English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Mia Birdsong: The story we tell about poverty isn't true

Mia Birdsong: Ons verhaal over armoede is niet waar

Filmed:
1,726,789 views

Iedereen in de wereld wil een eind maken aan armoede. Volgens Mia Birdsong kunnen we dat het best doen met behulp van de vaardigheden, de inzet en het initiatief waarmee arme mensen iedere dag zelf hun strijd aangaan. Ze vraagt ons om ons beeld van arme mensen te herbezien: Ze zijn misschien arm, maar er is niets mis met ze.

- Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people. Full bio

In de laatste vijftig jaar
00:12
For the last 50 yearsjaar,
hebben een hoop slimme, rijke mensen
-- vast ook sommigen onder jullie --
00:15
a lot of smartslim, well-resourcedgoed toegeruste people --
some of you, no doubttwijfel --
geprobeerd de armoede
in de Verenigde Staten aan te pakken.
00:20
have been tryingproberen to figurefiguur out
how to reduceverminderen povertyarmoede
00:23
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
Er zijn non-profit organisaties opgericht
waar miljoenen dollars in zijn gestoken
00:26
People have createdaangemaakt and investedinvesteerde
millionsmiljoenen of dollarsdollars
00:30
into non-profitnon-profit organizationsorganisaties
met als doel arme mensen te helpen.
00:32
with the missionmissie of helpinghelpen
people who are poorarm.
Er zijn denktanks in het leven geroepen
00:36
They'veZe hebben createdaangemaakt think tankstanks
om aspecten als opleiding, werkgelegenheid
en vermogensopbouw te bestuderen
00:38
that studystudie issueskwesties like educationonderwijs,
jobbaan creationschepping and asset-buildingactief-gebouw,
en om beleid ter ondersteuning
van de minstbedeelde groepen te bepleiten.
00:43
and then advocatedbepleit for policiesbeleid to supportondersteuning
our mostmeest marginalizedgemarginaliseerde communitiesgemeenschappen.
Ze hebben boeken en columns geschreven
en gedreven speeches gegeven
00:48
They'veZe hebben writtengeschreven booksboeken and columnskolommen
and givengegeven passionatehartstochtelijk speechestoespraken,
waarin ze van leer trokken
tegen de welvaartskloof
00:52
decryingdecrying the wealthrijkdom gapkloof
that is leavingverlaten more and more people
die steeds meer mensen vastketent
op de bodem van de inkomensschaal.
00:56
entrenchedingeworteld at the bottombodem endeinde
of the incomeinkomen scaleschaal.
Dat heeft geholpen.
01:00
And that effortinspanning has helpedgeholpen.
Maar het is niet genoeg.
01:02
But it's not enoughgenoeg.
Sinds we vijftig jaar geleden
die strijd met de armoede zijn aangegaan,
01:04
Our povertyarmoede ratesprijzen haven'thebben niet changedveranderd
that much in the last 50 yearsjaar,
zijn onze armoedecijfers
niet veel veranderd.
01:07
sincesinds the WarOorlog on PovertyArmoede was launchedgelanceerd.
Ik kom jullie vandaag vertellen
01:10
I'm here to tell you
dat we de krachtigste
en meest voor de hand liggende hulpbron
01:12
that we have overlookedover het hoofd gezien
the mostmeest powerfulkrachtig and practicalpraktisch resourcehulpbron.
over het hoofd hebben gezien.
En wel:
01:18
Here it is:
mensen die leven in armoede.
01:20
people who are poorarm.
Linksboven zie je
Jobana, Sintia en Bertha.
01:23
Up in the left-handlinkerhand cornerhoek
is JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaBertha.
Ze kennen elkaar
sinds hun kinderen klein waren,
01:27
They metleerde kennen when they all had smallklein childrenkinderen,
01:29
throughdoor a parentingouderschap classklasse
at a familyfamilie resourcehulpbron centercentrum
van een ouderschapscursus
bij een steunpunt voor gezinnen
in San Francisco.
01:32
in SanSan FranciscoFrancisco.
Ze groeiden naar elkaar toe,
als ouders en als vrienden.
01:34
As they grewgroeide togethersamen
as parentsouders and friendsvrienden,
Ze praatten over hoe moeilijk het was
01:38
they talkedgesproken a lot about how hardhard it was
om geld te verdienen
als je kleine kinderen hebt.
01:40
to make moneygeld when your kidskinderen are little.
01:42
ChildKind carezorg is expensiveduur,
De zorg voor een kind kostte meer
dan ze met een baan konden verdienen.
01:44
more than they'dze zouden earnverdienen in a jobbaan.
01:46
TheirHun husbandsechtgenoten workedwerkte,
Hun mannen werkten,
maar zij wilden financieel
ook wat bijdragen.
01:47
but they wanted to contributebijdragen
financiallyfinancieel, too.
Dus maakten ze een plan.
01:49
So they hatchedgearceerde a planplan.
Ze begonnen een schoonmaakbedrijf.
01:51
They startedbegonnen a cleaningschoonmaak businessbedrijf.
