English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Andrew Solomon: Hoe het slechtste in ons leven ons maakt tot wie we zijn

Filmed
Views 5,043,085

Schrijver Andrew Solomon heeft heel zijn carrière gewijd aan het vertellen van verhalen over de moeilijkheden van anderen. Nu keert hij zich naar binnen, naar een jeugd van strijd, maar ook naar de verhalen van de moedige mensen die hij ontmoette tijdens zijn leven. In een ontroerende, oprechte en soms ronduit grappige talk doet Solomon een krachtige oproep tot actie om 'zin te smeden' uit onze ergste tegenslagen.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

Als student van tegenspoed
00:12
As a studentstudent of adversitytegenspoed,
viel het mij door de jaren heen op
00:16
I've been struckgeslagen over the yearsjaar
hoe sommige mensen
00:17
by how some people
uit grote tegenslagen
kracht leken te putten.
00:19
with majorgroot challengesuitdagingen
00:21
seemlijken to drawtrek strengthkracht from them,
Vaak hoorde ik de populaire wijsheid
00:24
and I've heardgehoord the popularpopulair wisdomwijsheid
dat dat te maken had
met zin vinden.
00:26
that that has to do with findingbevinding meaningbetekenis.
Lang dacht ik
dat die zin bestond,
00:28
And for a long time,
00:30
I thought the meaningbetekenis was out there,
dat ergens de grote waarheid
voor het grijpen lag.
00:32
some great truthwaarheid waitingaan het wachten to be foundgevonden.
Maar na verloop van tijd
kwam ik tot het besef
00:35
But over time, I've come to feel
dat de waarheid irrelevant is.
00:38
that the truthwaarheid is irrelevantirrelevant.
Wij noemen het zin vinden,
00:40
We call it findingbevinding meaningbetekenis,
maar we kunnen het misschien beter
‘zin smeden’ noemen.
00:42
but we mightmacht better call it forgingsmeden meaningbetekenis.
Mijn laatste boek ging over
00:47
My last bookboek was about how familiesgezinnen
hoe families omgingen
met diverse soorten tegenslagen
00:49
managebeheren to dealtransactie with variousdivers kindssoorten of challenginguitdagend
of niet-alledaagse nakomelingen.
00:52
or unusualongebruikelijk offspringnakomelingen,
Een van de moeders
die ik interviewde,
00:54
and one of the mothersmoeders I interviewedgeïnterviewd,
had twee kinderen met
een meervoudige ernstige handicap.
00:56
who had two childrenkinderen with
multiplemeerdere severeerge, ernstige disabilitieseen handicap,
Ze zei:
”Mensen komen altijd aandragen
00:59
said to me, "People always give us
met uitspraken als:
01:02
these little sayingsgezegden like,
'God geeft je niet meer
te dragen dan je aankan,'
01:03
'God doesn't give you any
more than you can handlehandvat,'
maar kinderen als de onze
01:07
but childrenkinderen like oursDe onze
zijn niet als geschenk bedoeld.
01:09
are not preordainedvoorbestemd as a giftgift.
Ze zijn een geschenk,
omdat wij er hebben voor gekozen.”
01:13
They're a giftgift because that's what we have chosenuitgekozen."
Wij maken heel ons leven lang
van die keuzes.
01:18
We make those choiceskeuzes all our liveslevens.
Toen ik in de tweede klas zat,
01:22
When I was in secondtweede graderang,
gaf Bobby Finkel
een verjaardagsfeestje.
01:25
BobbyBobby FinkelFinkel had a birthdayverjaardag partyfeest
Iedereen van onze klas
was uitgenodigd, behalve ik.
01:27
and inviteduitgenodigd everyoneiedereen in our classklasse but me.
Mijn moeder veronderstelde
dat het een vergissing was,
01:32
My mothermoeder assumedaangenomen there
had been some sortsoort of errorfout,
en belde naar mevrouw Finkel.
01:34
and she calledriep MrsMevrouw. FinkelFinkel,
Die zei dat Bobby
mij niet leuk vond
01:36
who said that BobbyBobby didn't like me
en mij niet op zijn feestje wilde.
01:38
and didn't want me at his partyfeest.
Die dag nam mijn moeder me mee
naar de dierentuin.
01:42
And that day, my mommam tooknam me to the zoodierentuin
En ik kreeg ook nog een ijsje
met warme chocoladesaus.
01:45
and out for a hotwarm fudgeonzin sundaeSundae.
In de zevende klas
01:48
When I was in seventhzevende graderang,
bedacht een van de kinderen
op mijn schoolbus
01:49
one of the kidskinderen on my schoolschool- busbus
me met de bijnaam ‘Percy’
01:52
nicknamedbijnaam me "PercyPercy"
omwille van mijn manier van doen.
01:54
as a shorthandSteno for my demeanorgedrag,
Soms scandeerden hij en zijn aanhang
01:56
and sometimessoms, he and his cohortcohorte
01:59
would chantzingen that provocationprovocatie
de hele rit lang,
02:02
the entiregeheel schoolschool- busbus riderijden,
45 minuten heen en 45 minuten terug:
02:03
45 minutesnotulen up, 45 minutesnotulen back,
“Percy! Percy! Percy! Percy!"
02:07
"PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy! PercyPercy!"
In de achtste klas
02:12
When I was in eighthachtste graderang,
vertelde de wetenschapsleraar
02:14
our sciencewetenschap teacherleraar told us
dat alle mannelijke homoseksuelen
02:16
that all malemannetje homosexualshomoseksuelen
fecale incontinentie ontwikkelen
02:18
developontwikkelen fecalfecal incontinenceincontinentie
vanwege verwondingen
aan de anale sluitspier.
02:20
because of the traumatrauma to theirhun analAnaal sphinctersluitspier.
Ik studeerde af
aan de middelbare school
02:25
And I graduatedafgestudeerd highhoog schoolschool-
zonder ooit naar de cafetaria te gaan.
02:26
withoutzonder ever going to the cafeteriaCafetaria,
Daar zou ik bij de meisjes
hebben gezeten
02:29
where I would have satza with the girlsmeisjes
02:31
and been laughedlachte at for doing so,
en erom uitgelachen zijn,
of bij de jongens
02:33
or satza with the boysjongens
en uitgelachen
omdat ik een jongen was
02:35
and been laughedlachte at for beingwezen a boyjongen
02:37
who should be sittingzittend with the girlsmeisjes.
die bij de meisjes hoorde.
