English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

John McWhorter: Az sms megöli a nyelvet. :P!!!

Filmed:
2,527,500 views

Az sms-ezés vajon megöli a jó íráskészséget? John McWhorter szerint az sms sokkal több annál, aminek látszik -- nyelvészetileg és kulturálisan -- és ez mind jó hír.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

We always hearhall that textingtextil is a scourgecsapás.
Mindig azt halljuk, hogy az sms egy csapás.
00:12
The ideaötlet is that textingtextil spellsvarázslatok the declinehanyatlás and fallesik
Azt gondoljuk, hogy az sms-ezés az olvasó-,
00:15
of any kindkedves of serioussúlyos literacyműveltség, or at leastlegkevésbé writingírás abilityképesség,
de legalábbis az íráskészség hanyatlásához vezet
00:20
amongközött youngfiatal people in the UnitedEgyesült StatesÁllamok
az amerikai fiatalok körében,
00:23
and now the wholeegész worldvilág todayMa.
és ma már az egész világon.
00:26
The facttény of the matterügy is that it just isn't trueigaz,
Valójában ez egyszerűen nem igaz,
00:28
and it's easykönnyen to think that it is trueigaz,
és könnyű ezt elhinni,
00:32
but in ordersorrend to see it in anotheregy másik way,
de ahhoz, hogy másképp lássuk,
00:34
in ordersorrend to see that actuallytulajdonképpen textingtextil is a miraculouscsodálatos thing,
hogy lássuk, hogy az sms-ezés valójában egy csodálatos dolog,
00:36
not just energeticenergikus, but a miraculouscsodálatos thing,
nem csak lendületes, de csodálatos dolog,
00:40
a kindkedves of emergentkialakulóban lévő complexitybonyolultság
egyfajta megjelenő komplexitás,
00:43
that we're seeinglátás happeningesemény right now,
ami a szemünk előtt történik,
00:44
we have to pullHúzni the camerakamera back for a bitbit
vissza kell egy kicsit húznunk a fókuszt
00:47
and look at what languagenyelv really is,
és megnéznünk, hogy valójában mi a nyelv,
00:49
in whichmelyik caseügy, one thing that we see
és ebben az esetben az egyik dolog amit látunk,
00:52
is that textingtextil is not writingírás at all.
hogy az sms-ezés egyáltalán nem írás.
00:55
What do I mean by that?
Mit értek ezalatt?
00:59
BasicallyAlapvetően, if we think about languagenyelv,
Ha a nyelvre gondolunk,
01:01
languagenyelv has existedlétezett for perhapstalán 150,000 yearsévek,
a beszélt nyelv kb. 150.000 éve létezik,
01:04
at leastlegkevésbé 80,000 yearsévek,
legalább 80.000 éve,
01:07
and what it arosekeletkeztek as is speechbeszéd. People talkedbeszélt.
és ami megjelent az a beszéd volt. Az emberek beszéltek.
01:09
That's what we're probablyvalószínűleg geneticallygenetikailag specifieda megadott for.
Valószínűleg genetikailag erre vagyunk programozva.
01:14
That's how we use languagenyelv mosta legtöbb.
Így használjuk legtöbbet a nyelvet.
01:17
WritingÍrás is something that camejött alongmentén much latera későbbiekben,
Az írás sokkal később jelent meg,
01:19
and as we saw in the last talk,
ahogy hallottuk az előző előadásban,
01:22
there's a little bitbit of controversyvita as to exactlypontosan when that happenedtörtént,
egy kis vita övezi, hogy pontosan mikor történt,
01:24
but accordingszerint to traditionalhagyományos estimatesbecsléseket,
de a hagyományos becslések szerint,
01:27
if humanityemberiség had existedlétezett for 24 hoursórák,
ha az emberiség 24 órája létezik,
01:29
then writingírás only camejött alongmentén at about 11:07 p.m.
akkor az írás kb. 23:07-kor jelent meg.
01:33
That's how much of a latterlyújabban thing writingírás is.
Ennyire késői dolog.
01:38
So first there's speechbeszéd, and then writingírás comesjön alongmentén
Szóval először volt a beszéd, aztán megjelent az írás,
01:42
as a kindkedves of artificecsel.
mint egyfajta művi jelenség.
01:45
Now don't get me wrongrossz, writingírás has certainbizonyos advantageselőnyök.
Ne értsenek félre, az írásnak megvannak a maga előnyei.