Ze hingen de buurt vol brochures,
01:54
They plasteredgepleisterd neighborhoodsbuurten with flyersflyers
deelden visitekaartjes uit
aan familie en vrienden,
01:56
and handedhanded businessbedrijf cardskaarten out
to theirhun familiesgezinnen and friendsvrienden,
en al snel kwamen er klanten.
01:59
and soonspoedig, they had clientsclients callingroeping.
Twee van hen deden het schoonmaakwerk
02:01
Two of them would cleanschoon
the officekantoor or househuis
en de derde zorgde voor de kinderen.
02:04
and one of them would watch the kidskinderen.
Ze wisselden af wie schoonmaakte
en wie bij de kinderen bleef.
02:06
They'dZij zouden rotatedraaien who'dwie had cleanedschoongemaakt
and who'dwie had watch the kidskinderen.
02:09
(LaughsLacht) It's awesomegeweldig, right?
Geweldig, toch?
(Gelach)
02:11
(LaughterGelach)
Ze deelden het geld met z'n drieën.
02:12
And they splitspleet the moneygeld threedrie waysmanieren.
Het was geen voltijdbaan,
02:14
It was not a full-timefull time gigGig,
niemand kon de hele dag
op de kinderen passen.
02:16
no one could watch
the little onesdegenen all day.
Maar het hielp hun gezinnen wel.
02:18
But it madegemaakt a differenceverschil
for theirhun familiesgezinnen.
Extra geld te besteden
wanneer hun man minder werk kon krijgen.
02:22
ExtraExtra moneygeld to paybetalen for billsbiljetten
when a husband'sechtgenoot work hoursuur were cutbesnoeiing.
Geld om kleren te kopen
voor groeiende kinderen.
02:27
MoneyGeld to buykopen the kidskinderen clotheskleren
as they were growinggroeiend.
Wat extra geld op zak
02:30
A little extraextra moneygeld in theirhun pocketspockets
waarmee ze zich
wat onafhankelijker voelden.
02:32
to make them feel some independenceonafhankelijkheid.
Rechtsboven zie je Theresa
en haar dochter Brianna.
02:34
Up in the top-rightrechts boven cornerhoek
is TheresaTheresa and her daughterdochter, BriannaBrianna.
Brianna is zo'n kind
02:39
BriannaBrianna is one of those kidskinderen
met zo'n aanstekelijk,
sprankelend, open karakter.
02:40
with this sparklysparkly, infectiousbesmettelijke,
outgoinguitgaande personalitypersoonlijkheid.
Toen bijvoorbeeld Rosie,
een meisje dat alleen maar Spaans sprak,
02:45
For examplevoorbeeld, when RosieRosie,
02:47
a little girlmeisje who spokespaak only SpanishSpaans,
movedverhuisd in nextvolgende doordeur-,
naast hun kwam wonen,
leende Brianna, die alleen Engels sprak,
haar moeders tablet,
02:50
BriannaBrianna, who spokespaak only EnglishEngels,
02:52
borrowedgeleend her mother'smoeder tabletTablet PC
and foundgevonden a translationvertaling appapp
en zocht ze een vertaal app
zodat ze konden communiceren.
02:56
so the two of them could communicatecommuniceren.
(Gelach)
02:58
(LaughterGelach)
Mooi toch?
02:59
I know, right?
Rosie's familie is Brianna dankbaar
omdat ze Rosie zo helpt Engels te leren.
03:00
Rosie'sRosie's familyfamilie creditscredits BriannaBrianna
with helpinghelpen RosieRosie to learnleren EnglishEngels.
Een paar jaar geleden
03:05
A fewweinig yearsjaar agogeleden,
begon Brianna wat te sukkelen op school.
03:07
BriannaBrianna startedbegonnen to struggleworstelen academicallyacademisch.
Ze raakte gefrustreerd
en in zichzelf gekeerd,
03:10
She was growinggroeiend frustratedgefrustreerd
and kindsoort of withdrawningetrokken
en ze stelde zich aan in de klas.
03:14
and actingacteren out in classklasse.
Het deed haar moeder veel pijn.
03:17
And her mothermoeder was heartbrokengebroken hart
over what was happeninggebeurtenis.
Toen bleef ze ook nog zitten
in de tweede klas;
03:21
Then they foundgevonden out that she was going
to have to repeatherhaling secondtweede graderang
Brianna was er helemaal stuk van.
03:24
and BriannaBrianna was devastatedverwoest.
Haar moeder voelde zich overdonderd
en wist zich geen raad,
03:27
Her mothermoeder feltvoelde hopelesshopeloos
and overwhelmedoverweldigd and alonealleen
want ze wist dat haar dochter
niet de steun kreeg die ze nodig had,
03:32
because she knewwist that her daughterdochter
was not gettingkrijgen the supportondersteuning she needednodig,
maar ze wist niet
hoe ze haar moest helpen.
03:35
and she did not know how to help her.
Op een middag praatte Theresa wat bij
met een aantal vrienden
03:37
One afternoonmiddag, TheresaTheresa was catchingvangen up
with a groupgroep of friendsvrienden,
toen een van hen vroeg:
03:41
and one of them said,
"Theresa, hoe gaat het met je?"
03:42
"TheresaTheresa, how are you?"
En ze begon te huilen.
03:45
And she burstuitbarsting into tearstranen.
