ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com
TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Smskovanie zabíja jazyk. Len žartujem!!!

Filmed:
2,836,140 views

Zhoršuje smskovanie dobrý písomný prejav? John McWhorter predpokladá, že smsky majú väčší jazykový a kultúrny význam, ako sa môže zdať. A to sú len dobré správy.
- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We always hearpočuť that textingtextových správ is a scourgeScourge.
0
743
2862
Často počujeme ako smskovanie ničí jazyk.
00:15
The ideanápad is that textingtextových správ spellskúzla the declinepokles and fallspadnúť
1
3605
4840
Považuje ho za akúsi predzvesť úpadku a zániku
00:20
of any kinddruh of seriousvážny literacygramotnosť, or at leastnajmenej writingpísanie abilityschopnosť,
2
8445
3500
nielen schopnosti písať, ale aj gramotnosti
00:23
amongmedzi youngmladý people in the UnitedVeľká StatesŠtáty
3
11945
2643
mladých ľudí v USA,
00:26
and now the wholecelý worldsvet todaydnes.
4
14588
2301
ako aj po celom svete.
00:28
The factskutočnosť of the matterzáležitosť is that it just isn't truepravdivý,
5
16889
3504
Ľahko si možno myslieť,
že tomu tak naozaj je.
00:32
and it's easyjednoduchý to think that it is truepravdivý,
6
20393
2503
Pravda je však inde.
00:34
but in orderobjednať to see it in anotherďalší way,
7
22896
1899
No aby sme mohli smkovanie vidieť z iného uhla,
00:36
in orderobjednať to see that actuallyvlastne textingtextových správ is a miraculousZázračný thing,
8
24795
3669
vidieť, že ide o podivuhodný fenomén,
00:40
not just energeticenergický, but a miraculousZázračný thing,
9
28464
2565
nie len silný, ale naozaj podivuhodný fenomén,
00:43
a kinddruh of emergentvznikajúci complexityzložitosť
10
31029
1747
ktorého komplexnosť sa dostáva na povrch
00:44
that we're seeingvidenie happeninghappening right now,
11
32776
2461
a ktorého sme práve svedkami,
00:47
we have to pullSEM the camerafotoaparát back for a bittrocha
12
35237
2306
musíme sa naň pozrieť s odstupom
00:49
and look at what languageJazyk really is,
13
37543
3418
a zistiť, čo vlastne jazyk je.
00:52
in whichktorý casepúzdro, one thing that we see
14
40961
2073
Až vtedy uvidíme, že smskovanie
00:55
is that textingtextových správ is not writingpísanie at all.
15
43034
4624
nie je ani zďaleka písaním, ako ho poznáme.
00:59
What do I mean by that?
16
47658
1822
Čo tým myslím?
01:01
BasicallyV podstate, if we think about languageJazyk,
17
49480
2556
V podstate, ak sa pozrieme na jazyk,
01:04
languageJazyk has existedexistoval for perhapsmožno 150,000 yearsleta,
18
52036
3801
existuje možno ak nie 150 000,
01:07
at leastnajmenej 80,000 yearsleta,
19
55837
2137
tak aspoň 80 000 rokov.
01:09
and what it arosevyvstala as is speechreč. People talkedhovorili.
20
57974
4151
Vznikol z hovoreného slova. Ľudia rozprávali.
01:14
That's what we're probablypravdepodobne geneticallygeneticky specifieduvedené for.
21
62125
3024
Pravdepodobne sme na rozprávanie geneticky predurčení.
01:17
That's how we use languageJazyk mostväčšina.
22
65149
2191
Práve takýmto spôsobom jazyk využívame najviac.
01:19
WritingPísanie is something that cameprišiel alongpozdĺž much laterneskôr,
23
67340
3482
Jeho písaná podoba sa objavila oveľa neskôr
01:22
and as we saw in the last talk,
24
70822
2056
a pri poslednom prejave sme videli,
01:24
there's a little bittrocha of controversykontroverzia as to exactlypresne when that happenedStalo,
25
72878
2668
že polemika, kedy sa to stalo, ešte stále pretrváva.
01:27
but accordingpodľa to traditionaltradičné estimatesodhady,
26
75546
2316
Podľa tradičných odhadov,
01:29
if humanityľudskosť had existedexistoval for 24 hourshodiny,
27
77862
3522
ak by ľudstvo existovalo 24 hodín,
01:33
then writingpísanie only cameprišiel alongpozdĺž at about 11:07 p.m.
28
81384
5191
písmo by sa objavilo až o 23:07.
01:38
That's how much of a latterlyPredsedníčka thing writingpísanie is.
29
86575
3645
Písmo sa objavilo oveľa neskôr.
01:42
So first there's speechreč, and then writingpísanie comesprichádza alongpozdĺž
30
90220
3388
Na začiatku bola reč a až potom prišlo písmo
01:45
as a kinddruh of artificerafinovanosť.
31
93608
1762
ako akýsi vynález.
01:47
Now don't get me wrongzle, writingpísanie has certainistý advantagesvýhody.
32
95370
4006
Nechápte ma zle, písanie má svoje výhody.