01:47
When you writeír, because it's a conscioustudatos processfolyamat,
Amikor írunk, mert egy tudatos folyamat,
01:51
because you can look backwardsvisszafelé,
mert vissza tudunk tekinteni,
01:53
you can do things with languagenyelv that are much lessKevésbé likelyvalószínűleg
olyan dolgokat tudunk tenni a nyelvvel, amik kevésbé lehetségesek,
01:56
if you're just talkingbeszél.
ha csak beszélünk.
01:58
For examplepélda, imagineKépzeld el a passageátjáró, átkelés from EdwardEdward Gibbon'sGibbon barátait
Pl. vegyük ezt a részletet Edward Gibbon
02:01
"The DeclineCsökkenés and FallŐszi of the RomanRómai EmpireBirodalom:"
"A római birodalom hanyatlása és bukása" c. művéből:
02:05
"The wholeegész engagementeljegyzés lastedtartott abovefelett twelvetizenkét hoursórák,
"Az egész ütközet közel 12 óráig tartott,
02:09
tillamíg the graduateérettségizni retreatlelkigyakorlat of the PersiansPerzsák was changedmegváltozott
mígnem a folyamatos perzsa visszavonulás
02:12
into a disorderlyrendetlen flightrepülési, of whichmelyik the shamefulszégyenletes examplepélda
egy rendezetlen menekülésbe csapott át, amelynek
02:14
was givenadott by the principal leadersvezetők and the SurenasSurenas himselfsaját maga."
szégyenletes példájául a fővezérek és maga Surenas szolgált."
02:17
That's beautifulszép, but let's facearc it, nobodysenki talksbeszél that way.
Ez nagyon szép, de valljuk be, senki nem beszél így.
02:20
Or at leastlegkevésbé, they shouldn'tne if they're interestedérdekelt
Legalábbis senkinek nem lenne szabad, ha érdekli őket
02:24
in reproducinglejátszó. That --
a fajfenntartás. Ez --
02:28
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
02:31
is not the way any humanemberi beinglény speaksbeszél casuallyalkalomszerűen.
nem az, ahogy az emberek normálisan beszélnek.
02:33
CasualAlkalmi speechbeszéd is something quiteegészen differentkülönböző.
A hétköznapi beszéd egészen más.
02:36
LinguistsNyelvészek have actuallytulajdonképpen shownLátható
A nyelvészek kimutatták,
02:39
that when we're speakingbeszélő casuallyalkalomszerűen in an unmonitorednem figyelt way,
hogy amikor normálisan beszélünk, odafigyelés nélkül,
02:41
we tendhajlamosak to speakbeszél in wordszó packetscsomagok of maybe
általában 7-10 szavas szó csomagokban
02:43
sevenhét to 10 wordsszavak.
beszélünk.
02:46
You'llYou'll noticeértesítés this if you ever have occasionalkalommal to recordrekord
Észre fogják venni, ha felveszik magukat,
02:48
yourselfsaját magad or a groupcsoport of people talkingbeszél.
vagy egy csoport beszélgető embert.
02:51
That's what speechbeszéd is like.
Ilyen a beszéd.
02:54
SpeechBeszéd is much looserlazább. It's much more telegraphictávirati.
A beszéd sokkal lazább. Sokkal táviratibb.
02:55
It's much lessKevésbé reflectivevisszatükröző -- very differentkülönböző from writingírás.
Kevésbé visszautaló -- nagyon különbözik az írástól.
02:59
So we naturallytermészetesen tendhajlamosak to think, because we see languagenyelv
Teljes természetességgel gondoljuk azt, mert
03:03
writtenírott so oftengyakran, that that's what languagenyelv is,
olyan gyakran látjuk a nyelvet leírva, hogy ez a nyelv,
03:06
but actuallytulajdonképpen what languagenyelv is, is speechbeszéd. They are two things.
de valójában a nyelv a beszéd. Két különböző dolog.
03:08
Now of coursetanfolyam, as historytörténelem has goneelmúlt by,
Persze a történelem során
03:12
it's been naturaltermészetes for there to be a certainbizonyos amountösszeg of bleedkifutó
volt némi összemosódás
03:16
betweenközött speechbeszéd and writingírás.
a beszéd és az írás között.
03:18
So, for examplepélda, in a distanttávoli erakorszak now,
Pl. egy régmúlt korban
03:21
it was commonközös when one gaveadott a speechbeszéd
szokás volt, amikor valaki beszédet tartott,
03:26
to basicallyalapvetően talk like writingírás.
hogy úgy beszéljen, mintha írna.
