ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com
TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Els msgs stan matant la llengua. S broma!!!

Filmed:
2,645,090 views

La missatgeria instantània portarà la mort de l'escriptura correcta? En John McWhorter suggereix que hi ha moltes més coses, lingüísticament i cultural, en els missatges que el que sembla, i són bones notícies.
- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We always hearescoltar that textingmissatges de text is a scourgeflagell.
0
743
2862
Sempre es critica la missatgeria instantània.
00:15
The ideaidea is that textingmissatges de text spellsencanteris the declinedisminució and fallcaure
1
3605
4840
Es diu que aquesta escriptura és la decadència
00:20
of any kindamable of seriousgreu literacyalfabetització, or at leastmenys writingescrivint abilityhabilitat,
2
8445
3500
de l'alfabetització o, com a mínim, de l'escriptura
00:23
amongentre youngjove people in the UnitedRegne StatesUnits
3
11945
2643
entre els joves dels Estats Units
00:26
and now the wholetot worldmón todayavui.
4
14588
2301
i ja també de tot el món.
00:28
The factfet of the mattermatèria is that it just isn't trueveritat,
5
16889
3504
El cas és que això no és pas cert.
00:32
and it's easyfàcil to think that it is trueveritat,
6
20393
2503
I és fàcil pensar que és veritat,
00:34
but in orderordre to see it in anotherun altre way,
7
22896
1899
però per veure-ho d'una altra manera,
00:36
in orderordre to see that actuallyen realitat textingmissatges de text is a miraculousmiraculós thing,
8
24795
3669
per veure que en realitat és com un miracle
00:40
not just energeticenèrgic, but a miraculousmiraculós thing,
9
28464
2565
i no només un fet actiu,
00:43
a kindamable of emergentemergents complexitycomplexitat
10
31029
1747
una mena de complexitat emergent
00:44
that we're seeingveient happeningpassant right now,
11
32776
2461
que es desenvolupa ara i aquí,
00:47
we have to pulltirar the cameracàmera back for a bitpoc
12
35237
2306
hem de mirar una mica enrere
00:49
and look at what languagellenguatge really is,
13
37543
3418
i veure què és realment la llengua.
00:52
in whichquin casecas, one thing that we see
14
40961
2073
I el que veurem serà que
00:55
is that textingmissatges de text is not writingescrivint at all.
15
43034
4624
escriure missatges no té res a veure amb escriure.
00:59
What do I mean by that?
16
47658
1822
Què vull dir amb això?
01:01
BasicallyBàsicament, if we think about languagellenguatge,
17
49480
2556
Bàsicament, si pensem en la llengua,
01:04
languagellenguatge has existedexistit for perhapstal vegada 150,000 yearsanys,
18
52036
3801
la llengua ha existit durant potser 150.000 anys.
01:07
at leastmenys 80,000 yearsanys,
19
55837
2137
Com a mínim, 80.000 anys.
01:09
and what it aroseva sorgir as is speechdiscurs. People talkedva parlar.
20
57974
4151
I va néixer com un fenòmen oral. La gent parlava.
01:14
That's what we're probablyProbablement geneticallygenèticament specifiedespecificat for.
21
62125
3024
I probablement això és per al que estem preparats genèticament.
01:17
That's how we use languagellenguatge mostla majoria.
22
65149
2191
Així és com usem la llengua principalment.
01:19
WritingEscriptura is something that cameva venir alongjunts much latermés tard,
23
67340
3482
L'escriptura va venir molt més tard
01:22
and as we saw in the last talk,
24
70822
2056
i, com hem vist en la última xerrada,
01:24
there's a little bitpoc of controversycontrovèrsia as to exactlyexactament when that happenedsucceït,
25
72878
2668
hi ha discussions sobre
quan va passar això exactament.
01:27
but accordingsegons to traditionaltradicional estimatesestimacions,
26
75546
2316
Segons els càlculs tradicionals,
01:29
if humanityhumanitat had existedexistit for 24 hourshores,
27
77862
3522
si la humanitat hagués existit durant 24 hores,
01:33
then writingescrivint only cameva venir alongjunts at about 11:07 p.m.
28
81384
5191
l'escriptura s'hauria creat a les 23:07 h.
01:38
That's how much of a latterlyDarrerament thing writingescrivint is.
29
86575
3645
Així de tard va arribar l'escriptura.
01:42
So first there's speechdiscurs, and then writingescrivint comesve alongjunts
30
90220
3388
Per tant, primer hi ha l'oral i més tard ve l'escrit
01:45
as a kindamable of artificeartifici.
31
93608
1762
com una cosa artificial.
01:47
Now don't get me wrongmal, writingescrivint has certaincert advantagesavantatges.
32
95370
4006
No em malinterpreteu, escriure té certs avantatges.
