English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Jackson Bird: How to talk (and listen) to transgender people

Џексон Берд: Како да им зборуваме и како и да ги слушаме транс-родовите луѓе

Filmed:
1,332,920 views

Родот треба да биде најмлаку впечатливиот дел од нечија личност, но транс-родовите луѓе се` уште не ги разбираме. За да им помогне на оние кои се плашат да поставуваат прашања или им е непријатно да не кажат нешто погрешно, Џексон Берд споделува неколку начини како да се размислува за транс-родовите проблеми. Во овој интересен и искрен говор тој појаснува некои предрасуди околу заменките, трансформациите, тоалетите и многу други.

- Digital storyteller, activist
TED Resident Jackson Bird is using digital storytelling to demystify the transgender experience. Full bio

Hi, I'm Jack,
Здраво! Јас сум Џек
00:12
and I'm transgender.
и јас сум трансродова личност.
00:14
Let me take a guess at some of thoughts
Да погодам некои од вашите мисли
00:17
that might be running
through your head right now.
кои ви се мотаат низ глава во моментов.
00:19
"Transgender?
„Трансродова личност?
00:21
Wait, does that mean that they're
actually a man or actually a woman?"
Чекај, дали се тие мажи или жени?
00:22
"I wonder if he's had the surgery yet ...
„Се прашувам дали направиле
операции досега..
00:25
Oh, now I'm looking at his crotch.
Ох, гледам во нивното меѓуножје.
00:28
Look to the right,
that's a safe place to look."
Гледај десно, тоа е безбедно
место за гледање.“
00:30
"Yes, I knew it!
No real man has hips like those."
„Да, знаев! Вистински маж
нема такви колкови.“
00:32
"My friend's daughter is transgender --
„Ќерка на мои пријатели е транс-
00:35
I wonder if they know each other."
се прашувам дали се познаваат.“
00:36
"Oh my gosh, he is so brave.
„Леле колку е храбар.
00:39
I would totally support his right
to use the men's bathroom.
Го поддржувам во правото да
користи машки тоалет.
00:41
Wait, but how does he use the bathroom?
Ама како го користи тоалетот?
00:44
How does he have sex?"
Како има секс?
00:46
OK, OK, let's stop
those hypothetical questions
Ајде да престанеме со овие
хипотетички прашања
00:48
before we get too close for my comfort.
пред да ми стане непријатно.
00:51
I mean, don't get me wrong,
Да не ме сфатите погрешно,
00:52
I did come here today to share
my personal experiences being transgender,
дојдов овде за да го споделам своето
искуство како трансродова личност,
00:54
but I did not wake up this morning
wanting to tell an entire audience
но секако дека не сакам да зборувам никому
00:57
about my sex life.
за мојот сексуален живот.
01:01
Of course, that's the problem
with being trans, right?
Се разбира, тоа е проблемот
кај трансродовите луѓе,нели?
01:03
People are pretty much always
wondering how we have sex
Луѓето се прашуваат како имаме секс
01:06
and what kind of equipment
we're working with below the belt.
и каков алат имаме под папокот.
01:08
Being trans is awkward.
Да се биде транс е непријатно.
01:12
And not just because the gender
I was assigned at birth
Не само поради тоа што родот
кој го имав при раѓање
01:15
mismatches the one I really am.
не се совпаѓа со она што сум.
01:17
Being trans is awkward
Непријатно е да си транс
01:19
because everyone else gets awkward
when they're around me.
зашто секому му е непријатно
во ваша близина.
01:20
People who support me and all other
trans people wholeheartedly
Оние кои сесрдно ме поддржуваат
мене и другите транс луѓе
01:24
are often so scared to say to wrong thing,
често толку се плашат да не
кажат нешто погрешно,
01:28
so embarrassed to not know
what they think they should,
толкку им е незгодно
ако нешто не знаат
01:30
that they never ask.
што се срамат да прашаат.
01:33
Part of what was so nerve-racking
about coming out as transgender
Еден од најтешките мигови
да се појавиш како трансродова личност
01:35
was knowing that people
wouldn't know what I meant.
е тоа што луѓето не знаат што значи тоа.
01:38
And when someone comes out as gay,
Кога некој е хомосексуалец,
01:42
people know what that means,
луѓето знаат што е тоа.
01:43
but when you come out as trans,
Но кога си трансродов,
01:45
you have to face the misconceptions
се соочуваш со погрешните сфаќања
01:46
that will color other people's
impressions of you
кои го формираат мислењето
на луѓето за вас
01:48
even after you've educated them ...
дури и откако им објасните.
01:51
And you will have to educate them.
А треба да им објасните.
01:53
When I came out,
Кога се разоткрив,
01:55
I wrote at 10-page encyclopedic document
напишав енциклопедиски документ
на 10 страници,
01:56
with a zip-file attachment
of music and videos
прикачив зип фајл со музика и видеа
01:58
that I sent to every
