English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

Τζον Μακ Γουόρτερ: Τα μηνύματα σκοτώνουν τη γλώσσα. Πλάκα κάνω!!!

Filmed:
2,444,994 views

Αποτελεί η αποστολή μηνυμάτων το θάνατο των καλών ικανοτήτων γραφής; Ο Τζον Μακ Γουόρτερ υποστηρίζει ότι η αποστολή μηνυμάτων έχει κι άλλες πλευρές --γλωσσικές, πολιτιστικές--πέρα από τις προφανείς, και τα νέα είναι καλά.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

We always hearακούω that textingγραπτών μηνυμάτων is a scourgeμάστιγα.
Ακούμε πάντα ότι τα μηνύματα είναι μια μάστιγα.
00:12
The ideaιδέα is that textingγραπτών μηνυμάτων spellsξόρκια the declineπτώση and fallπτώση
Το σκεπτικό είναι ότι τα μηνύματα οδηγούν
στην κάθοδο και την πτώση
00:15
of any kindείδος of seriousσοβαρός literacyγνώση γραφής, or at leastελάχιστα writingΓραφή abilityικανότητα,
κάθε είδους σοβαρής γραφής,
ή τουλάχιστον ικανότητας γραφής,
00:20
amongαναμεταξύ youngνεαρός people in the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη
μεταξύ των νέων στις Η.Π.Α.
00:23
and now the wholeολόκληρος worldκόσμος todayσήμερα.
και σε όλον τον κόσμο σήμερα.
00:26
The factγεγονός of the matterύλη is that it just isn't trueαληθής,
Το γεγονός είναι ότι αυτό δεν αληθεύει,
00:28
and it's easyεύκολος to think that it is trueαληθής,
και είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι αληθεύει,
00:32
but in orderΣειρά to see it in anotherαλλο way,
για να μπορέσουμε όμως να το δούμε
από μια άλλη πλευρά,
00:34
in orderΣειρά to see that actuallyπράγματι textingγραπτών μηνυμάτων is a miraculousθαυματουργός thing,
για να μπορέσουμε να δούμε ότι στην πραγματικότητα η αποστολή μηνυμάτων είναι κάτι το θαυματουργό
00:36
not just energeticενεργητικός, but a miraculousθαυματουργός thing,
όχι μόνο γεμάτο ενέργεια, αλλά θαυματουργό,
00:40
a kindείδος of emergentαναδυόμενη complexityπερίπλοκο
ένα είδος εξελισσόμενης πολυπλοκότητας
00:43
that we're seeingβλέπων happeningσυμβαίνει right now,
που βλέπουμε να συμβαίνει αυτήν τη στιγμή,
00:44
we have to pullΤραβήξτε the cameraΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ back for a bitκομμάτι
πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα πίσω
00:47
and look at what languageΓλώσσα really is,
και να δούμε τι ακριβώς είναι η γλώσσα,
00:49
in whichοι οποίες caseπερίπτωση, one thing that we see
σ' αυτήν την περίπτωση, κάτι που βλέπουμε
00:52
is that textingγραπτών μηνυμάτων is not writingΓραφή at all.
είναι ότι η αποστολή μηνυμάτων
δεν είναι καν γραφή.
00:55
What do I mean by that?
Τι εννοώ μ' αυτό;
00:59
BasicallyΒασικά, if we think about languageΓλώσσα,
Κατά βάση, αν σκεφτούμε περί γλώσσας,
01:01
languageΓλώσσα has existedυπήρχε for perhapsίσως 150,000 yearsχρόνια,
η γλώσσα υπάρχει
εδώ και περίπου 150.000 χρόνια,
01:04
at leastελάχιστα 80,000 yearsχρόνια,
80.000 χρόνια το λιγότερο,
01:07
and what it aroseδημιουργήθηκε as is speechομιλία. People talkedμίλησε.
και αναδύθηκε ως λόγος.
Οι άνθρωποι μιλούσαν.
01:09
That's what we're probablyπιθανώς geneticallyγενεσιολογικά specifiedπου καθορίζεται for.
Αυτός είναι και ο πιθανότερος
γενετικός προορισμός μας.
01:14
That's how we use languageΓλώσσα mostπλέον.
Κατ 'αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα
επί το πλείστον.
01:17
WritingΓραφής is something that cameήρθε alongκατά μήκος much laterαργότερα,
Η γραφή είναι κάτι που δημιουργήθηκε
πολύ αργότερα,
01:19
and as we saw in the last talk,
και όπως είδαμε στην τελευταία ομιλία,
01:22
there's a little bitκομμάτι of controversyαμφισβήτηση as to exactlyακριβώς when that happenedσυνέβη,
υπάρχει αρκετή διάσταση απόψεων
ως προς το πότε ακριβώς έγινε αυτό,
01:24
but accordingσύμφωνα με to traditionalπαραδοσιακός estimatesυπολογίζει,
αλλά σύμφωνα με παραδοσιακούς
τρόπους υπολογισμού,
01:27
if humanityανθρωπότητα had existedυπήρχε for 24 hoursώρες,
αν η ανθρωπότητα είχε ύπαρξη 24 ωρών,
01:29
then writingΓραφή only cameήρθε alongκατά μήκος at about 11:07 p.m.
τότε η γραφή μας προέκυψε γύρω στις 11:07 μ.μ.
01:33
That's how much of a latterlyεσχάτως thing writingΓραφή is.
Σε τέτοιο βαθμό έπεται η γραφή.
01:38
So first there's speechομιλία, and then writingΓραφή comesέρχεται alongκατά μήκος
Άρα πρώτα υπάρχει ο λόγος
και μετά δημιουργείται η γραφή
01:42
as a kindείδος of artificeτέχνασμα.
ως ένα είδος εργαλείου.
01:45
Now don't get me wrongλανθασμένος, writingΓραφή has certainβέβαιος advantagesπλεονεκτήματα.
Μη με παρεξηγήσετε,
η γραφή έχει σαφή πλεονεκτήματα.
