English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2015

Lucianne Walkowicz: Let's not use Mars as a backup planet

Lucianne Walkowicz: La oss ikke bruke Mars som en reserveplanet

Filmed
Views 2,061,625

Stjerneastronom og TED Senior Fellow Lucianne Walkowicz jobber på NASAs Kelpermisjon, på let etter steder i universet som kan støtte live. Så det er verdt å høre på når hun ber oss om å tenke etter når det gjelder Mars. I dette korte foredraget, foreslår hun at vi slutter å drømme om Mars som et sted som vi til slutt vil flytte til når vi har rotet til Jorda, og at vi begynner å tenke på planetarisk utforsking og preservasjonen av Jorda som to sider av samme mål. Som hun sier: "Jo mer man leter etter planeter som Jorda, jo mer setter man pris på vår egen planet."

- Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares." Full bio

We're at a tipping point in human history,
Vi er ved et vendepunkt i
menneskets historie,
00:12
a species poised between gaining the stars
and losing the planet we call home.
en art som står mellom å nå stjernene og
å miste planeten vi kaller for "hjem".
00:15
Even in just the past few years,
we've greatly expanded
Bare i de siste årene har vi utvidet
00:21
our knowledge of how Earth fits
within the context of our universe.
vår kunnskap av hvordan Jorda passer inn
i konteksten av vårt univers.
00:24
NASA's Kepler mission has discovered
NASAs Kepler-misjon har oppdaget
00:28
thousands of potential planets
around other stars,
tusenvis av potensielle
planeter rundt andre stjerner,
00:31
indicating that Earth is but one
of billions of planets in our galaxy.
noe som indikerer at jorda kun er en av
milliarder av planeter i vår galakse.
00:34
Kepler is a space telescope
Kepler er et romteleskop
00:38
that measures the subtle dimming of stars
as planets pass in front of them,
som måler den vage dempingen av stjerner
når planeter passerer,
00:40
blocking just a little bit
of that light from reaching us.
hvor litt av lyset blokkeres slik at det
ikke når oss.
00:44
Kepler's data reveals planets' sizes
Dataen fra Kepler viser størrelsen
på planeter
00:47
as well as their distance
from their parent star.
i tillegg til avstanden deres fra
forelderstjernen.
00:50
Together, this helps us understand
whether these planets are small and rocky,
Sammen hjelper det oss å forstå om
disse planetene er små og steinete,
00:53
like the terrestrial planets
in our own Solar System,
som de jordiske planetene
i vårt eget solsystem,
00:57
and also how much light they receive
from their parent sun.
og også hvor mye lys de mottar
fra foreldresola.
00:59
In turn, this provides clues as to whether
these planets that we discover
Dette gir oss hint til
om planetene vi oppdager
01:03
might be habitable or not.
kan være beboelige eller ikke.
01:06
Unfortunately, at the same time
as we're discovering this treasure trove
Dessverre, samtidig som vi
oppdager denne skattekisten
01:09
of potentially habitable worlds,
av muligens beboelige verdener,
01:13
our own planet is sagging
under the weight of humanity.
siger vår egen planet under
menneskehetens vekt.
01:15
2014 was the hottest year on record.
2014 var det varmeste
året noensinne registrert.
01:19
Glaciers and sea ice that have
been with us for millennia
Isbreer og sjøis som har eksistert i
tusenvis av år
01:23
are now disappearing
in a matter of decades.
forsvinner nå i løpet av et par tiår.
01:26
These planetary-scale environmental
changes that we have set in motion
Disse globale klimaforandringene
som vi har satt igang
01:29
are rapidly outpacing our ability
to alter their course.
går mye fortere enn våre muligheter
til å endre kursen deres.
01:35
But I'm not a climate scientist,
I'm an astronomer.
Men jeg er ikke klimaforsker,
jeg er astronom.
01:39
I study planetary habitability
as influenced by stars
Jeg studerer planeters beboelighet
og hvordan den påvirkes av stjerner
01:43
with the hopes of finding
the places in the universe
med et håp om å finne stedene i universet
01:46
where we might discover
life beyond our own planet.
der vi kanskje kan oppdage liv
bortenfor vår egen planet.
01:48
You could say that I look for
choice alien real estate.
Man kan si at jeg leter etter
førsteklasses romeiendommer.
01:51
Now, as somebody who is deeply embedded
in the search for life in the universe,
Som en som er dypt engasjert i letingen
etter liv i universet,
01:55
I can tell you that the more
