English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Andrew Solomon: How the worst moments in our lives make us who we are

Andrew Solomon: Cele mai grele momente din viață ne fac cine suntem

Filmed
Views 5,043,085

Scriitorul Andrew Solomon și-a petrecut cariera spunând povești despre greutațile altora. Acum se îndreaptă către interior, ducându-ne către o copilărie a luptei, depănând povești despre oamenii curajoși pe care i-a întâlnit de atunci. Într-o discuție emoționantă, sinceră și amuzantă, Solomon face un puternic apel la găsirea înțelesului din luptele noastre cele mai mari.

- Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology. Full bio

As a student of adversity,
Ca un student amărât,
00:12
I've been struck over the years
am fost frapat de-a lungul anilor
00:16
by how some people
de modul în care unii oameni
00:17
with major challenges
cu provocări majore
00:19
seem to draw strength from them,
par să găsească puterea în ei,
00:21
and I've heard the popular wisdom
și am auzit zicala populară
00:24
that that has to do with finding meaning.
despre găsirea înțelesului.
00:26
And for a long time,
Și mult timp,
00:28
I thought the meaning was out there,
am crezut că înțelesul este acolo undeva,
00:30
some great truth waiting to be found.
un adevăr măreț așteptând să fie descoperit.
00:32
But over time, I've come to feel
De-a lungul timpului, am realizat
00:35
that the truth is irrelevant.
că adevărul este irelevant.
00:38
We call it finding meaning,
Îl numim găsirea înțelesului,
00:40
but we might better call it forging meaning.
dar mai bine l-am numi
inventarea înțelesului.
00:42
My last book was about how families
Ultima mea carte a tratat modul cum familiile
00:47
manage to deal with various kinds of challenging
dau peste diverse provocări
00:49
or unusual offspring,
sau copii neobișnuiți.
00:52
and one of the mothers I interviewed,
Una dintre mamele pe care le-am intervievat,
00:54
who had two children with
multiple severe disabilities,
care avea doi copii
cu multiple dizabilități severe,
00:56
said to me, "People always give us
mi-a spus, "Oamenii ne spun întotdeauna
00:59
these little sayings like,
cuvinte ca,
01:02
'God doesn't give you any
more than you can handle,'
"Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce",
01:03
but children like ours
dar copii ca ai noștrii
01:07
are not preordained as a gift.
nu sunt predestinați ca și cadou.
01:09
They're a gift because that's what we have chosen."
Ei sunt un cadou pentru că asta am ales."
01:13
We make those choices all our lives.
Facem acele alegeri toată viața.
01:18
When I was in second grade,
Când eram în clasa a doua,
01:22
Bobby Finkel had a birthday party
Bobby Finkel a organizat
o petrecere de zi de naștere
01:25
and invited everyone in our class but me.
și a invitat pe toată lumea din clasă
mai puțin pe mine.
01:27
My mother assumed there
had been some sort of error,
Mama a presupus că este o greșeală,
01:32
and she called Mrs. Finkel,
și a sunat-o pe dna Finkel,
01:34
who said that Bobby didn't like me
care a spus că Bobby nu mă place
01:36
and didn't want me at his party.
și nu mă vrea la petrecerea lui.
01:38
And that day, my mom took me to the zoo
În acea zi,
mama m-a dus la grădina zoologică
01:42
and out for a hot fudge sundae.
și la o înghețată cu ciocolată.
01:45
When I was in seventh grade,
Când eram în clasa a șaptea,
01:48
one of the kids on my school bus
unul dintre copiii din autobuzul școlii
01:49
nicknamed me "Percy"
m-a poreclit "Percy"
01:52
as a shorthand for my demeanor,
ca răsplată pentru comportamentul meu,
01:54
and sometimes, he and his cohort
și câteodată el și grupul lui
01:56
would chant that provocation
scandând acea provocare
01:59
the entire school bus ride,
pe toată durata călătoriei cu autobuzul școlii,
02:02
45 minutes up, 45 minutes back,
45 minute dus, 45 minute întors,
02:03
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
"Percy! Percy! Percy! Percy!"
02:07
When I was in eighth grade,
Când eram în clasa a opta,
02:12
our science teacher told us
profesorul nostru de științe ne-a spus
02:14
that all male homosexuals
că toți homosexualii masculi
02:16
develop fecal incontinence
dezvoltă o incontinență anală
02:18
because of the trauma to their anal sphincter.
datorită traumei la sfincterul anal.
02:20
And I graduated high school
Am absolvit liceul
02:25
without ever going to the cafeteria,
fără să merg vreodată la cantină,
02:26
where I would have sat with the girls
unde aș fi stat cu fetele
02:29
and been laughed at for doing so,
și ar fi râs de mine pentru asta,
02:31
or sat with the boys
sau aș fi stat cu băieții
02:33
and been laughed at for being a boy
și ar fi râs pentru că sunt băiat
02:35
who should be sitting with the girls.
care ar fi trebuit să stea cu fetele.