01:47
When you writeγράφω, because it's a consciousσυνειδητός processεπεξεργάζομαι, διαδικασία,
Όταν γράφουμε, επειδή πρόκειται
για μια ενσυνείδητη διαδικασία,
01:51
because you can look backwardsπρος τα πίσω,
επειδή υπάρχει η δυνατότητα της επισκόπησης,
01:53
you can do things with languageΓλώσσα that are much lessπιο λιγο likelyπιθανός
μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα με τη γλώσσα
που είναι λιγότερο πιθανά να γίνουν
01:56
if you're just talkingομιλία.
απλά με την ομιλία.
01:58
For exampleπαράδειγμα, imagineφαντάζομαι a passageπέρασμα from EdwardEdward Gibbon'sΤου Gibbon
Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα τμήμα από το έργο
του Έντουαρντ Γκίμπον
02:01
"The DeclineΠαρακμή and FallΠτώση of the RomanΡωμαϊκή EmpireΑυτοκρατορία:"
«Η Παρακμή και η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας:»
02:05
"The wholeολόκληρος engagementσύμπλεξη lastedδιήρκεσε aboveπανω twelveδώδεκα hoursώρες,
«Στο σύνολό της η εμπλοκή
διήρκεσε πάνω από δώδεκα ώρες,
02:09
tillέως the graduateαποφοιτώ retreatυποχώρηση of the PersiansΠέρσες was changedάλλαξε
έως ότου η σταδιακή υποχώρηση
των Περσών μεταλλάχτηκε
02:12
into a disorderlyάτακτη flightπτήση, of whichοι οποίες the shamefulντροπή exampleπαράδειγμα
σε μια άτακτη φυγή, όπου το επαίσχυντο παράδειγμα
02:14
was givenδεδομένος by the principalκύριος leadersηγέτες and the SurenasSurenas himselfο ίδιος."
δόθηκε από τους σημαντικότερους αρχηγούς
και τον Σουρένα τον ίδιο».
02:17
That's beautifulπανεμορφη, but let's faceπρόσωπο it, nobodyκανείς talksσυνομιλίες that way.
Πολύ όμορφο, αλλά ας το παραδεχθούμε,
κανείς δεν μιλάει έτσι.
02:20
Or at leastελάχιστα, they shouldn'tδεν θα έπρεπε if they're interestedενδιαφερόμενος
Ή τουλάχιστον, δεν θα πρέπει
αν τους ενδιαφέρει
02:24
in reproducingαναπαραγωγή. That --
να αναπαραχθούν. Αυτός --
02:28
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
02:31
is not the way any humanο άνθρωπος beingνα εισαι speaksμιλάει casuallyανέμελα.
δεν είναι ο τρόπος που ο οποιοσδήποτε άνθρωπος
μιλάει καθημερινά.
02:33
CasualCasual speechομιλία is something quiteαρκετά differentδιαφορετικός.
Ο καθημερινός λόγος είναι κάτι αρκετά διαφορετικό.
02:36
LinguistsΟι γλωσσολόγοι have actuallyπράγματι shownαπεικονίζεται
Στην πραγματικότητα οι γλωσσολόγοι έχουν αποδείξει
02:39
that when we're speakingΟμιλία casuallyανέμελα in an unmonitoredδεν παρακολουθείται way,
πως όταν μιλάμε άνετα χωρίς να υπάρχει καταγραφή,
02:41
we tendτείνω to speakμιλώ in wordλέξη packetsπακέτα of maybe
συνηθίζουμε να μιλάμε με πακέτα λέξεων ίσως
02:43
sevenεπτά to 10 wordsλόγια.
των εφτά έως 10 λέξεων.
02:46
You'llΘα σας noticeειδοποίηση this if you ever have occasionμε την ευκαιρία to recordΡεκόρ
Θα το παρατηρήσετε αυτό
αν ποτέ έχετε την ευκαιρία να ηχογραφήσετε
02:48
yourselfσύ ο ίδιος or a groupομάδα of people talkingομιλία.
τον εαυτό σας ή μια ομάδα ανθρώπων να μιλούν.
02:51
That's what speechομιλία is like.
Έτσι είναι ο λόγος.
02:54
SpeechΟμιλία is much looserπιο χαλαρή. It's much more telegraphicτηλεγραφική.
Ο λόγος είναι πιο χαλαρός.
Είναι πολύ πιο τηλεγραφικός.
02:55
It's much lessπιο λιγο reflectiveανακλαστικός -- very differentδιαφορετικός from writingΓραφή.
Είναι λιγότερο στοχαστικός -- πολύ διαφορετικός από τη γραφή.
02:59
So we naturallyΦυσικά tendτείνω to think, because we see languageΓλώσσα
Είναι φυσικό λοιπόν να έχουμε την τάση
να πιστεύουμε, επειδή βλέπουμε τη γλώσσα
03:03
writtenγραπτός so oftenσυχνά, that that's what languageΓλώσσα is,
σε γραπτή μορφή τόσο συχνά, π
ως αυτό ακριβώς είναι η γλώσσα,
03:06
but actuallyπράγματι what languageΓλώσσα is, is speechομιλία. They are two things.
στην πραγματικότητα όμως η γλώσσα είναι ο λόγος.
Είναι δύο πράγματα.
03:08
Now of courseσειρά μαθημάτων, as historyιστορία has goneχαμένος by,
Τώρα βέβαια, στο ρού της ιστορίας,
03:12
it's been naturalφυσικός for there to be a certainβέβαιος amountποσό of bleedξάκρισμα
ήταν φυσικό να υπήρχαν
κάποιες υπερβάσεις των ορίων
03:16
betweenμεταξύ speechομιλία and writingΓραφή.
μεταξύ λόγου και γραφής.
03:18
So, for exampleπαράδειγμα, in a distantμακρινός eraεποχή now,
Για παράδειγμα δηλαδή, κάποτε σε μια εποχή
πολύ μακρινή πια,
03:21
it was commonκοινός when one gaveέδωσε a speechομιλία
συνηθίζονταν όταν κάποιος έβγαζε ένα λόγο
03:26
to basicallyβασικα talk like writingΓραφή.
κατά βάσει να μιλούσε όπως θα έγραφε.
