English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mia Birdsong: Historia, którą opowiadamy o biedzie nie jest prawdziwa

Filmed:
1,726,789 views

Jako społeczność międzynarodowa, wszyscy chcemy zakończyć problem biedy. Mia Birdsong sugeruje znakomity sposób, żeby zacząć: uczcijmy umiejętności, zapał i inicjatywę biednych osób, którymi wykazują się walcząc każdego dnia. Mia prosi abyśmy jeszcze raz popatrzyli na biednych ludzi: Oni są podłamani, ale nie złamani.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

00:12
For the last 50 yearslat,
Przez ostatnie 50 lat,
wiele mądrych, wykształconych osób,
bez wątpienia wiele z Was,
00:15
a lot of smartmądry, well-resourceddysponującej people --
some of you, no doubtwątpić --
próbowało rozgryźć
jak zmniejszyć poziom biedy
00:20
have been tryingpróbować to figurepostać out
how to reducezmniejszyć povertyubóstwo
w Stanach Zjednoczonych.
00:23
in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
Ludzie stworzyli i zainwestowali
miliony dolarów
00:26
People have createdstworzony and investedzainwestowany
millionsmiliony of dollarsdolarów
w organizacje non-profit
00:30
into non-profitnon-profit organizationsorganizacje
z misją pomocy tym, którzy są biedni.
00:32
with the missionmisja of helpingporcja jedzenia
people who are poorubogi.
Stworzyli think tanki,
00:36
They'veThey've createdstworzony think tanksczołgi
badające problemy takie jak edukacja,
tworzenie miejsc pracy
00:38
that studybadanie issuesproblemy like educationEdukacja,
jobpraca creationkreacja and asset-buildingaktywów budynek,
oraz budowanie aktywów gospodarstw,
00:43
and then advocatedzalecane for policieszasady to supportwsparcie
our mostwiększość marginalizedna marginesie communitiesspołeczności.
a następnie, poparli działania wspierające
najbardziej zmarginalizowane społeczności.
Pisali książki, artykuły
oraz wygłaszali płomienne przemowy
00:48
They'veThey've writtenpisemny booksksiążki and columnskolumny
and givendany passionatenamiętny speechesprzemówienia,
potępiające lukę dochodową,
która pozostawia coraz więcej osób
00:52
decryingdecrying the wealthbogactwo gapszczelina
that is leavingodejście more and more people
uwięzionych na samym dole
drabiny zarobkowej.
00:56
entrenchedzakorzenione at the bottomDolny endkoniec
of the incomedochód scaleskala.
I ich wysiłki pomogły.
01:00
And that effortwysiłek has helpedpomógł.
Ale to nie wystarczy.
01:02
But it's not enoughdość.
Wskaźniki ubóstwa prawie nie zmieniły się
przez ostatnie 50 lat
01:04
Our povertyubóstwo ratesstawki haven'tnie mam changedzmienione
that much in the last 50 yearslat,
od kiedy uruchomiono program
"Walka z Ubóstwem" w USA.
01:07
sinceod the WarWojny on PovertyUbóstwo was launcheduruchomiona.
Jestem tutaj, aby Wam powiedzieć,
01:10
I'm here to tell you
że nie zauważyliśmy najpotężniejszego
i najbardziej praktycznego zasobu.
01:12
that we have overlookedpomijane
the mostwiększość powerfulpotężny and practicalpraktyczny resourceratunek.
Oto on:
01:18
Here it is:
osoby, które są biedne.
01:20
people who are poorubogi.
W lewym, górnym rogu znajduje się
Jobana, Sintia oraz Bertha.
01:23
Up in the left-handlewa ręka cornerkąt
is JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaBertha.
Poznały się, kiedy ich dzieci były małe,
01:27
They metspotkał when they all had smallmały childrendzieci,
podczas kursu rodzicielstwa
w jednym z centrów pomocy rodzinie
01:29
throughprzez a parentingdla rodziców classklasa
at a familyrodzina resourceratunek centercentrum
w San Francisco.
01:32
in SanSan FranciscoFrancisco.
W miarę jak razem rozwijały się
jako rodzice oraz przyjaciółki,
01:34
As they grewrósł togetherRazem
as parentsrodzice and friendsprzyjaciele,
wiele rozmawiały jak trudno jest
01:38
they talkedrozmawialiśmy a lot about how hardciężko it was
zarabiać pieniądze, kiedy dzieci są małe.
01:40
to make moneypieniądze when your kidsdzieciaki are little.
Opieka nad dzieckiem jest droga,
01:42
ChildDziecko careopieka is expensivedrogi,
droższa niż zarobiłyby w pracy.
01:44
more than they'doni by earnZarabiaj in a jobpraca.
Ich mężowie pracowali,
01:46
TheirIch husbandsmężów workedpracował,
ale one także chciały
dołożyć się do budżetu.
01:47
but they wanted to contributeprzyczynić się
financiallymaterialnie, too.
Wiec wymyśliły plan.
01:49
So they hatchedwykluły się a planplan.
Założyły firmę sprzątającą.
01:51
They startedRozpoczęty a cleaningczyszczenie businessbiznes.
