English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Els msgs stan matant la llengua. S broma!!!

Filmed:
2,527,500 views

La missatgeria instantània portarà la mort de l'escriptura correcta? En John McWhorter suggereix que hi ha moltes més coses, lingüísticament i cultural, en els missatges que el que sembla, i són bones notícies.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

We always hearescoltar that textingmissatges de text is a scourgeflagell.
Sempre es critica la missatgeria instantània.
00:12
The ideaidea is that textingmissatges de text spellsencanteris the declinedisminució and fallcaure
Es diu que aquesta escriptura és la decadència
00:15
of any kindamable of seriousgreu literacyalfabetització, or at leastmenys writingescrivint abilityhabilitat,
de l'alfabetització o, com a mínim, de l'escriptura
00:20
amongentre youngjove people in the UnitedRegne StatesUnits
entre els joves dels Estats Units
00:23
and now the wholetot worldmón todayavui.
i ja també de tot el món.
00:26
The factfet of the mattermatèria is that it just isn't trueveritat,
El cas és que això no és pas cert.
00:28
and it's easyfàcil to think that it is trueveritat,
I és fàcil pensar que és veritat,
00:32
but in orderordre to see it in anotherun altre way,
però per veure-ho d'una altra manera,
00:34
in orderordre to see that actuallyen realitat textingmissatges de text is a miraculousmiraculós thing,
per veure que en realitat és com un miracle
00:36
not just energeticenèrgic, but a miraculousmiraculós thing,
i no només un fet actiu,
00:40
a kindamable of emergentemergents complexitycomplexitat
una mena de complexitat emergent
00:43
that we're seeingveient happeningpassant right now,
que es desenvolupa ara i aquí,
00:44
we have to pulltirar the cameracàmera back for a bitpoc
hem de mirar una mica enrere
00:47
and look at what languagellenguatge really is,
i veure què és realment la llengua.
00:49
in whichquin casecas, one thing that we see
I el que veurem serà que
00:52
is that textingmissatges de text is not writingescrivint at all.
escriure missatges no té res a veure amb escriure.
00:55
What do I mean by that?
Què vull dir amb això?
00:59
BasicallyBàsicament, if we think about languagellenguatge,
Bàsicament, si pensem en la llengua,
01:01
languagellenguatge has existedexistit for perhapstal vegada 150,000 yearsanys,
la llengua ha existit durant potser 150.000 anys.
01:04
at leastmenys 80,000 yearsanys,
Com a mínim, 80.000 anys.
01:07
and what it aroseva sorgir as is speechdiscurs. People talkedva parlar.
I va néixer com un fenòmen oral. La gent parlava.
01:09
That's what we're probablyProbablement geneticallygenèticament specifiedespecificat for.
I probablement això és per al que estem preparats genèticament.
01:14
That's how we use languagellenguatge mostla majoria.
Així és com usem la llengua principalment.
01:17
WritingEscriptura is something that cameva venir alongjunts much latermés tard,
L'escriptura va venir molt més tard
01:19
and as we saw in the last talk,
i, com hem vist en la última xerrada,
01:22
there's a little bitpoc of controversycontrovèrsia as to exactlyexactament when that happenedsucceït,
hi ha discussions sobre
quan va passar això exactament.
01:24
but accordingsegons to traditionaltradicional estimatesestimacions,
Segons els càlculs tradicionals,
01:27
if humanityhumanitat had existedexistit for 24 hourshores,
si la humanitat hagués existit durant 24 hores,
01:29
then writingescrivint only cameva venir alongjunts at about 11:07 p.m.
l'escriptura s'hauria creat a les 23:07 h.
01:33
That's how much of a latterlyDarrerament thing writingescrivint is.
Així de tard va arribar l'escriptura.
01:38
So first there's speechdiscurs, and then writingescrivint comesve alongjunts
Per tant, primer hi ha l'oral i més tard ve l'escrit
01:42
as a kindamable of artificeartifici.
com una cosa artificial.
01:45
Now don't get me wrongmal, writingescrivint has certaincert advantagesavantatges.
No em malinterpreteu, escriure té certs avantatges.
