English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mija Berdsong (Mia Birdsong): Priča koju pričamo o siromaštvu nije istinita

Filmed
Views 1,655,771

Kao globalna zajednica, svi mi želimo da okončamo siromaštvo. Mija Berdsong predlaže odlično mesto za početak: hajde da odamo počast veštinama, energiji i inicijativama kojima siromašni ljudi svakodnevno doprinose borbi. Ona traži da iznova pogledamo ljude u stanju siromaštva: oni možda jesu bez prebijene pare - ali nisu prebijeni.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

Poslednjih 50 godina,
00:12
For the last 50 years,
dosta pametnih, dobro snabdevenih ljudi -
neki od vas, bez sumnje -
00:15
a lot of smart, well-resourced people --
some of you, no doubt --
pokušavali su da otkriju
kako smanjiti siromaštvo
00:20
have been trying to figure out
how to reduce poverty
u Sjedinjenim Državama.
00:23
in the United States.
Ljudi su stvorili i uložili milione dolara
00:26
People have created and invested
millions of dollars
u neprofitne organizacije
00:30
into non-profit organizations
sa misijom pomaganja
ljudima koji su siromašni.
00:32
with the mission of helping
people who are poor.
Osnovali su ekspertske organizacije
00:36
They've created think tanks
koje izučavaju pitanja poput obrazovanja,
stvaranja poslova i izgradnje resursa,
00:38
that study issues like education,
job creation and asset-building,
a zatim se zalagali da politika podrži
naše najmarginalizovanije zajednice.
00:43
and then advocated for policies to support
our most marginalized communities.
Pisali su knjige i kolumne
i držali strastvene govore,
00:48
They've written books and columns
and given passionate speeches,
osuđujući jaz u bogatstvu
zbog kojeg je sve više i više ljudi
00:52
decrying the wealth gap
that is leaving more and more people
ukopano na najnižem dnu lestvice prihoda.
00:56
entrenched at the bottom end
of the income scale.
Ta nastojanja su pomogla.
01:00
And that effort has helped.
Ipak, to nije dovoljno.
01:02
But it's not enough.
Naše stope siromaštva poslednjih 50 godina
se nisu toliko promenile,
01:04
Our poverty rates haven't changed
that much in the last 50 years,
otkada je pokrenut rat protiv siromaštva.
01:07
since the War on Poverty was launched.
Ovde sam da bih vam rekla
01:10
I'm here to tell you
da smo prevideli
najsnažniji i najpraktičniji resurs.
01:12
that we have overlooked
the most powerful and practical resource.
Evo ga:
01:18
Here it is:
ljudi koji su siromašni.
01:20
people who are poor.
Gore u levom uglu
su Džiobana, Sintija i Berta.
01:23
Up in the left-hand corner
is Jobana, Sintia and Bertha.
Upoznale su se
kada su sve imale sitnu decu,
01:27
They met when they all had small children,
preko časova roditeljstva
u centru za porodične resurse
01:29
through a parenting class
at a family resource center
01:32
in San Francisco.
u San Francisku.
Dok su se zajedno razvijale
kao roditelji i prijatelji,
01:34
As they grew together
as parents and friends,
dosta su pričale o tome koliko je teško
01:38
they talked a lot about how hard it was
zaraditi novac kada su vam deca mala.
01:40
to make money when your kids are little.
Dnevni boravak za decu je skup,
košta više nego što bi zaradile na poslu.
01:42
Child care is expensive,
01:44
more than they'd earn in a job.
Njihovi muževi su radili,
01:46
Their husbands worked,
01:47
but they wanted to contribute
financially, too.
ali i one su želele
da doprinesu finansijski.
Stoga su skovale plan.
01:49
So they hatched a plan.
Započele su posao sa čišćenjem.
01:51
They started a cleaning business.