Nadat ze haar verhaal had gedaan,
zei een van haar vriendinnen:
03:47
After she sharedgedeelde her storyverhaal,
one of her friendsvrienden said,
"Ik had vorig jaar
precies hetzelfde met mijn zoon."
03:51
"I wentgegaan throughdoor the exactexact samedezelfde thing
with my sonzoon about a yearjaar agogeleden."
Op dat moment realiseerde Theresa zich
03:54
And in that momentmoment,
03:55
TheresaTheresa realizedrealiseerde
that so much of her struggleworstelen
dat een groot deel van haar probleem was
03:57
was not havingmet anybodyiemand
to talk with about it.
dat ze er met niemand over kon praten.
Dus richtte ze een steungroep op
voor ouders zoals zijzelf.
04:00
So she createdaangemaakt a supportondersteuning groupgroep
for parentsouders like her.
De eerste bijeenkomst
bestond uit haarzelf en nog twee mensen.
04:05
The first meetingvergadering was her
and two other people.
Maar het raakte bekend
en al gauw kwamen er 20, 30 mensen
04:08
But wordwoord spreadverspreiding, and soonspoedig
20 people, 30 people
naar de maandelijkse bijeenkomsten
die ze organiseerde.
04:11
were showingtonen up for these
monthlymaandelijks meetingsvergaderingen that she put togethersamen.
Terwijl ze zich eerst machteloos voelde,
kwam ze er nu achter
04:14
She wentgegaan from feelinggevoel helplesshulpeloos
04:17
to realizinghet realiseren van how capablein staat she was
of supportingondersteuning van her daughterdochter,
dat ze prima in staat was
haar dochter te helpen
met de steun van anderen
die hetzelfde probleem hadden.
04:20
with the supportondersteuning of other people
who were going throughdoor the samedezelfde struggleworstelen.
Met Brianna gaat het fantastisch,
04:24
And BriannaBrianna is doing fantasticfantastisch --
she's doing great academicallyacademisch
zowel op school als thuis.
04:27
and sociallymaatschappelijk.
Daar in het midden, dat is Baakir.
04:29
That in the middlemidden- is my man BaakirBaakir,
Hij staat voor de ingang van
BlackStar Books and Caffe,
04:33
standingstaand in frontvoorkant of
BlackStarBlackStar BooksBoeken and CaffeCaffe,
dat hij runt vanuit
een deel van zijn huis.
04:36
whichwelke he runsruns out of partdeel of his househuis.
Als je binnenkomt,
04:38
As you walklopen in the doordeur-,
begroet Baakir je met:
"Wat wil je, zwarte? Koffie?"
04:40
BaakirBaakir greetsbegroet you
with a "WelcomeWelkom blackzwart home."
(Gelach)
04:43
(LaughterGelach)
Op het menu staan idiote Algierse kip,
04:46
OnceEenmaal insidebinnen, you can orderbestellen
some AlgiersAlgiers jerkeikel chickenkip,
een veganistische walnoot-burger,
04:50
perhapsmisschien a veganveganistisch walnutWalnut burgerhamburger,
of een senwich met bargoense kalkoen.
04:53
or jiveJive turkeyTurkije sammichsammich.
Senwich, ja? Geen sandwich.
04:55
And that's sammichsammich -- not sandwichbelegd broodje.
Na je eten krijg je
een karnemelk-bolletje,
04:58
You mustmoet finishaf hebben your mealmaaltijd
with a buttermilkkarnemelk droplaten vallen,
veel lekkerder dan een donut-hole
05:02
whichwelke is severalverscheidene stepsstappen abovebovenstaand a donutdonut holegat
en gemaakt volgens geheim familierecept.
05:05
and madegemaakt from a very secretgeheim familyfamilie reciperecept.
En het is echt geheim, hè,
hij vertelt het je echt niet.
05:08
For realecht, it's very secretgeheim,
he won'tzal niet tell you about it.
Maar BlackStar is veel meer dan een café.
05:11
But BlackStarBlackStar is much more than a cafCAFé.
De kinderen in de buurt
05:15
For the kidskinderen in the neighborhoodbuurt,
komen er na school
en krijgen hulp bij hun huiswerk.
05:16
it's a placeplaats to go after schoolschool-
to get help with homeworkhuiswerk.
De volwassenen komen er
voor de nieuwtjes uit de buurt
05:19
For the grown-upsvolwassenen, it's where they go
05:21
to find out what's going on
in the neighborhoodbuurt
en om bij te praten met vrienden.
05:23
and catchvangst up with friendsvrienden.
Je kunt er ook optreden.
05:25
It's a performanceprestatie venuelocatie.
Het is een pleisterplaats voor dichters,
muzikanten en artiesten.
05:26
It's a home for poetsdichters,
musiciansmusici and artistskunstenaars.
Baakir en zijn partner Nicole,
05:30
BaakirBaakir and his partnerpartner NicoleNicole,
met hun dochtertje
in een tuigje op haar rug,
05:32
with theirhun babybaby girlmeisje strappedvastgebonden to her back,
zijn het stralende middelpunt.