03:29
So I mean the kindείδος of speechομιλία that you see someoneκάποιος givingδίνοντας
Εννοώ δηλαδή το είδος του λόγου
που βλέπετε κάποιον να βγάζει
03:32
in an oldπαλαιός movieταινία where they clearΣαφή theirδικα τους throatλαιμός, and they go,
σε μια παλιά ταινία που καθαρίζουν το λαιμό τους,
και αρχίζουν:
03:34
"AhemAhem, ladiesΚυρίες and gentlemenΑντρών," and then they speakμιλώ
«Εμ, κυρίες και κύριοι,»
και μετά μιλούν
03:37
in a certainβέβαιος way whichοι οποίες has nothing to do with casualανέμελος speechομιλία.
με έναν συγκεκριμένο τρόπο που δεν έχει καμία σχέση
με την καθημερινή ομιλία.
03:39
It's formalεπίσημος. It usesχρήσεις long sentencesποινές like this GibbonΓίββων one.
Είναι επίσημος. Χρησιμοποιεί μεγάλες προτάσεις
σαν κι αυτή του Γκίμπον.
03:43
It's basicallyβασικα talkingομιλία like you writeγράφω, and so, for exampleπαράδειγμα,
Βασικά μιλάτε όπως γράφετε,
κι έτσι, για παράδειγμα,
03:46
we're thinkingσκέψη so much these daysημέρες about LincolnΛίνκολν
έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ
τον Λίνκολν αυτές τις μέρες
03:50
because of the movieταινία.
λόγω της ταινίας.
03:52
The GettysburgΓκέττυσμπεργκ AddressΔιεύθυνση was not the mainκύριος mealγεύμα of that eventΕκδήλωση.
Η Ομιλία στο Γκέτισμπεργκ δεν ήταν το κλού
εκείνης της εκδήλωσης.
03:55
For two hoursώρες before that, EdwardEdward EverettΈβερετ spokeακτίνα
Πριν απ' αυτό και για δύο ώρες,
ο Έντουαρντ Έβερετ μιλούσε
03:58
on a topicθέμα that, franklyειλικρινά, cannotδεν μπορώ engageαρραβωνιάζω us todayσήμερα
για ένα θέμα που, ειλικρινά,
δεν μας αγγίζει σήμερα
04:02
and barelyμετά βίας did then.
και μετά βίας μας άγγιζε και τότε.
04:05
The pointσημείο of it was to listen to him
Το κλειδί ήταν να τον ακούσεις
04:06
speakingΟμιλία like writingΓραφή.
να μιλάει σαν να γράφει.
04:09
OrdinaryΑπλοί people stoodστάθηκε and listenedακούσει to that for two hoursώρες.
Απλοί άνθρωποι κάθισαν
και το άκουσαν για δύο ώρες.
04:10
It was perfectlyτέλεια naturalφυσικός.
Ήταν απολύτως φυσιολογικό.
04:13
That's what people did then, speakingΟμιλία like writingΓραφή.
Αυτό έκαναν οι άνθρωποι τότε,
μιλούσαν σαν να έγραφαν.
04:14
Well, if you can speakμιλώ like writingΓραφή,
Ναι αλλά, αν μπορείς να μιλήσεις σαν να γράφεις,
04:17
then logicallyλογικά it followsακολουθεί that you mightθα μπορούσε want to alsoεπίσης
τότε με την ίδια λογική ίσως επίσης θελήσεις
04:19
sometimesωρες ωρες writeγράφω like you speakμιλώ.
κάποιες φορές να γράψεις σαν να μιλάς.
04:23
The problemπρόβλημα was just that in the materialυλικό,
Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι από υλικής,
04:26
mechanicalμηχανικός senseέννοια, that was harderπιο δυνατα back in the day
μηχανικής απόψεως, ήταν πιο δύσκολο τότε
04:28
for the simpleαπλός reasonλόγος that materialsυλικά don't lendδανείζουν themselvesτους εαυτούς τους to it.
για τον απλούστατο λόγο ότι τα υλικά
δεν προσφέρονται γι' αυτό.
04:31
It's almostσχεδόν impossibleαδύνατο to do that with your handχέρι
Είναι σχεδόν αδύνατον
να το κάνεις αυτό με το χέρι σου
04:34
exceptεκτός in shorthandστενογραφία, and then communicationεπικοινωνία is limitedπεριωρισμένος.
παρά μόνο με στενογραφία,
και πάλι η επικοινωνία είναι περιορισμένη.
04:37
On a manualεγχειρίδιο typewriterγραφομηχανή it was very difficultδύσκολος,
Σε μια μηχανική γραφομηχανή
ήταν πολύ δύσκολο,
04:40
and even when we had electricηλεκτρικός typewritersγραφομηχανές,
αλλά και όταν είχαμε
ηλεκτρικές γραφομηχανές,
04:42
or then computerυπολογιστή keyboardsπληκτρολόγια, the factγεγονός is
ή αργότερα πληκτρολόγια υπολογιστών,
το θέμα είναι
04:45
that even if you can typeτύπος easilyεύκολα enoughαρκετά to keep up
πως ακόμα και αν μπορείς να δακτυλογραφείς
αρκετά εύκολα ώστε να προλαβαίνεις
04:47
with the paceβήμα of speechομιλία, more or lessπιο λιγο, you have to have
το ρυθμό της ομιλίας, πάνω - κάτω, χρειάζεσαι
04:49
somebodyκάποιος who can receiveλαμβάνω your messageμήνυμα quicklyγρήγορα.
κάποιον που να μπορεί να λαμβάνει
το μήνυμά σου γρήγορα.
04:52
OnceΜια φορά you have things in your pocketτσέπη that can receiveλαμβάνω that messageμήνυμα,
Από τη στιγμή που θα έχουμε στην τσέπη μας κάτι
που μπορεί να λάβει αυτό το μήνυμα,
04:54
then you have the conditionsσυνθήκες that allowεπιτρέπω
τότε έχουμε και τις συνθήκες που μας επιτρέπουν
04:58
that we can writeγράφω like we speakμιλώ.
να γράφουμε όπως μιλάμε.
05:00
And that's where textingγραπτών μηνυμάτων comesέρχεται in.
Και εκεί υπεισέρχεται
η αποστολή γραπτών μηνυμάτων.
05:04
And so, textingγραπτών μηνυμάτων is very looseχάνω in its structureδομή.
