English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: Nie używajmy Marsa jako zapasowej planety

Filmed:
2,149,539 views

Astronom gwiazdowy i Starsza Stypendystka TED, Lucianne Walkowicz, pracuje przy prowadzonej przez NASA misji Kepler, poszukując we wszechświecie miejsc, które mogłyby podtrzymać życie. Warto więc posłuchać, gdy prosi nas o ostrożne myślenie o Marsie. W tej krótkiej prelekcji sugeruje nam, że powinniśmy przestać marzyć o Marsie jako o miejscu, do którego w końcu przeniesiemy się, gdy zniszczymy Ziemi. Zamiast tego lepiej zacząć myśleć o eksploracji planet i zabezpieczeniu Ziemi jako o dwóch stronach tego samego celu. Jak mówi: "Im więcej szukasz planet takich jak Ziemia, tym bardziej zaczynasz doceniać własną planetę."

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingnapiwki pointpunkt in humanczłowiek historyhistoria,
Jesteśmy w krytycznym momencie
historii ludzkości,
00:12
a speciesgatunki poisedgotowy betweenpomiędzy gainingzyskuje the starsgwiazdy
and losingprzegrywający the planetplaneta we call home.
pomiędzy zdobywaniem nowych gwiazd,
a utraceniem naszej planety.
00:15
Even in just the pastprzeszłość fewkilka yearslat,
we'vemamy greatlybardzo expandedrozszerzony
Przez ostatnie kilka lat
znacznie rozszerzyliśmy
00:21
our knowledgewiedza, umiejętności of how EarthZiemia fitspasuje
withinw ciągu the contextkontekst of our universewszechświat.
naszą wiedzę o Ziemi
w kontekście wszechświata.
00:24
NASA'sNASA KeplerKepler missionmisja has discoveredodkryty
Misja NASA Kepler odkryła
00:28
thousandstysiące of potentialpotencjał planetsplanety
around other starsgwiazdy,
tysiące potencjalnych planet wokół gwiazd,
00:31
indicatingwskazujące that EarthZiemia is but one
of billionsmiliardy of planetsplanety in our galaxygalaktyka.
pokazując, że Ziemia jest tylko jedną
z miliardów planet w naszej galaktyce.
00:34
KeplerKepler is a spaceprzestrzeń telescopeteleskop
Kepler to teleskop kosmiczny,
00:38
that measuresśrodki the subtlesubtelny dimmingściemniania of starsgwiazdy
as planetsplanety passprzechodzić in frontz przodu of them,
mierzący znikome zaciemnienie gwiazd,
gdy przelatują przed nimi planety,
00:40
blockingBlokowanie just a little bitkawałek
of that lightlekki from reachingosiągając us.
nieznacznie blokując
docierające do nas światło.
00:44
Kepler'sKeplera datadane revealsujawnia planets'Planet sizesrozmiary
Dane zebrane przez Keplera
ujawniają rozmiary planet,
00:47
as well as theirich distancedystans
from theirich parentrodzic stargwiazda.
jak również odległość od
gwiazdy macierzystej.
00:50
TogetherRazem, this helpspomaga us understandzrozumieć
whetherczy these planetsplanety are smallmały and rockyRocky,
Razem pomaga nam to zrozumieć,
czy planety są małe i skaliste,
00:53
like the terrestrialnaziemnej planetsplanety
in our ownwłasny SolarSolar SystemSystemu,
jak planety typu ziemskiego
w Układzie Słonecznym,
00:57
and alsorównież how much lightlekki they receiveotrzymać
from theirich parentrodzic sunsłońce.
także ile światła otrzymują od
macierzystego słońca.
00:59
In turnskręcać, this provideszapewnia clueswskazówki as to whetherczy
these planetsplanety that we discoverodkryć
Z kolei to dowodzi, czy odkryte planety
01:03
mightmoc be habitabledo zamieszkania or not.
mogą być zamieszkałe.
01:06
UnfortunatelyNiestety, at the samepodobnie time
as we're discoveringodkrywanie this treasureskarb troveskarb
Niestety, w miarę odkrywania tej skarbnicy
01:09
of potentiallypotencjalnie habitabledo zamieszkania worldsświaty,
potencjalnie zamieszkalnych światów,
01:13
our ownwłasny planetplaneta is saggingugięcia
underpod the weightwaga of humanityludzkość.
nasza planeta ugina się
pod ciężarem ludzkości.
