English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Мия Бърдсонг: Историята за бедните, която разказват, не е истина

Filmed:
1,726,789 views

Като глобална общност, всички ние искаме да се сложи край на бедността . Мия Бърдсонг предлага страхотен начин да започнем: да почетем уменията, енергията и инициативността, които бедните хора прилагат в ежедневната си борба. Тя иска от нас да погледнем бедните отново - те може да са без пукната пара, но не са изгубили вяра.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

For the last 50 yearsгодини,
През последните 50 години
00:12
a lot of smartумен, well-resourcedдобре обезпечено people --
some of you, no doubtсъмнение --
много интелигентни, добре обезпечени
хора като някои от вас,
00:15
have been tryingопитвайки to figureфигура out
how to reduceнамаляване на povertyбедност
вероятно са се чудили как да се намали
00:20
in the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
бедността в Щатите.
00:23
People have createdсъздаден and investedинвестирани
millionsмилиони of dollarsдолара
Хората са инвестирали милиони долари
00:26
into non-profitс нестопанска цел organizationsорганизации
в организации с идеална цел,
00:30
with the missionмисия of helpingподпомагане
people who are poorбеден.
чиято мисия е да помагат на бедните.
00:32
They'veТе сте createdсъздаден think tanksрезервоари
Създали са мозъчни тръстове
00:36
that studyуча issuesвъпроси like educationобразование,
jobработа creationсъздаване and asset-buildingактив сграда,
за изучаване на образованието,
създаването на работни места и активи
00:38
and then advocatedзастъпва for policiesполитики to supportподдържа
our mostнай-много marginalizedмаргинализирани communitiesобщности.
и защитават политики в подкрепа на
най-маргинализираните общности.
00:43
They'veТе сте writtenписмен booksкниги and columnsколони
and givenдаден passionateстрастен speechesизказвания,
Те са написали книги и статии
и изнасят речи,
00:48
decryingdecrying the wealthблагосъстояние gapпразнина
that is leavingоставяйки more and more people
осъждайки различията в стандарта на живот,
които оставят много хора
00:52
entrenchedукрепен at the bottomдъно endкрай
of the incomeдоход scaleмащаб.
закотвенти на дъното
на статистиките за доходи.
00:56
And that effortусилие has helpedпомогна.
И тези усилия са дали резултат.
01:00
But it's not enoughдостатъчно.
Но това не е достатъчно.
01:02
Our povertyбедност ratesпроценти haven'tима не changedпроменен
that much in the last 50 yearsгодини,
Равнището на бедността не се е променило
много през последните 50г. ,
01:04
sinceот the WarВойна on PovertyБедността was launchedстартира.
откакто обявихме война на бедността.
01:07
I'm here to tell you
Тук съм да Ви съобщя,
01:10
that we have overlookedпренебрегва
the mostнай-много powerfulмощен and practicalпрактичен resourceсредство.
че сме пропуснали
най-силния и практически ресурс.
01:12
Here it is:
А той е:
01:18
people who are poorбеден.
хората, които са бедни.
01:20
Up in the left-handлява ръка cornerъглов
is JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaБерта.
В горния ляв ъгъл са
Джиобана, Синтия и Бърта.
01:23
They metсрещнах when they all had smallмалък childrenдеца,
Запознали са се докато
децата им са били малки
01:27
throughпрез a parentingВъзпитание, отглеждане classклас
at a familyсемейство resourceсредство centerцентър
по време на курс за родители
в семеен център
01:29
in SanСан FranciscoФрансиско.
в Сан Франциско.
01:32
As they grewизраснал togetherзаедно
as parentsродители and friendsприятели,
Като нови родители се сприятеляват
01:34
they talkedговорих a lot about how hardтвърд it was
и си споделят колко трудно им е било
01:38
to make moneyпари when your kidsдеца are little.
да работят докато децата им са били малки.
01:40
ChildДете careгрижа is expensiveскъп,
Отглеждането на дете е скъпо;
01:42
more than they'dте биха earnСпечелете in a jobработа.
струва повече, отколкото печелят.
01:44
TheirИм husbandsсъпрузи workedработил,
Съпрузите им работели,
01:46
but they wanted to contributeдопринесе
financiallyфинансово, too.
но те също искали да помагат финансово.
01:47
So they hatchedизлюпени a planплан.
Затова замислили план.
01:49
They startedзапочна a cleaningпочистване businessбизнес.
Стартирали бизнес за почистване.
01:51
They plasteredизмазани neighborhoodsквартали with flyersлистовки
Разлепили флаери из квартала
01:54
and handedръка businessбизнес cardsкарти out
to theirтехен familiesсемейства and friendsприятели,
и раздавали визитки на приятели и роднини.