Rozwiesiły ulotki w sąsiedztwie
01:54
They plasteredotynkowane neighborhoodsdzielnice with flyersulotki
oraz rozdały wizytówki
rodzinie i znajomym,
01:56
and handedprzekazany businessbiznes cardskarty out
to theirich familiesrodziny and friendsprzyjaciele,
a wkrótce, klienci zaczęli dzwonić.
01:59
and soonwkrótce, they had clientsklienci callingpowołanie.
Dwie z nich sprzątało biura i domy,
02:01
Two of them would cleanczysty
the officegabinet or housedom
a jedna opiekowała się dziećmi.
02:04
and one of them would watch the kidsdzieciaki.
Rotacyjnie sprzątały
i zajmowały się dziećmi.
02:06
They'dOni byłby rotateobracać się who'dkto by cleanedwyczyszczony
and who'dkto by watch the kidsdzieciaki.
(Śmiech) Super, prawda?
02:09
(LaughsŚmieje się) It's awesomeniesamowite, right?
(Śmiech)
02:11
(LaughterŚmiech)
Oraz dzieliły się pieniędzmi na trzy.
02:12
And they splitrozdzielać the moneypieniądze threetrzy wayssposoby.
To nie była pełnoetatowa praca,
02:14
It was not a full-timepełny etat gigGIG,
02:16
no one could watch
the little oneste all day.
nikt nie mógł zajmować się pociechami
cały dzień.
02:18
But it madezrobiony a differenceróżnica
for theirich familiesrodziny.
Ale zmieniało to wszystko
dla ich rodzin.
Dodatkowe pieniądze na zapłatę rachunków,
kiedy godziny męża został zmniejszone.
02:22
ExtraDodatkowe moneypieniądze to payzapłacić for billsrachunki
when a husband'smąż work hoursgodziny were cutciąć.
Pieniądze na zakup ubrań dla dzieci
w miarę jak rosły.
02:27
MoneyPieniądze to buykupować the kidsdzieciaki clothesubranie
as they were growingrozwój.
Trochę więcej pieniędzy w ich kieszeniach,
02:30
A little extradodatkowy moneypieniądze in theirich pocketskieszenie
02:32
to make them feel some independenceniezależność.
aby mogły poczuć się trochę niezależne.
W prawy górnym rogu, znajduje się
Theresa i jej córka, Brianna.
02:34
Up in the top-rightprawy górny cornerkąt
is TheresaTeresa and her daughtercórka, BriannaBrianna.
Brianna jest jednym z tych dzieci,
02:39
BriannaBrianna is one of those kidsdzieciaki
które mają żywiołową
i zaraźliwie towarzyską osobowość.
02:40
with this sparklyświecący, infectiouszakaźnych,
outgoingwychodzących personalityosobowość.
Na przykład, kiedy Rosie,
02:45
For exampleprzykład, when RosieRosie,
mała dziewczynka, mówiąca tylko
po hiszpańsku, wprowadziła się obok,
02:47
a little girldziewczyna who spokeprzemówił only SpanishHiszpański,
movedprzeniósł in nextNastępny doordrzwi,
02:50
BriannaBrianna, who spokeprzemówił only EnglishAngielski,
Brianna, mówiąca tylko po angielsku,
pożyczyła tablet swojej mamy
i znalazła aplikację do tłumaczenia,
02:52
borrowedpożyczone her mother'smatki tablettabletka
and founduznany a translationtłumaczenie appaplikacja
aby mogły się porozumiewać.
02:56
so the two of them could communicatekomunikować się.
(Śmiech)
02:58
(LaughterŚmiech)
Wiem, prawda?
02:59
I know, right?
Rodzina Rosie jest wdzięczna Briannie,
że pomogła Rosie nauczyć się angielskiego.
03:00
Rosie'sRosie's familyrodzina creditskredyty BriannaBrianna
with helpingporcja jedzenia RosieRosie to learnuczyć się EnglishAngielski.
Kilka lat temu,
03:05
A fewkilka yearslat agotemu,
Brianna zaczęła mieć problemy w szkole.
03:07
BriannaBrianna startedRozpoczęty to struggleborykać się academicallyakademickim.
Była coraz bardziej sfrustrowana,
trochę wycofana
03:10
She was growingrozwój frustratedsfrustrowany
and kinduprzejmy of withdrawnwycofane
i zaczęła się źle zachowywać na lekcjach.
03:14
and actinggra aktorska out in classklasa.
Jej mama była zrozpaczona
przez to co się działo.
03:17
And her mothermama was heartbrokenzłamane serce
over what was happeningwydarzenie.
Dowiedzieli się, że będzie musiała
powtarzać drugą klasę,
03:21
Then they founduznany out that she was going
to have to repeatpowtarzać seconddruga gradestopień
a Brianna była załamana.
03:24
and BriannaBrianna was devastatedzdewastowany.
Jej mama czuła się bezsilna,
przytłoczona i samotna,
03:27
Her mothermama feltczułem hopelessbeznadziejny
and overwhelmedprzytłoczony and alonesam
ponieważ wiedziała, że jej córka
nie otrzymała potrzebnego wsparcia,
03:32
because she knewwiedziałem that her daughtercórka
was not gettinguzyskiwanie the supportwsparcie she neededpotrzebne,
a nie wiedziała jak jej pomóc.