Izlepile su flajere po naselju
01:54
They plastered neighborhoods with flyers
i podelile vizit karte
svojim porodicama i prijateljima
01:56
and handed business cards out
to their families and friends,
i uskoro su ih zvali klijenti.
01:59
and soon, they had clients calling.
Dve od njih bi očistile
kancelariju ili kuću,
02:01
Two of them would clean
the office or house
a jedna od njih bi čuvala decu.
02:04
and one of them would watch the kids.
Rotirale su se oko toga ko bi čistio,
a ko bi čuvao decu.
02:06
They'd rotate who'd cleaned
and who'd watch the kids.
(Smeh) To je sjajno, zar ne?
02:09
(Laughs) It's awesome, right?
(Smeh)
02:11
(Laughter)
I delile su novac na tri dela.
02:12
And they split the money three ways.
02:14
It was not a full-time gig,
Nisu imale puno radno vreme,
02:16
no one could watch
the little ones all day.
niko nije mogao da čuva klince ceo dan,
ali je značilo njihovim porodicama.
02:18
But it made a difference
for their families.
Dodatni novac za račune
kada su skraćeni muževljevi sati rada.
02:22
Extra money to pay for bills
when a husband's work hours were cut.
Novac za kupovinu odeće deci dok rastu.
02:27
Money to buy the kids clothes
as they were growing.
Malo dodatnog novca u džepu
02:30
A little extra money in their pockets
da bi osetile nešto nezavisnosti.
02:32
to make them feel some independence.
U desnom gornjem uglu
su Tereza i njena ćerka Brijana.
02:34
Up in the top-right corner
is Theresa and her daughter, Brianna.
Brijana je jedno od one dece
02:39
Brianna is one of those kids
sa živahnom, zaraznom,
društvenom ličnošću.
02:40
with this sparkly, infectious,
outgoing personality.
Na primer, kada se Rouzi,
02:45
For example, when Rosie,
devojčica koja je govorila samo španski,
doselila pored njih,
02:47
a little girl who spoke only Spanish,
moved in next door,
Brijana, koja je govorila samo engleski,
02:50
Brianna, who spoke only English,
pozajmila je tablet svoje majke
i pronašla aplikaciju za prevođenje
02:52
borrowed her mother's tablet
and found a translation app
02:56
so the two of them could communicate.
da bi njih dve mogle da komuniciraju.
(Smeh)
02:58
(Laughter)
Znam, je l' da?
02:59
I know, right?
Rouzina porodica pripisuje Brijani zasluge
za pomaganje Rouzi da nauči engleski.
03:00
Rosie's family credits Brianna
with helping Rosie to learn English.
Pre nekoliko godina,
03:05
A few years ago,
Brijana je počela da se upinje akademski.
03:07
Brianna started to struggle academically.
Postajala je frustrirana i nekako povučena
03:10
She was growing frustrated
and kind of withdrawn
i ponašala se neprimereno na časovima.
03:14
and acting out in class.
Njena majka je bila veoma uznemirena
zbog onog što se dešavalo.
03:17
And her mother was heartbroken
over what was happening.
Zatim su saznali
da će morati da ponavlja drugi razred
03:21
Then they found out that she was going
to have to repeat second grade
i Brijana je bila očajna.
03:24
and Brianna was devastated.
Njena majka se osećala beznadežno,
preplavljeno i usamljeno
03:27
Her mother felt hopeless
and overwhelmed and alone
jer je znala da njena ćerka
ne dobija podršku koja joj je potrebna,
03:32
because she knew that her daughter
was not getting the support she needed,
a nije znala kako da joj pomogne.
03:35
and she did not know how to help her.
Jednog popodneva, Tereza se našla
sa grupom prijateljica
03:37
One afternoon, Theresa was catching up
with a group of friends,
i jedna od njih je upitala:
03:41
and one of them said,
„Tereza, kako si?”
03:42
"Theresa, how are you?"
Briznula je u plač.
03:45
And she burst into tears.
