English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Smskovanie zabíja jazyk. Len žartujem!!!

Filmed:
2,527,500 views

Zhoršuje smskovanie dobrý písomný prejav? John McWhorter predpokladá, že smsky majú väčší jazykový a kultúrny význam, ako sa môže zdať. A to sú len dobré správy.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

We always hearpočuť that textingtextových správ is a scourgeScourge.
Často počujeme ako smskovanie ničí jazyk.
00:12
The ideanápad is that textingtextových správ spellskúzla the declinepokles and fallspadnúť
Považuje ho za akúsi predzvesť úpadku a zániku
00:15
of any kinddruh of seriousvážny literacygramotnosť, or at leastnajmenej writingpísanie abilityschopnosť,
nielen schopnosti písať, ale aj gramotnosti
00:20
amongmedzi youngmladý people in the UnitedVeľká StatesŠtáty
mladých ľudí v USA,
00:23
and now the wholecelý worldsvet todaydnes.
ako aj po celom svete.
00:26
The factskutočnosť of the matterzáležitosť is that it just isn't truepravdivý,
Ľahko si možno myslieť,
že tomu tak naozaj je.
00:28
and it's easyjednoduchý to think that it is truepravdivý,
Pravda je však inde.
00:32
but in orderobjednať to see it in anotherďalší way,
No aby sme mohli smkovanie vidieť z iného uhla,
00:34
in orderobjednať to see that actuallyvlastne textingtextových správ is a miraculousZázračný thing,
vidieť, že ide o podivuhodný fenomén,
00:36
not just energeticenergický, but a miraculousZázračný thing,
nie len silný, ale naozaj podivuhodný fenomén,
00:40
a kinddruh of emergentvznikajúci complexityzložitosť
ktorého komplexnosť sa dostáva na povrch
00:43
that we're seeingvidenie happeninghappening right now,
a ktorého sme práve svedkami,
00:44
we have to pullSEM the camerafotoaparát back for a bittrocha
musíme sa naň pozrieť s odstupom
00:47
and look at what languageJazyk really is,
a zistiť, čo vlastne jazyk je.
00:49
in whichktorý casepúzdro, one thing that we see
Až vtedy uvidíme, že smskovanie
00:52
is that textingtextových správ is not writingpísanie at all.
nie je ani zďaleka písaním, ako ho poznáme.
00:55
What do I mean by that?
Čo tým myslím?
00:59
BasicallyV podstate, if we think about languageJazyk,
V podstate, ak sa pozrieme na jazyk,
01:01
languageJazyk has existedexistoval for perhapsmožno 150,000 yearsleta,
existuje možno ak nie 150 000,
01:04
at leastnajmenej 80,000 yearsleta,
tak aspoň 80 000 rokov.
01:07
and what it arosevyvstala as is speechreč. People talkedhovorili.
Vznikol z hovoreného slova. Ľudia rozprávali.
01:09
That's what we're probablypravdepodobne geneticallygeneticky specifieduvedené for.
Pravdepodobne sme na rozprávanie geneticky predurčení.
01:14
That's how we use languageJazyk mostväčšina.
Práve takýmto spôsobom jazyk využívame najviac.
01:17
WritingPísanie is something that cameprišiel alongpozdĺž much laterneskôr,
Jeho písaná podoba sa objavila oveľa neskôr
01:19
and as we saw in the last talk,
a pri poslednom prejave sme videli,
01:22
there's a little bittrocha of controversykontroverzia as to exactlypresne when that happenedStalo,
že polemika, kedy sa to stalo, ešte stále pretrváva.
01:24
but accordingpodľa to traditionaltradičné estimatesodhady,
Podľa tradičných odhadov,
01:27
if humanityľudskosť had existedexistoval for 24 hourshodiny,
ak by ľudstvo existovalo 24 hodín,
01:29
then writingpísanie only cameprišiel alongpozdĺž at about 11:07 p.m.
písmo by sa objavilo až o 23:07.
01:33
That's how much of a latterlyPredsedníčka thing writingpísanie is.
Písmo sa objavilo oveľa neskôr.
01:38
So first there's speechreč, and then writingpísanie comesprichádza alongpozdĺž
Na začiatku bola reč a až potom prišlo písmo
01:42
as a kinddruh of artificerafinovanosť.
ako akýsi vynález.
01:45
Now don't get me wrongzle, writingpísanie has certainistý advantagesvýhody.
Nechápte ma zle, písanie má svoje výhody.