Έτσι, η αποστολή μηνυμάτων
είναι πολύ χαλαρή στη δομή της.
05:07
No one thinksσκέφτεται about capitalκεφάλαιο lettersγράμματα or punctuationσημεία στίξης when one textsκείμενα,
Κανείς δεν έχει στο μυαλό του κεφαλαία γράμματα
ή στίξη όταν γράφει μήνυμα,
05:11
but then again, do you think about those things when you talk?
αλλά κατά τον ίδιο τρόπο,
τα σκέφτεστε όταν μιλάτε;
05:15
No, and so thereforeεπομένως why would you when you were textingγραπτών μηνυμάτων?
Όχι, άρα γιατί θα έπρεπε
όταν γράφατε ένα μήνυμα;
05:17
What textingγραπτών μηνυμάτων is, despiteπαρά the factγεγονός that it involvesπεριλαμβάνει
Αυτό που είναι η αποστολή μηνυμάτων, παρά το
05:21
the bruteωμής mechanicsμηχανική of something that we call writingΓραφή,
ότι αφορά κάτι που στην αδρή μορφή του
το ονομάζουμε γράψιμο,
05:24
is fingeredδακτύλων speechομιλία. That's what textingγραπτών μηνυμάτων is.
το θεωρούμε δακτυλική ομιλία.
Αυτό είναι το γραπτό μήνυμα.
05:27
Now we can writeγράφω the way we talk.
Τώρα μπορούμε να γράψουμε
όπως θα μιλούσαμε.
05:30
And it's a very interestingενδιαφέρων thing, but neverthelessπαρ 'όλα αυτά
Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον,
αλλά παρ' όλα ταύτα
05:34
easyεύκολος to think that still it representsαντιπροσωπεύει some sortείδος of declineπτώση.
είναι εύκολο να νομίζουμε ότι ακόμα και έτσι
αντιπροσωπεύει κάποιου είδους παρακμή.
05:36
We see this generalγενικός bagginessχαλάρωση ιστών of the structureδομή,
Βλέπουμε αυτή τη γενικότερη χαλαρότητα της δομής,
05:41
the lackέλλειψη of concernανησυχία with rulesκανόνες and the way that we're used to
την έλλειψη ενδιαφέροντος για κανόνες
και για τον τρόπο που ξέραμε
05:45
learningμάθηση on the blackboardΜαυροπίνακας, and so we think
μαθαίνοντας στον πίνακα, και έτσι πιστεύουμε
05:48
that something has goneχαμένος wrongλανθασμένος.
ότι κάτι έχει πάει στραβά.
05:50
It's a very naturalφυσικός senseέννοια.
Είναι απόλυτα φυσιολογική αίσθηση.
05:53
But the factγεγονός of the matterύλη is that what is going on
Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό που συμβαίνει
05:56
is a kindείδος of emergentαναδυόμενη complexityπερίπλοκο.
είναι ένα είδος ανερχόμενης πολυπλοκότητας.
06:00
That's what we're seeingβλέπων in this fingeredδακτύλων speechομιλία.
Αυτό διακρίνουμε σ' αυτήν τη δακτυλική ομιλία.
06:04
And in orderΣειρά to understandκαταλαβαίνουν it, what we want to see
Για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε,
αυτό που πρέπει να δούμε
06:07
is the way, in this newνέος kindείδος of languageΓλώσσα,
είναι ο τρόπος, σ' αυτό το νέο είδος γλώσσας,
06:10
there is newνέος structureδομή comingερχομός up.
με τον οποίο γεννιέται μια νέα δομή.
06:15
And so, for exampleπαράδειγμα, there is in textingγραπτών μηνυμάτων a conventionσύμβαση,
Έτσι για παράδειγμα,
υπάρχει στα μηνύματα μια έννοια,
06:18
whichοι οποίες is LOLLol.
που λέγεται LOL.
06:24
Now LOLLol, we generallyγενικά think of
Το LOL λοιπόν, θεωρούμε γενικώς
06:27
as meaningέννοια "laughingγέλιο out loudμεγαλόφωνος."
ότι σημαίνει «γελώντας δυνατά».
06:29
And of courseσειρά μαθημάτων, theoreticallyθεωρητικά, it does,
Φυσικά, στη θεωρία, αυτό σημαίνει,
06:32
and if you look at olderΠαλαιότερα textsκείμενα, then people used it
και αν δείτε σε παλαιότερα μηνύματα,
το χρησιμοποιούσαν τότε οι άνθρωποι
06:34
to actuallyπράγματι indicateυποδεικνύω laughingγέλιο out loudμεγαλόφωνος.
για να δείξουν ότι όντως γελούσαν δυνατά.
06:37
But if you textκείμενο now, or if you are someoneκάποιος who
Αν όμως στέλνετε μηνύματα τώρα,
ή αν είστε κάποιος που
06:39
is awareενήμερος of the substrateυπόστρωμα of textingγραπτών μηνυμάτων the way it's becomeγίνομαι,
γνωρίζει το υπόβαθρο της αποστολής μηνυμάτων
και το πώς έχει εξελιχθεί
06:43
you'llθα το κάνετε noticeειδοποίηση that LOLLol
θα παρατηρήσετε ότι το LOL
06:47
does not mean laughingγέλιο out loudμεγαλόφωνος anymoreπια.
δεν σημαίνει πλέον γελώντας δυνατά.
06:48
It's evolvedεξελίχθηκε into something that is much subtlerπιο λεπτή.
Έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο διακριτικό.
06:51
This is an actualπραγματικός textκείμενο that was doneΈγινε
Αυτό είναι ένα πραγματικό μήνυμα που συντάχθηκε
06:54
by a non-maleμη-αρσενικό personπρόσωπο of about 20 yearsχρόνια oldπαλαιός
από ένα μη αρσενικό άτομο ηλικίας περίπου 20 ετών
06:58
not too long agoπριν.
όχι πολύ καιρό πριν.
07:02
"I love the fontγραμματοσειρά you're usingχρησιμοποιώντας, btwBTW."
«Λατρεύω τη γραμματοσειρά
που χρησιμοποιείς, btw.»