01:51
When you writeescriure, because it's a consciousconscient processprocés,
33
99376
2583
Quan escrius, com que és un procés conscient,
01:53
because you can look backwardscap enrere,
34
101959
2138
com que pots revisar el que has fet,
01:56
you can do things with languagellenguatge that are much lessmenys likelyprobablement
35
104097
2830
pots produir coses que probablement no faràs
01:58
if you're just talkingparlar.
36
106927
2464
si estàs parlant.
02:01
For exampleexemple, imagineimaginar a passagepassatge from EdwardEdward Gibbon'sDe Gibó
37
109391
3901
Per exemple, aquesta cita d'Edward Gibbon
02:05
"The DeclineDeclivi and FallTardor of the RomanRomà EmpireImperi:"
38
113292
3806
en el seu llibre del declivi i
la caiguda de l'Imperi Romà:
02:09
"The wholetot engagementcompromís lastedva durar abovea dalt twelvedotze hourshores,
39
117098
3251
"L'enfrontament va durar més de dotze hores,
02:12
tillfins the graduategraduat retreatrefugi of the PersiansPerses was changedha canviat
40
120349
2302
fins que la retirada gradual dels perses va esdevenir
02:14
into a disorderlydesordenada flightvol, of whichquin the shamefulvergonyós exampleexemple
41
122651
2773
una fugida desordenada,
iniciada amb l'indigne exemple
02:17
was givendonat by the principalprincipal leaderslíders and the SurenasSurenas himselfa si mateix."
42
125424
2587
dels líders principals i del mateix surena."
02:20
That's beautifulbonic, but let's facecara it, nobodyningú talksxerrades that way.
43
128011
4319
Sona preciós, però ningú no parla així.
02:24
Or at leastmenys, they shouldn'tno if they're interestedinteressat
44
132330
4236
Com a mínim, no ho haurien de fer
02:28
in reproducingreproducció. That --
45
136566
2514
si es volen reproduir. Així...
02:31
(LaughterRiure)
46
139080
2719
[Rialles]
02:33
is not the way any humanhumà beingser speaksparla casuallycasualment.
47
141799
2978
...no és com parlen els humans espontàniament.
02:36
CasualCasual speechdiscurs is something quitebastant differentdiferent.
48
144777
2585
El discurs espontani és bastant diferent.
02:39
LinguistsLingüistes have actuallyen realitat shownmostrat
49
147362
1856
Els lingüistes han demostrat
02:41
that when we're speakingparlant casuallycasualment in an unmonitoredno supervisat way,
50
149218
2711
que quan parlem espontàniament
02:43
we tendtendeix to speakparlar in wordparaula packetspaquets of maybe
51
151929
2678
solem dividir el discurs en grups
02:46
sevende set to 10 wordsparaules.
52
154607
1810
d'entre 7 i 10 paraules.
02:48
You'llVostè ' ll noticeavís this if you ever have occasionocasió to recordregistre
53
156417
2679
Ho podeu comprovar si us graveu
02:51
yourselftu mateix or a groupgrup of people talkingparlar.
54
159096
2993
parlant en un grup de gent.
02:54
That's what speechdiscurs is like.
55
162089
1455
La llengua oral és així.
02:55
SpeechDiscurs is much loosermés flexible. It's much more telegraphicTelegràfic.
56
163544
4305
És més flexible. Molt més telegràfica.
02:59
It's much lessmenys reflectivereflexiva -- very differentdiferent from writingescrivint.
57
167849
3690
Molt menys reflexiva. Molt diferent de l'escrita.
03:03
So we naturallynaturalment tendtendeix to think, because we see languagellenguatge
58
171539
2936
I és normal que pensem (perquè sovint veiem
03:06
writtenescrit so oftensovint, that that's what languagellenguatge is,
59
174475
2442
la llengua escrita) que la llengua és això.
03:08
but actuallyen realitat what languagellenguatge is, is speechdiscurs. They are two things.
60
176917
3968
Però en realitat la llengua és oral.
Són coses diferents.
03:12
Now of coursecurs, as historyhistòria has gones'ha anat by,
61
180885
3254
Evidentment, amb el pas del temps
03:16
it's been naturalnatural for there to be a certaincert amountquantitat of bleedhemorràgia
62
184139
2791
és natural que hi hagi interferències
03:18
betweenentre speechdiscurs and writingescrivint.
63
186930
3014
entre el parlar i l'escriure.
03:21
So, for exampleexemple, in a distantllunyà eraèpoca now,
64
189944
4823
Per exemple, fa molt de temps
03:26
it was commoncomú when one gaveva donar a speechdiscurs
65
194767
2502
era normal que els discursos es fessin
03:29
to basicallybàsicament talk like writingescrivint.
66
197269
3117
igual que com s'escriu.