01:47
When you writezapísať, because it's a consciousvedomý processproces,
Pri písaní ako vedomom procese,
01:51
because you can look backwardsspäť,
kde sa môžete vrátiť späť,
01:53
you can do things with languageJazyk that are much lessmenej likelypravdepodobný
sa s jazykom dajú robiť také veci, ktoré by ste asi
01:56
if you're just talkingrozprávanie.
pri hovorenej reči nerobili.
01:58
For examplepríklad, imaginepredstaviť si a passagepriechod from EdwardEdward Gibbon'sGibbon-
Napríklad, zoberme si úryvok z Gibbonoveho diela
02:01
"The DeclinePokles and FallJeseň of the RomanRoman EmpireRíša:"
„Úpadok a zánik Rímskej ríše."
02:05
"The wholecelý engagementstretnutiu lastedtrvalo abovevyššie twelvedvanásť hourshodiny,
„Ozbrojený konflikt trval viac ako 12 hodín,
02:09
tilldo the graduateabsolvent retreatRetreat of the PersiansPeržania was changedzmenený
pokým sa postupný ústup Peržanov nezvrátil
02:12
into a disorderlyvýtržníctva flightlet, of whichktorý the shamefulhanebné examplepríklad
na rozvášnený boj, v ktorom nám
02:14
was givendaný by the principalhlavné leadersvedúci and the SurenasSurenas himselfsám."
dali velitelia i samotný rod Surenovcov, hanebný príklad."
02:17
That's beautifulkrásny, but let's facetvár it, nobodynikto talksrokovania that way.
To je krásna veta, no priznajme si. Nikto tak nehovorí.
02:20
Or at leastnajmenej, they shouldn'tby nemala if they're interestedzáujem
Alebo by tak ani nemal hovoriť, ak by jedného dňa chcel
02:24
in reproducingreprodukciu. That --
mať potomkov.
02:28
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:31
is not the way any humančlovek beingbytia speakshovorí casuallynáhodne.
Ani jedna ľudská bytosť takto prirodzene nehovorí.
02:33
CasualPríležitostné speechreč is something quitecelkom differentrozdielny.
Prirodzená reč má od tohto dosť ďaleko.
02:36
LinguistsJazykovedci have actuallyvlastne shownzobrazené
Jazykovedci dokázali,
02:39
that when we're speakingrozprávanie casuallynáhodne in an unmonitorednekontrolovaného way,
že pri prirodzenej a nekontrolovanej reči
02:41
we tendsklon to speakhovoriť in wordslovo packetspakety of maybe
rozprávame skôr v zhlukoch slov,
02:43
sevensedem to 10 wordsslová.
ktoré majú 7 až 10 slov.
02:46
You'llBudete noticeoznámenia this if you ever have occasionpríležitosti to recordrekord
Všimnite si to, ak budete mať možnosť nahrať sa
02:48
yourselfsám or a groupskupina of people talkingrozprávanie.
pri rozhovore so skupinkou ľudí.
02:51
That's what speechreč is like.
Takáto je reč.
02:54
SpeechReči is much looservoľnejšie. It's much more telegraphictelegrafická.
Reč je oveľa voľnejšia. Oveľa stručnejšia.
02:55
It's much lessmenej reflectivezrkadliace -- very differentrozdielny from writingpísanie.
Je menej hĺbavá - na rozdiel od písania.
02:59
So we naturallyprirodzene tendsklon to think, because we see languageJazyk
Je úplne normálne myslieť si, že jazyk je práve taký,
03:03
writtenpísaný so oftenčasto, that that's what languageJazyk is,
pretože ho často vidíme v takej forme.
03:06
but actuallyvlastne what languageJazyk is, is speechreč. They are two things.
V skutočnosti jazykom je reč. Sú to dve rozdielne veci.
03:08
Now of coursekurz, as historyhistórie has gonepreč by,
Ako čas plynul, bolo prirodzené,
03:12
it's been naturalprírodné for there to be a certainistý amountčiastka of bleedkrvácať
že sa hranica medzi rečou a písaním
03:16
betweenmedzi speechreč and writingpísanie.
prelínala.
03:18
So, for examplepríklad, in a distantvzdialený eraéra now,
Napríklad v minulosti
03:21
it was commonobyčajný when one gavedal a speechreč
bolo bežné, že sa prejavy prednášali tak,
03:26
to basicallyv podstate talk like writingpísanie.
ako sa aj písali.