Kada je podelila svoju priču,
jedna od prijateljica je rekla:
03:47
After she shared her story,
one of her friends said,
„Prošla sam kroz isto to
sa svojim sinom pre oko godinu dana.”
03:51
"I went through the exact same thing
with my son about a year ago."
03:54
And in that moment,
U tom trenutku,
Tereza je shvatila
da je dobar deo njene borbe
03:55
Theresa realized
that so much of her struggle
bio u tome što nije imala nikoga
sa kim bi o tome razgovarala.
03:57
was not having anybody
to talk with about it.
Zato je osnovala grupu podrške
za roditelje poput nje.
04:00
So she created a support group
for parents like her.
Na prvom susretu
je bila ona i još dvoje ljudi,
04:05
The first meeting was her
and two other people.
ali vest se proširila
i uskoro se 20, 30 ljudi
04:08
But word spread, and soon
20 people, 30 people
04:11
were showing up for these
monthly meetings that she put together.
pojavilo na mesečnim sastancima
koje je organizovala.
Stigla je od osećanja bespomoćnosti
04:14
She went from feeling helpless
do shvatanja koliko je u stanju
da podrži svoju ćerku
04:17
to realizing how capable she was
of supporting her daughter,
uz podršku drugih ljudi
koji su prolazili kroz iste borbe.
04:20
with the support of other people
who were going through the same struggle.
Brijani fantastično ide -
odlično joj ide akademski
04:24
And Brianna is doing fantastic --
she's doing great academically
i društveno.
04:27
and socially.
U sredini je moj čovek Bakir,
04:29
That in the middle is my man Baakir,
stoji ispred Blekstar kafića sa knjigama,
04:33
standing in front of
BlackStar Books and Caffe,
kojim on rukovodi u delu svoje kuće.
04:36
which he runs out of part of his house.
Dok ulazite kroz vrata,
04:38
As you walk in the door,
Bakir vas pozdravlja
sa „Dobrodošli u crnu kuću”.
04:40
Baakir greets you
with a "Welcome black home."
(Smeh)
04:43
(Laughter)
Kada uđete, možete da naručite
alžirsku sušenu piletinu,
04:46
Once inside, you can order
some Algiers jerk chicken,
možda veganski hamburger sa orasima,
04:50
perhaps a vegan walnut burger,
ili ćureći semič.
04:53
or jive turkey sammich.
To je semič - a ne sendvič.
04:55
And that's sammich -- not sandwich.
Obrok morate završiti
uz koju kap neobranog mleka,
04:58
You must finish your meal
with a buttermilk drop,
koje je na par mesta
iznad američkih šupljih krofni
05:02
which is several steps above a donut hole
05:05
and made from a very secret family recipe.
i napravljeno po vrlo posebnom
porodičnom receptu.
Zaista, vrlo je tajanstven,
neće vam ga otkriti.
05:08
For real, it's very secret,
he won't tell you about it.
Međutim, Blekstar je mnogo više od kafića.
05:11
But BlackStar is much more than a café.
Za decu u komšiluku,
05:15
For the kids in the neighborhood,
to je mesto gde odlaze posle škole
radi pomoći oko domaćeg zadatka.
05:16
it's a place to go after school
to get help with homework.
Za odrasle, to je mesto gde idu
05:19
For the grown-ups, it's where they go
da saznaju šta se dešava u komšiluku
05:21
to find out what's going on
in the neighborhood
i da dele utiske sa prijateljima.
05:23
and catch up with friends.
To je mesto održavanja nastupa.
05:25
It's a performance venue.
To je dom pesnika, muzičara i umetnika.
05:26
It's a home for poets,
musicians and artists.
Bakir i njegova partnerka Nikol,
05:30
Baakir and his partner Nicole,
sa svojom bebom privezanom za njena leđa,
05:32
with their baby girl strapped to her back,
tamo su u mešavini svega toga,
05:34
are there in the mix of it all,
služe kafu,
05:36
serving up a cup of coffee,
uče decu kako da igraju mankalu,
05:38
teaching a child how to play Mancala,
ili slikaju plakat
za predstojeći događaj u zajednici.