03:32
So I mean the kindamable of speechdiscurs that you see someonealgú givingdonant
67
200386
2350
Em refereixo als discursos que veus
03:34
in an oldvell moviepel·lícula where they clearclar theirels seus throatgola, and they go,
68
202736
2533
en pel·lícules antigues quan s'aclareixen la gola,
03:37
"AhemEjem, ladiessenyores and gentlemensenyors," and then they speakparlar
69
205269
2533
"Ehem, senyores i senyors", i llavors parlen
03:39
in a certaincert way whichquin has nothing to do with casualcasual speechdiscurs.
70
207802
3271
d'una manera que no té res d'espontani.
03:43
It's formalformal. It usesusos long sentencesfrases like this GibbonGibó one.
71
211073
3859
És formal. Utilitza frases llargues com la de Gibbon.
03:46
It's basicallybàsicament talkingparlar like you writeescriure, and so, for exampleexemple,
72
214932
3962
Parlen tal com s'escriu i, per exemple,
03:50
we're thinkingpensant so much these daysdies about LincolnLincoln
73
218894
1995
últimament es parla molt de Lincoln
03:52
because of the moviepel·lícula.
74
220889
2211
arran de la pel·lícula.
03:55
The GettysburgGettysburg AddressAdreça was not the mainprincipal mealmenjar of that eventesdeveniment.
75
223100
3083
El discurs de Gettysburg no era l'acte principal.
03:58
For two hourshores before that, EdwardEdward EverettEverett spokeparlava
76
226183
3915
Les dues hores d'abans, Edward Everett va parlar
04:02
on a topictema that, franklyfrancament, cannotno pot engageenganxar us todayavui
77
230098
3240
d'un tema que, francament, avui no interessa
04:05
and barelyamb prou feines did then.
78
233338
1497
i llavors tampoc gaire.
04:06
The pointpunt of it was to listen to him
79
234835
2381
La gràcia era escoltar-lo
04:09
speakingparlant like writingescrivint.
80
237216
1556
parlant com s'escriu.
04:10
OrdinaryOrdinari people stoodes va aixecar and listenedescoltat to that for two hourshores.
81
238772
2348
La gent normal el va escoltar durant dues hores.
04:13
It was perfectlyperfectament naturalnatural.
82
241120
1433
Era del tot natural.
04:14
That's what people did then, speakingparlant like writingescrivint.
83
242553
2491
Això és el que feien llavors, parlar com s'escriu.
04:17
Well, if you can speakparlar like writingescrivint,
84
245044
2466
Però si es pot parlar com s'escriu,
04:19
then logicallylògicament it followssegueix that you mightpotser want to alsotambé
85
247510
3798
lògicament, també podries voler algun cop
04:23
sometimesde vegades writeescriure like you speakparlar.
86
251308
2866
escriure com parles.
04:26
The problemproblema was just that in the materialmaterial,
87
254174
2050
El problema era que materialment
04:28
mechanicalmecànic sensesentit, that was hardermés difícil back in the day
88
256224
3455
i mecànica era més difícil en el passat
04:31
for the simplesenzill reasonraó that materialsmaterials don't lendprestar themselvesells mateixos to it.
89
259679
3307
per la simple raó que no tenien els mitjans adequats.
04:34
It's almostgairebé impossibleimpossible to do that with your hand
90
262986
2020
És quasi impossible fer-ho a mà,
04:37
exceptexcepte in shorthandabreviatura, and then communicationcomunicació is limitedlimitat.
91
265006
3435
excepte amb la taquigrafia, però també està limitada.
04:40
On a manualmanual typewritermàquina d'escriure it was very difficultdifícil,
92
268441
2516
En una màquina d'escriure era molt difícil,
04:42
and even when we had electricelèctric typewritersmàquines d'escriure,
93
270957
2287
fins i tot quan van sortir les electròniques
04:45
or then computerordinador keyboardsteclats, the factfet is
94
273244
2159
i els ordinadors. El fet és que
04:47
that even if you can typeescriu easilyfàcilment enoughsuficient to keep up
95
275403
2299
encara que teclegis suficientment de pressa
04:49
with the paceritme of speechdiscurs, more or lessmenys, you have to have
96
277702
2793
a la velocitat de la parla, necessites
04:52
somebodyalgú who can receiverebre your messagemissatge quicklyràpidament.
97
280495
2345
algú que pugui rebre el missatge de pressa.
04:54
OnceVegada you have things in your pocketbutxaca that can receiverebre that messagemissatge,
98
282840
3211
Un cop tens un objecte a la butxaca
que rep el missatge,
04:58
then you have the conditionscondicions that allowpermetre'l
99
286051
2604
ja tens les condicions que ens permeten
05:00
that we can writeescriure like we speakparlar.
100
288655
3511
escriure com parlem.
05:04
And that's where textingmissatges de text comesve in.
101
292166
3218
I aquí és on entren els missatges instantanis.
