English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

מיה בירדסונג: הסיפור שאנחנו מספרים על העוני לא נכון

Filmed:
1,726,789 views

כקהילה גלובלית, כולנו רוצים למגר את העוני, מיה בירדסונג מציעה מקום נהדר להתחיל: בואו נכבד את הכישורים, הדחף והיוזמה שאנשים עניים מביאים למאבק היום יומי. היא מבקשת מאיתנו להביט שוב באנשים ששקועים בעוני: הם אולי עניים -- אבל הם לא שבורים.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

For the last 50 yearsשנים,
במשך 50 השנים האחרונות,
00:12
a lot of smartלִכאוֹב, well-resourcedהיטב משאבים people --
some of you, no doubtספק --
הרבה אנשים חכמים ובעלי משאבים --
כמה מכם, אין ספק --
00:15
have been tryingמנסה to figureדמות out
how to reduceלְהַפחִית povertyעוני
ניסו להבין איך להפחית את העוני
00:20
in the Unitedמאוחד Statesמדינות.
בארצות הברית.
00:23
People have createdשנוצר and investedמוּשׁקָע
millionsמיליונים of dollarsדולר
אנשים יצרו והשקיעו מליוני דולרים
00:26
into non-profitללא כוונת רווח organizationsארגונים
לארגונים ללא מטרות רווח
00:30
with the missionמשימה of helpingמָנָה
people who are poorעני.
במטרה לעזור לאנשים עניים.
00:32
They'veהם עשו זאת createdשנוצר think tanksטנקים
הם יצרו צוותי חשיבה
00:36
that studyלימוד issuesנושאים like educationהַשׂכָּלָה,
jobעבודה creationיצירה and asset-buildingבניית נכסים,
שחוקרים נושאים כמו חינוך,
יצירת עבודות ובניית נכסים,
00:38
and then advocatedדגל for policiesמדיניות to supportתמיכה
our mostרוב marginalizedשוליים communitiesקהילות.
ואז טענו למדיניות לתמיכה
בקהילות הכי נחשלות.
00:43
They'veהם עשו זאת writtenכתוב booksספרים and columnsעמודות
and givenנָתוּן passionateמלא רגש speechesנאומים,
הם כתבו ספרים וטורים
ונתנו נאומים מלאי תשוקה,
00:48
decryingמתייבש the wealthעוֹשֶׁר gapפער
that is leavingעֲזִיבָה more and more people
מבכים על פער העושר
שמשאיר יותר ויותר אנשים
00:52
entrenchedמושרשת at the bottomתַחתִית endסוֹף
of the incomeהַכנָסָה scaleסוּלָם.
מחופרים בתחתית סולם השכר.
00:56
And that effortמַאֲמָץ has helpedעזר.
והמאמץ הזה עזר.
01:00
But it's not enoughמספיק.
אבל זה לא מספיק.
01:02
Our povertyעוני ratesתעריפים haven'tלא changedהשתנה
that much in the last 50 yearsשנים,
רמות העוני שלנו לא השתנו
כל כך ב 50 השנים האחרונות,
01:04
sinceמאז the Warמִלחָמָה on Povertyעוני was launchedMANAG מספר.
מאז שהמלחמה בעוני שוגרה.
01:07
I'm here to tell you
אני פה להגיד לכם
01:10
that we have overlookedלהתעלם
the mostרוב powerfulחָזָק and practicalמַעֲשִׂי resourceמַשׁאָב.
שהתעלמנו מהמשאב הכי חזק ופרקטי.
01:12
Here it is:
הנה הוא:
01:18
people who are poorעני.
אנשים עניים.
01:20
Up in the left-handיד שמאל cornerפינה
is Jobanaיובנה, Sintiaסינטיה and Berthaברטה.
למעלה בפינה השמאלית
יש את ג'יובנה, סינתיה וברתה.
01:23
They metנפגש when they all had smallקָטָן childrenיְלָדִים,
הם נפגשו כשהיו להם ילדים קטנים,
01:27
throughדרך a parentingהורות classמעמד
at a familyמִשׁפָּחָה resourceמַשׁאָב centerמֶרְכָּז
בשיעורי הורות במרכז משאבי הורות
01:29
in Sanברג Franciscoפרנסיסקו.
בסן פרנסיסקו.
01:32
As they grewגדל togetherיַחַד
as parentsהורים and friendsחברים,
כשהם גדלו יחד כהורים וחברים,
01:34
they talkedדיבר a lot about how hardקָשֶׁה it was
הם דיברו הרבה על כמה קשה זה
01:38
to make moneyכֶּסֶף when your kidsילדים are little.
להרוויח כסף כשהילדים שלכם קטנים.
01:40
Childיֶלֶד careלְטַפֵּל is expensiveיָקָר,
טיפול בילדים הוא יקר,
01:42
more than they'dהם היו earnלהרוויח in a jobעבודה.
יותר משהם הרוויחו בעבודה.
01:44
Theirשֶׁלָהֶם husbandsבעלים workedעבד,
הבעלים שלהם עבדו,
01:46
but they wanted to contributeלתרום
financiallyכלכלית, too.
אבל הן גם רצו לתמוך כלכלית.
01:47
So they hatchedקעקוע a planלְתַכְנֵן.
אז הן העלו תוכנית.
01:49
They startedהתחיל a cleaningלנקות businessעֵסֶק.
הן התחילו עסק לניקיון.
01:51
They plasteredמְטוּיָח neighborhoodsשכונות with flyersפליירים
הן תלו פליירים בכל רחבי השכונה
01:54
and handedביד businessעֵסֶק cardsקלפים out
to theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות and friendsחברים,
וחילקו כרטיסי ביקור
למשפחות שלהן ולחברים,
01:56
and soonבקרוב, they had clientsלקוחות callingיִעוּד.
