English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Аш Бекам: Всички ние крием нещо. Нека намерим куража да бъдем открити

Filmed:
2,716,420 views

В този трогателен разговор Аш Бекам ни предлага нов подход към съпричастието и откритостта. Той започва с разбирането, че всеки, в някакъв момент от живота си, е минал през трудности. Единственият начин да се справиш с тях, според Бекам, е да отвориш врататa и да излезеш от своя "килер".

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonightТази вечер
Тази вечер ще ви говоря
00:12
about comingидващ out of the closetкилера,
за "излизането от килера",
00:14
and not in the traditionalтрадиционен senseсмисъл,
не в традиционния смисъл,
00:16
not just the gayхомосексуален closetкилера.
не килерa на хомосексуалистите.
00:17
I think we all have closetsпомещения.
Мисля, че всички имаме килери.
00:19
Your closetкилера mayможе be tellingказвам someoneнякой
Вашият може да е да кажете на някого,
00:21
you love her for the first time,
че я обичате за първи път,
00:23
or tellingказвам someoneнякой that you're pregnantбременна,
или да кажете на някого,
че сте бременна,
00:25
or tellingказвам someoneнякой you have cancerрак,
или че имате рак,
00:27
or any of the other hardтвърд conversationsразговори
или който и да е друг труден разговор,
00:30
we have throughoutпрез our livesживота.
който провеждаме през живота си.
00:32
All a closetкилера is is a hardтвърд conversationразговор,
"Килерът" е този труден разговор
00:34
and althoughмакар че our topicsтеми mayможе varyварира tremendouslyнеимоверно,
и въпреки, че темите могат
да са разнообразни,
00:38
the experienceопит of beingсъщество in
чувството да си затворен в,
00:41
and comingидващ out of the closetкилера is universalуниверсален.
и да излезеш от "килера" е всеобщо.
00:43
It is scaryстрашен, and we hateмразя it, and it needsпотребности to be doneСвършен.
Страшно е и го ненавиждаме и е нещо,
което трябва да бъде направено.
00:46
SeveralНяколко yearsгодини agoпреди,
Преди няколко години
00:52
I was workingработа at the SouthЮжна SideСтрана WalnutОрех CafeКафе,
работих в Саут Сайд Уолнът Кафе,
00:53
a localместен dinerкрайпътен ресторант in townград,
местна закусвалня в града
00:57
and duringпо време на my time there I would go throughпрез phasesфази
и по това време
преминавах през различни фази
00:59
of militantвъоръжени lesbianлесбийка intensityинтензивност:
на войнствена лесбийска интензивност:
01:01
not shavingбръснене my armpitsмишниците,
не бръснех подмишниците си,
01:05
quotingцитирайки AniАни DiFrancoDiFranco lyricsтекстове на песни as gospelЕвангелието.
цитирах текстовете на Ани ДиФранко
като евангелие.
01:07
And dependingв зависимост on the bagginessbagginess of my cargoтовар shortsкъси панталонки
И в зависимост от това колко
провиснали бяха шортите ми
01:10
and how recentlyнаскоро I had shavedобръсна my headглава,
и колко скоро бях бръснала главата си,
01:13
the questionвъпрос would oftenчесто be sprungизвити on me,
често ми задаваxa въпросa,
01:15
usuallyобикновено by a little kidхлапе:
обикновено от малко дете:
01:17
"UmUM, are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
"Хм, ти момче ли си или момиче?"
01:19
And there would be an awkwardнеудобни silenceмълчание at the tableмаса.
Cледваше странна тишина на масата.
01:24
I'd clenchстискат my jawчелюст a little tighterпо-строги,
Стисках зъби малко по-силно
01:27
holdдържа my coffeeкафе potгърне with a little more vengeanceотмъщение.
и хващах каната с кафе по-здраво.
01:29
The dadтатко would awkwardlyнеловко shuffleразбъркване his newspaperвестник
Таткото започваше неловко
да прелиствa вестника,
01:32
and the momмама would shootстрелям a chillingохлаждане stareвзират at her kidхлапе.