05:34
are there in the mixmengen of it all,
Ze serveren koffie,
05:36
servingportie up a cupkop of coffeekoffie,
leren een kind op de Mancala te spelen
05:38
teachingonderwijs a childkind how to playspelen MancalaMancala,
of schilderen een bord voor
een komende buurtmanifestatie.
05:40
or paintingschilderij a signteken
for an upcomingAankomende communitygemeenschap eventevenement.
Al meer dan 20 jaar werk ik met,
en leer ik van, mensen zoals zij.
05:44
I have workedwerkte with and learnedgeleerd
from people just like them
05:48
for more than 20 yearsjaar.
Ik heb actie gevoerd
tegen het gevangenissysteem,
05:50
I have organizedgeorganiseerd
againsttegen the prisongevangenis systemsysteem,
een systeem dat de arme bevolking,
05:52
whichwelke impactsimpacts poorarm folksmensen,
met name de zwarte, Spaanstalige
en autochtone bevolking,
05:55
especiallyvooral blackzwart, indigenousinheems
and LatinoLatino folksmensen,
05:57
at an alarmingalarmerende ratetarief.
in groten getale raakt.
Ik heb gewerkt met jonge mensen
die zich hoopvol opstellen,
05:59
I have workedwerkte with youngjong people
who manifestmanifesteren hopehoop and promisebelofte,
ondanks dat ze op school
worden gediscrimineerd
06:03
despiteondanks beingwezen at the effecteffect of racistracist
disciplinediscipline practicespraktijken in theirhun schoolsscholen,
en ondanks het gewelddadig
optreden van de politie.
06:07
and policePolitie violencegeweld in theirhun communitiesgemeenschappen.
Ik heb geleerd van families
06:10
I have learnedgeleerd from familiesgezinnen
die hun onverzettelijkheid
en hun vindingrijkheid aanwenden
06:12
who are unleashingontketenen
theirhun ingenuityvindingrijkheid and tenacityvasthoudendheid
om samen tot oplossingen te komen.
06:16
to collectivelycollectief createcreëren
theirhun owneigen solutionsoplossingen.
En ze zijn niet alleen uit op geld.
06:18
And they're not just focusedgefocust on moneygeld.
Ze pakken het onderwijs aan, huisvesting,
gezondheid, gemeenschapswerk,
06:20
They're addressingadressering educationonderwijs,
housinghuisvesting, healthGezondheid, communitygemeenschap --
de dingen die we
allemaal belangrijk vinden.
06:24
the things that we all carezorg about.
Overal waar ik kom,
06:28
EverywhereOveral I go,
zie ik mensen die arm zijn,
maar waar niets mis mee is.
06:29
I see people who are brokekapot gegaan but not brokengebroken.
Ik zie mensen die proberen
hun goede ideeën te realiseren
06:33
I see people who are strugglingworstelen
to realizerealiseren theirhun good ideasideeën,
om een beter leven te creëren
06:37
so that they can createcreëren
a better life for themselveszich,
voor zichzelf, hun gezin,
en hun gemeenschap.
06:39
theirhun familiesgezinnen, theirhun communitiesgemeenschappen.
Jobana, Sintia, Bertha, Theresa
en Baakir zijn de regel,
06:43
JobanaJobana, SintiaSintia, BerthaBertha, TheresaTheresa
and BaakirBaakir are the ruleregel,
niet de uitzondering.
06:49
not the shinyglanzend exceptionuitzondering.
Ik ben de uitzondering.
06:51
I am the exceptionuitzondering.
Ik ben opgevoed
06:54
I was raisedverheven by a quietlyzachtjes fiercewoest
singlesingle mothermoeder in RochesterRochester, NewNieuw YorkYork.
door een gedreven alleenstaande
moeder in Rochester, New York.
Ik nam de bus naar een school
in een buitenwijk, vanuit een wijk
06:59
I was bussedbussed to a schoolschool-
in the suburbsbuitenwijken, from a neighborhoodbuurt
07:02
that manyveel of my classmatesklasgenoten
and theirhun parentsouders consideredbeschouwd dangerousgevaarlijk.
die mijn klasgenootjes en hun ouders
als gevaarlijk beschouwden.
Op mijn achtste was ik
al een huissleutelkind.
07:06
At eightacht, I was a latchkeylatchkey kidkind.
Ik ging 's middags zelf naar huis,
deed mijn huiswerk en huishoudelijk werk
07:08
I'd get myselfmezelf home after schoolschool- everyelk day
and do homeworkhuiswerk and choresklusjes,
en wachtte tot mijn moeder thuiskwam.
07:13
and wait for my mothermoeder to come home.
Na school kocht ik in de winkel op de hoek
een blik Chef Boyardee ravioli,
07:15
After schoolschool-, I'd go to the cornerhoek storeop te slaan
07:17
and buykopen a can of ChefChef-kok BoyardeeBoyardee ravioliRavioli,
wat ik dan warm maakte
op het fornuis als een middagsnack.
07:20
whichwelke I'd heatwarmte up on the stovefornuis
as my afternoonmiddag snacksnack.
Als ik wat meer geld had
kocht ik een Hostess fruittaart.
07:23
If I had a little extraextra moneygeld,
I'd buykopen a HostessGastvrouw FruitFruit PieTaart.
(Gelach)
07:25
(LaughterGelach)
Kersen.