02:37
I survived that childhood through a mix
Mi-am petrecut copilăria cu un amestec
02:39
of avoidance and endurance.
de îndurare și evitare.
02:42
What I didn't know then,
Ce nu știam atunci,
02:45
and do know now,
dar știu acum,
02:47
is that avoidance and endurance
este că evitarea și îndurarea
02:49
can be the entryway to forging meaning.
pot fi calea către găsirea înțelesului.
02:51
After you've forged meaning,
După ce ai descoperit înțelesul,
02:56
you need to incorporate that meaning
trebuie să încorporezi acel înțeles
02:58
into a new identity.
într-o nouă identitate.
03:00
You need to take the traumas and make them part
Trebuie să iei traumele și să le faci parte
03:02
of who you've come to be,
a ceea ce ai devenit,
03:06
and you need to fold the worst events of your life
și trebuie să cuprinzi
cele mai dificile evenimente din viață
03:08
into a narrative of triumph,
într-o poveste de succes,
03:11
evincing a better self
demonstrând un sine mai bun
03:13
in response to things that hurt.
ca răspuns la lucrurile care rănesc.
03:15
One of the other mothers I interviewed
O altă mamă pe care am intervievat-o
03:18
when I was working on my book
pe când lucram la cartea mea
03:20
had been raped as an adolescent,
fusese violată ca adolescentă,
03:22
and had a child following that rape,
și a avut un copil ca urmare a acelui viol,
03:25
which had thrown away her career plans
care i-a distrus planurile de carieră
03:28
and damaged all of her emotional relationships.
și i-a distrus toate relațiile emoționale.
03:31
But when I met her, she was 50,
Când am întâlnit-o, avea 50 de ani,
03:35
and I said to her,
i-am spus,
03:38
"Do you often think about the man who raped you?"
"Te gândești vreodată la omul care te-a violat?"
03:39
And she said, "I used to think about him with anger,
Mi-a raspuns, "Mă gândeam cu furie,
03:42
but now only with pity."
dar acum doar cu milă."
03:46
And I thought she meant pity because he was
Am crezut că se referea la milă
pentru că era atât de imatur
03:48
so unevolved as to have done this terrible thing.
să facă un astfel de lucru teribil.
03:51
And I said, "Pity?"
Am spus, "Milă?"
03:54
And she said, "Yes,
A spus, "Da",
03:56
because he has a beautiful daughter
pentru că are o fată frumoasă
03:57
and two beautiful grandchildren
și doi nepoți frumoși
04:00
and he doesn't know that, and I do.
și nu știe asta, pe când eu, da.
04:02
So as it turns out, I'm the lucky one."
După cât se pare, eu sunt cea norocoasă".
04:06
Some of our struggles are things we're born to:
Unele dintre luptele noastre
sunt lucruri cu care ne-am născut:
04:12
our gender, our sexuality, our race, our disability.
genul, sexualitatea, rasa, dizabilitatea.
04:15
And some are things that happen to us:
Altele sunt lucruri care ni se întâmplă:
04:21
being a political prisoner, being a rape victim,
a fi un prizonier politic, a fi victima unui viol,
04:23
being a Katrina survivor.
a fi un supraviețuitor Katrina.
04:27
Identity involves entering a community
Identitatea implică intrarea într-o comunitate
04:29
to draw strength from that community,
de unde să-ți iei energia,
04:32
and to give strength there too.
și unde să aduci energie.
04:35
It involves substituting "and" for "but" --
Implică substituirea lui "și" cu "dar"--
04:37
not "I am here but I have cancer,"
nu "Sunt aici, dar am cancer",
04:42
but rather, "I have cancer and I am here."
mai degrabă, "Am cancer și sunt aici".
04:46
When we're ashamed,
Când suntem rușinați,
04:51
we can't tell our stories,
nu ne puteam spune povestea,
04:53
and stories are the foundation of identity.
și poveștile sunt baza identității.
04:55
Forge meaning, build identity,
Descoperă înțelesul, construiește identitatea,
05:00
forge meaning and build identity.
descoperă înțelesul și construiește identitatea.
05:04
That became my mantra.
Așa a apărut mantra mea.
05:07
Forging meaning is about changing yourself.
Descoperirea înțelesului
se referă la a te schimba pe tine.
05:10
Building identity is about changing the world.
Construirea identității se referă la a schimba lumea.
05:13
All of us with stigmatized identities
Noi toți cei cu identități stigmatizate
05:17
face this question daily:
ne confruntăm cu întrebarea asta zilnic:
05:19
how much to accommodate society
cât de mult să tolerăm societatea
05:21
by constraining ourselves,
constrângându-ne,
05:24
and how much to break the limits
și cât de mult să depășim limitele
05:26
of what constitutes a valid life?
pentru a avea o viață normală?
