English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

Джон МакВортер: СМС-ки вбивають мову. Жарт!!!

Filmed
Views 2,274,638

Чи насправді СМС-листування шкодить грамотності? Джон МакВортер доводить, що за СМС-повідомленнями криється значно більше цікавого і корисного з лінгвістичної та культурологічної точки зору.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

На СМС-повідомлення постійно скаржаться.
00:12
We always hear that texting is a scourge.
Панує думка, що написання СМС загрожує
00:15
The idea is that texting spells the decline and fall
значним зниженням рівня
грамотності або здатності писати
00:20
of any kind of serious literacy, or at least writing ability,
серед молоді Сполучених Штатів
00:23
among young people in the United States
і всього світу взагалі.
00:26
and now the whole world today.
Та справа в тому, що це неправда.
00:28
The fact of the matter is that it just isn't true,
Утім легше вважати, що все ж таки правда.
00:32
and it's easy to think that it is true,
Однак варто поглянути на проблему з іншого боку
00:34
but in order to see it in another way,
00:36
in order to see that actually texting is a miraculous thing,
і визнати написання СМС дивним явищем.
Не просто ефективним, а дійсно неймовірним явищем:
00:40
not just energetic, but a miraculous thing,
складним процесом,
00:43
a kind of emergent complexity
що розгортається саме цієї миті.
00:44
that we're seeing happening right now,
Нам потрібно відступити на крок
00:47
we have to pull the camera back for a bit
і поглянути на саму суть мови.
00:49
and look at what language really is,
Ми побачимо,
00:52
in which case, one thing that we see
00:55
is that texting is not writing at all.
що складання СМС не є письмом взагалі.
Що я маю на увазі?
00:59
What do I mean by that?
Коли ми розглядаємо мову,
01:01
Basically, if we think about language,
варто пам'ятати, що вона існує
приблизно 150 000 років;
01:04
language has existed for perhaps 150,000 years,
щонайменше 80 000 років.
01:07
at least 80,000 years,
Мова породила мовлення. Люди заговорили.
01:09
and what it arose as is speech. People talked.
01:14
That's what we're probably genetically specified for.
Можливо, ми генетично запрограмовані на це.
Найчастіше мовою ми говоримо.
01:17
That's how we use language most.
Письмо з'явилось набагато пізніше.
01:19
Writing is something that came along much later,
І як ми почули у попередній промові,
01:22
and as we saw in the last talk,
01:24
there's a little bit of controversy as to exactly when that happened,
між хронологією подій існує певна невідповідність.
01:27
but according to traditional estimates,
Проте згідно з традиційними оцінками,
01:29
if humanity had existed for 24 hours,
якщо уявити, ніби людство існує 24 години,
01:33
then writing only came along at about 11:07 p.m.
то письмо вперше з'явилось десь о 23:07.
Ось наскільки письмо нове для нас.
01:38
That's how much of a latterly thing writing is.
01:42
So first there's speech, and then writing comes along
Отже, спочатку було мовлення, а письмо -
це нещодавній винахід.
01:45
as a kind of artifice.
01:47
Now don't get me wrong, writing has certain advantages.
Зрозумійте мене правильно, письмо має певні переваги.
Коли ви пишете, а письмо - це свідомий процес,
01:51
When you write, because it's a conscious process,
ви можете проаналізувати написане,
01:53
because you can look backwards,
01:56
you can do things with language that are much less likely
ви також можете використовувати фрази,
01:58
if you're just talking.
які б ви ніколи не використали в усному мовленні.
02:01
For example, imagine a passage from Edward Gibbon's
Наприклад, уявіть уривок з
"Історії занепаду та загибелі
Римської імперії" Едварда Гіббона:
02:05
"The Decline and Fall of the Roman Empire:"
"Бій тривав понад дванадцять годин,
02:09
"The whole engagement lasted above twelve hours,
допоки поступовий відступ персів
не став схожим на безладну втечу,
02:12
till the graduate retreat of the Persians was changed
02:14
into a disorderly flight, of which the shameful example
ганебним прикладом для наслідування
02:17
was given by the principal leaders and the Surenas himself."
стала втеча головнокомандувачів та самого Суренаса".