03:35
and she did not know how to help her.
Któregoś popołudnia, Theresa
spotkała się z przyjaciółmi
03:37
One afternoonpopołudnie, TheresaTeresa was catchinguchwyt up
with a groupGrupa of friendsprzyjaciele,
i jeden z nich powiedział:
03:41
and one of them said,
"Theresa, jak się masz?"
03:42
"TheresaTeresa, how are you?"
A ona rozpłakała się.
03:45
And she burstrozerwanie into tearsłzy.
Po tym jak podzieliła się swoją historią,
jeden z jej znajomych powiedział:
03:47
After she sharedudostępniony her storyfabuła,
one of her friendsprzyjaciele said,
03:51
"I wentposzedł throughprzez the exactdokładny samepodobnie thing
with my sonsyn about a yearrok agotemu."
"Przeszedłem przez dokładanie to samo
co ty z moim synem rok temu".
I w tym momencie,
03:54
And in that momentza chwilę,
Theresa zrozumiała,
jak wiele z jej kłopotów
03:55
TheresaTeresa realizedrealizowany
that so much of her struggleborykać się
wynikało z braku kogoś,
z kim może o tym porozmawiać.
03:57
was not havingmający anybodyktoś
to talk with about it.
Więc stworzyła grupę wsparcia
dla rodziców takich jak ona.
04:00
So she createdstworzony a supportwsparcie groupGrupa
for parentsrodzice like her.
Na pierwsze spotkanie przyszła ona
i dwie inne osoby.
04:05
The first meetingspotkanie was her
and two other people.
Ale wieści się rozeszły
i niebawem 20, 30 osób
04:08
But wordsłowo spreadrozpiętość, and soonwkrótce
20 people, 30 people
pojawiło się na comiesięcznych
spotkaniach, które zorganizowała.
04:11
were showingseans up for these
monthlymiesięczny meetingsspotkania that she put togetherRazem.
Przeszła od fazy bezsilności
04:14
She wentposzedł from feelinguczucie helplessbezradny
do zrozumienia, że może pomóc swojej córce
04:17
to realizingzrealizowanie how capablezdolny she was
of supportingwspieranie her daughtercórka,
z pomocą innych osób, które przechodziły
przez te same problemy.
04:20
with the supportwsparcie of other people
who were going throughprzez the samepodobnie struggleborykać się.
I Brianna radzi sobie fenomenalnie,
radzi sobie świetnie w szkole
04:24
And BriannaBrianna is doing fantasticfantastyczny --
she's doing great academicallyakademickim
i towarzysko.
04:27
and sociallyspołecznie.
Ten mężczyzna w środku
to mój przyjaciel Baakir,
04:29
That in the middleśrodkowy is my man BaakirBaakir,
stojący przed księgarnią
i kawiarnią "BlackStar",
04:33
standingna stojąco in frontz przodu of
BlackStarBlackStar BooksKsiążki and CaffeCaffe,
którą prowadzi w wydzielonej
części swojego domu.
04:36
whichktóry he runsdziała out of partczęść of his housedom.
Gdy przechodzisz przez drzwi,
04:38
As you walkspacerować in the doordrzwi,
Baakir pozdrawia Cię słowami:
"Witamy w domu".
04:40
BaakirBaakir greetspozdrawia you
with a "WelcomeWitamy blackczarny home."
(Śmiech)
04:43
(LaughterŚmiech)
W środku można zamówić
algierskiego kurczaka jerk,
04:46
OnceRaz insidewewnątrz, you can orderzamówienie
some AlgiersAlgier jerkkretyn chickenkurczak,
może wegańskie burgery orzechowe
04:50
perhapsmoże a veganwegańskie walnutorzech burgerburger,
albo kanapę z indykiem jive.
04:53
or jiveJive turkeyindyk sammichsammich.
To jest kanapa, nie kanapka.
04:55
And that's sammichsammich -- not sandwichkanapka.
Musisz zakończyć swój posiłek
mleczno-maślanym ciastkiem,
04:58
You mustmusi finishkoniec your mealposiłek
with a buttermilkMaślanka dropupuszczać,
kilka poziomów wyżej od pączka z dziurką
05:02
whichktóry is severalkilka stepskroki abovepowyżej a donutPączek holeotwór
i zrobiony według sekretnego,
rodzinnego przepisu.
05:05
and madezrobiony from a very secretsekret familyrodzina recipePrzepis.
Naprawdę, to jest wielki sekret,
którego Wam nie zdradzi.
05:08
For realreal, it's very secretsekret,
he won'tprzyzwyczajenie tell you about it.
Ale BlackStar to coś więcej niż kawiarnia.
05:11
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
Dla dzieci z okolicy
05:15
For the kidsdzieciaki in the neighborhoodsąsiedztwo,
to miejsce, gdzie przychodzą po szkole,
żeby pomóc im odrobić lekcje.
05:16
it's a placemiejsce to go after schoolszkoła
to get help with homeworkPraca domowa.
05:19
For the grown-upsdorośli, it's where they go
Dla dorosłych, miejsce,
gdzie przychodzą,
05:21
to find out what's going on
in the neighborhoodsąsiedztwo
żeby dowiedzieć się, co się dzieje
w okolicy
i spotkać się ze znajomymi.