ובמהרה, התקשרו אליהן לקוחות.
01:59
Two of them would cleanלְנַקוֹת
the officeמִשׂרָד or houseבַּיִת
שתיים מהן היו מנקות את המשרד או הבית
02:01
and one of them would watch the kidsילדים.
ואחת מהן היתה שומרת על הילדים.
02:04
They'dהם היו rotateלְסוֹבֵב who'dמי היה cleanedנקי
and who'dמי היה watch the kidsילדים.
הן היו מתחלפות במי מנקה ומי צופה בילדים.
02:06
(Laughsצוחק) It's awesomeמדהים, right?
(צחוק) זה מעולה, נכון?
02:09
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:11
And they splitלְפַצֵל the moneyכֶּסֶף threeשְׁלוֹשָׁה waysדרכים.
והן חילקו את הכסף לשלוש.
02:12
It was not a full-timeזמן מלא gigחלטורה,
זו לא היתה עבודה במשרה מלאה,
02:14
no one could watch
the little onesיחידות all day.
אף אחד לא היה יכול
לשמור על הקטנים כל היום.
02:16
But it madeעָשׂוּי a differenceהֶבדֵל
for theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות.
אבל זה עשה שינוי למשפחות שלהן.
02:18
Extraתוֹסֶפֶת moneyכֶּסֶף to payלְשַׁלֵם for billsשטרות
when a husband'sשל בעלה work hoursשעות were cutגזירה.
כסף נוסף לשלם את החשבונות
כששעות עבודת הבעל נחתכו.
02:22
Moneyכֶּסֶף to buyלִקְנוֹת the kidsילדים clothesבגדים
as they were growingגָדֵל.
כסף לקנות לילדים בגדים כשהם גדלו.
02:27
A little extraתוֹסֶפֶת moneyכֶּסֶף in theirשֶׁלָהֶם pocketsכיסים
מעט יותר כסף בכיסים שלהם
02:30
to make them feel some independenceעצמאות.
כדי לגרום להן להרגיש יותר עצמאיות.
02:32
Up in the top-rightלמעלה מימין cornerפינה
is Theresaיש and her daughterבַּת, Briannaבריאנה.
למעלה בפינה הימנית
נמצאת תרזה וביתה, בריאנה,
02:34
Briannaבריאנה is one of those kidsילדים
בריאנה היא אחת הילדות
02:39
with this sparklyנוצץ, infectiousמִדַבֵּק,
outgoingיוֹצֵא personalityאִישִׁיוּת.
עם אישיות נוצצת, מדבקת ומוחצנת.
02:40
For exampleדוגמא, when Rosieרוזי,
לדוגמה, כשרוזי,
02:45
a little girlילדה who spokeדיבר only Spanishספרדית,
movedנִרגָשׁ in nextהַבָּא doorדלת,
ילדה קטנה שדיברה רק ספרדית,
עברה לבית השכן,
02:47
Briannaבריאנה, who spokeדיבר only Englishאנגלית,
בריאנה, שדיברה רק אנגלית,
02:50
borrowedשָׁאוּל her mother'sשל אמא tabletלוּחַ
and foundמצאתי a translationתִרגוּם appאפליקציה
שאלה את הטאבלט של אימה
ומצאה אפליקצית תרגום
02:52
so the two of them could communicateלתקשר.
כך ששתיהן יכלו לתקשר.
02:56
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:58
I know, right?
אני יודעת, נכון?
02:59
Rosie'sשל רוזי familyמִשׁפָּחָה creditsנקודות זכות Briannaבריאנה
with helpingמָנָה Rosieרוזי to learnלִלמוֹד Englishאנגלית.
המשפחה של רוזי נותנת קרדיט לבריאנה
בלעזור לרוזי ללמוד אנגלית.
03:00
A fewמְעַטִים yearsשנים agoלִפנֵי,
לפני כמה שנים,
03:05
Briannaבריאנה startedהתחיל to struggleמַאֲבָק academicallyאקדמית.
בריאנה התחילה להאבק אקדמית.
03:07
She was growingגָדֵל frustratedמְתוּסכָּל
and kindסוג of withdrawnנסוגה
התסכול שלה גדל והיא נסגרה
03:10
and actingמשחק out in classמעמד.
ועשתה שטויות בכיתה.
03:14
And her motherאִמָא was heartbrokenשְׁבוּר לֵב
over what was happeningמתרחש.
ואימה היתה שבורה בקשר למה שקרה.
03:17
Then they foundמצאתי out that she was going
to have to repeatחזור secondשְׁנִיָה gradeכיתה
אז הם גילו שהיא תצטרך לחזור על כיתה ב'
03:21
and Briannaבריאנה was devastatedהרוס.
ובריאנה היתה הרוסה.
03:24
Her motherאִמָא feltהרגיש hopelessאָבוּד
and overwhelmedהמום and aloneלבד
אימה הרגישה חסרת אונים ומוכרעת ולבד
03:27
because she knewידע that her daughterבַּת
was not gettingמקבל the supportתמיכה she neededנָחוּץ,
בגלל שהיא ידעה שבתה לא קיבלה
את כל התמיכה שהיא צריכה,
03:32
and she did not know how to help her.
והיא לא ידעה איך לעזור לה.
03:35
One afternoonאחרי הצהריים, Theresaיש was catchingמִדַבֵּק up
with a groupקְבוּצָה of friendsחברים,
אחר צהריים אחד, תרזה תפסה קבוצת חברים,
03:37
and one of them said,
ואחד מהם אמר,
03:41
"Theresaיש, how are you?"
"תרזה, מה שלומך?"
03:42
And she burstהִתפָּרְצוּת into tearsדמעות.
והיא פרצה בדמעות.
