English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Messande dödar språket. JK!!!

Filmed:
2,527,500 views

Betyder sms:ande döden för goda skrivkunskaper? John McWhorter visar att sms:ande är så mycket mer, både rent språkvetenskapligt och kulturellt, än vad det verkar vara och allt är bara positivt.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

00:12
We always hearhöra that textingSkicka SMS is a scourgegissel.
Vi får hela tiden höra
att sms:ande är ett gissel.
Idén är att sms:ande betyder förfallet
00:15
The ideaaning is that textingSkicka SMS spellstrollformler the declinenedgång and fallfalla
00:20
of any kindsnäll of seriousallvarlig literacykunnighet, or at leastminst writingskrift abilityförmåga,
för all form av seriös skrivkonst,
eller åtminstone skrivförmåga,
00:23
amongbland youngung people in the UnitedUnited StatesStaterna
hos unga människor i USA
och nu i hela världen idag.
00:26
and now the wholehela worldvärld todayi dag.
Men faktum är att detta inte är sant,
00:28
The factfaktum of the mattermateria is that it just isn't truesann,
och det är lätt att tro att det är sant
00:32
and it's easylätt to think that it is truesann,
men för att titta på det
ur en annan vinkel,
00:34
but in orderbeställa to see it in anotherannan way,
00:36
in orderbeställa to see that actuallyfaktiskt textingSkicka SMS is a miraculousmirakulös thing,
för att se att sms:andet faktiskt
är någonting mirakulöst,
inte bara energiskt, utan ett mirakel,
00:40
not just energeticenergisk, but a miraculousmirakulös thing,
en slags växande komplexitet
00:43
a kindsnäll of emergentframväxande complexitykomplexitet
som sker precis just nu,
00:44
that we're seeingseende happeninghappening right now,
måste vi zooma ut lite
00:47
we have to pulldra the camerakamera back for a bitbit
00:49
and look at what languagespråk really is,
och se på vad språk verkligen är.
00:52
in whichsom casefall, one thing that we see
När vi gör det ser vi
00:55
is that textingSkicka SMS is not writingskrift at all.
att sms:ande inte är
skrift överhuvudtaget.
00:59
What do I mean by that?
Vad menar jag med det?
01:01
BasicallyI princip, if we think about languagespråk,
På det stora hela om vi tänker på språk,
har språk funnits i kanske 150 000 år,
01:04
languagespråk has existedexisterade for perhapskanske 150,000 yearsår,
åtminstone i 80 000 år,
01:07
at leastminst 80,000 yearsår,
och det uppkom i form av tal.
01:09
and what it aroseuppstod as is speechTal. People talkedtalade.
Folk talade.
Det är det som vi antagligen
har blivit genetiskt anpassade för.
01:14
That's what we're probablyförmodligen geneticallygenetiskt specifiedanges for.
Det är så som vi främst använder språket.
01:17
That's how we use languagespråk mostmest.
Skriften är något som
kom in i bilden mycket senare
01:19
WritingSkrift is something that camekom alonglängs much latersenare,
och, som vi hörde i det förra föredraget,
01:22
and as we saw in the last talk,
finns det en kontrovers
om när det exakt skedde,
01:24
there's a little bitbit of controversykontrovers as to exactlyexakt when that happenedhände,
men enligt traditionella uppskattningar,
01:27
but accordingenligt to traditionaltraditionell estimatesuppskattningar,
om mänskligheten funnits i 24 timmar
01:29
if humanitymänskligheten had existedexisterade for 24 hourstimmar,
kom skriften in i bilden
ungefär kl. 23:07.
01:33
then writingskrift only camekom alonglängs at about 11:07 p.m.
Det är så sent som skriften dykt upp.
01:38
That's how much of a latterlysenare thing writingskrift is.
Så, först fanns talet och sen kom skriften
01:42
So first there's speechTal, and then writingskrift comeskommer alonglängs
som ett slags påfund.
01:45
as a kindsnäll of artificeList.
Missförstå mig inte,
skriften har sina fördelar.
01:47
Now don't get me wrongfel, writingskrift has certainvissa advantagesfördelar.
När man skriver,
eftersom det är en medveten handling,
01:51
When you writeskriva, because it's a consciousmedveten processbearbeta,
eftersom man kan titta tillbaka på det,
01:53
because you can look backwardsbakåt,
kan man göra så mycket mer
med språket än vad som vore möjligt
01:56
you can do things with languagespråk that are much lessmindre likelytroligt
01:58
if you're just talkingtalande.
om man bara pratade.