Ik overleefde die kindertijd
door een mix
02:39
I survivedoverleefd that childhoodkinderjaren throughdoor a mixmengen
van vermijden en uithouden.
02:42
of avoidancevermijden and enduranceuithoudingsvermogen.
Wat ik toen niet wist,
02:45
What I didn't know then,
en nu wel,
02:47
and do know now,
is dat vermijden en uithouden
02:49
is that avoidancevermijden and enduranceuithoudingsvermogen
het portaal naar het smeden
van zin kan zijn.
02:51
can be the entrywayportiek to forgingsmeden meaningbetekenis.
Na zin te hebben gesmeed,
02:56
After you've forgednagemaakt meaningbetekenis,
moet je die zin opnemen
02:58
you need to incorporateopnemen that meaningbetekenis
in een nieuwe identiteit.
03:00
into a newnieuwe identityidentiteit.
Je moet de trauma’s
een deel laten zijn
03:02
You need to take the traumastrauma's and make them partdeel
van wie je geworden bent.
03:06
of who you've come to be,
Je moet de ergste gebeurtenissen
in je leven
03:08
and you need to foldvouwen the worstslechtst eventsevents of your life
omvormen tot een verhaal van triomf,
03:11
into a narrativeverhaal of triumphTriumph,
om tot een beter zelfbeeld te komen
03:13
evincingverkeerds a better selfzelf
als reactie op de dingen
die je pijn deden.
03:15
in responseantwoord to things that hurtpijn doen.
Een van de andere moeders
die ik interviewde
03:18
One of the other mothersmoeders I interviewedgeïnterviewd
toen ik aan mijn boek werkte,
03:20
when I was workingwerkend on my bookboek
was als puber verkracht.
03:22
had been rapedverkracht as an adolescentAdolescent,
Ze had een kind
van die verkrachting,
03:25
and had a childkind followingvolgend that rapeverkrachting,
waardoor haar carrièreplannen
in het water vielen
03:28
whichwelke had throwngegooid away her careercarrière plansplannen
en al haar emotionele relaties
beschadigd raakten.
03:31
and damagedbeschadigde all of her emotionalemotioneel relationshipsrelaties.
Toen ik haar ontmoette,
was ze 50.
03:35
But when I metleerde kennen her, she was 50,
Ik zei tegen haar:
03:38
and I said to her,
“Denkt u vaak aan de man
die u verkrachtte?”
03:39
"Do you oftenvaak think about the man who rapedverkracht you?"
Ze zei:
”Ik dacht altijd met woede aan hem,
03:42
And she said, "I used to think about him with angerboosheid,
maar nu alleen nog met medelijden.”
03:46
but now only with pityJammer."
Ik dacht dat ze medelijden bedoelde
03:48
And I thought she meantbedoelde pityJammer because he was
omdat hij zo achterlijk was
om deze verschrikkelijke daad te begaan.
03:51
so unevolvedunevolved as to have donegedaan this terribleverschrikkelijk thing.
Ik zei: ”Medelijden?”
03:54
And I said, "PityJammer?"
Ze zei: ”Ja,
03:56
And she said, "Yes,
want hij heeft een prachtige dochter
03:57
because he has a beautifulmooi daughterdochter
en twee prachtige kleinkinderen
04:00
and two beautifulmooi grandchildrenkleinkinderen
en hij weet het niet, en ik wel.
04:02
and he doesn't know that, and I do.
Dus ben ik de gelukkige.”
04:06
So as it turnsbochten out, I'm the luckyLucky one."
Met een aantal gegevenheden
zijn we geboren:
04:12
Some of our strugglesstrijd are things we're borngeboren to:
ons geslacht, onze seksualiteit,
ons ras, onze handicap.
04:15
our gendergeslacht, our sexualityseksualiteit, our racerace, our disabilityhandicap.
Sommige overkomen ons:
04:21
And some are things that happengebeuren to us:
politiek gevangene zijn,
verkracht worden,
04:23
beingwezen a politicalpolitiek prisonergevangene, beingwezen a rapeverkrachting victimslachtoffer,
Katrina overleven.
04:27
beingwezen a KatrinaKatrina survivorSurvivor.
Identiteit houdt deelhebben
aan een gemeenschap in
04:29
IdentityIdentiteit involvesimpliceert enteringinvoeren a communitygemeenschap
om kracht te putten
uit die gemeenschap,
04:32
to drawtrek strengthkracht from that communitygemeenschap,
en daar ook sterkte te geven.
04:35
and to give strengthkracht there too.
Het gaat om het vervangen
van ‘maar’ door ‘en’ -
04:37
It involvesimpliceert substitutingsubstitueren "and" for "but" --
niet:
”Ik ben hier, maar ik heb kanker.”
04:42
not "I am here but I have cancerkanker,"
maar eerder:
”Ik heb kanker en ik ben hier.”
04:46
but ratherliever, "I have cancerkanker and I am here."
Als we beschaamd zijn,
04:51
When we're ashamedbeschaamd,
kunnen we onze verhalen
niet vertellen,
04:53
we can't tell our storiesverhalen,
en verhalen vormen
de basis van identiteit.
04:55
and storiesverhalen are the foundationfundament of identityidentiteit.
Zin smeden,
identiteit opbouwen.
05:00
ForgeForge meaningbetekenis, buildbouwen identityidentiteit,
Zin smeden
en identiteit opbouwen.
05:04
forgeForge meaningbetekenis and buildbouwen identityidentiteit.
Dat werd mijn mantra.
05:07
That becamewerd my mantramantra.
Zin smeden gaat over
het veranderen van jezelf.
05:10
ForgingSmeden meaningbetekenis is about changingveranderen yourselfjezelf.
Identiteit opbouwen gaat over
het veranderen van de wereld.
05:13
BuildingGebouw identityidentiteit is about changingveranderen the worldwereld-.
Ieder van ons
met gestigmatiseerde identiteiten
05:17
All of us with stigmatizedgestigmatiseerd identitiesidentiteiten
wordt dagelijks
met deze vraag geconfronteerd:
05:19
facegezicht this questionvraag dailydagelijks:
05:21
how much to accommodateaccommoderen societymaatschappij
hoever moeten we de samenleving
tegemoet komen
door onszelf te beperken,
05:24
by constrainingbeperken ourselvesonszelf,
en hoever gaan we grenzen doorbreken
05:26
and how much to breakbreken the limitslimieten
om een waardevol leven
te kunnen leiden?