05:29
Forging meaning and building identity
Descoperirea înțelesului și construirea identității
05:32
does not make what was wrong right.
nu îndreaptă ceea ce-i greșit.
05:35
It only makes what was wrong precious.
Face doar prețios ceea ce a fost greșit.
05:38
In January of this year,
În ianuarie anul acesta,
05:43
I went to Myanmar to interview political prisoners,
Am mers la Myanmar
să interoghez prizonieri politici,
05:45
and I was surprised to find them less bitter
și am fost surprins
să-i găsesc mai puțin amari
05:49
than I'd anticipated.
decât am anticipat.
05:52
Most of them had knowingly committed
Majoritatea au comis crime cu bună știință
05:53
the offenses that landed them in prison,
care i-au adus în închisoare,
05:55
and they had walked in with their heads held high,
și au mers cu capul sus,
05:58
and they walked out with their heads
și au ieșit tot cu capul
06:01
still held high, many years later.
sus, câțiva ani mai târziu.
06:03
Dr. Ma Thida, a leading human rights activist
Dr. Ma Thida,
un leader activist al drepturilor omului
06:07
who had nearly died in prison
care aproape că a murit în închisoare
06:10
and had spent many years in solitary confinement,
și a petrecut mulți ani în detenție solitară,
06:12
told me she was grateful to her jailers
mi-a spus că era recunoscătoare gardienilor
06:15
for the time she had had to think,
pentru timpul pe care l-a petrecut meditând,
06:19
for the wisdom she had gained,
pentru înțelepciunea pe care a câștigat-o,
06:21
for the chance to hone her meditation skills.
pentru șansa de a-și îmbunătăți
capacitățile de meditare.
06:23
She had sought meaning
A căutat înțelesul
06:27
and made her travail into a crucial identity.
și și-a transformat încercarea
într-o identitate crucială.
06:29
But if the people I met
Dacă oamenii pe care i-am întâlnit
06:33
were less bitter than I'd anticipated
erau mai puțin amărâți decât am anticipat
06:35
about being in prison,
pentru că erau în închisoare,
06:37
they were also less thrilled than I'd expected
erau de asemenea
mai puțin emoționați decât am anticipat
06:38
about the reform process going on
despre procesul de reformă care avea
06:41
in their country.
în țara lor.
06:43
Ma Thida said,
Ma Thida spunea,
06:45
"We Burmese are noted
"Noi birmanii suntem remarcați
06:47
for our tremendous grace under pressure,
pentru grația extraordinară
de a lucra sub stres,
06:48
but we also have grievance under glamour,"
și mai avem suferință sub strălucire,"
06:52
she said, "and the fact that there have been
a spus, "și faptul că au avut loc
06:56
these shifts and changes
aceste schimburi și schimbări
06:58
doesn't erase the continuing problems
nu face să dispară problemele existente
07:00
in our society
în societatea noastră
07:02
that we learned to see so well
pe care am învățat să le vedem atât de bine
07:04
while we were in prison."
în timp ce eram în închisoare."
07:06
And I understood her to be saying
Și am înțeles-o când spunea:
07:08
that concessions confer only a little humanity,
concesiile oferă doar puțină umanitate,
07:10
where full humanity is due,
acolo unde umanitatea completă e datorată,
07:14
that crumbs are not the same
că firimiturile nu sunt aceleași
07:16
as a place at the table,
ca un loc la masă,
07:18
which is to say you can forge meaning
deci poți descoperi înțelesul
07:20
and build identity and still be mad as hell.
și să construiești identitatea
și încă să fii furios.
07:23
I've never been raped,
N-am fost niciodată violat,
07:29
and I've never been in anything
remotely approaching
și n-am fost niciodată în apropierea
07:31
a Burmese prison,
unei închisori burmeze,
07:34
but as a gay American,
dar ca homosexual american,
07:36
I've experienced prejudice and even hatred,
am simțit prejudecata și chiar ura,
07:37
and I've forged meaning and I've built identity,
am descoperit înțelesul
și am construit identitatea,
07:42
which is a move I learned from people
o mișcare pe care am învățat-o de la oamenii
07:46
who had experienced far worse privation
care au experimentat privare mai cruntă
07:48
than I've ever known.
decât am cunoscut eu.
07:51
In my own adolescence,
În adolescență,
07:53
I went to extreme lengths to try to be straight.
am făcut tot posibilul să fiu heterosexual.
07:55
I enrolled myself in something called
M-am înscris
07:59
sexual surrogacy therapy,
într-o terapie sexuală surogată,
08:01
in which people I was encouraged to call doctors
unde persoane pe care eram încurajat
să-i numesc doctori
08:03
prescribed what I was encouraged to call exercises
mi-au prescris să fac exerciții
08:07
with women I was encouraged to call surrogates,
cu femei pe care am fost încurajat
să le numesc surogate,
08:10
who were not exactly prostitutes
care nu erau chiar prostituate
08:14
but who were also not exactly anything else.
care nu erau nimic altceva.
