English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Sue Jaye Johnson: What we don't teach kids about sex

Сју Џеј Џонсон: Што не ги подучуваме децата за сексот

Filmed:
2,272,191 views

Како родители имаме обврска да ги подучуваме нашите деца за сексот. Но освен лекциите кои теоретски ја обработуваат биологијата и репродукцијата, би требало и да им покажеме колку е важно да бидеш свесен за своето тело. Претставувајќи го „Говорот 2.0“, Сузан Џеј Џонсон ни покажува како да ги научиме нашите деца да бидат во допир со своите чувства и како да ги научиме на јазик преку кој ќе ги искажуваат своите желби и емоции - без да бегаат од нив и да ги потиснуваат.

- Journalist, filmmaker, writer
TED Resident Sue Jaye Johnson explores the ways cultural expectations shape our public and private behavior. Full bio

I remember my aunt
brushing my hair when I was a child.
Се сеќавам на тетка ми како ме чешлаше
кога бев дете.
00:12
I felt this tingling in my stomach,
го чувствував скокоткањето во стомакот,
00:16
this swelling in my belly.
надуеноста на мешето.
00:18
All her attention on me,
Сето нејзино внимание посветено мене,
00:21
just me.
само мене.
00:23
My beautiful Aunt Bea,
Мојата убава тетка Би,
00:25
stroking my hair
with a fine-bristled brush.
ја гали мојата коса со меката четка.
00:27
Do you have a memory like that
that you can feel in your body right now?
Имате таков спомен кој можете
да го почувствувате во телото сега?
00:31
Before language,
Пред да научиме да зборуваме,
00:35
we're all sensation.
имаме само сетила и чувства.
00:37
As children, that's how we learn
Кога сме деца, на тој начин
00:39
to differentiate ourselves
in the world -- through touch.
правиме разлика меѓу
„јас“ и „не-јас“ - преку допирот.
00:40
Everything goes in the mouth,
the hands, on the skin.
Сè поминува низ устата, рацете, кожата.
00:43
Sensation --
Преку осетот
00:47
it is the way that we first
experience love.
ја доживуваме љубовта за првпат.
00:48
It's the basis of human connection.
Тој е основата на човековото поврзување.
00:52
We want our children to grow up
to have healthy intimate relationships.
Сакаме нашите деца да пораснат и да имаат
здрави интимни врски.
00:56
So as parents,
Значи како родители,
01:00
one of the things that we do
is we teach our children about sex.
треба да ги подучиме
нашите деца за сексот.
01:01
We have books to help us,
Имаме литература за тоа,
01:04
we have sex ed at school for the basics.
имаме сексуално образование
на училиште како основа.
01:06
There's porn to fill in the gaps --
Има и порно филмови
да ги пополнат празнините -
01:08
and it will fill in the gaps.
и ќе ги пополнат празнините.
01:11
(Laughter)
(Смеа)
01:13
We teach our children "the talk"
about biology and mechanics,
На нашите деца им предаваме теорија
за биологијата и механиката на сексот,
01:14
about pregnancy and safe sex,
како и за бременоста
и безбедниот секс.
01:18
and that's what our kids grow up thinking
that sex is pretty much all about.
И децата растат со убедувањето
дека сексот е главно тоа.
01:20
But we can do better than that.
Но можеме и подобро од тоа.
01:24
We can teach our sons and daughters
about pleasure and desire,
Можеме да ги научиме децата
за уживањето и копнежот,
01:26
about consent and boundaries,
за согласноста и границите,
01:31
about what it feels like
to be present in their body
за важноста да бидат свесни
за сопственото тело
01:33
and to know when they're not.
и да препознаат кога не се.
01:37
And we do that in the ways
that we model touch, play,
И го правиме тоа преку допир, игра,
01:39
make eye contact --
контакт со очи-
01:43
all the ways that we engage their senses.
на секакви начини ги анимираме
нивните сетила.
01:45
We can teach our children
not just about sex,
