English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

John McWhorter: Txtng is killing language. JK!!!

Джон МакВортер: СМС-ки вбивають мову. Жарт!!!

Filmed:
2,527,500 views

Чи насправді СМС-листування шкодить грамотності? Джон МакВортер доводить, що за СМС-повідомленнями криється значно більше цікавого і корисного з лінгвістичної та культурологічної точки зору.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

На СМС-повідомлення постійно скаржаться.
00:12
We always hearпочуй that textingтекстові повідомлення is a scourgeлихо.
Панує думка, що написання СМС загрожує
00:15
The ideaідея is that textingтекстові повідомлення spellsзаклинання the declineзанепаду and fallпадати
значним зниженням рівня
грамотності або здатності писати
00:20
of any kindдоброзичливий of seriousсерйозно literacyграмотність, or at leastнайменше writingписати abilityздібності,
серед молоді Сполучених Штатів
00:23
amongсеред youngмолодий people in the UnitedЮнайтед StatesШтати
і всього світу взагалі.
00:26
and now the wholeцілий worldсвіт todayсьогодні.
Та справа в тому, що це неправда.
00:28
The factфакт of the matterматерія is that it just isn't trueправда,
Утім легше вважати, що все ж таки правда.
00:32
and it's easyлегко to think that it is trueправда,
Однак варто поглянути на проблему з іншого боку
00:34
but in orderзамовлення to see it in anotherінший way,
00:36
in orderзамовлення to see that actuallyнасправді textingтекстові повідомлення is a miraculousчудодійний thing,
і визнати написання СМС дивним явищем.
Не просто ефективним, а дійсно неймовірним явищем:
00:40
not just energeticенергійний, but a miraculousчудодійний thing,
складним процесом,
00:43
a kindдоброзичливий of emergentвиникають complexityскладність
що розгортається саме цієї миті.
00:44
that we're seeingбачачи happeningвідбувається right now,
Нам потрібно відступити на крок
00:47
we have to pullтягнути the cameraкамера back for a bitбіт
і поглянути на саму суть мови.
00:49
and look at what languageмова really is,
Ми побачимо,
00:52
in whichкотрий caseсправа, one thing that we see
00:55
is that textingтекстові повідомлення is not writingписати at all.
що складання СМС не є письмом взагалі.
Що я маю на увазі?
00:59
What do I mean by that?
Коли ми розглядаємо мову,
01:01
BasicallyВ основному, if we think about languageмова,
варто пам'ятати, що вона існує
приблизно 150 000 років;
01:04
languageмова has existedіснував for perhapsможе бути 150,000 yearsроків,
щонайменше 80 000 років.
01:07
at leastнайменше 80,000 yearsроків,
Мова породила мовлення. Люди заговорили.
01:09
and what it aroseвиникла as is speechмова. People talkedговорив.
01:14
That's what we're probablyймовірно geneticallyгенетично specifiedвказано for.
Можливо, ми генетично запрограмовані на це.
Найчастіше мовою ми говоримо.
01:17
That's how we use languageмова mostнайбільше.
Письмо з'явилось набагато пізніше.
01:19
WritingПисьмовій формі is something that cameприйшов alongразом much laterпізніше,
І як ми почули у попередній промові,
01:22
and as we saw in the last talk,
01:24
there's a little bitбіт of controversyполеміка as to exactlyточно when that happenedсталося,
між хронологією подій існує певна невідповідність.
01:27
but accordingвідповідно to traditionalтрадиційний estimatesпідрахунки,
Проте згідно з традиційними оцінками,
01:29
if humanityлюдство had existedіснував for 24 hoursгодин,
якщо уявити, ніби людство існує 24 години,
01:33
then writingписати only cameприйшов alongразом at about 11:07 p.m.
то письмо вперше з'явилось десь о 23:07.
Ось наскільки письмо нове для нас.
01:38
That's how much of a latterlyінфрачервоному thing writingписати is.
01:42
So first there's speechмова, and then writingписати comesприходить alongразом
Отже, спочатку було мовлення, а письмо -
це нещодавній винахід.
01:45
as a kindдоброзичливий of artificeштучності.
01:47
Now don't get me wrongнеправильно, writingписати has certainпевний advantagesпереваги.
Зрозумійте мене правильно, письмо має певні переваги.