а майката поглеждаше детето ядосано.
01:35
But I would say nothing,
Но не казвах нищо,
01:37
and I would seetheсвари insideвътре.
a отвътре ми кипеше.
01:39
And it got to the pointточка where everyвсеки time I walkedвървеше up
Всеки път когато се приближавах
01:41
to a tableмаса that had a kidхлапе anywhereнавсякъде betweenмежду
threeтри and 10 yearsгодини oldстар, I was readyготов to fightбитка.
до маса с дете между
три и десет години, бях готова за бой.
01:43
(LaughterСмях)
(Смях)
01:47
And that is a terribleужасен feelingчувство.
А това е ужасно усещане.
01:49
So I promisedобеща myselfсебе си, the nextследващия
time, I would say something.
Така че си обещах,
че следващия път ще кажа нещо.
01:51
I would have that hardтвърд conversationразговор.
Ще проведа този труден разговор.
01:55
So withinв рамките на a matterвъпрос of weeksседмици, it happensслучва се again.
След няколко седмици
се случи отново.
01:57
"Are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
"Ти момче ли си или момиче?"
02:00
FamiliarПознати silenceмълчание, but this time I'm readyготов,
Познатата тишинa,
но този път аз съм готова,
02:02
and I am about to go all Women'sНа жените StudiesИзследвания 101
за урока по Женски Науки 101
02:05
on this tableмаса. (LaughterСмях)
на тази маса.
02:09
I've got my BettyБети FriedanFriedan quotesкавички.
Готова съм с цитатите на Бети Фрийдан,
02:12
I've got my GloriaГлория SteinemSteinem quotesкавички.
и тези на Глория Стайнман.
02:14
I've even got this little bitмалко from
"VaginaВагината MonologuesМонолози" I'm going to do.
Дори съм готова
да цитирам от "Монолозите на Вагината".
02:16
So I take a deepДълбок breathдъх and I look down
Поемам дълбоко въздух и поглеждам надолу
02:19
and staringвтренчен back at me is a
four-year-oldчетири-годишен girlмомиче in a pinkрозов dressрокля,
и в мен се е втренчило
четири годишно момиченце в розова рокля,
02:23
not a challengeпредизвикателство to a feministфеминистка duelдуел,
не е предизвикателство за феминистки дуел,
02:27
just a kidхлапе with a questionвъпрос:
просто дете което има въпрос:
02:29
"Are you a boyмомче or are you a girlмомиче?"
"Ти момче ли си или момиче?"
02:32
So I take anotherоще deepДълбок breathдъх,
Така че поемам отново въздух,
02:34
squatклякам down to nextследващия to her, and say,
клякам до нея и казвам,
02:36
"Hey, I know it's kindмил of confusingобъркващ.
"Знам, че е малко объркващо.
02:37
My hairкоса is shortнисък like a boy'sна момчето,
Косата ми е къса като на момче,
02:39
and I wearизносване boy'sна момчето clothesдрехи, but I'm a girlмомиче,
и съм облечена като момче, но съм момиче,
02:41
and you know how sometimesпонякога
you like to wearизносване a pinkрозов dressрокля,
понякога ти обичаш
да носиш розова рокля,
02:43
and sometimesпонякога you like to
wearизносване your comfyбонбон jammiesjammies?
а понякога обичаш
да носиш удобната си пижама?
02:45
Well, I'm more of a comfyбонбон jammiesjammies kindмил of girlмомиче."
Hа мен ми харесва повече удобната пижама."
02:48
And this kidхлапе looksвъншност me deadмъртъв in the eyeоко,
И тя ме поглежда право в очите,
02:52
withoutбез missingлипсващ a beatбия, and saysказва,
и без да губи време казва,
02:54
"My favoriteлюбим pajamasпижама are purpleлилаво with fishриба.
"Любимата ми пижама е лилава с рибка.
02:55
Can I get a pancakeпалачинка, please?"
Може ли една палачинка моля?"
02:57
(LaughterСмях)
(Смях)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girlмомиче.
И това беше.
Просто, "О, добре. Ти си момиче.