01:51
When you writezapísať, because it's a consciousvedomý processproces,
33
99376
2583
Pri písaní ako vedomom procese,
01:53
because you can look backwardsspäť,
34
101959
2138
kde sa môžete vrátiť späť,
01:56
you can do things with languageJazyk that are much lessmenej likelypravdepodobný
35
104097
2830
sa s jazykom dajú robiť také veci, ktoré by ste asi
01:58
if you're just talkingrozprávanie.
36
106927
2464
pri hovorenej reči nerobili.
02:01
For examplepríklad, imaginepredstaviť si a passagepriechod from EdwardEdward Gibbon'sGibbon-
37
109391
3901
Napríklad, zoberme si úryvok z Gibbonoveho diela
02:05
"The DeclinePokles and FallJeseň of the RomanRoman EmpireRíša:"
38
113292
3806
„Úpadok a zánik Rímskej ríše."
02:09
"The wholecelý engagementstretnutiu lastedtrvalo abovevyššie twelvedvanásť hourshodiny,
39
117098
3251
„Ozbrojený konflikt trval viac ako 12 hodín,
02:12
tilldo the graduateabsolvent retreatRetreat of the PersiansPeržania was changedzmenený
40
120349
2302
pokým sa postupný ústup Peržanov nezvrátil
02:14
into a disorderlyvýtržníctva flightlet, of whichktorý the shamefulhanebné examplepríklad
41
122651
2773
na rozvášnený boj, v ktorom nám
02:17
was givendaný by the principalhlavné leadersvedúci and the SurenasSurenas himselfsám."
42
125424
2587
dali velitelia i samotný rod Surenovcov, hanebný príklad."
02:20
That's beautifulkrásny, but let's facetvár it, nobodynikto talksrokovania that way.
43
128011
4319
To je krásna veta, no priznajme si. Nikto tak nehovorí.
02:24
Or at leastnajmenej, they shouldn'tby nemala if they're interestedzáujem
44
132330
4236
Alebo by tak ani nemal hovoriť, ak by jedného dňa chcel
02:28
in reproducingreprodukciu. That --
45
136566
2514
mať potomkov.
02:31
(LaughterSmiech)
46
139080
2719
(Smiech)
02:33
is not the way any humančlovek beingbytia speakshovorí casuallynáhodne.
47
141799
2978
Ani jedna ľudská bytosť takto prirodzene nehovorí.
02:36
CasualPríležitostné speechreč is something quitecelkom differentrozdielny.
48
144777
2585
Prirodzená reč má od tohto dosť ďaleko.
02:39
LinguistsJazykovedci have actuallyvlastne shownzobrazené
49
147362
1856
Jazykovedci dokázali,
02:41
that when we're speakingrozprávanie casuallynáhodne in an unmonitorednekontrolovaného way,
50
149218
2711
že pri prirodzenej a nekontrolovanej reči
02:43
we tendsklon to speakhovoriť in wordslovo packetspakety of maybe
51
151929
2678
rozprávame skôr v zhlukoch slov,
02:46
sevensedem to 10 wordsslová.
52
154607
1810
ktoré majú 7 až 10 slov.
02:48
You'llBudete noticeoznámenia this if you ever have occasionpríležitosti to recordrekord
53
156417
2679
Všimnite si to, ak budete mať možnosť nahrať sa
02:51
yourselfsám or a groupskupina of people talkingrozprávanie.
54
159096
2993
pri rozhovore so skupinkou ľudí.
02:54
That's what speechreč is like.
55
162089
1455
Takáto je reč.
02:55
SpeechReči is much looservoľnejšie. It's much more telegraphictelegrafická.
56
163544
4305
Reč je oveľa voľnejšia. Oveľa stručnejšia.
02:59
It's much lessmenej reflectivezrkadliace -- very differentrozdielny from writingpísanie.
57
167849
3690
Je menej hĺbavá - na rozdiel od písania.
03:03
So we naturallyprirodzene tendsklon to think, because we see languageJazyk
58
171539
2936
Je úplne normálne myslieť si, že jazyk je práve taký,
03:06
writtenpísaný so oftenčasto, that that's what languageJazyk is,
59
174475
2442
pretože ho často vidíme v takej forme.
03:08
but actuallyvlastne what languageJazyk is, is speechreč. They are two things.
60
176917
3968
V skutočnosti jazykom je reč. Sú to dve rozdielne veci.
03:12
Now of coursekurz, as historyhistórie has gonepreč by,
61
180885
3254
Ako čas plynul, bolo prirodzené,
03:16
it's been naturalprírodné for there to be a certainistý amountčiastka of bleedkrvácať
62
184139
2791
že sa hranica medzi rečou a písaním
03:18
betweenmedzi speechreč and writingpísanie.
63
186930
3014
prelínala.
03:21
So, for examplepríklad, in a distantvzdialený eraéra now,
64
189944
4823
Napríklad v minulosti
03:26
it was commonobyčajný when one gavedal a speechreč
65
194767
2502
bolo bežné, že sa prejavy prednášali tak,
03:29
to basicallyv podstate talk like writingpísanie.
66
197269
3117
ako sa aj písali.