05:07
And so, textingmissatges de text is very loosesolt in its structureestructura.
102
295384
3769
Els missatges són molt flexibles en l'estructura.
05:11
No one thinkspensa about capitalcapital letterscartes or punctuationpuntuació when one textstextos,
103
299153
4297
Ningú no pensa en les majúscules ni en la puntuació.
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
104
303450
2358
Però, hi penseu quan parleu?
05:17
No, and so thereforeper tant why would you when you were textingmissatges de text?
105
305808
3673
No. Llavors, per què ho heu de fer
en un missatge?
05:21
What textingmissatges de text is, despitemalgrat tot the factfet that it involvesimplica
106
309481
3129
La missatgeria instantània, tot i que inclogui
05:24
the brutebruta mechanicsmecànica of something that we call writingescrivint,
107
312610
2826
la mecànica d'allò que s'anomena escriptura,
05:27
is fingereddits speechdiscurs. That's what textingmissatges de text is.
108
315436
3298
és un discurs dactilar. Això és el que és.
05:30
Now we can writeescriure the way we talk.
109
318734
3465
Ara podem escriure com parlem.
05:34
And it's a very interestinginteressant thing, but neverthelessno obstant
110
322199
2779
I és molt interessant, però encara
05:36
easyfàcil to think that still it representsrepresenta some sortordenar of declinedisminució.
111
324978
4856
és fàcil veure-ho com un tipus de decadència.
05:41
We see this generalgeneral bagginessbagginess of the structureestructura,
112
329834
3284
Veiem aquesta flexibilitat d'estructura,
05:45
the lackfalta of concerninquietud with rulesregles and the way that we're used to
113
333118
3349
la indiferència respecte d'aquelles normes
05:48
learningaprenentatge on the blackboardpissarra, and so we think
114
336467
2272
que vam aprendre, i per això pensem
05:50
that something has gones'ha anat wrongmal.
115
338739
3239
que alguna cosa va malament.
05:53
It's a very naturalnatural sensesentit.
116
341978
2963
És una impressió molt natural.
05:56
But the factfet of the mattermatèria is that what is going on
117
344941
4034
Però en realitat, el que passa és la creació
06:00
is a kindamable of emergentemergents complexitycomplexitat.
118
348975
3571
d'un sistema nou i complex.
06:04
That's what we're seeingveient in this fingereddits speechdiscurs.
119
352546
2756
Això és el que veiem en el discurs dactilar.
06:07
And in orderordre to understandentendre it, what we want to see
120
355302
2986
I per entendre'l, hem de trobar
06:10
is the way, in this newnou kindamable of languagellenguatge,
121
358288
4745
en aquest nou tipus de llenguatge
06:15
there is newnou structureestructura comingarribant up.
122
363033
3576
les noves estructures que es formen.
06:18
And so, for exampleexemple, there is in textingmissatges de text a conventionConvenció,
123
366609
5723
Per exemple, en missatgeria hi ha una convenció
06:24
whichquin is LOLLOL.
124
372332
2922
que és LOL.
06:27
Now LOLLOL, we generallyen general think of
125
375254
2744
Generalment diem que
06:29
as meaningsignificat "laughingrient out loudfort."
126
377998
2464
LOL significa 'rialla ben sonora'.
06:32
And of coursecurs, theoreticallyteòricament, it does,
127
380462
2293
I teòricament és així.
06:34
and if you look at oldermés vell textstextos, then people used it
128
382755
2429
Si mireu missatges antics, la gent
06:37
to actuallyen realitat indicateindiqui laughingrient out loudfort.
129
385184
2520
l'utilitzava en aquest sentit.
06:39
But if you texttext now, or if you are someonealgú who
130
387704
4243
Però si escrius missatges ara o si entens
06:43
is awareconscients of the substratesubstrat of textingmissatges de text the way it's becomeconvertir-se en,
131
391947
3297
les bases del sistema que s'ha desenvolupat,
06:47
you'llho faràs noticeavís that LOLLOL
132
395244
1690
t'adonaràs que LOL
06:48
does not mean laughingrient out loudfort anymoremés.
133
396934
2070
ja no és riure ben fort.
06:51
It's evolvedevolucionat into something that is much subtlermés subtil.
134
399004
3790
Ha evolucionat cap a una cosa més subtil.
06:54
This is an actualactual texttext that was donefet
135
402794
3447
Això és una conversa real
06:58
by a non-maleno-home personpersona of about 20 yearsanys oldvell
136
406241
3932
entre noies d'uns 20 anys
07:02
not too long agofa.
137
410173
1495
de no fa gaire.
07:03
"I love the fonttipus de lletra you're usingutilitzant, btwBTW."
138
411668
2952
"M'encanta la font que fas servir."
07:06
JulieJulie: "lollol thanksgràcies gmailGmail is beingser slowlent right now"
139
414620
3762
Julie: "lol gràcies gmail va una mica lent"
07:10
Now if you think about it, that's not funnydivertida.