03:02
How about that pancakeпалачинка?"
Може ли палачинка?"
03:05
It was the easiestНай-лесният hardтвърд conversationразговор
Това беше най-лесния труден разговор,
03:08
I have ever had.
който някога съм водила.
03:10
And why? Because PancakeПалачинка GirlМомиче and I,
И защо? Защото Момичето Палачинка и аз
03:12
we were bothи двете realреален with eachвсеки other.
бяхме честни една с друга.
03:15
So like manyмного of us,
Като от много от нас,
03:18
I've livedживял in a fewмалцина closetsпомещения in my life, and yeah,
съм живяла в няколко килера
през живота ми, и да,
03:20
mostнай-много oftenчесто, my wallsстени happenedсе случи to be rainbowдъга.
и повечето от стените им бяха
с цветовете на дъгата.
03:23
But insideвътре, in the darkтъмен,
Но вътре, в тъмното,
03:25
you can't tell what colorцвят the wallsстени are.
не можеш да видиш цвета на стените.
03:27
You just know what it feelsчувства like to liveживея in a closetкилера.
Просто познаваш чувството
да живееш в килер.
03:29
So really, my closetкилера is no differentразличен than yoursтвой
Така че моят килер
не е по-различен от вашия,
03:33
or yoursтвой or yoursтвой.
или вашия, или вашия.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasonsпричини
Мога да ви дам 100 причини
03:39
why comingидващ out of my closetкилера was
harderпо-трудно than comingидващ out of yoursтвой,
защо моето излизане е
по-трудно от вашето,
03:41
but here'sето the thing: HardТвърд is not relativeотносителен.
Но истината е,
че трудността е относителнa.
03:43
HardТвърд is hardтвърд.
Трудното е трудно.
03:46
Who can tell me that explainingобяснявайки to
someoneнякой you've just declaredобявен bankruptcyбанкрут
Кой може да ми каже, че да обясниш
на някого, че си обявил банкрут
03:48
is harderпо-трудно than tellingказвам someoneнякой
you just cheatedизлъган on them?
е по-трудно от това
да му признаеш изневяра?
03:52
Who can tell me that his comingидващ out storyистория
Кой ще ми каже, че неговото
излизане от килера
03:54
is harderпо-трудно than tellingказвам your five-year-oldпет-година-стар
you're gettingполучаване на a divorceразвод?
е по-трудно от признанието пред
детето ти, че се развеждаш?
03:57
There is no harderпо-трудно, there is just hardтвърд.
Няма по-трудно, има просто трудно.
03:59
We need to stop rankingкласиране our hardтвърд
againstсрещу everyoneвсеки else'sдруг е hardтвърд
Трябва да престанем да сравняваме
нашата трудност с тази на другите,
04:03
to make us feel better or worseпо-лошо about our closetsпомещения
за да се чувствaме по-добре
или зле c нашите килери
04:06
and just commiserateизказвам съболезнования on the
factфакт that we all have hardтвърд.
и просто да сме съпричастни
с факта, че на всички ни е трудно.
04:09
At some pointточка in our livesживота, we all liveживея in closetsпомещения,
В някакъв момент от живота ни
всички живеем в килери,
04:13
and they mayможе feel safeсейф,
които ни карат да
се чувстваме сигурни,
04:16
or at leastнай-малко saferпо-безопасно than what liesлъжи
on the other sideстрана of that doorврата.
по-сигурни от това,
което е от другата страна на вратата.
04:18
But I am here to tell you,
Но аз съм тук да ви кажа,
04:21
no matterвъпрос what your wallsстени are madeизработен of,
без значение от какво
са направени стените,
04:23
a closetкилера is no placeмясто for a personчовек to liveживея.
човек не може да живее в килер.
04:25
ThanksБлагодаря. (ApplauseАплодисменти)
Благодаря.
04:29
So imagineПредставете си yourselfсебе си 20 yearsгодини agoпреди.
Представете си себе си преди 20 години.
04:32
Me, I had a ponytailКонска опашка, a straplessбез презрамки dressрокля,
Аз, с конска опашка
и рокля без презрамки,
04:36
and high-heeledвисоки токчета shoesобувки.