07:27
CherryCherry.
Niet zo lekker als een karnemelk-bolletje.
07:28
Not as good as a buttermilkkarnemelk droplaten vallen.
07:29
(LaughterGelach)
Toen ik klein was waren we arm.
07:30
We were poorarm when I was a kidkind.
Maar nu bezit ik een huis
in een snelgroeiende yuppen-wijk
07:32
But now, I owneigen a home
in a quicklysnel gentrifyinggentrifying neighborhoodbuurt
in Oakland, California.
07:36
in OaklandOakland, CaliforniaCalifornië.
Ik heb carrière gemaakt.
07:38
I've builtgebouwd a careercarrière.
Mijn man heeft een eigen bedrijf.
07:40
My husbandman is a businessbedrijf ownereigenaar.
Ik bouw een pensioen op.
07:43
I have a retirementpensioen accountaccount.
Mijn dochter mag het fornuis
niet eens zelf aandoen,
07:46
My daughterdochter is not even allowedtoegestaan
to turnbeurt on the stovefornuis
mits er een volwassene thuis is,
07:48
unlesstenzij there's a grown-upvolwassen at home
en dat hoeft ze ook niet,
07:50
and she doesn't have to,
07:51
because she does not have to have
the samedezelfde kindsoort of self-reliancezelfredzaamheid
want ze hoeft niet zo zelfstandig te zijn
als ik op haar leeftijd wel moest zijn.
07:54
that I had to at her ageleeftijd.
De ravioli van mijn kinderen is organisch,
07:56
My kids'Kids raviolisraviolis are organicbiologisch
en zit vol met dingen
als spinazie en ricotta,
07:59
and fullvol of things
like spinachspinazie and ricottaRicotta,
want ik heb het voorrecht
te kunnen kiezen wat mijn kinderen eten.
08:01
because I have the luxuryluxe of choicekeuze
08:04
when it comeskomt to what my childrenkinderen eateten.
Ik ben de uitzondering,
08:06
I am the exceptionuitzondering,
niet omdat ik meer talent heb dan Baakir
08:08
not because I'm more talentedgetalenteerd than BaakirBaakir
of omdat mijn moeder harder werkte
dan Jobana, Sintia of Bertha,
08:10
or my mothermoeder workedwerkte any harderharder
than JobanaJobana, SintiaSintia or BerthaBertha,
of meer van me hield dan Theresa.
08:14
or caredverzorgd any more than TheresaTheresa.
Gemarginaliseerde groepen staan bol
van slimme, talentvolle mensen,
08:17
MarginalizedGemarginaliseerde communitiesgemeenschappen are fullvol
of smartslim, talentedgetalenteerd people,
werkend, regelend, innoverend,
08:22
hustlinghosselen and workingwerkend and innovatinginnoveren,
net zoals onze meest gevierde,
onze meest gewaardeerde CEO's.
08:24
just like our mostmeest reveredvereerd
and mostmeest rewardedbeloond CEOsCEO 's.
Het zit er vol mensen
die hun veerkracht gebruiken
08:28
They are fullvol of people
tappingaftakking into theirhun resilienceveerkracht
om iedere dag op te staan,
de kinderen naar school te helpen
08:31
to get up everyelk day,
get the kidskinderen off to schoolschool-
08:34
and go to jobsjobs that don't paybetalen enoughgenoeg,
en werk te gaan doen dat te weinig betaalt
08:36
or get educationsopleidingen
that are puttingzetten them in debtschuld.
of een studie te volgen
die ze in de schulden steekt.
Het zit er vol mensen
die hun intelligentie aanwenden
08:38
They are fullvol of people applyingtoepassen
theirhun savvysavvy intelligenceintelligentie-
om het maximale te halen uit hun weekloon
08:43
to stretchrekken a minimumminimum wagevoeren paychecksalaris,
of om twee baantjes tegelijk
in de lucht te houden.
08:46
or balancebalans a jobbaan and a sidekant hustlehustle
to make endsloopt af meetontmoeten.
Het zit er vol met mensen die bezig zijn
voor zichzelf en voor anderen,
08:49
They are fullvol of people
doing for themselveszich and for othersanderen,
of het nou gaat om het ophalen
van medicijnen voor een bejaarde buur,
08:53
whetherof it's pickingpluk up medicationgeneesmiddel
for an elderlyouderen neighborbuurman,
of het lenen van geld aan een familielid
voor het betalen van een rekening,
08:56
or lettingverhuur a siblingbroer/zus borrowlenen some moneygeld
to paybetalen the phonetelefoon billBill,
of alleen maar het in de gaten houden
van de buurtkinderen vanaf de stoep.
09:00
or just watchingkijken out
for the neighborhoodbuurt kidskinderen
09:02
from the frontvoorkant stoopStoop.
Ik ben de uitzondering,
door geluk en privilege,
09:05
I am the exceptionuitzondering
because of luckgeluk and privilegevoorrecht,
niet door hard werken.
09:08
not hardhard work.
Niet dat ik mezelf onderschat hoor:
09:09
And I'm not beingwezen modestbescheiden
or self-deprecatingzelfspot --
ik ben geweldig!
09:12
I am amazingverbazingwekkend.
