English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

لوسیان واکوویز: بیایید تا مریخ را به عنوان جایگزین زمین در نظر نگیریم

Filmed:
2,149,539 views

اختر شناس و همکار ارشد TED لوسیان واکوویز در ماموریت فضایی کپلر ناسا مشغول است و بدنبال مکانهایی در جهان است که امکان حیات وجود دارد. و به همین دلیل نظرات او که از ما می‎خواهد تا در باره مریخ با دقت فکر کنیم شایان توجه است. در این صحبت کوتاه پیشنهاد می‎کند تا نباید به مریخ به عنوان مکانی که بشریت نهایتا بعد از آنکه زمین را تخریب کرد به آن نقل مکان می‎کند فکر کنیم، و باید به اکتشافات سیاره‎ای و حفاظت از زمین به عنوان دو روی یک هدف نگاه کرد. همانطور که می‎گوید « هرقدر که بیشتر به سیاره‎هایی مانند زمین نگاه می‎کنی، بیشتر ارزش سیاره‎مان را درک می‎کنی.»

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingاوج گرفتن pointنقطه in humanانسان historyتاریخ,
ما در نقطه اوج تاریخ بشریت هستیم،
00:12
a speciesگونه ها poisedآمادگی betweenبین gainingبه دست آوردن the starsستاره ها
and losingاز دست دادن the planetسیاره we call home.
گونه‎ای آماده رسیدن به ستاره‎ها و رها کردن
سیاره‎ای که آن را خانه می‎نامیم.
00:15
Even in just the pastگذشته fewتعداد کمی yearsسالها,
we'veما هستیم greatlyتا حد زیادی expandedمنبسط
حتی در همین چند سال گذشته،
توسعه زیادی
00:21
our knowledgeدانش of how Earthزمین fitsمتناسب است
withinدر داخل the contextزمینه of our universeجهان.
در درک جایگاه زمین در جهان پیدا کرده‎ایم.
00:24
NASA'sناسا Keplerکپلر missionماموریت has discoveredکشف شده
ماموریت فضایی کپلر ناسا
00:28
thousandsهزاران نفر of potentialپتانسیل planetsسیارات
around other starsستاره ها,
هزاران سیاره که بدور
ستاره‎های دیگر می‎چرخند را تاکنون یافته،
00:31
indicatingنشان دادن that Earthزمین is but one
of billionsمیلیاردها دلار of planetsسیارات in our galaxyکهکشان.
که نشان‎دهنده آن است که زمین
یکی از میلیاردها سیاره در کهکشان ماست.
00:34
Keplerکپلر is a spaceفضا telescopeتلسکوپ
کپلر یک تلسکوپ فضایی است
00:38
that measuresمعیارهای the subtleنامحسوس dimmingکم نور of starsستاره ها
as planetsسیارات passعبور in frontجلوی of them,
که تغییرات ملایم نور ستاره را درعبور
سیاره از مقابلش اندازه می‎گیرد،
00:40
blockingمسدود کردن just a little bitبیت
of that lightسبک from reachingرسیدن به us.
حتی کاهش مقدار کمی
از نوری که به ما می‎رسد.
00:44
Kepler'sکپلر dataداده ها revealsنشان می دهد planets'سیارات sizesاندازه ها
داده‎های کپلر، اندازه سیاره
00:47
as well as theirخودشان distanceفاصله
from theirخودشان parentوالدین starستاره.
و همچنین فاصله‎اش از
ستاره مادر را نشان می‎دهد.
00:50
Togetherبا یکدیگر, this helpsکمک می کند us understandفهمیدن
whetherچه these planetsسیارات are smallکوچک and rockyسنگی,
اینها، به ما کمک می‎کند تا بفهمیم
آیا این سیاره‎ها کوچک و سنگی هستند،
00:53
like the terrestrialزمینی planetsسیارات
in our ownخودت Solarخورشیدی Systemسیستم,
مانند سیارات زمین‎سان در منظومه شمسی ما،
00:57
and alsoهمچنین how much lightسبک they receiveدريافت كردن
from theirخودشان parentوالدین sunآفتاب.