01:56
and soonскоро, they had clientsклиенти callingповикване.
Скоро започнали да им се обаждат клиенти.
01:59
Two of them would cleanчист
the officeофис or houseкъща
Две от тях чистили офиса или къщата,
02:01
and one of them would watch the kidsдеца.
а третата гледала децата.
02:04
They'dТе ще rotateвъртя who'dкой би cleanedизчистен
and who'dкой би watch the kidsдеца.
Разменяли се, кой да гледа децата
и кой да чисти.
02:06
(LaughsСмее се) It's awesomeстрахотен, right?
(Смее се) Страхотно, нали?
02:09
(LaughterСмях)
(Смях)
02:11
And they splitразцепване the moneyпари threeтри waysначини.
Разделяли печалбата на три.
02:12
It was not a full-timeпълен работен ден gigконцерт,
Не работили на пълен работен ден.
02:14
no one could watch
the little onesтакива all day.
Никоя от тях не можела да гледа
децата по цял ден.
02:16
But it madeизработен a differenceразлика
for theirтехен familiesсемейства.
Но това помогнало на семействата им.
02:18
ExtraДопълнителни moneyпари to payплащам for billsбанкноти
when a husband'sсъпруг work hoursчаса were cutразрез.
Допълнителни пари за сметки,
когато мъжете им работели малко часове.
02:22
MoneyПари to buyКупувам the kidsдеца clothesдрехи
as they were growingнарастващ.
Пари за дрехи за растящите децата.
02:27
A little extraекстра moneyпари in theirтехен pocketsджобове
Малко джобни пари,
02:30
to make them feel some independenceнезависимост.
с които да се почувстват независими.
02:32
Up in the top-rightгорен десен cornerъглов
is TheresaТереза and her daughterдъщеря, BriannaБриана.
В горния десен ъгъл са
Тереза и дъщеря ѝ Бриана.
02:34
BriannaБриана is one of those kidsдеца
Бриана е едно от онези деца
02:39
with this sparklyблестящи, infectiousинфекциозни,
outgoingизходящи personalityиндивидуалност.
с блестящ, завладяващ и открит характер.
02:40
For exampleпример, when RosieРоузи,
Например, когато Роузи,
едно малко момиченце,
02:45
a little girlмомиче who spokeспица only SpanishИспански,
movedпреместен in nextследващия doorврата,
което говорило само испански,
им станало съседка,
02:47
BriannaБриана, who spokeспица only EnglishАнглийски,
Бриана, която говорила само английски,
02:50
borrowedназаем her mother'sмайката tabletтаблет
and foundнамерено a translationпревод appап
заела таблета на майка си
и чрез уеб преводач
02:52
so the two of them could communicateобщуват.
двете можели да си комуникират.
02:56
(LaughterСмях)
(Смях)
02:58
I know, right?
Страхотно, нали?
02:59
Rosie'sНа Кристиян familyсемейство creditsкредити BriannaБриана
with helpingподпомагане RosieРоузи to learnуча EnglishАнглийски.
Семейството на Роузи било признателно,
че Бриана я учила на английски.
03:00
A fewмалцина yearsгодини agoпреди,
Преди няколко години
03:05
BriannaБриана startedзапочна to struggleборба academicallyакадемично.
Бриана започва да изпитва
трудности в училище.
03:07
She was growingнарастващ frustratedразочарован
and kindмил of withdrawnоттеглени
Разочарованието ѝ растяло,
ставала вглъбена в себе си
03:10
and actingактьорско майсторство out in classклас.
и се държала невъзпитано в час.
03:14
And her motherмайка was heartbrokenразбито сърце
over what was happeningслучва.
Сърцето на майка ѝ било разбито
като виждала какво се случва.
03:17
Then they foundнамерено out that she was going
to have to repeatповторение secondвтори gradeклас
После се оказало, че Бриана
трябвало да повтаря втори клас
03:21
and BriannaБриана was devastatedопустошен.
и Бриана била съкрошена.
03:24
Her motherмайка feltчувствах hopelessбезнадежден
and overwhelmedпретоварени and aloneсам
Майка ѝ изгубила надежда и
се чувставала объркана и самотна,
03:27
because she knewЗнаех that her daughterдъщеря
was not gettingполучаване на the supportподдържа she neededнеобходима,
защото Бриана не получавала
нужната подкрепа,
03:32
and she did not know how to help her.
а тя самата не знаела как да ѝ помогне.
03:35
One afternoonследобед, TheresaТереза was catchingпривлекателен up
with a groupгрупа of friendsприятели,
Един следобед Тереза била с група приятели
03:37
and one of them said,
и един от тях я попитал:
03:41
"TheresaТереза, how are you?"
"Тереза, как си?"
03:42
And she burstизбухвам into tearsплач.