05:40
or painting a sign
for an upcoming community event.
Ja sam radila sa ljudima kao što su oni
i učila sam od njih
05:44
I have worked with and learned
from people just like them
više od 20 godina.
05:48
for more than 20 years.
Organizovala sam
protiv zatvorskog sistema,
05:50
I have organized
against the prison system,
koji pogađa siromašne ljude,
05:52
which impacts poor folks,
naročito ljude crne kože,
urođenike i Latinoamerikance,
05:55
especially black, indigenous
and Latino folks,
05:57
at an alarming rate.
alarmantnom stopom.
Radila sam sa mladim ljudima
koji ispoljavaju nadu i obećanje,
05:59
I have worked with young people
who manifest hope and promise,
uprkos tome što su na udaru
rasističke discipline u svojim školama
06:03
despite being at the effect of racist
discipline practices in their schools,
i nasilja policije u svojim zajednicama.
06:07
and police violence in their communities.
Učila sam od porodica
06:10
I have learned from families
koje puštaju na slobodu
svoju domišljatost i izdržljivost
06:12
who are unleashing
their ingenuity and tenacity
da bi kolektivno stvorili svoja rešenja.
06:16
to collectively create
their own solutions.
A nisu fokusirani samo na novac.
06:18
And they're not just focused on money.
Bave se obrazovanjem,
stanovanjem, zdravstvom, zajednicom -
06:20
They're addressing education,
housing, health, community --
stvarima do kojih je svima nama stalo.
06:24
the things that we all care about.
Gde god da odem,
06:28
Everywhere I go,
vidim ljude koji su bez prebijene pare,
ali ne i prebijeni.
06:29
I see people who are broke but not broken.
Vidim ljude koji se bore
da ostvare svoje dobre ideje,
06:33
I see people who are struggling
to realize their good ideas,
kako bi mogli da stvore
bolji život za sebe,
06:37
so that they can create
a better life for themselves,
svoje porodice, svoje zajednice.
06:39
their families, their communities.
Džiobana, Sintija, Berta,
Tereza ​​i Bakir su pravilo,
06:43
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa
and Baakir are the rule,
a ne sjajni izuzetak.
06:49
not the shiny exception.
Ja sam izuzetak.
06:51
I am the exception.
Odrasla sam uz tihu ali žestoku
samohranu majku u Ročesteru, Njujorku.
06:54
I was raised by a quietly fierce
single mother in Rochester, New York.
Išla sam autobusima
u školu u predgrađu, iz komšiluka
06:59
I was bussed to a school
in the suburbs, from a neighborhood
07:02
that many of my classmates
and their parents considered dangerous.
koji su mnogi moji drugovi iz razreda
i njihovi roditelji smatrali opasnim.
Sa osam godina, bila sam ključonoša.
07:06
At eight, I was a latchkey kid.
Vratila bih se kući posle škole svaki dan,
uradila domaći i kućne poslove
07:08
I'd get myself home after school every day
and do homework and chores,
i čekala moju majku da se vrati kući.
07:13
and wait for my mother to come home.
Posle škole bih otišla
u prodavnicu na uglu
07:15
After school, I'd go to the corner store
i kupila konzervu raviola Šef Bojardi,
07:17
and buy a can of Chef Boyardee ravioli,
koje bih zagrejala na ringli
za svoju popodnevnu užinu.
07:20
which I'd heat up on the stove
as my afternoon snack.
Kad bih imala malo više para,
kupila bih pitu sa voćem „Domaćica”.
07:23
If I had a little extra money,
I'd buy a Hostess Fruit Pie.
07:25
(Laughter)
(Smeh)
Sa višnjom.
07:27
Cherry.
Nije dobra kao kap neobranog mleka.