Tänk till exempel på
ett utdrag från Edward Gibbons
02:01
For exampleexempel, imaginetänka a passagepassage from EdwardEdward Gibbon'sGibbons
"Romarrikets nedgång och fall":
02:05
"The DeclineNedgången and FallHösten of the RomanRoman EmpireImperiet:"
"Den totala sammandrabbningen
varade i över tolv timmar
02:09
"The wholehela engagementengagemang lastedvarade aboveovan twelvetolv hourstimmar,
tills persernas gradvisa reträtt övergick
02:12
tilltill the graduateexamen retreatRetreat of the PersiansPerserna was changedändrats
i en oregerlig flykt, i vilken
det skamfulla exemplet
02:14
into a disorderlyokontrollerad flightflyg, of whichsom the shamefulskamlig exampleexempel
kom från de främsta ledarna
och självaste Surena".
02:17
was givengiven by the principalPrincipal leadersledare and the SurenasSurenas himselfhan själv."
Det är vackert, men helt ärligt
– ingen pratar så.
02:20
That's beautifulvacker, but let's faceansikte it, nobodyingen talkssamtal that way.
Eller åtminstone borde de
inte göra det om de vill
02:24
Or at leastminst, they shouldn'tborde inte if they're interestedintresserad
02:28
in reproducingreproducera. That --
föröka sig. Det där ...
(Skratt)
02:31
(LaughterSkratt)
är inte ledigt tal för någon människa.
02:33
is not the way any humanmänsklig beingvarelse speakstalar casuallyvardagligt.
Ledigt tal är något helt annat.
02:36
CasualCasual speechTal is something quiteganska differentannorlunda.
Språkvetare har faktiskt bevisat
02:39
LinguistsLingvister have actuallyfaktiskt shownvisad
att när vi talar ledigt
på ett avslappnat sätt
02:41
that when we're speakingtala casuallyvardagligt in an unmonitoredokontrollerat way,
tenderar vi att prata i ordknippen
02:43
we tendtendera to speaktala in wordord packetspaket of maybe
på kanske sju till tio ord.
02:46
sevensju to 10 wordsord.
Du kommer att märka detta om du
nångång får chans att banda in
02:48
You'llDu kommer noticelägga märke till this if you ever have occasiontillfälle to recordspela in
02:51
yourselfsjälv or a groupgrupp of people talkingtalande.
dig själv eller en grupp
människor som pratar.
Det är så som talet är.
02:54
That's what speechTal is like.
Tal är mycket lösare.
Det är mycket mer telegrafiskt.
02:55
SpeechTal is much looserlösare. It's much more telegraphictelegraphic.
Det har mycket mindre reflektion –
väldigt annorlunda än skrift.
02:59
It's much lessmindre reflectivereflekterande -- very differentannorlunda from writingskrift.
Så vi tenderar att helt naturligt tänka
att eftersom vi ser språket
03:03
So we naturallynaturligtvis tendtendera to think, because we see languagespråk
03:06
writtenskriven so oftenofta, that that's what languagespråk is,
i skrift så ofta är det det som är språk.
03:08
but actuallyfaktiskt what languagespråk is, is speechTal. They are two things.
Men det som språk verkligen är, är tal.
Det är två saker.
Förstås, under årens lopp
03:12
Now of coursekurs, as historyhistoria has goneborta by,
har det naturligtvis
skett en viss överföring
03:16
it's been naturalnaturlig for there to be a certainvissa amountmängd of bleedblöda
03:18
betweenmellan speechTal and writingskrift.
mellan tal och skrift.
03:21
So, for exampleexempel, in a distantavlägsen eraepok now,
Så, till exempel, under en nu avlägsen era
var det vanligt för de som höll tal
03:26
it was commonallmänning when one gavegav a speechTal
att i princip tala som man skrev.
03:29
to basicallyi grund och botten talk like writingskrift.
Jag menar den sortens tal
som man ser att någon håller
03:32
So I mean the kindsnäll of speechTal that you see someonenågon givingger
03:34
in an oldgammal moviefilm where they clearklar theirderas throathals, and they go,
i en gammal film där de
harklar sig och inleder med:
"Ahem, mina damer och herrar"
och sen talar de
03:37
"AhemAhem, ladiesdamtoalett and gentlemenHerrar," and then they speaktala
på ett sånt sätt som inte har
något att göra med ledigt tal.