(Gelach)
09:13
(LaughterGelach)
De meeste mensen werken hard.
09:14
But mostmeest people work hardhard.
Hard werken hebben we met elkaar gemeen.
09:16
HardHarde work is the commongemeenschappelijk
denominatornoemer in this equationvergelijking,
Ik word zo moe van dat verhaal
09:21
and I'm tiredmoe of the storyverhaal we tell
dat hard werken je successen brengt,
09:23
that hardhard work leadsleads to successsucces,
want daardoor --
09:26
because that allowstoestaat --
Dank je wel.
09:27
Thank you.
(Applaus)
09:28
(ApplauseApplaus)
-- daardoor denken degenen
die succes hebben, dat ze dat verdienen,
09:33
... because that storyverhaal allowstoestaat those of us
who make it to believe we deserveverdienen it,
en dat dus degenen die niet slagen
daar ook geen recht op hebben.
09:38
and by implicationimplicatie,
09:39
those who don't make it don't deserveverdienen it.
Stiekem denken we,
09:42
We tell ourselvesonszelf,
in the back of our mindsgeesten,
maar soms zeggen we het ook hardop:
09:44
and sometimessoms in the frontvoorkant of our mouthsmonden,
"Er moet iets niet helemaal goed zijn
met die arme mensen."
09:46
"There mustmoet be something a little wrongfout
with those poorarm people."
We hebben allerlei theorieën
09:49
We have a widebreed rangereeks of beliefsovertuigingen
over wat er precies mis is met ze.
09:51
about what that something wrongfout is.
Sommigen zeggen dat arme mensen
gewoon luie uitvreters zijn,
09:53
Some people tell the storyverhaal
that poorarm folksmensen are lazylui freeloadersFreeloaders
die onder gewoon eerlijk werk
proberen uit te komen.
09:56
who would cheatbedriegt and lieliggen
to get out of an honesteerlijk day'sdag work.
Anderen zien arme mensen
liever als hulpeloze gevallen,
10:00
OthersAnderen preferverkiezen the storyverhaal
that poorarm people are helplesshulpeloos
waarschijnlijk vroeger verwaarloosd
door ouders die niet genoeg voorlazen,
10:03
and probablywaarschijnlijk had neglectfulachteloos parentsouders
that didn't readlezen to them enoughgenoeg,
10:06
and if they were just told what to do
en als iemand ze nou maar
op het rechte pad zou zetten,
10:08
and showngetoond the right pathpad,
zou het wel goed komen.
10:10
they could make it.
Voor ieder demoniserend geluid dat ik hoor
10:11
For everyelk storyverhaal I hearhoren demonizingdemonizing
low-incomelaag inkomen singlesingle mothersmoeders
over arme alleenstaande moeders
of afwezige vaders --
10:18
or absenteeafwezige fathersvaders,
zoals mensen mijn ouders
wellicht zouden zien--
10:19
whichwelke is how people
mightmacht think of my parentsouders,
heb ik er 50 die over diezelfde mensen
een heel ander verhaal vertellen,
10:22
I've got 50 that tell a differentverschillend storyverhaal
about the samedezelfde people,
over iedere dag aanwezig zijn
en hard werken.
10:27
showingtonen up everyelk day and doing theirhun bestbeste.
Ik zeg niet dat sommige
van die negatieve verhalen niet waar zijn,
10:30
I'm not sayinggezegde that some
of the negativenegatief storiesverhalen aren'tzijn niet truewaar,
maar die verhalen zorgen ervoor
dat we niet zien wie mensen echt zijn
10:34
but those storiesverhalen allowtoestaan us
to not really see who people really are,
want ze geven ons niet
het volledige beeld.
10:40
because they don't paintverf a fullvol pictureafbeelding.
Die karikaturen en halve waarheden
overtuigen ons ervan
10:43
The quarter-truthskwartaal-waarheden and limitedbeperkt
plotplot lineslijnen have us convincedovertuigd
dat arme mensen een probleem zijn
dat moet worden opgelost.
10:47
that poorarm people are a problemprobleem
that needsbehoefte aan fixingvaststelling.
Het wordt tijd dat we inzien
dat die mensen wel werken,
10:51
What if we recognizederkend
that what's workingwerkend is the people
maar dat het onze aanpak is
die niet werkt.
10:55
and what's brokengebroken is our approachnadering?
Als we ons eens realiseerden
dat de deskundigen die we zoeken
10:58
What if we realizedrealiseerde that the expertsexperts
we are looking for,
met goede ideeën hiervoor,
11:01
the expertsexperts we need to followvolgen,
de arme mensen zelf zijn.
11:03
are poorarm people themselveszich?
Wat als we in plaats van
oplossingen op te leggen,
11:05
What if, insteadin plaats daarvan of imposingindrukwekkend solutionsoplossingen,
we gewoon eens wat brandstof zouden geven
11:08
we just addedtoegevoegd firebrand
11:10
to the already-burningal branden flamevlam
that they have?
aan hun vuurtje dat al brandt?
Niet de weg wijzen --
11:13
Not directingRegie --
zelfs niet in staat stellen --
11:16
not even empoweringempowerment --
nee, gewoon hun initiatief steunen.