01:47
When you writeescriure, because it's a consciousconscient processprocés,
Quan escrius, com que és un procés conscient,
01:51
because you can look backwardscap enrere,
com que pots revisar el que has fet,
01:53
you can do things with languagellenguatge that are much lessmenys likelyprobablement
pots produir coses que probablement no faràs
01:56
if you're just talkingparlar.
si estàs parlant.
01:58
For exampleexemple, imagineimaginar a passagepassatge from EdwardEdward Gibbon'sDe Gibó
Per exemple, aquesta cita d'Edward Gibbon
02:01
"The DeclineDeclivi and FallTardor of the RomanRomà EmpireImperi:"
en el seu llibre del declivi i
la caiguda de l'Imperi Romà:
02:05
"The wholetot engagementcompromís lastedva durar abovea dalt twelvedotze hourshores,
"L'enfrontament va durar més de dotze hores,
02:09
tillfins the graduategraduat retreatrefugi of the PersiansPerses was changedha canviat
fins que la retirada gradual dels perses va esdevenir
02:12
into a disorderlydesordenada flightvol, of whichquin the shamefulvergonyós exampleexemple
una fugida desordenada,
iniciada amb l'indigne exemple
02:14
was givendonat by the principalprincipal leaderslíders and the SurenasSurenas himselfa si mateix."
dels líders principals i del mateix surena."
02:17
That's beautifulbonic, but let's facecara it, nobodyningú talksxerrades that way.
Sona preciós, però ningú no parla així.
02:20
Or at leastmenys, they shouldn'tno if they're interestedinteressat
Com a mínim, no ho haurien de fer
02:24
in reproducingreproducció. That --
si es volen reproduir. Així...
02:28
(LaughterRiure)
[Rialles]
02:31
is not the way any humanhumà beingser speaksparla casuallycasualment.
...no és com parlen els humans espontàniament.
02:33
CasualCasual speechdiscurs is something quitebastant differentdiferent.
El discurs espontani és bastant diferent.
02:36
LinguistsLingüistes have actuallyen realitat shownmostrat
Els lingüistes han demostrat
02:39
that when we're speakingparlant casuallycasualment in an unmonitoredno supervisat way,
que quan parlem espontàniament
02:41
we tendtendeix to speakparlar in wordparaula packetspaquets of maybe
solem dividir el discurs en grups
02:43
sevende set to 10 wordsparaules.
d'entre 7 i 10 paraules.
02:46
You'llVostè ' ll noticeavís this if you ever have occasionocasió to recordregistre
Ho podeu comprovar si us graveu
02:48
yourselftu mateix or a groupgrup of people talkingparlar.
parlant en un grup de gent.
02:51
That's what speechdiscurs is like.
La llengua oral és així.
02:54
SpeechDiscurs is much loosermés flexible. It's much more telegraphicTelegràfic.
És més flexible. Molt més telegràfica.
02:55
It's much lessmenys reflectivereflexiva -- very differentdiferent from writingescrivint.
Molt menys reflexiva. Molt diferent de l'escrita.
02:59
So we naturallynaturalment tendtendeix to think, because we see languagellenguatge
I és normal que pensem (perquè sovint veiem
03:03
writtenescrit so oftensovint, that that's what languagellenguatge is,
la llengua escrita) que la llengua és això.
03:06
but actuallyen realitat what languagellenguatge is, is speechdiscurs. They are two things.
Però en realitat la llengua és oral.
Són coses diferents.
03:08
Now of coursecurs, as historyhistòria has gones'ha anat by,
Evidentment, amb el pas del temps
03:12
it's been naturalnatural for there to be a certaincert amountquantitat of bleedhemorràgia
és natural que hi hagi interferències
03:16
betweenentre speechdiscurs and writingescrivint.
entre el parlar i l'escriure.
03:18
So, for exampleexemple, in a distantllunyà eraèpoca now,
Per exemple, fa molt de temps
03:21
it was commoncomú when one gaveva donar a speechdiscurs
era normal que els discursos es fessin
03:26
to basicallybàsicament talk like writingescrivint.
igual que com s'escriu.