08:17
(Laughter)
(Râsete)
08:20
My particular favorite
Favorita mea
08:24
was a blonde woman from the Deep South
era o blondă din Deep South
08:26
who eventually admitted to me
care mi-a recunoscut în cele din urmă
08:28
that she was really a necrophiliac
că era necrofilă
08:30
and had taken this job after she got in trouble
că și-a luat acest job
08:32
down at the morgue.
după ce a avut probleme la morgă.
08:35
(Laughter)
(Râsete)
08:37
These experiences eventually allowed me to have
Aceste experiențe mi-au permis
08:43
some happy physical relationships with women,
să am o relație fizică fericită cu femeile,
08:46
for which I'm grateful,
pentru care sunt recunoscător,
08:49
but I was at war with myself,
dar eram în război cu mine însumi,
08:50
and I dug terrible wounds into my own psyche.
descoperind răni teribile în mintea mea.
08:53
We don't seek the painful experiences
Nu căutăm experiențe dureroase
08:58
that hew our identities,
care ne distrug identitatea,
09:01
but we seek our identities
ci ne căutam identitățile
09:04
in the wake of painful experiences.
ca rezultat al experiențelor dureroase.
09:06
We cannot bear a pointless torment,
Nu putem suporta o suferință fără sens,
09:09
but we can endure great pain
dar putem îndura o durere mare
09:12
if we believe that it's purposeful.
dacă credem că are sens.
09:14
Ease makes less of an impression on us
Alinarea are o influență mai mică
asupra noastră
09:18
than struggle.
decât lupta.
09:20
We could have been ourselves without our delights,
Am putea fi noi înșine fără plăcerile noastre,
09:21
but not without the misfortunes
dar nu fără nenorocirile noastre
09:24
that drive our search for meaning.
care determină căutarea înțelesului.
09:26
"Therefore, I take pleasure in infirmities,"
"Prin urmare, găsesc plăcere în infirmități,"
09:29
St. Paul wrote in Second Corinthians,
Sf. Paul a scris în Corinteni 2,
09:33
"for when I am weak, then I am strong."
"când sunt slab, sunt puternic."
09:35
In 1988, I went to Moscow
În 1988, m-am dus la Moscova
09:39
to interview artists of the Soviet underground,
să intervievez artiști ai subteranului sovietic,
09:42
and I expected their work to be
și am crezut că munca lor este
09:46
dissident and political.
disidența și politica.
09:47
But the radicalism in their work actually lay
Dar radicalismul lor se găsea de fapt
09:50
in reinserting humanity into a society
în reinserarea omenirii într-o societate
09:53
that was annihilating humanity itself,
care anihila însuși omenirea,
09:56
as, in some senses, Russian society
și, într-un fel, societatea rusă
09:58
is now doing again.
o face din nou.
10:01
One of the artists I met said to me,
Unul dintre artiștii
pe care i-am cunoscut mi-a spus:
10:03
"We were in training to be not artists but angels."
"Ne-am antrenat pentru a fi îngeri, nu artiști."
10:05
In 1991, I went back to see the artists
În 1991, m-am întors să văd artiștii
10:10
I'd been writing about,
despre care am scris,
10:13
and I was with them during the putsch
și am fost alături de ei în timpul puci
10:14
that ended the Soviet Union,
care au pus capăt Uniunii Sovietice,
10:16
and they were among the chief organizers
și erau printre organizatorii principali
10:18
of the resistance to that putsch.
ai rezistenței la acel puci.
10:21
And on the third day of the putsch,
Și în cea de-a treia zi a acelui puci,
10:24
one of them suggested we walk up to Smolenskaya.
unul dintre ei a sugerat
să ne îndreptăm către Smolenskaya.
10:27
And we went there,
Am mers acolo,
10:30
and we arranged ourselves in
front of one of the barricades,
ne-am postat în fața uneia dintre baricade,
10:31
and a little while later,
și puțin mai târziu,
10:35
a column of tanks rolled up,
a apărut o coloană de tancuri,
10:36
and the soldier on the front tank said,
iar soldatul din tancul din față a spus,
10:39
"We have unconditional orders
"Avem ordin necondiționat
10:41
to destroy this barricade.
să distrugem această baricadă.
10:43
If you get out of the way,
Dacă vă dați la o parte,
10:44
we don't need to hurt you,
nu vă vom răni,
10:46
but if you won't move, we'll have no choice
dar dacă rămâneți, nu vom avea de ales,
10:48
but to run you down."
decât să vă omorâm."
10:50
And the artists I was with said,
Artistul cu care eram a spus,
10:51
"Give us just a minute.