Дуже гарно, але погодьтесь, так ніхто не говорить.
02:20
That's beautiful, but let's face it, nobody talks that way.
Принаймні не робіть так, якщо хочете колись
02:24
Or at least, they shouldn't if they're interested
продовжити свій рід. Так --
02:28
in reproducing. That --
02:31
(Laughter)
(Сміх)
--зазвичай ніхто не говорить.
02:33
is not the way any human being speaks casually.
Розмовна мова значно відрізняється.
02:36
Casual speech is something quite different.
Мовознавці довели,
02:39
Linguists have actually shown
що коли ми вільно говоримо,
02:41
that when we're speaking casually in an unmonitored way,
02:43
we tend to speak in word packets of maybe
то, як правило, розмовляємо блоками
по 7-10 слів.
02:46
seven to 10 words.
02:48
You'll notice this if you ever have occasion to record
Ви помітите це, якщо запишете на плівку
свою розмову чи розмову групи людей.
02:51
yourself or a group of people talking.
02:54
That's what speech is like.
Саме так виглядає мовлення.
02:55
Speech is much looser. It's much more telegraphic.
Мовлення набагато вільніше, набагато швидше,
більш поверхове, і цим значно відрізняється від письма.
02:59
It's much less reflective -- very different from writing.
03:03
So we naturally tend to think, because we see language
Ми так часто бачимо тексти,
що вважаємо, ніби це і є мова.
03:06
written so often, that that's what language is,
Але насправді мова - це мовлення. Два різних явища.
03:08
but actually what language is, is speech. They are two things.
03:12
Now of course, as history has gone by,
Звичайно, з плином історії
з'являлись певні протиріччя
03:16
it's been natural for there to be a certain amount of bleed
03:18
between speech and writing.
між усним мовленням та письмом.
Так, наприклад, дуже давно,
03:21
So, for example, in a distant era now,
виступаючи з промовою, було прийнято говорити так,
03:26
it was common when one gave a speech
03:29
to basically talk like writing.
ніби книжку читаєш.
03:32
So I mean the kind of speech that you see someone giving
Я маю на увазі промови, як у старих фільмах,
03:34
in an old movie where they clear their throat, and they go,
у яких герої покашлюють:
03:37
"Ahem, ladies and gentlemen," and then they speak
"Кхм, леді та джентельмени", і тільки потім починають говорити,
03:39
in a certain way which has nothing to do with casual speech.
дотримуючись стилю, який не має
нічого спільного з розмовною мовою.
03:43
It's formal. It uses long sentences like this Gibbon one.
Дуже формальний. Йому притаманні
довгі речення, як у Гіббона.
03:46
It's basically talking like you write, and so, for example,
Фактично, ви говорите так, як пишете.
Такою ми сьогодні уявляємо мову Лінкольна
03:50
we're thinking so much these days about Lincoln
завдяки подібним фільмам.
03:52
because of the movie.
І Геттісбурзька промова не була ключовою подією.
03:55
The Gettysburg Address was not the main meal of that event.
За дві години до того Едвард Еверетт виступав
03:58
For two hours before that, Edward Everett spoke
з темою, яка, чесно кажучи,
не може зацікавити нас зараз,
04:02
on a topic that, frankly, cannot engage us today
04:05
and barely did then.
і мало кого цікавила в ті часи.
04:06
The point of it was to listen to him
Основним завданням було слухати,
04:09
speaking like writing.
як він говорить книжним стилем.
04:10
Ordinary people stood and listened to that for two hours.
Звичайні люди стояли і слухали цілих дві години.
04:13
It was perfectly natural.
Промова була абсолютно природною.
04:14
That's what people did then, speaking like writing.
У ті часи було прийнято говорити так, ніби писати.
Ну а якщо ви можете говорити так, ніби пишете,
04:17
Well, if you can speak like writing,
04:19
then logically it follows that you might want to also
було б логічно припустити,
що ви захочете писати, як говорите.
04:23
sometimes write like you speak.
Проблема полягала в тому,
04:26
The problem was just that in the material,
04:28
mechanical sense, that was harder back in the day
що тоді це було складніше зробити
через відсутність відповідних матеріалів.
04:31
for the simple reason that materials don't lend themselves to it.