05:23
and catchłapać up with friendsprzyjaciele.
To jest wartość.
05:25
It's a performancewydajność venuemiejsce.
To jest dom dla poetów,
muzyków i artystów.
05:26
It's a home for poetspoeci,
musiciansmuzycy and artistsartyści.
Baakir i jego partnerka Nicole,
05:30
BaakirBaakir and his partnerpartner NicoleNicole,
z ich córeczką przywiązaną do jej pleców,
05:32
with theirich babydziecko girldziewczyna strappedprzywiązany to her back,
są zaangażowani w to wszystko,
05:34
are there in the mixmieszać of it all,
przygotowując filiżankę kawy,
05:36
servingporcja up a cupPuchar of coffeeKawa,
ucząc dzieci jak grać na Mancala,
05:38
teachingnauczanie a childdziecko how to playgrać MancalaMancala,
czy malując plakat
na nadchodzące wydarzenie w okolicy.
05:40
or paintingobraz a signznak
for an upcomingnadchodzące communityspołeczność eventzdarzenie.
Pracowałam z i uczyłam się
od ludzi takich jak oni
05:44
I have workedpracował with and learnednauczyli
from people just like them
przez ponad 20 lat.
05:48
for more than 20 yearslat.
Organizowałam walkę
z systemem więziennictwa,
05:50
I have organizedzorganizowany
againstprzeciwko the prisonwięzienie systemsystem,
który dotyka biednych,
05:52
whichktóry impactswpływ poorubogi folksludzie,
szczególnie czarnych, rdzenną ludność
czy Latynosów
05:55
especiallyszczególnie blackczarny, indigenousrodzimy
and LatinoLatino folksludzie,
w zastraszającym tempie.
05:57
at an alarmingniepokojące rateoceniać.
Pracowałam z młodymi ludźmi,
którzy pokazują nadzieję i obietnicę,
05:59
I have workedpracował with youngmłody people
who manifestoczywisty hopenadzieja and promiseobietnica,
pomimo tego, że doświadczają
dyscypliny rasowej w szkołach
06:03
despitepomimo beingistota at the effectefekt of racistrasistowski
disciplinedyscyplina practicespraktyki in theirich schoolsszkoły,
i przemocy ze strony policji
w swoich społecznościach.
06:07
and policePolicja violenceprzemoc in theirich communitiesspołeczności.
Nauczyłam się od tych rodzin,
06:10
I have learnednauczyli from familiesrodziny
które puszczają wodze
pomysłowości i uporu,
06:12
who are unleashinguwolnienie
theirich ingenuitypomysłowość and tenacitywytrzymałość na rozciąganie
wspólnie tworzyć własne rozwiązania.
06:16
to collectivelyłącznie createStwórz
theirich ownwłasny solutionsrozwiązania.
I nie są skupieni tylko na pieniądzach.
06:18
And they're not just focusedskupiony on moneypieniądze.
Zajmują się edukacją,
mieszkaniami, zdrowiem i społecznością,
06:20
They're addressingAdresowanie educationEdukacja,
housingmieszkaniowy, healthzdrowie, communityspołeczność --
rzeczami, które nas wszystkich interesują.
06:24
the things that we all careopieka about.
Wszędzie gdzie jestem,
06:28
EverywhereWszędzie I go,
widzę ludzi, którzy są podłamani,
ale nie złamani.
06:29
I see people who are brokezepsuł się but not brokenzłamany.
Widzę ludzi, którzy walczą,
żeby zrealizować swoje pomysły,
06:33
I see people who are strugglingwalczy
to realizerealizować theirich good ideaspomysły,
dzięki którym będą mogli stworzyć
lepsze życie dla siebie,
06:37
so that they can createStwórz
a better life for themselvessami,
06:39
theirich familiesrodziny, theirich communitiesspołeczności.
swoich rodzin, swoich społeczności.
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa
i Baakir są zasadą,
06:43
JobanaJobana, SintiaSintia, BerthaBertha, TheresaTeresa
and BaakirBaakir are the rulereguła,
z nie osobliwym wyjątkiem od zasady.
06:49
not the shinybłyszczący exceptionwyjątek.
Ja jestem wyjątkiem.
06:51
I am the exceptionwyjątek.
Zostałam wychowana przez silną, samotną
matkę w Rochester, w stanie Nowy Jork.
06:54
I was raisedpodniesiony by a quietlycicho fiercedziki
singlepojedynczy mothermama in RochesterRochester, NewNowy YorkYork.
Dojeżdżałam do szkoły autobusem
na przedmieścia z dzielnicy,
06:59
I was bussedprzewożeni to a schoolszkoła
in the suburbsperyferie, from a neighborhoodsąsiedztwo
którą wielu moich kolegów z klasy
i ich rodziców uważało za niebezpieczną.
07:02
that manywiele of my classmateskoledzy z klasy
and theirich parentsrodzice considereduważane dangerousniebezpieczny.
W wieku 8 lat, byłam dzieckiem
z kluczem na szyi.
07:06
At eightosiem, I was a latchkeytwierdzi kiddziecko.