03:29
So I mean the kindkedves of speechbeszéd that you see someonevalaki givingígy
Az olyan beszédre gondolok, amit a
03:32
in an oldrégi moviefilm where they clearegyértelmű theirazok throattorok, and they go,
régi filmekben lehet látni, megköszörüli a torkát:
03:34
"AhemEjnye, ladieshölgyek and gentlemenUrak," and then they speakbeszél
"Khm, hölgyeim és uraim", és aztán beszél,
03:37
in a certainbizonyos way whichmelyik has nothing to do with casualalkalmi speechbeszéd.
olyan módon, aminek semmi köze a hétköznapi beszédhez.
03:39
It's formalhivatalos. It usesfelhasználások long sentencesmondatok like this GibbonGibbon one.
Kötött. Hosszú mondatokat használ, mint a Gibbon részlet.
03:43
It's basicallyalapvetően talkingbeszél like you writeír, and so, for examplepélda,
Úgy beszél, ahogy ír, pl.
03:46
we're thinkinggondolkodás so much these daysnapok about LincolnLincoln
nagyon sokat gondolunk Lincolnra manapság
03:50
because of the moviefilm.
a film miatt.
03:52
The GettysburgGettysburg AddressCím was not the mainfő- mealétkezés of that eventesemény.
A gettysburgi beszéd nem volt a fő fogás az eseményen.
03:55
For two hoursórák before that, EdwardEdward EverettEverett spokebeszéltem
Azt megelőzően két óráig Edward Everett beszélt
03:58
on a topictéma that, franklyőszintén, cannotnem tud engagerészt us todayMa
egy témáról, ami őszintén szólva nem tud minket lekötni ma,
04:02
and barelyalig did then.
de már akkor se nagyon.
04:05
The pointpont of it was to listen to him
A lényeg az volt, hogy meghallgassák,
04:06
speakingbeszélő like writingírás.
ahogy úgy beszél, mintha írna.
04:09
OrdinaryRendes people stoodállt and listenedhallgatta to that for two hoursórák.
A hétköznapi emberek két órán át álltak és hallgatták.
04:10
It was perfectlytökéletesen naturaltermészetes.
Teljesen természetes volt.
04:13
That's what people did then, speakingbeszélő like writingírás.
Akkoriban ezt csinálták az emberek, írásban beszéltek.
04:14
Well, if you can speakbeszél like writingírás,
Ha tudunk úgy beszélni, mintha írnánk,
04:17
then logicallylogikusan it followskövetkezik that you mightesetleg want to alsois
akkor logikus, hogy néha szeretnénk úgy írni,
04:19
sometimesnéha writeír like you speakbeszél.
ahogy beszélünk.
04:23
The problemprobléma was just that in the materialanyag,
A probléma az, hogy a gyakorlatban
04:26
mechanicalmechanikai senseérzék, that was hardernehezebb back in the day
ez sokkal nehezebb volt régen,
04:28
for the simpleegyszerű reasonok that materialsanyagok don't lendkölcsön themselvesmaguk to it.
azon egyszerű okból, hogy az eszközök nem adták magukat.
04:31
It's almostmajdnem impossiblelehetetlen to do that with your handkéz
Majdnem lehetetlen ezt kézzel csinálni,
04:34
exceptkivéve in shorthandGyorsírás, and then communicationközlés is limitedkorlátozott.
hacsak nem gyorsírásban, de akkor limitált a kommunikáció.
04:37
On a manualkézikönyv typewriterírógép it was very difficultnehéz,
Nagyon nehéz volt a manuális írógépen,
04:40
and even when we had electricelektromos typewritersírógépek,
és még az elektromos írógépen is,
04:42
or then computerszámítógép keyboardsbillentyűs hangszerek, the facttény is
vagy számítógép billentyűzeten,
04:45
that even if you can typetípus easilykönnyen enoughelég to keep up
de még ha valaki tud is elég gyorsan gépelni, hogy
04:47
with the pacesebesség of speechbeszéd, more or lessKevésbé, you have to have
többé kevésbé lépést tartson a beszéd sebességével,
04:49
somebodyvalaki who can receivekap your messageüzenet quicklygyorsan.
kell valaki, aki gyorsan meg tudja kapni az üzenetet.
04:52
OnceEgyszer you have things in your pocketzseb- that can receivekap that messageüzenet,
Ha egyszer vannak kütyük a zsebünkben, amik megkapják az üzenetet,
04:54
then you have the conditionskörülmények that allowlehetővé teszi
akkor megvannak a körülmények, amelyek lehetővé teszik,
04:58
that we can writeír like we speakbeszél.
hogy úgy írjunk, ahogy beszélünk.
05:00
And that's where textingtextil comesjön in.
És itt jön képbe az sms.