11:18
but just fuelingtanken theirhun initiativeinitiatief.
Iets ten noorden van hier
11:22
Just northnoorden of here,
is er een goed voorbeeld
van hoe dat er uit zou kunnen zien:
11:23
we have an examplevoorbeeld
of what this could look like:
Silicon Valley.
11:26
SiliconSilicium ValleyVallei.
Er is een hele durfkapitaalsector
gegroeid rondom de overtuiging
11:28
A wholegeheel ventureonderneming capitalhoofdstad industryindustrie
has growngegroeid up around the beliefgeloof
dat als mensen een goed idee hebben
dat ze willen uitvoeren,
11:32
that if people have good ideasideeën
and the desireverlangen to manifestmanifesteren them,
dat je ze dan bakken en bakken
met geld moet toestoppen.
11:37
we should give them lots
and lots and lots of moneygeld.
(Gelach)
11:41
(LaughterGelach)
Toch? Maar waar is onze strategie
voor Theresa en Baakir?
11:42
Right? But where is our strategystrategie
for TheresaTheresa and BaakirBaakir?
Voor hen zijn er geen kweekvijvers,
11:47
There are no incubatorsincubators for them,
geen aanjagers, geen beurzen.
11:49
no acceleratorsversnellers, no fellowshipsbeurzen.
In hoeverre doen Jobana,
Sintia en Bertha dan onder
11:52
How are JobanaJobana, SintiaSintia and BerthaBertha
really all that differentverschillend
voor de Mark Zuckerbergs van deze wereld?
11:56
from the MarkMark ZuckerbergsZuckerbergs of the worldwereld-?
Baakir heeft ervaring
en kan goeie resultaten laten zien.
11:58
BaakirBaakir has experienceervaring and a trackspoor recordrecord.
Ik zou mijn geld op hem inzetten.
12:01
I'd put my moneygeld on him.
Zie dit als een uitnodiging
om een falende aanpak te herbezien.
12:04
So, consideroverwegen this an invitationuitnodiging
to rethinkheroverwegen a flawedgebrekkig strategystrategie.
Laten we deze gelegenheid gebruiken
12:12
Let's graspgrijpen this opportunitykans
om een eind te maken
aan een achterhaald verhaal,
12:14
to let go of a tiredmoe, faultydefecte narrativeverhaal
en om ons open te stellen
voor de echte verhalen,
12:18
and listen and look for truewaar storiesverhalen,
mooiere complexe verhalen,
12:21
more beautifullymooi complexcomplex storiesverhalen,
over wie die gemarginaliseerde mensen,
families en gemeenschappen echt zijn.
12:23
about who marginalizedgemarginaliseerde people
and familiesgezinnen and communitiesgemeenschappen are.
Laat ik me even
tot mijn eigen mensen richten.
12:31
I'm going to take a minuteminuut
to speakspreken to my people.
We kunnen niet wachten
12:39
We cannotkan niet wait
tot iemand anders het komt regelen.
12:41
for somebodyiemand elseanders to get it right.
Laten we niet vergeten wat we kunnen;
12:45
Let us rememberonthouden what we are capablein staat of;
alles wat we hebben gebouwd
met bloed, zweet en dromen;
12:48
all that we have builtgebouwd
with bloodbloed, sweatzweet and dreamsdromen;
alle tandwielen die blijven draaien,
12:52
all the cogsKPV that keep turningdraaien;
en mensen die het redden
dankzij ons harde werken.
12:54
and the people keptgehouden afloatdrijven
because of our backbreakingslopende work.
Blijf geloven in het wonder wat we zijn.
12:57
Let us rememberonthouden that we are magicmagie.
Als je wat inspiratie nodig hebt,
fris dan je geheugen wat op:
13:00
If you need some inspirationinspiratie
to jogJOG your memorygeheugen,
lees Octavia Butlers
'Parable of the Sower';
13:03
readlezen OctaviaOctavia Butler'sButlers
"ParableGelijkenis of the SowerZaaier."
luister naar dominee King's
'Letter from Birmingham Jail';
13:06
Listen to ReverendDominee King'sKing's
"LetterBrief from BirminghamBirmingham JailGevangenis."
luister naar Suheir Hammads
voordracht van 'First Writing Since'
13:10
Listen to SuheirSuheir HammadHammad recitereciteren
"First WritingSchrijven SinceSinds,"
of naar Esperanza Spaldings
uitvoering van 'Black Gold';
13:14
or EsperanzaEsperanza SpaldingSpalding
performuitvoeren "BlackZwart GoldGoud."
bekijk het werk van Kehinde Wiley
13:17
SetInstellen your gazeblik uponop the artkunst
of KehindeKehinde WileyWiley
of Faviana Rogriguez.
13:20
or FaviannaFavianna RodriguezRodriguez.
Kijk naar de handen van je grootmoeder --
13:22
Look at the handshanden of your grandmothergrootmoeder
of in de ogen van iemand die van je houdt.
13:28
or into the eyesogen of someoneiemand who loveshoudt you.
We zijn magisch.
13:32
We are magicmagie.
Individueel hebben we
niet veel geld of macht,
13:35
IndividuallyIndividueel, we don't have
a lot of wealthrijkdom and powermacht,
maar samen zijn we onstuitbaar.