03:45
After she sharedמְשׁוּתָף her storyכַּתָבָה,
one of her friendsחברים said,
אחרי שהיא חלקה את הסיפור, אחד מחבריה אמר,
03:47
"I wentהלך throughדרך the exactמְדוּיָק sameאותו thing
with my sonבֵּן about a yearשָׁנָה agoלִפנֵי."
"עברתי בדיוק את אותו הדבר
עם בני לפני שנה."
03:51
And in that momentרֶגַע,
באותו רגע,
03:54
Theresaיש realizedהבין
that so much of her struggleמַאֲבָק
תרזה הבינה שכל כך הרבה מהמאמץ שלה
03:55
was not havingשיש anybodyמִישֶׁהוּ
to talk with about it.
היה שלא היה לה עם מי לדבר על זה.
03:57
So she createdשנוצר a supportתמיכה groupקְבוּצָה
for parentsהורים like her.
אז היא יצרה קבוצת תמיכה להורים כמוה.
04:00
The first meetingפְּגִישָׁה was her
and two other people.
הפגישה הראשונה הייתה
היא ושני אנשים נוספים.
04:05
But wordמִלָה spreadהתפשטות, and soonבקרוב
20 people, 30 people
אבל המילה התפשטה,
ובמהרה 20 אנשים, 30 אנשים
04:08
were showingמראה up for these
monthlyיַרחוֹן meetingsפגישות that she put togetherיַחַד.
הגיעו למפגשים החודשיים האלה שהיא ארגנה.
04:11
She wentהלך from feelingמַרגִישׁ helplessחסר ישע
היא עברה מלהרגיש חסרת ישע
04:14
to realizingמימוש how capableבעל יכולת she was
of supportingתומך her daughterבַּת,
ללהבין כמה בעלת יכולת
היא היתה בתמיכה בבת שלה,
04:17
with the supportתמיכה of other people
who were going throughדרך the sameאותו struggleמַאֲבָק.
עם התמיכה של אנשים אחרים
שעברו את אותם מאבקים.
04:20
And Briannaבריאנה is doing fantasticפַנטַסטִי --
she's doing great academicallyאקדמית
ובריאנה מצליחה מעולה --
היא מצליחה מעולה אקדמית
04:24
and sociallyחברתית.
וחברתית.
04:27
That in the middleאֶמצַע is my man Baakirבקיר,
אז באמצע יש את הבחור שלי באקיר,
04:29
standingעוֹמֵד in frontחֲזִית of
BlackStarכוכב שחור Booksספרים and Caffeקפה,
עומד לפני בלאקסטאר ספרים וקפה,
04:33
whichאיזה he runsרץ out of partחֵלֶק of his houseבַּיִת.
שהוא מפעיל מחלק מהבית שלו.
04:36
As you walkלָלֶכֶת in the doorדלת,
כשאתם נכנסים בדלת,
04:38
Baakirבקיר greetsמברך you
with a "Welcomeברוך הבא blackשָׁחוֹר home."
באקיר מברך אתכם עם
"ברוכים הבאים לבית השחור."
04:40
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:43
Onceפַּעַם insideבְּתוֹך, you can orderלהזמין
some Algiersאלג'יר jerkאִידיוֹט chickenעוף,
כשאתם בפנים, אתם יכולים להזמין
בשר עוף מיובש אלג'ירי,
04:46
perhapsאוּלַי a veganטִבעוֹנִי walnutאגוז מלך burgerהמבורגר,
אולי בורגר אגוזים צמחוני,
04:50
or jivejive turkeyטורקיה sammichסאמיץ '.
או סאמיץ' הודו.
04:53
And that's sammichסאמיץ ' -- not sandwichכריך.
וזה סאמיץ', לא סנדוויץ'.
04:55
You mustצריך finishסִיוּם your mealארוחה
with a buttermilkחוּבצָה dropיְרִידָה,
אתם חייבים לסיים את הארוחה
עם פיסת חמאת חלב,
04:58
whichאיזה is severalכַּמָה stepsצעדים aboveמֵעַל a donutסופגניה holeחור
שזה אולי מספר צעדים מעל לחור של דונאט
05:02
and madeעָשׂוּי from a very secretסוֹד familyמִשׁפָּחָה recipeמַתכּוֹן.
ועשויים ממתכון משפחתי מאוד סודי.
05:05
For realאמיתי, it's very secretסוֹד,
he won'tרָגִיל tell you about it.
באמת, זה מאוד סודי, הוא לא יספר לכם על זה.
05:08
But BlackStarכוכב שחור is much more than a cafבית קפהé.
אבל בלאקסטאר הוא הרבה יותר מבית קפה.
05:11
For the kidsילדים in the neighborhoodשְׁכוּנָה,
עבור הילדים בשכונה,
05:15
it's a placeמקום to go after schoolבית ספר
to get help with homeworkשיעורי בית.
זה מקום ללכת אחרי בית הספר
כדי לקבל עזרה עם שיעורי הבית.
05:16
For the grown-upsמבוגרים, it's where they go
למבוגרים, הם הולכים לשם
05:19
to find out what's going on
in the neighborhoodשְׁכוּנָה
כדי לגלות מה קורה בשכונה
05:21
and catchלתפוס up with friendsחברים.
ולהתעדכן עם חברים.
05:23
It's a performanceביצועים venueמָקוֹם מִפגָשׁ.
זה מקום להופעות.
05:25
It's a home for poetsמשוררים,
musiciansמוזיקאים and artistsאמנים.
זה בית למשוררים, מוזיקאים ואמנים.