07:28
Not as good as a buttermilk drop.
07:29
(Laughter)
(Smeh)
Bili smo siromašni kad sam bila dete,
07:30
We were poor when I was a kid.
ali sada posedujem kuću
u rastućem bogatom naselju
07:32
But now, I own a home
in a quickly gentrifying neighborhood
07:36
in Oakland, California.
u Oklandu, Kalifornija.
Izgradila sam karijeru.
07:38
I've built a career.
Moj muž je vlasnik preduzeća.
07:40
My husband is a business owner.
Imam penzioni račun.
07:43
I have a retirement account.
Mojoj ćerki nije dozvoljeno
ni da uključi šporet
07:46
My daughter is not even allowed
to turn on the stove
07:48
unless there's a grown-up at home
osim ako je odrasla osoba u kući
i to ne mora da uradi,
07:50
and she doesn't have to,
07:51
because she does not have to have
the same kind of self-reliance
jer ona ne mora da ima istu samostalnost
koju sam ja imala na njenom uzrastu.
07:54
that I had to at her age.
Raviole moje dece su organskog porekla
07:56
My kids' raviolis are organic
i pune stvari poput spanaća i sira rikote,
07:59
and full of things
like spinach and ricotta,
jer imam luksuz izbora
08:01
because I have the luxury of choice
kada se radi o tome šta moja deca jedu.
08:04
when it comes to what my children eat.
Ja sam izuzetak,
08:06
I am the exception,
ne zato što sam talentovanija od Bakira
08:08
not because I'm more talented than Baakir
08:10
or my mother worked any harder
than Jobana, Sintia or Bertha,
ili zato što je moja majka više radila
od Džiobane, Sintije ili Berte,
ili je više brinula od Tereze.
08:14
or cared any more than Theresa.
Marginalizovane zajednice su pune
pametnih, talentovanih ljudi,
08:17
Marginalized communities are full
of smart, talented people,
koji se guraju, rade i donose novine,
08:22
hustling and working and innovating,
baš kao naši najcenjeniji
i najnagrađivaniji direktori.
08:24
just like our most revered
and most rewarded CEOs.
Pune su ljudi koji crpe snagu
iz svoje izdržljivosti
08:28
They are full of people
tapping into their resilience
da bi ustali svakog dana,
da bi odveli decu u školu
08:31
to get up every day,
get the kids off to school
i da bi otišli
na nedovoljno plaćene poslove,
08:34
and go to jobs that don't pay enough,
ili da bi stekli obrazovanje
koje će ih ostaviti u dugovima.
08:36
or get educations
that are putting them in debt.
08:38
They are full of people applying
their savvy intelligence
Pune su ljudi koji primenjuju
svoju pronicljivu inteligenciju
da rastegnu minimalnu platu,
08:43
to stretch a minimum wage paycheck,
ili balansiraju posao i nešto sa strane
da bi sastavili kraj s krajem.
08:46
or balance a job and a side hustle
to make ends meet.
Pune su ljudi koji rade za sebe i druge,
08:49
They are full of people
doing for themselves and for others,
bilo da se radi o podizanju lekova
za starijeg komšiju,
08:53
whether it's picking up medication
for an elderly neighbor,
ili pozajmici novca da brat ili sestra
mogu da plate telefonski račun
08:56
or letting a sibling borrow some money
to pay the phone bill,
ili kad samo treba
da se pripaze dece iz komšiluka
09:00
or just watching out
for the neighborhood kids
od prednjih stepenica.
09:02
from the front stoop.
Ja sam izuzetak zbog sreće i privilegija,
09:05
I am the exception
because of luck and privilege,
ne zbog napornog rada,
09:08
not hard work.
a nisam skromna niti se degradiram -
09:09
And I'm not being modest
or self-deprecating --
ja sam neverovatna.
09:12
I am amazing.
(Smeh)
09:13
(Laughter)
Ipak, većina ljudi naporno radi.
