frihet som en individ.
00:31
With a mobilemobil phonetelefon,
Med en mobiltelefon
00:40
you can shootskjuta a crimebrottslighet againstmot humanitymänskligheten in SyriaSyrien.
kan du filma ett brott mot mänskligheten i Syrien.
00:43
With a mobilemobil phonetelefon,
Med en mobiltelefon
00:47
you can tweetTweet a messagemeddelande
kan du twittra ett meddelande
00:49
and startStart a protestprotest in EgyptEgypten.
och starta protester i Egypten.
00:52
And with a mobilemobil phonetelefon,
Och med en mobiltelefon
00:57
you can recordspela in a songlåt, loadladda it up to
kan du spela in en låt, ladda upp den till
01:00
SoundCloudSoundCloud and becomebli famouskänd.
SoundCloud och bli känd.
01:03
All this is possiblemöjlig with your mobilemobil phonetelefon.
Allt det här är möjligt med din mobiltelefon.
01:05
I'm a childbarn of 1984,
Jag är ett barn av 1984
01:10
and I liveleva in the citystad of BerlinBerlin.
och jag bor i Berlin.
01:12
Let's go back to that time, to this citystad.
Låt oss ta oss tillbaks till den tiden, den staden.
01:15
Here you can see
Här kan ni se
01:21
how hundredshundratals of thousandstusentals of people
hur hundratusentals människor
01:22
stoodstod up and protestedprotesterade for changeByta.
protesterar för förändring.
01:24
This is autumnhösten 1989,
Det är hösten 1989
01:29
and imaginetänka that all those people standingstående up
och föreställ er att alla de här människorna
01:32
and protestingprotesterar for changeByta had a
som protesterar för förändring hade en
01:36
mobilemobil phonetelefon in theirderas pocketficka.
mobiltelefon i fickan.
01:39
Who in the roomrum has a mobilemobil phonetelefon with you?
Vilka här i rummet har en mobiltelefon med sig?
01:42
HoldHåll it up.
Håll upp den.
01:44
HoldHåll your phonestelefoner up, holdhåll your phonestelefoner up!
Håll upp era telefoner, håll upp era telefoner!
01:45
HoldHåll it up. An AndroidAndroid, a BlackberryBlackBerry, wowWow.
Håll up den. En Android, en Blackberry. Wow!
01:48
That's a lot. AlmostNästan everybodyalla todayi dag has a mobilemobil phonetelefon.
Det var många. Nästan alla idag har en mobiltelefon.
01:51
But todayi dag I will talk about me and my mobilemobil phonetelefon,
Men idag ska jag prata om mig och min mobiltelefon
01:58
and how it changedändrats my life.
och hur den förändrade mitt liv.
02:02
And I will talk about this.
Och jag ska prata om det här.
02:06
These are 35,830 linesrader of informationinformation.
De här 35 830 raderna information.
02:09
Raw datadata.
Rådata.
02:14
And why are these informationsinformationer there?
Och varför den här informationen finns där.
02:17
Because in the summersommar of 2006,
Därför att sommaren 2006
02:22
the E.U. CommissionKommissionen tabledframlagda a directivedirektiv.
antog EU-kommissionen ett direktiv.
02:25
This directivedirektiv [is] calledkallad DataData RetentionRetention DirectiveDirektiv.
Direktivet kallas Datalagringsdirektivet.
02:28
This directivedirektiv sayssäger that eachvarje phonetelefon companyföretag in EuropeEuropa,
Direktivet säger att alla telefonoperatörer i Europa,
02:33
eachvarje InternetInternet serviceservice companyföretag all over EuropeEuropa,
varje internetleverantör i Europa,
02:37
has to storeLagra a widebred rangeräckvidd of informationinformation about the usersanvändare.
måste lagra en stor mängd information om användarna.
02:42
Who callssamtal whomvem? Who sendssänder whomvem an emaile-post?
Vem ringer vem? Vem skickar e-post till vem?
02:47
Who sendssänder whomvem a texttext messagemeddelande?
Vem skickar SMS till vem?
02:50
And if you use your mobilemobil phonetelefon, where you are.
Och om du använder en mobiltelefon, var du är.
