English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: Je telefoonbedrijf houdt je in de gaten

Filmed
Views 1,624,536

Wat voor soort gegevens houdt je gsm-bedrijf bij? Malte Spitz was niet al te ongerust, tot hij aan zijn operator in Duitsland vroeg om hem die opgeslagen informatie mee te delen. Meerdere onbeantwoorde vragen en een rechtszaak later ontving Spitz 35.830 regels code - een gedetailleerd verslag van een half jaar van zijn leven, bijna van minuut tot minuut.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Hallo. Dit is mijn mobiele telefoon.
00:16
A mobile phone can change your life,
Een mobiele telefoon kan je leven veranderen
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
en geeft je individuele vrijheid.
00:31
With a mobile phone,
Met een mobiele telefoon
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
kun je een misdaad tegen de menselijkheid in Syrië filmen.
00:43
With a mobile phone,
Met een mobiele telefoon
00:47
you can tweet a message
kun je een bericht tweeten
00:49
and start a protest in Egypt.
en een protest in Egypte opstarten.
00:52
And with a mobile phone,
Met een mobiele telefoon
00:57
you can record a song, load it up to
kun je een nummer opnemen,
01:00
SoundCloud and become famous.
naar SoundCloud uploaden en beroemd worden.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Dit alles is mogelijk met je mobiele telefoon.
01:05
I'm a child of 1984,
Ik ben een kind van 1984
01:10
and I live in the city of Berlin.
en woon in Berlijn.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Even terug naar toen, in die stad.
01:15
Here you can see
Hier kun je zien
01:21
how hundreds of thousands of people
hoe honderdduizenden mensen
01:22
stood up and protested for change.
opkwamen voor verandering.
01:24
This is autumn 1989,
Dit was najaar 1989.
01:29
and imagine that all those people standing up
Stel je voor dat al die mensen
01:32
and protesting for change had a
die opkwamen voor verandering
01:36
mobile phone in their pocket.
een mobiele telefoon hadden.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Wie heeft hier een mobiele telefoon bij?
01:42
Hold it up.
Steek hem omhoog.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Steek ze omhoog!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Een Android, Blackberry, wow.
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Dat zijn er veel.
Vandaag heeft bijna iedereen een mobiele telefoon.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Maar vandaag ga ik het hebben over mijzelf
en mijn mobiele telefoon.
01:58
and how it changed my life.
Hoe hij mijn leven veranderde.
02:02
And I will talk about this.
Hierover wil ik het hebben.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Dit zijn 35.830 lijnen informatie.
02:09
Raw data.
Onbewerkte gegevens.
02:14
And why are these informations there?
Waarom zijn deze gegevens er?
02:17
Because in the summer of 2006,
Omdat in de zomer van 2006
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
de EU-Commissie een richtlijn heeft ingediend.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Deze richtlijn heet
Richtlijn betreffende Bewaring van Gegevens.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
Deze richtlijn zegt dat elk telefoonbedrijf in Europa,
02:33
each Internet service company all over Europe,
elk internetservicebedrijf in heel Europa
02:37
has to store a wide range of information about the users.
een breed scala van informatie
over de gebruikers moet bijhouden.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Wie belt wie? Wie stuurt wie een e-mail?
02:47
Who sends whom a text message?
Wie stuurt wie een sms-bericht?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
Als je je mobiele telefoon gebruikt, waar je bent.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Al deze informatie wordt opgeslagen
voor minimum zes maanden en
02:57
up to two years by your phone company
en maximum twee jaar, door je telefoonmaatschappij
03:01
or your Internet service provider.
of je internetprovider.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
Overal in Europa zegden mensen:
03:10
"We don't want this."
"Dit willen wij niet.
03:14
They said, we don't want this data retention.
We willen niet
dat deze gegevens worden opgeslagen.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Wij willen zelfbeschikking in het digitale tijdperk.
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
We willen niet dat telefoon- en internetbedrijven
03:23
have to store all this information about us.
al deze informatie over ons moeten opslaan."