Codzień sama wracałam do domu po szkole,
odrabiałam lekcje i inne obowiązki domowe
07:08
I'd get myselfsiebie home after schoolszkoła everykażdy day
and do homeworkPraca domowa and choresprace domowe,
i czekałam na moja mamę aż wróci do domu.
07:13
and wait for my mothermama to come home.
Po szkole chodziłam do sklepu na rogu
07:15
After schoolszkoła, I'd go to the cornerkąt storesklep
i kupowałam puszkę ravioli Chef Boyardee,
07:17
and buykupować a can of ChefSzef kuchni BoyardeeBoyardee ravioliravioli,
którą podgrzewałam na kuchence
na popołudniową przekąskę.
07:20
whichktóry I'd heatciepło up on the stovekuchenka
as my afternoonpopołudnie snackprzekąska.
Gdy miałam trochę więcej pieniędzy,
kupowałam ciasto owocowe Hostess.
07:23
If I had a little extradodatkowy moneypieniądze,
I'd buykupować a HostessHostessa FruitOwoce PiePie.
07:25
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
Wiśniowe.
07:27
CherryWiśnia.
Nie tak dobre jak mleczno-maślane ciastka.
07:28
Not as good as a buttermilkMaślanka dropupuszczać.
07:29
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
Byłyśmy biedne kiedy byłam mała.
07:30
We were poorubogi when I was a kiddziecko.
Ale teraz mam dom w dzielnicy
szybko ulegającej gentryfikacji
07:32
But now, I ownwłasny a home
in a quicklyszybko gentrifyinggentrifying neighborhoodsąsiedztwo
w Oakland, w stanie Kalifornia.
07:36
in OaklandOakland, CaliforniaCalifornia.
Odniosłam sukces zawodowy.
07:38
I've builtwybudowany a careerkariera.
Mój mąż ma własny biznes.
07:40
My husbandmąż is a businessbiznes ownerwłaściciel.
Mam konto w funduszu emerytalnym.
07:43
I have a retirementprzejścia na emeryturę accountkonto.
Moja córka nie może nawet włączyć kuchni,
07:46
My daughtercórka is not even alloweddozwolony
to turnskręcać on the stovekuchenka
jeśli nie ma nikogo dorosłego w domu
07:48
unlesschyba że there's a grown-updorosły at home
i nie musi tego robić,
07:50
and she doesn't have to,
bo nie musi być taka samodzielna jak ja,
07:51
because she does not have to have
the samepodobnie kinduprzejmy of self-reliancesamodzielności
kiedy byłam w jej wieku.
07:54
that I had to at her agewiek.
Ravioli moich dzieci jest organiczne,
07:56
My kids'dla dzieci raviolisravioli are organicorganiczny
i pełne rzeczy takich jak
szpinak czy ricotta,
07:59
and fullpełny of things
like spinachszpinak and ricottaRicotta,
bo mam luksus wyboru,
08:01
because I have the luxuryluksus of choicewybór
jeśli chodzi o to, co jedzą moje dzieci.
08:04
when it comespochodzi to what my childrendzieci eatjeść.
Jestem wyjątkiem,
08:06
I am the exceptionwyjątek,
nie dlatego, że jestem bardziej
utalentowana niż Baakir
08:08
not because I'm more talentedutalentowany than BaakirBaakir
albo moja mama pracowała ciężej
niż Jobana, Sintia czy Bertha,
08:10
or my mothermama workedpracował any hardertrudniejsze
than JobanaJobana, SintiaSintia or BerthaBertha,
albo troszczyła się bardziej niż Theresa.
08:14
or caredpod opieką any more than TheresaTeresa.
Zmarginalizowane społeczności są pełne
mądrych, utalentowanych osób,
08:17
MarginalizedNa marginesie communitiesspołeczności are fullpełny
of smartmądry, talentedutalentowany people,
starających się, pracujących
i innowacyjnych,
08:22
hustlinghustling and workingpracujący and innovatinginnowacje,
tak samo jak najbardziej szanowani
i najlepiej wynagradzani dyrektorzy.
08:24
just like our mostwiększość reveredczczony
and mostwiększość rewardednagrodzone CEOsPrezesów.
Są pełne ludzi,
przezwyciężających samych siebie,
08:28
They are fullpełny of people
tappingstukający into theirich resiliencesprężystość
żeby wstać każdego ranka,
wyprawić dzieci do szkoły
08:31
to get up everykażdy day,
get the kidsdzieciaki off to schoolszkoła
i pójść do niezbyt dobrze płatnej pracy,
08:34
and go to jobsOferty pracy that don't payzapłacić enoughdość,
lub zdobyć wykształcenie,
które wpędza ich w długi.
08:36
or get educationswykształcenie
that are puttingwprowadzenie them in debtdług.
Są pełne ludzi, wykorzystujących
swoją obrotność,
08:38
They are fullpełny of people applyingstosowanie
theirich savvydoświadczonych intelligenceinteligencja
żeby utrzymać się za minimalną płacę,
08:43
to stretchrozciągać a minimumminimum wagegaża paycheckWypłata,
lub zrównoważyć pracę i dorywcze zajęcia,
żeby związać koniec z końcem.
08:46
or balancesaldo a jobpraca and a sidebok hustlepośpiech
to make endskończy się meetspotykać się.