you look for planets like Earth,
kan jeg fortelle deg at jo mer du leter
etter planeter som jorda,
02:00
the more you appreciate
our own planet itself.
jo mer setter du pris på din egen planet.
02:03
Each one of these new worlds
invites a comparison
Enhver av disse nye verdenene
kommer med en sammenligning
02:07
between the newly discovered planet
and the planets we know best:
mellom den nylig oppdage planeten
og planetene vi best kjenner til:
02:09
those of our own Solar System.
planetene i vårt eget solsystem.
02:13
Consider our neighbor, Mars.
Ta for eksempel vår nabo Mars.
02:15
Mars is small and rocky,
and though it's a bit far from the Sun,
Mars er liten og steinete, og selv om
det er litt langt fra sola, kunne den
02:17
it might be considered
a potentially habitable world
vært ansett som en potensielt
beboelig verden,
02:21
if found by a mission like Kepler.
om den ble funnet av en misjon som Kepler.
02:23
Indeed, it's possible that Mars
was habitable in the past,
Ja, det er mulig at Mars tidligere har
vært beboelig,
02:25
and in part, this is why
we study Mars so much.
og dette er en del av grunnen til at
vi studerer Mars så nøye.
02:29
Our rovers, like Curiosity,
crawl across its surface,
Våre rom-roboter, som Curiousity,
kravler over dens overflate
02:32
scratching for clues as to the origins
of life as we know it.
og skraper etter hint om hvordan livet
som vi kjenner det oppstod.
02:36
Orbiters like the MAVEN mission
sample the Martian atmosphere,
Romskip i bane som for eksempel MAVEN
tar prøver av atmosfæren på
02:39
trying to understand how Mars
might have lost its past habitability.
Mars, og forsøker å forstå hvordan Mars
kan ha mistet sin beboelighet.
02:42
Private spaceflight companies now offer
not just a short trip to near space
Private romfartsselskap tilbyr nå ikke
bare en kort tur til nært verdensrommet
02:46
but the tantalizing possibility
of living our lives on Mars.
men den fristende muligheten av å leve
våre liv på Mars.
02:51
But though these Martian vistas
Men selv om det vi ser av Mars
02:54
resemble the deserts
of our own home world,
ligner på ørknene på jorda,
02:56
places that are tied in our imagination
to ideas about pioneering and frontiers,
steder som sitter fast i fantasien vår
som steder av banebryting og grenser,
02:59
compared to Earth
sammenlignet med jorda
03:04
Mars is a pretty terrible place to live.
er Mars et ganske fælt sted å leve.
03:06
Consider the extent to which
we have not colonized
Tenk på til hvilken grad vi
ikke har kolonisert
03:09
the deserts of our own planet,
ørkenene av vår egen planet,
03:13
places that are lush
by comparison with Mars.
steder som er frodige
i sammenligning med Mars.
03:15
Even in the driest,
highest places on Earth,
Selv i de tørreste,
høyeste områdene på Jorda,
03:17
the air is sweet and thick with oxygen
er luften søt og full av oksygen
03:20
exhaled from thousands of miles away
by our rainforests.
pustet ut fra tusenvis av mil unna, av
regnskogene våre.
03:23
I worry -- I worry that this excitement
about colonizing Mars and other planets
Jeg er urolig - jeg er urolig for at denne
spenningen om kolonisering av Mars og
03:27
carries with it a long, dark shadow:
andre planeter bærer
med seg en lang, mørk skygge:
03:33
the implication and belief by some
implikasjonen og troen av noen
03:36
that Mars will be there to save us
from the self-inflicted destruction
at Mars vil være der for å redde oss fra
vår selvpåførte ødeleggelse
03:38
of the only truly habitable planet
we know of, the Earth.
av den eneste virkelige beboelige planeten
vi kjenner til, Jorda.
03:42
As much as I love
interplanetary exploration,
Jeg elsker
den interplanetariske utforskingen
03:46
I deeply disagree with this idea.
men jeg er dypt uenig med
denne tanken.
03:48
There are many excellent reasons
to go to Mars,
Det finnes mange fantastiske grunner til
å dra til Mars,
03:50
but for anyone to tell you that Mars
will be there to back up humanity
men at noen forteller deg at Mars er en
reserveløsning for menneskeheten
03:53
is like the captain of the Titanic
telling you that the real party
er som om kapteinen på
Titanic skulle fortalt deg at den
03:57
is happening later on the lifeboats.
store festen skjer senere på livbåtene.
04:00
(Laughter)
(Latter)
04:02
(Applause)
(Applaus)
04:05
Thank you.
Takk.
04:08
But the goals of interplanetary
exploration and planetary preservation