03:29
So I mean the kinddruh of speechreč that you see someoneniekto givingdávať
Ako keď v starom filme niekto prednáša prejav,
03:32
in an oldstarý moviefilm where they clearjasný theirich throathrdlo, and they go,
odkašle si a povie:
03:34
"AhemEhm, ladiesDámske and gentlemenpáni," and then they speakhovoriť
„Ehm, dámi a páni," a začne rozprávať spôsobom,
03:37
in a certainistý way whichktorý has nothing to do with casualneformálne speechreč.
ktorý nemá nič spoločné s prirodzeným prejavom.
03:39
It's formalformálne. It usespoužitie long sentencesvety like this GibbonGibbon one.
Hovorí formálne. Používa dlhé vety ako z úryvku od Gibbona.
03:43
It's basicallyv podstate talkingrozprávanie like you writezapísať, and so, for examplepríklad,
V podstate sa rozpráva, ako sa píše.
03:46
we're thinkingpremýšľanie so much these daysdni about LincolnLincoln
V poslednom čase uvažujeme nad Lincolnom viac,
03:50
because of the moviefilm.
pretože jeho život bol nedávno sfilmovaný.
03:52
The GettysburgGettysburg AddressAdresa was not the mainHlavná mealjedlo of that eventudalosť.
Gettysburgský príhovor nebol hlavným chodom udalosti.
03:55
For two hourshodiny before that, EdwardEdward EverettEverett spokehovoril
Dve hodiny predtým Edward Everett prednášal
03:58
on a topictéma that, franklyúprimne, cannotnemôžu engagezasnúbiť sa us todaydnes
na tému, ktorá nás v súčasnosti pravdupovediac zaujať nedokáže
04:02
and barelyťažko did then.
a sotva by zaujala vtedy.
04:05
The pointbod of it was to listen to him
Chceli sme si vypočuť, ako sa jeho príhovor
04:06
speakingrozprávanie like writingpísanie.
podobá na písanú reč.
04:09
OrdinaryObyčajné people stoodstál and listenedpočúvali to that for two hourshodiny.
Stáli tam obyčajní ľudia a počúvali ho dve hodiny.
04:10
It was perfectlybezchybne naturalprírodné.
Bolo to úplne prirodzené.
04:13
That's what people did then, speakingrozprávanie like writingpísanie.
Ľudia v minulosti hovorili ako písali.
04:14
Well, if you can speakhovoriť like writingpísanie,
Vlastne ak dokážete hovoriť ako píšete,
04:17
then logicallylogicky it followsnasledovne that you mightsila want to alsotaktiež
potom z toho logicky vyplýva, že niekedy sa vám môže
04:19
sometimesniekedy writezapísať like you speakhovoriť.
zachcieť písať ako hovoríte.
04:23
The problemproblém was just that in the materialmateriál,
Problémom bolo, že z materiálneho a
04:26
mechanicalmechanický sensezmysel, that was harderťažšie back in the day
mechanického hľadiska to bolo v tom čase ťažšie,
04:28
for the simpleprostý reasondôvod that materialsmateriály don't lendpožičiavať themselvessami to it.
a to z prostého dôvodu, nedostatku potrebného materiálu.
04:31
It's almosttakmer impossiblenemožné to do that with your handručné
Je takmer nemožné zapísať to všetko rukou,
04:34
exceptokrem in shorthandskratka, and then communicationkomunikácia is limitedobmedzený.
iba ak rýchlopisom. Vtedy je komunikácia obmedzená.
04:37
On a manualManuálny typewriterpísací stroj it was very difficultnáročný,
Na písacom stroji to nešlo veľmi ľahko,
04:40
and even when we had electricelektrický typewriterspísacie stroje,
dokonca ani na elektrickom,
04:42
or then computerpočítačový keyboardsklávesníc, the factskutočnosť is
a ani na klávesnici. Skutočnosť je taká,
04:45
that even if you can typetyp easilyľahko enoughdosť to keep up
že aj keď dokážete písať s ľahkosťou a viacmenej
04:47
with the pacetempo of speechreč, more or lessmenej, you have to have
udržiavate tempo s prejavom, prijímateľ
04:49
somebodyniekto who can receiveobdržať your messagespráva quicklyrýchlo.
musí správu zvládnuť rýchlo prijať.
04:52
OnceRaz you have things in your pocketvreckový that can receiveobdržať that messagespráva,
Keď už máte vo vrecku vecičku, ktorá dokáže prijímať správy,
04:54
then you have the conditionspodmienky that allowdovoliť
máte aj podmienky, ktoré vám umožňujú
04:58
that we can writezapísať like we speakhovoriť.
písať ako hovoríte.
05:00
And that's where textingtextových správ comesprichádza in.
A tu na scénu prichádza smskovanie.