05:26
Baakirבקיר and his partnerבת זוג Nicoleניקול,
באקיר והשותפה שלו ניקול,
05:30
with theirשֶׁלָהֶם babyתִינוֹק girlילדה strappedקשור to her back,
עם הילדה הקטנה שלהם קשורה לגב,
05:32
are there in the mixלְעַרְבֵּב of it all,
באמצע של הכל,
05:34
servingמָנָה up a cupגָבִיעַ of coffeeקָפֶה,
מגישים כוס קפה,
05:36
teachingהוֹרָאָה a childיֶלֶד how to playלְשַׂחֵק MancalaMancala,
מלמדים ילד איך לשחק מנקלה,
05:38
or paintingצִיוּר a signסִימָן
for an upcomingהקרוב communityהקהילה eventמִקרֶה.
או צובעים שלט לארוע קהילתי מתקרב.
05:40
I have workedעבד with and learnedמְלוּמָד
from people just like them
עבדתי עם אנשים ולמדתי
מאנשים ממש כמוהם
05:44
for more than 20 yearsשנים.
במשך יותר מ 20 שנה.
05:48
I have organizedמְאוּרגָן
againstמול the prisonבית כלא systemמערכת,
ארגנתי נגד מערכת בתי הכלא,
05:50
whichאיזה impactsהשפעות poorעני folksאנשים,
שמשפיעים על אנשים עניים,
05:52
especiallyבמיוחד blackשָׁחוֹר, indigenousיְלִידִי
and Latinoלטינו folksאנשים,
בעיקר שחורים, ילידים ולטינים,
05:55
at an alarmingמדאיגה rateציון.
בקצב מרתיע.
05:57
I have workedעבד with youngצָעִיר people
who manifestלְהַפְגִין hopeלְקַווֹת and promiseהַבטָחָה,
עבדתי עם אנשים צעירים
שמממשים תקוה והבטחה,
05:59
despiteלמרות beingלהיות at the effectהשפעה of racistגִזעָן
disciplineמשמעת practicesשיטות in theirשֶׁלָהֶם schoolsבתי ספר,
למרות שהם תחת ההשפעה של
דיסיפלינות גזעניות בבתי הספר שלהם,
06:03
and policeמִשׁטָרָה violenceאַלִימוּת in theirשֶׁלָהֶם communitiesקהילות.
ואלימות משטרתית בקהילות שלהם.
06:07
I have learnedמְלוּמָד from familiesמשפחות
למדתי ממשפחות
06:10
who are unleashingשחרור
theirשֶׁלָהֶם ingenuityשְׁנִינוּת and tenacityעַקשָׁנוּת
שמשחררות את הגאוניות והיזמות
06:12
to collectivelyיַחַד createלִיצוֹר
theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ solutionsפתרונות.
לייצר קולקטיבית את הפתרונות שלהם.
06:16
And they're not just focusedמְרוּכָּז on moneyכֶּסֶף.
והם לא ממוקדים רק בכסף.
06:18
They're addressingפְּנִיָה educationהַשׂכָּלָה,
housingדיור, healthבְּרִיאוּת, communityהקהילה --
הם מטפלים בחינוך, בדיור,
בבריאות, בקהילה --
06:20
the things that we all careלְטַפֵּל about.
הדברים שחשובים לכולנו.
06:24
Everywhereבכל מקום I go,
בכל מקום אליו אני הולכת,
06:28
I see people who are brokeחסר פרוטה but not brokenשָׁבוּר.
אני רואה אנשים עניים אבל לא שבורים.
06:29
I see people who are strugglingנאבקת
to realizeלִהַבִין theirשֶׁלָהֶם good ideasרעיונות,
אני רואה אנשים שנאבקים לממש
את הרעיונות הטובים שלהם,
06:33
so that they can createלִיצוֹר
a better life for themselvesעצמם,
כך שהם יוכלו ליצור חיים טובים יותר לעצמם,
06:37
theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות, theirשֶׁלָהֶם communitiesקהילות.
המשפחות שלהם, הקהילות שלהם,
06:39
Jobanaיובנה, Sintiaסינטיה, Berthaברטה, Theresaיש
and Baakirבקיר are the ruleכְּלָל,
ג'יובנה, סינטיה, ברתה,
תרזה ובאקיר הם הכלל,
06:43
not the shinyמַברִיק exceptionיוצא מן הכלל.
לא החריגה הנוצצת,
06:49
I am the exceptionיוצא מן הכלל.
אני החריגה.
06:51
I was raisedמוּרָם by a quietlyבְּשֶׁקֶט fierceעַז
singleיחיד motherאִמָא in Rochesterרוצ'סטר, Newחָדָשׁ Yorkיורק.
אני גודלתי על ידי אם חד הורית
עזה ושקטה ברוצ'סטר, ניו יורק.
06:54
I was bussedבאוטובוס to a schoolבית ספר
in the suburbsפרברים, from a neighborhoodשְׁכוּנָה
הוסעתי לבית ספר בפרוורים, מהשכונה
06:59
that manyרב of my classmatesחברים לכיתה
and theirשֶׁלָהֶם parentsהורים consideredנחשב dangerousמְסוּכָּן.
שרבים מחברי לכיתה
והורייהם חשבו שהיא מסוכנת.
07:02
At eightשמונה, I was a latchkeyמַפְתֵחַ kidיֶלֶד.
בגיל שמונה, הייתי ילדת מפתח.
07:06
I'd get myselfעצמי home after schoolבית ספר everyכֹּל day
and do homeworkשיעורי בית and choresמטלות,
הייתי לוקחת את עצמי הביתה אחרי בית הספר
כל יום ועושה שיעורי בית ומטלות,
07:08
and wait for my motherאִמָא to come home.
ומחכה לאימי שתחזור הביתה.