Можеме да ги подучиме
децата не само за секс
01:48
but about sensuality.
туку и за сензуалноста.
01:50
This is the kind of talk
that I needed as a girl.
Ваков разговор ми требаше
кога бев девојче.
01:54
I was extremely sensitive,
Бев премногу чувствителна,
01:56
but by the time I was an adolescent,
и додека стигнав до пубертет
01:58
I had numbed out.
веќе отрпнав.
02:00
The shame of boys mocking my changing body
Срамот од момчињата кои
се подбиваа со моето тело
02:02
and then girls exiling me for,
и девојките кои ме отфрлаa поради,
02:04
ironically, my interest in boys,
која иронија, мојот интерес кон момчињата,
02:06
it was so much.
беше премногу.
02:09
I didn't have any language
for what I was experiencing;
Не можев да го опишам
она што го доживував.
02:13
I didn't know it was going to pass.
Не знаев дека ќе помине.
02:15
So I did the best thing
I could at the time
Го направив најдоброто што можев тогаш
02:17
and I checked out.
ги потиснав чувствата.
02:20
And you can't isolate
just the difficult feelings,
Но не можете да ги потиснете
само лошите чувства,
02:22
so I lost access to the joy,
the pleasure, the play,
па така изгубив допир со радоста,
задоволството, игривоста
02:24
and I spent decades like that,
и поминав децении така,
02:27
with this his low-grade depression,
живеејќи со блага депресија,
02:28
thinking that this is
what it meant to be a grown-up.
мислејќи дека тоа значи
да се биде возрасен.
02:30
For the past year,
Веќе една година
02:35
I've been interviewing men and women
about their relationship to sex
интервјуирам мажи и жени
во однос на сексот
02:36
and I've heard my story again and again.
и постојано ја слушав мојата приказна.
02:39
Girls who were told
they were too sensitive, too much.
Девојки на кои им велеле
дека се премногу чувствителни.
02:41
Boys who were taught to man up --
Момчиња кои ги учеле да бидат мажи -
02:44
"don't be so emotional."
да не бидат премногу чувствителни.
02:46
I learned I was not alone in checking out.
Сфатив дека не ги потиснувам
чувствата само јас.
02:48
It was my daughter who reminded me
of how much I used to feel.
Ќерка ми беше таа која ме потсети колку
многу сум била во допир со чувствата.
02:54
We were at the beach.
Бевме на плажа.
03:00
It was this rare day.
Беше необичен ден.
03:01
I turned off my cell phone,
Го исклучив мобилниот,
03:03
put in the calendar,
"Day at the beach with the girls."
ставив во календарот:
„Ден со девојките на плажа“.
03:05
I laid our towels down
just out of reach of the surf
Ги послав пешкирите близу водата
03:08
and fell asleep.
и заспав.
03:12
And when I woke up,
Кога се разбудив,
03:14
I saw my daughter
drizzling sand on her arm like this,
Ја видов ќерка ми како посипува
песок врз рацете вака,
03:15
and I could feel that light tickle
of sand on her skin
и можев да го сетам скокотот
на песокта на нејзината кожа
03:21
and I remembered my aunt brushing my hair.
и се сетив на тетка ми како
ми ја чешлаше косата.
03:27
So I curled up next to her
Се добрав до ќерка ми
03:31
and I drizzled sand on her other arm
and then her legs.
и почнав да посипувам песок
по нејзината рака и по нозете.
03:32
And then I said,
"Hey, you want me to bury you?"
Потоа ѝ реков:
„Еј, сакаш да те затрупам?“
03:37
And her eyes got really big
and she was like, "Yeah!"
Ги рашири очите и рече:„Да!“
03:41
So we dug a hole
Тогаш ископавме дупка
03:43
and I covered her in sand and shells
и ја покрив со песок и школки
03:45
and drew this little mermaid tail.
и нацртав мала опашка на сирена.
03:46
And then I took her home
and lathered her up in the shower
Потоа ја одведов дома и ја ставив под туш,
03:49
and massaged her scalp
ѝ ја измасирав главата
03:52
and I dried her off in a towel.
и ја исушив со пешкирот.