Тя започнала да плаче.
03:45
After she sharedсподелено her storyистория,
one of her friendsприятели said,
Кoгато споделила историята си,
друг приятел казал:
03:47
"I wentотидох throughпрез the exactточен sameедин и същ thing
with my sonсин about a yearгодина agoпреди."
"Преживях съвсем същото със сина ми
преди около година."
03:51
And in that momentмомент,
И в този момент
03:54
TheresaТереза realizedосъзнах
that so much of her struggleборба
Тереза осъзнала, че голяма
част от проблема бил,
03:55
was not havingкато anybodyнякой
to talk with about it.
че намало с кого да поговори.
03:57
So she createdсъздаден a supportподдържа groupгрупа
for parentsродители like her.
Затова създала група за подкрепа
на родители в нейното положение.
04:00
The first meetingсреща was her
and two other people.
На първата среща била тя
и още двама родители.
04:05
But wordдума spreadразпространение, and soonскоро
20 people, 30 people
Мълвата тръгнала и скоро
по 20-30 души
04:08
were showingпоказване up for these
monthlyмесечно meetingsсрещи that she put togetherзаедно.
идвали на месечните срещи на Тереза.
04:11
She wentотидох from feelingчувство helplessбезпомощни
Вече не била безпомощна,
04:14
to realizingосъзнавайки how capableспособен she was
of supportingподкрепа her daughterдъщеря,
а осъзнала, че е спосбна
да подкрепя дъщеря си
04:17
with the supportподдържа of other people
who were going throughпрез the sameедин и същ struggleборба.
с помощта на други хора,
изпаднали в същата ситуация.
04:20
And BriannaБриана is doing fantasticфантастичен --
she's doing great academicallyакадемично
Бриана се справя отлично -
в училище
04:24
and sociallyсоциално.
и в обществото.
04:27
That in the middleсреден is my man BaakirBaakir,
Този в средата е приятелят ми Бакир.
04:29
standingстоящ in frontпреден of
BlackStarBlackStar BooksКниги and CaffeCaffe,
Застанал е пред кафе-читалня "БлакСтар",
04:33
whichкойто he runsписти out of partчаст of his houseкъща.
което той помещава в част от
собствената си къща.
04:36
As you walkразходка in the doorврата,
Докато влизате през входа,
04:38
BaakirBaakir greetsпоздравява you
with a "WelcomeДобре дошли blackчерно home."
Бакир Ви посреща с:
"Добре дошли в черния ми дом!"
04:40
(LaughterСмях)
(Смяx)
04:43
OnceВеднъж insideвътре, you can orderпоръчка
some AlgiersАлжир jerkидиот chickenпиле,
Вътре можете да си поръчате
алжирско пиле на скара,
04:46
perhapsможе би a veganвегетариански walnutорех burgerбургер,
или вегетариански бъргър с орехи,
04:50
or jiveДжайв turkeyТурция sammichsammich.
или пуешки самич.
04:53
And that's sammichsammich -- not sandwichсандвич.
Правилно чухте "самич", а не сандвич.
04:55
You mustтрябва да finishзавършек your mealхранене
with a buttermilkмътеница dropизпускайте,
Задължително! Задължително пробвайте
мини понички за десерт,
04:58
whichкойто is severalняколко stepsстъпки aboveпо-горе a donutпоничка holeдупка
които са много по-вкусни
от стандартни понички с дупка
05:02
and madeизработен from a very secretтайна familyсемейство recipeрецепта.
и са правени по тайна семейна рецепта.
05:05
For realреален, it's very secretтайна,
he won'tняма да tell you about it.
Наистина! Много голяма тайна е.
Той няма да я издаде.
05:08
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
Но "БлакСтар" е повече от кафене.
05:11
For the kidsдеца in the neighborhoodквартал,
За децата от квартала,
05:15
it's a placeмясто to go after schoolучилище
to get help with homeworkдомашна работа.
то е място, където след училище
получават помощ за домшните.
05:16
For the grown-upsвъзрастните, it's where they go
За възрастните, то е място
05:19
to find out what's going on
in the neighborhoodквартал
за новини и клюки от квартала
05:21
and catchулов up with friendsприятели.
и за разговри с приятели.
05:23
It's a performanceпроизводителност venueмясто на провеждане.
Това е място за социални събития.
05:25
It's a home for poetsпоети,
musiciansмузиканти and artistsхудожници.
То е дом на поети,
музиканти и артисти.