05:04
And so, textingtextil is very looselaza in its structureszerkezet.
Az sms nagyon laza szerkezetű.
05:07
No one thinksazt hiszi about capitalfőváros lettersbetűk or punctuationírásjelek when one textsszövegek,
Senki sem gondol nagybetűkre vagy írásjelekre, amikor sms-t ír,
05:11
but then again, do you think about those things when you talk?
de ezekre ugye beszéd közben sem gondolunk.
05:15
No, and so thereforeebből adódóan why would you when you were textingtextil?
Nem, tehát miért gondolnánk rá sms írás közben.
05:17
What textingtextil is, despiteannak ellenére the facttény that it involvesjár
Az sms, annak ellenére, hogy ugyanazokat a mechanizmusokat
05:21
the bruteBrute mechanicsmechanika of something that we call writingírás,
használja, mint az, amit mi írásnak nevezünk,
05:24
is fingeredujjas speechbeszéd. That's what textingtextil is.
valójában bepötyögött beszéd. Ez az sms.
05:27
Now we can writeír the way we talk.
Most már tudunk úgy írni, ahogy beszélünk.
05:30
And it's a very interestingérdekes thing, but neverthelessMindazonáltal
És ez egy érdekes dolog, de ennek ellenére
05:34
easykönnyen to think that still it representsjelentése some sortfajta of declinehanyatlás.
könnyű azt gondolni, hogy egyfajta hanyatlást jelent.
05:36
We see this generalTábornok bagginessbagginess of the structureszerkezet,
Látjuk a struktúra lazaságát,
05:41
the lackhiány of concernvonatkozik with rulesszabályok and the way that we're used to
a szabályok elhanyagolását,
05:45
learningtanulás on the blackboardtábla, and so we think
amiket az iskolában tanultunk, és azt gondoljuk,
05:48
that something has goneelmúlt wrongrossz.
hogy valami elromlott.
05:50
It's a very naturaltermészetes senseérzék.
Ez egy nagyon természetes érzés.
05:53
But the facttény of the matterügy is that what is going on
De valójában amit itt látunk
05:56
is a kindkedves of emergentkialakulóban lévő complexitybonyolultság.
az egyfajta megjelenő komplexitás.
06:00
That's what we're seeinglátás in this fingeredujjas speechbeszéd.
Ezt látjuk a bepötyögött beszédben.
06:04
And in ordersorrend to understandmegért it, what we want to see
És ahhoz, hogy ezt megértsük, azt kell megértenünk,
06:07
is the way, in this newúj kindkedves of languagenyelv,
ahogyan kialakul a rendszer
06:10
there is newúj structureszerkezet comingeljövetel up.
ebben az újfajta nyelvben.
06:15
And so, for examplepélda, there is in textingtextil a conventionegyezmény,
Pl. van egy sms hagyomány,
06:18
whichmelyik is LOLlol.
a LOL.
06:24
Now LOLlol, we generallyáltalában think of
A LOL-ról általában azt gondoljuk,
06:27
as meaningjelentés "laughingnevetés out loudhangos."
azt jelenti: "Hangosan felnevettem."
06:29
And of coursetanfolyam, theoreticallyelméletileg, it does,
És természetesen, elméletileg ezt is jelenti,
06:32
and if you look at olderidősebb textsszövegek, then people used it
és ha megnézünk régebbi üzeneteket, az emberek
06:34
to actuallytulajdonképpen indicatejelez laughingnevetés out loudhangos.
arra használták, hogy jelezzék, hangosan felnevettek.
06:37
But if you textszöveg now, or if you are someonevalaki who
De ha valaki most ír üzenetet,
06:39
is awaretudatában van of the substrateszubsztrát of textingtextil the way it's becomeválik,
vagy tisztában van az sms mai formájával,
06:43
you'llazt is megtudhatod noticeértesítés that LOLlol
az észreveszi, hogy a LOL
06:47
does not mean laughingnevetés out loudhangos anymoretöbbé.
már nem jelenti azt, hogy hangosan felnevettem.
06:48
It's evolvedfejlődött into something that is much subtlerfinomabb.
Valami sokkal finomabbá változott.
06:51
This is an actualtényleges textszöveg that was doneKész
Ez egy igazi üzenet, amit
06:54
by a non-maleférfi- personszemély of about 20 yearsévek oldrégi
egy 20 év körüli nem-férfi személy írt
06:58
not too long agoezelőtt.
nem rég.
07:02
"I love the fontbetűtípus you're usinghasználva, btwBTW."
"Nagyon tetszik a betűtípus amit használsz, btw."
