English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

Filmed:
944,685 views

Pianist Daria van den Bercken fell in love with the baroque keyboard music of George Frideric Handel. Now, she aims to ignite this passion in others. In this talk, she plays us through the emotional roller coaster of his music — while sailing with her piano through the air, driving it down the street, and of course playing on the stage.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

RecentlyNedávno, I flewletěl over a crowddav
Nedávno jsem v Brazílii přeletěla nad davem čítajícím
00:17
of thousandstisíce of people in BrazilBrazílie
několik tisíc lidí
00:19
playinghraní musichudba by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
a hrála jsem hudbu
Georga Friedricha Händela.
00:21
I alsotaké droveřídil alongpodél the streetsulicích of AmsterdamAmsterdam,
Také jsem projela ulicemi Amsterdamu
00:25
again playinghraní musichudba by this samestejný composerhudební skladatel.
a opět jsem hrála hudbu tohoto skladatele.
00:28
Let's take a look.
Pojďme se na to podívat:
00:31
(MusicHudba: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedProvádí by DariaDaria vandodávka denden BerckenBercken.)
Georg Friedrich Händel: Allegro
Hraje: Daria van den Bercken
00:34
(VideoVideo) DariaDaria vandodávka denden BerckenBercken: I
livežít there on the thirdTřetí floorpatro, podlaha, dno.
Bercken: Bydlím támhle ve 3. patře.
00:53
(In DutchHolandština) I livežít there on the cornerroh.
(dánsky) Bydlím támhle na rohu.
00:55
I actuallyvlastně livežít there, around the cornerroh.
Ve skutečnosti bydlím támhle za rohem.
00:57
and you'dže ano be really welcomeVítejte.
A byli by jste velmi vítáni.
00:59
Man: (In DutchHolandština) Does that soundzvuk like funzábava?
ChildDítě: (In DutchHolandština) Yes!
Muž (dánsky): Zní to jako dobrá zábava?
Dítě (dánsky): ano!
01:01
[(In DutchHolandština) "HandelHandel houseDům concertkoncert"]
[(dánsky) "Händel house concert"]
01:03
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
01:28
DariaDaria vandodávka denden BerckenBercken: All this was a realnemovitý
Všechno to byl skutečně
01:40
magicalmagický experienceZkusenosti for hundredsstovky of reasonsdůvodů.
kouzelný zážitek z mnoha důvodů.
01:42
Now you maysmět askdotázat se, why have I doneHotovo these things?
Teď se možná ptáte, proč jsem to udělala?
01:45
They're not really typicaltypický for a musician'shudebník
Není to zrovna běžný
01:48
day-to-dayze dne na den life.
každodenní život muzikanta.
01:50
Well, I did it because I fellklesl in love with the musichudba
No, udělala jsem to, protože jsem se zamilovala
do hudby
01:52
and I wanted to sharepodíl it with as manymnoho people
A tuhle lásku jsem chtěla sdílet s tolika lidmi
01:56
as possiblemožný.
jak jen to bylo možné.
01:59
It startedzačal a couplepár of yearsroky agopřed.
Začalo to před několika lety.
02:01
I was sittingsedící at home on the couchgauč with the fluchřipka
Seděla jsem nemocná doma na gauči,
02:03
and browsingprocházení the InternetInternetu a little,
prohlížela jsem internet,
02:07
when I foundnalezeno out that HandelHandel had writtenpsaný workspráce
když najednou jsem narazila na informaci,
že Handel napsal
02:09
for the keyboardklávesnice.
hudební díla určená pro keyboard.
02:12
Well, I was surprisedpřekvapený. I did not know this.
Byla jsem překvapená, dříve jsem o tom nevěděla.
02:14
So I downloadedstaženo the sheetlist musichudba and startedzačal playinghraní.
Takže jsem si stáhla noty a začala hrát.
02:16
And what happenedStalo nextdalší was
A co se stalo potom bylo,
02:21
that I enteredzadáno this stateStát of purečistý,
že jsem se dostala do stavu dokonalého,
02:22
unprejudicedbez předsudků amazementpřekvapení.
věcného obdivu.
02:26
It was an experienceZkusenosti
Bylo to jako...
02:29
of beingbytost totallynaprosto in aweAWE of the musichudba,
mít naprostou úctu k hudbě,
02:31
and I had not feltcítil that in a long time.
a tento pocit jsem předtím dlouho nezažila.
02:34
It mightmohl be easiersnadnější to relatevztahují to this when you hearslyšet it.
Možná je snazší se s tímto sžít
když to uslyšíte.
02:38
The first piecekus that I playedhrál throughpřes