03:53
And I thought,
Си реков:
03:55
"Ah. How many times had I done that --
„Колку пати го имам ова направено?
03:57
bathed her and dried her off --
Колку пати ја имам капено и сушено?“
03:59
but had I ever stopped and paid attention
Но дали некогаш сум обрнала внимание
04:01
to the sensations
that I was creating for her?"
на чувствата кои го предизвикувам кај неа?
04:03
I'd been treating her
like she was on some assembly line
Ја третирав како да е дел од толпата деца
04:07
of children needing to be fed
and put to bed.
кои треба да се нахранат
и стават во кревет.
04:10
And I realized
Сфатив дека
04:13
that when I dry my daughter off
in a towel tenderly the way a lover would,
кога ја сушам ќерка ми со пешкирот,
нежно како љубовник што би правел,
04:14
I'm teaching her
to expect that kind of touch.
ја учам да го очекува
тој вид на допир.
04:19
I'm teaching her in that moment
about intimacy.
Во тој миг ја подучувам за интимноста.
04:24
About how to love her body
and respect her body.
За тоа како треба да го сака
и почитува своето тело.
04:27
I realized there are parts of the talk
that can't be conveyed in words.
Знам, има делови од разговорот
кои не можат да се искажат со зборови.
04:31
In her book, "Girls and Sex,"
Во книгата „Девојките и сексот“
04:37
writer Peggy Orenstein finds
авторот Пеги Оренстин вели дека
04:38
that young women are focusing
on their partner's pleasure,
младите жени се фокусираат
на задоволството на партнерот,
04:41
not their own.
а не на сопственото.
04:44
This is something I'm going to talk about
with my girls when they're older,
За ова ќе зборувам со моите
ќерки кога ќе пораснат,
04:47
but for now, I look for ways to help them
identify what gives them pleasure
но сега, барам начини да сфатат
што е тоа што им пружа задоволство.,
04:50
and to practice articulating that.
и како да зборуваат за тоа.
04:54
"Rub my back," my daughter says
when I tuck her in.
Истриј ми го грбот“- вели ќерка ми
кога ја гушкам,
04:58
And I say, "OK, how do you want me
to rub your back?"
а јас ја прашувам
како сака да го истријам.
05:01
"I don't know," she says.
„Не знам“- вели таа.
05:05
So I pause, waiting for her directions.
Застанувам и ги чекам
нејзините инструкции.
05:07
Finally she says,
"OK, up and to the right,
На крај вели: Добро, нагоре и десно,
05:10
like you're tickling me."
како да ме скокоткаш.“
05:12
I run my fingertips up her spine.
Ги повлекувам прстите по нејзиниот `рбет.
05:14
"What else?" I ask.
„Што друго?“- ја прашувам.
05:16
"Over to the left, a little harder now."
„На лево, малку посилно сега“.
05:18
We need to teach our children
how to articulate their sensations
Треба да ги научиме децата
како да зборуваат за своите чувства
05:21
so they're familiar with them.
за да се запознаат со нив.
05:25
I look for ways to play games
with my girls at home to do this.
Јас го правам ова преку игри дома.
05:27
I scratch my fingernails
on my daughter's arm and say,
Ја загребувам со ноктите
по раката и ја прашувам:
05:30
"Give me one word to describe this."
„Со кој збор би го опишала ова?“.
05:33
"Violent," she says.
„Сурово“- одговара.
05:35
I embrace her, hold her tight.
Ја гушкам, ја држам силно в прегратка.
05:38
"Protected," she tells me.
„Заштитнички“- вели.
05:40
I find opportunities
to tell them how I'm feeling,
Наоѓам можности да им кажам
како јас се чувствувам,
05:43
what I'm experiencing,
што доживувам,
05:46
so we have common language.
за да зборуваме ист јазик.
05:47
Like right now,
Како токму сега,
05:48
this tingling in my scalp down my spine
means I'm nervous and I'm excited.
морнициве во главата и `рбетот значат
дека сум возбудена и имам трема.
05:50
You are likely experiencing sensations
in response to me.
И вие сигурно доживувате чувства