03:29
So I mean the kindamable of speechdiscurs that you see someonealgú givingdonant
Em refereixo als discursos que veus
03:32
in an oldvell moviepel·lícula where they clearclar theirels seus throatgola, and they go,
en pel·lícules antigues quan s'aclareixen la gola,
03:34
"AhemEjem, ladiessenyores and gentlemensenyors," and then they speakparlar
"Ehem, senyores i senyors", i llavors parlen
03:37
in a certaincert way whichquin has nothing to do with casualcasual speechdiscurs.
d'una manera que no té res d'espontani.
03:39
It's formalformal. It usesusos long sentencesfrases like this GibbonGibó one.
És formal. Utilitza frases llargues com la de Gibbon.
03:43
It's basicallybàsicament talkingparlar like you writeescriure, and so, for exampleexemple,
Parlen tal com s'escriu i, per exemple,
03:46
we're thinkingpensant so much these daysdies about LincolnLincoln
últimament es parla molt de Lincoln
03:50
because of the moviepel·lícula.
arran de la pel·lícula.
03:52
The GettysburgGettysburg AddressAdreça was not the mainprincipal mealmenjar of that eventesdeveniment.
El discurs de Gettysburg no era l'acte principal.
03:55
For two hourshores before that, EdwardEdward EverettEverett spokeparlava
Les dues hores d'abans, Edward Everett va parlar
03:58
on a topictema that, franklyfrancament, cannotno pot engageenganxar us todayavui
d'un tema que, francament, avui no interessa
04:02
and barelyamb prou feines did then.
i llavors tampoc gaire.
04:05
The pointpunt of it was to listen to him
La gràcia era escoltar-lo
04:06
speakingparlant like writingescrivint.
parlant com s'escriu.
04:09
OrdinaryOrdinari people stoodes va aixecar and listenedescoltat to that for two hourshores.
La gent normal el va escoltar durant dues hores.
04:10
It was perfectlyperfectament naturalnatural.
Era del tot natural.
04:13
That's what people did then, speakingparlant like writingescrivint.
Això és el que feien llavors, parlar com s'escriu.
04:14
Well, if you can speakparlar like writingescrivint,
Però si es pot parlar com s'escriu,
04:17
then logicallylògicament it followssegueix that you mightpotser want to alsotambé
lògicament, també podries voler algun cop
04:19
sometimesde vegades writeescriure like you speakparlar.
escriure com parles.
04:23
The problemproblema was just that in the materialmaterial,
El problema era que materialment
04:26
mechanicalmecànic sensesentit, that was hardermés difícil back in the day
i mecànica era més difícil en el passat
04:28
for the simplesenzill reasonraó that materialsmaterials don't lendprestar themselvesells mateixos to it.
per la simple raó que no tenien els mitjans adequats.
04:31
It's almostgairebé impossibleimpossible to do that with your hand
És quasi impossible fer-ho a mà,
04:34
exceptexcepte in shorthandabreviatura, and then communicationcomunicació is limitedlimitat.
excepte amb la taquigrafia, però també està limitada.
04:37
On a manualmanual typewritermàquina d'escriure it was very difficultdifícil,
En una màquina d'escriure era molt difícil,
04:40
and even when we had electricelèctric typewritersmàquines d'escriure,
fins i tot quan van sortir les electròniques
04:42
or then computerordinador keyboardsteclats, the factfet is
i els ordinadors. El fet és que
04:45
that even if you can typeescriu easilyfàcilment enoughsuficient to keep up
encara que teclegis suficientment de pressa
04:47
with the paceritme of speechdiscurs, more or lessmenys, you have to have
a la velocitat de la parla, necessites
04:49
somebodyalgú who can receiverebre your messagemissatge quicklyràpidament.
algú que pugui rebre el missatge de pressa.
04:52
OnceVegada you have things in your pocketbutxaca that can receiverebre that messagemissatge,
Un cop tens un objecte a la butxaca
que rep el missatge,
04:54
then you have the conditionscondicions that allowpermetre'l
ja tens les condicions que ens permeten
04:58
that we can writeescriure like we speakparlar.
escriure com parlem.
05:00
And that's where textingmissatges de text comesve in.
I aquí és on entren els missatges instantanis.