"Acordă-ne un minut.
10:53
Give us just a minute to tell you why we're here."
Acordă-ne un minut
să-ți spunem de ce suntem aici."
10:54
And the soldier folded his arms,
Iar soldatul și-a încrucișat brațele,
10:59
and the artist launched into a
Jeffersonian panegyric to democracy
și artistul s-a lansat
într-o laudă Jeffersoniană a democrației
11:01
such as those of us who live
ca aceia dintre noi care trăiesc
11:05
in a Jeffersonian democracy
într-o democrație Jeffersoniană
11:07
would be hard-pressed to present.
s-ar simți datori în prezent.
11:09
And they went on and on,
Au continuat,
11:13
and the soldier watched,
soldatul privea,
11:14
and then he sat there for a full minute
a mai stat acolo un minut
11:16
after they were finished
după ce au terminat
11:18
and looked at us so bedraggled in the rain,
și privindu-ne așa murdari în ploaie,
11:20
and said, "What you have said is true,
a spus, "Ce spuneți voi e adevărat,
11:22
and we must bow to the will of the people.
și trebuie să ne înclinăm
în fața dorinței oamenilor.
11:26
If you'll clear enough space for us to turn around,
Dacă ne eliberați destul spațiu
să ne întoarcem,
11:30
we'll go back the way we came."
o s-o facem așa cum am venit."
11:32
And that's what they did.
Zis și făcut.
11:35
Sometimes, forging meaning
Câteodată, găsirea înțelesului
11:37
can give you the vocabulary you need
îți poate da cuvintele de care ai nevoie
11:39
to fight for your ultimate freedom.
pentru a lupta pentru libertatea ta.
11:42
Russia awakened me to the lemonade notion
Rusia mi-a trezit noțiunea de limonadă
11:45
that oppression breeds the power to oppose it,
că opresiunea naște puterea opoziției,
11:48
and I gradually understood that as the cornerstone
și am înțeles treptat ca era
11:51
of identity.
fundament al identității.
11:54
It took identity to rescue me from sadness.
A fost nevoie de identitate
să mă salveze de la nebunie.
11:55
The gay rights movement posits a world
Mișcarea drepturilor homosexualilor
susține o lume
12:00
in which my aberrances are a victory.
în care deviațiile mele sunt o victorie.
12:02
Identity politics always works on two fronts:
Politica identității
lucrează întotdeauna pe două fronturi:
12:05
to give pride to people who have a given condition
de a face mândri pe cei care au o condiție
12:09
or characteristic,
sau caracteristică înnăscută,
12:12
and to cause the outside world
și să determine lumea
12:13
to treat such people more gently and more kindly.
să trateze astfel de oameni
mai blând și mai prietenos.
12:15
Those are two totally separate enterprises,
Sunt două lucruri separate,
12:18
but progress in each sphere
însă progresul dintr-o sferă
12:22
reverberates in the other.
are consecințe în cealaltă.
12:24
Identity politics can be narcissistic.
Politica identității poate fi narcisistă.
12:26
People extol a difference only because it's theirs.
Oamenii preamăresc o diferență
doar pentru că este a lor.
12:30
People narrow the world and function
Oamenii îngustează lumea și acționează
12:33
in discrete groups without empathy for one another.
în grupuri distincte
fără empatie pentru celelalte.
12:36
But properly understood
Dar înțeleasă adecvat
12:39
and wisely practiced,
și practicată cu înțelepciune,
12:41
identity politics should expand
politica identității ar trebui să extindă
12:43
our idea of what it is to be human.
ideea noastră de ceea ce înseamnă a fi uman.
12:45
Identity itself
Identitatea în sine
12:48
should be not a smug label
nu ar trebui să fie o etichetă
12:49
or a gold medal
sau o medalie de aur
12:52
but a revolution.
ci o revoluție.
12:54
I would have had an easier life if I were straight,
Aș fi avut o viață mai ușoară
dacă aș fi fost heterosexual,
12:56
but I would not be me,
dar nu aș mai fi fost eu,
13:00
and I now like being myself better
acum îmi place că sunt mai bun
13:02
than the idea of being someone else,
decât ideea de a fi altcineva,
13:04
someone who, to be honest,
cineva care, să fiu cinstit,
13:07
I have neither the option of being
nu am nici opțiunea de a fi
13:08
nor the ability fully to imagine.
și nici capacitatea completă
de a-mi imagina.
13:10
But if you banish the dragons,
Dar dacă alungi dragonii,
13:13
you banish the heroes,
alungi eroii,
13:15
and we become attached
și ne atașăm
13:17
to the heroic strain in our own lives.
de caracteristicile eroilor din viața noastră.