03:39
in a certainvissa way whichsom has nothing to do with casualtillfällig speechTal.
Det är formellt. Det innehåller
långa meningar som den från Gibbon.
03:43
It's formalformell. It usesanvändningar long sentencesmeningar like this GibbonGibbon one.
03:46
It's basicallyi grund och botten talkingtalande like you writeskriva, and so, for exampleexempel,
Det är i princip att tala som
man skriver, och till exempel
tänker vi just nu extra mycket på Lincoln
03:50
we're thinkingtänkande so much these daysdagar about LincolnLincoln
03:52
because of the moviefilm.
på grund av filmen.
Gettysburgtalet var inte
huvudhändelsen under det evenemanget.
03:55
The GettysburgGettysburg AddressAdress was not the mainhuvud mealmåltid of that eventhändelse.
I två timmar innan det,
talade Edward Everett
03:58
For two hourstimmar before that, EdwardEdward EverettEverett spokeeker
04:02
on a topicämne that, franklyuppriktigt sagt, cannotkan inte engageförlova sig us todayi dag
om ett tema som rent ut sagt
inte skulle betyda så mycket för oss idag
04:05
and barelynätt och jämnt did then.
och som knappt betydde något då.
04:06
The pointpunkt of it was to listen to him
Syftet med talet var att lyssna på honom
när han talade som man skriver.
04:09
speakingtala like writingskrift.
Vanliga människor lyssnade
till det i två timmar.
04:10
OrdinaryOrdinarie people stoodstod and listenedlyssnade to that for two hourstimmar.
04:13
It was perfectlyperfekt naturalnaturlig.
Det var helt naturligt.
04:14
That's what people did then, speakingtala like writingskrift.
Det var så som folk gjorde då;
de talade som man skrev.
04:17
Well, if you can speaktala like writingskrift,
Så, om man kan tala som man skriver
så borde den logiska följden
vara att man kanske också
04:19
then logicallylogiskt it followsföljer that you mightmakt want to alsoockså
ibland vill skriva som man talar.
04:23
sometimesibland writeskriva like you speaktala.
Problemet var bara det
att rent materiellt,
04:26
The problemproblem was just that in the materialmaterial,
ur en mekanisk synvinkel, var det
mycket svårare förr i tiden
04:28
mechanicalmekanisk sensekänsla, that was harderhårdare back in the day
av den enkla anledningen att
materialen inte var ämnade för det.
04:31
for the simpleenkel reasonanledning that materialsmaterial don't lendlåna ut themselvessig själva to it.
Det är nästan omöjligt
att göra det för hand
04:34
It's almostnästan impossibleomöjlig to do that with your handhand
04:37
exceptbortsett från in shorthandstenografi, and then communicationkommunikation is limitedbegränsad.
förutom genom stenografi
och då är kommunikationen begränsad.
Det var väldigt svårt
på en manuell skrivmaskin,
04:40
On a manualmanuell typewriterskrivmaskin it was very difficultsvår,
och också när vi fick
elektriska skrivmaskiner,
04:42
and even when we had electricelektrisk typewritersskrivmaskiner,
eller sen tangentbord, är det så
04:45
or then computerdator keyboardstangentbord, the factfaktum is
att även om man kan skriva
tillräckligt snabbt för att hinna med
04:47
that even if you can typetyp easilylätt enoughtillräckligt to keep up
04:49
with the pacetakt of speechTal, more or lessmindre, you have to have
talets hastighet – mer eller mindre –
måste man ha någon som
snabbt kan ta emot meddelandet.
04:52
somebodynågon who can receivemotta your messagemeddelande quicklysnabbt.
04:54
OnceEn gång you have things in your pocketficka that can receivemotta that messagemeddelande,
Så fort som man har saker i sin ficka
som kan ta emot ett sådant meddelande
04:58
then you have the conditionsbetingelser that allowtillåta
har man skapat förhållanden
som tillåter oss
05:00
that we can writeskriva like we speaktala.
att skriva så som vi pratar.
05:04
And that's where textingSkicka SMS comeskommer in.
Och det är här som sms:andet
kommer in i bilden.
Så, sms har en väldigt lös struktur.