Są pełne ludzi
robiących rzeczy dla siebie i dla innych,
08:49
They are fullpełny of people
doing for themselvessami and for othersinni,
czy jest to odebranie leków
dla starszego sąsiada,
08:53
whetherczy it's pickingowocobranie up medicationlek
for an elderlyStarsi neighborsąsiad,
czy pożyczenie rodzeństwu pieniędzy,
żeby zapłacić za telefon,
08:56
or lettingpuszczanie a siblingelement równorzędny borrowpożyczać some moneypieniądze
to payzapłacić the phonetelefon billrachunek,
czy tylko przypilnowanie
dzieci sąsiadów
09:00
or just watchingoglądanie out
for the neighborhoodsąsiedztwo kidsdzieciaki
ze schodów.
09:02
from the frontz przodu stoopschylać.
Jestem wyjątkiem
przez przypadek i przywileje,
09:05
I am the exceptionwyjątek
because of luckszczęście and privilegeprzywilej,
nie przez ciężką pracę.
09:08
not hardciężko work.
I nie jestem skromna,
ani niedoceniająca siebie -
09:09
And I'm not beingistota modestskromny
or self-deprecatingwłasny deprecjację --
Jestem świetna.
09:12
I am amazingniesamowity.
(Śmiech)
09:13
(LaughterŚmiech)
Ale większość ludzi ciężko pracuje.
09:14
But mostwiększość people work hardciężko.
Ciężka praca jest wspólnym mianownikiem
w tym równaniu,
09:16
HardTwardy work is the commonpospolity
denominatormianownik in this equationrównanie,
i mam dość tej historii, którą opowiadamy,
09:21
and I'm tiredzmęczony of the storyfabuła we tell
że ciężka praca prowadzi do sukcesu,
09:23
that hardciężko work leadswskazówki to successpowodzenie,
bo to pozwala -
09:26
because that allowspozwala --
Dziękuję.
09:27
Thank you.
(Śmiech)
09:28
(ApplauseAplauz)
dlatego, że ta historia pozwala tym,
którzy go odnieśli wierzyć, że zasłużyli,
09:33
... because that storyfabuła allowspozwala those of us
who make it to believe we deservezasłużyć it,
i w konsekwencji,
09:38
and by implicationdomniemanie,
ci którzy go nie odnieśli,
nie zasługują na niego.
09:39
those who don't make it don't deservezasłużyć it.
Wmawiamy sobie z tyłu głowy
09:42
We tell ourselvesmy sami,
in the back of our mindsumysły,
i czasami mówimy na głos:
09:44
and sometimesczasami in the frontz przodu of our mouthsusta,
"Coś musi być nie tak
z tymi biednymi".
09:46
"There mustmusi be something a little wrongźle
with those poorubogi people."
Mamy mnóstwo przekonań
09:49
We have a wideszeroki rangezasięg of beliefswierzenia
na temat, co znaczy coś nie tak.
09:51
about what that something wrongźle is.
Niektórzy opowiadają,
że biedni ludzie są leniwymi darmozjadami.
09:53
Some people tell the storyfabuła
that poorubogi folksludzie are lazyleniwy freeloadersdarmozjadów
którzy oszukują i kłamią,
żeby wymigać się od ciężkiej pracy.
09:56
who would cheatoszustwo and liekłamstwo
to get out of an honestszczery day'sdni work.
Inni wolą mówić,
że biedni są bezbronni
10:00
OthersInni preferwoleć the storyfabuła
that poorubogi people are helplessbezradny
i najwidoczniej zaniedbani przez rodziców,
którzy nie czytali im wystarczająco dużo
10:03
and probablyprawdopodobnie had neglectfulniedbały parentsrodzice
that didn't readczytać to them enoughdość,
10:06
and if they were just told what to do
i jeżeli ktoś powiedziałby im co zrobić
i pokazał odpowiednią drogę,
10:08
and shownpokazane the right pathścieżka,
10:10
they could make it.
poradziliby sobie.
Na każdą usłyszaną historię, demonizującą
słabo zarabiające, samotne matki,
10:11
For everykażdy storyfabuła I hearsłyszeć demonizingdemonizowanie
low-incomeniski przychód singlepojedynczy mothersmatki
czy nieobecnych ojców,
10:18
or absenteebumelant fathersojcowie,
tak ludzie mogli myśleć o moich rodzicach.
10:19
whichktóry is how people
mightmoc think of my parentsrodzice,
Mam 50, opowiadających inną historię
o tych samych ludziach,
10:22
I've got 50 that tell a differentróżne storyfabuła
about the samepodobnie people,
wstających każdego dnia
i dających z siebie wszystko.
10:27
showingseans up everykażdy day and doing theirich bestNajlepiej.
Nie mówię, że niektóre z tych
negatywnych historii nie są prawdziwe,
10:30
I'm not sayingpowiedzenie that some
of the negativenegatywny storieshistorie aren'tnie są trueprawdziwe,
ale te historie pozwalają nam
nie widzieć, kim naprawdę są ci ludzie,
10:34
but those storieshistorie allowdopuszczać us
to not really see who people really are,
bo to nie pokazuje pełnego obrazu.
10:40
because they don't paintfarba a fullpełny pictureobrazek.