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Het waren advocaten, journalisten, priesters.
03:30
they all said: "We don't want this."
Ze zeiden: "Dit willen wij niet."
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Hier kan je zien dat tienduizenden mensen
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
in Berlijn de straat opgingen en zeiden:
03:39
"Freedom, not fear."
"Vrijheid, geen angst."
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Sommigen zegden zelfs
dat dit Stasi 2.0 zou worden.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
De stasi was de geheime politie in Oost-Duitsland.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
Ik vroeg me af of het ook echt werkt.
03:55
Can they really store all this information about us?
Kunnen ze al deze informatie over ons echt opslaan?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Telkens ik mijn mobiele telefoon gebruik?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Dus belde ik mijn telefoonbedrijf, Deutsche Telekom,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
toen de grootste telefoonmaatschappij in Duitsland.
04:11
and I asked them, please,
Ik vroeg hen: "Alstublieft,
04:14
send me all the information you have stored about me.
stuur mij alle informatie op
die jullie over mij hebben opgeslagen.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Ik vroeg het twee keer,
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
maar kreeg geen echt antwoord. Alleen blabla.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Maar toen zei ik: "Ik wil deze informatie,
04:25
because this is my life you are protocoling.
omdat het mijn leven is dat jullie bijhouden."
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Ik besloot een rechtszaak tegen hen te beginnen,
04:33
because I wanted to have this information.
want ik wilde deze informatie hebben.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Maar Deutsche Telekom wilde
04:40
we will not give you this information.
deze informatie niet geven.
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Uiteindelijk kwam het tot een schikking.
04:45
I'll put down the lawsuit
Ik zou de rechtszaak opgeven
04:49
and they will send me all the information I ask for.
en zij zouden mij alle informatie
waar ik om vroeg, toesturen.
04:51
Because in the mean time,
Omdat intussen
04:54
the German Constitutional Court ruled
het Duitse Constitutionele Hof bepaald had
04:55
that the implementation of this E.U. directive
dat de uitvoering van deze EU-richtlijn
04:57
into German law was unconstitutional.
volgens de Duitse wet ongrondwettig was.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Toen kreeg ik deze lelijke bruine envelop
05:05
with a C.D. inside.
met een cd erin.
05:08
And on the C.D., this was on.
Op die cd stond dit.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
35.830 lijnen informatie.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Toen ik het bekeek,
05:19
it's a huge file. Okay.
vond ik het een groot bestand. Oké.
05:21
But then after a while I realized,
Maar na een tijdje realiseerde ik me:
05:24
this is my life.
"Dit is mijn leven.
05:27
This is six months of my life,
Dit zijn zes maanden van mijn leven
05:29
into this file.
in dit bestand."
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Een beetje sceptisch vroeg ik me af:
"Wat doe ik ermee?"
05:35
Because you can see where I am,
Je kunt erop zien waar ik was,
05:40
where I sleep at night,
waar ik 's nachts sliep,
05:43
what I am doing.
wat ik deed.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Ik vond dat ik iets moest doen
met deze informatie.
05:50
I want to make them public.
Ik wilde ze openbaar maken.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Omdat ik de mensen wil laten zien
wat het bijhouden van gegevens inhoudt.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Samen met Zeit Online
en Open Data City deed ik dit.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Dit is een visualisatie
van zes maanden van mijn leven.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Je kunt inzoomen en uitzoomen,
06:10
you can wind back and fast forward.
je kunt snel terug- en vooruitspoelen.
06:12
You can see every step I take.
Je ziet elke stap die ik zet.
06:14
And you can even see
Je kunt zelfs zien
06:18
how I go from Frankfurt by train
hoe ik met de trein van Frankfurt
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
naar Keulen ga en hoe vaak ik intussen bel.
06:23
All this is possible with this information.
Dit kan allemaal met deze informatie.
06:27
That's a little bit scary.
Dat is een beetje eng.
06:32
But it is not only about me.