07:03
JulieJulie: "lolLol thanksευχαριστώ gmailGmail is beingνα εισαι slowαργός right now"
Τζούλι: «lol ευχαριστώ το gmail είναι αργό αυτή τη στιγμή»
07:06
Now if you think about it, that's not funnyαστείος.
Αν λοιπόν το σκεφτείτε, αυτό δεν είναι αστείο.
07:10
No one'sκάποιου laughingγέλιο. (LaughterΤο γέλιο)
Κανείς δεν γελάει. (Γέλια)
07:12
And yetΑκόμη, there it is, so you assumeυποθέτω
Όμως υπάρχει αυτό, οπότε υποθέτετε
07:15
there's been some kindείδος of hiccupλόξιγκας.
ότι έγινε κάποιο λαθάκι.
07:16
Then SusanSusan saysλέει "lolLol, I know,"
Τότε η Σούζαν λέει: «lol, το ξέρω,»
07:18
again more guffawingguffawing than we're used to
ακόμα πιο ξεκαρδιστικό απ' ό,τι έχουμε συνηθίσει
07:20
when you're talkingομιλία about these inconveniencesάβολος.
όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους προβλήματα.
07:22
So JulieJulie saysλέει, "I just sentΑπεσταλμένα you an emailΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ."
Οπότε η Τζούλι λέει: «Μόλις σου έστειλα ένα email».
07:25
SusanSusan: "lolLol, I see it."
Σούζαν: «lol, το βλέπω»
07:28
Very funnyαστείος people, if that's what LOLLol meansπου σημαίνει.
Πολύ αστείοι άνθρωποι, αν το LOL σημαίνει αυτό.
07:30
This JulieJulie saysλέει, "So what's up?"
Αυτή η Τζούλι λοιπόν λέει: «Για πές, τί γινεται;»
07:33
SusanSusan: "lolLol, I have to writeγράφω a 10 pageσελίδα paperχαρτί."
Σούζαν: «lol, πρέπει να γράψω
μια εργασία 10 σελίδων».
07:35
She's not amusedδιασκεδάζει. Let's think about it.
Δεν το διασκεδάζει. Ας το σκεφτούμε κάπως.
07:38
LOLLol is beingνα εισαι used in a very particularιδιαιτερος way.
Το LOL χρησιμοποιείται
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
07:40
It's a markerΜαρκαδόρος of empathyενσυναίσθηση. It's a markerΜαρκαδόρος of accommodationδιαμονή.
Είναι ένδειξη κατανόησης.
Είναι ένδειξη διευκόλυνσης.
07:43
We linguistsΟι γλωσσολόγοι call things like that pragmaticρεαλιστική particlesσωματίδια.
Εμείς οι γλωσσολόγοι αυτά
τα ονομάζουμε μόρια πραγματισμού.
07:47
Any spokenομιλούμενος languageΓλώσσα that's used by realπραγματικός people has them.
Όλες οι ομιλούμενες από πραγματικούς
ανθρώπους γλώσσες τα έχουν.
07:50
If you happenσυμβεί to speakμιλώ JapaneseΙαπωνικά, think about
Άν κατά τύχη μιλάτε Ιαπωνικά, σκεφτείτε την
07:54
that little wordλέξη "nene" that you use at the endτέλος of a lot of sentencesποινές.
μικρή αυτή λέξη «νε» που χρησιμοποιείτε
στο τέλος πολλών προτάσεων.
07:55
If you listen to the way blackμαύρος youthνεολαία todayσήμερα speakμιλώ,
Άν ακούσετε τον τρόπο που μιλάει
η νεολαία των μαύρων σήμερα,
07:59
think about the use of the wordλέξη "yoYo."
σκεφτείτε τη χρήση της λέξης «γιό».
08:01
WholeΣύνολο dissertationsδιατριβές could be writtenγραπτός about it,
Ολόκληρες διατριβές θα μπορούσαν
να γραφούν γι' αυτό
08:03
and probablyπιθανώς are beingνα εισαι writtenγραπτός about it.
και πιθανώς να γράφονται ήδη.
08:05
A pragmaticρεαλιστική particleσωματίδιο, that's what LOLLol has graduallyσταδιακά becomeγίνομαι.
Ένα μόριο πραγματισμού,
αυτό έχει γίνει σταδιακά το LOL.
08:07
It's a way of usingχρησιμοποιώντας the languageΓλώσσα betweenμεταξύ actualπραγματικός people.
Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται η γλώσσα
μεταξύ πραγματικών ανθρώπων.
08:11
AnotherΈνα άλλο exampleπαράδειγμα is "slashκάθετο."
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η «κάθετος (/)».
08:15
Now, we can use slashκάθετο in the way that we're used to,
Βασικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάθετο
έτσι όπως έχουμε συνηθίσει,
08:18
alongκατά μήκος the linesγραμμές of, "We're going to have
στο στυλ, «Πρόκειται να κάνουμε
08:21
a party-slash-networkingκόμμα-slash-δικτύωση sessionσυνεδρία."
ένα πάρτυ -κάθετος- δικτυακή συνεδρία».
08:23
That's kindείδος of like what we're at.
Σ' αυτήν τη χρήση είμαστε λίγο-πολύ.
08:26
SlashΚάθετο is used in a very differentδιαφορετικός way
Η κάθετος χρησιμοποιείται
μ' έναν τελείως διαφορετικό τρόπο
08:28
in textingγραπτών μηνυμάτων amongαναμεταξύ youngνεαρός people todayσήμερα.
από τους νέους,
για την αποστολή μηνυμάτων σήμερα.
08:32
It's used to changeαλλαγή the sceneσκηνή.
Χρησιμοποιείται για να αλλάξει το πλάνο.
08:35
So for exampleπαράδειγμα, this SallySally personπρόσωπο saysλέει,
Σαν παράδειγμα, αυτή η Σάλυ λέει:
08:37
"So I need to find people to chillψύχρα with"
«Πρέπει λοιπόν να βρω ανθρώπους
και να χαλαρώσω μαζί τους»
08:40
and JakeΤζέικ saysλέει, "HahaHaha" --
και ο Τζέικ λέει: «Χαχα» --
08:41
you could writeγράφω a dissertationδιατριβή about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
μπορείς και για το «Χαχα» να γράψεις διατριβή,
αλλά δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο --
08:43
"HahaHaha so you're going by yourselfσύ ο ίδιος? Why?"