05:29
of what constitutesvormt a validGeldig life?
Zin smeden en identiteit opbouwen
05:32
ForgingSmeden meaningbetekenis and buildinggebouw identityidentiteit
maakt niet goed wat er mis was.
05:35
does not make what was wrongfout right.
Het maakt alleen kostbaar
wat er mis was.
05:38
It only makesmerken what was wrongfout preciouskostbaar.
In januari van dit jaar
05:43
In JanuaryJanuari of this yearjaar,
ging ik in Myanmar
politieke gevangenen interviewen.
05:45
I wentgegaan to MyanmarMyanmar to interviewinterview politicalpolitiek prisonersgevangenen,
Ze waren minder verbitterd
dan ik verwachtte.
05:49
and I was surprisedverwonderd to find them lessminder bitterbitter
05:52
than I'd anticipatedverwacht.
De meesten hadden welbewust
05:53
MostDe meeste of them had knowinglywillens en wetens committedtoegewijd
de overtredingen begaan
die hen in de gevangenis brachten.
05:55
the offensesovertredingen that landedgeland them in prisongevangenis,
Ze waren met opgeheven hoofd
binnengegaan,
05:58
and they had walkedwandelde in with theirhun headshoofden heldheld highhoog,
en ze kwamen vele jaren later
06:01
and they walkedwandelde out with theirhun headshoofden
met nog steeds opgeheven hoofd
naar buiten.
06:03
still heldheld highhoog, manyveel yearsjaar laterlater.
Dr Ma Thida,
een vooraanstaand mensenrechtenactivist,
06:07
DrDr. MaMa ThidaThida, a leadingleidend humanmenselijk rightsrechten activistactivist
was bijna gestorven in de gevangenis
06:10
who had nearlybijna diedging dood in prisongevangenis
en had vele jaren
in eenzame opsluiting doorgebracht.
06:12
and had spentdoorgebracht manyveel yearsjaar in solitaryeenzame confinementopsluiting,
Ze vertelde me
dat ze haar cipiers dankbaar was
06:15
told me she was gratefuldankbaar to her jailersbeulen
voor de tijd
die ze had gehad om na te denken,
06:19
for the time she had had to think,
voor de wijsheid
die ze had opgedaan,
06:21
for the wisdomwijsheid she had gainedopgedaan,
voor de kans om haar
meditatievaardigheden aan te scherpen.
06:23
for the chancekans to honeHone her meditationMeditatie skillsvaardigheden.
Zij had zin gezocht
06:27
She had soughtgezocht meaningbetekenis
en maakte haar dwangarbeid
tot een cruciale identiteit.
06:29
and madegemaakt her travailtravail into a crucialbeslissend identityidentiteit.
Maar als de mensen
die ik ontmoette
06:33
But if the people I metleerde kennen
over hun gevangenschap minder verbitterd
waren dan ik had verwacht,
06:35
were lessminder bitterbitter than I'd anticipatedverwacht
06:37
about beingwezen in prisongevangenis,
06:38
they were alsoook lessminder thrilledblij than I'd expectedverwacht
waren ze ook minder in hun nopjes
dan ik had verwacht
over het lopende hervormingsproces
in hun land.
06:41
about the reformhervorming processwerkwijze going on
06:43
in theirhun countryland.
Ma Thida zei:
06:45
MaMa ThidaThida said,
"Wij, Birmezen, zijn gekend
06:47
"We BurmeseBirmese are notedopgemerkt
om onze onverstoordheid onder druk,
06:48
for our tremendousenorme graceGrace underonder pressuredruk,
maar we hebben ook bedenkingen
als het ons goed gaat.
06:52
but we alsoook have grievanceklacht underonder glamourglamour,"
Het feit dat deze verschuivingen
06:56
she said, "and the factfeit that there have been
en veranderingen
hebben plaatsgevonden,
06:58
these shiftsverschuivingen and changesveranderingen
07:00
doesn't erasewissen the continuingvoortgezette problemsproblemen
wist de aanhoudende problemen
in onze samenleving niet uit.
07:02
in our societymaatschappij
Daar hebben we
een klare kijk op gekregen
07:04
that we learnedgeleerd to see so well
terwijl we in de gevangenis zaten.”
07:06
while we were in prisongevangenis."
Ik begreep dat ze wilde zeggen
07:08
And I understoodbegrijpelijk her to be sayinggezegde
dat toegevingen alleen maar
een beetje menselijkheid verlenen,
07:10
that concessionsconcessies conferverlenen only a little humanityde mensheid,
terwijl we recht hebben
op volledige menselijkheid.
07:14
where fullvol humanityde mensheid is dueten gevolge,
07:16
that crumbskruimels are not the samedezelfde
Kruimels zijn niet hetzelfde
als een plaats aan tafel.
07:18
as a placeplaats at the tabletafel,
Je kunt zin smeden
07:20
whichwelke is to say you can forgeForge meaningbetekenis
en identiteit opbouwen
en toch enorm kwaad blijven.
07:23
and buildbouwen identityidentiteit and still be madboos as hellhel.
Ik werd nooit verkracht
07:29
I've never been rapedverkracht,
en ik heb nog nooit iets meegemaakt
dat ook maar lijkt
07:31
and I've never been in anything
remotelyop afstand approachingnaderen
op een Birmaanse gevangenis,
07:34
a BurmeseBirmese prisongevangenis,
maar als Amerikaanse homo
07:36
but as a gayhomoseksueel AmericanAmerikaanse,
heb ik vooroordelen
en zelfs haat ervaren,
07:37
I've experiencedervaren prejudiceafbreuk te doen and even hatredhaat,
heb ik zin gesmeed
en identiteit opgebouwd.
07:42
and I've forgednagemaakt meaningbetekenis and I've builtgebouwd identityidentiteit,
Dat is een zet
die ik leerde van mensen
07:46
whichwelke is a moveverhuizing I learnedgeleerd from people
die veel erger ontberingen
hadden meegemaakt
07:48
who had experiencedervaren farver worseerger privationontbering
dan ik ooit heb gekend.
07:51
than I've ever knownbekend.
