English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Fiecare ascunde ceva. Haideţi să ne găsim curajul de a ne deschide

Filmed
Views 2,667,635

În această prezentare emoţionantă, Ash Beckham oferă o abordare proaspătă spre empatie şi deschidere. Începe cu înţelegerea faptului că fiecare, la un moment dat în viaţă, a avut experienţe grele. Singura modalitate de a scăpa, afirmă Beckham, este să recunoşti şi să-ţi dezvălui secretul.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonight
Vă voi vorbi în această seară
00:12
about coming out of the closet,
despre dezvăluirea unui secret personal
00:14
and not in the traditional sense,
şi nu mă refer aici
00:16
not just the gay closet.
doar la secretul de a fi homosexual.
00:17
I think we all have closets.
Cred că toţi avem secretele noastre.
00:19
Your closet may be telling someone
Secretul tău neîmpărtăşit poate fi
să spui cuiva
00:21
you love her for the first time,
pentru prima oară că o iubeşti,
00:23
or telling someone that you're pregnant,
să spui cuiva că eşti însărcinată,
00:25
or telling someone you have cancer,
sau să spui cuiva că ai cancer,
00:27
or any of the other hard conversations
sau orice alt gen de conversaţie dificilă
00:30
we have throughout our lives.
pe care o avem de-a lungul vieţii.
00:32
All a closet is is a hard conversation,
Un secret neîmpărtăşit înseamnă
să ai o conversaţie dificilă
00:34
and although our topics may vary tremendously,
şi, deşi subiectele pot varia
extraordinar de mult,
00:38
the experience of being in
experienţa de a avea un secret personal
00:41
and coming out of the closet is universal.
şi de a-l dezvălui este universală.
00:43
It is scary, and we hate it, and it needs to be done.
Ne îngrozește, îl urâm
şi trebuie să-l facem cunoscut.
00:46
Several years ago,
Acum câţiva ani,
00:52
I was working at the South Side Walnut Cafe,
lucram la South Side Walnut Cafe,
00:53
a local diner in town,
un restaurant local.
00:57
and during my time there I would go through phases
Cât am lucrat acolo,
am trecut prin faze intense
00:59
of militant lesbian intensity:
de lesbiană militantă:
01:01
not shaving my armpits,
nu mă rădeam la subsuori,
01:05
quoting Ani DiFranco lyrics as gospel.
citam versurile lui AniDiFranco
de parcă ar fi fost vreun cântec bisericesc.
01:07
And depending on the bagginess of my cargo shorts
Şi, în funcţie de cât de tare îmi atârnau
pantalonii scurţi milităreşti
01:10
and how recently I had shaved my head,
şi de cât de recent eram ras în cap,
01:13
the question would often be sprung on me,
îmi era deseori aruncată întrebarea,
01:15
usually by a little kid:
de obicei din partea unui copil:
01:17
"Um, are you a boy or are you a girl?"
„Ăăă, eşti băiat sau fată?”
01:19
And there would be an awkward silence at the table.
Şi urma o tăcere ciudată la masă.
01:24
I'd clench my jaw a little tighter,
Îmi încleştam fălcile ceva mai strâns,
01:27
hold my coffee pot with a little more vengeance.
ţineam ibricul cu cafea ceva mai răzbunător.
01:29
The dad would awkwardly shuffle his newspaper
Tatăl îşi răsfoia stângaci ziarul
01:32
and the mom would shoot a chilling stare at her kid.
şi mama îi arunca o privire de gheaţă copilului.
01:35
But I would say nothing,
Dar nu răspundeam nimic
01:37
and I would seethe inside.
şi fierbeam în mine.
01:39
And it got to the point where every time I walked up
Ajunsesem până acolo că,
de fiecare dată când mergeam
01:41
to a table that had a kid anywhere between
three and 10 years old, I was ready to fight.
la o masă cu un copil între 3 şi 10 ani,
eram pregătit să lupt.
01:43
(Laughter)
(Râsete)
01:47
And that is a terrible feeling.
Şi este un sentiment groaznic.
01:49
So I promised myself, the next
time, I would say something.
Aşa că mi-am promis că
data următoare voi spune ceva.
01:51
I would have that hard conversation.
O să port conversaţia aceea dificilă.
01:55
So within a matter of weeks, it happens again.
Aşa că, în câteva săptămâni,
s-a întâmplat iar:
01:57
"Are you a boy or are you a girl?"
„Eşti băiat sau eşti fată?”
02:00
Familiar silence, but this time I'm ready,
A urmat tăcerea obişnuită,
dar de data asta eram pregătit,
02:02
and I am about to go all Women's Studies 101
şi eram gata să predau
un curs general despre femei
02:05
on this table. (Laughter)
la masa respectivă. (Râsete)
02:09
I've got my Betty Friedan quotes.
Aveam pregătite citate din Betty Friedan.
02:12
I've got my Gloria Steinem quotes.
Aveam citate din Gloria Steinem.
02:14
I've even got this little bit from
"Vagina Monologues" I'm going to do.
Mă gândeam chiar să citez un pic
din „Monologurile vaginului”.
02:16
So I take a deep breath and I look down
Aşa că am respirat adânc
şi m-am uitat în jos,
02:19
and staring back at me is a
four-year-old girl in a pink dress,
iar la mine se zgâia o fetiţă de patru ani
într-o rochie roz.