02:52
All this informationinformation is storedlagrade for at leastminst sixsex monthsmånader,
All den här informationen sparas i minst sex månader,
02:57
up to two yearsår by your phonetelefon companyföretag
upp till två år, av din telefonoperatör
03:01
or your InternetInternet serviceservice providerleverantör.
eller din internetleverantör.
03:04
And all over EuropeEuropa, people stoodstod up and said,
Och över hela Europa protesterade människor och sa,
03:10
"We don't want this."
"Vi vill inte ha det här."
03:14
They said, we don't want this datadata retentionretention.
De sa, vi vill inte ha den här lagringen av information.
03:17
We want self-determinationsjälvbestämmande in the digitaldigital ageålder,
Vi vill ha självbestämmande i den digitala tidsåldern
03:20
and we don't want that phonetelefon companiesföretag and InternetInternet companiesföretag
och vi vill inte att telefonoperatörer och internetföretag
03:23
have to storeLagra all this informationinformation about us.
ska tvingas spara all den här informationen om oss.
03:26
They were lawyersadvokater, journalistsjournalister, priestspräster,
Där fanns advokater, journalister, präster
03:30
they all said: "We don't want this."
och alla sa: "Vi vill inte ha det här."
03:33
And here you can see, like 10 thousandstusentals of people
Här kan ni se 10 000-tals människor
03:36
wentåkte out on the streetsgator of BerlinBerlin and said,
som gick ut på Berlins gator och sa:
03:39
"FreedomFrihet, not fearrädsla."
"Frihet, inte fruktan."
03:42
And some even said, this would be StasiStasi 2.0.
Vissa sa till och med att det här skulle vara Stasi 2.0.
03:45
StasiStasi was the secrethemlighet policepolis in EastÖster GermanyTyskland.
Stasi var den hemliga polisen i Östtyskland.
03:49
And I alsoockså askfråga myselfjag själv, does it really work?
Och jag frågar mig också själv,
kommer det verkligen att fungera?
03:55
Can they really storeLagra all this informationinformation about us?
Kan de verkligen lagra all den här information om oss?
04:00
EveryVarje time I use my mobilemobil phonetelefon?
Varje gång jag använder min mobiltelefon?
04:03
So I askedfrågade my phonetelefon companyföretag, DeutscheDeutsche TelekomTelekom,
Så jag bad min telefonoperatör, Deutsche Telekom,
04:07
whichsom was at that time the largeststörsta phonetelefon companyföretag in GermanyTyskland,
då den största telefonoperatören i Tyskland,
04:11
and I askedfrågade them, please,
och jag bad dem att
04:14
sendskicka me all the informationinformation you have storedlagrade about me.
skicka all information de hade lagrat om mig.
04:16
And I askedfrågade them onceen gång, and I askedfrågade them again,
Jag frågade dem en gång och jag frågade dem igen
04:20
and I got no realverklig answersvar. It was only blahbla blahbla answerssvar.
men jag fick inget riktigt svar, bara blah, blah tillbaka.
04:22
But then I said, I want to have this informationinformation,
Men sen sa jag att jag vill verkligen ha den här informationen
04:25
because this is my life you are protocolingprotocoling.
eftersom det är mitt liv ni protokollför.
04:28
So I decidedbestämt to startStart a lawsuiträttegång againstmot them,
Så jag bestämde mig för att inleda en rättsprocess mot dem
04:33
because I wanted to have this informationinformation.
eftersom jag ville ha informationen.
04:37
But DeutscheDeutsche TelekomTelekom said, no,
Men Deutsche Telekom sa nej,
04:40
we will not give you this informationinformation.
vi kommer inte att ge dig den här informationen.
04:42
So at the endslutet, I had a settlementlösning with them.
Så till sist förlikades vi.
04:45
I'll put down the lawsuiträttegång
Jag lade ner rättsprocessen
04:49
and they will sendskicka me all the informationinformation I askfråga for.
och de skulle skicka mig informationen jag bad om.
04:51
Because in the mean time,
Eftersom under tiden
04:54
the GermanTyska ConstitutionalKonstitutionella CourtDomstolen ruledstyrde
kom den tyska författningsdomstolen fram till
04:55
that the implementationgenomförande of this E.U. directivedirektiv
att implementationen av EU-direktivet
04:57
into GermanTyska lawlag was unconstitutionalgrundlagsstridig.
bröt mot tysk grundlag.