و همچنین میزان نوری که
از خورشید شان دریافت می‎کنند.
00:59
In turnدور زدن, this providesفراهم می کند cluesسرنخ as to whetherچه
these planetsسیارات that we discoverكشف كردن
و در نتیجه شواهدی از فراهم می‎آورد که
آیا این سیاره‎هایی که پیدا کرده‎ایم
01:03
mightممکن be habitableقابل سکونت or not.
می تواند سکونت‎پذیر باشد یا نه.
01:06
Unfortunatelyمتاسفانه, at the sameیکسان time
as we're discoveringکشف this treasureگنج troveخرچنگ
متاسفانه، هم زمان با آن که این گنجینه‎ها را
01:09
of potentiallyبالقوه habitableقابل سکونت worldsجهان ها,
از دنیاهایی که می‎توانند
مسکونی باشند پیدا می‎کنیم،
01:13
our ownخودت planetسیاره is saggingتضعیف
underزیر the weightوزن of humanityبشریت.
سیاره خودمان زیر بار بشریت خم شده است.
01:15
2014 was the hottestداغترین yearسال on recordرکورد.
سال ۲۰۱۴ گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود.
01:19
Glaciersیخچال ها and seaدریا iceیخ that have
been with us for millenniaهزاره
یخچال‎های طبیعی و یخ‎های دریایی
که هزاران سال با ما بوده
01:23
are now disappearingناپدید شدن
in a matterموضوع of decadesچند دهه.
در طول دهه‎ها ناپیدید می‎شوند.
01:26
These planetary-scaleمقیاس سیاره ای environmentalمحیطی
changesتغییرات that we have setتنظیم in motionحرکت
این تغییرات محیطی در اندازه‎های سیاره‎ای
که ما ایجاد کرده‎ایم
01:29
are rapidlyبه سرعت در حال outpacingفراتر رفتن our abilityتوانایی
to alterتغییر دادن theirخودشان courseدوره.
به سرعت از توان ما در
تغییر مسیرشان پیشی گرفته.
01:35
But I'm not a climateآب و هوا scientistدانشمند,
I'm an astronomerستاره شناس.
اما من یک داشمند محیط زیست نیستم،
من یک ستاره شناسم.
01:39
I studyمطالعه planetaryسیاره ای habitabilityمسکن
as influencedتحت تاثیر قرار گرفت by starsستاره ها
من سکونت پذیری سیارات که تحت تاثیر
ستاره هایشان است را بررسی می‎کنم
01:43
with the hopesامیدوارم of findingیافته
the placesمکان ها in the universeجهان
با این امید که محل‎هایی
را در جهان پیدا کنیم
01:46
where we mightممکن discoverكشف كردن
life beyondفراتر our ownخودت planetسیاره.
که ممکن است حیات را
ورای سیاره مان کشف کنیم.
01:48
You could say that I look for
choiceانتخابی alienبیگانه realواقعی estateاملاک.
می‎شود گفت که من به دنبال معاملات
املاک فرازمینی هستم.
01:51
Now, as somebodyکسی who is deeplyعمیقا embeddedجاسازی شده
in the searchجستجو کردن for life in the universeجهان,
من به عنوان کسی که عمیقا درگیر
جستجوی حیات در جهان است،
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsسیارات like Earthزمین,
می‎توانم بگویم که هرچه بیشتر
به دنبال سیاره هایی شبیه زمین باشیم،
02:00
the more you appreciateقدردانی
our ownخودت planetسیاره itselfخودش.
بیشتر ارزش سیاره خود را درک می کنیم.
02:03
Eachهر یک one of these newجدید worldsجهان ها
invitesدعوت می کند a comparisonمقایسه
هر کدام از این دنیاهای جدید
ما را دعوت میکنند
02:07
betweenبین the newlyبه تازگی discoveredکشف شده planetسیاره
and the planetsسیارات we know bestبهترین:
تا این سیاره‎های جدید را با
سیاره‎هایی که خوب می‎شناسیم مقایسه کنیم:
02:09
those of our ownخودت Solarخورشیدی Systemسیستم.
