English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz: A telefontársaságod figyel téged

Filmed
Views 1,624,536

Miféle adatokat gyűjtenek a telefontársaságok? Malte Spitz mit sem sejtve kérte meg németországi mobilszolgáltatóját, hogy ossza meg vele a róla tárolt információkat. Több teljesítetlen kérés és egy per után Spitz kézhez kapott 35.830 sor kódot -- élete fél évének részletes, majd' minden percéről szóló beszámolóját.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Helló. Ez a mobiltelefonom.
00:16
A mobile phone can change your life,
Egy mobiltelefon megváltoztathatja az életedet,
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
és egyéni szabadságot ad.
00:31
With a mobile phone,
Egy mobiltelefonnal
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
levideózhatsz egy emberiségellenes bűntettet Szíriában.
00:43
With a mobile phone,
Egy mobiltelefonnal
00:47
you can tweet a message
tweetelhetsz egy üzenetet,
00:49
and start a protest in Egypt.
és elindíthatsz egy tiltakozást Egyiptomban.
00:52
And with a mobile phone,
És egy mobiltelefonnal
00:57
you can record a song, load it up to
felvehetsz egy dalt, feltöltheted
01:00
SoundCloud and become famous.
a SoundCloudra és híressé válhatsz.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Ezt mind lehetővé teszi egy mobiltelefon.
01:05
I'm a child of 1984,
Az 1984-es év gyermeke vagyok,
01:10
and I live in the city of Berlin.
és Berlin városában élek.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Menjünk vissza ebbe a korba, ebbe a városba.
01:15
Here you can see
Itt láthatják,
01:21
how hundreds of thousands of people
amint több százezer ember
01:22
stood up and protested for change.
felállt és változásért tüntetett.
01:24
This is autumn 1989,
1989 ősze van,
01:29
and imagine that all those people standing up
képzeljék el, ha ezeknek az embereknek,
01:32
and protesting for change had a
akik felkeltek és tüntettek a változásért,
01:36
mobile phone in their pocket.
mobiltelefon lenne a zsebükben.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Ebben a teremben kinél van mobiltelefon?
01:42
Hold it up.
Emeljék fel.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Emeljék fel a telefonjaikat, emeljék fel!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Emeljék fel! Androidok, Blackberryk, ejha!
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
Ez elég sok. Ma már majdnem mindenkinek van mobiltelefonja.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
De ma magamról és a mobiltelefonomról fogok beszélni,
01:58
and how it changed my life.
és arról, hogy hogyan változtatta meg az életem.
02:02
And I will talk about this.
Erről fogok beszélni.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Ez 35.830 sor információ.
02:09
Raw data.
Nyers adat.
02:14
And why are these informations there?
Miért vannak itt ezek az információk?
02:17
Because in the summer of 2006,
Mert 2006 nyarán
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
az EU Bizottság előterjesztett egy irányelvet.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Ez az Adatvisszatartási Irányelv.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
E szerint az irányelv szerint Európa minden telefontársasága
02:33
each Internet service company all over Europe,
és internetszolgáltató cége, egész Európában,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
köteles információk széles körét tárolni felhasználóiról.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Ki kit hív? Ki kinek küld e-mailt?
02:47
Who sends whom a text message?
Ki kinek küld SMS-t?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
És ha mobiltelefont használnak, azt is, hogy hol vannak.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Mindezeket az információkat legalább hat hónapig,
02:57
up to two years by your phone company
legfeljebb két évig tárolja a telefontársaságuk
03:01
or your Internet service provider.
vagy internetszolgáltatójuk.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
És egész Európában az emberek felálltak, és azt mondták,
03:10
"We don't want this."
"Mi ezt nem akarjuk."
03:14
They said, we don't want this data retention.
Azt mondták, hogy nem akarják az adatvisszatartást.
03:17
We want self-determination in the digital age,
A digitális korban önrendelkezést akarunk,
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
és nem akarjuk, hogy a telefontársaságoknak és internetszolgáltatóknak
03:23
have to store all this information about us.
ennyi adatot kelljen tárolni rólunk.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
Voltak köztük ügyvédek, újságírók, papok,
03:30
they all said: "We don't want this."