05:26
BaakirBaakir and his partnerпартньор NicoleНикол,
Бакир и приятелката му Никол,
05:30
with theirтехен babyбебе girlмомиче strappedзакъсал to her back,
с бебето им вързано на гърба ѝ,
05:32
are there in the mixразбъркайте of it all,
са по средата на всичко това,
05:34
servingпорция up a cupчаша of coffeeкафе,
докато поднасят чаша кафе,
05:36
teachingобучение a childдете how to playиграя MancalaМанкала,
или учат някое дете как да играе Манкала,
05:38
or paintingживопис a signзнак
for an upcomingПредстоящи communityобщност eventсъбитие.
или рисуват плакат за предстоящо събитие.
05:40
I have workedработил with and learnedнаучен
from people just like them
Работила съм и съм се учила
05:44
for more than 20 yearsгодини.
от хора като него през
последните 20 години.
05:48
I have organizedорганизиран
againstсрещу the prisonзатвор systemсистема,
Работила съм против
системата на затворите,
05:50
whichкойто impactsвъздействия poorбеден folksхора,
която засяга бедните хора,
05:52
especiallyособено blackчерно, indigenousместен
and LatinoЛатино folksхора,
особено чернокожи, индианци
и хора с южноамерикански произход,
05:55
at an alarmingтревожно rateскорост.
с обезпокояващи темпове.
05:57
I have workedработил with youngмлад people
who manifestманифест hopeнадявам се and promiseобещание,
Работила съм с млади хора,
които имат надежда и вяра,
05:59
despiteвъпреки beingсъщество at the effectефект of racistрасист
disciplineдисциплина practicesпрактики in theirтехен schoolsучилища,
въпреки расистките дисциплинарни
практики в училище
06:03
and policeполиция violenceнасилие in theirтехен communitiesобщности.
и полицейското насилие в общностите им.
06:07
I have learnedнаучен from familiesсемейства
Поучила съм се от семейтсва,
06:10
who are unleashingразгръщане
theirтехен ingenuityизобретателност and tenacityупоритост
които отприщват своята
находчивост и упоритост
06:12
to collectivelyколективно createсъздавам
theirтехен ownсобствен solutionsрешения.
и заедно измислят
собствени решения.
06:16
And they're not just focusedфокусирани on moneyпари.
Фокусът им не е само върху парите.
06:18
They're addressingадресиране educationобразование,
housingжилище, healthздраве, communityобщност --
Те се занимават с образование, жилища,
здраве, с общността...
06:20
the things that we all careгрижа about.
все неща, за които ни е грижа.
06:24
EverywhereНавсякъде I go,
Където и да отида,
06:28
I see people who are brokeсчупи but not brokenсчупено.
виждам хора, които са без пукната пара,
но не са изгубили вяра.
06:29
I see people who are strugglingборещ се
to realizeосъзнавам theirтехен good ideasидеи,
Виждам хора, които се борят
да осъществят добрите си идеи,
06:33
so that they can createсъздавам
a better life for themselvesсебе си,
за да създадат по-добър живот за себе си,
06:37
theirтехен familiesсемейства, theirтехен communitiesобщности.
за семействата си и за общността.
06:39
JobanaJobana, SintiaSintia, BerthaБерта, TheresaТереза
and BaakirBaakir are the ruleправило,
Джиобана, Синтия, Бърта, Тереза, Бакир
са правилото;
06:43
not the shinyлъскав exceptionизключение.
не са лъскавото изключение.
06:49
I am the exceptionизключение.
Аз съм изключението.
06:51
I was raisedувеличен by a quietlyтихо fierceсвиреп
singleединичен motherмайка in RochesterРочестър, NewНов YorkЙорк.
Бях отгледана от тиха, но плманенна
самотна майка в Рочестър, щата Ню Йорк.
06:54
I was bussedbussed to a schoolучилище
in the suburbsпокрайнини, from a neighborhoodквартал
Пътувах с автобус до училище
в предградията от квартал,
06:59
that manyмного of my classmatesсъученици
and theirтехен parentsродители consideredразглеждан dangerousопасно.
смятан от съучениците ми и
родители им за опасен.
07:02
At eightосем, I was a latchkeylatchkey kidхлапе.
На осем се прибирах сама вкъщи,
докато майка ми работеше.
07:06
I'd get myselfсебе си home after schoolучилище everyвсеки day
and do homeworkдомашна работа and choresдомакинска работа,
Всеки ден се прибирах, пишех си домашните,
вършех си задълженията
07:08
and wait for my motherмайка to come home.
и чаках майка ми да се прибере вкъщи.
07:13
After schoolучилище, I'd go to the cornerъглов storeмагазин
След училище, отивах до магазина на ъгъла
07:15
and buyКупувам a can of ChefГотвач BoyardeeBoyardee ravioliравиоли,
и си купувах консерва с равиоли
на Шеф Боярди,
07:17
whichкойто I'd heatтоплина up on the stoveпечка
as my afternoonследобед snackСнек.
които си стоплях на печката
за следобедна закуска.