In mijn eigen puberteit
07:53
In my owneigen adolescenceadolescentie,
ging ik tot het uiterste
om te proberen ‘normaal’ te zijn.
07:55
I wentgegaan to extremeextreem lengthslengtes to try to be straightrecht.
Ik schreef me in
07:59
I enrolledingeschreven myselfmezelf in something calledriep
in een zogenaamde
seksuele-surrogaattherapie,
08:01
sexualseksueel surrogacyDraagmoeder therapybehandeling,
waarin mensen
die ik dokters moest noemen
08:03
in whichwelke people I was encouragedaangemoedigd to call doctorsartsen
mij voorschreven
wat ik oefeningen moest noemen
08:07
prescribedvoorgeschreven what I was encouragedaangemoedigd to call exercisesoefeningen
met vrouwen
die ik surrogaten moest noemen.
08:10
with womenvrouw I was encouragedaangemoedigd to call surrogatesSurrogates,
Het waren niet echt prostituees,
08:14
who were not exactlyprecies prostitutesprostituees
maar ze waren ook niet echt iets anders.
08:17
but who were alsoook not exactlyprecies anything elseanders.
(Gelach)
08:20
(LaughterGelach)
Mijn favoriete
08:24
My particularbijzonder favoritefavoriete
was een blonde vrouw
uit het Diepe Zuiden
08:26
was a blondeblonde womanvrouw from the DeepDiep SouthSouth
die uiteindelijk aan mij toegaf
08:28
who eventuallytenslotte admittedtoegegeven to me
dat ze eigenlijk een necrofiele was.
08:30
that she was really a necrophiliacnecrophiliac
Ze had de baan aangenomen
nadat ze in de problemen
08:32
and had takeningenomen this jobbaan after she got in troublemoeite
was gekomen in het lijkenhuis.
08:35
down at the morguelijkenhuis.
(Gelach)
08:37
(LaughterGelach)
Door deze ervaringen
kon ik uiteindelijk
08:43
These experienceservaringen eventuallytenslotte allowedtoegestaan me to have
wat gelukkige fysieke relaties
hebben met vrouwen,
08:46
some happygelukkig physicalfysiek relationshipsrelaties with womenvrouw,
waarvoor ik dankbaar ben,
08:49
for whichwelke I'm gratefuldankbaar,
maar ik was in oorlog met mezelf,
08:50
but I was at waroorlog with myselfmezelf,
en dat sloeg vreselijke wonden
in mijn psyche.
08:53
and I duggegraven terribleverschrikkelijk woundswonden into my owneigen psychePsyche.
We zoeken de pijnlijke ervaringen
08:58
We don't seekzoeken the painfulpijnlijk experienceservaringen
die onze identiteit bepalen niet op,
09:01
that hewhouwen our identitiesidentiteiten,
maar we zoeken onze identiteit
09:04
but we seekzoeken our identitiesidentiteiten
in de nasleep
van die pijnlijke ervaringen.
09:06
in the wakewekken of painfulpijnlijk experienceservaringen.
Zinloze kwelling
verdragen we niet,
09:09
We cannotkan niet bearbeer a pointlessstomp tormentkwelling,
maar we kunnen
veel pijn verduren
09:12
but we can enduredoorstaan great painpijn
als we geloven
dat ze een doel heeft.
09:14
if we believe that it's purposefuldoelgericht.
Gemak maakt minder indruk op ons
dan strijd.
09:18
EaseGemak makesmerken lessminder of an impressionindruk on us
09:20
than struggleworstelen.
We konden onszelf zijn geweest
zonder onze geneugten,
09:21
We could have been ourselvesonszelf withoutzonder our delightslekkernijen,
maar niet zonder onze tegenslagen
09:24
but not withoutzonder the misfortunesellende
die onze zoektocht
naar zin voortstuwen.
09:26
that driverijden our searchzoeken for meaningbetekenis.
“Daarom vind ik welbehagen in zwakheden,”
09:29
"ThereforeDaarom, I take pleasuregenoegen in infirmitieszwakheden,"
schreef Paulus
in 2 Korintiërs,
09:33
StSt. PaulPaul wroteschreef in SecondTweede CorinthiansCorinthians,
“want als ik zwak ben,
dan ben ik machtig.”
09:35
"for when I am weakzwak, then I am strongsterk."
In 1988 ging ik naar Moskou
09:39
In 1988, I wentgegaan to MoscowMoskou
om kunstenaars te interviewen
van de Sovjet-ondergrondse,
09:42
to interviewinterview artistskunstenaars of the SovietSovjet-Unie undergroundondergronds,
en ik verwachtte dat hun werk
09:46
and I expectedverwacht theirhun work to be
dissident en politiek zou zijn.
09:47
dissidentdissident and politicalpolitiek.
Maar het radicalisme
dat ze in hun werk legden,
09:50
But the radicalismradicalisme in theirhun work actuallywerkelijk layleggen
bestond in het terugbrengen van
menselijkheid in een samenleving
09:53
in reinsertingplaats humanityde mensheid into a societymaatschappij
die menselijkheid zelf
aan het vernietigen was,
09:56
that was annihilatingvernietigen humanityde mensheid itselfzelf,
zoals, in zekere zin,
de Russische samenleving
09:58
as, in some sensesverstand, RussianRussisch societymaatschappij
dat nu weer doet.
10:01
is now doing again.
Een van de kunstenaars
zei tegen me:
10:03
One of the artistskunstenaars I metleerde kennen said to me,
“We werden niet tot kunstenaars,
maar tot engelen opgeleid.”
10:05
"We were in trainingopleiding to be not artistskunstenaars but angelsengelen."
In 1991 ging ik terug
om die kunstenaars weer te zien.
10:10
In 1991, I wentgegaan back to see the artistskunstenaars
10:13
I'd been writingschrift about,
Ik was bij hen tijdens de putsch
10:14
and I was with them duringgedurende the putschstaatsgreep
die de Sovjet-Unie beëindigde.
10:16
that endedbeëindigde the SovietSovjet-Unie UnionUnie,
Ze behoorden
tot de voornaamste organisatoren
10:18
and they were amongtussen the chiefchef organizersorganisatoren
van de weerstand tijdens die putsch.
10:21
of the resistanceweerstand to that putschstaatsgreep.
Op de derde dag van de putsch,
10:24
And on the thirdderde day of the putschstaatsgreep,
stelde een van hen voor
om naar Smolenskaya te gaan.