140
418382
1742
Si hi penseu, no té cap gràcia.
07:12
No one'sun laughingrient. (LaughterRiure)
141
420124
2900
Ningú no riu. [rialles]
07:15
And yetencara, there it is, so you assumeassumir
142
423024
1970
Però aquí el teniu i suposeu
07:16
there's been some kindamable of hiccupsinglot.
143
424994
1357
que pot haver estat involuntari.
07:18
Then SusanSusan saysdiu "lollol, I know,"
144
426351
1834
Llavors la Susan diu "lol, ho se.",
07:20
again more guffawingguffawing than we're used to
145
428185
2297
més riallera del que solem estar
07:22
when you're talkingparlar about these inconveniencesinconvenients.
146
430482
3230
quan parlem d'aquest tipus de problemes.
07:25
So JulieJulie saysdiu, "I just sentenviat you an emailcorreu electrònic."
147
433712
2744
I la Julie diu, "T'acabo d'enviar un mail."
07:28
SusanSusan: "lollol, I see it."
148
436456
1551
Susan: "lol, ja ho veig."
07:30
Very funnydivertida people, if that's what LOLLOL meanssignifica.
149
438007
3618
S'ho passen molt bé si LOL vol dir això.
07:33
This JulieJulie saysdiu, "So what's up?"
150
441625
2128
I la Julie diu: "Com va?"
07:35
SusanSusan: "lollol, I have to writeescriure a 10 pagepàgina paperpaper."
151
443753
2642
Susan: "lol, he d'escriure un treball de 10 pàgines".
07:38
She's not amuseddivertir-se. Let's think about it.
152
446395
2314
No és divertit. Penseu-hi.
07:40
LOLLOL is beingser used in a very particularparticular way.
153
448709
2681
LOL s'està utilitzant d'una manera molt particular.
07:43
It's a markermarcador of empathyempatia. It's a markermarcador of accommodationAllotjament.
154
451390
3691
És un senyal d'empatia, un senyal d'acceptació.
07:47
We linguistslingüistes call things like that pragmaticpragmàtica particlespartícules.
155
455081
3249
Els lingüistes ho anomenem partícula pragmàtica.
07:50
Any spokenparlat languagellenguatge that's used by realreal people has them.
156
458330
3839
Qualsevol llengua parlada per gent real en té.
07:54
If you happenpassar to speakparlar JapaneseJaponès, think about
157
462169
1776
Si algú parla japonès, penseu
07:55
that little wordparaula "nene" that you use at the endfinal of a lot of sentencesfrases.
158
463945
3358
en aquell ne que dieu al final de moltes frases.
07:59
If you listen to the way blacknegre youthjoves todayavui speakparlar,
159
467303
2345
Si heu sentit el jovent negre d'avui,
08:01
think about the use of the wordparaula "yoJo."
160
469648
1786
penseu com fan servir aquell yo.
08:03
WholeTota dissertationstesis doctorals could be writtenescrit about it,
161
471434
1946
Se'n podrien escriure llargues dissertacions
08:05
and probablyProbablement are beingser writtenescrit about it.
162
473380
2274
i segurament ja s'està fent.
08:07
A pragmaticpragmàtica particlepartícula, that's what LOLLOL has graduallygradualment becomeconvertir-se en.
163
475654
3794
Una partícula pragmàtica.
El LOL s'ha convertit en això.
08:11
It's a way of usingutilitzant the languagellenguatge betweenentre actualactual people.
164
479448
4049
És com la gent real fa servir el llenguatge.
08:15
AnotherUn altre exampleexemple is "slashbarra inclinada."
165
483497
3239
Un altre exemple és la "barra" [/].
08:18
Now, we can use slashbarra inclinada in the way that we're used to,
166
486736
2768
La podem utilitzar de la manera que ja sabem,
08:21
alongjunts the lineslínies of, "We're going to have
167
489504
1640
com ara: "Celebrarem
08:23
a party-slash-networkingPartit-barra-xarxes sessionsessió."
168
491144
3482
una festa-barra-trobada de contactes."
08:26
That's kindamable of like what we're at.
169
494626
2094
Però això és el que ens trobem,
08:28
SlashBarra inclinada is used in a very differentdiferent way
170
496720
3539
La barra s'utilitza d'una manera molt diferent
08:32
in textingmissatges de text amongentre youngjove people todayavui.
171
500259
2958
en els missatges dels joves d'avui.
08:35
It's used to changecanviar the sceneescena.
172
503217
1853
Es fa servir per canviar de tema.