«Χαχα και θα πας μόνη σου; Γιατί;»
08:46
SallySally: "For this summerκαλοκαίρι programπρόγραμμα at NYUNYU."
Σάλυ: «Γι΄αυτό το καλοκαιρινό πρόγραμμα
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης».
08:48
JakeΤζέικ: "HahaHaha. SlashΚάθετο I'm watchingβλέποντας this videoβίντεο with sunsήλιοι playersΠαίκτες
Τζέικ: «Χαχα. Κάθετος παρακολουθώ ένα βίντεο
με τους παίκτες της σανς
08:51
tryingπροσπαθεί to shootβλαστός with one eyeμάτι."
να προσπαθούν να κάνουν βολές με ένα μάτι».
08:54
The slashκάθετο is interestingενδιαφέρων.
Η κάθετος έχει ενδιαφέρον.
08:56
I don't really even know what JakeΤζέικ is talkingομιλία about after that,
Στη πραγματικότητα δεν ξέρω καν
για τι πράγμα μιλάει ο Τζέικ μετά απ' αυτό
08:57
but you noticeειδοποίηση that he's changingαλλάζοντας the topicθέμα.
αλλά βλέπετε ότι αλλάζει θέμα.
09:00
Now that seemsφαίνεται kindείδος of mundaneτετριμμένο,
Εντάξει αυτό μοιάζει λίγο κοινότυπο,
09:05
but think about how in realπραγματικός life,
αλλά σκεφτείτε πως στη ζωή μας,
09:07
if we're havingέχοντας a conversationσυνομιλία and we want to changeαλλαγή the topicθέμα,
αν κάνουμε μια συζήτηση
και θέλουμε να αλλάξουμε θέμα,
09:08
there are waysτρόπους of doing it gracefullyχαριτωμένα.
υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε ευγενικά.
09:11
You don't just zipφερμουάρ right into it.
Δεν το κάνετε άκομψα.
09:12
You'llΘα σας patελαφρό κτύπημα your thighsμηροί and look wistfullyμελαγχολικά off into the distanceαπόσταση,
Θα χτυπήσετε απαλά με τα χέρια σας τα πόδια σας
και θα κοιτάξετε με νόημα στο κενό
09:14
or you'llθα το κάνετε say something like, "HmmΧμμ, makesκάνει you think --"
ή θα πείτε κάτι σαν: «
Χμμ, σε βάζει σε σκέψεις αυτό --»
09:18
when it really didn't, but what you're really --
όταν στ' αλήθεια δεν σ' έβαλε ποτέ,
αλλά αυτό που στην πραγματικότητα --
09:22
(LaughterΤο γέλιο) —
(Γέλια) --
09:25
what you're really tryingπροσπαθεί to do is changeαλλαγή the topicθέμα.
αυτό που προσπαθείτε στ' αλήθεια να κάνετε
είναι να αλλάξετε θέμα.
09:27
You can't do that while you're textingγραπτών μηνυμάτων,
Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε όταν γράφετε μήνυμα,
09:30
and so waysτρόπους are developingανάπτυξη of doing it withinστα πλαίσια this mediumΜεσαίο.
και έτσι αναπτύσσονται τρόποι
ώστε να είναι εφικτό με αυτό το μέσο.
09:31
All spokenομιλούμενος languagesΓλώσσες have what a linguistγλωσσολόγος callsκλήσεις
Όλες οι ομιλούμενες γλώσσες διαθέτουν
αυτό που οι γλωσσολόγοι ονομάζουν
09:35
a newνέος informationπληροφορίες markerΜαρκαδόρος -- or two, or threeτρία.
δείκτη νέας πληροφορίας --ή δύο, ή τρεις.
09:37
TextingΓραπτών μηνυμάτων has developedαναπτηγμένος one from this slashκάθετο.
Η αποστολή μηνυμάτων ανέπτυξε έναν τέτοιον
με αυτήν την κάθετο.
09:41
So we have a wholeολόκληρος batteryμπαταρία of newνέος constructionsκατασκευών
'Έτσι έχουμε μια ολόκληρη συστοιχία
από νέες κατασκευές
09:45
that are developingανάπτυξη, and yetΑκόμη it's easyεύκολος to think,
που αναπτύσσονται, και παρ' όλα αυτά
είναι εύκολο να σκεφτούμε,
09:48
well, something is still wrongλανθασμένος.
πως, και πάλι κάτι δεν πάει καλά.
09:51
There's a lackέλλειψη of structureδομή of some sortείδος.
Υπάρχει ένα είδος έλλειψης δομής.
09:53
It's not as sophisticatedεκλεπτυσμένο
Δεν είναι τόσο εκλεπτυσμένη
09:57
as the languageΓλώσσα of The WallΤοίχου StreetΟδός JournalΕφημερίδα.
όπως η γλώσσα της Γουόλ Στριτ Τζέρναλ.
09:59
Well, the factγεγονός of the matterύλη is,
Όμως η ουσία είναι,
10:01
look at this personπρόσωπο in 1956,
δείτε αυτόν τον άνθρωπο το 1956,
10:03
and this is when textingγραπτών μηνυμάτων doesn't existυπάρχει,
και αυτό όταν η αποστολή μηνυμάτων δεν υπήρχε,
10:05
"I Love LucyLucy" is still on the airαέρας.
το «Αγαπώ τη Λούσυ»
παίζεται ακόμη στην τηλεόραση.
10:08
"ManyΠολλά do not know the alphabetαλφάβητο or multiplicationπολλαπλασιασμός tableτραπέζι,
«Πολλοί δεν ξέρουν το αλφάβητο ή την προπαίδεια,
10:09
cannotδεν μπορώ writeγράφω grammaticallyγραμματικά -- "
δεν μπορούν να γράψουν γραμματικά --»
10:13
We'veΈχουμε heardακούσει that sortείδος of thing before,
Έχουμε ξανακούσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν,
10:14
not just in 1956. 1917, ConnecticutΚονέκτικατ schoolteacherδασκάλα.