01:15
2014 was the hottestnajgorętsze yearrok on recordrekord.
2014 był najgorętszym rokiem w historii.
01:19
GlaciersLodowce and seamorze icelód that have
been with us for millenniatysiąclecia
Lodowce i lód morski,
towarzyszące nam od wieków,
01:23
are now disappearingznikanie
in a mattermateria of decadesdziesiątki lat.
teraz znikają w przeciągu dekad.
01:26
These planetary-scaleskali planetarnej environmentalśrodowiskowy
changeszmiany that we have setzestaw in motionruch
Te znaczne zmiany środowiska,
które zainicjowaliśmy
01:29
are rapidlyszybko outpacingwyprzedzając our abilityzdolność
to alterALTER theirich coursekurs.
gwałtownie wyprzedzają naszą zdolność
do kierowanie ich biegiem.
01:35
But I'm not a climateklimat scientistnaukowiec,
I'm an astronomerastronom.
Ale nie jestem klimatologiem,
tylko astronomem.
01:39
I studybadanie planetaryplanetarny habitabilityStruktura
as influencedpod wpływem by starsgwiazdy
Badam wpływ gwiazd
na zamieszkałość planet,
01:43
with the hopesnadzieje of findingodkrycie
the placesmiejsca in the universewszechświat
z nadzieją znalezienia miejsca,
01:46
where we mightmoc discoverodkryć
life beyondpoza our ownwłasny planetplaneta.
gdzie możemy odkryć życie poza Ziemią.
01:48
You could say that I look for
choicewybór alienobcy realreal estatemajątek.
Można powiedzieć, że szukam
pozaziemskiego zakwaterowania.
01:51
Now, as somebodyktoś who is deeplygłęboko embeddedosadzone
in the searchszukanie for life in the universewszechświat,
Jako ktoś głęboko zaangażowany
w szukanie życia we wszechświecie,
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsplanety like EarthZiemia,
powiem, że im więcej szukasz
planet takich jak Ziemia,
02:00
the more you appreciatedoceniać
our ownwłasny planetplaneta itselfsamo.
tym bardziej zaczynasz
doceniać własną planetę.
02:03
EachKażdy one of these newNowy worldsświaty
inviteszaprasza a comparisonporównanie
Każdy nowoodkryty świat
02:07
betweenpomiędzy the newlynowo discoveredodkryty planetplaneta
and the planetsplanety we know bestNajlepiej:
porównujemy do dobrze nam znanych planet.
02:09
those of our ownwłasny SolarSolar SystemSystemu.
Planet naszego Układu.
02:13
ConsiderNależy wziąć pod uwagę our neighborsąsiad, MarsMars.
Spójrzmy na naszego sąsiada, Marsa.
02:15
MarsMars is smallmały and rockyRocky,
and thoughchociaż it's a bitkawałek fardaleko from the SunSłońce,
Jest mały i skalisty. Mimo że jest
trochę daleko od Słońca,
02:17
it mightmoc be considereduważane
a potentiallypotencjalnie habitabledo zamieszkania worldświat
potencjalnie może być zamieszkany,
02:21
if founduznany by a missionmisja like KeplerKepler.
co udowodniła misja Keplera.
02:23
IndeedW rzeczywistości, it's possiblemożliwy that MarsMars
was habitabledo zamieszkania in the pastprzeszłość,
Możliwe, że Mars
był zamieszkały w przeszłości
02:25
and in partczęść, this is why
we studybadanie MarsMars so much.
i po części dlatego tak go badamy.
02:29
Our roversRovers, like CuriosityCiekawość,
crawlczołgać się acrossprzez its surfacepowierzchnia,
Nasze łaziki, takie jak "Curiosity",
raczkują po jego powierzchni,
02:32
scratchingdrapanie for clueswskazówki as to the originspoczątki
of life as we know it.
poszukując śladów
na początki życia jakie znamy.
02:36
OrbitersOrbiterów like the MAVENMAVEN missionmisja
samplepróba the MartianMartian atmosphereatmosfera,
Satelity takie jak MAVEN pobierają
próbki marsjańskiej atmosfery,
02:39
tryingpróbować to understandzrozumieć how MarsMars
mightmoc have lostStracony its pastprzeszłość habitabilityStruktura.
próbując zrozumieć, jak Mars stał się
planetą niezamieszkałą.