Рукою зі швидкістю мови писати неможливо,
04:34
It's almost impossible to do that with your hand
04:37
except in shorthand, and then communication is limited.
хоч для цього і є скоропис,
але ж він обмежує спілкування.
На друкарській машинці це зробити складно,
04:40
On a manual typewriter it was very difficult,
04:42
and even when we had electric typewriters,
і навіть з появою електричних друкарських машинок,
а згодом і комп'ютерів, незмінним залишається одне:
04:45
or then computer keyboards, the fact is
04:47
that even if you can type easily enough to keep up
навіть якщо ви легко набираєте текст
04:49
with the pace of speech, more or less, you have to have
зі швідкістю мовлення, вам все ще
04:52
somebody who can receive your message quickly.
потрібен хтось, хто може
швидко отримати повідомлення.
04:54
Once you have things in your pocket that can receive that message,
Як тільки у вашій кишені з'являється прилад,
здатний приймати такі повідомлення,
04:58
then you have the conditions that allow
з'являються умови,
в яких можна писати розмовним стилем.
05:00
that we can write like we speak.
05:04
And that's where texting comes in.
І ось виникають СМС.
Тексти не мають чіткої структури.
05:07
And so, texting is very loose in its structure.
Усі нехтують використанням
великих літер та розділових знаків.
05:11
No one thinks about capital letters or punctuation when one texts,
Та чи думаєте ви про них під час розмови?
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
Ні. Тому навіщо думати про це, складаючи СМС?
05:17
No, and so therefore why would you when you were texting?
СМС-повідомлення, навіть попри існування
05:21
What texting is, despite the fact that it involves
05:24
the brute mechanics of something that we call writing,
жорстких вимог письма,
насправді є "запальцованим" мовленням.
05:27
is fingered speech. That's what texting is.
Тепер можна писати так, як говориш.
05:30
Now we can write the way we talk.
Цікавий факт. Проте все ще
05:34
And it's a very interesting thing, but nevertheless
05:36
easy to think that still it represents some sort of decline.
легше вважати, що відбувається занепад.
05:41
We see this general bagginess of the structure,
Ми бачимо недосконалість структури,
нехтування правилами, які вивчили ще в школі,
05:45
the lack of concern with rules and the way that we're used to
05:48
learning on the blackboard, and so we think
і тому вважаємо,
05:50
that something has gone wrong.
що мова йде не тим шляхом.
05:53
It's a very natural sense.
Це дуже природна реакція.
Та насправді
05:56
But the fact of the matter is that what is going on
ми спостерігаємо народження складного явища.
06:00
is a kind of emergent complexity.
Ми бажаємо зрозуміти природу
"запальцованого" мовлення.
06:04
That's what we're seeing in this fingered speech.
06:07
And in order to understand it, what we want to see
І щоб це зробити, ми хочемо знати,
яким шляхом піде нова мова.
06:10
is the way, in this new kind of language,
06:15
there is new structure coming up.
Формується нова структура.
Наприклад, у СМС використовується відоме всім
06:18
And so, for example, there is in texting a convention,
скорочення LOL.
06:24
which is LOL.
Ми сприймаємо його як нестримний сміх
06:27
Now LOL, we generally think of
06:29
as meaning "laughing out loud."
- "laughing out loud".
Теоретично так воно і є,
06:32
And of course, theoretically, it does,
06:34
and if you look at older texts, then people used it
бо якщо поглянути на старіші СМС,
таке значення воно і передавало.
06:37
to actually indicate laughing out loud.
06:39
But if you text now, or if you are someone who
Та у сучасних СМС, якщо ви знайомі
06:43
is aware of the substrate of texting the way it's become,
зі змінами у термінології повідомлень,
бачимо, що LOL
06:47
you'll notice that LOL
більше не означає нестримний сміх.
06:48
does not mean laughing out loud anymore.
З'явилися ледь вловимі відтінки інших значень.
06:51
It's evolved into something that is much subtler.
06:54
This is an actual text that was done
Ось реальне листування,
яке нещодавно надіслала мені
06:58
by a non-male person of about 20 years old
двадцятирічна дівчина.
07:02
not too long ago.
"Дрч, кльовий шрифт".
07:03
"I love the font you're using, btw."
