English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Darja van den Berkena: Kāpēc es spēlēju klavieres uz ielas... un gaisā

Filmed
Views 922,183

Pianiste Darja van den Berkena burtiski iemīlējās Georga Frīdriha Hendeļa baroka laika mūzikā klavierēm. Nu viņas mērķis ir atmodināt šīs sajūtas citos. Šajā runā viņa atklāj mums Hendeļa mūzikas emociju karuseli, spēlējot klavieres gaisā, uz ielas un, protams, uz skatuves.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Nesen es lidoju
00:17
Recently, I flew over a crowd
virs tūkstošiem cilvēku
liela pūļa Brazīlijā,
00:19
of thousands of people in Brazil
spēlējot Georga Frīdriha Hendeļa mūziku.
00:21
playing music by George Frideric Handel.
Es braucu arī pa Amsterdamas ielām,
00:25
I also drove along the streets of Amsterdam,
spēlējot šī paša komponista mūziku.
00:28
again playing music by this same composer.
Paskatīsimies!
00:31
Let's take a look.
(Mūzika: Georgs Frīdrihs Hendelis, „Allegro.”
Izpilda Darja van den Berkena.)
00:34
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Video) Darja van den Berkena:
Es dzīvoju tur, 3. stāvā.
00:53
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
00:55
(In Dutch) I live there on the corner.
(Nīderlandiski) Es dzīvoju tur, uz stūra.
00:57
I actually live there, around the corner.
Patiesībā es dzīvoju ap stūri,
un jūs esat mīļi gaidīti!
00:59
and you'd be really welcome.
Vīrietis: (nīderlandiski) Izklausās forši?
Bērns: (nīderlandiski) Jā!
01:01
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
[(Nīderlandiski) „Hendeļa mājas koncerts”]
01:03
[(In Dutch) "Handel house concert"]
(Aplausi)
01:28
(Applause)
Darja van den Berkena:
Tas viss bija patiešām
01:40
Daria van den Bercken: All this was a real
01:42
magical experience for hundreds of reasons.
brīnumaina pieredze
ļoti daudzu iemeslu dēļ.
Jūs, iespējams, gribat vaicāt,
kāpēc es to visu darīju?
01:45
Now you may ask, why have I done these things?
Tas nav nekas tāds,
ko mūziķi dara ikdienā.
01:48
They're not really typical for a musician's
01:50
day-to-day life.
Es to darīju, jo iemīlējos šajā mūzikā
01:52
Well, I did it because I fell in love with the music
un gribēju dalīties tajā
ar tik daudziem cilvēkiem,
01:56
and I wanted to share it with as many people
cik vien iespējams.
01:59
as possible.
Tas sākās pirms pāris gadiem.
02:01
It started a couple of years ago.
Es biju mājās, uz dīvāna, ar gripu
02:03
I was sitting at home on the couch with the flu
un kaut ko meklēju internetā,
02:07
and browsing the Internet a little,
kad pirmoreiz uzzināju,
ka Hendelis ir rakstījis
02:09
when I found out that Handel had written works
skaņdarbus klavierēm.
02:12
for the keyboard.
Es biju pārsteigta. Es to nezināju.
02:14
Well, I was surprised. I did not know this.
Tā nu es lejuplādēju notis un sāku spēlēt.
02:16
So I downloaded the sheet music and started playing.
02:21
And what happened next was
Un tad es piedzīvoju
patiesa izbrīna stāvokli,
02:22
that I entered this state of pure,
brīvu no jebkādiem priekšstatiem.
02:26
unprejudiced amazement.
Es izjutu
02:29
It was an experience
dziļu godbijību pret šo mūziku.
02:31
of being totally in awe of the music,
Tādu es nebiju jutusi jau ilgu laiku.
02:34
and I had not felt that in a long time.
Iespējams, būs vieglāk saprast, to dzirdot.
02:38
It might be easier to relate to this when you hear it.
Pirmā daļa, ko es nospēlēju,
02:42
The first piece that I played through
sākās šādi:
02:46
started like this.
(Mūzika)
02:49
(Music)
Izklausās ļoti melanholiski, vai ne?
03:14
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Es pāršķīru lapu,
03:18
And I turned the page and what came next
un tam sekoja šis:
03:21
was this.
(Mūzika)
03:23
(Music)
Tas izklausās ļoti enerģiski, vai ne?
03:50
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Pāris minūšu laikā
03:54
So within a couple of minutes,
— un skaņdarbs nebūt nav galā —
03:57
and the piece isn't even finished yet,
es izjutu divus ļoti spēcīgus kontrastus:
03:59
I experienced two very contrasting characters:
skaistu melanholiju un kūsājošu enerģiju.
04:03
beautiful melancholy and sheer energy.
Šos divus elementus es uzskatu
04:07
And I consider these two elements to be
par ārkārtīgi svarīgām cilvēka izpausmēm.
04:09
vital human expressions.
Šīs mūzikas skaidrība
ļauj to ļoti labi saklausīt.
04:12
And the purity of the music makes you hear it
04:14
very effectively.
Es esmu sniegusi daudz koncertu bērniem,
04:19
I've given a lot of children's concerts
septiņus, astoņus gadus veciem,
04:22
for children of seven and eight years old,
un, lai ko es spēlētu,
vai tas būtu Bahs, Bēthovens
04:25
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
vai pat Štokhauzens,
04:29
even Stockhausen,
vai kāda džeza mūzika,
04:30
or some jazzy music,
viņi tai ir atvērti,
04:33
they are open to hear it,
patiešām gatavi klausīties,
04:35
really willing to listen,
04:37
and they are comfortable doing so.
un, to darot, jūtas ērti.
Kad ierodas klases ar bērniem,
04:40
And when classes come in
04:42
with children who are just a few years older,
kas ir tikai dažus gadus vecāki —
11, 12 gadi,
04:45
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
es jūtu, ka reizēm man jau ir grūti
viņus šādā veidā aizsniegt.
04:50
in reaching them like that.
Mūzikas sarežģītība kļūst par problēmu,
04:52
The complexity of the music does become an issue,
un kļūst svarīgi citu cilvēku —
04:56
and actually the opinions of others —
vecāku, draugu un mediju — viedokļi.
05:00
parents, friends, media — they start to count.
Jaunākie savu viedokli neapšauba.
05:04
But the young ones, they don't question
05:07
their own opinion.
Viņi visu laiku brīnās,
05:10
They are in this constant state of wonder,
un es pilnīgi noteikti ticu,
ka mēs varam turpināt klausīties
05:13
and I do firmly believe that we can keep listening
tāpat kā šie septiņus gadus vecie bērni
05:17
like these seven-year-old children,
05:19
even when growing up.
pat tad, kad pieaugam.
Un tieši tāpēc es spēlēju
05:22
And that is why I have played
ne tikai koncertzālēs,
05:24
not only in the concert hall
bet arī uz ielas, tiešsaistē, gaisā —
05:26
but also on the street, online, in the air:
lai izjustu šo brīnumu,
05:30
to feel that state of wonder,
lai patiešām klausītos
05:33
to truly listen,
un klausītos bez aizspriedumiem.
05:35
and to listen without prejudice.
Un tagad vēlos jūs aicināt to darīt.
05:39
And I would like to invite you
05:41
to do so now.
(Mūzika: Georgs Frīdrihs Hendelis, „Chaconne G mažorā.”
Izpilda Darja van den Berkena.)
05:50
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Aplausi)
09:17
(Applause)
Paldies.
09:23
Thank you.
(Aplausi)
09:25
(Applause)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com