English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Дариа ван ден Беркен: Защо свиря на пиано на пътя... и в небето

Filmed:
944,685 views

Пианистката Дариа ван ден Беркен се влюбва в бароковата музика на Георг Фридрих Хендел. Сега тя се стреми да запали тази своя страст и в други хора. В това видео тя ни пренася през емоционалните "въртележки" на неговата музика, докато се рее с пияното си в небето, на улицата или на сцената.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Неотдавна прелетях над тълпа
00:17
RecentlyНаскоро, I flewотлетя over a crowdтълпа
от хиляди хора в Бразилия
00:19
of thousandsхиляди of people in BrazilБразилия
изпълнявайки музика от Джордж Фридерик Хендел.
00:21
playingиграете musicмузика by GeorgeДжордж FridericФридрих HandelХендел.
Също така шофирах по улиците на Амстердам,
00:25
I alsoсъщо droveизпъди alongзаедно the streetsулици of AmsterdamАмстердам,
отново изпълнявайки музика от същия композитор.
00:28
again playingиграете musicмузика by this sameедин и същ composerкомпозитор.
Нека да погледнем.
00:31
Let's take a look.
(Музика: Джордж Фридерик Хендел, "Алегро."
В изпълнение от Дариа ван ден Беркен.)
00:34
(MusicМузика: GeorgeДжордж FridericФридрих HandelХендел, "AllegroАлегро."
PerformedИзвършва by DariaРайков vanфургон denDen BerckenBercken.)
(Видео) Дариа ван ден Беркен: Аз живея ето там на 3-тия етаж.
00:53
(VideoВидео) DariaРайков vanфургон denDen BerckenBercken: I
liveживея there on the thirdтрета floorетаж.
(На датски) Аз живея ето там на ъгъла.
00:55
(In DutchХоландски) I liveживея there on the cornerъглов.
Аз всъщност живея точно зад ъгъла.
00:57
I actuallyвсъщност liveживея there, around the cornerъглов.
и наистина сте добре дошли.
00:59
and you'dти можеш be really welcomeдобре дошли.
(На датски) Това звучи ли ти като нещо завабно? Детето: (На датски) Да!
01:01
Man: (In DutchХоландски) Does that soundзвук like funшега?
ChildДете: (In DutchХоландски) Yes!
[(На датски) "Хендел концерт удома"]
01:03
[(In DutchХоландски) "HandelХендел houseкъща concertконцерт"]
01:28
(ApplauseАплодисменти)
Дариа ван ден Беркен: Всичко това беше истина
01:40
DariaРайков vanфургон denDen BerckenBercken: All this was a realреален
магическо изживяване поради стотици причини.
01:42
magicalмагически experienceопит for hundredsстотици of reasonsпричини.
Сега може би ще попитате, защо съм направила всички тези неща?
01:45
Now you mayможе askпитам, why have I doneСвършен these things?
Те не са нещо нормално за музикант
01:48
They're not really typicalтипичен for a musician'sна музиканта
и тяхното ежедневие.
01:50
day-to-dayден за ден life.
Ами, направих го защото се влюбих в музиката
01:52
Well, I did it because I fellпадна in love with the musicмузика
и исках да го споделя с колкото се може повече хора
01:56
and I wanted to shareдял it with as manyмного people
01:59
as possibleвъзможен.
Това започна преди няколко години.
02:01
It startedзапочна a coupleдвойка of yearsгодини agoпреди.
Стоях на дивана у дома и бях болна от грип
02:03
I was sittingседнал at home on the couchдиван with the fluгрип
и сърфирах в интернет,
02:07
and browsingсърфиране the InternetИнтернет a little,
когато открих нотните листове на Хендел
02:09
when I foundнамерено out that HandelХендел had writtenписмен worksвърши работа
за пиано.
02:12
for the keyboardклавиатура.
Ами, бях изненадана.
Не знаех за съществуването им.
02:14
Well, I was surprisedизненадан. I did not know this.
Така че изтеглих нотните листове и започнах да свиря.
02:16
So I downloadedизтеглили the sheetлист musicмузика and startedзапочна playingиграете.
И това, което последва беше
02:21
And what happenedсе случи nextследващия was
навлизането ми в това непокварено,
02:22
that I enteredвписано this stateсъстояние of pureчист,
непредубедено удивление.
02:26
unprejudicedбезпристрастен amazementучудване.
Беше преживяване
02:29
It was an experienceопит
на пълно възхищение от музиката
02:31
of beingсъщество totallyнапълно in aweAWE of the musicмузика,
и не бях се чуствала така от много дълго време.
02:34
and I had not feltчувствах that in a long time.
Може би, ще е по-лесно да разберете когато го чуете.
02:38
It mightбиха могли, може be easierпо-лесно to relateотнасят to this when you hearчувам it.