02:42
PrivatePrywatny spaceflightlotów kosmicznych companiesfirmy now offeroferta
not just a shortkrótki tripwycieczka to nearBlisko spaceprzestrzeń
Prywatne firmy oferują nie tylko
krótką wycieczkę w przestrzeń,
02:46
but the tantalizingkuszące possibilitymożliwość
of livingżycie our liveszyje on MarsMars.
ale też kuszące oferty życia na Marsie.
02:51
But thoughchociaż these MartianMartian vistasVistas
Choć marsjańska panorama
02:54
resembleprzypominają the desertspustynie
of our ownwłasny home worldświat,
przypomina ziemskie pustynie,
02:56
placesmiejsca that are tiedprzywiązane in our imaginationwyobraźnia
to ideaspomysły about pioneeringpionierskość and frontiersgranic,
które wyobrażamy sobie
jako pionierskie i graniczne,
02:59
comparedporównywane to EarthZiemia
w porównaniu do Ziemi,
03:04
MarsMars is a prettyładny terriblestraszny placemiejsce to liverelacja na żywo.
Mars jest nieco przerażającym
miejscem do życia.
03:06
ConsiderNależy wziąć pod uwagę the extentstopień to whichktóry
we have not colonizedskolonizowane
Rozważcie skalę nieskolonizowanych
03:09
the desertspustynie of our ownwłasny planetplaneta,
pustynnych obszarów Ziemi,
03:13
placesmiejsca that are lushbujny
by comparisonporównanie with MarsMars.
miejsc obfitych w porównaniu z Marsem.
03:15
Even in the driestNajsuchszym,
highestnajwyższy placesmiejsca on EarthZiemia,
Nawet w najsuchszych,
najwyższych punktach Ziemi
03:17
the airpowietrze is sweetSłodkie and thickgruby with oxygentlen
powietrze jest słodkie i bogate w tlen
03:20
exhaledwydychany from thousandstysiące of milesmile away
by our rainforestslasy deszczowe.
wydzielany przez lasy równikowe
oddalone o tysiące kilometrów.
03:23
I worrymartwić się -- I worrymartwić się that this excitementpodniecenie
about colonizingkolonizacji MarsMars and other planetsplanety
Martwię się, że fascynacja
kolonizacją Marsa i innych planet
03:27
carriesniesie with it a long, darkciemny shadowcień:
pociąga za sobą mroczne konsekwencje:
03:33
the implicationdomniemanie and beliefwiara by some
sugestia i wiara niektórych,
03:36
that MarsMars will be there to savezapisać us
from the self-inflictedz własnej winy destructionzniszczenie
że Mars jest po to,
żeby uchronić od samozagłady
03:38
of the only trulynaprawdę habitabledo zamieszkania planetplaneta
we know of, the EarthZiemia.
jedyną zamieszkałą planetę
jaką znamy, Ziemię.
03:42
As much as I love
interplanetarymiędzyplanetarne explorationbadanie,
Tak mocno, jak kocham
międzyplanetarne odkrycia,
03:46
I deeplygłęboko disagreenie zgadzać się with this ideapomysł.
tak mocno nie zgadzam się z tym pomysłem.
03:48
There are manywiele excellentDoskonałe reasonspowody
to go to MarsMars,
Jest wiele świetnych powodów
wybrania się na Marsa,
03:50
but for anyonektokolwiek to tell you that MarsMars
will be there to back up humanityludzkość
ale każdy, kto mówi wam, że Mars
będzie wsparciem dla ludzkości,
03:53
is like the captainkapitan of the TitanicTitanic
tellingwymowny you that the realreal partyprzyjęcie
jest jak kapitan Titanica,
mówiący, że najlepsze
03:57
is happeningwydarzenie laterpóźniej on the lifeboatsłodzie ratunkowe.
dopiero przed nami na łódkach ratunkowych.
04:00
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
04:02
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
04:05
Thank you.
Dziękuję.
04:08
But the goalscele of interplanetarymiędzyplanetarne
explorationbadanie and planetaryplanetarny preservationzachowanie
Cele międzyplanetarnych odkryć
i ochrony planet
04:11
are not opposedprzeciwny to one anotherinne.
nie są przeciwstawne.