10:27
one of them suggestedgesuggereerd we walklopen up to SmolenskayaSmolenskaya.
We gingen ernaartoe
10:30
And we wentgegaan there,
en stelden ons op
voor een van de barricades.
10:31
and we arrangedgeregeld ourselvesonszelf in
frontvoorkant of one of the barricadesbarricades,
Een tijdje later kwam
een kolonne tanks aangerold.
10:35
and a little while laterlater,
10:36
a columnkolom of tankstanks rolledrolde up,
De soldaat op de eerste tank zei:
10:39
and the soldiersoldaat on the frontvoorkant tanktank said,
"We hebben onvoorwaardelijke bevelen
10:41
"We have unconditionalonvoorwaardelijke ordersorden
om deze barricade op te ruimen.
10:43
to destroyvernietigen this barricadeBarricade.
Als jullie weggaan,
hoeven we jullie geen pijn te doen,
10:44
If you get out of the way,
10:46
we don't need to hurtpijn doen you,
maar als je niet weggaat,
hebben we geen andere keuze
10:48
but if you won'tzal niet moveverhuizing, we'llgoed have no choicekeuze
10:50
but to runrennen you down."
dan jullie omver te rijden.”
De kunstenaars zeiden:
10:51
And the artistskunstenaars I was with said,
"Geef ons één minuut.
10:53
"Give us just a minuteminuut.
Geef ons één minuut om je te vertellen
waarom we hier zijn.”
10:54
Give us just a minuteminuut to tell you why we're here."
De soldaat kruiste zijn armen,
10:59
And the soldiersoldaat foldedgevouwen his armsarmen,
en de kunstenaar stak een Jeffersoniaanse
lofrede op de democratie af
11:01
and the artistartiest launchedgelanceerd into a
JeffersonianJeffersonian panegyricpanegyricus to democracydemocratie
zoals wij, die
in een Jeffersoniaanse democratie leven,
11:05
suchzodanig as those of us who liveleven
11:07
in a JeffersonianJeffersonian democracydemocratie
er moeilijk een zouden kunnen afsteken.
11:09
would be hard-pressedhard-pressed to presentaanwezig.
Ze gingen maar door,
11:13
And they wentgegaan on and on,
de soldaat keek toe
11:14
and the soldiersoldaat watchedbekeken,
en bleef een volle minuut zitten
11:16
and then he satza there for a fullvol minuteminuut
nadat ze klaar waren.
11:18
after they were finishedgeëindigd
Hij zat ons
helemaal verregend aan te kijken,
11:20
and lookedkeek at us so bedraggledverfomfaaide in the rainregen,
en zei: ”Wat je zegt, is waar.
11:22
and said, "What you have said is truewaar,
We moeten buigen
voor de wil van het volk.
11:26
and we mustmoet bowboog to the will of the people.
Als je genoeg plaats maakt
om te draaien,
11:30
If you'llje zult clearduidelijk enoughgenoeg spaceruimte for us to turnbeurt around,
gaan we terug
vanwaar we gekomen zijn.”
11:32
we'llgoed go back the way we camekwam."
En dat deden ze.
11:35
And that's what they did.
Soms kan het smeden van zin
11:37
SometimesSoms, forgingsmeden meaningbetekenis
je de woordenschat geven
die je nodig hebt
11:39
can give you the vocabularywoordenschat you need
om te vechten
voor je ultieme vrijheid.
11:42
to fightstrijd for your ultimateultiem freedomvrijheid.
Rusland maakte me duidelijk
11:45
RussiaRusland awakenedgewekt me to the lemonadelimonade notionbegrip
dat onderdrukking de macht kweekt
om je ertegen te verzetten.
11:48
that oppressiononderdrukking breedsrassen the powermacht to opposeverzetten tegen it,
11:51
and I graduallygeleidelijk understoodbegrijpelijk that as the cornerstonehoeksteen
Langzamerhand zag ik dat
als de hoeksteen van identiteit.
11:54
of identityidentiteit.
Identiteit was nodig
om mij te redden van verdriet.
11:55
It tooknam identityidentiteit to rescueredden me from sadnessdroefheid.
De homobeweging roept een wereld op
12:00
The gayhomoseksueel rightsrechten movementbeweging positsponeert a worldwereld-
waarin mijn afwijkingen
een overwinning zijn.
12:02
in whichwelke my aberrancesaberrances are a victoryoverwinning.
Identiteitspolitiek
werkt altijd op twee fronten:
12:05
IdentityIdentiteit politicspolitiek always workswerken on two frontsfronten:
om trots te geven aan mensen
met een bepaald kenmerk
12:09
to give pridetrots to people who have a givengegeven conditionstaat
12:12
or characteristickarakteristiek,
en om de buitenwereld
12:13
and to causeoorzaak the outsidebuiten worldwereld-
zulke mensen zachter en vriendelijker
te laten behandelen.
12:15
to treattraktatie suchzodanig people more gentlyzachtjes and more kindlyvriendelijk.
Dat zijn twee
totaal verschillende doelen,
12:18
Those are two totallyhelemaal separatescheiden enterprisesondernemingen,
maar vooruitgang in de ene sfeer
12:22
but progressvooruitgang in eachelk spheregebied
weerklinkt in de andere.
12:24
reverberatesweerklinkt in the other.
Identiteitspolitiek
kan narcistisch zijn.
12:26
IdentityIdentiteit politicspolitiek can be narcissisticnarcistische.
Mensen hemelen een verschil op
alleen omdat het van hen is.
12:30
People extolroemen a differenceverschil only because it's theirshunne.
Mensen vernauwen de wereld
en functioneren
12:33
People narrowsmal the worldwereld- and functionfunctie
in discrete groepen
zonder empathie voor elkaar.
12:36
in discretediscreet groupsgroepen withoutzonder empathyempathie for one anothereen ander.
Maar goed begrepen
12:39
But properlynaar behoren understoodbegrijpelijk
en verstandig beoefend,
12:41
and wiselyverstandig practicedgeoefend,
moet identiteitspolitiek
12:43
identityidentiteit politicspolitiek should expanduitbreiden
ons idee uitbreiden
van wat mens zijn inhoudt.
12:45
our ideaidee of what it is to be humanmenselijk.