и обувки с високи токчета.
04:41
I was not the militantвъоръжени lesbianлесбийка
Hе бях войнствена лесбийка,
04:43
readyготов to fightбитка any four-year-oldчетири-годишен
that walkedвървеше into the cafeкафене.
готова за бой с всяко четири годишно дете
което влиза в кафене.
04:44
I was frozenзамръзнал by fearстрах, curledнавита up in the cornerъглов
Бях умряла от страх, свита в ъгъла
04:48
of my pitch-blackкатран closetкилера
на чисто черния си килер,
04:52
clutchingстиска my gayхомосексуален grenadeграната,
стискаща своята гей граната,
04:54
and movingдвижещ one muscleмускул is the scariestужасното thing
и мърдането на един мускул
беше най-страшното нещо,
04:57
I have ever doneСвършен.
което някога съм правила.
05:00
My familyсемейство, my friendsприятели, completeпълен strangersнепознати --
Семейството ми, приятелите,
непознатите --
05:03
I had spentпрекарах my entireцял life
прекарала съм целия си живот,
05:05
tryingопитвайки to not disappointразочаровам these people,
опитвайки се да не ги разочаровам,
05:06
and now I was turningобръщане the worldсвят upsideнаопаки down
и сега обръщах света наопаки,
05:08
on purposeпредназначение.
нарочно.
05:11
I was burningизгаряне the pagesстраници of the scriptскрипт
Изгарях страниците на сценария,
05:13
we had all followedпоследвано for so long,
които всички сме следвали толкова дълго,
05:15
but if you do not throwхвърлям that grenadeграната, it will killубивам you.
но ако не хвърлите тази граната
тя ще ви убие.
05:17
One of my mostнай-много memorableнезабравим grenadeграната tossesхвърляния
Едно запомнящо се
хвърляне на граната
05:21
was at my sister'sна сестра weddingсватба.
беше на сватбата на сестра ми.
05:23
(LaughterСмях)
(Смях)
05:25
It was the first time that manyмного in attendanceпосещаемост
Беше първия път, когатo
повечето от гостите
05:27
knewЗнаех I was gayхомосексуален, so in doing
my maidМома of honorчест dutiesмита,
разбраха че съм гей, така че докато
изпълнявах ролята на шаферка,
05:30
in my blackчерно dressрокля and heelsобувки на токчета,
облечена с черна рокля и на токчета,
05:33
I walkedвървеше around to tablesмаси
обикалях между масите
05:35
and finallyнакрая landedкацнал on a tableмаса of my parents'родителите friendsприятели,
и стигнах до масата на семейни прятели,
05:37
folksхора that had knownизвестен me for yearsгодини.
хора които ме познавахa от години.
05:39
And after a little smallмалък talk,
one of the womenДами shoutedизвика: out,
И след кратък разговор,
една от жените извика,
05:42
"I love NathanНейтън LaneЛейн!"
"Обичам Нейтън Лейн!"
05:45
And the battleбитка of gayхомосексуален relatabilityrelatability had begunзапочнал.
И битката с лесбийската принадлежност
започна.
05:48
"AshПепел, have you ever been to the CastroКастро?"
"Аш, била ли си някога в Кастро?"
05:51
"Well, yeah, actuallyвсъщност, we have
friendsприятели in SanСан FranciscoФрансиско."
"Да, всъщност имаме
прятели в Сан Франциско."
05:53
"Well, we'veние имаме never been there
but we'veние имаме heardчух it's fabulousприказен."
"Ние никога не сме били,
но чухме че е страхотно."
05:55
"AshПепел, do you know my hairdresserФризьорски салон AntonioАнтонио?
"Аш, познаваш ли фризьорa ми Антонио?
05:58
He's really good and he has
never talkedговорих about a girlfriendприятелка."
Наистина е добър и никога
не е споменавал гадже."
06:00
"AshПепел, what's your favoriteлюбим TVТЕЛЕВИЗИЯ showшоу?
"Аш, кое е любимото ти предаване?