05:07
And so, textingSkicka SMS is very looselösa in its structurestrukturera.
05:11
No one thinkstänker about capitalhuvudstaden lettersbrev or punctuationskiljetecken when one textstexter,
Ingen tänker på inledande versaler
eller kommatering när man sms:ar,
men å andra sidan,
tänker du på det när du pratar?
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
05:17
No, and so thereforedärför why would you when you were textingSkicka SMS?
Nej, så varför skulle du då
göra det när du sms:ar?
05:21
What textingSkicka SMS is, despitetrots the factfaktum that it involvesinvolverar
Vad sms:ande egentligen är,
trots att det involverar
05:24
the brutebrute mechanicsmekanik of something that we call writingskrift,
den råa mekaniken som vi kallar skrift,
är tal via fingrarna.
Det är vad sms:ande är.
05:27
is fingeredfingered speechTal. That's what textingSkicka SMS is.
Nu kan vi skriva som vi pratar.
05:30
Now we can writeskriva the way we talk.
05:34
And it's a very interestingintressant thing, but neverthelessändå
Det är något väldigt intressant,
men ändå är det fortfarande enkelt
att se det som en form av förfall.
05:36
easylätt to think that still it representsrepresenterar some sortsortera of declinenedgång.
05:41
We see this generalallmän bagginesspåsighet of the structurestrukturera,
Vi ser den här allmänt
hopsäckade strukturen,
bristen på omsorg om regler
och sättet som vi är vana vid
05:45
the lackbrist of concernoro with rulesregler and the way that we're used to
att lära oss från svarta tavlan,
och vi tänker
05:48
learninginlärning on the blackboardBlackboard, and so we think
att någonstans har något gått på tok.
05:50
that something has goneborta wrongfel.
Det är en väldigt naturlig känsla.
05:53
It's a very naturalnaturlig sensekänsla.
Men faktum är att det som sker
05:56
But the factfaktum of the mattermateria is that what is going on
är en typ av växande komplexitet.
06:00
is a kindsnäll of emergentframväxande complexitykomplexitet.
Det är det som vi ser
hos talet via fingrarna.
06:04
That's what we're seeingseende in this fingeredfingered speechTal.
Och för att förstå sig på det,
är det som vi vill se
06:07
And in orderbeställa to understandförstå it, what we want to see
hur den här nya typen av språk
06:10
is the way, in this newny kindsnäll of languagespråk,
utvecklar en ny struktur.
06:15
there is newny structurestrukturera comingkommande up.
Till exempel finns det en sms-konvention
06:18
And so, for exampleexempel, there is in textingSkicka SMS a conventionkonvent,
som är LOL.
06:24
whichsom is LOLLol.
Vanligtvis tänker vi på LOL
06:27
Now LOLLol, we generallyallmänt think of
i betydelsen "laughing out loud".
06:29
as meaningmenande "laughingskrattande out loudhögt."
Och naturligtvis betyder
det rent teoretiskt det,
06:32
And of coursekurs, theoreticallyteoretiskt, it does,
och om man tittar
på äldre texter användes det
06:34
and if you look at olderäldre textstexter, then people used it
faktiskt för att indikera
att skratta hejdlöst.
06:37
to actuallyfaktiskt indicateange laughingskrattande out loudhögt.
06:39
But if you texttext now, or if you are someonenågon who
Men om du sms:ar nu eller om du är någon
som är medveten om sms:andets substrat
– hur det har utvecklats –
06:43
is awaremedveten of the substratesubstrat of textingSkicka SMS the way it's becomebli,
kommer du att märka
06:47
you'lldu kommer noticelägga märke till that LOLLol
att LOL inte längre betyder
att skratta hejdlöst.
06:48
does not mean laughingskrattande out loudhögt anymorelängre.
06:51
It's evolvedutvecklats into something that is much subtlersubtler.
Det har förvandlats till
något mycket mer svårfångat.
Det här är en verklig text som skrivits
06:54
This is an actualfaktisk texttext that was doneGjort
av en icke-manlig person runt 20 år
06:58
by a non-maleicke-hane personperson of about 20 yearsår oldgammal
för inte allt för länge sen.
07:02
not too long agosedan.
"Jag älskar fonten du använder, btw."
07:03
"I love the fontteckensnitt you're usinganvänder sig av, btwBTW."