05:04
And so, textingtextových správ is very loosevoľný in its structureštruktúra.
Štruktúra smsiek je veľmi voľná.
05:07
No one thinksmyslí about capitalkapitál lettersliteratúra or punctuationinterpunkčné znamienka when one textsTexty,
Pri písaní nemyslíme na veľké písmená či interpunkciu.
05:11
but then again, do you think about those things when you talk?
No ale rozmýšľate nad tými vecami, keď rozprávate?
05:15
No, and so thereforeteda why would you when you were textingtextových správ?
Nie. A prečo by ste to mali robiť pri smskovaní?
05:17
What textingtextových správ is, despitenapriek the factskutočnosť that it involveszahŕňa
Smskovanie napriek tomu, že pozostáva
05:21
the brutehovado mechanicsmechanika of something that we call writingpísanie,
zo základného mechanizmu tzv. písania,
05:24
is fingeredprsty speechreč. That's what textingtextových správ is.
je reč prstov. Presne to smskovanie je.
05:27
Now we can writezapísať the way we talk.
Teraz už môžeme písať, ako hovoríme.
05:30
And it's a very interestingzaujímavý thing, but neverthelessvšak
Je to zaujímavé, no napriek tomu
05:34
easyjednoduchý to think that still it representspredstavuje some sortdruh of declinepokles.
je ľahké vidieť v ňom istý druh úpadku.
05:36
We see this generalvšeobecný bagginessvyboulenost of the structureštruktúra,
Vidíme, že štruktúre vo všeobecnosti chýba forma,
05:41
the lacknedostatok of concernznepokojenie with rulespravidlá and the way that we're used to
nerobí si starosti s pravidlami, a ani so spôsobom,
05:45
learningštúdium on the blackboardTabuľa, and so we think
ktorým sme sa v škole učili, a preto sa nám zdá,
05:48
that something has gonepreč wrongzle.
že niekde sa stala chyba.
05:50
It's a very naturalprírodné sensezmysel.
Je to prirodzený pocit.
05:53
But the factskutočnosť of the matterzáležitosť is that what is going on
No v skutočnosti vzniká
05:56
is a kinddruh of emergentvznikajúci complexityzložitosť.
typ komplexného systému.
06:00
That's what we're seeingvidenie in this fingeredprsty speechreč.
Vidíme ho práve v reči prstov.
06:04
And in orderobjednať to understandrozumieť it, what we want to see
A aby sme jej porozumeli, musíme vidieť
06:07
is the way, in this newNový kinddruh of languageJazyk,
spôsob, tohto nového druhu jazyka,
06:10
there is newNový structureštruktúra comingPrichádza up.
vznik novej štruktúry.
06:15
And so, for examplepríklad, there is in textingtextových správ a conventiondohovor,
Pri smskovaní často používame slovíčko
06:18
whichktorý is LOLlol.
„LOL."
06:24
Now LOLlol, we generallyvšeobecne think of
Vo všeobecnosti LOL znamená
06:27
as meaningzmysel "laughingsmiech out loudhlasný."
„nahlas sa smejem."
06:29
And of coursekurz, theoreticallyteoreticky, it does,
Teoreticky to aj doslovne znamená,
06:32
and if you look at olderstaršie textsTexty, then people used it
no ak sa pozriete na staršie správy, ľudia to napísali,
06:34
to actuallyvlastne indicateukazovať laughingsmiech out loudhlasný.
lebo sa aj v skutočnosti nahlas zasmiali.
06:37
But if you texttext now, or if you are someoneniekto who
Ak to napíšete teraz a prijímateľ
06:39
is awarevedomý of the substratesubstrát of textingtextových správ the way it's becomestať sa,
rozumie smskám tak, ako sa vyvíjali,
06:43
you'llbudete noticeoznámenia that LOLlol
všimnete si, že LOL
06:47
does not mean laughingsmiech out loudhlasný anymore.
už viac neznamená nahlas sa smiať.
06:48
It's evolvedvyvinuli into something that is much subtlerjemnejšia.
Význam skratky zoslabol.
06:51
This is an actualskutočný texttext that was donehotový
Máme tu jednu reálnu správu,
06:54
by a non-male-male persončlovek of about 20 yearsleta oldstarý
ktorú nedávno napísalo dievča
06:58
not too long agopred.
okolo dvadsiatky.
07:02
"I love the fontpísmo you're usingpoužitím, btwBTW."
„btw, pouzivas uzasny font.“
07:03
JulieJulie: "lollol thanksVďaka gmailGmail is beingbytia slowpomalý right now"
Julie: „lol diky, gmail mi ide dost pomaly.“
07:06
Now if you think about it, that's not funnysmiešny.