09:14
But most people work hard.
Naporan rad je zajednički imenitelj
u ovoj jednačini,
09:16
Hard work is the common
denominator in this equation,
i umorna sam od priče koju pričamo
09:21
and I'm tired of the story we tell
kako naporan rad vodi uspehu,
09:23
that hard work leads to success,
jer to omogućava -
09:26
because that allows --
hvala -
09:27
Thank you.
(Aplauz)
09:28
(Applause)
jer ta priča dopušta da mi koji uspemo
verujemo da to zaslužujemo
09:33
... because that story allows those of us
who make it to believe we deserve it,
i implicira
09:38
and by implication,
da oni koji ne uspeju, to ni ne zaslužuju.
09:39
those who don't make it don't deserve it.
Govorimo sebi, u nekom kutku uma,
09:42
We tell ourselves,
in the back of our minds,
a ponekad i naglas:
09:44
and sometimes in the front of our mouths,
„Mora da nešto nije u redu
sa tim jadnicima.”
09:46
"There must be something a little wrong
with those poor people."
Imamo širok opseg uverenja
09:49
We have a wide range of beliefs
o tome šta to nije u redu.
09:51
about what that something wrong is.
Neki ljudi pričaju
kako su siromašni lenji gotovani
09:53
Some people tell the story
that poor folks are lazy freeloaders
koji varaju i lažu
da bi se izvukli od poštenog rada.
09:56
who would cheat and lie
to get out of an honest day's work.
Drugi više vole priču
o tome da su siromašni bespomoćni
10:00
Others prefer the story
that poor people are helpless
i da su verovatno imali nemarne roditelje
koji im nisu dovoljno čitali,
10:03
and probably had neglectful parents
that didn't read to them enough,
a samo da su im rekli šta da rade
i da su im pokazali pravi put,
10:06
and if they were just told what to do
10:08
and shown the right path,
10:10
they could make it.
mogli su uspeti.
Za svaku priču koju čujem
koja demonizuje siromašne samohrane majke
10:11
For every story I hear demonizing
low-income single mothers
ili odsutne očeve,
10:18
or absentee fathers,
što je način na koji ljudi
posmatraju moje roditelje,
10:19
which is how people
might think of my parents,
imam 50 koje iznose drugačiju priču
o istim takvim ljudima,
10:22
I've got 50 that tell a different story
about the same people,
koji se pojavljuju svakoga dana
i daju sve od sebe.
10:27
showing up every day and doing their best.
10:30
I'm not saying that some
of the negative stories aren't true,
Ne kažem da pojedine
od negativnih priča nisu istinite,
ali te slike nam ne omogućavaju
da zaista vidimo ljude onakim kakvi jesu,
10:34
but those stories allow us
to not really see who people really are,
jer nam ne prikazuju celu sliku.
10:40
because they don't paint a full picture.
Poluistine i ograničeni zapleti
su nas ubedili
10:43
The quarter-truths and limited
plot lines have us convinced
da siromašni ljudi imaju problem
koji treba rešiti.
10:47
that poor people are a problem
that needs fixing.
Šta ako bismo prepoznali
da su ljudi oni koji rade,
10:51
What if we recognized
that what's working is the people
a da je naš pristup ono što je pokvareno?
10:55
and what's broken is our approach?
Šta ako bismo shvatili
da su eksperti koje tražimo,
10:58
What if we realized that the experts
we are looking for,
ekperti koji su nam potrebni
da ih sledimo,
11:01
the experts we need to follow,
upravo siromašni ljudi?
11:03
are poor people themselves?
Šta bi bilo kada bismo,
umesto nametanja rešenja,
11:05
What if, instead of imposing solutions,
dodali vatru
11:08
we just added fire
na njihov već postojeći plamen?
11:10
to the already-burning flame
that they have?
Ne usmeravajući -
11:13
Not directing --
čak ni osnažujući -
11:16
not even empowering --
već samo podstičući njihovu inicijativu.
