English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowiczová: Mars nie je záchranná planéta Zeme

Filmed:
2,149,539 views

Senior TED Fellow Lucianne Walkowiczová je astronómka a pracuje na misii NASA Kepler. Misia sa zameriava na hľadanie miest vo vesmíre, na ktorých by mohol existovať život. Stojí za to počúvať, keď nás vyzve uvážlivo uvažovať o Marse. V tomto krátkom príspevku navrhuje, aby sme prestali snívať o Marse ako o planéte, kam by sme sa mohli presťahovať, keď znivočíme Zem. Mali by sme uvažovať o planetárnom bádaní a ochrane Zeme ako o dvoch stránkach rovnakého cieľa. Ako hovorí: „Čím viac sa snažíte nájsť planétu podobnú Zemi, tým viac si ceníte našu vlastnú planétu.“

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingsklápanie pointbod in humančlovek historyhistórie,
Nachádzame sa v prelomovom bode
ľudskej histórie.
00:12
a speciesdruh poisedpripravený betweenmedzi gainingzískavať the starshviezdy
and losingstráca the planetplanéta we call home.
Objavujeme hviezdy a zároveň strácame
planétu, ktorú nazývame domovom.
00:15
Even in just the pastminulosť fewmálo yearsleta,
we'vemy máme greatlyznačne expandedrozšírený
V priebehu posledných rokov
sme rozšírili naše vedomosti
00:21
our knowledgevedomosti of how EarthZem fitspasuje
withinvnútri the contextkontext of our universevesmír.
o planéte Zem a jej mieste vo vesmíre.
00:24
NASA'sNASA KeplerKepler missionposlanie has discoveredobjavené
Misia NASA Kepler objavila
00:28
thousandstisíce of potentialpotenciál planetsplanéty
around other starshviezdy,
tisícky potenciálnych planét
vôkol ostatných hviezd,
00:31
indicatingoznačujúci that EarthZem is but one
of billionsmiliardy of planetsplanéty in our galaxygalaxie.
čím dokázala, že Zem je len jednou
z miliárd planét v našej galaxii.
00:34
KeplerKepler is a spacepriestor telescopeteleskop
Kepler je vesmírny teleskop,
ktorý zachytáva jemné clonenie hviezd,
00:38
that measuresOpatrenia the subtlejemný dimmingstmievanie of starshviezdy
as planetsplanéty passmíňať in frontpredné of them,
ako planéty prechádzajú pred nimi,
00:40
blockingblokovanie just a little bittrocha
of that lightsvetlo from reachingdosahujúci us.
čím blokujú len trochu zo svetla,
ktoré sa k nám dostáva.
00:44
Kepler'sKeplerov datadáta revealsodhaľuje planets'planét sizesveľkosti
Údaje obsahujú veľkosť planét,
00:47
as well as theirich distancevzdialenosť
from theirich parentrodič starhviezda.
ich vzdialenosť od domovskej hviezdy.
00:50
TogetherSpolu, this helpspomáha us understandrozumieť
whetherči these planetsplanéty are smallmalý and rockyRocky,
Môžeme tak zistiť, či sú tieto planéty
malé a skalnaté
00:53
like the terrestrialpozemné planetsplanéty
in our ownvlastný SolarSolárne SystemSystém,
ako terestrické planéty
v našej slnečnej sústave.
00:57
and alsotaktiež how much lightsvetlo they receiveobdržať
from theirich parentrodič sunslnko.
Taktiež koľko svetla prijímajú
od domovského slnka.
00:59
In turnotočenie, this providesposkytuje cluesstopy as to whetherči
these planetsplanéty that we discoverobjaviť
Poskytuje nám informácie o tom,
či by mohli byť objavené planéty
01:03
mightsila be habitableobytné or not.
obývateľné alebo nie.
01:06
UnfortunatelyBohužiaľ, at the samerovnaký time
as we're discoveringobjavovanie this treasurepoklad trovepoklad
Naneštastie, súčasne ako objavujeme
skrytý poklad
01:09
of potentiallypotenciálne habitableobytné worldssvety,
potenciálne obývateľných svetov,
01:13
our ownvlastný planetplanéta is saggingovisnuté
underpod the weightzávažia of humanityľudskosť.
naša vlastná planéta sa prehýba
pod ťarchou ľudstva.