Коли ви пишете, а письмо - це свідомий процес,
01:51
When you writeписати, because it's a consciousсвідомий processпроцес,
ви можете проаналізувати написане,
01:53
because you can look backwardsназад,
01:56
you can do things with languageмова that are much lessменше likelyшвидше за все
ви також можете використовувати фрази,
01:58
if you're just talkingговорити.
які б ви ніколи не використали в усному мовленні.
02:01
For exampleприклад, imagineуявіть собі a passageпрохід from EdwardЕдвард Gibbon'sВ Гібон
Наприклад, уявіть уривок з
"Історії занепаду та загибелі
Римської імперії" Едварда Гіббона:
02:05
"The DeclineЗниження and FallПадіння of the RomanРоман EmpireІмперія:"
"Бій тривав понад дванадцять годин,
02:09
"The wholeцілий engagementвзаємодія lastedтривав aboveвище twelveдванадцять hoursгодин,
допоки поступовий відступ персів
не став схожим на безладну втечу,
02:12
tillдо the graduateвипускник retreatвідступ of the PersiansПерси was changedзмінився
02:14
into a disorderlyбезладно flightполіт, of whichкотрий the shamefulганебне exampleприклад
ганебним прикладом для наслідування
02:17
was givenдано by the principalОсновний leadersлідери and the SurenasSurenas himselfсам."
стала втеча головнокомандувачів та самого Суренаса".
Дуже гарно, але погодьтесь, так ніхто не говорить.
02:20
That's beautifulгарний, but let's faceобличчя it, nobodyніхто talksпереговори that way.
Принаймні не робіть так, якщо хочете колись
02:24
Or at leastнайменше, they shouldn'tне слід if they're interestedзацікавлений
продовжити свій рід. Так --
02:28
in reproducingвідтворення. That --
02:31
(LaughterСміх)
(Сміх)
--зазвичай ніхто не говорить.
02:33
is not the way any humanлюдина beingбуття speaksговорить casuallyвипадково.
Розмовна мова значно відрізняється.
02:36
CasualВипадкові speechмова is something quiteцілком differentінший.
Мовознавці довели,
02:39
LinguistsЛінгвісти have actuallyнасправді shownпоказано
що коли ми вільно говоримо,
02:41
that when we're speakingкажучи casuallyвипадково in an unmonitoredнеконтрольований way,
02:43
we tendсхильні to speakговорити in wordслово packetsпакети of maybe
то, як правило, розмовляємо блоками
по 7-10 слів.
02:46
sevenсеми to 10 wordsслова.
02:48
You'llВи будете noticeпомітити this if you ever have occasionпривід to recordзапис
Ви помітите це, якщо запишете на плівку
свою розмову чи розмову групи людей.
02:51
yourselfсамі or a groupгрупа of people talkingговорити.
02:54
That's what speechмова is like.
Саме так виглядає мовлення.
02:55
SpeechМовлення is much looserслабшим. It's much more telegraphicтелеграфний.
Мовлення набагато вільніше, набагато швидше,
більш поверхове, і цим значно відрізняється від письма.
02:59
It's much lessменше reflectiveрефлексивний -- very differentінший from writingписати.
03:03
So we naturallyприродно tendсхильні to think, because we see languageмова
Ми так часто бачимо тексти,
що вважаємо, ніби це і є мова.
03:06
writtenнаписано so oftenчасто, that that's what languageмова is,
Але насправді мова - це мовлення. Два різних явища.
03:08
but actuallyнасправді what languageмова is, is speechмова. They are two things.
03:12
Now of courseзвичайно, as historyісторія has goneпішов by,
Звичайно, з плином історії
з'являлись певні протиріччя
03:16
it's been naturalприродний for there to be a certainпевний amountсума of bleedдообрізний формат
03:18
betweenміж speechмова and writingписати.
між усним мовленням та письмом.
Так, наприклад, дуже давно,
03:21
So, for exampleприклад, in a distantдалекий eraепоха now,
виступаючи з промовою, було прийнято говорити так,
03:26
it was commonзагальний when one gaveдав a speechмова
03:29
to basicallyв основному talk like writingписати.
ніби книжку читаєш.