13:37
but collectivelycollectief, we are unstoppableniet te stuiten.
We steken veel tijd en energie
in het mobiliseren van die macht
13:42
And we spendbesteden a lot of our time and energyenergie
13:44
organizingorganiserende our powermacht to demandvraag naar changeverandering
from systemssystemen that were not madegemaakt for us.
om verandering af te dwingen
in systemen die ons onvriendelijk zijn.
In plaats van te proberen de structuur
van de huidige methodes te veranderen,
13:51
InsteadIn plaats daarvan of tryingproberen to alterwijzigen
the fabrickleding stof of existingbestaand waysmanieren,
13:55
let's weaveweven and cutbesnoeiing some fiercewoest newnieuwe clothdoek.
moeten we komen met iets revolutionairs.
Laten we onze gezamenlijke macht gebruiken
13:58
Let's use some of our
substantialwezenlijk collectivecollectief powermacht
om een systeem te bedenken en creëren
dat wèl werkt voor ons.
14:01
towardin de richting van inventinguitvinden and bringingbrengen to life
14:03
newnieuwe waysmanieren of beingwezen that work for us.
Desmond Tutu heeft het
over het 'ubuntu'-concept,
14:07
DesmondDesmond TutuTutu talksgesprekken
about the conceptconcept of ubuntuUbuntu,
in de context van het Waarheids-
en Verzoeningsproces in Zuid-Afrika
14:12
in the contextcontext of SouthSouth Africa'sAfricaâ™ s
TruthWaarheid and ReconciliationVerzoening processwerkwijze
dat ze gestart zijn
na de afschaffing van de apartheid.
14:16
that they embarkedbegonnen on after apartheidapartheid.
Hij zegt dat het betekent:
14:18
He sayszegt it meansmiddelen,
"Mijn menselijkheid is
onlosmakelijk verbonden met de jouwe;
14:20
"My humanityde mensheid is caughtgevangen up,
is inextricablyonlosmakelijk boundgebonden up, in yoursde jouwe;
wij zijn onderdeel van
een bundel van leven."
14:26
we belongbehoren to a bundlebundel of life."
Een bundel van leven.
14:32
A bundlebundel of life.
Het Waarheids- en Verzoeningsproces
14:36
The TruthWaarheid and ReconciliationVerzoening processwerkwijze
is begonnen met de ongehoorden
een stem te geven.
14:37
startedbegonnen by elevatingverheffen
the voicesstemmen of the unheardongehoord.
Als ons land z'n belofte wil waarmaken
14:42
If this countryland is going to liveleven up to its
promisebelofte of libertyvrijheid and justicegerechtigheid for all,
van vrijheid en gerechtigheid
voor iedereen
zullen we de ongehoorden
een stem moeten geven,
14:48
then we need to elevateverheffen
the voicesstemmen of our unheardongehoord,
mensen als Jobana, Sintia en Bertha,
14:51
of people like JobanaJobana,
SintiaSintia and BerthaBertha,
Theresa and Baakir.
14:54
TheresaTheresa and BaakirBaakir.
We moeten hun oplossingen
en ideeën ondersteunen.
14:57
We mustmoet leveragehefboomwerking theirhun solutionsoplossingen
and theirhun ideasideeën.
We moeten luisteren
naar hun echte verhalen,
15:01
We mustmoet listen to theirhun truewaar storiesverhalen,
hun mooiere complexe verhalen.
15:04
theirhun more beautifullymooi complexcomplex storiesverhalen.
Dankjewel.
15:07
Thank you.
(Applaus)
15:09
(ApplauseApplaus)
Translated by Peter Van de Ven
Reviewed by Desiree Kramer

▲Back to top

About the speaker:

Mia Birdsong - Family activist
Mia Birdsong advocates for strong communities and the self-determination of everyday people.

Why you should listen

Mia Birdsong has spent more than 20 years fighting for the self-determination and pointing out the brilliant adaptations of everyday people. In her current role as co-director of Family Story, she is updating this nation's outdated picture of the family in America (hint: rarely 2.5 kids and two heterosexual parents living behind a white picket fence). Prior to launching Family Story, Birdsong was the vice president of the Family Independence Initiative, an organization that leverages the power of data and stories to illuminate and accelerate the initiative low-income families take to improve their lives.

Birdsong, whose 2015 TED talk "The story we tell about poverty isn't true" has been viewed more than 1.5 million times, has been published in the Stanford Social Innovation Review, Slate, Salon and On Being. She speaks on economic inequality, race, gender and building community at universities and conferences across the country. She co-founded Canerow, a resource for people dedicated to raising children of color in a world that reflects the spectrum of who they are.  

Birdsong is also modern Renaissance woman. She has spent time organizing to abolish prisons, teaching teenagers about sex and drugs, interviewing literary luminaries like Edwidge Danticat, David Foster Wallace and John Irving, and attending births as a midwifery apprentice. She is a graduate of Oberlin College, an inaugural Ascend Fellow of The Aspen Institute and a New America California Fellow. She sits on the Board of Directors of Forward Together.

More profile about the speaker
Mia Birdsong | Speaker | TED.com