07:03
JulieJulie: "lollol thanksKösz gmailGmail is beinglény slowlassú right now"
Julie: "lol köszi a gmail lassú most"
07:06
Now if you think about it, that's not funnyvicces.
Ha belegondolunk, ez nem vicces.
07:10
No one'sazok laughingnevetés. (LaughterNevetés)
Senki sem nevet. (Nevetés)
07:12
And yetmég, there it is, so you assumefeltételezni
Mégis ott van, ezért feltételezzük,
07:15
there's been some kindkedves of hiccupcsuklás.
hogy valami bibi történt.
07:16
Then SusanSusan saysmondja "lollol, I know,"
Aztán Susan azt mondja "lol, tudom,"
07:18
again more guffawingguffawing than we're used to
még több hahotázás, mint amihez hozzá vagyunk szokva,
07:20
when you're talkingbeszél about these inconvenienceskellemetlenséget.
mikor ilyen kellemetlenségekről beszélünk.
07:22
So JulieJulie saysmondja, "I just sentküldött you an emailemail."
Aztán Julie azt mondja "Küldtem neked egy emailt."
07:25
SusanSusan: "lollol, I see it."
Susan: "lol, látom."
07:28
Very funnyvicces people, if that's what LOLlol meanseszközök.
Nagyon vicces emberek, ha a LOL ezt jelenti.
07:30
This JulieJulie saysmondja, "So what's up?"
Aztán Julie azt mondja "Szóval mi újság?"
07:33
SusanSusan: "lollol, I have to writeír a 10 pageoldal paperpapír."
Susan: "lol, írnom kell egy 10 oldalas dolgozatot."
07:35
She's not amusedszórakozott. Let's think about it.
Nincs vicces kedvében. Gondolkodjunk ezen.
07:38
LOLlol is beinglény used in a very particularkülönös way.
A LOL-t itt egy bizonyos módon használják.
07:40
It's a markermarker of empathyátélés. It's a markermarker of accommodationSzállás.
Az empátia jelzése. Az elfogadás jelzése.
07:43
We linguistsnyelvészek call things like that pragmaticpragmatikus particlesrészecskéket.
Mi, nyelvészek ezt pragmatikai partikulának hívjuk.
07:47
Any spokenbeszélt languagenyelv that's used by realigazi people has them.
Minden beszélt nyelvben, amit igazi emberek használnak, megtalálható.
07:50
If you happentörténik to speakbeszél Japanesejapán, think about
Ha beszélnek japánul, gondoljanak
07:54
that little wordszó "nene" that you use at the endvég of a lot of sentencesmondatok.
a kis "ne" szócskára, amit sok mondat végén használnak.
07:55
If you listen to the way blackfekete youthifjúság todayMa speakbeszél,
Ha odafigyelnek, hogyan beszélnek ma a fekete fiatalok,
07:59
think about the use of the wordszó "yoyo."
gondoljanak a "yo" szó használatára.
08:01
WholeEgész dissertationsdisszertációk could be writtenírott about it,
Egész disszertációkat lehetne róla írni,
08:03
and probablyvalószínűleg are beinglény writtenírott about it.
és valószínűleg írnak is.
08:05
A pragmaticpragmatikus particlerészecske, that's what LOLlol has graduallyfokozatosan becomeválik.
Pragmatikai partikula, fokozatosan ezzé vált a LOL.
08:07
It's a way of usinghasználva the languagenyelv betweenközött actualtényleges people.
Így használják a nyelvet a valódi emberek.
08:11
AnotherEgy másik examplepélda is "slashperjel."
Egy másik példa a per jel.
08:15
Now, we can use slashperjel in the way that we're used to,
Használhatjuk úgy, ahogy megszoktuk,
08:18
alongmentén the linesvonalak of, "We're going to have
valahogy így: "Tartunk egy
08:21
a party-slash-networkingfél-slash-hálózat sessionülés."
buli/kapcsolatépítő estét."
08:23
That's kindkedves of like what we're at.
Valahol itt tartunk.
08:26
SlashPerjel is used in a very differentkülönböző way
De a per jelet egészen máshogy
08:28
in textingtextil amongközött youngfiatal people todayMa.
használják ma az üzenetekben a fiatalok.
08:32
It's used to changeváltozás the sceneszínhely.
Arra használják, hogy témát váltsanak.
08:35
So for examplepélda, this SallySally personszemély saysmondja,
Pl. Sally azt mondja:
08:37
"So I need to find people to chillChill with"
"Találnom kell embereket lazulni."