Keď sa nad tým zamyslíte, nie je to práve najvtipnejšie.
07:10
No one'sniečí laughingsmiech. (LaughterSmiech)
Nikto sa nesmeje. (Smiech)
07:12
And yetešte, there it is, so you assumepredpokladať
Až teraz, asi predpokladáte,
07:15
there's been some kinddruh of hiccupčkanie.
že je v tom nejaký ten háčik.
07:16
Then SusanSusan sayshovorí "lollol, I know,"
A Susan odpovedá, „lol, viem,“
07:18
again more guffawingguffawing than we're used to
a zase sa rehoce viac ako zvyčajne,
07:20
when you're talkingrozprávanie about these inconveniencesnepríjemnostiam.
keď rozprávame o takýchto problémoch.
07:22
So JulieJulie sayshovorí, "I just sentodoslané you an emaile-mail."
Julie jej odpovedá, „prave som ti poslala email.“
07:25
SusanSusan: "lollol, I see it."
Susan: „lol, uz ho vidim.“
07:28
Very funnysmiešny people, if that's what LOLlol meansprostriedky.
Naozaj zábavní ľudia, ak LOL znamená to, čo predtým.
07:30
This JulieJulie sayshovorí, "So what's up?"
Julie hovorí, „tak co mas nove?“
07:33
SusanSusan: "lollol, I have to writezapísať a 10 pagestrana paperpapier."
Susan: „lol, musim napisat 10 stranovu pracu.“
07:35
She's not amusedpobavilo. Let's think about it.
Nebaví sa veľmi. Pozrime sa na to.
07:38
LOLlol is beingbytia used in a very particularkonkrétny way.
LOL sa používa v špecifických situáciach.
07:40
It's a markermarker of empathyempatia. It's a markermarker of accommodationubytovanie.
Je ukazovateľom empatie. Ukazovateľom kompromisu.
07:43
We linguistsjazykovedci call things like that pragmaticpragmatické particlesčastice.
My jazykovedci nazývame také slovíčka pragmatickými časticami.
07:47
Any spokenhovorený languageJazyk that's used by realskutočný people has them.
Nájdeme ich v každej hovorovej reči.
07:50
If you happenstať sa to speakhovoriť Japanesejapončina, think about
Ak náhodou hovoríte po japonsky, zamyslite sa
07:54
that little wordslovo "nenie" that you use at the endkoniec of a lot of sentencesvety.
nad slovíčkom „ne“, ktoré sa používa na konci viet.
07:55
If you listen to the way blackčierna youthmladosti todaydnes speakhovoriť,
Ak sa započúvate do rozhovorov mladých černochov,
07:59
think about the use of the wordslovo "yoYo."
zamyslite sa nad použitím slova „jou.“
08:01
WholeCelý dissertationsdizertačné práce could be writtenpísaný about it,
Dali by sa o ňom napísať dizertačné práce
08:03
and probablypravdepodobne are beingbytia writtenpísaný about it.
a pravdepodobne ich aj niekto práve píše.
08:05
A pragmaticpragmatické particlečastice, that's what LOLlol has graduallypostupne becomestať sa.
Z LOL sa postupne stala pragmatická častica.
08:07
It's a way of usingpoužitím the languageJazyk betweenmedzi actualskutočný people.
Skutoční ľudia používajú jazyk presne takto.
08:11
AnotherĎalším examplepríklad is "slashSlash."
Ďalším príkladom je slovo „slash“ - lomeno.
08:15
Now, we can use slashSlash in the way that we're used to,
Slash používame rovnako, ako sme zvyknutí,
08:18
alongpozdĺž the linesčiary of, "We're going to have
„Budeme mať oslavu slash
08:21
a party-slash-networkingstrana-lomka-networking sessionzasadania."
pracovné stretnutie.“
08:23
That's kinddruh of like what we're at.
Na takom niečom práve pracujeme.
08:26
SlashSlash is used in a very differentrozdielny way
V súčasnosti sa slash používa pri smskovaní
08:28
in textingtextových správ amongmedzi youngmladý people todaydnes.
medzi mladými úplne inač.
08:32
It's used to changezmena the scenescéna.
Mení sa ním téma rozhovoru.
