English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: La oss ikke bruke Mars som en reserveplanet

Filmed:
2,149,539 views

Stjerneastronom og TED Senior Fellow Lucianne Walkowicz jobber på NASAs Kelpermisjon, på let etter steder i universet som kan støtte live. Så det er verdt å høre på når hun ber oss om å tenke etter når det gjelder Mars. I dette korte foredraget, foreslår hun at vi slutter å drømme om Mars som et sted som vi til slutt vil flytte til når vi har rotet til Jorda, og at vi begynner å tenke på planetarisk utforsking og preservasjonen av Jorda som to sider av samme mål. Som hun sier: "Jo mer man leter etter planeter som Jorda, jo mer setter man pris på vår egen planet."

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tippingtipping pointpunkt in humanmenneskelig historyhistorie,
Vi er ved et vendepunkt i
menneskets historie,
00:12
a speciesarter poisedklar betweenmellom gaining the starsstjerner
and losingå miste the planetplanet we call home.
en art som står mellom å nå stjernene og
å miste planeten vi kaller for "hjem".
00:15
Even in just the pastforbi few yearsår,
we'vevi har greatlysterkt expandedutvidet
Bare i de siste årene har vi utvidet
00:21
our knowledgekunnskap of how EarthJorden fitspasser inn
withininnenfor the contextkontekst of our universeunivers.
vår kunnskap av hvordan Jorda passer inn
i konteksten av vårt univers.
00:24
NASA'sNASAS KeplerKepler missionoppdrag has discoveredoppdaget
NASAs Kepler-misjon har oppdaget
00:28
thousandstusener of potentialpotensial planetsplaneter
around other starsstjerner,
tusenvis av potensielle
planeter rundt andre stjerner,
00:31
indicatingindikerer that EarthJorden is but one
of billionsmilliarder of planetsplaneter in our galaxygalakse.
noe som indikerer at jorda kun er en av
milliarder av planeter i vår galakse.
00:34
KeplerKepler is a spacerom telescopeteleskop
Kepler er et romteleskop
00:38
that measuresmålinger the subtlesubtil dimmingdimming of starsstjerner
as planetsplaneter passpassere in frontfront of them,
som måler den vage dempingen av stjerner
når planeter passerer,
00:40
blockingblokkerer just a little bitbit
of that lightlett from reaching us.
hvor litt av lyset blokkeres slik at det
ikke når oss.
00:44
Kepler'sKeplers datadata revealsavslører planets'planetene sizesstørrelser
Dataen fra Kepler viser størrelsen
på planeter
00:47
as well as theirderes distanceavstand
from theirderes parentforelder starstjerne.
i tillegg til avstanden deres fra
forelderstjernen.
00:50
TogetherSammen, this helpshjelper us understandforstå
whetherom these planetsplaneter are smallliten and rockysteinete,
Sammen hjelper det oss å forstå om
disse planetene er små og steinete,
00:53
like the terrestrialbakkenett planetsplaneter
in our ownegen SolarSolenergi SystemSystemet,
som de jordiske planetene
i vårt eget solsystem,
00:57
and alsoogså how much lightlett they receivemotta
from theirderes parentforelder sunsol.
og også hvor mye lys de mottar
fra foreldresola.
00:59
In turnsving, this providesgir cluesspor as to whetherom
these planetsplaneter that we discoveroppdage
Dette gir oss hint til
om planetene vi oppdager
01:03
mightkanskje be habitablebeboelig or not.
kan være beboelige eller ikke.
01:06
UnfortunatelyDessverre, at the samesamme time
as we're discoveringoppdage this treasureskatt trovefull
Dessverre, samtidig som vi
oppdager denne skattekisten
01:09
of potentiallypotensielt habitablebeboelig worldsverdener,
av muligens beboelige verdener,
01:13
our ownegen planetplanet is saggingsagging
underunder the weightvekt of humanitymenneskeheten.
siger vår egen planet under
menneskehetens vekt.
01:15
2014 was the hottesthotteste yearår on recordta opp.
2014 var det varmeste
året noensinne registrert.