08:40
and JakeJake saysmondja, "HahaHaha" --
mire Jake: "Haha" --
08:41
you could writeír a dissertationértekezés about "HahaHaha" too, but we don't have time for that —
a "Haha"-ról is lehetne disszertációt írni, de erre nincs időnk --
08:43
"HahaHaha so you're going by yourselfsaját magad? Why?"
"Haha, egyedül mész? Miért?"
08:46
SallySally: "For this summernyár programprogram at NYUNYU."
Sally: "A nyári programra az NYU-n."
08:48
JakeJake: "HahaHaha. SlashPerjel I'm watchingnézni this videovideó- with sunsnapok playersJátékosok
Jake: "Haha. / Egy videót nézek, suns játékosok próbálnak
08:51
tryingmegpróbálja to shoot with one eyeszem."
kosárra dobni egy szemmel."
08:54
The slashperjel is interestingérdekes.
A per jel érdekes.
08:56
I don't really even know what JakeJake is talkingbeszél about after that,
Nem is értem, miről beszél Jake azután,
08:57
but you noticeértesítés that he's changingváltozó the topictéma.
de látják, megváltoztatta a témát.
09:00
Now that seemsÚgy tűnik, kindkedves of mundaneföldi,
Ez elég jelentéktelennek tűnik,
09:05
but think about how in realigazi life,
de gondoljanak a valódi életre,
09:07
if we're havingamelynek a conversationbeszélgetés and we want to changeváltozás the topictéma,
ha beszélgetünk, és meg akarjuk változtatni a témát,
09:08
there are waysmódokon of doing it gracefullykecsesen.
ezt meg tudjuk tenni elegánsan.
09:11
You don't just zippostai irányítószám right into it.
Nem vágunk csak úgy bele.
09:12
You'llYou'll patpat your thighscomb and look wistfullyvágyakozva off into the distancetávolság,
A combunkra ütünk és elnézünk a távolba,
09:14
or you'llazt is megtudhatod say something like, "HmmHmm, makesgyártmányú you think --"
vagy valami olyasmit mondunk, hogy: "Hmm, érdekes."
09:18
when it really didn't, but what you're really --
miközben egyáltalán nem érdekes, amit valójában akarunk --
09:22
(LaughterNevetés) —
(Nevetés) --
09:25
what you're really tryingmegpróbálja to do is changeváltozás the topictéma.
amit valójában akarunk, az megváltoztatni a témát.
09:27
You can't do that while you're textingtextil,
Ezt nem lehet megcsinálni sms-ben,
09:30
and so waysmódokon are developingfejlesztés of doing it withinbelül this mediumközepes.
ezért kialakulóban vannak módszerek ebben a médiumban.
09:31
All spokenbeszélt languagesnyelvek have what a linguistnyelvész callshívások
Minden beszélt nyelvben vannak dolgok,
09:35
a newúj informationinformáció markermarker -- or two, or threehárom.
amiket a nyelvészek "új információ jelölőnek" hívnak -- vagy kettő, vagy három.
09:37
TextingTextil has developedfejlett one from this slashperjel.
Az sms kifejlesztett egyet a per jelből.
09:41
So we have a wholeegész batteryakkumulátor of newúj constructionsszerkezetek
Új szerkezetek egész tárháza van kialakulóban,
09:45
that are developingfejlesztés, and yetmég it's easykönnyen to think,
és mégis könnyű azt gondolni,
09:48
well, something is still wrongrossz.
hogy valami rosszul működik.
09:51
There's a lackhiány of structureszerkezet of some sortfajta.
Hiányzik valamilyen rendszer.
09:53
It's not as sophisticatedkifinomult
Nem olyan kifinomult,
09:57
as the languagenyelv of The WallFal StreetUtca JournalNapló.
mint a The Wall Street Journal nyelvezete.
09:59
Well, the facttény of the matterügy is,
Nos, valójában
10:01
look at this personszemély in 1956,
nézzék meg ezt a személyt 1956-ban,
10:03
and this is when textingtextil doesn't existlétezik,
amikor még nem létezett az sms,
10:05
"I Love LucyLucy" is still on the airlevegő.
és még nem volt minden nap adás a TV-ben.
10:08
"ManySok do not know the alphabetábécé or multiplicationszorzás tableasztal,
"Sokan nem ismerik az ABC-t vagy a szorzótáblát,
10:09
cannotnem tud writeír grammaticallynyelvtanilag -- "
nem tudnak helyesen írni -- "
10:13
We'veMost már heardhallott that sortfajta of thing before,
Hallottunk már ilyet korábban,
10:14
not just in 1956. 1917, ConnecticutConnecticut schoolteachertanár.
nem csak 1956-ban. 1917, egy connecticuti tanár.