single person I came out to.
и ги испратив на секој
пред кого се разоткрив.
02:01
(Laughter)
(Смеа)
02:03
And I kept it in my email signature
for months afterwards,
И го чував во мојот е-маил
потпис со месеци потоа
02:04
because you also
don't ever stop coming out.
бидејќи никогаш не престанувате
да се разоткривате.
02:07
I came out to the accountant
helping me with my taxes
Се разоткрив пред сметководителот
кој ми помагаше за данокот
02:10
and the TSA agents who didn't know
which one of them should pat me down,
и ТСА агентот кој не знаеше
со што да ме спои,
02:14
the man or the woman.
со маж или со жена.
02:17
I mean, I just came out
to everyone watching this.
Се разоткрив пред секој кој го гледа ова.
02:19
When I came out to my dad,
Кога му кажав на татко ми,
02:23
to my great relief, he was totally cool
with me being trans,
за среќа,тој беше сосема ОК
дека сум трансродова личност
02:25
but as soon as I started talking
about physically transitioning,
но кога му кажав
за физичките трансформации
02:28
he freaked.
тој збесна.
02:31
And I quickly realized it was because he,
like so many other people,
Сфатив дека тој, како и многумина други
02:32
think that physical transition
means just one thing:
мисли дека физичката
трансформација значи едно:
02:36
the surgery.
хируршки зафат.
02:39
Now, listen,
Видете,
02:41
if there were one magical surgery
ако постои волшебна операција
02:42
that could turn me into a tall, muscular,
која ќе ме претвори преку ноќ во висок,
02:44
societally perfect image
of a man overnight,
мускулест и идеален маж
02:47
I'd sign up in a heartbeat.
ќе се пријавам веднаш.
02:50
Unfortunately, it isn't that simple.
За жал, тоа не е толку едноставно.
02:52
There are dozens of different
gender-affirming surgeries
Има бројни и различни родово
поврзани операции
02:54
from chest surgeries to bottom surgeries
од операција на гради
до операција на задник
02:57
to facial feminization and man-sculpting.
и феминизирање или маскулинизирање.
03:00
Many trans people will only ever undergo
one procedure in their lifetime, if that.
Многу транс-луѓе имаат една
операција во животот воопшто.
03:03
Maybe because they don't
personally feel the need
Можеби зашто немаат потреба
03:07
but also because they're expensive,
но и затоа што операциите се скапи
03:10
and health insurance
is only beginning to cover them.
а осигурувањето неодамна
почнува да ги покрива.
03:12
Instead, the first step for a trans person
seeking physical transition
Затоа,првиот чекор на секоја транс-
-личност која бара физички трансформации
03:15
is usually hormone replacement therapy.
е хормонската терапија.
03:19
Hormones are why I have a deeper voice
and some sparse whiskers on my neck
Поради хормоните имам подлабок глас
и повеќе влакна на вратот
03:22
and a giant pimple on my chin.
и огромна брунка на брадата.
03:26
Basically, they put you
through a second puberty ...
Всушност ве ставаат во втор пубертет.
03:29
it's a blast.
Права експлозија.
03:32
(Laughter)
(Смеа)
03:33
Now, because our transitions
are slower and steadier
Бидејќи нашата трансформација е побавна,
03:34
than historic misconceptions
can lead people to believe,
од историските предрасуди,
03:38
there can be some confusion
луѓето се збунети
03:40
about when to call someone
by their new name and pronouns.
околу заменките и начинот на обраќање
кон транс-личноста.
03:42
There's no distinct point
in physical transition
Не постои дефиниран миг
во физичката трансформација
03:45
at which a trans person
becomes their true gender.
кога транс-луѓето стануваат
нивниот вистински род.
03:48
As soon as they tell you
their new name and pronouns,
Кога ќе го кажат нивното ново
име или заменката
03:51
that's when you start using them.
тогаш почнувате да ги користите.
03:53
It can be difficult to make the change.
Тешко е да се направат промените.
03:55
You might slip up here and there;
Може да се лизнете понекогаш.
03:57
I've slipped up myself
with other trans people.
Се лизнував и јас со другите транс-луѓе.
03:59
But I always think to myself,
Но,секогаш си велам,
04:01
if we can change from calling
Puff Daddy to P. Diddy,
ако можеме Паф Деди да го викаме П.Диди
04:03
and if we apologize profusely
when we've used the wrong gender pronoun
и да се извиниме кога ја користиме
погрешната заменка
04:06
for someone's pet cat --
за нечија мачка, тогаш
04:10
I mean, I think we can make
the same effort
можеме да го направиме истиот напор
04:13
for the real humans in our lives.
за вистинските луѓе околу нас.
04:15
Now, there is no topic that makes other
people more awkward about trans people
Нема понезгодна тема за
транс-родовите луѓе
04:17
than public bathrooms.
од онаа за јавните тоалети.
04:22