07:20
If I had a little extraекстра moneyпари,
I'd buyКупувам a HostessСтюардеса FruitПлодове PieПай.
Ако ми останеха малко пари,
си купувах плодов пай на Хостес.
07:23
(LaughterСмях)
(Смях)
07:25
CherryЧери.
Черечов пай.
07:27
Not as good as a buttermilkмътеница dropизпускайте.
Не е толкова вкусен като мини поничка.
07:28
(LaughterСмях)
(Смях)
07:29
We were poorбеден when I was a kidхлапе.
Бяхме бедни, когато бях малка.
07:30
But now, I ownсобствен a home
in a quicklyбързо gentrifyinggentrifying neighborhoodквартал
Но сега си имам собствен дом
в хубав квартал
07:32
in OaklandОукланд, CaliforniaКалифорния.
в Оукланд, Калифорния.
07:36
I've builtпостроен a careerкариера.
Изградила съм кариера.
07:38
My husbandсъпруг is a businessбизнес ownerсобственик.
Съпругът ми има собствен бизнес.
07:40
I have a retirementпенсиониране accountсметка.
Плащам си вноски за пенсия.
07:43
My daughterдъщеря is not even allowedпозволен
to turnзавой on the stoveпечка
На дъщеря ми дори не ѝ позволявам
да вкючва печката,
07:46
unlessосвен ако there's a grown-upпораснал at home
освен в присъствието
на възрастен в къщата,
07:48
and she doesn't have to,
а и не ѝ се налага,
07:50
because she does not have to have
the sameедин и същ kindмил of self-relianceсамостоятелност
защото не се налага
да е толкова самостоятелна,
07:51
that I had to at her ageвъзраст.
колкото аз бях на нейната възраст.
07:54
My kids'детски raviolisraviolis are organicорганичен
Равиолите, които ядат децата ми
са органични
07:56
and fullпълен of things
like spinachспанак and ricottaрикота,
и пълни с неща като
спанак и рикота,
07:59
because I have the luxuryлукс of choiceизбор
защото мога да си позволя
лукса да избирам
08:01
when it comesидва to what my childrenдеца eatЯжте.
какво ядат децата ми.
08:04
I am the exceptionизключение,
Аз съм изключението,
08:06
not because I'm more talentedталантлив than BaakirBaakir
не защото съм по талантлива от Бакир,
08:08
or my motherмайка workedработил any harderпо-трудно
than JobanaJobana, SintiaSintia or BerthaБерта,
или защото майка ми е работила повече
от Джиобана, Синтия или Бърта,
08:10
or caredинтересуваше any more than TheresaТереза.
или я е било повече грижа от Тереза.
08:14
MarginalizedМаргинализирани communitiesобщности are fullпълен
of smartумен, talentedталантлив people,
Бедните общности са пълни
с умни, талантливи хора,
08:17
hustlinghustling and workingработа and innovatingнововъведения,
които работят усилено и
измислят нови методи и стратегии,
08:22
just like our mostнай-много reveredпочитан
and mostнай-много rewardedвъзнаградени CEOsДиректори.
подобно на добре платени управители,
на които се възхищаваме.
08:24
They are fullпълен of people
tappingпочукване into theirтехен resilienceеластичност
Те са пълни с хора,
които се осланят на издръжливостта си,
08:28
to get up everyвсеки day,
get the kidsдеца off to schoolучилище
за да стават всяка сутрин,
да водят децата до училище
08:31
and go to jobsработни места that don't payплащам enoughдостатъчно,
и да ходят на ниско-платените си
работи места,
08:34
or get educationsобучения
that are puttingпускането them in debtдълг.
и да получават образование,
за което плащат дългове.
08:36
They are fullпълен of people applyingприлагане
theirтехен savvyразбирам intelligenceинтелигентност
Те са пълни с хора, които прилагат
уменията и интелигентността си,
08:38
to stretchопъвам, разтягам a minimumминимум wageзаплата paycheckзаплата,
за да разпределят малкото
пари от заплатата,
08:43
or balanceбаланс a jobработа and a sideстрана hustleблъскане
to make endsкраища meetСреща.
или да балансират между работата и нещо
странично, за да свържат двата края.
08:46
They are fullпълен of people
doing for themselvesсебе си and for othersдруги,
Те са пълни с хора, които помагат
на себе си и на другите,
08:49
whetherдали it's pickingбране up medicationлечение
for an elderlyвъзрастен neighborсъсед,
било то като занесат лекартсвото
на възрастен съсед,
08:53
or lettingотдаване под наем a siblingбратя и сестри borrowвзимам на заем some moneyпари
to payплащам the phoneтелефон billзаконопроект,
или като заемат на брат си или сестра си
малко пари да си платят телефона,
08:56
or just watchingгледане out
for the neighborhoodквартал kidsдеца
или просто да наглеждат съседските деца
09:00
from the frontпреден stoopнавеждам.