08:35
So for examplepríklad, this SallySally persončlovek sayshovorí,
Napríklad, ak tá Sally povie:
08:37
"So I need to find people to chillChill with"
„Musim si najst kamosov do partie,“
08:40
and JakeJake sayshovorí, "HahaHaha" --
a Jake jej odpovie, „Haha“ -
08:41
you could writezapísať a dissertationdizertačnej práce about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
o slove haha by sa tiež dala napísať aj dizertačka, no na to teraz nemáme čas -
08:43
"HahaHaha so you're going by yourselfsám? Why?"
„Haha tak pojdes sama? Preco?“
08:46
SallySally: "For this summerletné programprogram at NYUNYU."
Sally: „Kvoli tomu letnemu kurzu na NYU.“
08:48
JakeJake: "HahaHaha. SlashSlash I'm watchingsledovanie this videovideo with sunssĺnk playershráči
Jake: „Haha. Slash. Prave pozeram video o basketbalistoch
08:51
tryingsnažia to shootstrielať with one eyeočné."
ktori sa snazia skorovat s jednym okom zavretym."
08:54
The slashSlash is interestingzaujímavý.
To slovíčko slash je veľmi zvláštne.
08:56
I don't really even know what JakeJake is talkingrozprávanie about after that,
Naozaj neviem, o čom hovorí Jake potom,
08:57
but you noticeoznámenia that he's changingmeniace sa the topictéma.
ale všimnite si, ako mení tému.
09:00
Now that seemszdá kinddruh of mundanesvetský,
Vyzerá to dosť banálne,
09:05
but think about how in realskutočný life,
no zamyslite sa, ak v reálnom živote
09:07
if we're havingmajúce a conversationkonverzácia and we want to changezmena the topictéma,
chceme zmeniť tému rozhovoru,
09:08
there are waysspôsoby of doing it gracefullyelegantne.
existuje viacero spôsobov, ako to spraviť slušne.
09:11
You don't just zipzips right into it.
Jednodnucho ju tak rýchlo nezmeníte.
09:12
You'llBudete patpoklepať your thighsstehná and look wistfullytúžobne off into the distancevzdialenosť,
Oprášite si nohavice a túžobne sa zahľadíte do diaľky
09:14
or you'llbudete say something like, "HmmHmm, makesznačky you think --"
alebo poviete niečo ako: „Hm, zaujímavé.“
09:18
when it really didn't, but what you're really --
Aj keď to tak nie je, ale o čo vám v skutočnosti ide -
09:22
(LaughterSmiech) —
(Smiech)
09:25
what you're really tryingsnažia to do is changezmena the topictéma.
o čo vám ide, je zmeniť tému.
09:27
You can't do that while you're textingtextových správ,
To sa pri smskovaní spraviť nedá.
09:30
and so waysspôsoby are developingrozvíjanie of doing it withinvnútri this mediumstredná.
Preto vznikajú nové spôsoby, ako by sa to dalo.
09:31
All spokenhovorený languagesjazyky have what a linguistlingvista callsvolá
Každá hovorová reč má niečo, čo jazykovedci nazývajú
09:35
a newNový informationinformácie markermarker -- or two, or threetri.
novou informačnou značkou - dvomi, alebo aj tromi.
09:37
TextingTextových správ has developedrozvinutý one from this slashSlash.
Smskovaním sa zo slash vytvorila jedna značka.
09:41
So we have a wholecelý batterybatérie of newNový constructionskonštrukcia
Vzniká tak celý rad nových konštrukcií
09:45
that are developingrozvíjanie, and yetešte it's easyjednoduchý to think,
a ľahko sa dá pomyslieť si,
09:48
well, something is still wrongzle.
že tu niečo nie je v poriadku.
09:51
There's a lacknedostatok of structureštruktúra of some sortdruh.
Chýba mu nejaká štruktúra.
09:53
It's not as sophisticatedsofistikovaný
Nie je vycibrený ako jazyk
09:57
as the languageJazyk of The WallNástenné StreetUlica JournalDenník.
magazínu The Wall Street Journal.
09:59
Well, the factskutočnosť of the matterzáležitosť is,
Vlastne -
10:01
look at this persončlovek in 1956,
pozrite sa na túto osobu z roku 1956,
10:03
and this is when textingtextových správ doesn't existexistovať,
keď smsky ešte neexistovali a
10:05
"I Love LucyLucy" is still on the airovzdušia.
vysielal sa ešte seriál „I Love Lucy.“
10:08
"ManyMnoho do not know the alphabetabeceda or multiplicationnásobenie tablestôl,
„Mnoho ľudí nevie abecedu alebo násobilku,
10:09
cannotnemôžu writezapísať grammaticallygramaticky -- "
a určite nepíšu gramaticky správne - "
10:13
We'veSme heardpočul that sortdruh of thing before,
Takéto reči sme počuli aj predtým,
10:14
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteacheručiteľ.
nielen v roku 1956, ale aj v roku 1917. Učiteľ v Connecticute.