آنهایی که در منظومه شمسی خودمان هستند.
02:13
Considerدر نظر گرفتن our neighborهمسایه, Marsمریخ.
همسایه خودمان، مریخ را در نظر بگیرید.
02:15
Marsمریخ is smallکوچک and rockyسنگی,
and thoughگرچه it's a bitبیت farدور from the Sunآفتاب,
مریخ کوچک و سنگی است،
و اگر چه کمی از خورشید دور است،
02:17
it mightممکن be consideredدر نظر گرفته شده
a potentiallyبالقوه habitableقابل سکونت worldجهان
بالقوه می‎توانست یک دنیای قابل سکونت باشد
02:21
if foundپیدا شد by a missionماموریت like Keplerکپلر.
اگر توسط ماموریتی فضایی
مانند کپلر پیدا می‎شد.
02:23
Indeedدر واقع, it's possibleامکان پذیر است that Marsمریخ
was habitableقابل سکونت in the pastگذشته,
در حقیقت، ممکن است مریخ
در گذشته مسکونی بوده،
02:25
and in partبخشی, this is why
we studyمطالعه Marsمریخ so much.
و این بخشی از دلیل آن است که که ما
مریخ را تا این حد مطالعه می کنیم.
02:29
Our roversروورس, like Curiosityکنجکاوی,
crawlخزیدن acrossدر سراسر its surfaceسطح,
مریخ نوردهای ما، مثل «کنجکاوی»،
در سطح آن حرکت می‎کنند،
02:32
scratchingخارش for cluesسرنخ as to the originsریشه ها
of life as we know it.
و آن را برای یافتن شواهدی از آغاز
حیاتی که می‎شناسیم، جستجو می‎کنند.
02:36
OrbitersOrbiters like the MAVENMAVEN missionماموریت
sampleنمونه the Martianمریخ atmosphereاتمسفر,
مدار گردهایی مانند MAVEN
از جو مریخ نمونه برداری می‎کنند،
02:39
tryingتلاش کن to understandفهمیدن how Marsمریخ
mightممکن have lostکم شده its pastگذشته habitabilityمسکن.
تا بفهمند که چگونه ممکن است مریخ
حیات قبلی خود را از دست داده باشد.
02:42
Privateخصوصی spaceflightپرواز فضایی companiesشرکت ها now offerپیشنهاد
not just a shortکوتاه tripسفر to nearنزدیک spaceفضا
شرکتهای خصوصی فضایی امروزه نه تنها
سفر های کوتاه فضایی را عرضه می‎کنند
02:46
but the tantalizingترسناک possibilityامکان پذیری
of livingزندگي كردن our livesزندگی می کند on Marsمریخ.
بلکه امکان وسوسه انگیز
زندگی در مریخ را مطرح می‎کنند.
02:51
But thoughگرچه these Martianمریخ vistasvistas
اما اگر چه این مناظر مریخ
02:54
resembleشبیه به the desertsبیابان ها
of our ownخودت home worldجهان,
شبیه صحراهای جهان خودمان است،
02:56
placesمکان ها that are tiedگره خورده است in our imaginationخیال پردازی
to ideasایده ها about pioneeringپیشگام and frontiersمرزها,
مکانهایی که شبیه تصورات ما
از کاشفان مرزهای
02:59
comparedمقایسه کرد to Earthزمین
زمین است.
03:04
Marsمریخ is a prettyبسیار terribleوحشتناک placeمحل to liveزنده.
مریخ جای بسیار بدی برای زندگی است.
03:06
Considerدر نظر گرفتن the extentمحدوده to whichکه
we have not colonizedمستعمره
در مقایسه با محلهایی که
تا کنون مسکونی نکرده‎ایم
03:09
the desertsبیابان ها of our ownخودت planetسیاره,
در صحراهای سیاره خودمان،
03:13
placesمکان ها that are lushباشکوه
by comparisonمقایسه with Marsمریخ.