03:32
So I mean the kinddruh of speechreč that you see someoneniekto givingdávať
67
200386
2350
Ako keď v starom filme niekto prednáša prejav,
03:34
in an oldstarý moviefilm where they clearjasný theirich throathrdlo, and they go,
68
202736
2533
odkašle si a povie:
03:37
"AhemEhm, ladiesDámske and gentlemenpáni," and then they speakhovoriť
69
205269
2533
„Ehm, dámi a páni," a začne rozprávať spôsobom,
03:39
in a certainistý way whichktorý has nothing to do with casualneformálne speechreč.
70
207802
3271
ktorý nemá nič spoločné s prirodzeným prejavom.
03:43
It's formalformálne. It usespoužitie long sentencesvety like this GibbonGibbon one.
71
211073
3859
Hovorí formálne. Používa dlhé vety ako z úryvku od Gibbona.
03:46
It's basicallyv podstate talkingrozprávanie like you writezapísať, and so, for examplepríklad,
72
214932
3962
V podstate sa rozpráva, ako sa píše.
03:50
we're thinkingpremýšľanie so much these daysdni about LincolnLincoln
73
218894
1995
V poslednom čase uvažujeme nad Lincolnom viac,
03:52
because of the moviefilm.
74
220889
2211
pretože jeho život bol nedávno sfilmovaný.
03:55
The GettysburgGettysburg AddressAdresa was not the mainHlavná mealjedlo of that eventudalosť.
75
223100
3083
Gettysburgský príhovor nebol hlavným chodom udalosti.
03:58
For two hourshodiny before that, EdwardEdward EverettEverett spokehovoril
76
226183
3915
Dve hodiny predtým Edward Everett prednášal
04:02
on a topictéma that, franklyúprimne, cannotnemôžu engagezasnúbiť sa us todaydnes
77
230098
3240
na tému, ktorá nás v súčasnosti pravdupovediac zaujať nedokáže
04:05
and barelyťažko did then.
78
233338
1497
a sotva by zaujala vtedy.
04:06
The pointbod of it was to listen to him
79
234835
2381
Chceli sme si vypočuť, ako sa jeho príhovor
04:09
speakingrozprávanie like writingpísanie.
80
237216
1556
podobá na písanú reč.
04:10
OrdinaryObyčajné people stoodstál and listenedpočúvali to that for two hourshodiny.
81
238772
2348
Stáli tam obyčajní ľudia a počúvali ho dve hodiny.
04:13
It was perfectlybezchybne naturalprírodné.
82
241120
1433
Bolo to úplne prirodzené.
04:14
That's what people did then, speakingrozprávanie like writingpísanie.
83
242553
2491
Ľudia v minulosti hovorili ako písali.
04:17
Well, if you can speakhovoriť like writingpísanie,
84
245044
2466
Vlastne ak dokážete hovoriť ako píšete,
04:19
then logicallylogicky it followsnasledovne that you mightsila want to alsotaktiež
85
247510
3798
potom z toho logicky vyplýva, že niekedy sa vám môže
04:23
sometimesniekedy writezapísať like you speakhovoriť.
86
251308
2866
zachcieť písať ako hovoríte.
04:26
The problemproblém was just that in the materialmateriál,
87
254174
2050
Problémom bolo, že z materiálneho a
04:28
mechanicalmechanický sensezmysel, that was harderťažšie back in the day
88
256224
3455
mechanického hľadiska to bolo v tom čase ťažšie,
04:31
for the simpleprostý reasondôvod that materialsmateriály don't lendpožičiavať themselvessami to it.
89
259679
3307
a to z prostého dôvodu, nedostatku potrebného materiálu.
04:34
It's almosttakmer impossiblenemožné to do that with your handručné
90
262986
2020
Je takmer nemožné zapísať to všetko rukou,
04:37
exceptokrem in shorthandskratka, and then communicationkomunikácia is limitedobmedzený.
91
265006
3435
iba ak rýchlopisom. Vtedy je komunikácia obmedzená.
04:40
On a manualManuálny typewriterpísací stroj it was very difficultnáročný,
92
268441
2516
Na písacom stroji to nešlo veľmi ľahko,
04:42
and even when we had electricelektrický typewriterspísacie stroje,
93
270957
2287
dokonca ani na elektrickom,
04:45
or then computerpočítačový keyboardsklávesníc, the factskutočnosť is
94
273244
2159
a ani na klávesnici. Skutočnosť je taká,
04:47
that even if you can typetyp easilyľahko enoughdosť to keep up
95
275403
2299
že aj keď dokážete písať s ľahkosťou a viacmenej
04:49
with the pacetempo of speechreč, more or lessmenej, you have to have
96
277702
2793
udržiavate tempo s prejavom, prijímateľ
04:52
somebodyniekto who can receiveobdržať your messagespráva quicklyrýchlo.
97
280495
2345
musí správu zvládnuť rýchlo prijať.
04:54
OnceRaz you have things in your pocketvreckový that can receiveobdržať that messagespráva,
98
282840
3211
Keď už máte vo vrecku vecičku, ktorá dokáže prijímať správy,
04:58
then you have the conditionspodmienky that allowdovoliť
99
286051
2604
máte aj podmienky, ktoré vám umožňujú
05:00
that we can writezapísať like we speakhovoriť.
100
288655
3511
písať ako hovoríte.
05:04
And that's where textingtextových správ comesprichádza in.
101
292166
3218
A tu na scénu prichádza smskovanie.