10:17
1917. This is the time when we all assumepredpokladať
Rok 1917. Všetci sa domnievame, že v tom čase
10:21
that everything somehownejako in termspodmienky of writingpísanie was perfectperfektný
bolo písanie dokonalé,
10:23
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbbey" are articulateformulovať,
lebo ľudia zo seriálu „Downton Abbey“ boli výreční,
10:27
or something like that.
či niečo také.
10:29
So, "From everykaždý collegekoľaj in the countrykrajina goeside up the cryvýkrik,
„Zo všetkých škôl v tejto krajine sa zdvíha nárek,
10:30
'Our freshmenprváci can't spellkúzlo, can't punctuateznamienkami.'"
prváci nevedia, kde dať čiarku, kde ypsilon či mäkké i."
10:33
And so on. You can go even furtherďalej back than this.
A tak ďalej. Môžeme sa vrátiť ešte viac do minulosti.
10:36
It's the PresidentPredseda of HarvardHarvard. It's 1871.
Autorom je rektor Harvardu. Píše sa rok 1871.
10:38
There's no electricityelektrina. People have threetri namesmená.
Elektrina ešte nebola objavená. Ľudia majú tri mená.
10:41
"Badzlý spellingpravopis,
„Gramatické chyby,
10:44
incorrectnessnesprávnosti as well as ineleganceinelegance of expressionvyjadrenie in writingpísanie."
nesprávnosť a neohrabanosť v písomnom prejave."
10:46
And he's talkingrozprávanie about people who are otherwiseinak
A to hovorí o ľudoch, ktorí sú dobre pripravení
10:50
well preparedpripravený for collegekoľaj studiesštúdie.
na vysokoškolské štúdium.
10:52
You can go even furtherďalej back.
Môžeme sa vrátiť ešte viac.
10:54
1841, some long-lostdávno stratený superintendentDozorca of schoolsškoly is upsetrozčúlený
Rok 1841. Istý školský inšpektor bol rozhorčený
10:56
because of what he has for a long time "notedpoznamenať with regretľutovať
pretože už dlho „so smútkom v očiach pozoroval,
10:59
the almosttakmer entirecelý neglectzanedbať of the originaloriginálny" blahbla blahbla blahbla blahbla blahbla.
že sa originál takmer úplne zanedbáva," bla bla bla.
11:03
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterSmiech) --
Alebo môžeme ísť ešte viac dozadu do roku 63 pred Kristom. (Smiech)
11:06
and there's this poorchudobný man who doesn't like the way
Jednému chudobnému mužovi sa nepáčilo,
11:11
people are speakingrozprávanie LatinLatinskej.
ako ľudia hovorili po latinsky.
11:14
As it happensdeje, he was writingpísanie about what had becomestať sa Frenchfrancúzština.
A náhodou sa z toho, na čo sa sťažoval, stala francúzština.
11:15
And so, there are always — (LaughterSmiech) (ApplausePotlesk) —
A tak stále nájdeme - (Smiech) (Potlesk)
11:18
there are always people worryingznepokojujúce about these things
stále nájdeme ľudí, ktorí si robia ťažkú hlavu z takýchto vecí
11:25
and the planetplanéta somehownejako seemszdá to keep spinningpradenie.
a Zem sa stále točí ďalej.
11:27
And so, the way I'm thinkingpremýšľanie of textingtextových správ these daysdni is
Podľa môjho názoru je súčasná forma smskovania
11:30
that what we're seeingvidenie is a wholecelý newNový way of writingpísanie
úplne novým spôsobom písania,
11:35
that youngmladý people are developingrozvíjanie,
ktorý rozvíjajú mladí ľudia,
11:38
whichktorý they're usingpoužitím alongsidePopri theirich ordinaryobyčajný writingpísanie skillszručností,
a používajú ho súčasne s bežným písomným prejavom.
11:40
and that meansprostriedky that they're ableschopný to do two things.
Znamená to, že sú schopní robiť dve veci naraz.
11:44
IncreasingZvýšenie evidencedôkaz is that beingbytia bilingualdvojjazyčné
Máme čoraz viac dôkazov, že bilingválni ľudia
11:47
is cognitivelykognitívno beneficialprospešné.
majú istú kognitívnu výhodu.
11:50
That's alsotaktiež truepravdivý of beingbytia bidialectalbidialectal.