όχι μόνο το 1956. Το 1917, στο Κονέκτικατ
ένας δάσκαλος.
10:17
1917. This is the time when we all assumeυποθέτω
Το 1917. Αυτή είναι η εποχή που όλοι θεωρούμε
10:21
that everything somehowκάπως in termsόροι of writingΓραφή was perfectτέλειος
ότι όλα είναι κατά κάποιο τρόπο
τέλεια όσον αφορά τη γραφή
10:23
because the people on "DowntonΣτο κέντρο της πόλης AbbeyΑββαείο" are articulateαρθρώσει,
επειδή βλέπουμε τους ανθρώπους στη σειρά
«Αβαείο του Ντάουντον» να έχουν καλή άρθρωση,
10:27
or something like that.
ή κάτι τέτοιο.
10:29
So, "From everyκάθε collegeΚολλέγιο in the countryΧώρα goesπηγαίνει up the cryκραυγή,
Έχουμε λοιπόν, «Από κάθε πανεπιστήμιο της χώρας
ακούγονται φωνές που ειδοποιούν,
10:30
'Our freshmenπρωτοετών φοιτητών can't spellτο ξόρκι, can't punctuateστικτή.'"
'Οι πρωτοετείς μας δεν ξέρουν ορθογραφία, δεν ξέρουν στίξη.'»
10:33
And so on. You can go even furtherπεραιτέρω back than this.
Και πάει λέγοντας. Μπορείτε να πάτε ακόμα πιο πίσω.
10:36
It's the PresidentΠρόεδρος of HarvardΧάρβαρντ. It's 1871.
Είναι ο Πρόεδρος του Χάρβαρντ. Είμαστε στο 1871.
10:38
There's no electricityηλεκτρική ενέργεια. People have threeτρία namesονόματα.
Δεν υπάρχει ηλεκτρισμός.
Οι άνθρωποι έχουν τρία ονόματα.
10:41
"BadΚακό spellingορθογραφία,
«Άσχημη ορθογραφία,
10:44
incorrectnessανακρίβεια as well as ineleganceinelegance of expressionέκφραση in writingΓραφή."
πολλά λάθη αλλά και έλλειψη λεπτότητας
στην έκφραση του γραπτού λόγου».
10:46
And he's talkingομιλία about people who are otherwiseσε διαφορετική περίπτωση
Αναφέρεται σε ανθρώπους
που κατά τα άλλα είναι
10:50
well preparedέτοιμος for collegeΚολλέγιο studiesσπουδές.
καλά προετοιμασμένοι για σπουδές στο πανεπιστήμιο.
10:52
You can go even furtherπεραιτέρω back.
Μπορείτε να πάτε ακόμα πιο πίσω.
10:54
1841, some long-lostχαμένη superintendentΈφορος of schoolsσχολεία is upsetαναστατωμένος
Το 1841, κάποιος ξεχασμένος επιθεωρητής
είναι θυμωμένος
10:56
because of what he has for a long time "notedΣημειώνεται with regretλύπη
για όσα έχει τόσο καιρό «
σημειώσει μετά λύπης του
10:59
the almostσχεδόν entireολόκληρος neglectπαραμέληση of the originalπρωτότυπο" blahΜπλα blahΜπλα blahΜπλα blahΜπλα blahΜπλα.
η απόλυτη εγκατάλειψη της αρχικής»
μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11:03
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterΤο γέλιο) --
Ή μπορείτε να πάτε τελείως πίσω στο 63 μ.Χ.
--(Γέλια) --
11:06
and there's this poorΦτωχός man who doesn't like the way
όπου έχουμε αυτόν τον κακόμοιρο άνθρωπο
που δεν του αρέσει ο τρόπος
11:11
people are speakingΟμιλία LatinΛατινική.
που οι άνθρωποι μιλούν Λατινικά.
11:14
As it happensσυμβαίνει, he was writingΓραφή about what had becomeγίνομαι FrenchΓαλλικά.
Κατά πως φαίνεται, έγραφε
για τη γέννηση των Γαλλικών.
11:15
And so, there are always — (LaughterΤο γέλιο) (ApplauseΧειροκροτήματα) —
Έτσι λοιπόν, πάντα -- (Γέλια) (Χειροκροτήματα) --
11:18
there are always people worryingανησυχητικό about these things
πάντα υπάρχουν άνθρωποι
που ανησυχούν γι' αυτά τα πράγματα
11:25
and the planetπλανήτης somehowκάπως seemsφαίνεται to keep spinningκλώση.
και εντούτοις ο πλανήτης δείχνει
να εξακολουθεί να περιστρέφεται κανονικά.
11:27
And so, the way I'm thinkingσκέψη of textingγραπτών μηνυμάτων these daysημέρες is
Οπότε, το σκεπτικό μου
για την αποστολή μηνυμάτων αυτή την εποχή
11:30
that what we're seeingβλέπων is a wholeολόκληρος newνέος way of writingΓραφή
είναι πως βλέπουμε έναν τελείως νέο τρόπο γραφής
11:35
that youngνεαρός people are developingανάπτυξη,
που αναπτύσσουν οι νέοι άνθρωποι
11:38
whichοι οποίες they're usingχρησιμοποιώντας alongsideπαράλληλα με theirδικα τους ordinaryσυνήθης writingΓραφή skillsικανότητες,
τον οποίο χρησιμοποιούν παράλληλα
με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής,
11:40
and that meansπου σημαίνει that they're ableικανός to do two things.
και αυτό σημαίνει ότι έχουν
την ικανότητα να κάνουν δύο πράγματα.
11:44
IncreasingΑύξηση της evidenceαπόδειξη is that beingνα εισαι bilingualδίγλωσσα
Ολοένα και αυξάνονται οι αποδείξεις ότι η διγλωσσία
11:47
is cognitivelyδιανοητικά beneficialευεργετική.
είναι γνωστικά ευεργετική.
11:50
That's alsoεπίσης trueαληθής of beingνα εισαι bidialectalbidialectal.
Αυτό ισχύει και για την ικανότητα χρήσης
δύο διαλέκτων.
11:52
That's certainlyσίγουρα trueαληθής of beingνα εισαι bidialectalbidialectal in termsόροι of your writingΓραφή.