Julie: "lol tack gmail
är långsam just nu"
07:06
JulieJulie: "lolLol thankstack gmailGmail is beingvarelse slowlångsam right now"
Om man tänker på det är det inte roligt.
07:10
Now if you think about it, that's not funnyrolig.
07:12
No one'ssIN laughingskrattande. (LaughterSkratt)
Ingen skrattar. (Skratt)
Och ändå finns det där så man antar
07:15
And yetän, there it is, so you assumeantar
att det är något som blivit fel.
07:16
there's been some kindsnäll of hiccuphicka.
07:18
Then SusanSusan sayssäger "lolLol, I know,"
Sen säger Susan: "lol, jag vet".
07:20
again more guffawingflamsande than we're used to
Igen, mer garvande än vad vi är vana vid
när man pratar om de här olägenheterna.
07:22
when you're talkingtalande about these inconveniencesolägenheter.
Så Julie säger: "Jag mejlade precis dig".
07:25
So JulieJulie sayssäger, "I just sentskickat you an emaile-post."
Susan: "lol, jag ser det".
07:28
SusanSusan: "lolLol, I see it."
Väldigt roliga typer om
det är det som LOL betyder.
07:30
Very funnyrolig people, if that's what LOLLol meansbetyder.
Den här Julie säger: "Så, hur är läget?"
07:33
This JulieJulie sayssäger, "So what's up?"
Susan: lol, jag måste skriva
en 10-sidor lång uppsats".
07:35
SusanSusan: "lolLol, I have to writeskriva a 10 pagesida paperpapper."
Hon är inte road.
Låt oss fundera på detta.
07:38
She's not amusedroade. Let's think about it.
LOL används på ett väldigt specifikt sätt.
07:40
LOLLol is beingvarelse used in a very particularsärskild way.
Det är en markör för empati.
Det är en markör för anpassning.
07:43
It's a markermarkör of empathyempati. It's a markermarkör of accommodationboende.
Vi språkvetare kallar såna här saker
för diskurspartiklar.
07:47
We linguistslingvister call things like that pragmaticpragmatisk particlespartiklar.
Alla talspråk som används
av verkliga personer har dem.
07:50
Any spokentalad languagespråk that's used by realverklig people has them.
Om du råkar kunna japanska,
07:54
If you happenhända to speaktala JapaneseJapanska, think about
tänk på det lilla order "ne" som du
använder i slutet av många meningar.
07:55
that little wordord "nene" that you use at the endslutet of a lot of sentencesmeningar.
Om man tänker på hur
dagens svarta ungdom i USA pratar,
07:59
If you listen to the way blacksvart youthungdom todayi dag speaktala,
08:01
think about the use of the wordord "yoYo."
tänk på användningen av ordet "yo".
08:03
WholeHela dissertationsavhandlingar could be writtenskriven about it,
Hela doktorsavhandlingar
kunde skrivas om ämnet
08:05
and probablyförmodligen are beingvarelse writtenskriven about it.
och de skrivs antagligen redan.
08:07
A pragmaticpragmatisk particlepartikel, that's what LOLLol has graduallygradvis becomebli.
En diskurspartikel är
vad LOL gradvis har blivit.
Det är ett sätt att använda
språket mellan verkliga personer.
08:11
It's a way of usinganvänder sig av the languagespråk betweenmellan actualfaktisk people.
Ett annat exempel är snedstreck (/).
08:15
AnotherEn annan exampleexempel is "slashsnedstreck."
Vi kan använda "/"
så som vi är vana vid,
08:18
Now, we can use slashsnedstreck in the way that we're used to,
ungefär "vi kommer att ha
08:21
alonglängs the linesrader of, "We're going to have
ett tillfälle för fest/nätverkande".
08:23
a party-slash-networkingpart-slash-nätverk sessionsession."
Det är i princip där vi befinner oss nu.
08:26
That's kindsnäll of like what we're at.
Snedstreck används på ett helt annat sätt
08:28
SlashSnedstreck is used in a very differentannorlunda way
av dagens ungdom för att sms:a.
08:32
in textingSkicka SMS amongbland youngung people todayi dag.
Det används för att ändra situationen.
08:35
It's used to changeByta the scenescen.
Till exempel säger den här Sally:
08:37
So for exampleexempel, this SallySally personperson sayssäger,
"Så jag behöver hitta nån att hänga med".