és mind azt mondták: "Mi ezt nem akarjuk."
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
Amint itt láthatják, körülbelül 10 ezer ember
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
vonult Berlin utcáira és mondta,
03:39
"Freedom, not fear."
"Szabadságot, ne félelmet!"
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
Néhányan azt mondták, hogy ez lenne a Stasi 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
A Stasi Kelet-Németország titkosrendőrsége volt.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
És én is feltettem magamnak a kérdést, tényleg működik ez?
03:55
Can they really store all this information about us?
Mindezt az információt tényleg tárolhatják rólunk?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Minden egyes alkalommal, amikor mobiltelefont használok?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Szóval megkértem a telefontársaságomat, a Deutsche Telekomot,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
ami akkoriban Németország legnagyobb telefontársasága volt,
04:11
and I asked them, please,
megkértem őket, hogy legyenek szívesek,
04:14
send me all the information you have stored about me.
küldjék el nekem az összes rólam tárolt információt.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
Kértem őket egyszer, aztán még egyszer,
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
de nem kaptam rendes választ. Csak bla-bla válaszokat.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Aztán azt mondtam, hogy akarom ezt az információt,
04:25
because this is my life you are protocoling.
mert itt az én életemet jegyzőkönyvezik.
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Szóval eldöntöttem, hogy beperelem őket,
04:33
because I wanted to have this information.
mert akartam ezt az információt.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
De a Deutsche Telekom azt mondta, hogy nem,
04:40
we will not give you this information.
nem fogjuk neked odaadni ezeket az információkat.
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Szóval a végén egyezséget kötöttem velük.
04:45
I'll put down the lawsuit
Ejtem a vádakat,
04:49
and they will send me all the information I ask for.
ők pedig elküldik nekem az összes információt, amit kértem.
04:51
Because in the mean time,
Ugyanis időközben
04:54
the German Constitutional Court ruled
a Német Alkotmánybíróság úgy döntött,
04:55
that the implementation of this E.U. directive
hogy ennek az EU irányelvnek a beépítése
04:57
into German law was unconstitutional.
a német jogrendszerbe alkotmányellenes lenne.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Szóval megkaptam ezt a csúnya barna borítékot,
05:05
with a C.D. inside.
benne ezzel a CD-vel.
05:08
And on the C.D., this was on.
Ezen a CD-n ez szerepelt.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
Harmincötezer-nyolcszázharminc sor információ.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Először amikor megláttam, azt mondtam, oké,
05:19
it's a huge file. Okay.
ez egy hatalmas fájl. Oké.
05:21
But then after a while I realized,
De egy idő után rájöttem,
05:24
this is my life.
hogy ez az életem.
05:27
This is six months of my life,
Ez itt hat hónap az életemből,
05:29
into this file.
ebben a fájlban.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
Szóval egy kicsit szkeptikus voltam, mit is kellene csinálnom ezzel?
05:35
Because you can see where I am,
Mert látható, hogy hol vagyok,
05:40
where I sleep at night,
hol alszom éjjelente,
05:43
what I am doing.
mit csinálok.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
Aztán azt mondtam, hogy közzé akarom tenni ezt az információt.
05:50
I want to make them public.
Nyilvánosságra akarom hozni.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Mert meg akarom mutatni az embereknek, hogy mit is jelent az adatvisszatartás.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Szóval a Zeit Online-nal és az Open Data City-vel együtt elkészítettük ezt.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Ez életem hat hónapját jeleníti meg.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Lehet közelíteni, távolítani,
06:10
you can wind back and fast forward.
vissza- és előretekerni.
06:12
You can see every step I take.
Minden egyes lépésem látszik.
06:14
And you can even see
Még az is látszik,
06:18
how I go from Frankfurt by train
hogy hogyan vonatoztam Frankfurtból
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
Kölnbe, és milyen gyakran telefonáltam közben.
06:23
All this is possible with this information.
Ez mind lehetséges ezzel az információval.
06:27
That's a little bit scary.
Ez egy kicsit félelmetes.
06:32
But it is not only about me.