05:01
So I got this uglyful brownbrun envelopekuvert
Så jag fick det här fula bruna kuvertet
05:05
with a C.D. insideinuti.
innehållande en CD.
05:08
And on the C.D., this was on.
Och på CD:n fanns
05:10
Thirty-fiveTrettiofem thousandtusen eightåtta hundredhundra thirtytrettio linesrader of informationinformation.
35 830 rader information.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Först när jag såg det sa jag, okej,
05:19
it's a hugeenorm filefil. Okay.
det är ett gigantisk dokument. Okej.
05:21
But then after a while I realizedinsåg,
Men efter en stund insåg jag,
05:24
this is my life.
det här är mitt liv.
05:27
This is sixsex monthsmånader of my life,
Det är sex månader av mitt liv,
05:29
into this filefil.
i det här dokumentet.
05:31
So I was a little bitbit skepticalskeptisk, what should I do with it?
Så jag var lite skeptisk. Vad skulle jag göra med det?
05:35
Because you can see where I am,
Eftersom man kan se var jag är,
05:40
where I sleepsova at night,
var jag sover på nätterna,
05:43
what I am doing.
vad jag gör.
05:45
But then I said, I want to go out with this informationinformation.
Till sist sa jag att, jag vill gå ut med den här informationen.
05:50
I want to make them publicoffentlig.
Jag vill göra den publik.
05:54
Because I want to showshow the people what does datadata retentionretention mean.
Eftersom jag vill visa folk vad datalagring betyder.
05:56
So togethertillsammans with ZeitZeit OnlineOnline and OpenÖppna DataData CityStaden, I did this.
Så, tillsammans med Zeit Online och Open Data City
gjorde jag det här.
06:00
This is a visualizationvisualisering of sixsex monthsmånader of my life.
Det här är en visualisering av sex månader av mitt liv.
06:06
You can zoomzoom in and zoomzoom out,
Du kan zooma in och ut,
06:10
you can windvind back and fastsnabb forwardfram-.
du kan spola framåt och bakåt.
06:12
You can see everyvarje stepsteg I take.
Man kan se varje steg jag tar.
06:14
And you can even see
Och man kan till och med se
06:18
how I go from FrankfurtFrankfurt by traintåg
hur jag reser från Frankfurt med tåg
06:20
to CologneKöln, and how oftenofta I call in betweenmellan.
till Köln och hur ofta jag ringer under tiden.
06:23
All this is possiblemöjlig with this informationinformation.
Allt det här är möjligt med den här informationen.
06:27
That's a little bitbit scaryskrämmande.
Det är lite otäckt.
06:32
But it is not only about me.
Men det handlar inte bara om mig.
06:37
It's about all of us.
Det handlar om oss alla.
06:43
First, it's only like, I call my wifefru and she callssamtal me,
Till att börja med så är det bara som att jag ringer min fru och hon ringer mig
06:45
and we talk to eachvarje other a couplepar of timesgånger.
och vi pratar med varandra ett par gånger.
06:50
And then there are some friendsvänner callingkallelse me,
Sen är det några vänner som ringer mig
06:53
and they call eachvarje other.
och de ringer varandra.
06:55
And after a while you are callingkallelse you,
Efter ett tag så ringer du till dig
06:57
and you are callingkallelse you, and you have this great
och du ringer också och man får ett stort
06:59
communicationkommunikation networknätverk.
kommunikationsnätverk.
07:01
But you can see how your people are communicatingkommunicerar with eachvarje other,
Man kan se hur folk kommunicerar med varandra,
07:04
what timesgånger they call eachvarje other, when they go to bedsäng.
när de ringer varandra, när de går och lägger sig.
07:08
You can see all of this.
Man kan se allt det här.
07:12
You can see the hubshubbar, like who are the leadersledare in the groupgrupp.
Man kan se naven, vilka som är gruppens ledare.
07:14
If you have accesstillgång to this informationinformation,
Om man har tillgång till all den här informationen
07:18
you can see what your societysamhälle is doing.
så kan man se vad samhället har för sig.
07:21
If you have accesstillgång to this informationinformation,
Om man har tillgång till den här informationen
07:25
you can controlkontrollera your societysamhälle.
kan man kontrollera samhället.
07:28
This is a blueprintBlueprint for countriesländer like ChinaKina and IranIran.