05:04
And so, textingmissatges de text is very loosesolt in its structureestructura.
Els missatges són molt flexibles en l'estructura.
05:07
No one thinkspensa about capitalcapital letterscartes or punctuationpuntuació when one textstextos,
Ningú no pensa en les majúscules ni en la puntuació.
05:11
but then again, do you think about those things when you talk?
Però, hi penseu quan parleu?
05:15
No, and so thereforeper tant why would you when you were textingmissatges de text?
No. Llavors, per què ho heu de fer
en un missatge?
05:17
What textingmissatges de text is, despitemalgrat tot the factfet that it involvesimplica
La missatgeria instantània, tot i que inclogui
05:21
the brutebruta mechanicsmecànica of something that we call writingescrivint,
la mecànica d'allò que s'anomena escriptura,
05:24
is fingereddits speechdiscurs. That's what textingmissatges de text is.
és un discurs dactilar. Això és el que és.
05:27
Now we can writeescriure the way we talk.
Ara podem escriure com parlem.
05:30
And it's a very interestinginteressant thing, but neverthelessno obstant
I és molt interessant, però encara
05:34
easyfàcil to think that still it representsrepresenta some sortordenar of declinedisminució.
és fàcil veure-ho com un tipus de decadència.
05:36
We see this generalgeneral bagginessbagginess of the structureestructura,
Veiem aquesta flexibilitat d'estructura,
05:41
the lackfalta of concerninquietud with rulesregles and the way that we're used to
la indiferència respecte d'aquelles normes
05:45
learningaprenentatge on the blackboardpissarra, and so we think
que vam aprendre, i per això pensem
05:48
that something has gones'ha anat wrongmal.
que alguna cosa va malament.
05:50
It's a very naturalnatural sensesentit.
És una impressió molt natural.
05:53
But the factfet of the mattermatèria is that what is going on
Però en realitat, el que passa és la creació
05:56
is a kindamable of emergentemergents complexitycomplexitat.
d'un sistema nou i complex.
06:00
That's what we're seeingveient in this fingereddits speechdiscurs.
Això és el que veiem en el discurs dactilar.
06:04
And in orderordre to understandentendre it, what we want to see
I per entendre'l, hem de trobar
06:07
is the way, in this newnou kindamable of languagellenguatge,
en aquest nou tipus de llenguatge
06:10
there is newnou structureestructura comingarribant up.
les noves estructures que es formen.
06:15
And so, for exampleexemple, there is in textingmissatges de text a conventionConvenció,
Per exemple, en missatgeria hi ha una convenció
06:18
whichquin is LOLLOL.
que és LOL.
06:24
Now LOLLOL, we generallyen general think of
Generalment diem que
06:27
as meaningsignificat "laughingrient out loudfort."
LOL significa 'rialla ben sonora'.
06:29
And of coursecurs, theoreticallyteòricament, it does,
I teòricament és així.
06:32
and if you look at oldermés vell textstextos, then people used it
Si mireu missatges antics, la gent
06:34
to actuallyen realitat indicateindiqui laughingrient out loudfort.
l'utilitzava en aquest sentit.
06:37
But if you texttext now, or if you are someonealgú who
Però si escrius missatges ara o si entens
06:39
is awareconscients of the substratesubstrat of textingmissatges de text the way it's becomeconvertir-se en,
les bases del sistema que s'ha desenvolupat,
06:43
you'llho faràs noticeavís that LOLLOL
t'adonaràs que LOL
06:47
does not mean laughingrient out loudfort anymoremés.
ja no és riure ben fort.
06:48
It's evolvedevolucionat into something that is much subtlermés subtil.
Ha evolucionat cap a una cosa més subtil.
06:51
This is an actualactual texttext that was donefet
Això és una conversa real
06:54
by a non-maleno-home personpersona of about 20 yearsanys oldvell
entre noies d'uns 20 anys
06:58
not too long agofa.
de no fa gaire.
07:02
"I love the fonttipus de lletra you're usingutilitzant, btwBTW."
"M'encanta la font que fas servir."