05:07
And so, textingtextových správ is very loosevoľný in its structureštruktúra.
102
295384
3769
Štruktúra smsiek je veľmi voľná.
05:11
No one thinksmyslí about capitalkapitál lettersliteratúra or punctuationinterpunkčné znamienka when one textsTexty,
103
299153
4297
Pri písaní nemyslíme na veľké písmená či interpunkciu.
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
104
303450
2358
No ale rozmýšľate nad tými vecami, keď rozprávate?
05:17
No, and so thereforeteda why would you when you were textingtextových správ?
105
305808
3673
Nie. A prečo by ste to mali robiť pri smskovaní?
05:21
What textingtextových správ is, despitenapriek the factskutočnosť that it involveszahŕňa
106
309481
3129
Smskovanie napriek tomu, že pozostáva
05:24
the brutehovado mechanicsmechanika of something that we call writingpísanie,
107
312610
2826
zo základného mechanizmu tzv. písania,
05:27
is fingeredprsty speechreč. That's what textingtextových správ is.
108
315436
3298
je reč prstov. Presne to smskovanie je.
05:30
Now we can writezapísať the way we talk.
109
318734
3465
Teraz už môžeme písať, ako hovoríme.
05:34
And it's a very interestingzaujímavý thing, but neverthelessvšak
110
322199
2779
Je to zaujímavé, no napriek tomu
05:36
easyjednoduchý to think that still it representspredstavuje some sortdruh of declinepokles.
111
324978
4856
je ľahké vidieť v ňom istý druh úpadku.
05:41
We see this generalvšeobecný bagginessvyboulenost of the structureštruktúra,
112
329834
3284
Vidíme, že štruktúre vo všeobecnosti chýba forma,
05:45
the lacknedostatok of concernznepokojenie with rulespravidlá and the way that we're used to
113
333118
3349
nerobí si starosti s pravidlami, a ani so spôsobom,
05:48
learningštúdium on the blackboardTabuľa, and so we think
114
336467
2272
ktorým sme sa v škole učili, a preto sa nám zdá,
05:50
that something has gonepreč wrongzle.
115
338739
3239
že niekde sa stala chyba.
05:53
It's a very naturalprírodné sensezmysel.
116
341978
2963
Je to prirodzený pocit.
05:56
But the factskutočnosť of the matterzáležitosť is that what is going on
117
344941
4034
No v skutočnosti vzniká
06:00
is a kinddruh of emergentvznikajúci complexityzložitosť.
118
348975
3571
typ komplexného systému.
06:04
That's what we're seeingvidenie in this fingeredprsty speechreč.
119
352546
2756
Vidíme ho práve v reči prstov.
06:07
And in orderobjednať to understandrozumieť it, what we want to see
120
355302
2986
A aby sme jej porozumeli, musíme vidieť
06:10
is the way, in this newNový kinddruh of languageJazyk,
121
358288
4745
spôsob, tohto nového druhu jazyka,
06:15
there is newNový structureštruktúra comingPrichádza up.
122
363033
3576
vznik novej štruktúry.
06:18
And so, for examplepríklad, there is in textingtextových správ a conventiondohovor,
123
366609
5723
Pri smskovaní často používame slovíčko
06:24
whichktorý is LOLlol.
124
372332
2922
„LOL."
06:27
Now LOLlol, we generallyvšeobecne think of
125
375254
2744
Vo všeobecnosti LOL znamená
06:29
as meaningzmysel "laughingsmiech out loudhlasný."
126
377998
2464
„nahlas sa smejem."
06:32
And of coursekurz, theoreticallyteoreticky, it does,
127
380462
2293
Teoreticky to aj doslovne znamená,
06:34
and if you look at olderstaršie textsTexty, then people used it
128
382755
2429
no ak sa pozriete na staršie správy, ľudia to napísali,
06:37
to actuallyvlastne indicateukazovať laughingsmiech out loudhlasný.
129
385184
2520
lebo sa aj v skutočnosti nahlas zasmiali.
06:39
But if you texttext now, or if you are someoneniekto who
130
387704
4243
Ak to napíšete teraz a prijímateľ
06:43
is awarevedomý of the substratesubstrát of textingtextových správ the way it's becomestať sa,
131
391947
3297
rozumie smskám tak, ako sa vyvíjali,
06:47
you'llbudete noticeoznámenia that LOLlol
132
395244
1690
všimnete si, že LOL
06:48
does not mean laughingsmiech out loudhlasný anymore.
133
396934
2070
už viac neznamená nahlas sa smiať.
06:51
It's evolvedvyvinuli into something that is much subtlerjemnejšia.
134
399004
3790
Význam skratky zoslabol.
06:54
This is an actualskutočný texttext that was donehotový
135
402794
3447
Máme tu jednu reálnu správu,
06:58
by a non-male-male persončlovek of about 20 yearsleta oldstarý
136
406241
3932
ktorú nedávno napísalo dievča
07:02
not too long agopred.
137
410173
1495
okolo dvadsiatky.
07:03
"I love the fontpísmo you're usingpoužitím, btwBTW."
138
411668
2952
„btw, pouzivas uzasny font.“
07:06
JulieJulie: "lollol thanksVďaka gmailGmail is beingbytia slowpomalý right now"
139
414620
3762
Julie: „lol diky, gmail mi ide dost pomaly.“
07:10
Now if you think about it, that's not funnysmiešny.