01:19
GlaciersIsbreer and seahav iceis that have
been with us for millenniaårtusener
Isbreer og sjøis som har eksistert i
tusenvis av år
01:23
are now disappearingforsvinner
in a mattersaken of decadestiår.
forsvinner nå i løpet av et par tiår.
01:26
These planetary-scaleplanetarisk omfattende environmentalMiljø
changesEndringer that we have setsett in motionbevegelse
Disse globale klimaforandringene
som vi har satt igang
01:29
are rapidlyhurtig outpacingoutpacing our abilityevnen
to alterendre theirderes coursekurs.
går mye fortere enn våre muligheter
til å endre kursen deres.
01:35
But I'm not a climateklima scientistforsker,
I'm an astronomerastronom.
Men jeg er ikke klimaforsker,
jeg er astronom.
01:39
I studystudere planetaryplanet habitabilityhabitability
as influencedpåvirket by starsstjerner
Jeg studerer planeters beboelighet
og hvordan den påvirkes av stjerner
01:43
with the hopeshåp of findingfunn
the placessteder in the universeunivers
med et håp om å finne stedene i universet
01:46
where we mightkanskje discoveroppdage
life beyondbortenfor our ownegen planetplanet.
der vi kanskje kan oppdage liv
bortenfor vår egen planet.
01:48
You could say that I look for
choicevalg alienromvesen realekte estateeiendom.
Man kan si at jeg leter etter
førsteklasses romeiendommer.
01:51
Now, as somebodynoen who is deeplydypt embeddeden del av
in the searchSøke for life in the universeunivers,
Som en som er dypt engasjert i letingen
etter liv i universet,
01:55
I can tell you that the more
you look for planetsplaneter like EarthJorden,
kan jeg fortelle deg at jo mer du leter
etter planeter som jorda,
02:00
the more you appreciatesette pris på
our ownegen planetplanet itselfseg selv.
jo mer setter du pris på din egen planet.
02:03
EachHver one of these newny worldsverdener
invitesinviterer a comparisonsammenligning
Enhver av disse nye verdenene
kommer med en sammenligning
02:07
betweenmellom the newlynylig discoveredoppdaget planetplanet
and the planetsplaneter we know bestbeste:
mellom den nylig oppdage planeten
og planetene vi best kjenner til:
02:09
those of our ownegen SolarSolenergi SystemSystemet.
planetene i vårt eget solsystem.
02:13
ConsiderVurdere our neighbornabo, MarsMars.
Ta for eksempel vår nabo Mars.
02:15
MarsMars is smallliten and rockysteinete,
and thoughselv om it's a bitbit farlangt from the SunSolen,
Mars er liten og steinete, og selv om
det er litt langt fra sola, kunne den
02:17
it mightkanskje be consideredansett
a potentiallypotensielt habitablebeboelig worldverden
vært ansett som en potensielt
beboelig verden,
02:21
if foundfunnet by a missionoppdrag like KeplerKepler.
om den ble funnet av en misjon som Kepler.
02:23
IndeedFaktisk, it's possiblemulig that MarsMars
was habitablebeboelig in the pastforbi,
Ja, det er mulig at Mars tidligere har
vært beboelig,
02:25
and in partdel, this is why
we studystudere MarsMars so much.
og dette er en del av grunnen til at
vi studerer Mars så nøye.
02:29
Our roversRovers, like CuriosityNysgjerrighet,
crawlcrawl acrosspå tvers its surfaceflate,
Våre rom-roboter, som Curiousity,
kravler over dens overflate
02:32
scratchingskrape for cluesspor as to the originsopprinnelse
of life as we know it.
og skraper etter hint om hvordan livet
som vi kjenner det oppstod.
02:36
OrbitersBanesondar like the MAVENMAVEN missionoppdrag
sampleprøve the MartianMars atmosphereatmosfære,
Romskip i bane som for eksempel MAVEN
tar prøver av atmosfæren på
02:39
tryingprøver to understandforstå how MarsMars
mightkanskje have losttapt its pastforbi habitabilityhabitability.