07:03
JulieJulie: "lollol thanksgràcies gmailGmail is beingser slowlent right now"
Julie: "lol gràcies gmail va una mica lent"
07:06
Now if you think about it, that's not funnydivertida.
Si hi penseu, no té cap gràcia.
07:10
No one'sun laughingrient. (LaughterRiure)
Ningú no riu. [rialles]
07:12
And yetencara, there it is, so you assumeassumir
Però aquí el teniu i suposeu
07:15
there's been some kindamable of hiccupsinglot.
que pot haver estat involuntari.
07:16
Then SusanSusan saysdiu "lollol, I know,"
Llavors la Susan diu "lol, ho se.",
07:18
again more guffawingguffawing than we're used to
més riallera del que solem estar
07:20
when you're talkingparlar about these inconveniencesinconvenients.
quan parlem d'aquest tipus de problemes.
07:22
So JulieJulie saysdiu, "I just sentenviat you an emailcorreu electrònic."
I la Julie diu, "T'acabo d'enviar un mail."
07:25
SusanSusan: "lollol, I see it."
Susan: "lol, ja ho veig."
07:28
Very funnydivertida people, if that's what LOLLOL meanssignifica.
S'ho passen molt bé si LOL vol dir això.
07:30
This JulieJulie saysdiu, "So what's up?"
I la Julie diu: "Com va?"
07:33
SusanSusan: "lollol, I have to writeescriure a 10 pagepàgina paperpaper."
Susan: "lol, he d'escriure un treball de 10 pàgines".
07:35
She's not amuseddivertir-se. Let's think about it.
No és divertit. Penseu-hi.
07:38
LOLLOL is beingser used in a very particularparticular way.
LOL s'està utilitzant d'una manera molt particular.
07:40
It's a markermarcador of empathyempatia. It's a markermarcador of accommodationAllotjament.
És un senyal d'empatia, un senyal d'acceptació.
07:43
We linguistslingüistes call things like that pragmaticpragmàtica particlespartícules.
Els lingüistes ho anomenem partícula pragmàtica.
07:47
Any spokenparlat languagellenguatge that's used by realreal people has them.
Qualsevol llengua parlada per gent real en té.
07:50
If you happenpassar to speakparlar JapaneseJaponès, think about
Si algú parla japonès, penseu
07:54
that little wordparaula "nene" that you use at the endfinal of a lot of sentencesfrases.
en aquell ne que dieu al final de moltes frases.
07:55
If you listen to the way blacknegre youthjoves todayavui speakparlar,
Si heu sentit el jovent negre d'avui,
07:59
think about the use of the wordparaula "yoJo."
penseu com fan servir aquell yo.
08:01
WholeTota dissertationstesis doctorals could be writtenescrit about it,
Se'n podrien escriure llargues dissertacions
08:03
and probablyProbablement are beingser writtenescrit about it.
i segurament ja s'està fent.
08:05
A pragmaticpragmàtica particlepartícula, that's what LOLLOL has graduallygradualment becomeconvertir-se en.
Una partícula pragmàtica.
El LOL s'ha convertit en això.
08:07
It's a way of usingutilitzant the languagellenguatge betweenentre actualactual people.
És com la gent real fa servir el llenguatge.
08:11
AnotherUn altre exampleexemple is "slashbarra inclinada."
Un altre exemple és la "barra" [/].
08:15
Now, we can use slashbarra inclinada in the way that we're used to,
La podem utilitzar de la manera que ja sabem,
08:18
alongjunts the lineslínies of, "We're going to have
com ara: "Celebrarem
08:21
a party-slash-networkingPartit-barra-xarxes sessionsessió."
una festa-barra-trobada de contactes."
08:23
That's kindamable of like what we're at.
Però això és el que ens trobem,
08:26
SlashBarra inclinada is used in a very differentdiferent way
La barra s'utilitza d'una manera molt diferent
08:28
in textingmissatges de text amongentre youngjove people todayavui.
en els missatges dels joves d'avui.
08:32
It's used to changecanviar the sceneescena.
Es fa servir per canviar de tema.