140
418382
1742
Keď sa nad tým zamyslíte, nie je to práve najvtipnejšie.
07:12
No one'sniečí laughingsmiech. (LaughterSmiech)
141
420124
2900
Nikto sa nesmeje. (Smiech)
07:15
And yetešte, there it is, so you assumepredpokladať
142
423024
1970
Až teraz, asi predpokladáte,
07:16
there's been some kinddruh of hiccupčkanie.
143
424994
1357
že je v tom nejaký ten háčik.
07:18
Then SusanSusan sayshovorí "lollol, I know,"
144
426351
1834
A Susan odpovedá, „lol, viem,“
07:20
again more guffawingguffawing than we're used to
145
428185
2297
a zase sa rehoce viac ako zvyčajne,
07:22
when you're talkingrozprávanie about these inconveniencesnepríjemnostiam.
146
430482
3230
keď rozprávame o takýchto problémoch.
07:25
So JulieJulie sayshovorí, "I just sentodoslané you an emaile-mail."
147
433712
2744
Julie jej odpovedá, „prave som ti poslala email.“
07:28
SusanSusan: "lollol, I see it."
148
436456
1551
Susan: „lol, uz ho vidim.“
07:30
Very funnysmiešny people, if that's what LOLlol meansprostriedky.
149
438007
3618
Naozaj zábavní ľudia, ak LOL znamená to, čo predtým.
07:33
This JulieJulie sayshovorí, "So what's up?"
150
441625
2128
Julie hovorí, „tak co mas nove?“
07:35
SusanSusan: "lollol, I have to writezapísať a 10 pagestrana paperpapier."
151
443753
2642
Susan: „lol, musim napisat 10 stranovu pracu.“
07:38
She's not amusedpobavilo. Let's think about it.
152
446395
2314
Nebaví sa veľmi. Pozrime sa na to.
07:40
LOLlol is beingbytia used in a very particularkonkrétny way.
153
448709
2681
LOL sa používa v špecifických situáciach.
07:43
It's a markermarker of empathyempatia. It's a markermarker of accommodationubytovanie.
154
451390
3691
Je ukazovateľom empatie. Ukazovateľom kompromisu.
07:47
We linguistsjazykovedci call things like that pragmaticpragmatické particlesčastice.
155
455081
3249
My jazykovedci nazývame také slovíčka pragmatickými časticami.
07:50
Any spokenhovorený languageJazyk that's used by realskutočný people has them.
156
458330
3839
Nájdeme ich v každej hovorovej reči.
07:54
If you happenstať sa to speakhovoriť Japanesejapončina, think about
157
462169
1776
Ak náhodou hovoríte po japonsky, zamyslite sa
07:55
that little wordslovo "nenie" that you use at the endkoniec of a lot of sentencesvety.
158
463945
3358
nad slovíčkom „ne“, ktoré sa používa na konci viet.
07:59
If you listen to the way blackčierna youthmladosti todaydnes speakhovoriť,
159
467303
2345
Ak sa započúvate do rozhovorov mladých černochov,
08:01
think about the use of the wordslovo "yoYo."
160
469648
1786
zamyslite sa nad použitím slova „jou.“
08:03
WholeCelý dissertationsdizertačné práce could be writtenpísaný about it,
161
471434
1946
Dali by sa o ňom napísať dizertačné práce
08:05
and probablypravdepodobne are beingbytia writtenpísaný about it.
162
473380
2274
a pravdepodobne ich aj niekto práve píše.
08:07
A pragmaticpragmatické particlečastice, that's what LOLlol has graduallypostupne becomestať sa.
163
475654
3794
Z LOL sa postupne stala pragmatická častica.
08:11
It's a way of usingpoužitím the languageJazyk betweenmedzi actualskutočný people.
164
479448
4049
Skutoční ľudia používajú jazyk presne takto.
08:15
AnotherĎalším examplepríklad is "slashSlash."
165
483497
3239
Ďalším príkladom je slovo „slash“ - lomeno.
08:18
Now, we can use slashSlash in the way that we're used to,
166
486736
2768
Slash používame rovnako, ako sme zvyknutí,
08:21
alongpozdĺž the linesčiary of, "We're going to have
167
489504
1640
„Budeme mať oslavu slash
08:23
a party-slash-networkingstrana-lomka-networking sessionzasadania."
168
491144
3482
pracovné stretnutie.“
08:26
That's kinddruh of like what we're at.
169
494626
2094
Na takom niečom práve pracujeme.
08:28
SlashSlash is used in a very differentrozdielny way
170
496720
3539
V súčasnosti sa slash používa pri smskovaní
08:32
in textingtextových správ amongmedzi youngmladý people todaydnes.
171
500259
2958
medzi mladými úplne inač.
08:35
It's used to changezmena the scenescéna.
172
503217
1853
Mení sa ním téma rozhovoru.