04:14
No, they're in factfakt two sidesboki
of the samepodobnie goalcel:
Nie, są właściwie różnymi stronami
jednego celu:
04:17
to understandzrozumieć, preservezachować
and improveulepszać life into the futureprzyszłość.
zrozumieć, ochraniać
i ulepszać przyszłość.
04:19
The extremeskrajny environmentsśrodowiska
of our ownwłasny worldświat are alienobcy vistasVistas.
Skrajne warunki na Ziemi
są obcymi perspektywami.
04:23
They're just closerbliższy to home.
Są po prostu bliżej nas.
04:28
If we can understandzrozumieć how to createStwórz
and maintainutrzymać habitabledo zamieszkania spacesspacje
Jeśli zrozumiemy, jak stworzyć
i utrzymać zamieszkałe miejsca
04:29
out of hostilewrogi, inhospitableniegościnne
spacesspacje here on EarthZiemia,
na wrogich, nieprzyjaznych
terenach na Ziemi,
04:34
perhapsmoże we can meetspotykać się the needswymagania
of bothobie preservingzachowania our ownwłasny environmentśrodowisko
może sprostamy potrzebom zarówno
ochrony naszego środowiska
04:37
and movingw ruchu beyondpoza it.
jak i odkrywania nowych.
04:40
I leavepozostawiać you with a finalfinał
thought experimenteksperyment:
Zostawię was z myślą przewodnią
eksperymentu:
04:43
Fermi'sFermiego paradoxparadoks.
paradoks Fermiego.
04:45
ManyWiele yearslat agotemu, the physicistfizyk EnricoEnrico FermiFermi
askedspytał that, givendany the factfakt
Dawno temu, fizyk Enrico Fermi, zapytał,
04:47
that our universewszechświat has been around
for a very long time
skoro nasz wszechświat
istnieje bardzo długo
04:52
and we expectoczekiwać that there
are manywiele planetsplanety withinw ciągu it,
i oczekujemy, że zawiera wiele planet,
04:54
we should have founduznany evidencedowód
for alienobcy life by now.
powinniśmy już znaleźć dowód
na istnienie obcych.
04:57
So where are they?
Więc gdzie oni są?
05:00
Well, one possiblemożliwy solutionrozwiązanie
to Fermi'sFermiego paradoxparadoks
Jednym z możliwych rozwiązań
paradoksu Femiego
05:02
is that, as civilizationscywilizacje becomestają się
technologicallytechnologicznie advancedzaawansowane enoughdość
jest to, że gdy cywilizacje stały się
wystarczająco rozwinięte,
05:06
to considerrozważać livingżycie amongstwśród the starsgwiazdy,
żeby rozważyć życie wśród gwiazd,
05:09
they losestracić sightwidok of how importantważny it is
zapomniały jak ważna jest
05:11
to safeguardochronne the home worldsświaty that fosteredsprzyja
that advancementpostęp to beginzaczynać with.
ochrona świata, który zaczął wspierać ten
rozwój w pierwszej kolejności.
05:14
It is hubrispychy to believe
that interplanetarymiędzyplanetarne colonizationkolonizacja alonesam
To pyszne twierdzić, że samo
międzyplanetarne zaludnienie
05:18
will savezapisać us from ourselvesmy sami,
uratuje nas przed samozagładą,
05:23
but planetaryplanetarny preservationzachowanie
and interplanetarymiędzyplanetarne explorationbadanie
ale ochrona planet
i międzyplanetarne odkrycia
05:25
can work togetherRazem.
mogą współpracować.
05:28
If we trulynaprawdę believe in our abilityzdolność
Jeżeli w pełni wierzymy w możliwość
05:30
to bendzakręt the hostilewrogi environmentsśrodowiska of MarsMars
for humanczłowiek habitationmieszkanie,
dostosowania warunków życiowych
na Marsie do ludzkich,
05:32
then we should be ablezdolny to surmountdo pokonania
the fardaleko easierłatwiejsze taskzadanie of preservingzachowania
wówczas powinniśmy rozwiązać
znacznie łatwiejsze zadanie,
05:36
the habitabilityStruktura of the EarthZiemia.
ochronę życia na Ziemi.
05:39
Thank you.
Dziękuję.
05:41
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
05:42
Translated by Piotr Bienias
Reviewed by Marta Kliber

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com