Półprawdy i okrojone
historie pozwoliły nam uwierzyć,
10:43
The quarter-truthskwartał prawd and limitedograniczony
plotwątek lineskwestia have us convincedprzekonany
że biedni są problemem,
który musi być naprawiony.
10:47
that poorubogi people are a problemproblem
that needswymagania fixingustalenie.
A gdybyśmy dostrzegli,
że to co działa to ludzie,
10:51
What if we recognizeduznane
that what's workingpracujący is the people
a to co nie działa to nasze podejście?
10:55
and what's brokenzłamany is our approachpodejście?
A co gdybyśmy sobie uświadomili,
że ekspertami, których szukamy,
10:58
What if we realizedrealizowany that the expertseksperci
we are looking for,
ekspertami, których powinniśmy naśladować,
11:01
the expertseksperci we need to followśledzić,
11:03
are poorubogi people themselvessami?
są same biedne osoby?
A co gdybyśmy,
zamiast narzucać rozwiązania,
11:05
What if, insteadzamiast of imposingimponujący solutionsrozwiązania,
dolali oliwy
11:08
we just addedw dodatku fireogień
do ognia, który mają już w sobie?
11:10
to the already-burningjuż spalanie flamepłomień
that they have?
Nie kierować -
11:13
Not directingkierowanie --
nawet nie inspirować -
11:16
not even empoweringwzmacnianie --
ale napędzać ich inicjatywy.
11:18
but just fuelingsiłą napędową theirich initiativeinicjatywa.
Niedaleko na północ stąd,
11:22
Just northpółnoc of here,
mamy przykład, jak mogłoby to wyglądać:
11:23
we have an exampleprzykład
of what this could look like:
Dolina Krzemowa.
11:26
SiliconKrzemu ValleyDolina.
Cała gałąź venture capital
urosła na wierze,
11:28
A wholecały ventureprzedsięwzięcie capitalkapitał industryprzemysł
has growndorosły up around the beliefwiara
że jeżeli ludzie mają dobre pomysły
i pragną je urzeczywistniać,
11:32
that if people have good ideaspomysły
and the desirepragnienie to manifestoczywisty them,
powinniśmy im dać dużo,
dużo, dużo pieniędzy.
11:37
we should give them lots
and lots and lots of moneypieniądze.
(Śmiech)
11:41
(LaughterŚmiech)
Prawda? Ale gdzie jest nasz strategia
wobec Theresy i Baakira?
11:42
Right? But where is our strategystrategia
for TheresaTeresa and BaakirBaakir?
Nie ma dla nich ani inkubatorów,
11:47
There are no incubatorsInkubatory for them,
ani akceleratorów przedsiębiorczości,
ani mentorów.
11:49
no acceleratorsakceleratory, no fellowshipsStypendia.
Czym tak naprawdę różnią się
Jobana, Sintia i Bertha
11:52
How are JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaBertha
really all that differentróżne
od Marków Zuckerbergów na tym świecie?
11:56
from the MarkMark ZuckerbergsZuckerbergiem of the worldświat?
Baakir ma doświadczenie i osiągnięcia.
11:58
BaakirBaakir has experiencedoświadczenie and a tracktor recordrekord.
Postawiłabym na niego pieniądze.
12:01
I'd put my moneypieniądze on him.
Więc, potraktuj to jako zaproszenie
do przemyślenia tej wadliwej strategii.
12:04
So, considerrozważać this an invitationzaproszenie
to rethinkprzemyśleć ponownie a flawedskaza strategystrategia.
Skorzystajmy z tej szansy
12:12
Let's graspchwycić this opportunityokazja
porzucenia wyświechtanej,
błędnej opowieści
12:14
to let go of a tiredzmęczony, faultywadliwe narrativenarracja
i posłuchajmy i zobaczmy
prawdziwe historie,
12:18
and listen and look for trueprawdziwe storieshistorie,
pięknie skomplikowane historie
12:21
more beautifullyestetycznie complexzłożony storieshistorie,
o tym, kim są wykluczeni ludzie,
rodziny i społeczności.
12:23
about who marginalizedna marginesie people
and familiesrodziny and communitiesspołeczności are.
Poświecę minutkę na porozmawianie
z moimi ludźmi.
12:31
I'm going to take a minutechwila
to speakmówić to my people.
Nie możemy czekać,
12:39
We cannotnie może wait
żeby inni zrobili to jak należy.
12:41
for somebodyktoś elsejeszcze to get it right.
Pamiętajmy do czego jesteśmy zdolni;
12:45
Let us rememberZapamiętaj what we are capablezdolny of;
wszystko co zbudowaliśmy
krwią, potem i marzeniami;
12:48
all that we have builtwybudowany
with bloodkrew, sweatpot and dreamsmarzenia;
wszystkie te kręcące się tryby;
12:52
all the cogsKWS that keep turningobrócenie;
i ludzie utrzymujący się na powierzchni
dzięki naszej mozolnej pracy.
12:54
and the people kepttrzymane afloatna powierzchni
because of our backbreakingwyczerpujący work.
Pamiętajmy, że jesteśmy cudowni.
12:57
Let us rememberZapamiętaj that we are magicmagia.