08:37
So for examplepríklad, this SallySally persončlovek sayshovorí,
173
505070
2949
Napríklad, ak tá Sally povie:
08:40
"So I need to find people to chillChill with"
174
508019
1805
„Musim si najst kamosov do partie,“
08:41
and JakeJake sayshovorí, "HahaHaha" --
175
509824
1519
a Jake jej odpovie, „Haha“ -
08:43
you could writezapísať a dissertationdizertačnej práce about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
176
511343
2888
o slove haha by sa tiež dala napísať aj dizertačka, no na to teraz nemáme čas -
08:46
"HahaHaha so you're going by yourselfsám? Why?"
177
514231
2489
„Haha tak pojdes sama? Preco?“
08:48
SallySally: "For this summerletné programprogram at NYUNYU."
178
516720
2610
Sally: „Kvoli tomu letnemu kurzu na NYU.“
08:51
JakeJake: "HahaHaha. SlashSlash I'm watchingsledovanie this videovideo with sunssĺnk playershráči
179
519330
2894
Jake: „Haha. Slash. Prave pozeram video o basketbalistoch
08:54
tryingsnažia to shootstrielať with one eyeočné."
180
522224
1797
ktori sa snazia skorovat s jednym okom zavretym."
08:56
The slashSlash is interestingzaujímavý.
181
524021
1275
To slovíčko slash je veľmi zvláštne.
08:57
I don't really even know what JakeJake is talkingrozprávanie about after that,
182
525296
3156
Naozaj neviem, o čom hovorí Jake potom,
09:00
but you noticeoznámenia that he's changingmeniace sa the topictéma.
183
528452
4741
ale všimnite si, ako mení tému.
09:05
Now that seemszdá kinddruh of mundanesvetský,
184
533193
1818
Vyzerá to dosť banálne,
09:07
but think about how in realskutočný life,
185
535011
1442
no zamyslite sa, ak v reálnom živote
09:08
if we're havingmajúce a conversationkonverzácia and we want to changezmena the topictéma,
186
536453
2658
chceme zmeniť tému rozhovoru,
09:11
there are waysspôsoby of doing it gracefullyelegantne.
187
539111
1612
existuje viacero spôsobov, ako to spraviť slušne.
09:12
You don't just zipzips right into it.
188
540723
1719
Jednodnucho ju tak rýchlo nezmeníte.
09:14
You'llBudete patpoklepať your thighsstehná and look wistfullytúžobne off into the distancevzdialenosť,
189
542442
4195
Oprášite si nohavice a túžobne sa zahľadíte do diaľky
09:18
or you'llbudete say something like, "HmmHmm, makesznačky you think --"
190
546637
4110
alebo poviete niečo ako: „Hm, zaujímavé.“
09:22
when it really didn't, but what you're really --
191
550747
2360
Aj keď to tak nie je, ale o čo vám v skutočnosti ide -
09:25
(LaughterSmiech) —
192
553107
2235
(Smiech)
09:27
what you're really tryingsnažia to do is changezmena the topictéma.
193
555342
2708
o čo vám ide, je zmeniť tému.
09:30
You can't do that while you're textingtextových správ,
194
558050
1927
To sa pri smskovaní spraviť nedá.
09:31
and so waysspôsoby are developingrozvíjanie of doing it withinvnútri this mediumstredná.
195
559977
3731
Preto vznikajú nové spôsoby, ako by sa to dalo.
09:35
All spokenhovorený languagesjazyky have what a linguistlingvista callsvolá
196
563708
2252
Každá hovorová reč má niečo, čo jazykovedci nazývajú
09:37
a newNový informationinformácie markermarker -- or two, or threetri.
197
565960
3393
novou informačnou značkou - dvomi, alebo aj tromi.
09:41
TextingTextových správ has developedrozvinutý one from this slashSlash.
198
569353
4294
Smskovaním sa zo slash vytvorila jedna značka.
09:45
So we have a wholecelý batterybatérie of newNový constructionskonštrukcia
199
573647
2985
Vzniká tak celý rad nových konštrukcií
09:48
that are developingrozvíjanie, and yetešte it's easyjednoduchý to think,
200
576632
2587
a ľahko sa dá pomyslieť si,
09:51
well, something is still wrongzle.
201
579219
2447
že tu niečo nie je v poriadku.
09:53
There's a lacknedostatok of structureštruktúra of some sortdruh.
202
581666
3775
Chýba mu nejaká štruktúra.
09:57
It's not as sophisticatedsofistikovaný
203
585441
1906
Nie je vycibrený ako jazyk
09:59
as the languageJazyk of The WallNástenné StreetUlica JournalDenník.
204
587347
2206
magazínu The Wall Street Journal.
10:01
Well, the factskutočnosť of the matterzáležitosť is,
205
589553
1774
Vlastne -
10:03
look at this persončlovek in 1956,
206
591327
2451
pozrite sa na túto osobu z roku 1956,
10:05
and this is when textingtextových správ doesn't existexistovať,
207
593778
2282
keď smsky ešte neexistovali a
10:08
"I Love LucyLucy" is still on the airovzdušia.
208
596060
1835
vysielal sa ešte seriál „I Love Lucy.“
10:09
"ManyMnoho do not know the alphabetabeceda or multiplicationnásobenie tablestôl,
209
597895
3763
„Mnoho ľudí nevie abecedu alebo násobilku,
10:13
cannotnemôžu writezapísať grammaticallygramaticky -- "
210
601658
1337
a určite nepíšu gramaticky správne - "
10:14
We'veSme heardpočul that sortdruh of thing before,
211
602995
2209
Takéto reči sme počuli aj predtým,
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteacheručiteľ.