от предверието.
09:02
I am the exceptionизключение
because of luckкъсмет and privilegeпривилегия,
Ас съм изключението заради
късмет и преимущество,
09:05
not hardтвърд work.
а не в следствие на много работа.
09:08
And I'm not beingсъщество modestскромен
or self-deprecatingсамостоятелно deprecating --
Не съм скромна или пренебрежителна
към способностите си...
09:09
I am amazingудивителен.
Знам, че съм страхотна.
09:12
(LaughterСмях)
(Смях)
09:13
But mostнай-много people work hardтвърд.
Но повечето хора работят усилено.
09:14
HardТвърд work is the commonчесто срещани
denominatorзнаменател in this equationуравнение,
Усилената работа е общия
знаменател в това уравнение,
09:16
and I'm tiredизморен of the storyистория we tell
а аз се уморих да чувам историята,
която всички поватят,
09:21
that hardтвърд work leadsпроводници to successуспех,
че усилената работа води до успех,
09:23
because that allowsпозволява --
защото това дава право...
09:26
Thank you.
Благодаря Ви!
09:27
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
09:28
... because that storyистория allowsпозволява those of us
who make it to believe we deserveзаслужавам it,
... това дава право на онези от нас, които
са успели, да вярват, че са го заслужили
09:33
and by implicationотражение,
и следователно,
09:38
those who don't make it don't deserveзаслужавам it.
онези, които не успяват,
не го заслужават.
09:39
We tell ourselvesсебе си,
in the back of our mindsумове,
В дъното на душата си тайно си казваме,
09:42
and sometimesпонякога in the frontпреден of our mouthsусти,
а понякога почти изричаме:
09:44
"There mustтрябва да be something a little wrongпогрешно
with those poorбеден people."
"Трябва нещо да не е съвсем
наред с тези бедни хора."
09:46
We have a wideширок rangeдиапазон of beliefsвярвания
Имаме доста разнообразни идеи
09:49
about what that something wrongпогрешно is.
за това какво точно не е наред.
09:51
Some people tell the storyистория
that poorбеден folksхора are lazyмързелив freeloadersfreeloaders
Някои вярват, че бедните са
мързеливи гратисчии,
09:53
who would cheatизмама and lieлъжа
to get out of an honestчестен day'sден work.
които по-скоро биха мамили и лъгали,
отколкото да вършат честна работа.
09:56
OthersДруги preferпредпочитам the storyистория
that poorбеден people are helplessбезпомощни
Други предпочитат варианта,
в който бедните са беззащитни
10:00
and probablyвероятно had neglectfulневнимателен parentsродители
that didn't readПрочети to them enoughдостатъчно,
и вероятно са имали лоши родители,
които не са им чели достатъчно книги,
10:03
and if they were just told what to do
и ако само някой им бе
казал какво да правят,
10:06
and shownпосочен the right pathпът,
и им беше показал
правилната посока,
10:08
they could make it.
щяха да имат шанс.
10:10
For everyвсеки storyистория I hearчувам demonizingдемонизиране
low-incomeниски доходи singleединичен mothersмайки
За всяка история, която превръща в
чудовища самотните майки с ниски доходи,
10:11
or absenteeотсъстващ fathersбащи,
или отсъстващите бащи,
10:18
whichкойто is how people
mightбиха могли, може think of my parentsродители,
както много хора биха възприели
моите родители,
10:19
I've got 50 that tell a differentразличен storyистория
about the sameедин и същ people,
имам 50 други, които разказват различна
история за същите хора,
10:22
showingпоказване up everyвсеки day and doing theirтехен bestнай-доброто.
които ходят на работа всеки ден и
дават всичко от себе си.
10:27
I'm not sayingпоговорка that some
of the negativeотрицателен storiesистории aren'tне са trueвярно,
Не казвам, че някои от негативните
разкази не са истина,
10:30
but those storiesистории allowпозволява us
to not really see who people really are,
но тези истории ни карат да не виждаме
хората, такива каквито всъщност са,
10:34
because they don't paintбоя a fullпълен pictureснимка.
защото не представят пълна
картина на нещата.
10:40
The quarter-truthsчетвърт-истини and limitedограничен
plotпарцел linesлинии have us convincedубеден
Полу-истините и непълните разкази
ни убеждават,
10:43
that poorбеден people are a problemпроблем
that needsпотребности fixingПоправяне.
че бедните хора са проблем,
който трябва да се разреши.
10:47
What if we recognizedразпознат
that what's workingработа is the people
Какво ще стане ако признаем,
че това, което работи добре са хората
10:51
and what's brokenсчупено is our approachподход?