První dílo které jsem zahrála
02:42
startedzačal like this.
začínalo takto.
02:46
(MusicHudba)
(Hudba)
02:49
Well this soundszvuky very melancholicmelancholik, doesn't it?
Zní to velmi melancholicky, že?
03:14
And I turnedobrátil se the pagestrana and what camepřišel nextdalší
Otočila jsem stránku a co následovalo
03:18
was this.
bylo toto.
03:21
(MusicHudba)
(Hudba)
03:23
Well, this soundszvuky very energeticenergický, doesn't it?
To zní velmi energicky, že?
03:50
So withinv rámci a couplepár of minutesminut,
Takže během několika minut,
03:54
and the piecekus isn't even finisheddokončeno yetdosud,
a tato skladba ještě nebyla ani u konce,
03:57
I experiencedzkušený two very contrastingkontrastní characterspostavy:
jsem prožila dva velice odlišné pocity:
03:59
beautifulKrásná melancholymelancholie and sheernaprostý energyenergie.
krásnou melancholii a čirou energii.
04:03
And I considerzvážit these two elementsPrvky to be
A tyto dva elementy pokládám
04:07
vitalvitální humančlověk expressionsvýrazy.
za důležité lidské projevy.
04:09
And the purityčistota of the musichudba makesdělá you hearslyšet it
A ta čistota hudby vám umožní to slyšet
04:12
very effectivelyúčinně.
velmi opravdově.
04:14
I've givendané a lot of children'sdětské concertskoncerty
Pořádala jsem hodně vystoupení pro děti
04:19
for childrenděti of sevensedm and eightosm yearsroky oldstarý,
pro děti, kterým bylo 7, 8 let,
04:22
and whateverTo je jedno I playhrát si, whetherzda it's BachBach, BeethovenBeethoven,
a ať už hraji Bacha, Beethovena,
04:25
even StockhausenStockhausen,
nebo dokonce Stockhausena,
04:29
or some jazzyjazzy musichudba,
nebo i jazzovou muziku,
04:30
they are openotevřeno to hearslyšet it,
jsou otevření ji slyšet,
04:33
really willingochotný to listen,
opravdu ji chtějí slyšet,
04:35
and they are comfortablekomfortní doing so.
a líbí se jim to.
04:37
And when classestřídy come in
A když potom přijdou třídy
04:40
with childrenděti who are just a fewpár yearsroky olderstarší,
s dětmi, které jsou jenom o pár let starší,
04:42
11, 12, I feltcítil that I sometimesněkdy alreadyjiž had troubleproblémy
11,12, někdy jsem cítila, že jsem měla problém
04:45
in reachingdosáhnout them like that.
dotknout se jich podobným způsobem.
04:50
The complexitysložitost of the musichudba does becomestát an issueproblém,
Komplexnost hudby začne být problémem,
04:52
and actuallyvlastně the opinionsnázory of othersostatní
a názory ostatních-
04:56
parentsrodiče, friendspřátelé, mediamédia — they startStart to countspočítat.
rodičů, přátel, médií- začnou být důležité.
05:00
But the youngmladý onesty, they don't questionotázka
Ale malé děti nediskutují
05:04
theirjejich ownvlastní opinionnázor.
své názory.
05:07
They are in this constantkonstantní stateStát of wonderdivit se,
Jsou v tom neustálém údivu
05:10
and I do firmlypevně believe that we can keep listeningNaslouchání
a já pevně věřím, že můžeme
poslouchat tak,
05:13
like these seven-year-oldsedm rok starý childrenděti,
jako to dělají právě sedmileté děti,
05:17
even when growingrostoucí up.
i když už jsme vyrostli.
05:19
And that is why I have playedhrál
A právě proto jsem nehrála
05:22
not only in the concertkoncert hallhala
jenom v koncertních síních,
05:24
but alsotaké on the streetulice, onlineonline, in the airvzduch:
ale také na ulicích, online, nebo ve vzduchu.
05:26
to feel that stateStát of wonderdivit se,
Cítit ten pocit údivu,
05:30
to trulyopravdu listen,
skutečně naslouchat,
05:33
and to listen withoutbez prejudicepředsudky.
a naslouchat bez předsudků.
05:35
And I would like to invitepozvat you
Ráda bych vás teď vyzvala,
05:39
to do so now.
aby jste tak nyní učinili.
05:41
(MusicHudba: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneChaconne in G MajorVelké."
PerformedProvádí by DariaDaria vandodávka denden BerckenBercken.)
Georg Friedrich Händel Chaconne in G Major
Hraje: Daria van den Bercken
05:50
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
09:17
Thank you.
Děkuji.
09:23
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
09:25
Translated by Anna Rybnickova
Reviewed by Petr Jedelsky

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com