10:17
1917. This is the time when we all assumefeltételezni
1917. Erről az időről gondoljuk azt,
10:21
that everything somehowvalahogy in termsfeltételek of writingírás was perfecttökéletes
hogy az írás tekintetében minden tökéletes volt,
10:23
because the people on "DowntonDownton AbbeyAbbey" are articulatemegfogalmazni,
mert a szereplők a Downton Abbey-ben nagyon választékosan beszélnek,
10:27
or something like that.
vagy valami hasonló.
10:29
So, "From everyminden collegefőiskola in the countryország goesmegy up the crykiáltás,
"Minden egyetemről az ország minden részében hallani,
10:30
'Our freshmengólya can't spellhelyesírás, can't punctuatekihangsúlyoz.'"
a gólyák nem tudnak betűzni, nem ismerik az írásjeleket."
10:33
And so on. You can go even furthertovábbi back than this.
És így tovább. Visszább is mehetünk az időben.
10:36
It's the PresidentElnök of HarvardHarvard. It's 1871.
Ez a Harvard igazgatója 1871-ben.
10:38
There's no electricityelektromosság. People have threehárom namesnevek.
Nincs áram. Az embereknek három neve van.
10:41
"Badrossz spellinghelyesírás-ellenőrzés,
"Rossz helyesírás,
10:44
incorrectnesskizárással as well as inelegancepallérozatlan of expressionkifejezés in writingírás."
hibák társulnak a fogalmazás pongyolaságával."
10:46
And he's talkingbeszél about people who are otherwisemásképp
És olyan emberekről beszél, akik egyébként
10:50
well preparedelőkészített for collegefőiskola studiestanulmányok.
jól felkészültek az egyetemi tanulmányokra.
10:52
You can go even furthertovábbi back.
Még messzebbre visszamehetünk az időben.
10:54
1841, some long-lostrég elveszett superintendenttanfelügyelő of schoolsiskolákban is upsetszomorú
1841, egy rég elveszett iskolaigazgató zaklatott,
10:56
because of what he has for a long time "notedmegjegyezte with regretSajnálom
mert már régóta "szomorúan kell felhívnom a figyelmet
10:59
the almostmajdnem entireteljes neglectelhanyagolás of the originaleredeti" blahblabla blahblabla blahblabla blahblabla blahblabla.
a teljes elhanyagolására az eredeti" bla bla bla.
11:03
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterNevetés) --
Visszamehetünk egészen i.e. 63-ig, -- (Nevetés) --
11:06
and there's this poorszegény man who doesn't like the way
itt van ez a szegény ember, akinek nem tetszik,
11:11
people are speakingbeszélő LatinLatin.
ahogy az emberek latinul beszélnek.
11:14
As it happensmegtörténik, he was writingírás about what had becomeválik Frenchfrancia.
Valójában arról írt, ami később a francia nyelv lett.
11:15
And so, there are always — (LaughterNevetés) (ApplauseTaps) —
Tehát mindig vannak -- (Nevetés) (Taps) --
11:18
there are always people worryingaggasztó about these things
mindig vannak emberek, akik ezek miatt a dolgok miatt aggódnak,
11:25
and the planetbolygó somehowvalahogy seemsÚgy tűnik, to keep spinningfonás.
és a Föld valahogy mégis tovább forog.
11:27
And so, the way I'm thinkinggondolkodás of textingtextil these daysnapok is
Én úgy gondolok az sms-ezésre manapság,
11:30
that what we're seeinglátás is a wholeegész newúj way of writingírás
hogy amt látunk az egy teljesen új írásmód,
11:35
that youngfiatal people are developingfejlesztés,
amit a fiatalok fejlesztenek ki,
11:38
whichmelyik they're usinghasználva alongsidemellett theirazok ordinaryrendes writingírás skillsszakértelem,
amit a megszokott írásmódjuk mellett használnak,
11:40
and that meanseszközök that they're ableképes to do two things.
ami azt jelenti, hogy képesek két dolgot csinálni.
11:44
IncreasingNövekvő evidencebizonyíték is that beinglény bilingualkétnyelvű
Egyre nő a bizonyíték, hogy a kétnyelvűségnek
11:47
is cognitivelykognitív beneficialjótékony.
jótékony kognitív hatásai vannak.
11:50
That's alsois trueigaz of beinglény bidialectalbidialectal.
Ez a két-dialektusúságra is igaz.
11:52
That's certainlybiztosan trueigaz of beinglény bidialectalbidialectal in termsfeltételek of your writingírás.
És biztos igaz a két-dialektusúságra írásban.