Identiteit zelf
12:48
IdentityIdentiteit itselfzelf
mag geen zelfvoldaan label
12:49
should be not a smugzelfvoldaan labeletiket
of een gouden medaille zijn,
12:52
or a goldgoud medalmedaille
maar een opstand.
12:54
but a revolutionrevolutie.
Ik zou het makkelijker hebben gehad
als ik hetero was,
12:56
I would have had an easiergemakkelijker life if I were straightrecht,
maar ik zou ik niet zijn,
13:00
but I would not be me,
en nu ben ik liever mezelf
13:02
and I now like beingwezen myselfmezelf better
dan het idee
iemand anders te zijn geweest.
13:04
than the ideaidee of beingwezen someoneiemand elseanders,
Iemand waarvan ik,
om eerlijk te zijn,
13:07
someoneiemand who, to be honesteerlijk,
13:08
I have neithernoch the optionkeuze of beingwezen
noch de mogelijkheid heb het te zijn
noch de mogelijkheid heb
het me voor te stellen.
13:10
nornoch the abilityvermogen fullygeheel to imaginestel je voor.
Maar als je de draken verbant,
13:13
But if you banishverbannen the dragonsdraken,
verban je ook de helden,
13:15
you banishverbannen the heroesheroes,
en we houden allemaal wel
13:17
and we becomeworden attachedgehecht
van wat heroïek in ons leven.
13:19
to the heroicheldhaftige strainspanning in our owneigen liveslevens.
Ik heb me wel eens afgevraagd
13:22
I've sometimessoms wonderedvroeg me af
of ik had kunnen ophouden
om dat deel van mezelf te haten
13:23
whetherof I could have ceasedopgehouden
to hatehaat that partdeel of myselfmezelf
zonder het kleurrijk
feest van de Gay Pride,
13:26
withoutzonder gayhomoseksueel pride'strots van technicolorTechnicolor fiestaFiesta,
waarvan deze toespraak
een uiting is.
13:29
of whichwelke this speechtoespraak is one manifestationmanifestatie.
Vroeger dacht ik
dat ik volwassen zou zijn
13:33
I used to think I would know myselfmezelf to be matureoudere
als ik gewoonweg
zonder meer homo kon zijn,
13:36
when I could simplyeenvoudigweg be gayhomoseksueel withoutzonder emphasisnadruk,
maar de zelfhaat van die periode
liet een leegte,
13:39
but the self-loathingzelfhaat of that periodperiode left a voidongeldig,
en de viering moet die opvullen
en doen overlopen.
13:43
and celebrationviering needsbehoefte aan to fillvullen and overflowoverloop it,
Zelfs als ik mijn privé-schuld
van melancholie terugbetaal,
13:47
and even if I repayRePay my privateprivaat debtschuld of melancholymelancholie,
blijft er nog
een buitenwereld van homofobie
13:50
there's still an outerbuitenste worldwereld- of homophobiahomofobie
waarmee nog decennialang
valt af te rekenen.
13:53
that it will take decadestientallen jaren to addressadres.
Ooit zal homo zijn
iets alledaags zijn,
13:56
SomedaySomeday, beingwezen gayhomoseksueel will be a simpleeenvoudig factfeit,
vrij van feestmutsen en schuld,
13:59
freegratis of partyfeest hatshoeden and blameschuld,
maar nu nog niet.
14:02
but not yetnog.
Een vriend van me
die vond dat Gay Pride ('homotrots')
14:04
A friendvriend of minede mijne who thought gayhomoseksueel pridetrots
een beetje doordraafde,
14:06
was gettingkrijgen very carriedgedragen away with itselfzelf,
suggereerde dat we eens
14:08
onceeen keer suggestedgesuggereerd that we organizeorganiseren
een 'homo-nederigheidsweek'
zouden organiseren.
14:10
Gayhomo HumilityNederigheid WeekWeek.
14:12
(LaughterGelach) (ApplauseApplaus)
(Gelach) (Applaus)
Het is een geweldig idee,
14:18
It's a great ideaidee,
maar de tijd is er
nog niet rijp voor.
14:21
but its time has not yetnog come.
(Gelach)
14:23
(LaughterGelach)
14:25
And neutralityneutraliteit, whichwelke seemslijkt to lieliggen
De neutraliteit
halverwege tussen wanhoop en feest
14:27
halfwayhalverwege betweentussen despairwanhoop and celebrationviering,
is eigenlijk het eindspel.
14:30
is actuallywerkelijk the endgameeindspel.
In 29 staten van de VS
14:33
In 29 statesstaten in the U.S.,
kan ik wettelijk ontslagen worden
of huisvesting geweigerd worden
14:36
I could legallyjuridisch be firedontslagen or deniedontkend housinghuisvesting
vanwege mijn homo-zijn.
14:39
for beingwezen gayhomoseksueel.
In Rusland heeft
de anti-propagandawet ertoe geleid
14:41
In RussiaRusland, the anti-propagandaanti-propaganda lawwet
dat mensen op straat
in elkaar worden geslagen.
14:44
has led to people beingwezen beatengeslagen in the streetsstraten.
27 Afrikaanse landen
14:47
Twenty-sevenZevenentwintig AfricanAfrikaanse countrieslanden
hebben wetten tegen sodomie,
14:49
have passedgeslaagd lawswetten againsttegen sodomysodomie,
en in Nigeria kunnen homo's legaal
14:52
and in NigeriaNigeria, gayhomoseksueel people can legallyjuridisch
doodgestenigd worden,
14:54
be stonedgestenigd to deathdood,
en zijn lynchpartijen alledaagse kost.
14:55
and lynchingslynchpartijen have becomeworden commongemeenschappelijk.
In Saoedi-Arabië werden onlangs
14:58
In SaudiSaoedi-Arabië ArabiaArabia recentlykort geleden, two menmannen
twee mannen betrapt
op seksuele omgang.
15:01
who had been caughtgevangen in carnalvleselijke actsacts,
Ze werden veroordeeld
tot elk 7.000 zweepslagen
15:03
were sentencedveroordeeld to 7,000 lasheswimpers eachelk,
en zijn daardoor
nu blijvend gehandicapt.
15:08
and are now permanentlypermanent disabledinvalide as a resultresultaat.
Wie kan zin smeden
15:11
So who can forgeForge meaningbetekenis
en identiteit opbouwen?
15:13
and buildbouwen identityidentiteit?