11:18
but just fueling their initiative.
Malo severnije odavde,
11:22
Just north of here,
imamo primer kako bi to moglo izgledati:
11:23
we have an example
of what this could look like:
Silicijumska dolina.
11:26
Silicon Valley.
Čitava industrija preduzetničkog kapitala
je odrasla sa uverenjem da,
11:28
A whole venture capital industry
has grown up around the belief
ako ljudi imaju dobre ideje
i želju da ih izraze,
11:32
that if people have good ideas
and the desire to manifest them,
treba da im damo mnogo, mnogo para.
11:37
we should give them lots
and lots and lots of money.
(Smeh)
11:41
(Laughter)
Zar ne? Ali gde je naša strategija
za Terezu i Bakira?
11:42
Right? But where is our strategy
for Theresa and Baakir?
Nema inkubatora za njih,
11:47
There are no incubators for them,
nema akceleratora, nema stipendija.
11:49
no accelerators, no fellowships.
Kako se to Džiobana, Sintija i Berta
zapravo razlikuju
11:52
How are Jobana, Sintia and Bertha
really all that different
od bilo kog Marka Cukerberga na svetu?
11:56
from the Mark Zuckerbergs of the world?
Bakir ima iskustvo i staž.
11:58
Baakir has experience and a track record.
Stavila bih svoj novac na njega.
12:01
I'd put my money on him.
Dakle, smatrajte ovo pozivom
na preispitivanje pogrešnih strategija.
12:04
So, consider this an invitation
to rethink a flawed strategy.
Hajde da zgrabimo ovu priliku
12:12
Let's grasp this opportunity
da ostavimo istrošene, pogrešne priče,
12:14
to let go of a tired, faulty narrative
a poslušamo i sagledamo istinite priče,
12:18
and listen and look for true stories,
lepše složene priče
12:21
more beautifully complex stories,
o tome ko su marginalizovani ljudi,
porodice i zajednice.
12:23
about who marginalized people
and families and communities are.
Odvojiću vreme
da se obratim svojim ljudima.
12:31
I'm going to take a minute
to speak to my people.
Ne možemo da čekamo
12:39
We cannot wait
da neko drugi ovo ispravi.
12:41
for somebody else to get it right.
Podsetimo se za šta smo sposobni;
12:45
Let us remember what we are capable of;
svega ono što smo izgradili
uz krv, znoj i snove;
12:48
all that we have built
with blood, sweat and dreams;
svih točkića koji se i dalje okreću;
12:52
all the cogs that keep turning;
svih ljudi koji ostaju na površini
zbog našeg mukotrpnog rada.
12:54
and the people kept afloat
because of our backbreaking work.
Setimo se da posedujemo magiju.
12:57
Let us remember that we are magic.
Ako vam je potrebno malo inspiracije
da osvežite pamćenje,
13:00
If you need some inspiration
to jog your memory,
čitajte „Parabolu o sejaču”
Oktavije Batler.
13:03
read Octavia Butler's
"Parable of the Sower."
Slušajte „Pismo iz Birmingemskog zatvora”
od velečasnog Kinga.
13:06
Listen to Reverend King's
"Letter from Birmingham Jail."
Poslušajte kako Suheir Hamad
recituje „Prvo pisanje otkada”,
13:10
Listen to Suheir Hammad recite
"First Writing Since,"
ili kako Esperanca Spalding
izvodi „Crno zlato”.
13:14
or Esperanza Spalding
perform "Black Gold."
Zadubite se u umetnost Kehinde Vajli
13:17
Set your gaze upon the art
of Kehinde Wiley
ili Favijane Rodrigez.
13:20
or Favianna Rodriguez.
Pogledajte ruke svoje bake
13:22
Look at the hands of your grandmother
ili u oči nekog ko vas voli.
13:28
or into the eyes of someone who loves you.
Mi smo čarobni.
13:32
We are magic.