Αυτό σίγουρα ισχύει για την ικανότητα χρήσης
δύο διαλέκτων όσον αφορά το γράψιμο σας.
11:54
And so textingγραπτών μηνυμάτων actuallyπράγματι is evidenceαπόδειξη of a balancingεξισορρόπηση actενεργω
Έτσι στην ουσία η αποστολή μηνυμάτων
αποτελεί απόδειξη της ισορροπίας που τηρούν
11:57
that youngνεαρός people are usingχρησιμοποιώντας todayσήμερα, not consciouslyενσυνείδητα, of courseσειρά μαθημάτων,
οι νέοι σήμερα, όχι ενσυνείδητα, φυσικά,
12:02
but it's an expansionεπέκταση of theirδικα τους linguisticγλωσσικός repertoireρεπερτόριο.
είναι όμως και μια επέκταση
του γλωσσικού τους ρεπερτορίου.
12:05
It's very simpleαπλός.
Είναι πολύ απλό.
12:09
If somebodyκάποιος from 1973 lookedκοίταξε at
Αν κάποιος που ζούσε το 1973 κοιτούσε
12:10
what was on a dormitoryΚοιτώνας messageμήνυμα boardσανίδα in 1993,
τι υπήρχε σ' έναν πίνακα ανακοινώσεων
μιας φοιτητικής εστίας το 1993,
12:14
the slangαργκό would have changedάλλαξε a little bitκομμάτι
η αργκό μπορεί να είχε αλλάξει λίγο
12:18
sinceΑπό the eraεποχή of "Love StoryΙστορία,"
από την εποχή της «Ιστορίας Αγάπης,»
12:20
but they would understandκαταλαβαίνουν what was on that messageμήνυμα boardσανίδα.
αλλά θα καταλάβαιναν αυτό που θα υπήρχε
στον πίνακα ανακοινώσεων.
12:22
Take that personπρόσωπο from 1993 -- not that long agoπριν,
Πάρτε τώρα αυτό το άτομο
από το 1993 --όχι τόσο παλιά,
12:25
this is "BillBill and Ted'sΤου TED ExcellentΘαυμάσιο AdventureΠεριπέτεια" -- those people.
μιλάμε για την «Απίθανη Περιπέτεια του Μπίλ
και του Τεντ» --αυτούς τους ανθρώπους.
12:28
Take those people and they readανάγνωση
Πάρτε αυτούς τους ανθρώπους να διάβαζαν
12:31
a very typicalτυπικός textκείμενο writtenγραπτός by a 20-year-old-ετών todayσήμερα.
ένα πολύ αντιπροσωπευτικό μήνυμα γραμμένο
από έναν 20χρόνο σήμερα.
12:33
OftenΣυχνά they would have no ideaιδέα what halfΉμισυ of it meantσήμαινε
Πολλές φορές δεν θα καταλάβαιναν
ούτε τα μισά απ' ό,τι έλεγε
12:36
because a wholeολόκληρος newνέος languageΓλώσσα has developedαναπτηγμένος
διότι έχει αναπτυχθεί μια εντελώς νέα γλώσσα
12:39
amongαναμεταξύ our youngνεαρός people doing something as mundaneτετριμμένο
στούς κόλπους των νέων μας
οι οποίοι κάνουν κάτι τόσο κοινότυπο
12:43
as what it looksφαίνεται like to us when they're battingνα κτυπήσει around
όπως φαίνεται σ' εμάς όταν χτυπιούνται
12:45
on theirδικα τους little devicesσυσκευές.
με τις μικρές συσκευές τους.
12:48
So in closingκλείσιμο, if I could go into the futureμελλοντικός,
Κλείνοντας λοιπόν, εάν μπορούσα
να ταξιδέψω στο μέλλον
12:49
if I could go into 2033,
εάν μπορούσα να πάω στο 2033,
12:53
the first thing I would askπαρακαλώ is whetherκατά πόσο DavidΔαβίδ SimonSimon
το πρώτο πράγμα που θα ρωτούσα
θα ήταν αν ο Ντέιβιντ Σάιμον
12:57
had doneΈγινε a sequelη συνέχεια to "The WireΣύρμα." I would want to know.
έβγαλε το δεύτερο μέρος της σειράς «The Wire».
Θα ήθελα να ξέρω.
13:00
And — I really would askπαρακαλώ that —
Και --αλήθεια θα το ρωτούσα αυτό --
13:04
and then I'd want to know actuallyπράγματι what was going on on "DowntonΣτο κέντρο της πόλης AbbeyΑββαείο."
και μετά θα ήθελα να ξέρω αλήθεια
τι γίνεται στη σειρά «Αβαείο του Ντάουντον».
13:07
That'dΠου θα be the secondδεύτερος thing.
Αυτό θα ήταν το δεύτερο.
13:10
And then the thirdτρίτος thing would be,
Και το τρίτο θα ήταν,
13:12
please showπροβολή me a sheafΔεμάτι of textsκείμενα
δείξτε μου σας παρακαλώ μια χούφτα από μηνύματα
13:14
writtenγραπτός by 16-year-old-ετών girlsκορίτσια,
γραμμένα από 16χρονα κορίτσια,
13:18
because I would want to know where this languageΓλώσσα
γιατί θα ήθελα να ξέρω πόσο αυτή η γλώσσα
13:19
had developedαναπτηγμένος sinceΑπό our timesφορές,
έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τους δικούς μας καιρούς
13:22
and ideallyιδανικά I would then sendστείλετε them back to you and me now
και στην ιδανική περίπτωση θα τα έστελνα πίσω
σε σας και σε μένα τώρα
13:24
so we could examineΕξετάστε this linguisticγλωσσικός miracleθαύμα
για να μπορούσαμε να εξετάσουμε
αυτό το γλωσσικό θαύμα
13:28
happeningσυμβαίνει right underκάτω από our nosesμύτες.
που συμβαίνει κάτω απ' τη μύτη μας.
13:30
Thank you very much.
Σας ευχαριστώ πολύ.
13:32
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
13:34
Thank you. (ApplauseΧειροκροτήματα)
Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)
13:39
Translated by Alisa Xholi
Reviewed by Mary Keramida

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com