13:19
I've sometimes wondered
M-am întrebat câteodată
13:22
whether I could have ceased
to hate that part of myself
dacă aș fi putut înceta
să urăsc acea parte din mine
13:23
without gay pride's technicolor fiesta,
fără mândria tehnicoloră a homosexualului,
13:26
of which this speech is one manifestation.
a cărui manifestare este acest speech.
13:29
I used to think I would know myself to be mature
Mă consideram matur
13:33
when I could simply be gay without emphasis,
când puteam simplu să fiu homosexual --
fără să accentuez acest lucru,
13:36
but the self-loathing of that period left a void,
însă dezgustul de sine
al acelei perioade a lăsat un gol,
13:39
and celebration needs to fill and overflow it,
pe care celebrarea
trebuie să-l umple și să-l reverse,
13:43
and even if I repay my private debt of melancholy,
și chiar dacă îmi plătesc
datoria privată de melancolie,
13:47
there's still an outer world of homophobia
mai există o lume a homofobiei
13:50
that it will take decades to address.
care are nevoie de decade să se schimbe.
13:53
Someday, being gay will be a simple fact,
Într-o zi, a fi homoesexual va fi un simplu fapt,
13:56
free of party hats and blame,
fără coifuri de petrecere și vină,
13:59
but not yet.
dar nu încă.
14:02
A friend of mine who thought gay pride
Un prieten de-al meu care credea
14:04
was getting very carried away with itself,
că mândria de homosexual
depășește limitele,
14:06
once suggested that we organize
a sugerat odată să orgănizăm
14:08
Gay Humility Week.
Săptamâna Umilinței Homosexualilor.
14:10
(Laughter) (Applause)
(Râsete) (Aplauze)
14:12
It's a great idea,
E o idee minunată,
14:18
but its time has not yet come.
însă vremea sa nu a venit încă.
14:21
(Laughter)
(Râsete)
14:23
And neutrality, which seems to lie
Și neutralitatea, care pare să se găsească
14:25
halfway between despair and celebration,
la jumătate între disperare și celebrare,
14:27
is actually the endgame.
este de fapt finalul jocului.
14:30
In 29 states in the U.S.,
În 29 de state ale S.U.A,
14:33
I could legally be fired or denied housing
aș putea fi concediat
sau mi s-ar refuza închirierea
14:36
for being gay.
pe motiv că sunt homosexual.
14:39
In Russia, the anti-propaganda law
În Rusia, legea anti-propagandă
14:41
has led to people being beaten in the streets.
a dus la oameni bătuți în stradă.
14:44
Twenty-seven African countries
27 de țări africane
14:47
have passed laws against sodomy,
au dat legi împotriva sodomiei,
14:49
and in Nigeria, gay people can legally
iar în Nigeria, homosexualii pot fi legal
14:52
be stoned to death,
lapidați,
14:54
and lynchings have become common.
iar linșările au devenit comune.
14:55
In Saudi Arabia recently, two men
Recent, în Arabia Saudită,
14:58
who had been caught in carnal acts,
doi bărbați prinși în acte carnale,
15:01
were sentenced to 7,000 lashes each,
au fost condamnați
la 7,000 de lovituri de bici fiecare,
15:03
and are now permanently disabled as a result.
și drept rezultat sunt infirmi.
15:08
So who can forge meaning
Deci cine poate găsi înțelesul
15:11
and build identity?
și să construiască identitatea?
15:13
Gay rights are not primarily marriage rights,
Drepturile homosexualilor nu sunt
înainte de toate drepturile de căsătorie,
15:16
and for the millions who live in unaccepting places
și pentru milioanele care locuiesc
în locuri de neconceput
15:19
with no resources,
fără resurse,
15:22
dignity remains elusive.
demnitatea este înșelătoare.
15:24
I am lucky to have forged meaning
Sunt norocos că am descoperit înțelesul
15:27
and built identity,
și că am construit identitatea,
15:30
but that's still a rare privilege,
dar încă mai este un privilegiu rar,
15:32
and gay people deserve more collectively
și homosexualii merită mai mult colectiv
15:34
than the crumbs of justice.
decat firimiturile justiției.
15:37
And yet, every step forward
Și totuși, fiecare pas înainte
15:40
is so sweet.
este atât de dulce.
15:43
In 2007, six years after we met,
În 2007, 6 ani după ce ne-am întâlnit,
15:45
my partner and I decided
partenerul meu și cu mine am decis
15:49
to get married.
să ne căsătorim.
15:51
Meeting John had been the discovery
Întâlnirea cu John m-a făcut să descopăr
15:53
of great happiness
o mare fericire
15:55
and also the elimination of great unhappiness,
și să elimin marea nefericire,
15:57
and sometimes, I was so occupied
și câteodată, am fost atât de ocupat
16:00
with the disappearance of all that pain
cu dispariția întregii dureri
16:03
that I forgot about the joy,
încat am uitat de bucurie,
16:05
which was at first the less
remarkable part of it to me.
care a fost la început
partea mai puțin remarcabilă pentru mine.
