English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

داریا ون دن برکن: چرا پیانو را به جاده ها... و در هوا می برم

Filmed:
944,685 views

پیانیست داریا ون دن برکن عاشق تنظیم عجیب قطعه ای شد که جرج فردریک هندل برای سازهای کلیدی ساخته بود. اکنون، او قصد دارد که این آتش عشق به دیگران منتقل کند. در این سخنرانی، وی در دنیای پر پیچ وخم موسیقی احساسی قطعه ای را می نوازد - در حالی که در هوا با پیانوش بالا و پايین می رود، در خیابان رانندگی میکند و البته در حالی که قطعه ای را می نوازد.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recentlyبه تازگی, I flewپرواز کرد over a crowdجمعیت
به تازگی، من پرواز کنان بر فراز هزاران نفر
00:17
of thousandsهزاران نفر of people in Brazilبرزیل
در برزیل
00:19
playingبازی کردن musicموسیقی by Georgeجورج FridericFrideric Handelهندل.
قطعه ای موسیقی از کارهای جرج فردریک هندل را نواختم.
00:21
I alsoهمچنین droveرانندگی کرد alongدر امتداد the streetsخیابان ها of Amsterdamآمستردام,
همچنین در حالی که می راندم قطعه ای از همین آهنگ ساز را
00:25
again playingبازی کردن musicموسیقی by this sameیکسان composerآهنگساز.
در خیابانهای آمستردام اجرا کردم.
00:28
Let's take a look.
بگذارید با هم به تماشای آن بپردازیم.
00:31
(Musicموسیقی: Georgeجورج FridericFrideric Handelهندل, "AllegroAllegro."
Performedانجام by Dariaداریا vanون denدون Berckenبرکین.)
(موسیقی: جرج فردریک هندل، "آلگرو."
اجرا توسط داریا ون دن برکن.)
00:34
(Videoویدئو) Dariaداریا vanون denدون Berckenبرکین: I
liveزنده there on the thirdسوم floorکف.
( ویدئو) من در طبقهٔ سوم آنجا زندگی‌ می‌کنم.
00:53
(In Dutchهلندی) I liveزنده there on the cornerگوشه.
( به زبان هلندی) من در این گوشه زندگی می کنم.
00:55
I actuallyدر واقع liveزنده there, around the cornerگوشه.
در واقع من در این گوشه زندگی می کنم.
00:57
and you'dمی خواهی be really welcomeخوش آمدی.
و خوشحال می شوم شما آنجا بیاید.
00:59
Man: (In Dutchهلندی) Does that soundصدا like funسرگرم کننده?
Childکودک: (In Dutchهلندی) Yes!
مرد: ( به زبان هلندی) به نظر می آید سرگرم کننده باشد؟
کودک: ( به زبان هلندی) بله!
01:01
[(In Dutchهلندی) "Handelهندل houseخانه concertکنسرت"]
[( به زبان هلندی) "کنسرت خانگی هندل" ]
01:03
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
01:28
Dariaداریا vanون denدون Berckenبرکین: All this was a realواقعی
داریا ون دن برکن: همه اینها یک
01:40
magicalجادویی experienceتجربه for hundredsصدها of reasonsدلایل.
تجربه جادویی برای صدها دلیل بود.
01:42
Now you mayممکن است askپرسیدن, why have I doneانجام شده these things?
حالا شاید شما بپرسید چرا اینکارها را کردم؟
01:45
They're not really typicalمعمول for a musician'sموسیقیدان
در واقع این زندگی عادی یک نوازنده
01:48
day-to-dayروز به روز life.
در زندگی روزمره نیست.
01:50
Well, I did it because I fellسقوط in love with the musicموسیقی
خُب، من این کار را کردم چون عاشق موسیقی هستم
01:52
and I wanted to shareاشتراک گذاری it with as manyبسیاری people
و می خواستم آن را تا آنجا که ممکن است
01:56
as possibleامکان پذیر است.
با مردم بیشتری به اشتراک بگذارم.
01:59
It startedآغاز شده a coupleزن و شوهر of yearsسالها agoپیش.
من چند سال پیش این کار را شروع کردم.
02:01
I was sittingنشسته at home on the couchنیمکت with the fluآنفلوآنزا
روزی روی مبلی در خانه در حالی که آنفولانزا داشتم نشسته بودم
02:03
and browsingمرور کردن the Internetاینترنت a little,
و در اینترنت چرخ می زدم.
02:07
when I foundپیدا شد out that Handelهندل had writtenنوشته شده است worksآثار
فهمیدم هندل قطعه ای را
02:09
for the keyboardصفحه کلید.
برای سازهای کلیدی نوشته است.
02:12
Well, I was surprisedغافلگیر شدن. I did not know this.
خُب من تعجب کردم. من این را نمی دانستم.
02:14
So I downloadedدانلود شده the sheetورق musicموسیقی and startedآغاز شده playingبازی کردن.
آن را دانلود کردم و شروع به نواختن کردم.
02:16
And what happenedاتفاق افتاد nextبعد was
چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد این بود که من وارد
02:21
that I enteredوارد شد this stateحالت of pureخالص,
موقعیتی ناب شگفتی و حیرت
02:22
unprejudicedبی نظم amazementشگفتی.
بدون پیش داوری شدم .
02:26
It was an experienceتجربه
این تجربه ی
02:29
of beingبودن totallyکاملا in aweهیاهو of the musicموسیقی,
کاملا بدون هراس از موسیقی بود،
02:31
and I had not feltنمد that in a long time.
و من برای مدتها چنین احساسی را نداشتم.
02:34
It mightممکن be easierآسان تر to relateمربوط بودن to this when you hearشنیدن it.
شاید ارتباط برقرار کردن با آن، وقتی آن را می شنوید، آسانتر باشد.