08:40
"So I need to find people to chillChill with"
08:41
and JakeJake sayssäger, "HahaHaha" --
Och Jake säger "Haha"
– avhandlingar kunde även skrivas
om "haha", men vi hinner inte –
08:43
you could writeskriva a dissertationavhandling about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
08:46
"HahaHaha so you're going by yourselfsjälv? Why?"
"Haha så du går själv? Varför det?"
Sally: "För den här sommarkursen på NYU".
08:48
SallySally: "For this summersommar programprogram at NYUNYU."
Jake: "Haha. /Jag tittar på den här videon
08:51
JakeJake: "HahaHaha. SlashSnedstreck I'm watchingtittar på this videovideo- with sunssolar playersspelare
där Suns basketspelare
försöker skjuta med ett öga".
08:54
tryingpåfrestande to shootskjuta with one eyeöga."
08:56
The slashsnedstreck is interestingintressant.
Snedstrecket är intressant.
08:57
I don't really even know what JakeJake is talkingtalande about after that,
Jag vet inte ens vad
Jake pratar om efter det,
men ni märker att han ändrar samtalsämnet.
09:00
but you noticelägga märke till that he's changingskiftande the topicämne.
Det verkar ganska världsligt
09:05
Now that seemsverkar kindsnäll of mundanevärldslig,
men tänk på hur det är
i det verkliga livet
09:07
but think about how in realverklig life,
09:08
if we're havinghar a conversationkonversation and we want to changeByta the topicämne,
då vi för en konversation
och vill ändra samtalsämnet.
09:11
there are wayssätt of doing it gracefullygraciöst.
Det finns taktfulla sätt för det.
09:12
You don't just zipblixtlås right into it.
Man kastar sig inte direkt in i det.
09:14
You'llDu kommer patklappa your thighslår and look wistfullylängtansfullt off into the distancedistans,
Man klappar sig på låren
och blickar tankfullt ut i intet
eller säger något i stil med
"Hmm, det får mig att tänka på ...",
09:18
or you'lldu kommer say something like, "HmmHmm, makesgör you think --"
även om det inte gjorde det,
utan det som man verkligen
09:22
when it really didn't, but what you're really --
09:25
(LaughterSkratt) —
(Skratt)
det man verkligen försöker göra
är att byta samtalsämne.
09:27
what you're really tryingpåfrestande to do is changeByta the topicämne.
09:30
You can't do that while you're textingSkicka SMS,
Man kan inte göra så när man sms:ar,
och därför utvecklas sätt för det
inom detta medium.
09:31
and so wayssätt are developingutvecklande of doing it withininom this mediummedium.
Alla talspråk har det
som språkvetare kallar för
09:35
All spokentalad languagesspråk have what a linguistlingvist callssamtal
en markör för ny information
– eller två, eller tre.
09:37
a newny informationinformation markermarkör -- or two, or threetre.
Sms:andet har utvecklat
en sådan från snedstrecket.
09:41
TextingSkicka SMS has developedtagit fram one from this slashsnedstreck.
Så, vi har en hel arsenal
med nya konstruktioner
09:45
So we have a wholehela batterybatteri of newny constructionskonstruktioner
som håller på att utvecklas
och ändå är det lätt hänt
09:48
that are developingutvecklande, and yetän it's easylätt to think,
att tänka att, tja, något är ändå fel.
09:51
well, something is still wrongfel.
Det saknas någon slags struktur.
09:53
There's a lackbrist of structurestrukturera of some sortsortera.
Det är inte lika sofistikerat
09:57
It's not as sophisticatedsofistikerad
som språket i "The Wall Street Journal".
09:59
as the languagespråk of The WallVäggen StreetStreet JournalTidning.
Men faktum är,
10:01
Well, the factfaktum of the mattermateria is,
ta den här personen från 1956,
10:03
look at this personperson in 1956,
och det här är innan sms:andet existerar
10:05
and this is when textingSkicka SMS doesn't existexistera,
och "I Love Lucy" visas ännu på TV.
10:08
"I Love LucyLucy" is still on the airluft.
10:09
"ManyMånga do not know the alphabetalfabet or multiplicationmultiplikation tabletabell,
"Mången kan inte alfabetet
eller multiplikationstabellen,
kan inte skriva grammatiskt ..."
10:13
cannotkan inte writeskriva grammaticallygrammatiskt -- "
10:14
We'veVi har heardhört that sortsortera of thing before,
Vi har hört den här visan förr,
inte bara 1956.