08:35
So for exampleexemple, this SallySally personpersona saysdiu,
Per exemple, aquí la Sally diu:
08:37
"So I need to find people to chillcalfred with"
"He de trobar gent amb qui anar"
08:40
and JakeJake saysdiu, "HahaHaha" --
i el Jake diu, "Haha"
08:41
you could writeescriure a dissertationdisertació about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
(també podríem estudiar el "Haha",
però no tenim temps)
08:43
"HahaHaha so you're going by yourselftu mateix? Why?"
"Haha així que hi vas sola? Per què?"
08:46
SallySally: "For this summerestiu programprograma at NYUNYU."
Sally: "És un programa
de la Universitat de Nova York."
08:48
JakeJake: "HahaHaha. SlashBarra inclinada I'm watchingvigilant this videovideo with sunssols playersjugadors
Jake: "Haha. Barra estic veient
un video de jugadors de bàsquet
08:51
tryingintentant to shootdisparar with one eyeull."
que tiren amb un ull tancat"
08:54
The slashbarra inclinada is interestinginteressant.
La barra és interessant.
08:56
I don't really even know what JakeJake is talkingparlar about after that,
No sé què diu el Jake després d'això,
08:57
but you noticeavís that he's changingcanviant the topictema.
però es veu que ha canviat de tema.
09:00
Now that seemssembla kindamable of mundanemundà,
Això no sembla gaire especial,
09:05
but think about how in realreal life,
però si penseu en la vida real,
09:07
if we're havingtenint a conversationconversa and we want to changecanviar the topictema,
quan volem canviar de tema enmig d'una conversa,
09:08
there are waysmaneres of doing it gracefullyamb Gràcia.
hi ha maneres de fer-ho amb gràcia.
09:11
You don't just zipcremallera right into it.
No us limiteu a fer-ho de cop.
09:12
You'llVostè ' ll patPat your thighscuixes and look wistfullyamb nostàlgia off into the distancedistància,
Us tocareu la cuixa i mirareu
místicament cap a l'horitzó
09:14
or you'llho faràs say something like, "HmmEls hmm, makesfa you think --"
o direu alguna cosa com "Hmm, això em recorda..."
09:18
when it really didn't, but what you're really --
quan realment no ho fa, però tu vols...
09:22
(LaughterRiure) —
[rialles]
09:25
what you're really tryingintentant to do is changecanviar the topictema.
tu en realitat vols canviar de tema.
09:27
You can't do that while you're textingmissatges de text,
Això no es pot fer pels missatges
09:30
and so waysmaneres are developingdesenvolupament of doing it withindins this mediummitjà.
i per això es creen altres maneres en aquest mitjà.
09:31
All spokenparlat languagesidiomes have what a linguistlingüista callstrucades
Totes les llengües orals tenen un nou sistema
09:35
a newnou informationinformació markermarcador -- or two, or threetres.
per identificar la nova informació, o dos o tres.
09:37
TextingMissatges de text has developeddesenvolupat one from this slashbarra inclinada.
Els missatges instantanis han creat la barra.
09:41
So we have a wholetot batterybateria of newnou constructionsconstruccions
Així que tenim un munt de noves construccions
09:45
that are developingdesenvolupament, and yetencara it's easyfàcil to think,
que s'estan creant i encara és fàcil pensar
09:48
well, something is still wrongmal.
que alguna cosa va malament.
09:51
There's a lackfalta of structureestructura of some sortordenar.
Hi ha una falta d'estructura d'algun tipus.
09:53
It's not as sophisticatedsofisticat
No és tan sofisticat
09:57
as the languagellenguatge of The WallParet StreetCarrer JournalRevista.
com el llenguatge del The Wall Street Journal.
09:59
Well, the factfet of the mattermatèria is,
Bé, però de fet,
10:01
look at this personpersona in 1956,
mireu què deien el 1956,
10:03
and this is when textingmissatges de text doesn't existexisteixen,
quan la missatgeria encara no existia.
10:05
"I Love LucyLucy" is still on the airaire.
i el Rin Tin Tin sortia a la tele.
10:08
"ManyMolts do not know the alphabetalfabet or multiplicationmultiplicació tabletaula,
"Molts no saben l'alfabet o les taules de multiplicar,
10:09
cannotno pot writeescriure grammaticallygramaticalment -- "
i fan textos agramaticals".