Ah, the bathrooms --
Ах, тоалетите.
04:25
the latest political flash point
for LGBT opponents.
Последната политичка кулминација
за противниците на ЛГБТ.
04:26
Here's a fun fact about bathrooms:
Еве еден смешен факт за тоалетите:
04:29
more US congressmen have been convicted
of assaulting someone in a public bathroom
има повеќе обвинети конгресмени
кои нападнале некого во јавен тоалет
04:31
than trans people have been.
отколку транс-луѓе.
04:35
(Laughter)
(Смеа)
04:37
The truth is we trans people are so much
more scared of you than you are of us.
Вистината е дека ние транс-луѓето повеќе
се плашиме од вас отколку вие од нас.
04:39
It's a huge point of discussion
in trans communities
Широка е темата за дискусија
кај транс заедницата
04:43
about which bathroom
to start using and when,
за користењето на тоалетите
04:46
so we don't attract attention
that could lead to violence against us.
затоа не привлекуваме внимание
кое може да ни донесе неволји.
04:48
I personally started using the men's room
Јас лично почнав да одам во машки тоалет
04:51
when I started getting confused
and frightened looks in the women's room,
кога жените во женскиот тоалет
почнаа чудно да ме гледаат
04:53
even though I was petrified
to start going into the men's room.
иако ужасно се плашев да
одам во машкиот тоалет.
04:58
And often we opt to just
not go to the bathroom at all.
Понекогаш избираме воопшто
да не одиме во тоалет.
05:01
A 2015 national survey of trans people
Во извештајот за транс-луѓето од 2015
05:03
found that eight percent of us
had had a urinary tract infection
се вели дека 8% од нас
имале уринарна инфекција
05:06
in the past year
во изминатата година
05:09
as a result of avoiding restrooms.
поради избегнување на тоалетите.
05:10
These bathroom bills
aren't protecting anyone.
Овие закони на тоалетите никого не штитат.
05:13
All they're doing
Се` што прават
05:16
is ensuring that when trans people
are assaulted in bathrooms,
е да покажат дека, кога транс-луѓе
се напаѓани во тоалет
05:17
the law will no longer be on our side
when we report it.
законот нема да е на наша
страна ако пријавиме.
05:21
Being trans means a daily onslaught
of these misconceptions.
Да се биде транс-личност e секојдневно да
се биде напаѓан поради овие предрасуди.
05:25
And I have it pretty easy.
А прилично едноставно е.
05:31
I am a white, able-bodied guy
Јас сум белец, телесно способен млад човек
05:33
sitting nearly at the peak
of privilege mountain.
кој седи речиси на врвот на
привилегираната планина.
05:35
For non-binary people,
За не-бинарни луѓе,
05:39
for trans women,
за транс-жени,
05:41
for trans people of color,
за транс-луѓе со друга боја на кожа,
05:43
it is so much harder.
е многу потешко.
05:45
So I've given you a starter pack
of trans knowledge
Ви дадов мало предзнаење
за транс-родовите луѓе и верувам
05:48
that I hope will lead
to more learning on your own.
ќе продолжите понатаму сами да учите.
05:51
Talk to trans people.
Зборувајте со транс-луѓето.
05:55
Listen to us.
Слушнете не`.
05:57
Amplify our voices.
Засилете го нашиот глас.
05:59
Take the heat off of us
and educate those around you
Не не` притискајте и информирајте
ги другите
06:01
so we don't have to every time.
за да не мораме секогаш ние.
06:04
Maybe someday, when I say,
Можеби еден ден ќе речам,
06:06
"Hi, I'm Jack, and I'm transgender,"
„Здраво, јас сум Џек и сум
трансродова личност“
06:09
the only response I'll get is,
и единствениот одговор ќе биде:
06:12
"Hi, nice to meet you."
„Здраво! Мило ми е што те запознав.“
06:14
Thank you.
Ви благодарам!
06:18
(Applause)
(Аплауз)
06:19

▲Back to top

About the speaker:

Jackson Bird - Digital storyteller, activist
TED Resident Jackson Bird is using digital storytelling to demystify the transgender experience.

Why you should listen

After publicly coming out as transgender in 2015, Jackson Bird has been committed to amplifying the voices of transgender people and breaking down the stigma attached to their experiences. He shares the stories of fellow transgender people on his podcast, Transmission, as well as on his ongoing YouTube series, "Queerstory."

Bird is also known for his work with the Harry Potter Alliance (HPA), a nonprofit that activates online fan communities towards social action. A 2017 TED Resident and 2016 YouTube NextUp Creator, Bird was also a 2015 LogoTV Social Trailblazer nominee and hailed by MTV as a "Social Media Warrior Who Helped Restore Our Faith in 2016."  

Jackson is currently a Craig Newmark Organizer-In-Residence at Civic Hall and runs the monthly LGBTQIA+ Creators Group at YouTube Space NY. He currently lives in New York City.

More profile about the speaker
Jackson Bird | Speaker | TED.com