Pojedinačno,
nemamo mnogo bogatstva ni moći,
13:35
Individually, we don't have
a lot of wealth and power,
ali kolektivno smo nezaustavljivi.
13:37
but collectively, we are unstoppable.
I trošimo mnogo svog vremena i energije
13:42
And we spend a lot of our time and energy
u organizovanju naše moći da bismo tražili
promenu sistema koji nisu stvoreni za nas.
13:44
organizing our power to demand change
from systems that were not made for us.
Umesto da pokušavamo da promenimo
niti postojećih načina,
13:51
Instead of trying to alter
the fabric of existing ways,
hajde da ispletemo i izrežemo
novu žestoku tkaninu.
13:55
let's weave and cut some fierce new cloth.
Hajde da upotrebimo
nešto naše znatne kolektivne snage
13:58
Let's use some of our
substantial collective power
u pravcu pronalaženja i oživljavanja
14:01
toward inventing and bringing to life
novih načina postojanja
koji funkcionišu za nas.
14:03
new ways of being that work for us.
Dezmond Tutu govori o konceptu ubuntu
14:07
Desmond Tutu talks
about the concept of ubuntu,
u kontekstu procesa
za istinu i pomirenje Južne Afrike
14:12
in the context of South Africa's
Truth and Reconciliation process
sa kojim su otpočeli nakon aparthejda.
14:16
that they embarked on after apartheid.
On kaže da to znači:
14:18
He says it means,
„Moja ljudskost je upletena,
neraskidivo povezana, sa tvojom;
14:20
"My humanity is caught up,
is inextricably bound up, in yours;
pripadamo skupini života.”
14:26
we belong to a bundle of life."
Skupini života.
14:32
A bundle of life.
Proces za istinu i pomirenje
14:36
The Truth and Reconciliation process
započeo je podizanjem glasova
onih koji se ranije nisu čuli.
14:37
started by elevating
the voices of the unheard.
Ako ova zemlja hoće da ispuni
svoja obećanja slobode i pravde za sve,
14:42
If this country is going to live up to its
promise of liberty and justice for all,
onda moramo da povisimo
glasove naših nečujnih,
14:48
then we need to elevate
the voices of our unheard,
ljudi kao što su Džiobana,
Sintija i Berta,
14:51
of people like Jobana,
Sintia and Bertha,
Tereza i Bakir.
14:54
Theresa and Baakir.
Moramo iskoristiti
njihova rešenja i ideje.
14:57
We must leverage their solutions
and their ideas.
Moramo poslušati njihove istinite priče,
15:01
We must listen to their true stories,
njihove prelepe složene priče.
15:04
their more beautifully complex stories.
Hvala.
15:07
Thank you.
(Aplauz)
15:09
(Applause)
Translated by Ivana Krivokuća
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 30 years fighting and loving for social justice and liberation. She is the Co-Director of Family Story, an organization working to expand our understanding of what makes a "good" family to include a diversity of arrangements. Before Family Story, Mia was Vice President of the Family Independence Initiative (FII), which uses data to illuminate the initiative low-income families take to improve their lives. At FII, she created and curated the Torchlight Prize, an award for groups of regular people working together to strengthen their own communities. Birdsong also co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.

An avid generalist, Birdsong's wide-range of experience includes volunteering and organizing for the prison abolition organization Critical Resistance, years spent in the publishing industry, working in the youth development and health education field as a trainer and educator, apprenticing as a midwife, studying and practicing herbal medicine, building houses, and performing country music.

A frequent speaker and writer on low-income families and communities, social capital, and collective self-organizing, Mia has been published in the Stanford Innovation Review, the Huffington Post, On Being and The Good Men Project. She has also guest lectured at UC Berkeley.

She is a graduate of Oberlin College and an Ascend Fellow of the Aspen Institute. She sits on the Board of Directors of the Tannery World Dance & Cultural Center and the North Oakland Community Charter School.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com