08:37
So for exampleexemple, this SallySally personpersona saysdiu,
173
505070
2949
Per exemple, aquí la Sally diu:
08:40
"So I need to find people to chillcalfred with"
174
508019
1805
"He de trobar gent amb qui anar"
08:41
and JakeJake saysdiu, "HahaHaha" --
175
509824
1519
i el Jake diu, "Haha"
08:43
you could writeescriure a dissertationdisertació about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
176
511343
2888
(també podríem estudiar el "Haha",
però no tenim temps)
08:46
"HahaHaha so you're going by yourselftu mateix? Why?"
177
514231
2489
"Haha així que hi vas sola? Per què?"
08:48
SallySally: "For this summerestiu programprograma at NYUNYU."
178
516720
2610
Sally: "És un programa
de la Universitat de Nova York."
08:51
JakeJake: "HahaHaha. SlashBarra inclinada I'm watchingvigilant this videovideo with sunssols playersjugadors
179
519330
2894
Jake: "Haha. Barra estic veient
un video de jugadors de bàsquet
08:54
tryingintentant to shootdisparar with one eyeull."
180
522224
1797
que tiren amb un ull tancat"
08:56
The slashbarra inclinada is interestinginteressant.
181
524021
1275
La barra és interessant.
08:57
I don't really even know what JakeJake is talkingparlar about after that,
182
525296
3156
No sé què diu el Jake després d'això,
09:00
but you noticeavís that he's changingcanviant the topictema.
183
528452
4741
però es veu que ha canviat de tema.
09:05
Now that seemssembla kindamable of mundanemundà,
184
533193
1818
Això no sembla gaire especial,
09:07
but think about how in realreal life,
185
535011
1442
però si penseu en la vida real,
09:08
if we're havingtenint a conversationconversa and we want to changecanviar the topictema,
186
536453
2658
quan volem canviar de tema enmig d'una conversa,
09:11
there are waysmaneres of doing it gracefullyamb Gràcia.
187
539111
1612
hi ha maneres de fer-ho amb gràcia.
09:12
You don't just zipcremallera right into it.
188
540723
1719
No us limiteu a fer-ho de cop.
09:14
You'llVostè ' ll patPat your thighscuixes and look wistfullyamb nostàlgia off into the distancedistància,
189
542442
4195
Us tocareu la cuixa i mirareu
místicament cap a l'horitzó
09:18
or you'llho faràs say something like, "HmmEls hmm, makesfa you think --"
190
546637
4110
o direu alguna cosa com "Hmm, això em recorda..."
09:22
when it really didn't, but what you're really --
191
550747
2360
quan realment no ho fa, però tu vols...
09:25
(LaughterRiure) —
192
553107
2235
[rialles]
09:27
what you're really tryingintentant to do is changecanviar the topictema.
193
555342
2708
tu en realitat vols canviar de tema.
09:30
You can't do that while you're textingmissatges de text,
194
558050
1927
Això no es pot fer pels missatges
09:31
and so waysmaneres are developingdesenvolupament of doing it withindins this mediummitjà.
195
559977
3731
i per això es creen altres maneres en aquest mitjà.
09:35
All spokenparlat languagesidiomes have what a linguistlingüista callstrucades
196
563708
2252
Totes les llengües orals tenen un nou sistema
09:37
a newnou informationinformació markermarcador -- or two, or threetres.
197
565960
3393
per identificar la nova informació, o dos o tres.
09:41
TextingMissatges de text has developeddesenvolupat one from this slashbarra inclinada.
198
569353
4294
Els missatges instantanis han creat la barra.
09:45
So we have a wholetot batterybateria of newnou constructionsconstruccions
199
573647
2985
Així que tenim un munt de noves construccions
09:48
that are developingdesenvolupament, and yetencara it's easyfàcil to think,
200
576632
2587
que s'estan creant i encara és fàcil pensar
09:51
well, something is still wrongmal.
201
579219
2447
que alguna cosa va malament.
09:53
There's a lackfalta of structureestructura of some sortordenar.
202
581666
3775
Hi ha una falta d'estructura d'algun tipus.
09:57
It's not as sophisticatedsofisticat
203
585441
1906
No és tan sofisticat
09:59
as the languagellenguatge of The WallParet StreetCarrer JournalRevista.
204
587347
2206
com el llenguatge del The Wall Street Journal.
10:01
Well, the factfet of the mattermatèria is,
205
589553
1774
Bé, però de fet,
10:03
look at this personpersona in 1956,
206
591327
2451
mireu què deien el 1956,
10:05
and this is when textingmissatges de text doesn't existexisteixen,
207
593778
2282
quan la missatgeria encara no existia.
10:08
"I Love LucyLucy" is still on the airaire.
208
596060
1835
i el Rin Tin Tin sortia a la tele.
10:09
"ManyMolts do not know the alphabetalfabet or multiplicationmultiplicació tabletaula,
209
597895
3763
"Molts no saben l'alfabet o les taules de multiplicar,
10:13
cannotno pot writeescriure grammaticallygramaticalment -- "
210
601658
1337
i fan textos agramaticals".