и че всъщност не работи
нашият подход към тях?
10:55
What if we realizedосъзнах that the expertsексперти
we are looking for,
Какво ще стане ако осъзнаем,
че експертите, които търсим,
10:58
the expertsексперти we need to followпоследвам,
експертите, които трябва да следваме,
11:01
are poorбеден people themselvesсебе си?
са самите бедни хора?
11:03
What if, insteadвместо of imposingналагане solutionsрешения,
Какво ще стане ако вместо да
налагаме готови решения,
11:05
we just addedдобавен fireпожар
ние просто подклаждаме
11:08
to the already-burningвече изгори flameпламък
that they have?
техния вече горящ пламък?
11:10
Not directingрежисура --
Не да управляваме...
11:13
not even empoweringовластяване --
Дори не да им дадем възможност,
11:16
but just fuelingЗареждане с гориво theirтехен initiativeинициатива.
а просто да "заредим с гориво"
тяхната инициатива.
11:18
Just northсевер of here,
На север от тук
11:22
we have an exampleпример
of what this could look like:
имаме пример, за това как биха
могли да изглеждат нещата -
11:23
SiliconСилиций ValleyДолината.
Силициевата долина.
11:26
A wholeцяло ventureвенчър capitalкапитал industryпромишленост
has grownзрял up around the beliefвярване
Цяла една индустрия на рисковия капитал
е изникнала благодарение на убеждението,
11:28
that if people have good ideasидеи
and the desireжелание to manifestманифест them,
че ако хората имат добри идеи и
имат желание да докажат, че работят,
11:32
we should give them lots
and lots and lots of moneyпари.
ние трябва да им дадем много,
много, много пари.
11:37
(LaughterСмях)
(Смях)
11:41
Right? But where is our strategyстратегия
for TheresaТереза and BaakirBaakir?
Нали? Но къде ни е стратегията,
когато става въпрос за Тереза и Бакир?
11:42
There are no incubatorsИнкубатори for them,
За тях няма бизнес инкубатори,
11:47
no acceleratorsускорители, no fellowshipsстипендии.
няма програми за стартиращи
бизнеси или стипендии.
11:49
How are JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaБерта
really all that differentразличен
Защо Джиобана, Синтия и Бърта
да са по-различни
11:52
from the MarkМарк ZuckerbergsZuckerbergs of the worldсвят?
от хора като Марк Зaкърбърг?
11:56
BaakirBaakir has experienceопит and a trackпът recordрекорд.
Бакир има опит и добри постижения.
11:58
I'd put my moneyпари on him.
Аз бих заложила на него.
12:01
So, considerобмислям this an invitationпокана
to rethinkпреосмислят a flawedпогрешен strategyстратегия.
Така че, мислете за това като за покана
да преосмислим една дефектна стратегия.
12:04
Let's graspсхващане this opportunityвъзможност
Нека се възползваме от тази възможност
12:12
to let go of a tiredизморен, faultyдефектен narrativeразказ
и да оставим настрана стария,
погрешен разказ
12:14
and listen and look for trueвярно storiesистории,
и да се заслушаме и да потърсим
истински истории,
12:18
more beautifullyпрекрасно complexкомплекс storiesистории,
по-красиви и сложни истории
12:21
about who marginalizedмаргинализирани people
and familiesсемейства and communitiesобщности are.
за това кои са маргинализираните хора,
семейства и общности.
12:23
I'm going to take a minuteминута
to speakговоря to my people.
Аз ще отделя малко време
да говоря с моите хора.
12:31
We cannotне мога wait
Не можем да чакаме
12:39
for somebodyнякой elseоще to get it right.
някой друг да оправи нещата.
12:41
Let us rememberпомня what we are capableспособен of;
Нека си припомним на какво сме способни:
12:45
all that we have builtпостроен
with bloodкръв, sweatпот and dreamsсънища;
всичко, което сме изградили с
кръв, пот и с мечти;
12:48
all the cogsОСП that keep turningобръщане;
всичките елементи от колелото,
което все още се върти
12:52
and the people keptсъхраняват afloatв състояние на платежоспособност
because of our backbreakingbackbreaking work.
и хората, които се държат на повърхонстта
благодарение на усилената ни работа.
12:54
Let us rememberпомня that we are magicмагия.
Нека си спомним, че ние сме магия!
12:57
If you need some inspirationвдъхновение
to jogбутам your memoryпамет,
Ако ви е нужно вдъхновение,
за да си припомните,
13:00
readПрочети OctaviaОктавия Butler'sБътлър
"ParableПритча of the SowerСеяча."
прочетете "Притча за сеяча"
на Октавия Бътлър.