01:15
2014 was the hottestnajteplejšie yearrok on recordrekord.
Rok 2014 bol
najhorúcejším rokom v histórii.
01:19
GlaciersĽadovce and seamore iceľad that have
been with us for millenniatisícročia
Morský ľad a ľadovce,
ktoré tu mali byť celé tisícročia
01:23
are now disappearingmizne
in a matterzáležitosť of decadesdesaťročia.
miznú z povrchu zemského behom desaťročí.
01:26
These planetary-scaleplanetárnej-stupnica environmentalekologický
changeszmeny that we have setsada in motionpohyb
Tieto globálne enviromentálne zmeny,
ktoré sme uviedli do pohybu,
01:29
are rapidlyrýchlo outpacingpredbieha our abilityschopnosť
to alterzmeniť theirich coursekurz.
rýchlo predstihujú naše možnosti
zmeniť ich priebeh.
01:35
But I'm not a climatepodnebie scientistvedec,
I'm an astronomerastronóm.
Ale nie som klimatologička.
Som astronómka.
01:39
I studyštudovať planetaryplanetárny habitabilityobývateľnosť
as influencedovplyvnený by starshviezdy
Študujem obývateľnosť planét
pod vplyvom hviezd
01:43
with the hopesnádeje of findingnález
the placesMiesta in the universevesmír
s nádejou, že nájdeme miesto vo vesmíre,
01:46
where we mightsila discoverobjaviť
life beyondmimo our ownvlastný planetplanéta.
kde by sme objavili
život mimo našej planéty.
01:48
You could say that I look for
choicevýber aliencudzinec realskutočný estatehodnosť.
Možno to vyzerá, že sa zaujímam
o mimozemské nehnuteľnosti.
01:51
Now, as somebodyniekto who is deeplyhlboko embeddedvstavané
in the searchVyhľadávanie for life in the universevesmír,
Ako niekto, kto je zasvätený
do výskumu života vo vesmíre,
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsplanéty like EarthZem,
môžem povedať, že čím viac
hľadáme planétu podobnú Zemi,
02:00
the more you appreciateoceniť
our ownvlastný planetplanéta itselfsám.
tým viac si ceníme našu vlastnú planétu.
02:03
EachKaždý one of these newNový worldssvety
invitesvyzýva a comparisonporovnanie
Každý z týchto nových svetov
nám ponúka porovnanie
02:07
betweenmedzi the newlynovo discoveredobjavené planetplanéta
and the planetsplanéty we know bestnajlepší:
medzi novoobjavenými planétami
a planétami, ktoré dôverne poznáme,
02:09
those of our ownvlastný SolarSolárne SystemSystém.
tými v našej slnečnej sústave.
02:13
ConsiderZvážte our neighborsused, MarsMars.
Pozrime sa na našu susednú planétu Mars.
02:15
MarsMars is smallmalý and rockyRocky,
and thoughhoci it's a bittrocha farďaleko from the SunSlnko,
Mars je malá skalnatá planéta
a keďže nie je ďaleko od Slnka,
02:17
it mightsila be consideredpovažovaná
a potentiallypotenciálne habitableobytné worldsvet
môžeme ju považovať
za potenciálne obývateľnú planétu,
02:21
if foundnájdených by a missionposlanie like KeplerKepler.
ako sa zistilo pri misii Kepler.
02:23
IndeedV skutočnosti, it's possiblemožný that MarsMars
was habitableobytné in the pastminulosť,
Je možné, že Mars bol minulosti obývaný,
02:25
and in partčasť, this is why
we studyštudovať MarsMars so much.
a preto sa natoľko venujeme
štúdiu planéty Mars.
02:29
Our roversRovers, like CuriosityZvedavosť,
crawlkraul acrossnaprieč its surfacepovrch,
Vozidlá, ako napríklad Curiosity,
sa presúvajú po povrchu
02:32
scratchingpoškriabaniu for cluesstopy as to the originspôvod
of life as we know it.
a hľadajú náznaky pôvodu života
ako ho poznáme.
02:36
Orbiters(Po anglicky) like the MAVENMAVEN missionposlanie
samplevzorka the MartianMarťan atmosphereatmosféra,
Počas misie MAVEN
sa skúmala atmosféra Marsu,
02:39
tryingsnažia to understandrozumieť how MarsMars
mightsila have loststratený its pastminulosť habitabilityobývateľnosť.
so snahou pochopiť, ako Mars mohol
prísť o obývateľnosť v minulosti.