Джулі: "лол дяк джимейл зависає"
07:06
Julie: "lol thanks gmail is being slow right now"
От подумайте, нічого ж смішного.
07:10
Now if you think about it, that's not funny.
Ніхто не сміється. (Сміх)
07:12
No one's laughing. (Laughter)
07:15
And yet, there it is, so you assume
Проте ось ці літери, то ж ви думаєте,
07:16
there's been some kind of hiccup.
може там щось кумедне трапилось.
07:18
Then Susan says "lol, I know,"
Сюзан відповідає: "лол, знаю",
07:20
again more guffawing than we're used to
сміючись більше, ніж треба,
07:22
when you're talking about these inconveniences.
обговорюючи подібні технічні складнощі.
Джулі пише: "Щойно надіслала тобі мейл".
07:25
So Julie says, "I just sent you an email."
Сюзан: "лол, бачу".
07:28
Susan: "lol, I see it."
Веселушки - ось, що LOL значить.
07:30
Very funny people, if that's what LOL means.
Джулі пише: "То як справи?"
07:33
This Julie says, "So what's up?"
Сюзан: "лол, домашка на 10 сторінок".
07:35
Susan: "lol, I have to write a 10 page paper."
07:38
She's not amused. Let's think about it.
Їй зовсім не весело. Тільки подумайте.
LOL має чітке призначення.
07:40
LOL is being used in a very particular way.
Це символ співучасті та моральної підтримки.
07:43
It's a marker of empathy. It's a marker of accommodation.
Лінгвісти називають це прагматичними частками.
07:47
We linguists call things like that pragmatic particles.
Будь-яка розмовна мова обов'язково їх має.
07:50
Any spoken language that's used by real people has them.
Якщо ви знаєте японську,
07:54
If you happen to speak Japanese, think about
пригадайте як часто "ne"
вживається наприкінці речення.
07:55
that little word "ne" that you use at the end of a lot of sentences.
Послухайте, як говорить афро-американська молодь.
07:59
If you listen to the way black youth today speak,
Зверніть увагу на використання "yo".
08:01
think about the use of the word "yo."
Дисертації писати можна.
08:03
Whole dissertations could be written about it,
Напевно, їх уже пишуть.
08:05
and probably are being written about it.
LOL поступово перетворився на прагматичну частку.
08:07
A pragmatic particle, that's what LOL has gradually become.
Став методом спілкування звичайних людей.
08:11
It's a way of using the language between actual people.
Інший приклад: коса риска - слеш.
08:15
Another example is "slash."
Слеш можна використовувати звичним методом.
08:18
Now, we can use slash in the way that we're used to,
Як у "Ми влаштовуємо вечірку/корпоратив",
08:21
along the lines of, "We're going to have
08:23
a party-slash-networking session."
08:26
That's kind of like what we're at.
згідно з правилами.
08:28
Slash is used in a very different way
Зовсім інакше проставляє риски
сьгодні молодь у СМС.
08:32
in texting among young people today.
Так вони позначають зміну теми.
08:35
It's used to change the scene.
08:37
So for example, this Sally person says,
Наприклад, Салі пише:
"Шукаю, з ким гульнути".
08:40
"So I need to find people to chill with"
08:41
and Jake says, "Haha" --
А Джейк відповідає: "Хаха".
Про "хаха" теж можна писати дисертації,
але зараз не про це.
08:43
you could write a dissertation about "Haha" too, but we don't have time for that —
"Хаха то ти сама ідеш? Чому?"
08:46
"Haha so you're going by yourself? Why?"
Салі: "Літня програма у Нью-Йорку".
08:48
Sally: "For this summer program at NYU."
08:51
Jake: "Haha. Slash I'm watching this video with suns players
Джейк: "Хаха. Слеш дивлюсь відео, де гравці Санз стріляють, примруживши одне око".
08:54
trying to shoot with one eye."
08:56
The slash is interesting.
Нас цікавить "слеш".
08:57
I don't really even know what Jake is talking about after that,
Я не дуже розумію, що Джейк каже після нього,
09:00
but you notice that he's changing the topic.
та ви помітили (сміх), як він змінив тему.
Це так прозаїчно.