10:14
We'veHem heardescoltat that sortordenar of thing before,
211
602995
2209
No és el primer cop que ho sentim.
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteachermestre d'escola.
212
605204
3991
I abans del 1956. El 1917 una mestra...
10:21
1917. This is the time when we all assumeassumir
213
609195
2701
El 1917. Un temps en què creiem
10:23
that everything somehowd'alguna manera in termstermes of writingescrivint was perfectperfecte
214
611896
3251
que l'escriptura era perfecta
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyL'Abadia de" are articulatearticular,
215
615147
2418
perquè els personatges de Downton Abbey
10:29
or something like that.
216
617565
1211
són súper eloqüents.
10:30
So, "From everycada collegeuniversitat in the countrypaís goesva up the cryplorar,
217
618776
2944
Diu: "A totes les universitats es queixen dient
10:33
'Our freshmenestudiants de primer any can't spellencanteri, can't punctuatepuntuar.'"
218
621720
2633
«Els alumnes no saben d'ortografia
ni de puntuació.»"
10:36
And so on. You can go even furthermés lluny back than this.
219
624353
2408
I tota la resta. I més endarrere.
10:38
It's the PresidentPresidenta of HarvardHarvard. It's 1871.
220
626761
3184
El president de Harvard. El 1871.
10:41
There's no electricityelectricitat. People have threetres namesnoms.
221
629945
2542
No hi ha electricitat. La gent té tres noms.
10:44
"BadDolent spellingortografia,
222
632487
2425
"Mala ortografia,
10:46
incorrectnessincorrecció as well as ineleganceinelegance of expressionexpressió in writingescrivint."
223
634912
3268
incorrecció, així com poca elegància
en l'expressió escrita."
10:50
And he's talkingparlar about people who are otherwised'una altra manera
224
638180
2149
I parla de gent que estaven
10:52
well preparedpreparat for collegeuniversitat studiesestudis.
225
640329
1891
ben preparats per a la universitat.
10:54
You can go even furthermés lluny back.
226
642220
1846
O encara més endarrere.
10:56
1841, some long-lostllargament perdut superintendentsuperintendent of schoolsescoles is upsetmolest
227
644066
3853
1841, un inspector d'escoles està molest
10:59
because of what he has for a long time "notedassenyalar with regretlamentar
228
647919
3177
perquè "Fa temps que, tristament, he notat
11:03
the almostgairebé entiretot neglectnegligència of the originaloriginal" blahBlah blahBlah blahBlah blahBlah blahBlah.
229
651096
3509
que s'ha abandonat quasi del tot" bla, bla, bla.
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterRiure) --
230
654605
5288
O podem anar encara fins al 63 dC [rialles]
11:11
and there's this poorpobre man who doesn't like the way
231
659893
2381
i a aquest home no li agrada com
11:14
people are speakingparlant LatinLlatí.
232
662274
1221
la gent parla el llatí.
11:15
As it happenspassa, he was writingescrivint about what had becomeconvertir-se en FrenchFrancès.
233
663495
3156
I es referia al que seria el francès.
11:18
And so, there are always — (LaughterRiure) (ApplauseAplaudiments) —
234
666651
6402
I així, sempre hi ha [rialles i aplaudiments]
11:25
there are always people worryingpreocupant about these things
235
673053
2171
sempre hi ha gent preocupada per això,
11:27
and the planetplaneta somehowd'alguna manera seemssembla to keep spinninggirant.
236
675224
3273
però el planeta segueix girant.
11:30
And so, the way I'm thinkingpensant of textingmissatges de text these daysdies is
237
678497
4647
Per això, quan penso en els missatges, crec
11:35
that what we're seeingveient is a wholetot newnou way of writingescrivint
238
683144
3580
que estem davant d'una nova forma d'escriptura
11:38
that youngjove people are developingdesenvolupament,
239
686724
1626
que els joves estan creant,
11:40
whichquin they're usingutilitzant alongsideal costat de theirels seus ordinaryordinari writingescrivint skillshabilitats,
240
688350
3760
que fan servir paral·lelament a l'escriptura normal,
11:44
and that meanssignifica that they're ablecapaç to do two things.
241
692110
3167
el que vol dir que són capaços
de fer totes dues coses.
11:47
IncreasingAugmentant evidenceevidència is that beingser bilingualbilingüe
242
695277
2897
Hi ha proves a favor, com que ser bilingüe
11:50
is cognitivelycognitivament beneficialbeneficiós.
243
698174
2233
és bo per a l'aprenentatge.
11:52
That's alsotambé trueveritat of beingser bidialectalbidialectal.
244
700407
2155
També es pot aplicar a parlar dos dialectes.
11:54
That's certainlysens dubte trueveritat of beingser bidialectalbidialectal in termstermes of your writingescrivint.