10:13
We'veHem heardescoltat that sortordenar of thing before,
No és el primer cop que ho sentim.
10:14
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteachermestre d'escola.
I abans del 1956. El 1917 una mestra...
10:17
1917. This is the time when we all assumeassumir
El 1917. Un temps en què creiem
10:21
that everything somehowd'alguna manera in termstermes of writingescrivint was perfectperfecte
que l'escriptura era perfecta
10:23
because the people on "DowntonDownton AbbeyL'Abadia de" are articulatearticular,
perquè els personatges de Downton Abbey
10:27
or something like that.
són súper eloqüents.
10:29
So, "From everycada collegeuniversitat in the countrypaís goesva up the cryplorar,
Diu: "A totes les universitats es queixen dient
10:30
'Our freshmenestudiants de primer any can't spellencanteri, can't punctuatepuntuar.'"
«Els alumnes no saben d'ortografia
ni de puntuació.»"
10:33
And so on. You can go even furthermés lluny back than this.
I tota la resta. I més endarrere.
10:36
It's the PresidentPresidenta of HarvardHarvard. It's 1871.
El president de Harvard. El 1871.
10:38
There's no electricityelectricitat. People have threetres namesnoms.
No hi ha electricitat. La gent té tres noms.
10:41
"BadDolent spellingortografia,
"Mala ortografia,
10:44
incorrectnessincorrecció as well as ineleganceinelegance of expressionexpressió in writingescrivint."
incorrecció, així com poca elegància
en l'expressió escrita."
10:46
And he's talkingparlar about people who are otherwised'una altra manera
I parla de gent que estaven
10:50
well preparedpreparat for collegeuniversitat studiesestudis.
ben preparats per a la universitat.
10:52
You can go even furthermés lluny back.
O encara més endarrere.
10:54
1841, some long-lostllargament perdut superintendentsuperintendent of schoolsescoles is upsetmolest
1841, un inspector d'escoles està molest
10:56
because of what he has for a long time "notedassenyalar with regretlamentar
perquè "Fa temps que, tristament, he notat
10:59
the almostgairebé entiretot neglectnegligència of the originaloriginal" blahBlah blahBlah blahBlah blahBlah blahBlah.
que s'ha abandonat quasi del tot" bla, bla, bla.
11:03
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterRiure) --
O podem anar encara fins al 63 dC [rialles]
11:06
and there's this poorpobre man who doesn't like the way
i a aquest home no li agrada com
11:11
people are speakingparlant LatinLlatí.
la gent parla el llatí.
11:14
As it happenspassa, he was writingescrivint about what had becomeconvertir-se en FrenchFrancès.
I es referia al que seria el francès.
11:15
And so, there are always — (LaughterRiure) (ApplauseAplaudiments) —
I així, sempre hi ha [rialles i aplaudiments]
11:18
there are always people worryingpreocupant about these things
sempre hi ha gent preocupada per això,
11:25
and the planetplaneta somehowd'alguna manera seemssembla to keep spinninggirant.
però el planeta segueix girant.
11:27
And so, the way I'm thinkingpensant of textingmissatges de text these daysdies is
Per això, quan penso en els missatges, crec
11:30
that what we're seeingveient is a wholetot newnou way of writingescrivint
que estem davant d'una nova forma d'escriptura
11:35
that youngjove people are developingdesenvolupament,
que els joves estan creant,
11:38
whichquin they're usingutilitzant alongsideal costat de theirels seus ordinaryordinari writingescrivint skillshabilitats,
que fan servir paral·lelament a l'escriptura normal,
11:40
and that meanssignifica that they're ablecapaç to do two things.
el que vol dir que són capaços
de fer totes dues coses.
11:44
IncreasingAugmentant evidenceevidència is that beingser bilingualbilingüe
Hi ha proves a favor, com que ser bilingüe
11:47
is cognitivelycognitivament beneficialbeneficiós.
és bo per a l'aprenentatge.
11:50
That's alsotambé trueveritat of beingser bidialectalbidialectal.
També es pot aplicar a parlar dos dialectes.