09:05
Now that seems kind of mundane,
Але подумайте, що під час мовлення,
09:07
but think about how in real life,
09:08
if we're having a conversation and we want to change the topic,
коли ми хочему змінити тему,
09:11
there are ways of doing it gracefully.
ми робимо це поступово,
09:12
You don't just zip right into it.
а не перескакуємо.
09:14
You'll pat your thighs and look wistfully off into the distance,
Ми відводимо очі і замріяно дивимось у далечінь.
Або говоримо щось на кшталт:
"Хм, одразу пригадується..."
09:18
or you'll say something like, "Hmm, makes you think --"
Навіть, якщо і не пригадується. Але ж --
09:22
when it really didn't, but what you're really --
09:25
(Laughter) —
(Сміх)
Але ж насправді таким чином
ви намагались змінити тему.
09:27
what you're really trying to do is change the topic.
09:30
You can't do that while you're texting,
На письмі так не зробиш.
Тому розвиваються відповідні до середовища механізми.
09:31
and so ways are developing of doing it within this medium.
09:35
All spoken languages have what a linguist calls
Будь-яка розмовна мова містить так званий
09:37
a new information marker -- or two, or three.
маркер нової інформації. Може, їх два чи три.
СМС-спілкування розвинуло
такий маркер у формі слешу.
09:41
Texting has developed one from this slash.
Отже, у нас тепер є повна обойма нових конструкцій,
09:45
So we have a whole battery of new constructions
що й далі розвиваються.
09:48
that are developing, and yet it's easy to think,
І все ж простіше думати,
09:51
well, something is still wrong.
ніби щось тут не так.
Відсутня хоч якась структура.
09:53
There's a lack of structure of some sort.
09:57
It's not as sophisticated
Текст не настільки витончений,
09:59
as the language of The Wall Street Journal.
як статті у «Волл-стріт джорнел».
Однак погляньте,
10:01
Well, the fact of the matter is,
що пишуть у 1956 році,
10:03
look at this person in 1956,
коли СМС взагалі не існувало,
10:05
and this is when texting doesn't exist,
10:08
"I Love Lucy" is still on the air.
а по радіо крутили "I love Lucy".
10:09
"Many do not know the alphabet or multiplication table,
"Багато людей не знають абетки
і таблиці множення,
10:13
cannot write grammatically -- "
пишуть з помилками[...]"
10:14
We've heard that sort of thing before,
Ми це вже проходили.
І не тільки у 1956, але і у 1917.
10:17
not just in 1956. 1917, Connecticut schoolteacher.
Вчитель з Коннектикуту.
1917 рік! Ми вважаємо, що в цей час
10:21
1917. This is the time when we all assume
письмова мова була бездоганною,
10:23
that everything somehow in terms of writing was perfect
10:27
because the people on "Downton Abbey" are articulate,
бо герої "Абатства Даунтон" гарно говорять.
10:29
or something like that.
10:30
So, "From every college in the country goes up the cry,
"З кожного коледжу країни чутно:
10:33
'Our freshmen can't spell, can't punctuate.'"
"Новачки плутають літери та розділові знаки".
10:36
And so on. You can go even further back than this.
Ідемо далі.
Президент Гарварду у 1871 році.
10:38
It's the President of Harvard. It's 1871.
10:41
There's no electricity. People have three names.
Не існує електропостачання, а у людей по три імені.
"Жахливе написання (Сміх),
10:44
"Bad spelling,
10:46
incorrectness as well as inelegance of expression in writing."
помилки та невитонченість письмової мови [...]"
Він говорить про людей, готових йти до вищої школи.
10:50
And he's talking about people who are otherwise
10:52
well prepared for college studies.
10:54
You can go even further back.
І ще далі.
1841 рік. Усіма забутий директор школи засмучений,
10:56
1841, some long-lost superintendent of schools is upset
бо "вже давно із сумом помічає повне заперечення
10:59
because of what he has for a long time "noted with regret
11:03
the almost entire neglect of the original" blah blah blah blah blah.
канонів мистецтва бла-бла-бла..."
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (Laughter) --
І навіть ще далі -- (Сміх) -- у 63 році н.е.
Якомусь чолов'язі не подобається,
11:11
and there's this poor man who doesn't like the way
11:14
people are speaking Latin.