Mars, og forsøker å forstå hvordan Mars
kan ha mistet sin beboelighet.
02:42
PrivatePrivat spaceflightromfart companiesselskaper now offerby på
not just a shortkort triptur to nearnær spacerom
Private romfartsselskap tilbyr nå ikke
bare en kort tur til nært verdensrommet
02:46
but the tantalizingfristende possibilitymulighet
of livingliving our livesbor on MarsMars.
men den fristende muligheten av å leve
våre liv på Mars.
02:51
But thoughselv om these MartianMars vistasVistas
Men selv om det vi ser av Mars
02:54
resemblelikner the desertsørkener
of our ownegen home worldverden,
ligner på ørknene på jorda,
02:56
placessteder that are tiedbundet in our imaginationfantasi
to ideasideer about pioneeringpioner and frontiersgrenser,
steder som sitter fast i fantasien vår
som steder av banebryting og grenser,
02:59
comparedsammenlignet to EarthJorden
sammenlignet med jorda
03:04
MarsMars is a prettyganske terriblefryktelig placeplass to livebo.
er Mars et ganske fælt sted å leve.
03:06
ConsiderVurdere the extentutstrekning to whichhvilken
we have not colonizedkolonisert
Tenk på til hvilken grad vi
ikke har kolonisert
03:09
the desertsørkener of our ownegen planetplanet,
ørkenene av vår egen planet,
03:13
placessteder that are lushfrodige
by comparisonsammenligning with MarsMars.
steder som er frodige
i sammenligning med Mars.
03:15
Even in the driesttørreste,
highesthøyeste placessteder on EarthJorden,
Selv i de tørreste,
høyeste områdene på Jorda,
03:17
the airluft is sweetsøt and thicktykk with oxygenoksygen
er luften søt og full av oksygen
03:20
exhaledutåndet from thousandstusener of milesmiles away
by our rainforestsregnskog.
pustet ut fra tusenvis av mil unna, av
regnskogene våre.
03:23
I worrybekymre -- I worrybekymre that this excitementbegeistring
about colonizingkolonisere MarsMars and other planetsplaneter
Jeg er urolig - jeg er urolig for at denne
spenningen om kolonisering av Mars og
03:27
carriesbærer with it a long, darkmørk shadowskygge:
andre planeter bærer
med seg en lang, mørk skygge:
03:33
the implicationimplikasjon and belieftro by some
implikasjonen og troen av noen
03:36
that MarsMars will be there to savelagre us
from the self-inflictedselvforskyldt destructionødeleggelse
at Mars vil være der for å redde oss fra
vår selvpåførte ødeleggelse
03:38
of the only trulyvirkelig habitablebeboelig planetplanet
we know of, the EarthJorden.
av den eneste virkelige beboelige planeten
vi kjenner til, Jorda.
03:42
As much as I love
interplanetaryinterplanetariske explorationutforskning,
Jeg elsker
den interplanetariske utforskingen
03:46
I deeplydypt disagreevære uenig with this ideaidé.
men jeg er dypt uenig med
denne tanken.
03:48
There are manymange excellentutmerket reasonsgrunner
to go to MarsMars,
Det finnes mange fantastiske grunner til
å dra til Mars,
03:50
but for anyonehvem som helst to tell you that MarsMars
will be there to back up humanitymenneskeheten
men at noen forteller deg at Mars er en
reserveløsning for menneskeheten
03:53
is like the captainkaptein of the TitanicTitanic
tellingforteller you that the realekte partyparti
er som om kapteinen på
Titanic skulle fortalt deg at den
03:57
is happeningskjer laterseinere on the lifeboatslivbåter.
store festen skjer senere på livbåtene.
04:00
(LaughterLatter)
(Latter)
04:02
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
04:05
Thank you.
Takk.
04:08
But the goalsmål of interplanetaryinterplanetariske
explorationutforskning and planetaryplanet preservationbevaring
Men målene om interplanetarisk utforsking
og planetarisk preservasjon
04:11
are not opposedmotsetning to one anotheren annen.
står ikke i motsetning til hverandre.