во однос на мене.
05:55
The language I'm using,
Јазикот кој го користам,
05:59
the ideas I'm sharing.
идеите кои ги ширам.
06:01
And our tendency
is to judge these reactions
А нашата тенденција е да им
судиме на овие реакции
06:03
and sort them into a hierarchy:
и да ги подредуваме во хиерархија,
06:06
better or worse,
подобри или полоши,
06:08
and then seek or avoid them.
па да ги бараме или да ги избегнуваме.
06:09
And that's because we live
in this binary culture
Така е зашто живееме во бинарна култура
06:12
and we're taught from a very young age
to sort the world into good and bad.
и од мали нозе нè учат да го подредуваме
светот како добар или лош.
06:14
"Did you like that book?"
„Ти се допадна книгата?“
06:19
"Did you have a good day?"
„Убаво си помина?“
06:21
How about, "What did you
notice about that story?"
А што ако е „Што забележа
во приказната?“
06:23
"Tell me a moment about your day.
„Кажи ми за еден миг од твојот ден.
06:26
What did you learn?"
Што научи?“
06:28
Let's teach our children to stay open
and curious about their experiences,
Да ги научиме децата да бидат отворени
и љубопитни за искуствата,
06:30
like a traveler in a foreign land.
како патници во непозната земја.
06:34
And that way they can stay with sensation
without checking out --
Така ќе останат во допир со своите чувства
без да ги потиснуваат -
06:38
even the heightened
and challenging ones --
дури и оние чувства кои се
крајно непријатни -
06:42
the way I did,
како што правев јас,
06:44
the way so many of us have.
како и многу други.
06:45
This sense education,
Образование за чувствата,
06:47
this is education I want for my daughters.
такво образование сакам за моите ќерки.
06:49
Sense education is what I needed as girl.
Образование за чувствата ми беше
потребно кога бев девојче.
06:51
It's what I hope for all of our children.
Се надевам дека нашите деца ќе го имаат.
06:55
This awareness of sensation,
Свесноста за чувствата
06:58
it's where we began as children.
е вродена во секое дете.
07:00
It's what we can learn from our children
Тоа е нешто што можеме
да го научиме од нашите деца
07:02
and it's what we can
in turn remind our children
и нешто за што би требало да ги
потсетуваме нашите деца
07:05
as they come of age.
додека созреваат.
07:08
Thank you.
Благодарам!
07:12
(Applause)
(Аплауз)
07:13

▲Back to top

About the speaker:

Sue Jaye Johnson - Journalist, filmmaker, writer
TED Resident Sue Jaye Johnson explores the ways cultural expectations shape our public and private behavior.

Why you should listen

Working across mediums, from radio, film, print and interactive media, Sue Jaye Johnson has investigated the US criminal justice system, women in sports, the legacy of apartheid and girls in South Africa. As a TED Resident, she is examining our current relationship with pleasure and sex through intimate interviews with people from all walks of life asking what they believe about sex and why. She is working on a book about rethinking how we talk about sexuality and sensuality fostered by this series of interviews.

Jaye is a two-time Peabody-winner and recipient of a Creative Capital award for her pioneering interactive documentary about US prisons. Her first feature film, T-Rex (PBS, Netflix) followed 17-year-old boxer Claressa Shields from Flint, Michigan to the gold medal at the London Olympics. Her work has been broadcast on PBS, NPR, WNY and published in the New York Times and The Washington Post
She studied visual arts at Harvard University and interactive telecommunications at New York University. She lives in New York City with radio producer and frequent collaborator Joe Richman and their two daughters.

More profile about the speaker
Sue Jaye Johnson | Speaker | TED.com