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteacherskollärare.
1917, en lärare i Connecticut.
1917! Det här är den eran då vi alla antog
10:21
1917. This is the time when we all assumeantar
10:23
that everything somehowpå något sätt in termsvillkor of writingskrift was perfectperfekt
att allt som gällde skriften var perfekt
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbbey" are articulateartikulera,
eftersom karaktärerna
i "Downton Abbey" är vältaliga
10:29
or something like that.
eller nåt sånt.
Så, "Från varje college
i landet hörs ropen:
10:30
So, "From everyvarje collegehögskola in the countryland goesgår up the crygråta,
'Våra nya studerande kan
inte stava, inte kommatera'."
10:33
'Our freshmenfreshmen can't spellspell, can't punctuatepunktera.'"
Och så vidare. Man kan gå
ännu längre bak i tiden än så.
10:36
And so on. You can go even furtherytterligare back than this.
10:38
It's the PresidentOrdförande of HarvardHarvard. It's 1871.
Det är Harvards rektor. Året är 1871.
Det finns ingen el. Folk har tre namn.
10:41
There's no electricityelektricitet. People have threetre namesnamn.
"Dålig stavning,
10:44
"BadDålig spellingstavning,
okorrekta samt
oeleganta uttryck i skrift."
10:46
incorrectnessfelaktigheten as well as ineleganceinelegance of expressionuttryck in writingskrift."
Och han pratar om personer som i övrigt
10:50
And he's talkingtalande about people who are otherwiseannat
var välutrustade för
att studera på college.
10:52
well preparedberedd for collegehögskola studiesstudier.
10:54
You can go even furtherytterligare back.
Man kan gå ännu längre bak i tiden.
1841. En sedan länge bortglömd
skolföreståndare är upprörd
10:56
1841, some long-lostlänge försvunna superintendentföreståndaren of schoolsskolor is upsetupprörd
eftersom han under en lång period
"med vemod har noterat
10:59
because of what he has for a long time "notednoterade with regretångra
den nästan fullständiga försummelsen
av originalet"; bla-bla, bla-bla, bla.
11:03
the almostnästan entirehel neglectförsummelse of the originaloriginal-" blahbla blahbla blahbla blahbla blahbla.
Eller så kan man gå ända
tillbaka till år 63 f.v.t. (Skratt)
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterSkratt) --
och det finns en stackars man
som inte tycker om
11:11
and there's this poorfattig man who doesn't like the way
hur folk pratar latin.
11:14
people are speakingtala LatinLatin.
Det råkar dock vara så att det
han skrev om hade blivit franska.
11:15
As it happenshänder, he was writingskrift about what had becomebli FrenchFranska.
Så det finns alltid ...
(Skratt) (Applåder)
11:18
And so, there are always — (LaughterSkratt) (ApplauseApplåder) —
det finns alltid människor
som oroar sig över sånt här
11:25
there are always people worryingoroande about these things
11:27
and the planetplanet somehowpå något sätt seemsverkar to keep spinningspinning.
och på något sätt fortsätter
jorden att snurra.
Så, sättet som jag tänker
på sms:andet nuförtiden
11:30
And so, the way I'm thinkingtänkande of textingSkicka SMS these daysdagar is
är att det som vi upplever är
ett helt nytt skriftsätt
11:35
that what we're seeingseende is a wholehela newny way of writingskrift
som unga människor
håller på och utvecklar,
11:38
that youngung people are developingutvecklande,
11:40
whichsom they're usinganvänder sig av alongsidetillsammans med theirderas ordinaryvanlig writingskrift skillsKompetens,
som de använder sig av vid sidan av
sina vanliga skrivkunskaper.
Och det betyder att de kan göra två saker.
11:44
and that meansbetyder that they're ablestånd to do two things.
En ökande mängd bevis visar att det är
11:47
IncreasingÖka evidencebevis is that beingvarelse bilingualtvåspråkig
kognitivt berikande att vara tvåspråkig.
11:50
is cognitivelykognitivt beneficialfördelaktigt.
Det här stämmer också
om att ha två dialekter.
11:52
That's alsoockså truesann of beingvarelse bidialectalbidialectal.
Det stämmer alldeles säkert
om att ha två "skriftdialekter".