محلهایی که در مقایسه با
مریخ بسیار مساعدترند.
03:15
Even in the driestخشکشده,
highestبالاترین placesمکان ها on Earthزمین,
حتی در خشک‎ترین و
مرتفع‎ترین مکان‎های زمین،
03:17
the airهوا is sweetشیرین and thickغلیظ with oxygenاکسیژن
هوا مطبوع و سرشار از اکسیژن است
03:20
exhaledاستشمام from thousandsهزاران نفر of milesمایل away
by our rainforestsجنگل های بارانی.
که در هزاران مایل دورتر و
جنگلهای بارانی ما تولید شده.
03:23
I worryنگرانی -- I worryنگرانی that this excitementهیجان
about colonizingاستعمار Marsمریخ and other planetsسیارات
نگرانم -- نگرانم که این هیجان
در مورد مسکونی کردن مریخ و دیگر سیارات
03:27
carriesحمل می کند with it a long, darkتاریک است shadowسایه:
همراه با سایه‎ای بلند و تاریک باشد:
03:33
the implicationپیامد and beliefاعتقاد by some
تصور و باور بعضی‎ها
03:36
that Marsمریخ will be there to saveصرفه جویی us
from the self-inflictedخودسرانه destructionتخریب
که مریخ آنجاست که ما را از تخریبی که
خود ایجاد کرده‎ایم
03:38
of the only trulyبراستی habitableقابل سکونت planetسیاره
we know of, the Earthزمین.
تخریب تنها سیاره واقعا مسکونی
که می‎شناسیم یعنی زمین، نجات دهد.
03:42
As much as I love
interplanetaryبین پلانکتیو explorationاکتشاف,
هر قدر هم که من اکتشافات
میان سیاره‎ای را دوست دارم،
03:46
I deeplyعمیقا disagreeمخالف بودن with this ideaاندیشه.
عمیقا با این تصور مخالفم.
03:48
There are manyبسیاری excellentعالی است reasonsدلایل
to go to Marsمریخ,
دلایل زیادی برای رفتن
به مریخ وجود دارد،
03:50
but for anyoneهر کسی to tell you that Marsمریخ
will be there to back up humanityبشریت
اما اگر کسی به شما گفت که
مریخ برای ادامه حیات بشر آنجاست
03:53
is like the captainکاپیتان of the Titanicتایتانیک
tellingگفتن you that the realواقعی partyمهمانی
مثل این است که کاپیتان کشتی تایتانیک
بگوید که میهمانی اصلی
03:57
is happeningاتفاق می افتد laterبعد on the lifeboatsقایق های نجات.
در قایقهای نجات برپاست.
04:00
(Laughterخنده)
( خنده حضار )
04:02
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
04:05
Thank you.
متشکرم.
04:08
But the goalsاهداف of interplanetaryبین پلانکتیو
explorationاکتشاف and planetaryسیاره ای preservationحفظ
اما هدفهای اکتشافات
میان سیاره‎ای و محافظت از سیارات
04:11
are not opposedمخالف to one anotherیکی دیگر.
در تضاد با هم نیست.
04:14
No, they're in factواقعیت two sidesدو طرف
of the sameیکسان goalهدف:
نه، در واقع دو سوی یک هدف است:
04:17
to understandفهمیدن, preserveحفظ
and improveبهتر کردن life into the futureآینده.
برای درک، محافظت و پیشرفت حیات در آینده.
04:19
The extremeمفرط environmentsمحیط ها
of our ownخودت worldجهان are alienبیگانه vistasvistas.
سخت‎ترین شرایط محیطی زمین ما
در واقع مناظری از جهان‎های بیگانه است.
04:23
They're just closerنزدیک تر to home.
تنها به ما نزدیک‎ترند.