06:03
Our favoriteлюбим TVТЕЛЕВИЗИЯ showшоу? FavoriteФаворит: Will & GraceГрейс.
Нашето ли? Любомото ни е: Уил и Грейс.
06:05
And you know who we love? JackДжак.
И знаеш ли кой харесваме? Джак.
06:07
JackДжак is our favoriteлюбим."
Джак ни е любим."
06:08
And then one womanжена, stumpedнеразрешима задача
И тогава една от жените се затрудни,
06:10
but wantingнедостатъчен so desperatelyотчаяно to showшоу her supportподдържа,
но толкова отчаяно искаше
да ми покаже подкрепa,
06:13
to let me know she was on my sideстрана,
да ми покаже, че е на моя страна,
06:15
she finallyнакрая blurtedизтърва out,
че накрая каза,
06:18
"Well, sometimesпонякога my husbandсъпруг wearsноси pinkрозов shirtsризи."
"Пoнякога мъжът ми носи розови ризи."
06:19
(LaughterСмях)
(Смях)
06:23
And I had a choiceизбор in that momentмомент,
И в този момент имах избор,
06:25
as all grenadeграната throwersогнехвъргачки do.
както всички които хвърлят гранати.
06:27
I could go back to my girlfriendприятелка
and my gay-lovingГей нежен tableмаса
Можех да се върна при приятелката си
на масата, където обичаxа лесбийки
06:29
and mockимитация theirтехен responsesотговор,
и да се подигравам на отговорите им,
06:33
chastiseнакажа theirтехен unworldlinessunworldliness and theirтехен inabilityнеспособност
да ги укорявам за наивността им
и неспособността
06:35
to jumpскок throughпрез the politicallyполитически correctправилен
gayхомосексуален hoopsобръчи I had broughtдонесе with me,
да намерят точните думи
да се обърнат към мен,
06:37
or I could empathizeсимпатия with them
или можех да им съчувствам
06:40
and realizeосъзнавам that that was maybe one of
the hardestнай-трудната things they had ever doneСвършен,
и да разбера, че това може би е едно
от най-трудните неща които са правили,
06:43
that startingстартиране and havingкато that conversationразговор
че започването и воденето
на този разговор
06:47
was them comingидващ out of theirтехен closetsпомещения.
беше тяхното излизане от килера.
06:50
Sure, it would have been easyлесно
to pointточка out where they feltчувствах shortнисък.
Разбира се щеше да е по-лесно
да посоча грешките им.
06:52
It's a lot harderпо-трудно to meetСреща them where they are
Много по-трудно е да се опитам
да ги разбера
06:56
and acknowledgeпотвърждавам the factфакт that they were tryingопитвайки.
и да оценя факта, че се опитваха.
06:58
And what elseоще can you askпитам someoneнякой to do but try?
И какво друго може да искаш от някого
освен да се опита?
07:00
If you're going to be realреален with someoneнякой,
Ако ще бъдеш честен с някого,
07:05
you gottaТрябва да be readyготов for realреален in returnвръщане.
трябва да си подготвен
за тяхната честност.
07:07
So hardтвърд conversationsразговори are still not my strongсилен suitкостюм.
Трудните разговори все още не са
силната ми страна.
07:11
AskПопитайте anybodyнякой I have ever datedс дата.
Попитайте гаджетата ми.
07:14
But I'm gettingполучаване на better, and I followпоследвам what I like to call
Но ставам по-добра,
благодарение на
07:16
the threeтри PancakeПалачинка GirlМомиче principlesпринципи.
трите принципа на
Момичето Палачинка.
07:19
Now, please viewизглед this throughпрез gay-coloredГей цветни lensesлещи,
Моля ви погледнете това през очите
на един гей,
07:21
but know what it takes to come out of any closetкилера
но това, което е необходимо за излизането
от всеки килер
07:25
is essentiallyпо същество the sameедин и същ.
е същото.
07:28
NumberНомер one: Be authenticавтентичен.
Номер 1: Бъдете истински.
07:30
Take the armorброня off. Be yourselfсебе си.