03:32
So I mean the kindдоброзичливий of speechмова that you see someoneхтось givingдавати
Я маю на увазі промови, як у старих фільмах,
03:34
in an oldстарий movieфільм where they clearясно theirїх throatгорло, and they go,
у яких герої покашлюють:
03:37
"AhemГМ, ladiesжінки and gentlemenджентльмени," and then they speakговорити
"Кхм, леді та джентельмени", і тільки потім починають говорити,
03:39
in a certainпевний way whichкотрий has nothing to do with casualвипадковий speechмова.
дотримуючись стилю, який не має
нічого спільного з розмовною мовою.
03:43
It's formalформальний. It usesвикористовує long sentencesречення like this GibbonГібон one.
Дуже формальний. Йому притаманні
довгі речення, як у Гіббона.
03:46
It's basicallyв основному talkingговорити like you writeписати, and so, for exampleприклад,
Фактично, ви говорите так, як пишете.
Такою ми сьогодні уявляємо мову Лінкольна
03:50
we're thinkingмислення so much these daysдні about LincolnЛінкольн
завдяки подібним фільмам.
03:52
because of the movieфільм.
І Геттісбурзька промова не була ключовою подією.
03:55
The GettysburgГеттісберге AddressАдреса was not the mainосновний mealїжа of that eventподія.
За дві години до того Едвард Еверетт виступав
03:58
For two hoursгодин before that, EdwardЕдвард EverettЕверетт spokeговорив
з темою, яка, чесно кажучи,
не може зацікавити нас зараз,
04:02
on a topicтема that, franklyчесно кажучи, cannotне можу engageзайматися us todayсьогодні
04:05
and barelyледь did then.
і мало кого цікавила в ті часи.
04:06
The pointточка of it was to listen to him
Основним завданням було слухати,
04:09
speakingкажучи like writingписати.
як він говорить книжним стилем.
04:10
OrdinaryЗвичайний people stoodстояв and listenedслухав to that for two hoursгодин.
Звичайні люди стояли і слухали цілих дві години.
04:13
It was perfectlyчудово naturalприродний.
Промова була абсолютно природною.
04:14
That's what people did then, speakingкажучи like writingписати.
У ті часи було прийнято говорити так, ніби писати.
Ну а якщо ви можете говорити так, ніби пишете,
04:17
Well, if you can speakговорити like writingписати,
04:19
then logicallyлогічно it followsслідує that you mightможе want to alsoтакож
було б логічно припустити,
що ви захочете писати, як говорите.
04:23
sometimesіноді writeписати like you speakговорити.
Проблема полягала в тому,
04:26
The problemпроблема was just that in the materialматеріал,
04:28
mechanicalмеханічний senseсенс, that was harderважче back in the day
що тоді це було складніше зробити
через відсутність відповідних матеріалів.
04:31
for the simpleпростий reasonпричина that materialsматеріали don't lendборг themselvesсамі to it.
Рукою зі швидкістю мови писати неможливо,
04:34
It's almostмайже impossibleнеможливо to do that with your handрука
04:37
exceptокрім in shorthandскорочення, and then communicationспілкування is limitedобмежений.
хоч для цього і є скоропис,
але ж він обмежує спілкування.
На друкарській машинці це зробити складно,
04:40
On a manualкерівництво typewriterпишуча машинка it was very difficultважко,
04:42
and even when we had electricелектричний typewritersдрукарських машинок,
і навіть з появою електричних друкарських машинок,
а згодом і комп'ютерів, незмінним залишається одне:
04:45
or then computerкомп'ютер keyboardsклавішні, the factфакт is
04:47
that even if you can typeтип easilyлегко enoughдостатньо to keep up
навіть якщо ви легко набираєте текст
04:49
with the paceтемп of speechмова, more or lessменше, you have to have
зі швідкістю мовлення, вам все ще
04:52
somebodyхтось who can receiveотримувати your messageповідомлення quicklyшвидко.
потрібен хтось, хто може
швидко отримати повідомлення.
04:54
OnceОдного разу you have things in your pocketкишеня that can receiveотримувати that messageповідомлення,
Як тільки у вашій кишені з'являється прилад,
здатний приймати такі повідомлення,
04:58
then you have the conditionsумови that allowдозволити
з'являються умови,
в яких можна писати розмовним стилем.
05:00
that we can writeписати like we speakговорити.