як люди розмовляють латинською.
11:15
As it happens, he was writing about what had become French.
Це він про мову, яка згодом стане французькою.
Отже, завжди -- (Сміх та оплески)--
11:18
And so, there are always — (Laughter) (Applause) —
-- завжди когось подібні явища турбують.
11:25
there are always people worrying about these things
Але життя не зупиняється.
11:27
and the planet somehow seems to keep spinning.
Тому я розглядаю СМС
11:30
And so, the way I'm thinking of texting these days is
як принципово новий стиль письма,
11:35
that what we're seeing is a whole new way of writing
що його розробила молодь,
11:38
that young people are developing,
11:40
which they're using alongside their ordinary writing skills,
яка використовує його поряд із літературним.
11:44
and that means that they're able to do two things.
Тобто вони можуть робити одразу дві речі.
11:47
Increasing evidence is that being bilingual
Про це свідчить двомовність,
11:50
is cognitively beneficial.
бо вона розширює можливості навчання.
11:52
That's also true of being bidialectal.
Так само, як і володіння діалектами.
11:54
That's certainly true of being bidialectal in terms of your writing.
Так само, як і володіння письмовими діалектами.
11:57
And so texting actually is evidence of a balancing act
Тому СМС є доказом існування балансу,
яким підсвідомо користується молодь.
12:02
that young people are using today, not consciously, of course,
Вони розширюють мовленнєві можливості.
12:05
but it's an expansion of their linguistic repertoire.
Усе просто.
12:09
It's very simple.
Якщо хтось з 1973 погляне
12:10
If somebody from 1973 looked at
на дошку оголошень у гуртожитку в 1993,
12:14
what was on a dormitory message board in 1993,
то помітить, що сленг трохи змінився
12:18
the slang would have changed a little bit
12:20
since the era of "Love Story,"
з часів "Love Story",
та все одно оголошення буде зрозумілим.
12:22
but they would understand what was on that message board.
Тепер беремо людину з 1993, а це не так давно,
12:25
Take that person from 1993 -- not that long ago,
12:28
this is "Bill and Ted's Excellent Adventure" -- those people.
на екранах "Неймовірні пригоди Білла і Теда",
і просимо прочитати типове повідомлення
сучасної двадцятирічної дівчини.
12:31
Take those people and they read
12:33
a very typical text written by a 20-year-old today.
12:36
Often they would have no idea what half of it meant
Вони напевно і половини не зрозуміють.
12:39
because a whole new language has developed
Бо молодь розробила абсолютно нову мову
і користується нею повсякденно,
12:43
among our young people doing something as mundane
12:45
as what it looks like to us when they're batting around
постійно натискаючи кнопки своїх мобільних.
12:48
on their little devices.
Отже, висновки.
12:49
So in closing, if I could go into the future,
Якби я потрапив у майбутнє,
12:53
if I could go into 2033,
скажімо у 2033,
по-перше, я б спитав,
12:57
the first thing I would ask is whether David Simon
чи написав Девід Саймон продовження "Дротів".
13:00
had done a sequel to "The Wire." I would want to know.
(Сміх) Я б насправді спитав.
13:04
And — I really would ask that —
13:07
and then I'd want to know actually what was going on on "Downton Abbey."
Потім захотів би дізнатися,
що буде далі в "Абатстві Даунтон".
13:10
That'd be the second thing.
Це по-друге.
А по-третє, попросив би показати мені
13:12
And then the third thing would be,
13:14
please show me a sheaf of texts
декілька СМС-повідомлень,
13:18
written by 16-year-old girls,
написаних шістнадцятирічними дівчатами.
13:19
because I would want to know where this language
Бо я хочу знати,
як розвинулась нова мова від наших днів.
13:22
had developed since our times,
Найкраще було б відправити ці повідомлення у наш час
13:24
and ideally I would then send them back to you and me now
для досліджень лінгвістичного дива,
13:28
so we could examine this linguistic miracle
яке живе поруч із нами.
13:30
happening right under our noses.
Щиро дякую.
13:32
Thank you very much.
(Оплески)
13:34
(Applause)
Дякую. (Оплески)
13:39
Thank you. (Applause)
Translated by Vita Kuzina
Reviewed by Julia Halamay

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com