245
702562
3090
I això són dos dialectes de l'escriptura.
11:57
And so textingmissatges de text actuallyen realitat is evidenceevidència of a balancingl'equilibri actactuar
246
705652
4918
I escriure així és la prova d'aquest equilibri
12:02
that youngjove people are usingutilitzant todayavui, not consciouslyconscientment, of coursecurs,
247
710570
3302
que mantenen els joves, inconscientment, és clar.
12:05
but it's an expansionexpansió of theirels seus linguisticlingüístic repertoirerepertori.
248
713872
3687
Però és una ampliació del seu repertori lingüístic.
12:09
It's very simplesenzill.
249
717559
1229
És molt simple.
12:10
If somebodyalgú from 1973 lookedmirava at
250
718788
3710
Si algú del 1973 mirés
12:14
what was on a dormitorydormitori messagemissatge boardpissarra in 1993,
251
722498
4106
un taulell d'anuncis universitari del 1993,
12:18
the slangargot would have changedha canviat a little bitpoc
252
726604
1833
l'argot hauria canviat una mica
12:20
sincedes de llavors the eraèpoca of "Love StoryHistòria,"
253
728437
1818
des del temps de Love Story,
12:22
but they would understandentendre what was on that messagemissatge boardpissarra.
254
730255
3313
però encara ho podria entendre tot.
12:25
Take that personpersona from 1993 -- not that long agofa,
255
733568
2724
Agafa algú del 1993; no fa gaire
12:28
this is "BillProjecte de llei and Ted'sDe Ted ExcellentExcel·lent AdventureAventura" -- those people.
256
736292
3258
(això és com Retorn al futur).
12:31
Take those people and they readllegir
257
739550
2369
Feu que aquesta persona llegeixi
12:33
a very typicaltípic texttext writtenescrit by a 20-year-old-anys todayavui.
258
741919
2900
un missatge actual escrit per algú de 20 anys.
12:36
OftenSovint they would have no ideaidea what halfla meitat of it meantsignificava
259
744819
2891
Segurament no n'entendrien res perquè
12:39
because a wholetot newnou languagellenguatge has developeddesenvolupat
260
747710
3928
s'ha desenvolupat un nou llenguatge
12:43
amongentre our youngjove people doing something as mundanemundà
261
751638
2294
a les mans dels joves amb una cosa tan simple
12:45
as what it looksaspecte like to us when they're battingbatuda around
262
753932
2271
com és teclejar com si res
12:48
on theirels seus little devicesdispositius.
263
756203
1675
en els seus aparells.
12:49
So in closingtancament, if I could go into the futurefutur,
264
757878
3661
En resum, si pogués anar al futur,
12:53
if I could go into 2033,
265
761539
4375
si pogués anar al 2033,
12:57
the first thing I would askpreguntar is whetherja sigui DavidDavid SimonSimon
266
765914
2913
Primer preguntaria si en David Simon
13:00
had donefet a sequelseqüela to "The WireFilferro." I would want to know.
267
768827
3893
ha continuat The Wire. Ho voldria saber.
13:04
And — I really would askpreguntar that —
268
772720
2983
I... de debò que ho faria.
13:07
and then I'd want to know actuallyen realitat what was going on on "DowntonDownton AbbeyL'Abadia de."
269
775703
3090
I llavors voldria saber què passa a Downton Abbey.
13:10
That'dQue vols be the secondsegon thing.
270
778793
1509
Que seria la segona cosa.
13:12
And then the thirdtercer thing would be,
271
780302
2536
I llavors, la tercera cosa seria
13:14
please showespectacle me a sheafRAM of textstextos
272
782838
3191
"Si us plau, mostreu-me alguns missatges
13:18
writtenescrit by 16-year-old-anys girlsnoies,
273
786029
1957
escrits per nenes de 16 anys"
13:19
because I would want to know where this languagellenguatge
274
787986
2454
perquè m'agradaria saber fins a on ha arribat
13:22
had developeddesenvolupat sincedes de llavors our timestemps,
275
790440
1955
aquest llenguatge des d'avui.
13:24
and ideallyidealment I would then sendenviar them back to you and me now
276
792395
3633
I l'ideal seria poder-los enviar al present per
13:28
so we could examineexaminar this linguisticlingüístic miraclemiracle
277
796028
2520
poder estudiar aquest miracle lingüístic
13:30
happeningpassant right undersota our nosesnassos.
278
798548
2350
que tenim davant dels nassos.
13:32
Thank you very much.
279
800898
1516
Moltes gràcies.
13:34
(ApplauseAplaudiments)
280
802414
5168
[aplaudiments]
13:39
Thank you. (ApplauseAplaudiments)
281
807582
3607
[aplaudiments]
Translated by Òscar Aznar Alemany
Reviewed by Carmen Vega-Reina

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com