05:04
And that's where textingтекстові повідомлення comesприходить in.
І ось виникають СМС.
Тексти не мають чіткої структури.
05:07
And so, textingтекстові повідомлення is very looseвільні in its structureструктура.
Усі нехтують використанням
великих літер та розділових знаків.
05:11
No one thinksдумає about capitalкапітал lettersлисти or punctuationрозділові знаки when one textsтексти,
Та чи думаєте ви про них під час розмови?
05:15
but then again, do you think about those things when you talk?
Ні. Тому навіщо думати про це, складаючи СМС?
05:17
No, and so thereforeотже why would you when you were textingтекстові повідомлення?
СМС-повідомлення, навіть попри існування
05:21
What textingтекстові повідомлення is, despiteне дивлячись the factфакт that it involvesвключає
05:24
the bruteгрубий mechanicsмеханіка of something that we call writingписати,
жорстких вимог письма,
насправді є "запальцованим" мовленням.
05:27
is fingeredпальцями speechмова. That's what textingтекстові повідомлення is.
Тепер можна писати так, як говориш.
05:30
Now we can writeписати the way we talk.
Цікавий факт. Проте все ще
05:34
And it's a very interestingцікаво thing, but neverthelessтим не менш
05:36
easyлегко to think that still it representsрепрезентує some sortсортувати of declineзанепаду.
легше вважати, що відбувається занепад.
05:41
We see this generalзагальний bagginessмішкуватого of the structureструктура,
Ми бачимо недосконалість структури,
нехтування правилами, які вивчили ще в школі,
05:45
the lackбрак of concernстурбованість with rulesправил and the way that we're used to
05:48
learningнавчання on the blackboardдошці, and so we think
і тому вважаємо,
05:50
that something has goneпішов wrongнеправильно.
що мова йде не тим шляхом.
05:53
It's a very naturalприродний senseсенс.
Це дуже природна реакція.
Та насправді
05:56
But the factфакт of the matterматерія is that what is going on
ми спостерігаємо народження складного явища.
06:00
is a kindдоброзичливий of emergentвиникають complexityскладність.
Ми бажаємо зрозуміти природу
"запальцованого" мовлення.
06:04
That's what we're seeingбачачи in this fingeredпальцями speechмова.
06:07
And in orderзамовлення to understandзрозуміти it, what we want to see
І щоб це зробити, ми хочемо знати,
яким шляхом піде нова мова.
06:10
is the way, in this newновий kindдоброзичливий of languageмова,
06:15
there is newновий structureструктура comingприходить up.
Формується нова структура.
Наприклад, у СМС використовується відоме всім
06:18
And so, for exampleприклад, there is in textingтекстові повідомлення a conventionконвенція,
скорочення LOL.
06:24
whichкотрий is LOLПомираю від сміху.
Ми сприймаємо його як нестримний сміх
06:27
Now LOLПомираю від сміху, we generallyвзагалі think of
06:29
as meaningсенс "laughingсміється out loudгучний."
- "laughing out loud".
Теоретично так воно і є,
06:32
And of courseзвичайно, theoreticallyтеоретично, it does,
06:34
and if you look at olderстарше textsтексти, then people used it
бо якщо поглянути на старіші СМС,
таке значення воно і передавало.
06:37
to actuallyнасправді indicateвкажіть laughingсміється out loudгучний.
06:39
But if you textтекст now, or if you are someoneхтось who
Та у сучасних СМС, якщо ви знайомі
06:43
is awareусвідомлювати of the substrateсубстрат of textingтекстові повідомлення the way it's becomeстати,
зі змінами у термінології повідомлень,
бачимо, що LOL
06:47
you'llти будеш noticeпомітити that LOLПомираю від сміху
більше не означає нестримний сміх.
06:48
does not mean laughingсміється out loudгучний anymoreбільше.
З'явилися ледь вловимі відтінки інших значень.
06:51
It's evolvedрозвинувся into something that is much subtlerтонший.
06:54
This is an actualфактичний textтекст that was doneзроблено
Ось реальне листування,
яке нещодавно надіслала мені
06:58
by a non-maleчоловіки personлюдина of about 20 yearsроків oldстарий
двадцятирічна дівчина.
07:02
not too long agoтому назад.
"Дрч, кльовий шрифт".