11:54
And so textingtextil actuallytulajdonképpen is evidencebizonyíték of a balancingkiegyensúlyozó acttörvény
Az sms-ezés valójában bizonyíték az egyensúlyozásra,
11:57
that youngfiatal people are usinghasználva todayMa, not consciouslytudatosan, of coursetanfolyam,
amire a fiatalok ma képesek, nem tudatosan, természetesen,
12:02
but it's an expansionterjeszkedés of theirazok linguisticnyelvi repertoirerepertoár.
de ez egy kiszélesítése a nyelvi repertoárjuknak.
12:05
It's very simpleegyszerű.
Nagyon egyszerű.
12:09
If somebodyvalaki from 1973 lookednézett at
Ha valaki 1973-ból
12:10
what was on a dormitoryHálóterem messageüzenet boardtábla in 1993,
megnézné, mi volt egy koleszos üzenőfalon 1993-ban,
12:14
the slangszleng would have changedmegváltozott a little bitbit
a szleng kicsit változott volna
12:18
sincemivel the erakorszak of "Love StoryTörténet,"
a "Love Story" kora óta,
12:20
but they would understandmegért what was on that messageüzenet boardtábla.
de megértenék, hogy mi volt azon az üzenőfalon.
12:22
Take that personszemély from 1993 -- not that long agoezelőtt,
Vegyünk egy személyt 1993-ból -- ami nem volt olyan régen,
12:25
this is "BillBill and Ted'sTed's ExcellentKiváló AdventureKaland" -- those people.
ez "Bill és Ted zseniális kalandja" -- azok az emberek.
12:28
Take those people and they readolvas
Vegyük ezeket az embereket, és elolvasnak
12:31
a very typicaltipikus textszöveg writtenírott by a 20-year-old-éves todayMa.
egy tipikus sms-t, amit egy mai húszéves írt.
12:33
OftenGyakran they would have no ideaötlet what halffél of it meantjelentett
Gyakran a felét sem értenék,
12:36
because a wholeegész newúj languagenyelv has developedfejlett
mert egy teljesen új nyelv fejlődött ki
12:39
amongközött our youngfiatal people doing something as mundaneföldi
a fiataljaink körében, miközben valami olyan hétköznapi
12:43
as what it looksúgy néz ki, like to us when they're battingszemrebbenés around
dolgot csinálnak, ami nekünk úgy tűnik, hogy játszadoznak
12:45
on theirazok little deviceskészülékek.
a kis szerkentyűikkel.
12:48
So in closingzáró, if I could go into the futurejövő,
Befejezésként, ha a jövőbe utazhatnék,
12:49
if I could go into 2033,
ha 2033-ba utazhatnék,
12:53
the first thing I would askkérdez is whetherakár DavidDavid SimonSimon
az első dolog, amit megkérdeznék, hogy David Simon
12:57
had doneKész a sequelfolytatás to "The WireDrót." I would want to know.
csinált-e folytatást "A Drót"-nak. Tudni szeretném.
13:00
And — I really would askkérdez that —
És -- tényleg megkérdezném --
13:04
and then I'd want to know actuallytulajdonképpen what was going on on "DowntonDownton AbbeyAbbey."
aztán meg akarnám tudni, hogy mi folyik éppen a "Downton Abbey"-ben.
13:07
That'dHogy kíván be the secondmásodik thing.
Ez lenne a második dolog.
13:10
And then the thirdharmadik thing would be,
És a harmadik dolog az lenne,
13:12
please showelőadás me a sheafköteg of textsszövegek
hogy mutassanak nekem egy rakás sms-t,
13:14
writtenírott by 16-year-old-éves girlslányok,
amit 16 éves lányok írtak,
13:18
because I would want to know where this languagenyelv
mert tudni szeretném, hogy hová
13:19
had developedfejlett sincemivel our timesalkalommal,
fejlődött ez a nyelv a mi időnk óta,
13:22
and ideallyideálisan I would then sendelküld them back to you and me now
és ha lehet visszaküldeném önöknek és nekem ide,
13:24
so we could examinevizsgálata this linguisticnyelvi miraclecsoda
hogy megvizsgálhassuk ezt a nyelvészeti csodát,
13:28
happeningesemény right underalatt our nosesorrok.
ami a szemünk előtt történik.
13:30
Thank you very much.
Nagyon köszönöm.
13:32
(ApplauseTaps)
(Taps)
13:34
Thank you. (ApplauseTaps)
Köszönöm. (Taps)
13:39
Translated by Anna Patai
Reviewed by Patricia Vadasz

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com