04:14
No, they're in factfaktum two sidessider
of the samesamme goalmål:
Nei, de er faktisk to sider av samme mål:
04:17
to understandforstå, preservebevare
and improveforbedre life into the futureframtid.
å forstå, preservere og forbedre
livet inn i fremtiden.
04:19
The extremeekstrem environmentsmiljøer
of our ownegen worldverden are alienromvesen vistasVistas.
De ekstreme miljøene av vår egen
verden er utenomjordiske utsikter.
04:23
They're just closernærmere to home.
De er bare nærmere hjemme.
04:28
If we can understandforstå how to createskape
and maintainholde habitablebeboelig spacesmellomrom
Om vi kan forstå hvordan å skape
og opprettholde beboelige områder
04:29
out of hostilefiendtlig, inhospitableugjestmilde
spacesmellomrom here on EarthJorden,
av fiendtlige, ubeboelige
områder her på Jorda,
04:34
perhapskanskje we can meetmøte the needsbehov
of bothbåde preservingbevare our ownegen environmentmiljø
så kan vi kanskje møte behovet om å
ta vare på vårt eget miljø
04:37
and movingflytting beyondbortenfor it.
og bevege oss forbi det.
04:40
I leavepermisjon you with a finalendelig
thought experimenteksperiment:
Jeg forlater deg med
ett siste tankeeksperiment.
04:43
Fermi'sFermis paradoxparadoks.
Fermis paradoks.
04:45
ManyMange yearsår agosiden, the physicistfysiker EnricoEnrico FermiFermi
askedspurte that, givengitt the factfaktum
For mange år siden, spurte fysikeren
Enrico Fermi om, gitt at
04:47
that our universeunivers has been around
for a very long time
vårt univers har
eksistert i veldig lang tid
04:52
and we expectforvente that there
are manymange planetsplaneter withininnenfor it,
og vi forventer at det er
mange planeter innenfor det,
04:54
we should have foundfunnet evidencebevis
for alienromvesen life by now.
burde vi ikke allerede ha
funnet utenomjordisk liv?
04:57
So where are they?
So hvor er det?
05:00
Well, one possiblemulig solutionløsning
to Fermi'sFermis paradoxparadoks
Vel, én mulig løsning på Fermis paradoks
05:02
is that, as civilizationssivilisasjoner becomebli
technologicallyteknologisk advancedavansert enoughnok
er at, etter hvert som sivilisasjoner
blir såpass teknologisk avansert at
05:06
to considerta i betraktning livingliving amongstblant the starsstjerner,
de vurderer å leve blant stjernene,
05:09
they loseå tape sightsyn of how importantviktig it is
så mister de sikt over hvor viktig det er
05:11
to safeguardbeskytte the home worldsverdener that fosteredfostret
that advancementfremgang to beginbegynne with.
å ta vare på hjemmeverdenen som fostret
avanseringen til å begynne med.
05:14
It is hubrisHybris to believe
that interplanetaryinterplanetariske colonizationkolonisering alonealene
Det er arroganse å tro at bare å
kolonisere andre planeter
05:18
will savelagre us from ourselvesoss,
vil redde oss fra oss selv,
05:23
but planetaryplanet preservationbevaring
and interplanetaryinterplanetariske explorationutforskning
men å ta vare på planeten og
utforske andre planeter
05:25
can work togethersammen.
kan fungere sammen.
05:28
If we trulyvirkelig believe in our abilityevnen
Dersom vi virkelig tror
på at vi kan klare å
05:30
to bendbøye the hostilefiendtlig environmentsmiljøer of MarsMars
for humanmenneskelig habitationbolig,
vri de fiendtlige omgivelsene på Mars
for menneskelige beboere,
05:32
then we should be ablei stand to surmountovervinne
the farlangt easierlettere taskoppgave of preservingbevare
så burde vi takle den langt lettere
oppgaven av å ta vare på
05:36
the habitabilityhabitability of the EarthJorden.
Jordas beboelighet.
05:39
Thank you.
Takk
05:41
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
05:42
Translated by Kjetil Birkeland Moe
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com