212
605204
3991
nielen v roku 1956, ale aj v roku 1917. Učiteľ v Connecticute.
10:21
1917. This is the time when we all assumepredpokladať
213
609195
2701
Rok 1917. Všetci sa domnievame, že v tom čase
10:23
that everything somehownejako in termspodmienky of writingpísanie was perfectperfektný
214
611896
3251
bolo písanie dokonalé,
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbbey" are articulateformulovať,
215
615147
2418
lebo ľudia zo seriálu „Downton Abbey“ boli výreční,
10:29
or something like that.
216
617565
1211
či niečo také.
10:30
So, "From everykaždý collegekoľaj in the countrykrajina goeside up the cryvýkrik,
217
618776
2944
„Zo všetkých škôl v tejto krajine sa zdvíha nárek,
10:33
'Our freshmenprváci can't spellkúzlo, can't punctuateznamienkami.'"
218
621720
2633
prváci nevedia, kde dať čiarku, kde ypsilon či mäkké i."
10:36
And so on. You can go even furtherďalej back than this.
219
624353
2408
A tak ďalej. Môžeme sa vrátiť ešte viac do minulosti.
10:38
It's the PresidentPredseda of HarvardHarvard. It's 1871.
220
626761
3184
Autorom je rektor Harvardu. Píše sa rok 1871.
10:41
There's no electricityelektrina. People have threetri namesmená.
221
629945
2542
Elektrina ešte nebola objavená. Ľudia majú tri mená.
10:44
"Badzlý spellingpravopis,
222
632487
2425
„Gramatické chyby,
10:46
incorrectnessnesprávnosti as well as ineleganceinelegance of expressionvyjadrenie in writingpísanie."
223
634912
3268
nesprávnosť a neohrabanosť v písomnom prejave."
10:50
And he's talkingrozprávanie about people who are otherwiseinak
224
638180
2149
A to hovorí o ľudoch, ktorí sú dobre pripravení
10:52
well preparedpripravený for collegekoľaj studiesštúdie.
225
640329
1891
na vysokoškolské štúdium.
10:54
You can go even furtherďalej back.
226
642220
1846
Môžeme sa vrátiť ešte viac.
10:56
1841, some long-lostdávno stratený superintendentDozorca of schoolsškoly is upsetrozčúlený
227
644066
3853
Rok 1841. Istý školský inšpektor bol rozhorčený
10:59
because of what he has for a long time "notedpoznamenať with regretľutovať
228
647919
3177
pretože už dlho „so smútkom v očiach pozoroval,
11:03
the almosttakmer entirecelý neglectzanedbať of the originaloriginálny" blahbla blahbla blahbla blahbla blahbla.
229
651096
3509
že sa originál takmer úplne zanedbáva," bla bla bla.
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterSmiech) --
230
654605
5288
Alebo môžeme ísť ešte viac dozadu do roku 63 pred Kristom. (Smiech)
11:11
and there's this poorchudobný man who doesn't like the way
231
659893
2381
Jednému chudobnému mužovi sa nepáčilo,
11:14
people are speakingrozprávanie LatinLatinskej.
232
662274
1221
ako ľudia hovorili po latinsky.
11:15
As it happensdeje, he was writingpísanie about what had becomestať sa Frenchfrancúzština.
233
663495
3156
A náhodou sa z toho, na čo sa sťažoval, stala francúzština.
11:18
And so, there are always — (LaughterSmiech) (ApplausePotlesk) —
234
666651
6402
A tak stále nájdeme - (Smiech) (Potlesk)
11:25
there are always people worryingznepokojujúce about these things
235
673053
2171
stále nájdeme ľudí, ktorí si robia ťažkú hlavu z takýchto vecí
11:27
and the planetplanéta somehownejako seemszdá to keep spinningpradenie.
236
675224
3273
a Zem sa stále točí ďalej.
11:30
And so, the way I'm thinkingpremýšľanie of textingtextových správ these daysdni is
237
678497
4647
Podľa môjho názoru je súčasná forma smskovania
11:35
that what we're seeingvidenie is a wholecelý newNový way of writingpísanie
238
683144
3580
úplne novým spôsobom písania,
11:38
that youngmladý people are developingrozvíjanie,
239
686724
1626
ktorý rozvíjajú mladí ľudia,
11:40
whichktorý they're usingpoužitím alongsidePopri theirich ordinaryobyčajný writingpísanie skillszručností,
240
688350
3760
a používajú ho súčasne s bežným písomným prejavom.
11:44
and that meansprostriedky that they're ableschopný to do two things.
241
692110
3167
Znamená to, že sú schopní robiť dve veci naraz.
11:47
IncreasingZvýšenie evidencedôkaz is that beingbytia bilingualdvojjazyčné
242
695277
2897
Máme čoraz viac dôkazov, že bilingválni ľudia
11:50
is cognitivelykognitívno beneficialprospešné.
243
698174
2233
majú istú kognitívnu výhodu.
11:52
That's alsotaktiež truepravdivý of beingbytia bidialectalbidialectal.
244
700407
2155
Platí to aj pre ľudí, ktorí ovládajú iný dialekt.