Platí to aj pre ľudí, ktorí ovládajú iný dialekt.
11:52
That's certainlyiste truepravdivý of beingbytia bidialectalbidialectal in termspodmienky of your writingpísanie.
A určite to platí aj pre písomný prejav.
11:54
And so textingtextových správ actuallyvlastne is evidencedôkaz of a balancingvyvažovanie actakt
Preto je smskovanie dôkazom rovnováhy,
11:57
that youngmladý people are usingpoužitím todaydnes, not consciouslyvedome, of coursekurz,
ktorú mladí ľudia dosahujú, samozrejme nevedomky,
12:02
but it's an expansionexpanzia of theirich linguisticlingvistický repertoirerepertoár.
no rozširujú si ním jazykový repertoár.
12:05
It's very simpleprostý.
Veľmi jednoduché.
12:09
If somebodyniekto from 1973 lookedpozrel at
Keby sa niekto z roku 1973 pozrel
12:10
what was on a dormitoryUbytovňa messagespráva boarddoska in 1993,
na oznam na internátnej tabuli z roku 1993,
12:14
the slangslang would have changedzmenený a little bittrocha
slang by bol trochu iný
12:18
sinceod tej doby the eraéra of "Love StoryPríbeh,"
od éry firmu „Love Story,“
12:20
but they would understandrozumieť what was on that messagespráva boarddoska.
no odkazu na nástenke by porozumeli.
12:22
Take that persončlovek from 1993 -- not that long agopred,
Napríklad takí ľudia z roku 1993, čo nebolo až tak dávno,
12:25
this is "BillBill and Ted'sTed ExcellentVynikajúce AdventureDobrodružstvo" -- those people.
ľudia zo sci-fi „Bill and Ted's Excellent Adventure“ z roku 1989.
12:28
Take those people and they readprečítať
Pozrite sa na nich. Čítajú
12:31
a very typicaltypický texttext writtenpísaný by a 20-year-old-rok stará todaydnes.
typický text, ktorý by dnes napísal 20 ročný človek.
12:33
OftenČasto they would have no ideanápad what halfpolovičná of it meantznamenalo
Z toho často nerozumeli ani len polovici,
12:36
because a wholecelý newNový languageJazyk has developedrozvinutý
pretože sa vyvinul úplne nový jazyk
12:39
amongmedzi our youngmladý people doing something as mundanesvetský
medzi mladými, ktorí robili niečo také všedné
12:43
as what it looksvzhľad like to us when they're battingodpaľovanie around
ako baviť sa s ľuďmi
12:45
on theirich little deviceszariadenie.
cez ich malé zariadenia.
12:48
So in closingzáverečný, if I could go into the futurebudúcnosť,
Na záver poviem, že ak by som mohol cestovať v čase,
12:49
if I could go into 2033,
keby som mohol ísť do roku 2033,
12:53
the first thing I would askopýtať sa is whetherči DavidDavid SimonSimon
hneď by som sa spýtal, či David Simon
12:57
had donehotový a sequelpokračovanie to "The WireDrôt." I would want to know.
urobil pokračovanie k „The Wire.“ Rád by som to vedel.
13:00
And — I really would askopýtať sa that —
Naozaj by som sa to chcel opýtať.
13:04
and then I'd want to know actuallyvlastne what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbbey."
A potom by som chcel vedieť, čo sa to vlastne stalo v „Downton Abbey.“
13:07
That'dKtoré by be the seconddruhý thing.
To by so sa spýtal ako druhé.
13:10
And then the thirdtretina thing would be,
A ako tretie by som poprosil,
13:12
please showšou me a sheafsnop of textsTexty
aby mi ukázali zopár smskiek
13:14
writtenpísaný by 16-year-old-rok stará girlsdievčatá,
16 ročných dievčat,
13:18
because I would want to know where this languageJazyk
lebo by som rád vedel, kam sa tento jazyk dostal
13:19
had developedrozvinutý sinceod tej doby our timesdoba,
od našich čias.
13:22
and ideallyideálne I would then sendodoslať them back to you and me now
A najradšej by som ich nám preposlal do súčasnosti,
13:24
so we could examinepreskúmať this linguisticlingvistický miraclezázrak
aby sme mohli preskúmať tento jazykovedný zázrak,
13:28
happeninghappening right underpod our nosesnosy.
ktorý sa odohráva priamo pred našimi očami.
13:30
Thank you very much.
Ďakujem veľmi pekne.
13:32
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
13:34
Thank you. (ApplausePotlesk)
Ďakujem. (Potlesk)
13:39

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com