16:07
Marrying was a way to declare our love
Căsătoria a fost o modalitate
de a ne declara dragostea
16:11
as more a presence than an absence.
mai mult ca o prezentță
decât ca o absență.
16:14
Marriage soon led us to children,
Căsătoria ne-a adus în curând copii
16:18
and that meant new meanings
și asta a însemnat noi înțelesuri
16:20
and new identities, ours and theirs.
și noi identități, ale noastre și ale lor.
16:22
I want my children to be happy,
Vreau ca și copiii mei să fie fericiți,
16:26
and I love them most achingly when they are sad.
și îi iubesc mai mult când sunt triști.
16:29
As a gay father, I can teach them
Ca tată homosexual, îi pot învăța
16:33
to own what is wrong in their lives,
să domine ce nu-i bun în viața lor,
16:36
but I believe that if I succeed
și cred că dacă reușesc
16:38
in sheltering them from adversity,
în a-i feri de nenorociri,
16:40
I will have failed as a parent.
aș eșua ca părinte.
16:42
A Buddhist scholar I know once explained to me
Un cărturar budist mi-a explicat odată
16:45
that Westerners mistakenly think
că cei din vest cred în mod greșit
16:48
that nirvana is what arrives
că nirvana este ceea ce apare
16:50
when all your woe is behind you
când toată durerea este în urma ta
16:53
and you have only bliss to look forward to.
și aștepți decât fericire.
16:55
But he said that would not be nirvana,
Dar asta nu ar fi nirvana,
16:59
because your bliss in the present
pentru că fericirea ta din prezent
17:01
would always be shadowed by the joy from the past.
ar fi tot timpul umbrită
de bucuria din trecut.
17:02
Nirvana, he said, is what you arrive at
Nirvana, a spus el, este cea la care ajungi
17:06
when you have only bliss to look forward to
când doar fericire aștepți
17:09
and find in what looked like sorrows
și găsești în ceea ce părea doar suferință
17:11
the seedlings of your joy.
semințele bucuriei tale.
17:14
And I sometimes wonder
Mă întreb câteodată
17:17
whether I could have found such fulfillment
dacă aș fi putut găsi o astfel de împlinire
17:19
in marriage and children
în căsătorie și copii
17:21
if they'd come more readily,
dacă ar fi apărut mai ușor,
17:22
if I'd been straight in my youth or were young now,
dacă aș fi fost homosexual în tinerețe
sau dacă aș fi fost tânăr acum,
17:24
in either of which cases this might be easier.
în oricare dintre cazuri
ar fi fost mai ușor acum.
17:28
Perhaps I could.
Poate aș fi putut.
17:32
Perhaps all the complex imagining I've done
Poate că imaginația mea complexă
17:33
could have been applied to other topics.
s-ar fi putut aplica la alte teme.
17:36
But if seeking meaning
Dar căutarea înțelesului
17:38
matters more than finding meaning,
contează mai mult decât găsirea înțelesului,
17:40
the question is not whether I'd be happier
întrebarea nu e dacă aș fi mai fericit
17:41
for having been bullied,
pentru că am fost bruscat,
17:45
but whether assigning meaning
ci dacă alocarea înțelesului
17:46
to those experiences
acelor experiențe
17:48
has made me a better father.
m-a făcut un tată mai bun.
17:50
I tend to find the ecstasy hidden in ordinary joys,
Tind să găsesc extazul în bucurii comune,
17:52
because I did not expect those joys
pentru că nu m-am așteptat ca acele bucurii
17:56
to be ordinary to me.
să-mi fie comune.
17:58
I know many heterosexuals who have
Cunosc mulți heterosexuali
18:01
equally happy marriages and families,
care au căsnicii și familii fericite,
18:02
but gay marriage is so breathtakingly fresh,
dar căsnicia unui homosexual
este atât de proaspată,
18:05
and gay families so exhilaratingly new,
și familiile homosexuale
atât de emoționant de noi,
18:08
and I found meaning in that surprise.
încât am descoperit înțelesul
în această surpriză.
18:11
In October, it was my 50th birthday,
În octombrie,
la cea de-a 50-a aniversare a mea
18:15
and my family organized a party for me,
familia mi-a organizat o petrecere
în cinstea mea.
18:19
and in the middle of it,
Și în mijlocul ei,
18:22
my son said to my husband
fiul meu i-a spus soțului meu
18:23
that he wanted to make a speech,
că dorește să țină un discurs,
18:25
and John said,
iar John a spus,
18:26
"George, you can't make a speech. You're four."
"George, nu poți să ții un discurs.
Ai 4 ani."
18:27
(Laughter)
(Râsete)
18:32
"Only Grandpa and Uncle David and I
"Doar bunicul, unchiul David și cu mine
18:34
are going to make speeches tonight."
o să ținem discursuri în seara asta."