Men målene om interplanetarisk utforsking
og planetarisk preservasjon
04:11
are not opposed to one another.
står ikke i motsetning til hverandre.
04:14
No, they're in fact two sides
of the same goal:
Nei, de er faktisk to sider av samme mål:
04:17
to understand, preserve
and improve life into the future.
å forstå, preservere og forbedre
livet inn i fremtiden.
04:19
The extreme environments
of our own world are alien vistas.
De ekstreme miljøene av vår egen
verden er utenomjordiske utsikter.
04:23
They're just closer to home.
De er bare nærmere hjemme.
04:28
If we can understand how to create
and maintain habitable spaces
Om vi kan forstå hvordan å skape
og opprettholde beboelige områder
04:29
out of hostile, inhospitable
spaces here on Earth,
av fiendtlige, ubeboelige
områder her på Jorda,
04:34
perhaps we can meet the needs
of both preserving our own environment
så kan vi kanskje møte behovet om å
ta vare på vårt eget miljø
04:37
and moving beyond it.
og bevege oss forbi det.
04:40
I leave you with a final
thought experiment:
Jeg forlater deg med
ett siste tankeeksperiment.
04:43
Fermi's paradox.
Fermis paradoks.
04:45
Many years ago, the physicist Enrico Fermi
asked that, given the fact
For mange år siden, spurte fysikeren
Enrico Fermi om, gitt at
04:47
that our universe has been around
for a very long time
vårt univers har
eksistert i veldig lang tid
04:52
and we expect that there
are many planets within it,
og vi forventer at det er
mange planeter innenfor det,
04:54
we should have found evidence
for alien life by now.
burde vi ikke allerede ha
funnet utenomjordisk liv?
04:57
So where are they?
So hvor er det?
05:00
Well, one possible solution
to Fermi's paradox
Vel, én mulig løsning på Fermis paradoks
05:02
is that, as civilizations become
technologically advanced enough
er at, etter hvert som sivilisasjoner
blir såpass teknologisk avansert at
05:06
to consider living amongst the stars,
de vurderer å leve blant stjernene,
05:09
they lose sight of how important it is
så mister de sikt over hvor viktig det er
05:11
to safeguard the home worlds that fostered
that advancement to begin with.
å ta vare på hjemmeverdenen som fostret
avanseringen til å begynne med.
05:14
It is hubris to believe
that interplanetary colonization alone
Det er arroganse å tro at bare å
kolonisere andre planeter
05:18
will save us from ourselves,
vil redde oss fra oss selv,
05:23
but planetary preservation
and interplanetary exploration
men å ta vare på planeten og
utforske andre planeter
05:25
can work together.
kan fungere sammen.
05:28
If we truly believe in our ability
Dersom vi virkelig tror
på at vi kan klare å
05:30
to bend the hostile environments of Mars
for human habitation,
vri de fiendtlige omgivelsene på Mars
for menneskelige beboere,
05:32
then we should be able to surmount
the far easier task of preserving
så burde vi takle den langt lettere
oppgaven av å ta vare på
05:36
the habitability of the Earth.
Jordas beboelighet.
05:39
Thank you.
Takk
05:41
(Applause)
(Applaus)
05:42
Translated by Kjetil Birkeland Moe
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

Lucianne Walkowicz - Stellar astronomer
Lucianne Walkowicz works on NASA's Kepler mission, studying starspots and "the tempestuous tantrums of stellar flares."

Why you should listen

Lucianne Walkowicz is an Astronomer at the Adler Planetarium in Chicago. She studies stellar magnetic activity and how stars influence a planet's suitability as a host for alien life. She is also an artist and works in a variety of media, from oil paint to sound. She got her taste for astronomy as an undergrad at Johns Hopkins, testing detectors for the Hubble Space Telescope’s new camera (installed in 2002). She also learned to love the dark stellar denizens of our galaxy, the red dwarfs, which became the topic of her PhD dissertation at University of Washington. Nowadays, she works on NASA’s Kepler mission, studying starspots and the tempestuous tantrums of stellar flares to understand stellar magnetic fields. She is particularly interested in how the high energy radiation from stars influences the habitability of planets around alien suns. Lucianne is also a leader in the Large Synoptic Survey Telescope, a new project that will scan the sky every night for 10 years to create a huge cosmic movie of our Universe.

More profile about the speaker
Lucianne Walkowicz | Speaker | TED.com