Свалете бронята. Бъдете себе си.
07:33
That kidхлапе in the cafeкафене had no armorброня,
Това дете в кафето нямаше броня,
07:34
but I was readyготов for battleбитка.
но аз бяха готова за битка.
07:36
If you want someoneнякой to be realреален with you,
Ако искате някой да е искрен с вас,
07:38
they need to know that you bleedкървене too.
те трябва да знаят, че и вас ви боли.
07:41
NumberНомер two: Be directдиректен. Just
say it. RipДере the Band-AidЛейкопласт off.
Номер 2: Бъдете директни. Просто
го кажете. Свалете лепенката.
07:44
If you know you are gayхомосексуален, just say it.
Ако знаете че сте гей, просто го кажете.
07:47
If you tell your parentsродители you mightбиха могли, може be gayхомосексуален,
Ако кажете на родителите си,
че може би сте гей,
07:50
they will holdдържа out hopeнадявам се that this will changeпромяна.
те ще се надяват,
че може да се промените.
07:51
Do not give them that senseсмисъл of falseфалшив hopeнадявам се.
Не им давайте напразни надежди.
07:53
(LaughterСмях)
(Смях)
07:56
And numberномер threeтри, and mostнай-много importantважно --
И номер 3, най-важното...
07:58
(LaughterСмях)
(Смях)
08:03
Be unapologeticunapologetic.
Не се извинявайте.
08:05
You are speakingговорещ your truthистина.
Вие казвате своята истина.
08:09
Never apologizeизвинявам се for that.
Никога не се извинявайте за това.
08:11
And some folksхора mayможе have gottenнамерила hurtболи alongзаедно the way,
Някои хора може
да се почувстват наранени,
08:15
so sure, apologizeизвинявам се for what you've doneСвършен,
така че се извинете за това
което сте направили,
08:17
but never apologizeизвинявам се for who you are.
но никога не се извинявайте за
това което сте.
08:20
And yeah, some folksхора mayможе be disappointedразочарован,
Някои хора могат да се почувстват
разочаровани,
08:23
but that is on them, not on you.
но това си е за тях.
08:26
Those are theirтехен expectationsочакванията
of who you are, not yoursтвой.
Това са техните очаквания от вас,
не вашите.
08:29
That is theirтехен storyистория, not yoursтвой.
Това е тяхната история, не вашата.
08:31
The only storyистория that mattersвъпроси
Единствената история
от значение
08:36
is the one that you want to writeпиша.
е тази, която вие искате да напишете.
08:37
So the nextследващия time you find yourselfсебе си
Следващия път когато се озовете
08:40
in a pitch-blackкатран closetкилера clutchingстиска your grenadeграната,
в чисто черен килер
стискайки граната,
08:42
know we have all been there before.
знайте че всички сме били там.
08:44
And you mayможе feel so very aloneсам, but you are not.
И може да се чувствате много самотни,
но не сте.
08:48
And we know it's hardтвърд but we need you out here,
Знаем че е трудно,
но трябва да излезете,
08:51
no matterвъпрос what your wallsстени are madeизработен of,
независимо от какво
са направени стените,
08:54
because I guaranteeгаранция you there are othersдруги
защото ви гарантирам,
че има и други
08:57
peeringвзирайки се throughпрез the keyholesпоглед of theirтехен closetsпомещения
надничащи през
ключалките на килерите си,
08:59
looking for the nextследващия braveсмел soulдуша to
bustбюст a doorврата openотворен, so be that personчовек
чакащи следващия смелчага,
който да отвори вратата, бъдете този човек
09:01
and showшоу the worldсвят that we
are biggerпо-голям than our closetsпомещения
и покажете на света,
че ние сме по-големи от килерите ни
09:05
and that a closetкилера is no placeмясто for a personчовек
и килерът не е място, в което някой
09:08
to trulyнаистина liveживея.
да живее истински.
09:12
Thank you, BoulderБоулдър. EnjoyНасладете се на your night. (ApplauseАплодисменти)
Благодаря, Болдър. Приятна вечер.
09:13
Translated by Ralitsa Dobrev
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com