07:13
After schoolבית ספר, I'd go to the cornerפינה storeחֲנוּת
אחרי בית הספר, הייתי הולכת לחנות הפינתית
07:15
and buyלִקְנוֹת a can of Chefשֶׁף Boyardeeבויארדי ravioliרביולי,
וקונה פחית של רביולי של שף בוירדי,
07:17
whichאיזה I'd heatחוֹם up on the stoveתַנוּר
as my afternoonאחרי הצהריים snackחָטִיף.
שהייתי מחממת על התנור כחטיף לאחר הצהריים.
07:20
If I had a little extraתוֹסֶפֶת moneyכֶּסֶף,
I'd buyלִקְנוֹת a Hostessמְאָרַחַת Fruitפרי Pieפַּאִי.
אם היה לי מעט יותר כסף,
הייתי קונה פאי פרות של הוסטס.
07:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:25
Cherryדובדבן.
דובדבנים.
07:27
Not as good as a buttermilkחוּבצָה dropיְרִידָה.
לא טוב כמו באטרמילק דרופ.
07:28
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:29
We were poorעני when I was a kidיֶלֶד.
היינו עניים כשהייתי ילדה.
07:30
But now, I ownשֶׁלוֹ a home
in a quicklyבִּמְהִירוּת gentrifyingמעודד neighborhoodשְׁכוּנָה
אבל עכשיו, בבעלותי בית בשכונה מתחדשת
07:32
in Oaklandאוקלנד, Californiaקליפורניה.
באוקלנד קליפורניה.
07:36
I've builtבנוי a careerקריירה.
בניתי קריירה.
07:38
My husbandבַּעַל is a businessעֵסֶק ownerבעלים.
בעלי הוא בעל עסק.
07:40
I have a retirementפרישה לגמלאות accountחֶשְׁבּוֹן.
יש לי פנסיה.
07:43
My daughterבַּת is not even allowedמוּתָר
to turnלפנות on the stoveתַנוּר
לבתי אסור אפילו להדליק את התנור
07:46
unlessאֶלָא אִם there's a grown-upמבוגר at home
אלא אם יש בוגר בבית
07:48
and she doesn't have to,
והיא לא חייבת,
07:50
because she does not have to have
the sameאותו kindסוג of self-relianceהסתמכות עצמית
מפני שהיא לא צריכה
את אותה יכולת להסתמך על עצמה
07:51
that I had to at her ageגיל.
שהיתה לי בגילה.
07:54
My kids'ילדים, raviolisraviolis are organicאורגני
הרביולי של הילדים שלי הוא אורגני
07:56
and fullמלא of things
like spinachתרד and ricottaריקוטה,
ומלא בדברים כמו תרד וריקוטה,
07:59
because I have the luxuryמוּתָרוּת of choiceבְּחִירָה
מפני שיש לי את הלוקסוס של בחירה
08:01
when it comesבא to what my childrenיְלָדִים eatלאכול.
כשזה מגיע למה שהילדים שלי אוכלים.
08:04
I am the exceptionיוצא מן הכלל,
אני החריגה,
08:06
not because I'm more talentedמוּכשָׁר than Baakirבקיר
לא בגלל שאני מוכשרת יותר מבאקיר
08:08
or my motherאִמָא workedעבד any harderקשה יותר
than Jobanaיובנה, Sintiaסינטיה or Berthaברטה,
או שאימי עבדה קשה יותר מג'יובנה,
סינתיה או ברתה,
08:10
or caredדאגתי any more than Theresaיש.
או שהיה לה אכפת יותר מתרזה.
08:14
Marginalizedשוליים communitiesקהילות are fullמלא
of smartלִכאוֹב, talentedמוּכשָׁר people,
קהילות נחשלות מלאות
באנשים מוכשרים וחכמים,
08:17
hustlingהומה and workingעובד and innovatingחדשנות,
עובדים ומתאמצים וממציאים,
08:22
just like our mostרוב reveredנַעֲרָץ
and mostרוב rewardedגמול CEOsמנכ"לים.
ממש כמו המנכ"לים הכי מוערכים שלנו.
08:24
They are fullמלא of people
tappingהַקָשָׁה into theirשֶׁלָהֶם resilienceכּוֹשֵׁר הִתאוֹשְׁשׁוּת
הן מלאות באנשים שמשתמשים בחוסן שלהם
08:28
to get up everyכֹּל day,
get the kidsילדים off to schoolבית ספר
כדי לקום כל יום, לשלוח את הילדים לבית הספר
08:31
and go to jobsמקומות תעסוקה that don't payלְשַׁלֵם enoughמספיק,
וללכת לעבודות שלא משלמות מספיק.
08:34
or get educationsחינוך
that are puttingלשים them in debtחוֹב.
או מקבלים חינוך ששם אותם בחוב.
08:36
They are fullמלא of people applyingיישום
theirשֶׁלָהֶם savvyהֲבָנָה intelligenceאינטליגנציה
הן מלאות באנשים שמשתמשים
באינטיליגנציה שלהם
08:38
to stretchלִמְתוֹחַ a minimumמִינִימוּם wageשָׂכָר paycheckתלוש משכורת,
כדי למתוח משכורת מינימום,
08:43
or balanceאיזון a jobעבודה and a sideצַד hustleהֲמוּלָה
to make endsמסתיים meetלִפְגוֹשׁ.
או לאזן עבודה ועבודה צדדית כדי להתמודד.
08:46
They are fullמלא of people
doing for themselvesעצמם and for othersאחרים,
הן מלאות אנשים שעושים לעצמם ולאחרים,
08:49
whetherהאם it's pickingקטיף up medicationתרופות
for an elderlyקָשִׁישׁ neighborשָׁכֵן,
בין אם זה לקחת תרופות לשכן מבוגר,
08:53
or lettingלתת a siblingאָח אוֹ אָחוֹת borrowלִלווֹת some moneyכֶּסֶף
to payלְשַׁלֵם the phoneטלפון billשטר כסף,
או לתת לבן משפחה
ללוות כסף כדי לשלם חשבון טלפון,
08:56
or just watchingצופה out
for the neighborhoodשְׁכוּנָה kidsילדים
או פשוט שומרים על הילדים של השכנים
09:00
from the frontחֲזִית stoopלְהִתְכּוֹפֵף.