07:03
"I love the fontшрифт you're usingвикористовуючи, btwдо речі."
Джулі: "лол дяк джимейл зависає"
07:06
JulieДжулі: "lolПомираю від сміху thanksДякую gmailGmail is beingбуття slowповільний right now"
От подумайте, нічого ж смішного.
07:10
Now if you think about it, that's not funnyсмішно.
Ніхто не сміється. (Сміх)
07:12
No one'sодин laughingсміється. (LaughterСміх)
07:15
And yetвсе-таки, there it is, so you assumeприпустити
Проте ось ці літери, то ж ви думаєте,
07:16
there's been some kindдоброзичливий of hiccupгикавка.
може там щось кумедне трапилось.
07:18
Then SusanСьюзен saysкаже "lolПомираю від сміху, I know,"
Сюзан відповідає: "лол, знаю",
07:20
again more guffawingguffawing than we're used to
сміючись більше, ніж треба,
07:22
when you're talkingговорити about these inconveniencesнезручності.
обговорюючи подібні технічні складнощі.
Джулі пише: "Щойно надіслала тобі мейл".
07:25
So JulieДжулі saysкаже, "I just sentнадісланий you an emailелектронна пошта."
Сюзан: "лол, бачу".
07:28
SusanСьюзен: "lolПомираю від сміху, I see it."
Веселушки - ось, що LOL значить.
07:30
Very funnyсмішно people, if that's what LOLПомираю від сміху meansзасоби.
Джулі пише: "То як справи?"
07:33
This JulieДжулі saysкаже, "So what's up?"
Сюзан: "лол, домашка на 10 сторінок".
07:35
SusanСьюзен: "lolПомираю від сміху, I have to writeписати a 10 pageсторінка paperпапір."
07:38
She's not amusedвеселили. Let's think about it.
Їй зовсім не весело. Тільки подумайте.
LOL має чітке призначення.
07:40
LOLПомираю від сміху is beingбуття used in a very particularконкретно way.
Це символ співучасті та моральної підтримки.
07:43
It's a markerмаркер of empathyспівпереживання. It's a markerмаркер of accommodationжитло.
Лінгвісти називають це прагматичними частками.
07:47
We linguistsлінгвісти call things like that pragmaticпрагматичний particlesчастинки.
Будь-яка розмовна мова обов'язково їх має.
07:50
Any spokenрозмовний languageмова that's used by realреальний people has them.
Якщо ви знаєте японську,
07:54
If you happenстатися to speakговорити Japaneseяпонська, think about
пригадайте як часто "ne"
вживається наприкінці речення.
07:55
that little wordслово "neНе" that you use at the endкінець of a lot of sentencesречення.
Послухайте, як говорить афро-американська молодь.
07:59
If you listen to the way blackчорний youthмолодь todayсьогодні speakговорити,
Зверніть увагу на використання "yo".
08:01
think about the use of the wordслово "yoЙо."
Дисертації писати можна.
08:03
WholeВся dissertationsдисертації could be writtenнаписано about it,
Напевно, їх уже пишуть.
08:05
and probablyймовірно are beingбуття writtenнаписано about it.
LOL поступово перетворився на прагматичну частку.
08:07
A pragmaticпрагматичний particleчастинка, that's what LOLПомираю від сміху has graduallyпоступово becomeстати.
Став методом спілкування звичайних людей.
08:11
It's a way of usingвикористовуючи the languageмова betweenміж actualфактичний people.
Інший приклад: коса риска - слеш.
08:15
AnotherІнший exampleприклад is "slashслеш."
Слеш можна використовувати звичним методом.
08:18
Now, we can use slashслеш in the way that we're used to,
Як у "Ми влаштовуємо вечірку/корпоратив",
08:21
alongразом the linesлінії of, "We're going to have
08:23
a party-slash-networkingпартія слеш мереж sessionсесія."
08:26
That's kindдоброзичливий of like what we're at.
згідно з правилами.
08:28
SlashСлеш is used in a very differentінший way
Зовсім інакше проставляє риски
сьгодні молодь у СМС.
08:32
in textingтекстові повідомлення amongсеред youngмолодий people todayсьогодні.
Так вони позначають зміну теми.
08:35
It's used to changeзмінити the sceneсцени.