Det här är en guide till länder som Kina och Iran.
07:32
This is a blueprintBlueprint how to surveyundersökning your societysamhälle,
Det här är en guide till hur man kan kartlägga samhället,
07:37
because you know who talkssamtal to whomvem,
för du vet vem som pratar med vem,
07:41
who sendssänder whomvem an emaile-post, all this is possiblemöjlig
vem som skickar e-post till vem.
Allt det här är möjligt
07:44
if you have accesstillgång to this informationinformation.
om du har tillgång till den här informationen.
07:47
And this informationinformation is storedlagrade for at leastminst sixsex monthsmånader
Och informationen sparas i minst sex månader,
07:49
in EuropeEuropa, up to two yearsår.
i Europa, upp till två år.
07:53
Like I said at the beginningbörjan,
Som jag sa i början,
07:57
imaginetänka that all those people on the streetsgator of BerlinBerlin
tänk er att alla människorna på gatorna i Berlin
07:59
in autumnhösten of 1989
hösten 1989
08:03
had a mobilemobil phonetelefon in theirderas pocketficka.
hade haft en mobiltelefon i fickan.
08:05
And the StasiStasi would have knownkänd who tooktog partdel at this protestprotest,
Och att Stasi hade vetat vilka som deltog i protesterna
08:08
and if the StasiStasi would have knownkänd
och att om Stasi hade vetat
08:12
who are the leadersledare behindBakom it,
vilka ledarna bakom dem var
08:14
this mayMaj never have happenedhände.
hade det här nog aldrig hänt.
08:17
The fallfalla of the BerlinBerlin WallVäggen would maybe not [have been] there.
Berlinmuren hade kanske inte fallit.
08:20
And in the aftermathverkningarna, alsoockså not the fallfalla of the IronJärn CurtainGardin.
Och som en följd, inte heller järnridån.
08:23
Because todayi dag, statestat agenciesbyråer and companiesföretag
För idag vill statliga myndigheter och företag
08:27
want to storeLagra as much informationinformation as they can get about us,
spara så mycket information de kan om oss
08:32
onlineuppkopplad and offlineoff-line.
online så väl som offline.
08:36
They want to have the possibilitymöjlighet to trackspåra our livesliv,
De vill ha möjligheten att spåra våra liv
08:38
and they want to storeLagra them for all time.
och de vill spara dem för evigt.
08:42
But self-determinationsjälvbestämmande and livinglevande in the digitaldigital ageålder
Men självbestämmande och att leva i den digitala tidsåldern
08:46
is no contradictionmotsägelse.
är ingen motsägelse.
08:50
But you have to fightbekämpa for your self-determinationsjälvbestämmande todayi dag.
Men man måste kämpa för självbestämmande idag.
08:53
You have to fightbekämpa for it everyvarje day.
Man måste kämpa för det varje dag.
08:58
So, when you go home,
Så, när du kommer hem
09:02
tell your friendsvänner
berätta för dina vänner
09:05
that privacysekretess is a valuevärde of the 21stst centuryårhundrade,
att integritet är en tillgång på 2000 talet
09:07
and it's not outdatedföråldrade.
och det är inte förlegat.
09:11
When you go home, tell your representativerepresentativ
När du kommer hem, berätta för dina företrädare
09:13
only because companiesföretag and statestat agenciesbyråer have the possibilitymöjlighet
att bara för att företag och statliga myndigheter
har möjligheten
09:18
to storeLagra certainvissa informationinformation, they don't have to do it.
att spara viss information betyder det inte att de måste göra det.
09:22
And if you don't believe me,
Och om du inte tror mig,
09:27
askfråga your phonetelefon companyföretag what informationinformation they storeLagra about you.
fråga din telefonoperatör vilken information
de sparar om dig.
09:30
So, in the futureframtida, everyvarje time you use your mobilemobil phonetelefon,
Så, i framtiden, varje gång du använder din mobiltelefon,
09:37
let it be a reminderpåminnelse to you
låt det bli en påminnelse
09:44
that you have to fightbekämpa for self-determinationsjälvbestämmande in the digitaldigital ageålder.
att du måste kämpa för självbestämmande i
den digitala tidsåldern.
09:47
Thank you.
Tack!
09:51
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
09:52
Translated by Johan Pfeifer
Reviewed by Erik Silfversten

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com