מהמרפסת הקדמית.
09:02
I am the exceptionיוצא מן הכלל
because of luckמַזָל and privilegeזְכוּת,
אני החריגה בגלל מזל וזכות,
09:05
not hardקָשֶׁה work.
לא עבודה קשה.
09:08
And I'm not beingלהיות modestצָנוּעַ
or self-deprecatingפטור עצמי --
ואני לא צנועה או ממעיטה בערך עצמי --
09:09
I am amazingמדהים.
אני מדהימה.
09:12
(Laughterצחוק)
(צחוק)
09:13
But mostרוב people work hardקָשֶׁה.
אבל רוב האנשים עובדים קשה.
09:14
Hardקָשֶׁה work is the commonמשותף
denominatorמְכַנֶה in this equationמשוואה,
עבודה קשה היא המכנה המשותף
במשוואה הזו,
09:16
and I'm tiredעייף of the storyכַּתָבָה we tell
ואני עייפה מהסיפור שאנחנו מספרים
09:21
that hardקָשֶׁה work leadsמוביל to successהַצלָחָה,
שעבודה קשה מובילה להצלחה,
09:23
because that allowsמאפשרים --
מפני שזה מאפשר --
09:26
Thank you.
תודה לכם.
09:27
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
09:28
... because that storyכַּתָבָה allowsמאפשרים those of us
who make it to believe we deserveמגיע it,
... מפני שהסיפור הזה מאפשר
לאלה מאיתנו שמצליחים להאמין שמגיע לנו,
09:33
and by implicationמַשְׁמָעוּת,
ועל ידי השלכה,
09:38
those who don't make it don't deserveמגיע it.
אלה שלא מצליחים לא מגיע להם.
09:39
We tell ourselvesבְּעָצמֵנוּ,
in the back of our mindsמוחות,
אנחנו אומרים לעצמנו, באחורי ראשינו,
09:42
and sometimesלִפְעָמִים in the frontחֲזִית of our mouthsפיות,
ולפעמים בקדמת הפה שלנו,
09:44
"There mustצריך be something a little wrongלא בסדר
with those poorעני people."
"חייב להיות משהו מעט לא בסדר
עם האנשים המסכנים האלו."
09:46
We have a wideרָחָב rangeטווח of beliefsאמונות
יש לנו מגוון רחב של אמונות
09:49
about what that something wrongלא בסדר is.
בנוגע למה הדבר שלא בסדר.
09:51
Some people tell the storyכַּתָבָה
that poorעני folksאנשים are lazyעָצֵל freeloadersfreeloaders
כמה אנשים מספרים את הסיפור
שאנשים עניים הם עצלנים נצלנים
09:53
who would cheatלְרַמוֹת and lieשקר
to get out of an honestיָשָׁר day'sיום work.
שירמו וישקרו כדי להתחמק
מיום עבודה אמיתי.
09:56
Othersאחרים preferלְהַעֲדִיף the storyכַּתָבָה
that poorעני people are helplessחסר ישע
אחרים מעדיפים את הסיפור
שאנשים עניים הם חסרי אונים
10:00
and probablyכנראה had neglectfulמַזנִיחַ parentsהורים
that didn't readלקרוא to them enoughמספיק,
ואולי היו להם הורים מזניחים
שלא הקריאו להם מספיק.
10:03
and if they were just told what to do
ואם רק היו אומרים להם מה לעשות
10:06
and shownמוצג the right pathנָתִיב,
ומראים להם את הדרך הנכונה,
10:08
they could make it.
הם היו מצליחים.
10:10
For everyכֹּל storyכַּתָבָה I hearלִשְׁמוֹעַ demonizingדמוניזציה
low-incomeהכנסה נמוכה singleיחיד mothersאמהות
לכל סיפור שעושים דמוניזציה
לאם יחידה בעלת הכנסה נמוכה
10:11
or absenteeנִפקָד fathersאבות,
או אבות נעדרים,
10:18
whichאיזה is how people
mightאולי think of my parentsהורים,
כך אנשים אולי חושבים על הורי,
10:19
I've got 50 that tell a differentשונה storyכַּתָבָה
about the sameאותו people,
יש לי 50 שיספרו סיפור שונה על אותם אנשים,
10:22
showingמראה up everyכֹּל day and doing theirשֶׁלָהֶם bestהטוב ביותר.
מופיעים כל יום ועושים ככל יכולתם.
10:27
I'm not sayingפִּתגָם that some
of the negativeשלילי storiesסיפורים aren'tלא trueנָכוֹן,
אני לא אומרת שכמה
מהסיפורים השליליים לא נכונים,
10:30
but those storiesסיפורים allowלהתיר us
to not really see who people really are,
אבל הסיפורים האלה מאפשרים לנו
לא לראות מי האנשים באמת,
10:34
because they don't paintצֶבַע a fullמלא pictureתְמוּנָה.
מפני שהם לא מציירים את כל הסיפור.
10:40
The quarter-truthsרבע אמת and limitedמוגבל
plotעלילה linesקווים have us convincedמְשׁוּכנָע
רבעי האמת וקווי העלילה המוגבלים
שכנעו אותנו
10:43
that poorעני people are a problemבְּעָיָה
that needsצרכי fixingקְבִיעָה.
שאנשים עניים הם בעיה שצריך לפתור אותה.
