English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road ... and in the air

Darja van den Berkena: Kāpēc es spēlēju klavieres uz ielas... un gaisā

Filmed:
944,685 views

Pianiste Darja van den Berkena burtiski iemīlējās Georga Frīdriha Hendeļa baroka laika mūzikā klavierēm. Nu viņas mērķis ir atmodināt šīs sajūtas citos. Šajā runā viņa atklāj mums Hendeļa mūzikas emociju karuseli, spēlējot klavieres gaisā, uz ielas un, protams, uz skatuves.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Nesen es lidoju
00:17
RecentlyNesen, I flewlidoja over a crowdpūlis
virs tūkstošiem cilvēku
liela pūļa Brazīlijā,
00:19
of thousandstūkstošiem of people in BrazilBrazīlija
spēlējot Georga Frīdriha Hendeļa mūziku.
00:21
playingspēlē musicmūzika by GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel.
Es braucu arī pa Amsterdamas ielām,
00:25
I alsoarī drovebrauca alongkopā the streetsielās of AmsterdamAmsterdam,
spēlējot šī paša komponista mūziku.
00:28
again playingspēlē musicmūzika by this samepats composerkomponists.
Paskatīsimies!
00:31
Let's take a look.
(Mūzika: Georgs Frīdrihs Hendelis, „Allegro.”
Izpilda Darja van den Berkena.)
00:34
(MusicMūzika: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "AllegroAllegro."
PerformedVeikta by DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken.)
(Video) Darja van den Berkena:
Es dzīvoju tur, 3. stāvā.
00:53
(VideoVideo) DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken: I
livedzīvot there on the thirdtrešais floorgrīda.
00:55
(In DutchHolandiešu) I livedzīvot there on the cornerstūra.
(Nīderlandiski) Es dzīvoju tur, uz stūra.
00:57
I actuallyfaktiski livedzīvot there, around the cornerstūra.
Patiesībā es dzīvoju ap stūri,
un jūs esat mīļi gaidīti!
00:59
and you'dtu gribi be really welcomewelcome.
Vīrietis: (nīderlandiski) Izklausās forši?
Bērns: (nīderlandiski) Jā!
01:01
Man: (In DutchHolandiešu) Does that soundskaņa like funjautri?
ChildBērnu: (In DutchHolandiešu) Yes!
[(Nīderlandiski) „Hendeļa mājas koncerts”]
01:03
[(In DutchHolandiešu) "HandelHandel housemāja concertkoncerts"]
(Aplausi)
01:28
(ApplauseAplausi)
Darja van den Berkena:
Tas viss bija patiešām
01:40
DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken: All this was a realreāls
01:42
magicalburvju experiencepieredze for hundredssimtiem of reasonsiemeslu dēļ.
brīnumaina pieredze
ļoti daudzu iemeslu dēļ.
Jūs, iespējams, gribat vaicāt,
kāpēc es to visu darīju?
01:45
Now you mayvar askjautājiet, why have I donepabeigts these things?
Tas nav nekas tāds,
ko mūziķi dara ikdienā.
01:48
They're not really typicaltipisks for a musician'smūziķis ir
01:50
day-to-daydienu no dienas life.
Es to darīju, jo iemīlējos šajā mūzikā
01:52
Well, I did it because I fellkrita in love with the musicmūzika
un gribēju dalīties tajā
ar tik daudziem cilvēkiem,
01:56
and I wanted to sharedalīties it with as manydaudzi people
cik vien iespējams.
01:59
as possibleiespējams.
Tas sākās pirms pāris gadiem.
02:01
It startedsāka a couplepāris of yearsgadiem agopirms.
Es biju mājās, uz dīvāna, ar gripu
02:03
I was sittingsēžot at home on the couchdīvāns with the flugripa
un kaut ko meklēju internetā,
02:07
and browsingpārlūkošana the InternetInternets a little,
kad pirmoreiz uzzināju,
ka Hendelis ir rakstījis
02:09
when I foundatrasts out that HandelHandel had writtenrakstīts worksdarbi
skaņdarbus klavierēm.
02:12
for the keyboardtastatūra.
Es biju pārsteigta. Es to nezināju.
02:14
Well, I was surprisedpārsteigts. I did not know this.
Tā nu es lejuplādēju notis un sāku spēlēt.
02:16
So I downloadedlejupielādēts the sheetlapas musicmūzika and startedsāka playingspēlē.
02:21
And what happenednotika nextnākamais was
Un tad es piedzīvoju
patiesa izbrīna stāvokli,
02:22
that I enteredievadīts this stateValsts of puretīrs,
brīvu no jebkādiem priekšstatiem.
02:26
unprejudicedbez aizspriedumiem amazementaiz pārsteiguma.
Es izjutu
02:29
It was an experiencepieredze
dziļu godbijību pret šo mūziku.
02:31
of beingbūt totallypilnīgi in awebijību of the musicmūzika,
Tādu es nebiju jutusi jau ilgu laiku.
02:34
and I had not feltfilcs that in a long time.
Iespējams, būs vieglāk saprast, to dzirdot.
02:38
It mightvarētu be easiervieglāk to relatesaistīt to this when you heardzirdēt it.