18:36
But George insisted and insisted,
Dar George a insistat iar și iar,
18:38
and finally, John took him up to the microphone,
și în final, John l-a dus la microfon,
18:41
and George said very loudly,
și George a spus foarte tare,
18:44
"Ladies and gentlemen,
"Doamnelor și domnilor,
18:47
may I have your attention please."
puteți fi puțin atenți, vă rog."
18:49
And everyone turned around, startled.
Și toată lumea s-a întors uimită.
18:52
And George said,
George a spus,
18:55
"I'm glad it's Daddy's birthday.
"Mă bucur că este ziua tatălui meu.
18:57
I'm glad we all get cake.
Mă bucur că avem toți tort.
18:59
And daddy, if you were little,
Și tati, dacă ai fi copil,
19:02
I'd be your friend."
aș fi prietenul tău."
19:06
And I thought — Thank you.
Și m-am gândit - Mulțumesc.
19:09
I thought that I was indebted
M-am considerat dator
19:12
even to Bobby Finkel,
chiar și față de Bobby Finkel,
19:15
because all those earlier experiences
pentru că toate experiențele anterioare
19:16
were what had propelled me to this moment,
m-au adus către acest moment,
19:19
and I was finally unconditionally grateful
și eram la urma urmei recunoscător
19:22
for a life I'd once have done anything to change.
pentru o viață pentru care aș fi dat orice
la un moment dat să o schimb.
19:24
The gay activist Harvey Milk
Activistul homosexual Harvey Milk
19:28
was once asked by a younger gay man
a fost întrebat odată de un homosexual mai tânar
19:30
what he could do to help the movement,
ce ar putea face pentru a ajuta mișcarea.
19:32
and Harvey Milk said,
Harvey Milk i-a spus,
19:35
"Go out and tell someone."
"Mergi și spune cuiva."
19:36
There's always somebody who wants to confiscate
Există întotdeauna cineva
care dorește să ne confiște
19:38
our humanity,
demnitatea,
19:41
and there are always stories that restore it.
și există întotdeauna povești care o refac.
19:43
If we live out loud,
Dacă trăim cu voce tare,
19:45
we can trounce the hatred
putem zdrobi ura
19:47
and expand everyone's lives.
și lărgi viața cuiva.
19:49
Forge meaning. Build identity.
Descoperă înțelesul. Construiește identitatea.
19:52
Forge meaning.
Descoperă înțelesul.
19:56
Build identity.
Alcătuiește-ți identitatea.
19:58
And then invite the world
Și invită apoi lumea
20:01
to share your joy.
să împărtășească bucuria ta.
20:02
Thank you.
Mulțumesc.
20:04
(Applause)
(Aplauze)
20:07
Thank you. (Applause)
Mulțumesc. (Aplauze)
20:09
Thank you. (Applause)
Mulțumesc. (Aplauze)
20:12
Thank you. (Applause)
Mulțumesc. (Aplauze)
20:16
Translated by Durau Luminita
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Solomon - Writer
Andrew Solomon writes about politics, culture and psychology.

Why you should listen

Andrew Solomon is a writer, lecturer and Professor of Clinical Psychology at Columbia University. He is president of PEN American Center. He writes regularly for The New Yorker and the New York Times.

Solomon's newest book, Far and Away: Reporting from the Brink of Change, Seven Continents, Twenty-Five Years was published in April, 2016. His previous book, Far From the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity won the National Book Critics Circle award for nonfiction, the Wellcome Prize and 22 other national awards. It tells the stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children but also find profound meaning in doing so. It was a New York Times bestseller in both hardcover and paperback editions. Solomon's previous book, The Noonday Demon: An Atlas of Depression, won the 2001 National Book Award for Nonfiction, was a finalist for the 2002 Pulitzer Prize and was included in The Times of London's list of one hundred best books of the decade. It has been published in twenty-four languages. Solomon is also the author of the novel A Stone Boat and of The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost.

Solomon is an activist in LGBT rights, mental health, education and the arts. He is a member of the boards of directors of the National LGBTQ Force and Trans Youth Family Allies. He is a member of the Board of Visitors of Columbia University Medical Center, serves on the National Advisory Board of the Depression Center at the University of Michigan, is a director of Columbia Psychiatry and is a member of the Advisory Board of the Depression and Bipolar Support Alliance. Solomon also serves on the boards of the Metropolitan Museum of Art, Yaddo and The Alex Fund, which supports the education of Romani children. He is also a fellow of Berkeley College at Yale University and a member of the New York Institute for the Humanities and the Council on Foreign Relations.

Solomon lives with his husband and son in New York and London and is a dual national. He also has a daughter with a college friend; mother and daughter live in Texas but visit often.


More profile about the speaker
Andrew Solomon | Speaker | TED.com