10:47
What if we recognizedמוּכָּר
that what's workingעובד is the people
מה אם היינו מכירים בכך
שמה שעובד זה האנשים
10:51
and what's brokenשָׁבוּר is our approachגִישָׁה?
ומה ששבור זה הגישה שלנו?
10:55
What if we realizedהבין that the expertsמומחים
we are looking for,
מה אם היינו מבינים שהמומחים שאנחנו מחפשים,
10:58
the expertsמומחים we need to followלעקוב אחר,
המומחים אחריהם אנו צריכים לעקוב,
11:01
are poorעני people themselvesעצמם?
הם האנשים העניים עצמם?
11:03
What if, insteadבמקום זאת of imposingמְפוֹאָר solutionsפתרונות,
מה אם, במקום לכפות פתרונות,
11:05
we just addedהוסיף fireאֵשׁ
אנחנו רק הוספנו אש
11:08
to the already-burningכבר בוער flameלֶהָבָה
that they have?
לאש הכבר בוערת שיש בהם?
11:10
Not directingנִתוּב --
לא מכוונים --
11:13
not even empoweringהעצמה --
אפילו לא מחזקים --
11:16
but just fuelingתדלוק theirשֶׁלָהֶם initiativeיוזמה.
אלא פשוט מתדלקים את היוזמה שלהם.
11:18
Just northצָפוֹן of here,
מעט צפונה מפה,
11:22
we have an exampleדוגמא
of what this could look like:
יש לנו דוגמה של איך זה יכול להראות:
11:23
Siliconסִילִיקוֹן Valleyעֶמֶק.
עמק הסיליקון.
11:26
A wholeכֹּל ventureמיזם capitalעיר בירה industryתַעֲשִׂיָה
has grownמְגוּדָל up around the beliefאמונה
כל תעשיית הון הסיכון גדלה מסביב לאמונה
11:28
that if people have good ideasרעיונות
and the desireרצון עז to manifestלְהַפְגִין them,
שאם לאנשים יש רעיונות טובים
והתשוקה להגשים את עצמם,
11:32
we should give them lots
and lots and lots of moneyכֶּסֶף.
אנחנו צריכים לתת להם
הרבה הרבה הרבה כסף.
11:37
(Laughterצחוק)
(צחוק)
11:41
Right? But where is our strategyאִסטרָטֶגִיָה
for Theresaיש and Baakirבקיר?
נכון? אבל איפה האסטרטגיה שלנו
לתרזה ובאקיר?
11:42
There are no incubatorsחממות for them,
אין חממות בשבילם,
11:47
no acceleratorsמאיצים, no fellowshipsמלגות.
אין מאיצים, אין עמיתויות.
11:49
How are Jobanaיובנה, Sintiaסינטיה and Berthaברטה
really all that differentשונה
איך ג'יובנה, סינתיה וברתה באמת כל כך שונות
11:52
from the Markסימן Zuckerbergsצוקרברג of the worldעוֹלָם?
מהמארק צוקרברג של העולם?
11:56
Baakirבקיר has experienceניסיון and a trackמַסלוּל recordתקליט.
לבאקיר יש ניסיון והוכחות.
11:58
I'd put my moneyכֶּסֶף on him.
הייתי שמה את הכסף שלי עליו.
12:01
So, considerלשקול this an invitationהַזמָנָה
to rethinkלחשוב מחדש a flawedפגום strategyאִסטרָטֶגִיָה.
אז, שקלו את זה כהזמנה
כדי לחשוב מחדש על אסטרטגיה פגומה.
12:04
Let's graspלִתְפּוֹס this opportunityהִזדַמְנוּת
בואו נתפוש את ההזדמנות הזו
12:12
to let go of a tiredעייף, faultyפָּגוּם narrativeנרטיב
לשחרר את הנרטיב העייף והשגוי
12:14
and listen and look for trueנָכוֹן storiesסיפורים,
ולהקשיב ולחפש את הסיפורים האמיתיים,
12:18
more beautifullyיָפֶה complexמורכב storiesסיפורים,
סיפורים יותר מורכבים ויפים,
12:21
about who marginalizedשוליים people
and familiesמשפחות and communitiesקהילות are.
בנוגע למי האנשים המשפחות והקהילות
שנדחקים לשוליים.
12:23
I'm going to take a minuteדַקָה
to speakלְדַבֵּר to my people.
אני עומדת לקחת דקה כדי לדבר לאנשים שלי.
12:31
We cannotלא יכול wait
אנחנו לא יכולים לחכות
12:39
for somebodyמִישֶׁהוּ elseאַחֵר to get it right.
למישהו אחר כדי להצליח.
12:41
Let us rememberלִזכּוֹר what we are capableבעל יכולת of;
בואו נזכור למה אנחנו מסוגלים;
12:45
all that we have builtבנוי
with bloodדָם, sweatלְהָזִיעַ and dreamsחלומות;
כל מה שבנינו עם הדם, הזעה והחלומות;
12:48
all the cogscogs that keep turningחֲרִיטָה;
כל גלגלי השיניים שממשיכים להסתובב;
12:52
and the people keptשמר afloatצָף
because of our backbreakingפריצת דרך work.
והאנשים שנשארים צפים
בגלל העבודה שוברת הגב שלנו.
12:54
Let us rememberלִזכּוֹר that we are magicקֶסֶם.
בואו נזכור שאנחנו קסם.
12:57
If you need some inspirationהַשׁרָאָה
to jogלָרוּץ your memoryזיכרון,
אם אתם צריכים השראה כדי לעורר את זכרונכם,
13:00
readלקרוא Octaviaאוקטביה Butler'sשל באטלר
"Parableמָשָׁל of the Sowerזוֹרֵעַ."
קראו את "משל של תופרת"
מאת אוקטביה באטלר.