Jeżeli potrzebujesz inspiracji,
żeby odświeżyć pamięć,
13:00
If you need some inspirationInspiracja
to jogjog your memorypamięć,
przeczytaj "Przypowieść o siewcy"
Octavii Butler.
13:03
readczytać OctaviaOctavia Butler'sButler's
"ParablePrzypowieść of the SowerSiewca."
Posłuchaj "List z więzienia w Birmingham"
Martina Luthera Kinga.
13:06
Listen to ReverendWielebny King'sKing's
"LetterLitera from BirminghamBirmingham JailWięzienia."
Posłuchaj Suheir Hammad recytującą
"First Writing Since"
13:10
Listen to SuheirSuheir HammadHammad reciterecytować
"First WritingPiśmie SinceOd,"
czy Esperanzę Spalding wykonującą
"Black Gold".
13:14
or EsperanzaEsperanza SpaldingSpalding
performwykonać "BlackCzarny GoldZłoto."
Podziwiaj sztukę Kehinde Wiley'a
13:17
SetZestaw your gazewzrok uponna the artsztuka
of KehindeKehinde WileyWiley
albo Favianny Rodriguez.
13:20
or FaviannaFavianna RodriguezRodriguez.
Popatrz na ręce naszych babć
13:22
Look at the handsręce of your grandmotherbabcia
czy w oczy kogoś kto nas kocha.
13:28
or into the eyesoczy of someonektoś who loveskocha you.
Jesteśmy cudowni.
13:32
We are magicmagia.
Pojedynczo, nie mamy
środków ani władzy,
13:35
IndividuallyIndywidualnie, we don't have
a lot of wealthbogactwo and powermoc,
ale wspólnie, jesteśmy nie do zatrzymania.
13:37
but collectivelyłącznie, we are unstoppablenie do zatrzymania.
Poświęcamy dużo energii i czasu na
13:42
And we spendwydać a lot of our time and energyenergia
organizację naszej siły, aby upomnieć się
o zmianę systemu niestworzonego dla nas.
13:44
organizingorganizowanie our powermoc to demandżądanie changezmiana
from systemssystemy that were not madezrobiony for us.
Zamiast próbować zmieniać
istniejące sposoby,
13:51
InsteadZamiast tego of tryingpróbować to alterALTER
the fabrictkanina of existingistniejący wayssposoby,
wykreujmy nowe, trwałe tkanki.
13:55
let's weavesplot and cutciąć some fiercedziki newNowy clothtkaniny.
Użyjmy naszej znaczącej wspólnej siły,
13:58
Let's use some of our
substantialznaczny collectivekolektyw powermoc
żeby wymyślić i stworzyć
14:01
towardw kierunku inventingWynalezienie and bringingprzynoszący to life
nowe sposoby bycia, które nam odpowiadają.
14:03
newNowy wayssposoby of beingistota that work for us.
Desmond Tutu mówi
o koncepcie ubuntu,
14:07
DesmondDesmond TutuTutu talksrozmowy
about the conceptpojęcie of ubuntuUbuntu,
w kontekście prac
Komisji Prawdy i Pojednania w RPA,
14:12
in the contextkontekst of SouthPołudniowa Africa'sAfryki
TruthPrawda and ReconciliationPojednania processproces
która rozpoczęła pracę
po erze apartheidu.
14:16
that they embarkedzaokrętowany on after apartheidapartheid.
Mówi, że oznacza to
14:18
He saysmówi it meansznaczy,
"Moje człowieczeństwo jest współzależne
i nierozerwalnie związane z twoim;
14:20
"My humanityludzkość is caughtzłapany up,
is inextricablynierozerwalnie boundgranica up, in yoursTwój;
należymy do woreczka życia".
14:26
we belongnależeć to a bundlepakiet of life."
Woreczka życia.
14:32
A bundlepakiet of life.
Prace Komisji Prawdy i Pojednania
14:36
The TruthPrawda and ReconciliationPojednania processproces
rozpoczęły się daniem głosu niesłyszanym.
14:37
startedRozpoczęty by elevatingdźwigowy
the voicesgłosy of the unheardniespotykane.
Jeżeli ten kraj ma spełnić obietnice
wolności i sprawiedliwości dla wszystkich,
14:42
If this countrykraj is going to liverelacja na żywo up to its
promiseobietnica of libertywolność and justicesprawiedliwość for all,
to my musimy oddać głos tym niesłyszanym,
14:48
then we need to elevatepodwyższać
the voicesgłosy of our unheardniespotykane,
ludziom takim jak Jobana,
Sintia i Bertha,
14:51
of people like JobanaJobana,
SintiaSintia and BerthaBertha,
Theresa i Baakir.
14:54
TheresaTeresa and BaakirBaakir.
Musimy wspierać ich rozwiązania
i ich pomysły.
14:57
We mustmusi leveragewpływ theirich solutionsrozwiązania
and theirich ideaspomysły.
Musimy wysłuchać ich prawdziwych historii,
15:01
We mustmusi listen to theirich trueprawdziwe storieshistorie,
ich pięknie skomplikowanych historii.
15:04
theirich more beautifullyestetycznie complexzłożony storieshistorie.
Dziękuję.
15:07
Thank you.
(Brawa)
15:09
(ApplauseAplauz)
Translated by Rysia Wand
Reviewed by Gosia Giermasinska

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com