Pirmā daļa, ko es nospēlēju,
02:42
The first piecegabals that I playedspēlēja throughcauri
sākās šādi:
02:46
startedsāka like this.
(Mūzika)
02:49
(MusicMūzika)
Izklausās ļoti melanholiski, vai ne?
03:14
Well this soundsskaņas very melancholicmelanholisks, doesn't it?
Es pāršķīru lapu,
03:18
And I turnedpagriezies the pagelappuse and what camenāca nextnākamais
un tam sekoja šis:
03:21
was this.
(Mūzika)
03:23
(MusicMūzika)
Tas izklausās ļoti enerģiski, vai ne?
03:50
Well, this soundsskaņas very energeticenerģisks, doesn't it?
Pāris minūšu laikā
03:54
So withiniekšpusē a couplepāris of minutesminūtes,
— un skaņdarbs nebūt nav galā —
03:57
and the piecegabals isn't even finishedpabeigts yetvēl,
es izjutu divus ļoti spēcīgus kontrastus:
03:59
I experiencedpieredzējis two very contrastingkontrastējošu charactersrakstzīmes:
skaistu melanholiju un kūsājošu enerģiju.
04:03
beautifulskaists melancholyskumjas and sheermilzīgais energyenerģija.
Šos divus elementus es uzskatu
04:07
And I considerapsvērt these two elementselementi to be
par ārkārtīgi svarīgām cilvēka izpausmēm.
04:09
vitalvitāli svarīgi humancilvēks expressionsizteiksmes.
Šīs mūzikas skaidrība
ļauj to ļoti labi saklausīt.
04:12
And the puritytīrība of the musicmūzika makespadara you heardzirdēt it
04:14
very effectivelyefektīvi.
Es esmu sniegusi daudz koncertu bērniem,
04:19
I've givendots a lot of children'sbērniem concertskoncerti
septiņus, astoņus gadus veciem,
04:22
for childrenbērni of sevenseptiņi and eightastoņi yearsgadiem oldvecs,
un, lai ko es spēlētu,
vai tas būtu Bahs, Bēthovens
04:25
and whateverneatkarīgi no tā I playspēlēt, whethervai it's BachBach, BeethovenBeethoven,
vai pat Štokhauzens,
04:29
even StockhausenStockhausen,
vai kāda džeza mūzika,
04:30
or some jazzydžeza musicmūzika,
viņi tai ir atvērti,
04:33
they are openatvērts to heardzirdēt it,
patiešām gatavi klausīties,
04:35
really willingvēlas to listen,
04:37
and they are comfortableērti doing so.
un, to darot, jūtas ērti.
Kad ierodas klases ar bērniem,
04:40
And when classesklases come in
04:42
with childrenbērni who are just a fewmaz yearsgadiem oldervecāki,
kas ir tikai dažus gadus vecāki —
11, 12 gadi,
04:45
11, 12, I feltfilcs that I sometimesdažreiz alreadyjau had troublenepatikšanas
es jūtu, ka reizēm man jau ir grūti
viņus šādā veidā aizsniegt.
04:50
in reachingsasniedzot them like that.
Mūzikas sarežģītība kļūst par problēmu,
04:52
The complexitysarežģītība of the musicmūzika does becomekļūt an issueizdevums,
un kļūst svarīgi citu cilvēku —
04:56
and actuallyfaktiski the opinionsviedokļi of othersciti
vecāku, draugu un mediju — viedokļi.
05:00
parentsvecāki, friendsdraugi, mediaplašsaziņas līdzekļi — they startsākt to countskaits.
Jaunākie savu viedokli neapšauba.
05:04
But the youngjaunieši onestiem, they don't questionjautājums
05:07
theirviņu ownpašu opinionviedoklis.
Viņi visu laiku brīnās,
05:10
They are in this constantnemainīgs stateValsts of wonderbrīnums,
un es pilnīgi noteikti ticu,
ka mēs varam turpināt klausīties
05:13
and I do firmlystingri believe that we can keep listeningklausoties
tāpat kā šie septiņus gadus vecie bērni
05:17
like these seven-year-oldseptiņus gadus vecs childrenbērni,
05:19
even when growingpieaug up.
pat tad, kad pieaugam.
Un tieši tāpēc es spēlēju
05:22
And that is why I have playedspēlēja
ne tikai koncertzālēs,
05:24
not only in the concertkoncerts hallzāle
bet arī uz ielas, tiešsaistē, gaisā —
05:26
but alsoarī on the streetiela, onlinetiešsaistē, in the airgaiss:
lai izjustu šo brīnumu,
05:30
to feel that stateValsts of wonderbrīnums,
lai patiešām klausītos
05:33
to trulypatiesi listen,
un klausītos bez aizspriedumiem.
05:35
and to listen withoutbez prejudiceneskar.
Un tagad vēlos jūs aicināt to darīt.
05:39
And I would like to inviteuzaicināt you
05:41
to do so now.
(Mūzika: Georgs Frīdrihs Hendelis, „Chaconne G mažorā.”
Izpilda Darja van den Berkena.)
05:50
(MusicMūzika: GeorgeGeorge FridericFrideric HandelHandel, "ChaconneChaconne in G MajorGalvenās."
PerformedVeikta by DariaDaria vanvan denDen BerckenBercken.)
(Aplausi)
09:17
(ApplauseAplausi)
Paldies.
09:23
Thank you.
(Aplausi)
09:25
(ApplauseAplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com