02:42
PrivateSúkromné spaceflightvesmírny let companiesspoločnosti now offerponuka
not just a shortkrátky tripvýlet to nearblízkosti spacepriestor
Súkromné spoločnosti
ponúkajú vesmírne lety
02:46
but the tantalizingdráždivý possibilitymožnosť
of livingžijúci our livesživoty on MarsMars.
ako krátke výlety do blízkeho vesmíru,
ale lákajú možnosťou žiť na Marse.
02:51
But thoughhoci these MartianMarťan vistaspriehľady
Ale návštevy týchto miest na Marse
02:54
resemblepodobajú the desertspúšte
of our ownvlastný home worldsvet,
pripomínajú púšte na našej planéte,
02:56
placesMiesta that are tiedviazaná in our imaginationpredstavivosť
to ideasnápady about pioneeringpriekopnícky and frontiershraníc,
ktoré sa nám spájajú s predstavami
s miestami na okraji sveta.
02:59
comparednákupný to EarthZem
V porovnaní so Zemou
03:04
MarsMars is a prettypekný terriblepríšerný placemiesto to livežiť.
je Mars nehostinné miesto pre život.
03:06
ConsiderZvážte the extentrozsah to whichktorý
we have not colonizedkolonizovali
Vzhľadom na rozlohu miest,
ktoré sme neobývali,
03:09
the desertspúšte of our ownvlastný planetplanéta,
ako púšte na našej planéte,
03:13
placesMiesta that are lushsvieža
by comparisonporovnanie with MarsMars.
tieto miesta sú rajom
v porovnaní s Marsom.
03:15
Even in the driestnajsuchšie,
highestnajvyššiu placesMiesta on EarthZem,
Aj na najsuchších
a najvyšších miestach na Zemi
03:17
the airovzdušia is sweetsladký and thicktučný with oxygenkyslík
je vzduch plný kyslíka,
03:20
exhaledvydýchol from thousandstisíce of milesmíle away
by our rainforestspralesy.
ktorý vytvárajú na míle vzdialené
dažďové pralesy.
03:23
I worryznepokojovať -- I worryznepokojovať that this excitementvzrušenie
about colonizingKolonizácia MarsMars and other planetsplanéty
Obávam sa, že toto nadšenie z obývania
Marsu alebo inej planéty
03:27
carriesnesie with it a long, darktmavá shadowtieň:
sprevádza temný tieň.
03:33
the implicationimplikácia and beliefviera by some
Spoliehanie sa na to,
03:36
that MarsMars will be there to saveuložiť us
from the self-inflictedzavinené destructionzničenie
že Mars môže byť našou záchranou
pred nami spôsobenou skazou
03:38
of the only trulyskutočne habitableobytné planetplanéta
we know of, the EarthZem.
jedinej obývateľnej planéty Zeme.
03:42
As much as I love
interplanetaryMedziplanetárne explorationprieskum,
Aj keď zbožňujem medziplanetárny výskum,
03:46
I deeplyhlboko disagreenesúhlasiť with this ideanápad.
nesúhlasím s týmto nápadom.
03:48
There are manyveľa excellentVynikajúce reasonsdôvody
to go to MarsMars,
Máme mnoho dôvodov, prečo ísť na Mars,
03:50
but for anyoneniekto to tell you that MarsMars
will be there to back up humanityľudskosť
ale hovoriť, že Mars
je záchrannou planétou nášho ľudstva,
03:53
is like the captainkapitán of the TitanicTitanic
tellingrozprávanie you that the realskutočný partyvečierok
je akoby kapitán Titanicu povedal,
že skutočná zábava
03:57
is happeninghappening laterneskôr on the lifeboatszáchranné člny.
nás čaká na záchranných člnoch.
04:00
(LaughterSmiech)
(smiech)
04:02
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
04:05
Thank you.
Ďakujem.
04:08
But the goalsCiele of interplanetaryMedziplanetárne
explorationprieskum and planetaryplanetárny preservationzachovanie
Cieľe medziplatenárneho prieskumu
a planetárnej ochrany
04:11
are not opposedprotichodný to one anotherďalší.
nie sú protichodné.