08:37
So for exampleприклад, this SallyСаллі personлюдина saysкаже,
Наприклад, Салі пише:
"Шукаю, з ким гульнути".
08:40
"So I need to find people to chillChill with"
08:41
and JakeДжейк saysкаже, "HahaХа-ха" --
А Джейк відповідає: "Хаха".
Про "хаха" теж можна писати дисертації,
але зараз не про це.
08:43
you could writeписати a dissertationдисертація about "HahaХа-ха" too, but we don't have time for that —
"Хаха то ти сама ідеш? Чому?"
08:46
"HahaХа-ха so you're going by yourselfсамі? Why?"
Салі: "Літня програма у Нью-Йорку".
08:48
SallyСаллі: "For this summerліто programпрограма at NYUНЬЮ-ЙОРКСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ."
08:51
JakeДжейк: "HahaХа-ха. SlashСлеш I'm watchingдивитися this videoвідео with sunsсонця playersгравці
Джейк: "Хаха. Слеш дивлюсь відео, де гравці Санз стріляють, примруживши одне око".
08:54
tryingнамагаюся to shootстріляти with one eyeоко."
08:56
The slashслеш is interestingцікаво.
Нас цікавить "слеш".
08:57
I don't really even know what JakeДжейк is talkingговорити about after that,
Я не дуже розумію, що Джейк каже після нього,
09:00
but you noticeпомітити that he's changingзмінюється the topicтема.
та ви помітили (сміх), як він змінив тему.
Це так прозаїчно.
09:05
Now that seemsздається kindдоброзичливий of mundaneмирський,
Але подумайте, що під час мовлення,
09:07
but think about how in realреальний life,
09:08
if we're havingмаючи a conversationрозмова and we want to changeзмінити the topicтема,
коли ми хочему змінити тему,
09:11
there are waysшляхи of doing it gracefullyвитончено.
ми робимо це поступово,
09:12
You don't just zipzip right into it.
а не перескакуємо.
09:14
You'llВи будете patпат your thighsстегна and look wistfullyтугу off into the distanceвідстань,
Ми відводимо очі і замріяно дивимось у далечінь.
Або говоримо щось на кшталт:
"Хм, одразу пригадується..."
09:18
or you'llти будеш say something like, "HmmХм, makesробить you think --"
Навіть, якщо і не пригадується. Але ж --
09:22
when it really didn't, but what you're really --
09:25
(LaughterСміх) —
(Сміх)
Але ж насправді таким чином
ви намагались змінити тему.
09:27
what you're really tryingнамагаюся to do is changeзмінити the topicтема.
09:30
You can't do that while you're textingтекстові повідомлення,
На письмі так не зробиш.
Тому розвиваються відповідні до середовища механізми.
09:31
and so waysшляхи are developingрозвивається of doing it withinв межах this mediumсередній.
09:35
All spokenрозмовний languagesмови have what a linguistлінгвіст callsдзвінки
Будь-яка розмовна мова містить так званий
09:37
a newновий informationінформація markerмаркер -- or two, or threeтри.
маркер нової інформації. Може, їх два чи три.
СМС-спілкування розвинуло
такий маркер у формі слешу.
09:41
TextingТекстові повідомлення has developedрозроблений one from this slashслеш.
Отже, у нас тепер є повна обойма нових конструкцій,
09:45
So we have a wholeцілий batteryакумулятор of newновий constructionsконструкції
що й далі розвиваються.
09:48
that are developingрозвивається, and yetвсе-таки it's easyлегко to think,
І все ж простіше думати,
09:51
well, something is still wrongнеправильно.
ніби щось тут не так.
Відсутня хоч якась структура.
09:53
There's a lackбрак of structureструктура of some sortсортувати.
09:57
It's not as sophisticatedвитончений
Текст не настільки витончений,
09:59
as the languageмова of The WallСтіна StreetВулиця JournalЖурнал.
як статті у «Волл-стріт джорнел».
Однак погляньте,
10:01
Well, the factфакт of the matterматерія is,
що пишуть у 1956 році,
10:03
look at this personлюдина in 1956,
коли СМС взагалі не існувало,
10:05
and this is when textingтекстові повідомлення doesn't existіснувати,
10:08
"I Love LucyЛюсі" is still on the airповітря.
а по радіо крутили "I love Lucy".