11:54
That's certainlysäkert truesann of beingvarelse bidialectalbidialectal in termsvillkor of your writingskrift.
Så sms:andet är faktiskt
beviset för den balansakt
11:57
And so textingSkicka SMS actuallyfaktiskt is evidencebevis of a balancingbalansera actspela teater
som dagens unga utför,
inte medvetet förstås,
12:02
that youngung people are usinganvänder sig av todayi dag, not consciouslymedvetet, of coursekurs,
men det är en utvidgning
av deras lingvistiska repertoar.
12:05
but it's an expansionexpansion of theirderas linguisticspråklig repertoirerepertoar.
Det är väldigt enkelt.
12:09
It's very simpleenkel.
Om någon från 1973 tittade på
12:10
If somebodynågon from 1973 lookedtittade at
det som fanns på en anslagstavla
på ett internat år 1993
12:14
what was on a dormitorysovsal messagemeddelande boardstyrelse in 1993,
skulle slangen ha ändrats lite
12:18
the slangslang would have changedändrats a little bitbit
sedan "Love Story"-eran,
12:20
sincesedan the eraepok of "Love StoryBerättelse,"
men hen skulle ha förstått det som fanns
på den där anslagstavlan.
12:22
but they would understandförstå what was on that messagemeddelande boardstyrelse.
Ta den här personen från 1993
– inte så länge sen,
12:25
Take that personperson from 1993 -- not that long agosedan,
det är "Bill & Teds
galna äventyr", de typerna –
12:28
this is "BillBill and Ted'sTeds ExcellentUtmärkt AdventureÄventyr" -- those people.
ta de typerna och de läser
12:31
Take those people and they readläsa
ett väldigt typiskt sms
skrivet av en 20-åring idag.
12:33
a very typicaltypisk texttext writtenskriven by a 20-year-old-år gammal todayi dag.
Ofta skulle de inte ha någon aning
om vad hälften av det betydde
12:36
OftenOfta they would have no ideaaning what halfhalv of it meantbetydde
12:39
because a wholehela newny languagespråk has developedtagit fram
eftersom ett helt nytt språk
har utvecklats
bland våra ungdomar
då de gör något så världsligt,
12:43
amongbland our youngung people doing something as mundanevärldslig
12:45
as what it looksutseende like to us when they're battingvadd around
vilket det ter sig för oss,
då de knapprar runt
12:48
on theirderas little devicesenheter.
på sina små enheter.
Så avslutningsvis,
om jag kunde resa till framtiden,
12:49
So in closingstängning, if I could go into the futureframtida,
om jag kunde resa till år 2033,
12:53
if I could go into 2033,
12:57
the first thing I would askfråga is whetherhuruvida DavidDavid SimonSimon
skulle jag allra först fråga
om David Simon
13:00
had doneGjort a sequelfortsättning to "The WireWire." I would want to know.
gjort en uppföljare till "The Wire",
jag skulle vilja veta det.
Och – jag skulle verkligen fråga det –
13:04
And — I really would askfråga that —
och sen skulle jag faktiskt vilja veta
vad som pågick i "Downton Abbey".
13:07
and then I'd want to know actuallyfaktiskt what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbbey."
13:10
That'dSom skulle be the secondandra thing.
Det skulle vara det andra jag vill veta.
13:12
And then the thirdtredje thing would be,
Och den tredje saken skulle vara
13:14
please showshow me a sheafkärven of textstexter
att få se en bunt texter
skrivna av 16-åriga tjejer
13:18
writtenskriven by 16-year-old-år gammal girlsflickor,
eftersom jag skulle vilja veta
i vilken riktning det här språket
13:19
because I would want to know where this languagespråk
13:22
had developedtagit fram sincesedan our timesgånger,
utvecklats sedan vår tid.
I en perfekt värld skulle jag sedan
skicka tillbaka dem till oss här och nu
13:24
and ideallyidealt I would then sendskicka them back to you and me now
så att vi kunde undersöka
det här lingvistiska miraklet
13:28
so we could examinegranska this linguisticspråklig miraclemirakel
13:30
happeninghappening right underunder our nosesnäsor.
som sker mitt framför näsan på oss.
13:32
Thank you very much.
Tack så mycket.
(Applåder)
13:34
(ApplauseApplåder)
13:39
Thank you. (ApplauseApplåder)
Tack. (Applåder)
Translated by Sofi Lindholm
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com