Първото произведение, което изсвирих
02:42
The first pieceпарче that I playedизигран throughпрез
започваше така.
02:46
startedзапочна like this.
(Музика)
02:49
(MusicМузика)
Е това звучи много меланхолично, нали?
03:14
Well this soundsзвуци very melancholicмеланхолична, doesn't it?
И обърнах страницата и това беше,
03:18
And I turnedоказа the pageстраница and what cameдойде nextследващия
което последва.
03:21
was this.
(Музика)
03:23
(MusicМузика)
03:50
Well, this soundsзвуци very energeticенергичен, doesn't it?
Това звучи много енергично, нали?
Така че в продължение на няколко минути,
03:54
So withinв рамките на a coupleдвойка of minutesминути,
и изпълнението дори не беше приключило още,
03:57
and the pieceпарче isn't even finishedзавършен yetоще,
Аз изпитах два много контрастиращи нрава:
03:59
I experiencedопитен two very contrastingконтрастиращи charactersзнаци:
красиво меланхоличен и абсолютно енергичен.
04:03
beautifulкрасив melancholyмеланхолия and sheerчист energyенергия.
И счетох тези два елемента за
04:07
And I considerобмислям these two elementsелементи to be
жизнено важни човешки прояви.
04:09
vitalжизненоважен humanчовек expressionsизражения.
И чистотата на музиката те подтиква да го чуеш
04:12
And the purityчистота of the musicмузика makesправи you hearчувам it
много ефективно.
04:14
very effectivelyефективно.
Аз съм изпълнила много концерти пред деца,
04:19
I've givenдаден a lot of children'sна децата concertsконцерти
за деца на възраст на 7 и 8 години,
04:22
for childrenдеца of sevenседем and eightосем yearsгодини oldстар,
и без значение какво свиря, дали е Бах, Бетовен,
04:25
and whateverкакто и да е I playиграя, whetherдали it's BachБах, BeethovenБетовен,
дори Стокхаузен,
04:29
even StockhausenЩокхаузен,
или само някаква джаз музика,
04:30
or some jazzyярък musicмузика,
те са открити да я чуят,
04:33
they are openотворен to hearчувам it,
наистина готови да слушат,
04:35
really willingсклонен to listen,
и се чустват удобно правейки го.
04:37
and they are comfortableкомфортен doing so.
И когато класове пристигнат
04:40
And when classesкласове come in
с деца няколко години по-големи,
04:42
with childrenдеца who are just a fewмалцина yearsгодини olderпо-стари,
11, 12, имам чувството, че понякога вече имам проблем
04:45
11, 12, I feltчувствах that I sometimesпонякога alreadyвече had troubleбеда
да стигна до тях по същия начин.
04:50
in reachingдостигайки them like that.
Сложността на музиката се превръща в проблем,
04:52
The complexityсложност of the musicмузика does becomeда стане an issueпроблем,
и всъщност мнението на другите —
04:56
and actuallyвсъщност the opinionsстановища of othersдруги
родители, приятели, медията — започват да има значение.
05:00
parentsродители, friendsприятели, mediaсредства — they startначало to countброя.
Но младите, не се съмняват
05:04
But the youngмлад onesтакива, they don't questionвъпрос
в собственото си мнение.
05:07
theirтехен ownсобствен opinionмнение.
Те са в това постоянно състояние на интерес
05:10
They are in this constantпостоянен stateсъстояние of wonderчудя се,
и аз твърдо вярвам, че можем да продължим да слушаме
05:13
and I do firmlyтвърдо believe that we can keep listeningслушане
като тези 7-годишни деца,
05:17
like these seven-year-oldседем-годишният childrenдеца,
дори когато растем.
05:19
even when growingнарастващ up.
И за това свирих
05:22
And that is why I have playedизигран
не само в концертната зала,
05:24
not only in the concertконцерт hallантре
но също така на улицата, в интернет пространството, във въздуха:
05:26
but alsoсъщо on the streetулица, onlineна линия, in the airвъздух:
да почуатвам това състояние на учудване,
05:30
to feel that stateсъстояние of wonderчудя се,
наистина да слушам,
05:33
to trulyнаистина listen,
и да слушам без предразсъдъци.
05:35
and to listen withoutбез prejudiceзасяга.
И бих искала да ви поканя
05:39
And I would like to inviteканя you
да се присъедините.
05:41
to do so now.
(Музика: Джордж Фридерик Хендел, "Шакон в сол минор."
В изпълнение от Дариа ван ден Беркен.)
05:50
(MusicМузика: GeorgeДжордж FridericФридрих HandelХендел, "ChaconneШакона in G MajorОсновни."
PerformedИзвършва by DariaРайков vanфургон denDen BerckenBercken.)
09:17
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания)
Благодаря ви!
09:23
Thank you.
(Ръкопляскания)
09:25
(ApplauseАплодисменти)
Translated by Ivelina Ivanova
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com