10:09
"ManyБагато do not know the alphabetалфавіт or multiplicationмноження tableстіл,
"Багато людей не знають абетки
і таблиці множення,
10:13
cannotне можу writeписати grammaticallyграматично -- "
пишуть з помилками[...]"
10:14
We'veМи ' VE heardпочув that sortсортувати of thing before,
Ми це вже проходили.
І не тільки у 1956, але і у 1917.
10:17
not just in 1956. 1917, ConnecticutКоннектикут schoolteacherвчителька.
Вчитель з Коннектикуту.
1917 рік! Ми вважаємо, що в цей час
10:21
1917. This is the time when we all assumeприпустити
письмова мова була бездоганною,
10:23
that everything somehowяк-то in termsтерміни of writingписати was perfectдосконалий
10:27
because the people on "DowntonDownton AbbeyАбатство" are articulateсформулювати,
бо герої "Абатства Даунтон" гарно говорять.
10:29
or something like that.
10:30
So, "From everyкожен collegeколедж in the countryкраїна goesйде up the cryплакати,
"З кожного коледжу країни чутно:
10:33
'Our freshmenпершокурсників can't spellзаклинання, can't punctuateперемежовувати.'"
"Новачки плутають літери та розділові знаки".
10:36
And so on. You can go even furtherдалі back than this.
Ідемо далі.
Президент Гарварду у 1871 році.
10:38
It's the PresidentПрезидент of HarvardГарвардський університет. It's 1871.
10:41
There's no electricityелектрика. People have threeтри namesімена.
Не існує електропостачання, а у людей по три імені.
"Жахливе написання (Сміх),
10:44
"BadПоганий spellingПеревірка орфографії,
10:46
incorrectnessневірність as well as ineleganceinelegance of expressionвираз in writingписати."
помилки та невитонченість письмової мови [...]"
Він говорить про людей, готових йти до вищої школи.
10:50
And he's talkingговорити about people who are otherwiseінакше
10:52
well preparedпідготований for collegeколедж studiesнавчання.
10:54
You can go even furtherдалі back.
І ще далі.
1841 рік. Усіма забутий директор школи засмучений,
10:56
1841, some long-lostдавно загублений superintendentКеруючий of schoolsшколи is upsetзасмучений
бо "вже давно із сумом помічає повне заперечення
10:59
because of what he has for a long time "notedзазначити with regretжаль
11:03
the almostмайже entireцілий neglectнехтувати of the originalоригінал" blahбла blahбла blahбла blahбла blahбла.
канонів мистецтва бла-бла-бла..."
11:06
Or you can go all the way back to 63 A.D. -- (LaughterСміх) --
І навіть ще далі -- (Сміх) -- у 63 році н.е.
Якомусь чолов'язі не подобається,
11:11
and there's this poorбідний man who doesn't like the way
11:14
people are speakingкажучи LatinЛатиниця.
як люди розмовляють латинською.
11:15
As it happensбуває, he was writingписати about what had becomeстати Frenchфранцузька.
Це він про мову, яка згодом стане французькою.
Отже, завжди -- (Сміх та оплески)--
11:18
And so, there are always — (LaughterСміх) (ApplauseОплески) —
-- завжди когось подібні явища турбують.
11:25
there are always people worryingтурбуючись about these things
Але життя не зупиняється.
11:27
and the planetпланета somehowяк-то seemsздається to keep spinningспінінг.
Тому я розглядаю СМС
11:30
And so, the way I'm thinkingмислення of textingтекстові повідомлення these daysдні is
як принципово новий стиль письма,
11:35
that what we're seeingбачачи is a wholeцілий newновий way of writingписати
що його розробила молодь,
11:38
that youngмолодий people are developingрозвивається,
11:40
whichкотрий they're usingвикористовуючи alongsideпоряд з theirїх ordinaryзвичайний writingписати skillsнавички,
яка використовує його поряд із літературним.
11:44
and that meansзасоби that they're ableздатний to do two things.
Тобто вони можуть робити одразу дві речі.
11:47
IncreasingЗбільшення evidenceсвідчення is that beingбуття bilingualДвомовні
Про це свідчить двомовність,
11:50
is cognitivelyкогнітивно beneficialвигідно.
бо вона розширює можливості навчання.
11:52
That's alsoтакож trueправда of beingбуття bidialectalbidialectal.