Homorechten zijn niet
in de eerste plaats huwelijksrechten,
15:16
Gayhomo rightsrechten are not primarilyvoornamelijk marriagehuwelijk rightsrechten,
en voor de miljoenen
die op onverdraagzame plaatsen wonen,
15:19
and for the millionsmiljoenen who liveleven in unacceptingunaccepting placesplaatsen
zonder middelen,
15:22
with no resourcesmiddelen,
blijft waardigheid een verre droom.
15:24
dignitywaardigheid remainsstoffelijk overschot elusiveontwijkend.
Ik heb het geluk gehad
zin te hebben gesmeed
15:27
I am luckyLucky to have forgednagemaakt meaningbetekenis
en identiteit opgebouwd,
15:30
and builtgebouwd identityidentiteit,
maar dat is nog steeds
een zeldzaam voorrecht,
15:32
but that's still a rarezeldzaam privilegevoorrecht,
en homoseksuele mensen
verdienen beter
15:34
and gayhomoseksueel people deserveverdienen more collectivelycollectief
dan kruimels van rechtvaardigheid.
15:37
than the crumbskruimels of justicegerechtigheid.
En toch is elke stap vooruit zo zoet.
15:40
And yetnog, everyelk stepstap forwardvooruit
15:43
is so sweetzoet.
In 2007, zes jaar na onze ontmoeting,
15:45
In 2007, sixzes yearsjaar after we metleerde kennen,
besloten mijn partner en ik
15:49
my partnerpartner and I decidedbeslist
om te trouwen.
15:51
to get marriedgetrouwd.
John ontmoeten was de ontdekking
15:53
MeetingVergadering JohnJohn had been the discoveryontdekking
van groot geluk
15:55
of great happinessgeluk
en ook de eliminatie
van groot ongeluk.
15:57
and alsoook the eliminationeliminatie of great unhappinessongeluk,
Soms was ik zo bezig
16:00
and sometimessoms, I was so occupiedbezet
met het verdwijnen van al die pijn
16:03
with the disappearanceverdwijning of all that painpijn
dat ik de vreugde vergat,
16:05
that I forgotvergeten about the joyvreugde,
waar ik in eerste instantie
minder mee bezig was.
16:07
whichwelke was at first the lessminder
remarkableopmerkelijk partdeel of it to me.
Trouwen is een manier
om onze liefde te verklaren
16:11
MarryingTrouwen was a way to declareverklaren our love
als eerder een aanwezigheid
dan een afwezigheid.
16:14
as more a presenceaanwezigheid than an absenceafwezigheid.
Het huwelijk leidde
ons snel naar kinderen,
16:18
MarriageHuwelijk soonspoedig led us to childrenkinderen,
wat nieuwe zingeving
16:20
and that meantbedoelde newnieuwe meaningsbetekenissen
en nieuwe identiteiten betekende,
zowel voor ons als voor hen.
16:22
and newnieuwe identitiesidentiteiten, oursDe onze and theirshunne.
Ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn,
16:26
I want my childrenkinderen to be happygelukkig,
en houden van ze is het pijnlijkst
als ze verdriet hebben.
16:29
and I love them mostmeest achinglyachingly when they are sadverdrietig.
Als homovader kan ik ze leren
16:33
As a gayhomoseksueel fathervader, I can teachonderwijzen them
om te gaan met wat er
tegen draait in hun leven,
16:36
to owneigen what is wrongfout in theirhun liveslevens,
maar ik geloof dat als ik
16:38
but I believe that if I succeedslagen
hen altijd zou behoeden
voor tegenspoed,
16:40
in shelteringopvang them from adversitytegenspoed,
ik als ouder zou hebben gefaald.
16:42
I will have failedmislukt as a parentouder.
Een boeddhistische geleerde
legde me ooit uit
16:45
A BuddhistBoeddhistische scholargeleerde I know onceeen keer explaineduitgelegd to me
dat Westerlingen ten onrechte denken
16:48
that WesternersWesterlingen mistakenlyper ongeluk think
dat nirvana komt
16:50
that nirvananirvana is what arrivesarriveert
als al je verdriet achter je ligt
16:53
when all your woewee is behindachter you
en je alleen maar
gelukzaligheid hebt te verwachten.
16:55
and you have only blissgeluk to look forwardvooruit to.
Maar hij zei dat
dat geen nirvana zou zijn,
16:59
But he said that would not be nirvananirvana,
want je zaligheid in het heden
17:01
because your blissgeluk in the presentaanwezig
zou altijd worden overschaduwd
door de vreugde van het verleden.
17:02
would always be shadowedgeschaduwd by the joyvreugde from the pastverleden.
Nirvana, zei hij, is wat je bereikt
17:06
NirvanaNirvana, he said, is what you arriveaankomen at
als je alleen maar gelukzaligheid hebt
om naar uit te kijken
17:09
when you have only blissgeluk to look forwardvooruit to
17:11
and find in what lookedkeek like sorrowssmarten
en in wat leek op verdriet
de kiemen van je vreugde vindt.
17:14
the seedlingszaailingen of your joyvreugde.
Ik vraag me soms af
17:17
And I sometimessoms wonderwonder
of ik dit geluk in het huwelijk
17:19
whetherof I could have foundgevonden suchzodanig fulfillmentvervulling
en de kinderen had kunnen vinden
17:21
in marriagehuwelijk and childrenkinderen
17:22
if they'dze zouden come more readilygemakkelijk,
als het gemakkelijker was gegaan,
17:24
if I'd been straightrecht in my youthjeugd or were youngjong now,
als ik in mijn jeugd hetero
was geweest of nu jong was.
In beide gevallen was het
misschien makkelijker geweest.
17:28
in eithereen van beide of whichwelke casesgevallen this mightmacht be easiergemakkelijker.
Misschien wel.
17:32
PerhapsMisschien I could.
Misschien kon al
dat complexe verbeelden
17:33
PerhapsMisschien all the complexcomplex imaginingverbeelden I've donegedaan
dan worden toegepast
op andere onderwerpen.
17:36
could have been appliedtoegepast to other topicstopics.