04:14
No, they're in factskutočnosť two sidesstrany
of the samerovnaký goalcieľ:
V podstate sú dvoma stránkami
rovnakého cieľa.
04:17
to understandrozumieť, preservezachovať
and improvezdokonaliť life into the futurebudúcnosť.
Pochopiť, chrániť a zlepšiť
život v budúcnosti.
04:19
The extremeextrémnej environmentsprostredie
of our ownvlastný worldsvet are aliencudzinec vistaspriehľady.
Extrémne miesta na našej planéte
pripomínajú výlet do mimozemského svet.
04:23
They're just closerbližšie to home.
Sú len bližšie k nášmu domovu.
04:28
If we can understandrozumieť how to createvytvoriť
and maintainudržiavať habitableobytné spacespriestory
Ak pochopíme, ako vytvoriť a udržať
obývateľné miesta
04:29
out of hostilenepriateľský, inhospitablenehostinné
spacespriestory here on EarthZem,
z nehostinných miest tu na Zemi,
04:34
perhapsmožno we can meetzísť the needspotreby
of bothoboje preservingzachovanie our ownvlastný environmentprostredie
môžeme tak aj ochrániť naše prostredie,
04:37
and movingpohyblivý beyondmimo it.
aj sa posunúť inam.
04:40
I leavezanechať you with a finalfinálny
thought experimentexperiment:
Na záver by som vám chcela
pripomenúť jeden experiment.
04:43
Fermi'sFermiho paradoxparadox.
Ferminiho paradox.
04:45
ManyMnoho yearsleta agopred, the physicistfyzik EnricoEnrico FermiFermi
askedspýtal that, givendaný the factskutočnosť
Pred mnohými rokmi
si fyzik Enico Fermi kládol otázku.
04:47
that our universevesmír has been around
for a very long time
Vzhľadom na fakt, že vesmír
nás obklopuje už veľmi dlhú dobu
04:52
and we expectočakávať that there
are manyveľa planetsplanéty withinvnútri it,
a nachádza sa v ňom mnoho ďalších planét,
04:54
we should have foundnájdených evidencedôkaz
for aliencudzinec life by now.
mali by sme mať dôkazy
o mimozemskom živote.
04:57
So where are they?
Tak kde sú?
05:00
Well, one possiblemožný solutionriešenie
to Fermi'sFermiho paradoxparadox
Jednou z možných odpovedí
na Ferminiho paradox je,
05:02
is that, as civilizationscivilizácie becomestať sa
technologicallytechnologicky advancedpokročilý enoughdosť
že ako sa civilizácia stávala
natoľko technicky vyspelou,
05:06
to considerzvážiť livingžijúci amongstmedzi the starshviezdy,
aby pozorovala život medzi hviezdami,
05:09
they losestratiť sightzrak of how importantdôležitý it is
nevidela ako dôležité je chrániť náš svet,
05:11
to safeguardochranné the home worldssvety that fosteredpodporovať
that advancementpovýšenie to beginzačať with.
čo by malo byť na prvom mieste.
05:14
It is hubrisarogancia to believe
that interplanetaryMedziplanetárne colonizationkolonizácia alonesám
Je prehnane optimistické domievať sa,
že medziplanetárna kolonizácia sama o sebe
05:18
will saveuložiť us from ourselvesmy sami,
nás zachráni pred nami samými.
05:23
but planetaryplanetárny preservationzachovanie
and interplanetaryMedziplanetárne explorationprieskum
Ale planetárna ochrana
a medziplanetárny prieskum
05:25
can work togetherspolu.
môžu fungovať spoločne.
05:28
If we trulyskutočne believe in our abilityschopnosť
Ak veríme v našu schopnosť
05:30
to bendohyb the hostilenepriateľský environmentsprostredie of MarsMars
for humančlovek habitationbývanie,
zmeniť nepriaznivé prostredie na Marse
na obývateľné pre ľudstvo,
05:32
then we should be ableschopný to surmountprekonať
the farďaleko easierľahšie taskúloha of preservingzachovanie
tak by sme mali byť schopní oveľa ľahšie
prekonať úlohy uchovania
05:36
the habitabilityobývateľnosť of the EarthZem.
obývateľnosti Zeme.
05:39
Thank you.
Ďakujem.
05:41
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
05:42

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com