Так само, як і володіння діалектами.
11:54
That's certainlyзвичайно trueправда of beingбуття bidialectalbidialectal in termsтерміни of your writingписати.
Так само, як і володіння письмовими діалектами.
11:57
And so textingтекстові повідомлення actuallyнасправді is evidenceсвідчення of a balancingбалансування actдіяти
Тому СМС є доказом існування балансу,
яким підсвідомо користується молодь.
12:02
that youngмолодий people are usingвикористовуючи todayсьогодні, not consciouslyсвідомо, of courseзвичайно,
Вони розширюють мовленнєві можливості.
12:05
but it's an expansionрозширення of theirїх linguisticмовний repertoireрепертуар.
Усе просто.
12:09
It's very simpleпростий.
Якщо хтось з 1973 погляне
12:10
If somebodyхтось from 1973 lookedподивився at
на дошку оголошень у гуртожитку в 1993,
12:14
what was on a dormitoryГуртожиток messageповідомлення boardдошка in 1993,
то помітить, що сленг трохи змінився
12:18
the slangсленгу would have changedзмінився a little bitбіт
12:20
sinceз the eraепоха of "Love StoryІсторія,"
з часів "Love Story",
та все одно оголошення буде зрозумілим.
12:22
but they would understandзрозуміти what was on that messageповідомлення boardдошка.
Тепер беремо людину з 1993, а це не так давно,
12:25
Take that personлюдина from 1993 -- not that long agoтому назад,
12:28
this is "BillБілл and Ted'sTED ExcellentВідмінна AdventureПригоди" -- those people.
на екранах "Неймовірні пригоди Білла і Теда",
і просимо прочитати типове повідомлення
сучасної двадцятирічної дівчини.
12:31
Take those people and they readчитати
12:33
a very typicalтиповий textтекст writtenнаписано by a 20-year-old-років todayсьогодні.
12:36
OftenЧасто they would have no ideaідея what halfполовина of it meantозначало
Вони напевно і половини не зрозуміють.
12:39
because a wholeцілий newновий languageмова has developedрозроблений
Бо молодь розробила абсолютно нову мову
і користується нею повсякденно,
12:43
amongсеред our youngмолодий people doing something as mundaneмирський
12:45
as what it looksвиглядає like to us when they're battingватин around
постійно натискаючи кнопки своїх мобільних.
12:48
on theirїх little devicesпристрої.
Отже, висновки.
12:49
So in closingзакриття, if I could go into the futureмайбутнє,
Якби я потрапив у майбутнє,
12:53
if I could go into 2033,
скажімо у 2033,
по-перше, я б спитав,
12:57
the first thing I would askзапитай is whetherчи то DavidДевід SimonСаймон
чи написав Девід Саймон продовження "Дротів".
13:00
had doneзроблено a sequelпродовження to "The WireДріт." I would want to know.
(Сміх) Я б насправді спитав.
13:04
And — I really would askзапитай that —
13:07
and then I'd want to know actuallyнасправді what was going on on "DowntonDownton AbbeyАбатство."
Потім захотів би дізнатися,
що буде далі в "Абатстві Даунтон".
13:10
That'dЩо б be the secondдругий thing.
Це по-друге.
А по-третє, попросив би показати мені
13:12
And then the thirdтретій thing would be,
13:14
please showпоказати me a sheafсніп of textsтексти
декілька СМС-повідомлень,
13:18
writtenнаписано by 16-year-old-років girlsдівчатка,
написаних шістнадцятирічними дівчатами.
13:19
because I would want to know where this languageмова
Бо я хочу знати,
як розвинулась нова мова від наших днів.
13:22
had developedрозроблений sinceз our timesразів,
Найкраще було б відправити ці повідомлення у наш час
13:24
and ideallyв ідеалі I would then sendвідправити them back to you and me now
для досліджень лінгвістичного дива,
13:28
so we could examineвивчити this linguisticмовний miracleдиво
яке живе поруч із нами.
13:30
happeningвідбувається right underпід our nosesноси.
Щиро дякую.
13:32
Thank you very much.
(Оплески)
13:34
(ApplauseОплески)
Дякую. (Оплески)
13:39
Thank you. (ApplauseОплески)
Translated by Vita Kuzina
Reviewed by Julia Halamay

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com