11:54
That's certainlyiste truepravdivý of beingbytia bidialectalbidialectal in termspodmienky of your writingpísanie.
245
702562
3090
A určite to platí aj pre písomný prejav.
11:57
And so textingtextových správ actuallyvlastne is evidencedôkaz of a balancingvyvažovanie actakt
246
705652
4918
Preto je smskovanie dôkazom rovnováhy,
12:02
that youngmladý people are usingpoužitím todaydnes, not consciouslyvedome, of coursekurz,
247
710570
3302
ktorú mladí ľudia dosahujú, samozrejme nevedomky,
12:05
but it's an expansionexpanzia of theirich linguisticlingvistický repertoirerepertoár.
248
713872
3687
no rozširujú si ním jazykový repertoár.
12:09
It's very simpleprostý.
249
717559
1229
Veľmi jednoduché.
12:10
If somebodyniekto from 1973 lookedpozrel at
250
718788
3710
Keby sa niekto z roku 1973 pozrel
12:14
what was on a dormitoryUbytovňa messagespráva boarddoska in 1993,
251
722498
4106
na oznam na internátnej tabuli z roku 1993,
12:18
the slangslang would have changedzmenený a little bittrocha
252
726604
1833
slang by bol trochu iný
12:20
sinceod tej doby the eraéra of "Love StoryPríbeh,"
253
728437
1818
od éry firmu „Love Story,“
12:22
but they would understandrozumieť what was on that messagespráva boarddoska.
254
730255
3313
no odkazu na nástenke by porozumeli.
12:25
Take that persončlovek from 1993 -- not that long agopred,
255
733568
2724
Napríklad takí ľudia z roku 1993, čo nebolo až tak dávno,
12:28
this is "BillBill and Ted'sTed ExcellentVynikajúce AdventureDobrodružstvo" -- those people.
256
736292
3258
ľudia zo sci-fi „Bill and Ted's Excellent Adventure“ z roku 1989.
12:31
Take those people and they readprečítať
257
739550
2369
Pozrite sa na nich. Čítajú
12:33
a very typicaltypický texttext writtenpísaný by a 20-year-old-rok stará todaydnes.
258
741919
2900
typický text, ktorý by dnes napísal 20 ročný človek.
12:36
OftenČasto they would have no ideanápad what halfpolovičná of it meantznamenalo
259
744819
2891
Z toho často nerozumeli ani len polovici,
12:39
because a wholecelý newNový languageJazyk has developedrozvinutý
260
747710
3928
pretože sa vyvinul úplne nový jazyk
12:43
amongmedzi our youngmladý people doing something as mundanesvetský
261
751638
2294
medzi mladými, ktorí robili niečo také všedné
12:45
as what it looksvzhľad like to us when they're battingodpaľovanie around
262
753932
2271
ako baviť sa s ľuďmi
12:48
on theirich little deviceszariadenie.
263
756203
1675
cez ich malé zariadenia.
12:49
So in closingzáverečný, if I could go into the futurebudúcnosť,
264
757878
3661
Na záver poviem, že ak by som mohol cestovať v čase,
12:53
if I could go into 2033,
265
761539
4375
keby som mohol ísť do roku 2033,
12:57
the first thing I would askopýtať sa is whetherči DavidDavid SimonSimon
266
765914
2913
hneď by som sa spýtal, či David Simon
13:00
had donehotový a sequelpokračovanie to "The WireDrôt." I would want to know.
267
768827
3893
urobil pokračovanie k „The Wire.“ Rád by som to vedel.
13:04
And — I really would askopýtať sa that —
268
772720
2983
Naozaj by som sa to chcel opýtať.
13:07
and then I'd want to know actuallyvlastne what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbbey."
269
775703
3090
A potom by som chcel vedieť, čo sa to vlastne stalo v „Downton Abbey.“
13:10
That'dKtoré by be the seconddruhý thing.
270
778793
1509
To by so sa spýtal ako druhé.
13:12
And then the thirdtretina thing would be,
271
780302
2536
A ako tretie by som poprosil,
13:14
please showšou me a sheafsnop of textsTexty
272
782838
3191
aby mi ukázali zopár smskiek
13:18
writtenpísaný by 16-year-old-rok stará girlsdievčatá,
273
786029
1957
16 ročných dievčat,
13:19
because I would want to know where this languageJazyk
274
787986
2454
lebo by som rád vedel, kam sa tento jazyk dostal
13:22
had developedrozvinutý sinceod tej doby our timesdoba,
275
790440
1955
od našich čias.
13:24
and ideallyideálne I would then sendodoslať them back to you and me now
276
792395
3633
A najradšej by som ich nám preposlal do súčasnosti,
13:28
so we could examinepreskúmať this linguisticlingvistický miraclezázrak
277
796028
2520
aby sme mohli preskúmať tento jazykovedný zázrak,
13:30
happeninghappening right underpod our nosesnosy.
278
798548
2350
ktorý sa odohráva priamo pred našimi očami.
13:32
Thank you very much.
279
800898
1516
Ďakujem veľmi pekne.
13:34
(ApplausePotlesk)
280
802414
5168
(Potlesk)
13:39
Thank you. (ApplausePotlesk)
281
807582
3607
Ďakujem. (Potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com