11:52
That's certainlysens dubte trueveritat of beingser bidialectalbidialectal in termstermes of your writingescrivint.
I això són dos dialectes de l'escriptura.
11:54
And so textingmissatges de text actuallyen realitat is evidenceevidència of a balancingl'equilibri actactuar
I escriure així és la prova d'aquest equilibri
11:57
that youngjove people are usingutilitzant todayavui, not consciouslyconscientment, of coursecurs,
que mantenen els joves, inconscientment, és clar.
12:02
but it's an expansionexpansió of theirels seus linguisticlingüístic repertoirerepertori.
Però és una ampliació del seu repertori lingüístic.
12:05
It's very simplesenzill.
És molt simple.
12:09
If somebodyalgú from 1973 lookedmirava at
Si algú del 1973 mirés
12:10
what was on a dormitorydormitori messagemissatge boardpissarra in 1993,
un taulell d'anuncis universitari del 1993,
12:14
the slangargot would have changedha canviat a little bitpoc
l'argot hauria canviat una mica
12:18
sincedes de llavors the eraèpoca of "Love StoryHistòria,"
des del temps de Love Story,
12:20
but they would understandentendre what was on that messagemissatge boardpissarra.
però encara ho podria entendre tot.
12:22
Take that personpersona from 1993 -- not that long agofa,
Agafa algú del 1993; no fa gaire
12:25
this is "BillProjecte de llei and Ted'sDe Ted ExcellentExcel·lent AdventureAventura" -- those people.
(això és com Retorn al futur).
12:28
Take those people and they readllegir
Feu que aquesta persona llegeixi
12:31
a very typicaltípic texttext writtenescrit by a 20-year-old-anys todayavui.
un missatge actual escrit per algú de 20 anys.
12:33
OftenSovint they would have no ideaidea what halfla meitat of it meantsignificava
Segurament no n'entendrien res perquè
12:36
because a wholetot newnou languagellenguatge has developeddesenvolupat
s'ha desenvolupat un nou llenguatge
12:39
amongentre our youngjove people doing something as mundanemundà
a les mans dels joves amb una cosa tan simple
12:43
as what it looksaspecte like to us when they're battingbatuda around
com és teclejar com si res
12:45
on theirels seus little devicesdispositius.
en els seus aparells.
12:48
So in closingtancament, if I could go into the futurefutur,
En resum, si pogués anar al futur,
12:49
if I could go into 2033,
si pogués anar al 2033,
12:53
the first thing I would askpreguntar is whetherja sigui DavidDavid SimonSimon
Primer preguntaria si en David Simon
12:57
had donefet a sequelseqüela to "The WireFilferro." I would want to know.
ha continuat The Wire. Ho voldria saber.
13:00
And — I really would askpreguntar that —
I... de debò que ho faria.
13:04
and then I'd want to know actuallyen realitat what was going on on "DowntonDownton AbbeyL'Abadia de."
I llavors voldria saber què passa a Downton Abbey.
13:07
That'dQue vols be the secondsegon thing.
Que seria la segona cosa.
13:10
And then the thirdtercer thing would be,
I llavors, la tercera cosa seria
13:12
please showespectacle me a sheafRAM of textstextos
"Si us plau, mostreu-me alguns missatges
13:14
writtenescrit by 16-year-old-anys girlsnoies,
escrits per nenes de 16 anys"
13:18
because I would want to know where this languagellenguatge
perquè m'agradaria saber fins a on ha arribat
13:19
had developeddesenvolupat sincedes de llavors our timestemps,
aquest llenguatge des d'avui.
13:22
and ideallyidealment I would then sendenviar them back to you and me now
I l'ideal seria poder-los enviar al present per
13:24
so we could examineexaminar this linguisticlingüístic miraclemiracle
poder estudiar aquest miracle lingüístic
13:28
happeningpassant right undersota our nosesnassos.
que tenim davant dels nassos.
13:30
Thank you very much.
Moltes gràcies.
13:32
(ApplauseAplaudiments)
[aplaudiments]
13:34
Thank you. (ApplauseAplaudiments)
[aplaudiments]
13:39
Translated by Òscar Aznar Alemany
Reviewed by Carmen Vega-Reina

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com