Maar het gaat niet alleen over mij.
06:37
It's about all of us.
Het gaat om ons allemaal.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Eerst bel ik alleen maar naar mijn vrouw,
zij belt me terug
06:45
and we talk to each other a couple of times.
en we praten wat met elkaar.
06:50
And then there are some friends calling me,
Dan zijn er enkele vrienden die me opbellen
06:53
and they call each other.
en zij ook naar elkaar.
06:55
And after a while you are calling you,
Na een tijdje belt iedereen
06:57
and you are calling you, and you have this great
met iedereen en krijg je dit
06:59
communication network.
grote communicatienetwerk.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Je kunt zien hoe mensen met elkaar communiceren,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
wanneer ze elkaar bellen, wanneer ze naar bed gaan.
07:08
You can see all of this.
Je kunt dit allemaal zien.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Je ziet de knooppunten, wie de leiders in de groep zijn.
07:14
If you have access to this information,
Als je toegang tot deze informatie hebt,
07:18
you can see what your society is doing.
kun je zien wat je samenleving doet.
07:21
If you have access to this information,
Als je toegang tot deze informatie hebt,
07:25
you can control your society.
kan je de maatschappij controleren.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Dit is een blauwdruk voor landen zoals China en Iran.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Dit is een blauwdruk
voor hoe je je maatschappij in de gaten houdt.
07:37
because you know who talks to whom,
Je weet wie praat met wie,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
wie wie een e-mail stuurt.
Dit is allemaal mogelijk
07:44
if you have access to this information.
met dit soort informatie.
07:47
And this information is stored for at least six months
Deze informatie wordt in Europa
minimum zes maanden
07:49
in Europe, up to two years.
en maximum twee jaar bewaard.
07:53
Like I said at the beginning,
Zoals ik al zei in het begin:
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
stel dat alle mensen in de straten van Berlijn
07:59
in autumn of 1989
in het najaar van 1989
08:03
had a mobile phone in their pocket.
een mobiele telefoon in hun zak hadden.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
De Stasi zou geweten hebben
wie deelnam aan dit protest.
08:08
and if the Stasi would have known
Als de Stasi de leiders erachter
08:12
who are the leaders behind it,
zou hebben gekend
08:14
this may never have happened.
dan was dit nooit gebeurd.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
De val van de Berlijnse muur
zou er misschien niet gekomen zijn.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
Evenmin als de val van het IJzeren Gordijn.
08:23
Because today, state agencies and companies
Omdat vandaag staatsagentschappen en bedrijven
08:27
want to store as much information as they can get about us,
zo veel mogelijk informatie over ons willen opslaan.
08:32
online and offline.
Online en offline.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Ze willen ons leven volgen
08:38
and they want to store them for all time.
en het voor altijd bijhouden.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Maar zelfbeschikking
en leven in het digitale tijdperk
08:46
is no contradiction.
zijn niet onverenigbaar.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Maar je moet vandaag vechten
voor je zelfbeschikking.
08:53
You have to fight for it every day.
Je moet er elke dag voor vechten.
08:58
So, when you go home,
Vertel dus straks
09:02
tell your friends
je vrienden
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
dat privacy een waarde van de 21ste eeuw is.
09:07
and it's not outdated.
Allerminst uit de tijd.
09:11
When you go home, tell your representative
Wanneer je naar huis gaat,
vertel dan je vertegenwoordiger
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
dat als bedrijven
en overheidsinstellingen de mogelijkheid hebben
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
om bepaalde informatie op te slaan,
ze dat niet per se hoeven te doen.
09:22
And if you don't believe me,
Als je me niet gelooft,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
vraag dan je telefoonmaatschappij eens
welke informatie ze over je opslaan.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Als je je mobiele telefoon gebruikt,
09:37
let it be a reminder to you
denk er dan aan
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
dat je in het digitale tijdperk moet vechten voor zelfbeschikking.
09:47
Thank you.
Bedankt.
09:51
(Applause)
(Applaus)
09:52
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com