De ez nem csak rólam szól.
06:37
It's about all of us.
Mindannyiunkról.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Először csak annyi, hogy felhívom a feleségemet és ő engem,
06:45
and we talk to each other a couple of times.
és beszélünk néhányszor egymással.
06:50
And then there are some friends calling me,
Aztán néhány barátom hív,
06:53
and they call each other.
és hívják egymást.
06:55
And after a while you are calling you,
Aztán egy idő után Ön hívja Önt,
06:57
and you are calling you, and you have this great
Ön pedig Önt, és itt lesz ez a hatalmas
06:59
communication network.
kommunikációs hálózat.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Látszik, hogy az emberek hogyan kommunikálnak egymással,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
mikor hívják egymást, mikor mennek aludni.
07:08
You can see all of this.
Ez mind látható.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Látszanak a központok, az egyes csoportok vezetői.
07:14
If you have access to this information,
Aki hozzáfér ehhez az információhoz,
07:18
you can see what your society is doing.
láthatja, hogy mit csinál a társadalom.
07:21
If you have access to this information,
Aki hozzáfér ehhez az információhoz,
07:25
you can control your society.
irányíthatja a társadalmunkat.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
A Kína és Irán jellegű országok számára ez egy tervrajz.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Tervrajz arra, hogy hogyan figyelhető meg a társadalom,
07:37
because you know who talks to whom,
mert tudható, hogy ki kivel beszél,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
ki kinek küld e-mailt, ez mind lehetséges,
07:44
if you have access to this information.
ha hozzáférünk ehhez az információhoz.
07:47
And this information is stored for at least six months
Ezt az információt Európában legalább hat hónapig,
07:49
in Europe, up to two years.
legfeljebb két évig tárolják.
07:53
Like I said at the beginning,
Ahogy az elején is mondtam,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
képzeljék el, hogy az összes embernek Berlin utcáin
07:59
in autumn of 1989
1989 őszén
08:03
had a mobile phone in their pocket.
mobiltelefon van a zsebében.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
A Stasi tudta volna, ki vett részt a megmozduláson,
08:08
and if the Stasi would have known
és ha a Stasi tudta volna,
08:12
who are the leaders behind it,
hogy kik állnak mögötte,
08:14
this may never have happened.
ez talán sosem történik meg.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
A berlini fal talán soha nem omlott volna le.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
És ennek következményeként a vasfüggöny sem.
08:23
Because today, state agencies and companies
Mert ma, az állami ügynökségek és cégek
08:27
want to store as much information as they can get about us,
annyi információt szeretnének tárolni rólunk, amennyit csak tudnak,
08:32
online and offline.
online és offline.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Szeretnék nyomon követni az életünket,
08:38
and they want to store them for all time.
és örök időkre raktározni.
08:42
But self-determination and living in the digital age
De az önrendelkezés és a digitális korban való élet
08:46
is no contradiction.
nem ellentmondás.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
De ma harcolnunk kell az önrendelkezés jogáért.
08:53
You have to fight for it every day.
Harcolnunk kell, minden egyes nap.
08:58
So, when you go home,
Szóval ha hazamennek,
09:02
tell your friends
mondják el a barátaiknak,
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
hogy a 21. században a magánélet érték,
09:07
and it's not outdated.
és nem avult el.
09:11
When you go home, tell your representative
Mikor hazamennek, mondják meg a képviselőiknek,
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
hogy csak mert a cégeknek és állami ügynökségeknek megvan rá a lehetőségük,
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
hogy tároljanak bizonyos információkat, még nem kell megtenniük.
09:22
And if you don't believe me,
És ha nem hisznek nekem,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
kérdezzék meg a telefontársaságukat, hogy milyen információt tárolnak Önökről.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
Szóval a jövőben, akárhányszor a mobiltelefonjukat használják,
09:37
let it be a reminder to you
emlékeztesse Önöket arra,
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
hogy a digitális korban harcolni kell az önrendelkezés jogáért.
09:47
Thank you.
Köszönöm.
09:51
(Applause)
(Taps)
09:52
Translated by Zsófia Farsang
Reviewed by Krisztian Stancz

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com