04:28
If we can understandفهمیدن how to createايجاد كردن
and maintainحفظ habitableقابل سکونت spacesفضاها
اگر بفهمیم چگونه فضاهای
مسکونی بسازیم و نگهداری کنیم
04:29
out of hostileخصومت آمیز, inhospitableبی شرمانه
spacesفضاها here on Earthزمین,
در محیطهای نامناسب
و غیر مسکونی اینجا، در کره زمین،
04:34
perhapsشاید we can meetملاقات the needsنیاز دارد
of bothهر دو preservingحفظ کردن our ownخودت environmentمحیط
شاید بتوانیم به هر دو
هدف نگه داری از محیطمان
04:37
and movingدر حال حرکت beyondفراتر it.
و رفتن به فراسوی آن دست یابیم.
04:40
I leaveترک کردن you with a finalنهایی
thought experimentآزمایشی:
در پایان برایتان یک آزمون فکری دارم:
04:43
Fermi'sفرمی paradoxپارادوکس.
تناقض فِرمی.
04:45
Manyبسیاری yearsسالها agoپیش, the physicistفیزیکدان Enricoانریکو Fermiفرمی
askedپرسید: that, givenداده شده the factواقعیت
سالها قبل، فیزیکدان انریکو فرمی
با دانستن حقیقتی پرسید
04:47
that our universeجهان has been around
for a very long time
جهان ما مدتی طولانی است که وجود دارد
04:52
and we expectانتظار that there
are manyبسیاری planetsسیارات withinدر داخل it,
و فکر می کنیم که سیارات زیادی
هم در آن وجود دارد،
04:54
we should have foundپیدا شد evidenceشواهد
for alienبیگانه life by now.
تا حالا باید شواهدی از
حیات فرازمینی پیدا می‎کردیم.
04:57
So where are they?
آنها کجایند؟
05:00
Well, one possibleامکان پذیر است solutionراه حل
to Fermi'sفرمی paradoxپارادوکس
خوب، یک راه حل ممکن برای تناقض فرمی
05:02
is that, as civilizationsتمدن ها becomeتبدیل شدن به
technologicallyاز لحاظ تکنولوژیکی advancedپیشرفته enoughکافی
این است که، هرگاه تمدنهایی
به آن میزان از پیشرفت رسیدند
05:06
to considerدر نظر گرفتن livingزندگي كردن amongstدر میان the starsستاره ها,
که بتوانند در میان ستارگان زندگی کنند،
05:09
they loseاز دست دادن sightمنظره of how importantمهم it is
فراموش می‎کنند که چقدر مهم است
05:11
to safeguardحفاظت the home worldsجهان ها that fosteredپرورش داده شد
that advancementپیشرفت to beginشروع with.
تا از جهان‎های زادگاهشان که موجب
شروع پیشرفتشان شده محافظت کنند.
05:14
It is hubrisهابریس to believe
that interplanetaryبین پلانکتیو colonizationاستعمار aloneتنها
این غرور نابجایی است اگر فکر کنیم
که تنها زندگی در میان سیاره‎ها
05:18
will saveصرفه جویی us from ourselvesخودمان,
ما را از خود محافظت می‎کند،
05:23
but planetaryسیاره ای preservationحفظ
and interplanetaryبین پلانکتیو explorationاکتشاف
اما حفظ سیارات و اکتشافات میان سیاره‎ای
05:25
can work togetherبا یکدیگر.
می‎تواند مکمل هم باشد.
05:28
If we trulyبراستی believe in our abilityتوانایی
اگر واقعا به توانمان باور داریم
05:30
to bendخم شدن the hostileخصومت آمیز environmentsمحیط ها of Marsمریخ
for humanانسان habitationمسکن,
که می‎توانیم بر شرایط نامساعد محیطی مریخ
برای سکونت انسان غلبه کنیم،
05:32
then we should be ableتوانایی to surmountسرنوشت
the farدور easierآسان تر taskوظیفه of preservingحفظ کردن
پس باید بتوانیم تا کار بسیار ساده نگهداری
05:36
the habitabilityمسکن of the Earthزمین.
از قابل سکونت بودن زمین را انجام دهیم.
05:39
Thank you.
متشکرم.
05:41
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق حضار )
05:42
Translated by Behdad Khazaeli
Reviewed by Leila Ataei

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com