13:03
Listen to ReverendПреподобни King'sKing's
"LetterПисмо from BirminghamБирмингам JailЗатвор."
Слушайте речта на преподобния Кинг
"Писмо от бирмингамския затвор".
13:06
Listen to SuheirSuheir HammadHammad reciteрецитирам
"First WritingПисане SinceТъй като,"
Слушайте как Сухер Хамад рецитира
"First Writing Since",
13:10
or EsperanzaЕсперанса SpaldingSpalding
performизпълнява "BlackЧерно GoldЗлато."
или как Есперанса Сполдинг
изпълнява "Black Gold".
13:14
SetКомплект your gazeПогледът uponвърху the artизкуство
of KehindeГеорги Калинчеков WileyWiley
Погледнете изкуството
на Къхенди Уайли,
13:17
or FaviannaFavianna RodriguezРодригес.
или Фавиана Родригез.
13:20
Look at the handsръце of your grandmotherбаба
Погледнете ръцете на баба Ви
13:22
or into the eyesочи of someoneнякой who lovesобича you.
или в очите на някой,
който Ви обича.
13:28
We are magicмагия.
Ние сме магия.
13:32
IndividuallyИндивидуално, we don't have
a lot of wealthблагосъстояние and powerмощност,
Сами, ние нямаме много
богатсво или сила,
13:35
but collectivelyколективно, we are unstoppableнеудържими.
но заедно, никой не може да ни спре.
13:37
And we spendхарча a lot of our time and energyенергия
И ние губим много от времето
и енегрията си
13:42
organizingорганизиране our powerмощност to demandтърсене changeпромяна
from systemsсистеми that were not madeизработен for us.
да впрягаме тази сила, за да искаме
промяна в системи, които не са за нас.
13:44
InsteadВместо това of tryingопитвайки to alterпромени
the fabricплат of existingсъществуващ waysначини,
Вместо да се опитваме да променим плетката
на съществуващите методи,
13:51
let's weaveтъка and cutразрез some fierceсвиреп newнов clothкърпа.
нека да изплетем и скроим
нов пламенен модел.
13:55
Let's use some of our
substantialсъществен collectiveколективен powerмощност
Нека да насочим част от нашата
значителна обща сила
13:58
towardза inventingизобретяването на and bringingпривеждане to life
към изобретяването и съживяването
14:01
newнов waysначини of beingсъщество that work for us.
на нов начин на съществуване,
който е пригоден за нас.
14:03
DesmondДезмънд TutuТуту talksпреговори
about the conceptпонятие of ubuntuUbuntu,
Дезмонд Туту въвежда понятието
"убунту" (пр. от зулу - човестност)
14:07
in the contextконтекст of SouthЮжна Africa'sВ Африка
TruthИстината and ReconciliationСъпоставка processпроцес
в контекста на южноафриканския процес
наречен "Истина и помирение",
14:12
that they embarkedпредприе on after apartheidапартейд.
който те започнали след
расовата сегрегация.
14:16
He saysказва it meansсредства,
Той обяснява значението му така:
14:18
"My humanityчовечество is caughtхванат up,
is inextricablyнеразривно boundграница up, in yoursтвой;
"Моята човечност е обвързана и
безвъзвратно заплетена с вашата;
14:20
we belongпринадлежа to a bundleпакет of life."
ние заедно принадлежим на
нишките на живота."
14:26
A bundleпакет of life.
Нишките на живота.
14:32
The TruthИстината and ReconciliationСъпоставка processпроцес
Процесът на "Истина и помирение"
14:36
startedзапочна by elevatingподемна
the voicesгласове of the unheardнещо нечувано.
е започнал с издигане
гласовете на нечутите.
14:37
If this countryдържава is going to liveживея up to its
promiseобещание of libertyсвобода and justiceправосъдие for all,
Ако тази страна възнамерява да спази
обещанието за свобода и правда за всички,
14:42
then we need to elevateиздигам
the voicesгласове of our unheardнещо нечувано,
то ние трябва да издигнем
гласовете на нашите нечути,
14:48
of people like JobanaJobana,
SintiaSintia and BerthaБерта,
на хора като Джиобана,
Синтия и Бърта,
14:51
TheresaТереза and BaakirBaakir.
Тереза и Бакир.
14:54
We mustтрябва да leverageливъридж theirтехен solutionsрешения
and theirтехен ideasидеи.
Ние трябва да вземем под внимание
тежните решения и идеи.
14:57
We mustтрябва да listen to theirтехен trueвярно storiesистории,
Трябва да чуем истинските им истории,
15:01
theirтехен more beautifullyпрекрасно complexкомплекс storiesистории.
техните по-красиви и сложни истории.
15:04
Thank you.
Благодаря Ви!
15:07
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
15:09
Translated by Kameliya Milcheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com