13:03
Listen to Reverendכּוֹמֶר King'sשל המלך
"Letterמִכְתָב from Birminghamבירמינגהם Jailכלא."
הקשיבו ל"מכתב מכלא בירמינגהם"
של הכומר קינג.
13:06
Listen to Suheirסוהיר Hammadחמאד reciteלְדַקלֵם
"First Writingכְּתִיבָה Sinceמאז,"
הקשיבו ל"כותבת לראשונה מאז,"
של סוהיר חמיד,
13:10
or Esperanzaאספרנסה Spaldingספלדינג
performלְבַצֵעַ "Blackשָׁחוֹר Goldזהב."
או "זהב שחור" של אספרנזה ספאלדינג.
13:14
Setמַעֲרֶכֶת your gazeמַבָּט uponעַל the artאומנות
of KehindeKehinde Wileyויילי
הרימו את מבטכם לאמנות של קהינד ווילי
13:17
or Faviannaפביאנה Rodriguezרודריגז.
או פביאנה רודריגז.
13:20
Look at the handsידיים of your grandmotherסַבתָא
הביטו ביידים של סבתכם
13:22
or into the eyesעיניים of someoneמִישֶׁהוּ who lovesאוהב you.
או לתוך עייני מישהו שאוהב אתכם.
13:28
We are magicקֶסֶם.
אנחנו קסם.
13:32
Individuallyבנפרד, we don't have
a lot of wealthעוֹשֶׁר and powerכּוֹחַ,
אישית, אין לנו הרבה עושר וכוח.
13:35
but collectivelyיַחַד, we are unstoppableבלתי ניתן לעצירה.
אבל יחד, אנחנו בלתי ניתנים לעצירה.
13:37
And we spendלְבַלוֹת a lot of our time and energyאֵנֶרְגִיָה
ובילינו הרבה מהזמן האנרגיה שלנו
13:42
organizingהִתאַרגְנוּת our powerכּוֹחַ to demandלִדרוֹשׁ changeשינוי
from systemsמערכות that were not madeעָשׂוּי for us.
בארגון הכוח שלנו כדי לדרוש שינוי
ממערכות שלא נוצרו בשבילנו.
13:44
Insteadבמקום זאת of tryingמנסה to alterלשנות
the fabricבד of existingקיים waysדרכים,
במקום לנסות לשנות
את המארג של הדרכים הקיימות,
13:51
let's weaveלֶאֱרוֹג and cutגזירה some fierceעַז newחָדָשׁ clothבַּד.
בואו נארוג ונחתוך כמה בדים חדשים ונועזים.
13:55
Let's use some of our
substantialמַמָשִׁי collectiveקולקטיבי powerכּוֹחַ
בואו נשתמש בכוח הקולקטיבי המשמעותי שלנו
13:58
towardלקראת inventingממציא and bringingמביא to life
להמצאה והקמה לחיים
14:01
newחָדָשׁ waysדרכים of beingלהיות that work for us.
של דרכים חדשות של להיות שעובדות בשבילנו.
14:03
Desmondדזמונד Tutuטוטו talksשיחות
about the conceptמוּשָׂג of ubuntuאובונטו,
דזמונד טוטו מדבר על הרעיון של אובונטו,
14:07
in the contextהֶקשֵׁר of Southדָרוֹם Africa'sשל אפריקה
Truthאֶמֶת and Reconciliationפִּיוּס processתהליך
בהקשר של תהליך האמת והפיוס של דרום אפריקה
14:12
that they embarkedיצא on after apartheidאפרטהייד.
שהם פצחו בו אחרי האפרטהייד.
14:16
He saysאומר it meansאומר,
הוא אומר שהמשמעות של זה,
14:18
"My humanityאֶנוֹשִׁיוּת is caughtנתפס up,
is inextricablyinextricably boundכָּרוּך up, in yoursשלך;
"האנושיות שלי נתפסת,
היא קשורה מהותית, בשלכם;
14:20
we belongשייך to a bundleעָנִיץ of life."
אנחנו שייכים לאוסף של החיים."
14:26
A bundleעָנִיץ of life.
אוסף של חיים.
14:32
The Truthאֶמֶת and Reconciliationפִּיוּס processתהליך
ותהליך האמת והפיוס
14:36
startedהתחיל by elevatingהר
the voicesקולות of the unheardחסר תקדים.
התחילו אל ידי הגברת הקולות הלא נשמעים.
14:37
If this countryמדינה is going to liveלחיות up to its
promiseהַבטָחָה of libertyחוֹפֶשׁ and justiceצֶדֶק for all,
אם המדינה הזו רוצה לעמוד
בהבטחה שלה לחרות וצדק לכל,
14:42
then we need to elevateלְהַעֲלוֹת
the voicesקולות of our unheardחסר תקדים,
אז אנחנו צריכים לרומם
את הקולות של הלא נשמעים שלנו,
14:48
of people like Jobanaיובנה,
Sintiaסינטיה and Berthaברטה,
של אנשים כמו ג'יובנה, סינתיה וברתה,
14:51
Theresaיש and Baakirבקיר.
תרזה ובאקיר.
14:54
We mustצריך leverageתְנוּפָה theirשֶׁלָהֶם solutionsפתרונות
and theirשֶׁלָהֶם ideasרעיונות.
אנחנו חייבים להשתמש
בפתרונות והרעיונות שלהם.
14:57
We mustצריך listen to theirשֶׁלָהֶם trueנָכוֹן storiesסיפורים,
אנחנו חייבים להקשיב
לסיפורים האמיתיים שלהם,
15:01
theirשֶׁלָהֶם more beautifullyיָפֶה complexמורכב storiesסיפורים.
הסיפורים המורכבים והיפיפיים שלהם.
15:04
Thank you.
תודה לכם.
15:07
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
15:09
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by zeeva Livshitz

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com