Maar als zin zoeken
17:38
But if seekingop zoek naar meaningbetekenis
belangrijker is
dan zin vinden,
17:40
mattersaangelegenheden more than findingbevinding meaningbetekenis,
dan is de vraag niet
of ik gelukkiger zou zijn geweest
17:41
the questionvraag is not whetherof I'd be happiergelukkiger
door te zijn gepest,
17:45
for havingmet been bulliedgepest,
maar wel of het toekennen van zin
17:46
but whetherof assigningtoewijzen meaningbetekenis
aan die ervaringen
17:48
to those experienceservaringen
me een betere vader
zou hebben gemaakt.
17:50
has madegemaakt me a better fathervader.
Ik ben geneigd om extase te zoeken
in alledaagse vreugden,
17:52
I tendde neiging hebben to find the ecstasyextase hiddenverborgen in ordinarygewoon joysgeneugten,
want ik had niet verwacht
dat die vreugden
17:56
because I did not expectverwachten those joysgeneugten
voor mij waren weggelegd.
17:58
to be ordinarygewoon to me.
Ik ken veel heteroseksuelen
18:01
I know manyveel heterosexualsheteroseksuelen who have
die even gelukkige huwelijken
en gezinnen hebben,
18:02
equallyeven happygelukkig marriageshuwelijken and familiesgezinnen,
18:05
but gayhomoseksueel marriagehuwelijk is so breathtakinglyadembenemend freshvers,
maar het homohuwelijk
is zo adembenemend fris
en homoseksuele gezinnen
zijn zo meeslepend nieuw,
18:08
and gayhomoseksueel familiesgezinnen so exhilaratinglyzakentoerisme newnieuwe,
dat ik zin vond
in dat onverwachte.
18:11
and I foundgevonden meaningbetekenis in that surpriseverrassing.
In oktober was het
mijn 50ste verjaardag
18:15
In OctoberOktober, it was my 50thth birthdayverjaardag,
en mijn familie
gaf een feest voor mij.
18:19
and my familyfamilie organizedgeorganiseerd a partyfeest for me,
Terwijl het bezig was
18:22
and in the middlemidden- of it,
zei mijn zoon tegen mijn man
18:23
my sonzoon said to my husbandman
18:25
that he wanted to make a speechtoespraak,
dat hij een toespraak wilde houden,
en John zei:
18:26
and JohnJohn said,
18:27
"GeorgeGeorge, you can't make a speechtoespraak. You're fourvier."
"George, je kunt geen speech geven.
Je bent vier.”
(Gelach)
18:32
(LaughterGelach)
“Alleen opa, oom David en ik
18:34
"Only GrandpaOpa and UncleOom DavidDavid and I
gaan vanavond toespraken houden.”
18:36
are going to make speechestoespraken tonightvanavond."
Maar George bleef aandringen,
18:38
But GeorgeGeorge insistedaangedrongen and insistedaangedrongen,
en ten slotte bracht John
hem naar de microfoon,
18:41
and finallyTenslotte, JohnJohn tooknam him up to the microphonemicrofoon,
en George zei heel luid,
18:44
and GeorgeGeorge said very loudlyluid,
“Dames en heren,
18:47
"LadiesDames and gentlemenmijne heren,
mag ik uw aandacht, alstublieft.”
18:49
maymei I have your attentionaandacht please."
Iedereen draaide zich verbaasd om.
18:52
And everyoneiedereen turnedgedraaid around, startledgeschrokken.
George zei:
18:55
And GeorgeGeorge said,
“Ik ben blij met papa's verjaardag.
18:57
"I'm gladblij it's Daddy'sPapa 's birthdayverjaardag.
Ik ben blij
dat we allemaal taart krijgen.
18:59
I'm gladblij we all get cakecake.
En papa, als je nog klein was,
19:02
And daddyPapa, if you were little,
zou ik je vriend willen zijn.”
19:06
I'd be your friendvriend."
Ik dacht - Dank je wel.
19:09
And I thought — Thank you.
Ik dacht dat ik nu
zelfs bij Bobby Finkel
19:12
I thought that I was indebtedschuldenlast
in het krijt stond.
19:15
even to BobbyBobby FinkelFinkel,
Al die eerdere ervaringen
19:16
because all those earliervroeger experienceservaringen
hadden naar dit moment geleid,
19:19
were what had propelledPropelled me to this momentmoment,
en ik was eindelijk
onvoorwaardelijk dankbaar
19:22
and I was finallyTenslotte unconditionallyonvoorwaardelijk gratefuldankbaar
voor een leven waarvoor ik ooit alles
zou hebben gedaan om het te veranderen.
19:24
for a life I'd onceeen keer have donegedaan anything to changeverandering.
Een jongere homoseksuele man
vroeg eens
19:28
The gayhomoseksueel activistactivist HarveyHarvey MilkMelk
aan de homo-activist Harvey Milk
19:30
was onceeen keer askedgevraagd by a youngerjonger gayhomoseksueel man
wat hij kon doen
om de beweging te helpen,
19:32
what he could do to help the movementbeweging,
en Harvey Milk zei:
19:35
and HarveyHarvey MilkMelk said,
“Kom ervoor uit
en vertel het iemand.”
19:36
"Go out and tell someoneiemand."
Er is altijd wel iemand die ons
19:38
There's always somebodyiemand who wants to confiscateconfisqueren
onze menselijkheid wil afnemen,
19:41
our humanityde mensheid,
en er zijn altijd verhalen
die het weer goed maken.
19:43
and there are always storiesverhalen that restoreherstellen it.
Als we ervoor uitkomen,
19:45
If we liveleven out loudluid,
kunnen we de haat verslaan
19:47
we can trounceafrossen the hatredhaat
en ieders leven zinvoller maken.
19:49
and expanduitbreiden everyone'sieders liveslevens.
Zin smeden.
Identiteit opbouwen.
19:52
ForgeForge meaningbetekenis. BuildBouwen identityidentiteit.
Zin smeden.
19:56
ForgeForge meaningbetekenis.
Identiteit opbouwen.
19:58
BuildBouwen identityidentiteit.
En dan de wereld uitnodigen
20:01
And then invitenodig uit the worldwereld-
om deel te hebben aan je vreugde.
20:02
to sharedelen your joyvreugde.
Dank je.
20:04
Thank you.
(Applaus)
20:07
(ApplauseApplaus)
Dank je. (Applaus)
20:09
Thank you. (ApplauseApplaus)
Dank je. (Applaus)
20:12
Thank you. (ApplauseApplaus)
Dank je. (Applaus)
20:16
Thank you. (ApplauseApplaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com