02:38
The first pieceقطعه that I playedبازی کرد throughاز طریق
اولین قطعه ای که نواختم
02:42
startedآغاز شده like this.
اینطور شروع شد.
02:46
(Musicموسیقی)
( موسیقی)
02:49
Well this soundsبرای تلفن های موبایل very melancholicملانخولی, doesn't it?
خُب این به نظر خیلی غمگین می اید، اینطور نیست؟
03:14
And I turnedتبدیل شد the pageصفحه and what cameآمد nextبعد
من صفحه را ورق زدم و
03:18
was this.
این بود
03:21
(Musicموسیقی)
( موسیقی)
03:23
Well, this soundsبرای تلفن های موبایل very energeticپر انرژی, doesn't it?
این به نظر خیلی پر انرژی می اید،
03:50
So withinدر داخل a coupleزن و شوهر of minutesدقایق,
درطی چند دقیقه،
03:54
and the pieceقطعه isn't even finishedتمام شده yetهنوز,
و هنوز این قطعه تمام نشده بود،
03:57
I experiencedبا تجربه two very contrastingکنتراست charactersشخصیت ها:
که من دو صفت متضاد را تجربه کردم:
03:59
beautifulخوشگل melancholyملایم and sheerخالص energyانرژی.
غم انگیز زیبا و انرژی خالص
04:03
And I considerدر نظر گرفتن these two elementsعناصر to be
من این دو عنصر را به عنوان
04:07
vitalحیاتی humanانسان expressionsاصطلاحات.
تجلی حیات بشر در نظر گرفتم.
04:09
And the purityخلوص of the musicموسیقی makesباعث می شود you hearشنیدن it
خلوص و پاکی موسیقی باعث می شود که
04:12
very effectivelyبه طور موثر.
شما این را خیلی موثر بشنوید.
04:14
I've givenداده شده a lot of children'sکودکان concertsکنسرت ها
من برای کودکان زیادی کنسرت برگزار کردم
04:19
for childrenفرزندان of sevenهفت and eightهشت yearsسالها oldقدیمی,
برای کودکان هفت الی هشت ساله
04:22
and whateverهر چه I playبازی, whetherچه it's Bachباچ, Beethovenبتهوون,
و هر چه که نواختم، چه از باخ بود و چه بتهوون
04:25
even StockhausenStockhausen,
حتی اشتوکهاوزن،
04:29
or some jazzyجاز musicموسیقی,
و یا برخی قطعات جاز،
04:30
they are openباز کن to hearشنیدن it,
آنها می خواستند که آن را بشنوند،
04:33
really willingمایلم to listen,
و واقعا تمایل به شنیدن دارند،
04:35
and they are comfortableراحت doing so.
و برای شنیدن خیلی راحت هستند.
04:37
And when classesکلاس ها come in
سر کلاس با
04:40
with childrenفرزندان who are just a fewتعداد کمی yearsسالها olderمسن تر,
کودکانی که چند سال بزرگتر هستند
04:42
11, 12, I feltنمد that I sometimesگاه گاهی alreadyقبلا had troubleمشکل
یازده الی دوازده ساله احساس می کنم مشکل دارم که
04:45
in reachingرسیدن به them like that.
ارتباط برقرار کنم.
04:50
The complexityپیچیدگی of the musicموسیقی does becomeتبدیل شدن به an issueموضوع,
پیچیدگی موسیقی تبدیل به مشکل می شود
04:52
and actuallyدر واقع the opinionsنظرات of othersدیگران
در واقع بر اساس نظر دیگران ـــ
04:56
parentsپدر و مادر, friendsدوستان, mediaرسانه ها — they startشروع کن to countشمردن.
پدران و مادران ، دوستان و رساناها -- آنها شروع به شمارش [ نُت ها ] می کنند
05:00
But the youngجوان onesآنهایی که, they don't questionسوال
درحالی که کم سن و سال تر ها، نظراتشان
05:04
theirخودشان ownخودت opinionنظر.
را به زیر سوال نمی برند.
05:07
They are in this constantثابت stateحالت of wonderتعجب,
آنها در حال تعجب دائمی هستند،
05:10
and I do firmlyمحکم believe that we can keep listeningاستماع
و من به شدت عقیده دارم که ما می توانیم
05:13
like these seven-year-oldهفت ساله childrenفرزندان,
در بزرگ سالی هم مانند
05:17
even when growingدر حال رشد up.
کودکان هفت ساله بشنویم.
05:19
And that is why I have playedبازی کرد
و به همین دلیل است که
05:22
not only in the concertکنسرت hallسالن
نه تنها در سالن های کنسرت
05:24
but alsoهمچنین on the streetخیابان, onlineآنلاین, in the airهوا:
بلکه در خیابانها، آنلاین و در هوا موسیقی نواخته ام:
05:26
to feel that stateحالت of wonderتعجب,
برای حس کردن این موقعیت از شگفتی،
05:30
to trulyبراستی listen,
برای صادقانه گوش کردن،
05:33
and to listen withoutبدون prejudiceتعصب.
برای گوش کردن بدون هیچ پیش داوری.
05:35
And I would like to inviteدعوت you
و علاقمندم که اکنون از شما هم
05:39
to do so now.
برای انجام آن دعوت کنم.
05:41
(Musicموسیقی: Georgeجورج FridericFrideric Handelهندل, "Chaconneچاکون in G Majorعمده."
Performedانجام by Dariaداریا vanون denدون Berckenبرکین.)
(موسیقی: جرج فردریک هندل، "Chaconne in G Major."
اجرا توسط داریا ون دن برکن.)
05:50
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
09:17
Thank you.
سپاسگزارم.
09:23
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
09:25
Translated by soheila Jafari
Reviewed by Leila Ataei

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com