02:23
not a challenge to a feminist duel,
Nu era o provocare la un duel feminist,
02:27
just a kid with a question:
ci doar un copil cu o întrebare:
02:29
"Are you a boy or are you a girl?"
„Eşti băiat sau eşti fată?”
02:32
So I take another deep breath,
Deci am respirat iar adânc,
02:34
squat down to next to her, and say,
m-am aşezat pe vine lângă ea
şi i-am spus:
02:36
"Hey, I know it's kind of confusing.
„Hei, ştiu că e cam confuz.
02:37
My hair is short like a boy's,
Părul mi-e scurt ca la băieţi
02:39
and I wear boy's clothes, but I'm a girl,
şi port haine de băieţi, dar sunt fată.
02:41
and you know how sometimes
you like to wear a pink dress,
Ştii cum uneori îţi place să porţi o rochie roz
02:43
and sometimes you like to
wear your comfy jammies?
şi alteori să porţi pijamale lejere?
02:45
Well, I'm more of a comfy jammies kind of girl."
Ei, eu sunt genul de fată
căreia îi plac pijamalele legere.”
02:48
And this kid looks me dead in the eye,
Iar copilul se uită fix în ochii mei,
02:52
without missing a beat, and says,
fără să clipească, şi spune:
02:54
"My favorite pajamas are purple with fish.
„Pijamalele mele preferate
sunt violet cu peştişori.
02:55
Can I get a pancake, please?"
Îmi aduci o clătită, te rog?”
02:57
(Laughter)
(Râsete)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girl.
Şi asta a fost tot. Doar
„O, în regulă. Eşti fată.
03:02
How about that pancake?"
Ce zici de-o clătită?”
03:05
It was the easiest hard conversation
A fost cea mai uşoară conversaţie dificilă
03:08
I have ever had.
pe care am avut-o vreodată.
03:10
And why? Because Pancake Girl and I,
De ce? Pentru că Fata cu Clătita şi cu mine
03:12
we were both real with each other.
am fost sincere una cu cealaltă.
03:15
So like many of us,
Şi ca mulţi dintre noi,
03:18
I've lived in a few closets in my life, and yeah,
am trăit cu nişte secrete personale
în viaţa mea şi, da,
03:20
most often, my walls happened to be rainbow.
de cele mai multe ori,
sentimentele îmi erau diverse.
03:23
But inside, in the dark,
Dar în interior, în adâncul sufletului,
03:25
you can't tell what color the walls are.
nu-ţi dai seama exact ce simţi.
03:27
You just know what it feels like to live in a closet.
Ştii doar cum e să trăieşti
cu un secret în cârcă.
03:29
So really, my closet is no different than yours
Deci, pe bune, secretul meu nu este
mai diferit de al vostru,
03:33
or yours or yours.
al vostru sau al vostru.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasons
Desigur, o să vă dau 100 de motive
pentru care
03:39
why coming out of my closet was
harder than coming out of yours,
dezvăluirea secretului meu a fost mai grea
decât a secretului vostru,
03:41
but here's the thing: Hard is not relative.
dar iată care-i treaba:
„Greu” nu e relativ.
03:43
Hard is hard.
Greu înseamnă greu.
03:46
Who can tell me that explaining to
someone you've just declared bankruptcy
Cine-mi poate spune că
să explici cuiva că tocmai ai dat faliment
03:48
is harder than telling someone
you just cheated on them?
e mai greu decât să-i spui cuiva
că tocmai l-ai înşelat?
03:52
Who can tell me that his coming out story
Cine-mi poate spune că
dezvăluirea homosexualităţii cuiva
03:54
is harder than telling your five-year-old
you're getting a divorce?
e mai grea decât să-i spui
copilului tău de 5 ani că divorţezi?
03:57
There is no harder, there is just hard.
Nu există „mai greu”, ci doar „greu”.
03:59
We need to stop ranking our hard
against everyone else's hard
Trebuie să încetăm să măsurăm
cât de greu ne e nouă faţă de alţii,
04:03
to make us feel better or worse about our closets
pentru a ne simţi mai bine sau mai rău
faţă de secretele noastre,
04:06
and just commiserate on the
fact that we all have hard.
şi să ne compătimim pentru faptul că
la toţi ne e greu.
04:09
At some point in our lives, we all live in closets,
În unele momente din viață
toţi ascundem secrete
04:13
and they may feel safe,
şi poate aşa ne simțim în siguranţă,
04:16
or at least safer than what lies
on the other side of that door.
sau cel puţin mai în siguranţă
decât dacă s-ar afla.
04:18
But I am here to tell you,
Dar sunt aici să vă spun,
04:21
no matter what your walls are made of,
indiferent cât de bine
încerci să te protejezi,
04:23
a closet is no place for a person to live.
să trăieşti cu un secret în cârcă
nu e un mod de trai.
04:25
Thanks. (Applause)
Mulţumesc. (Aplauze)
04:29
So imagine yourself 20 years ago.
Imaginaţi-vă cum arătaţi acum 20 de ani.
04:32
Me, I had a ponytail, a strapless dress,
Cât despre mine, aveam părul prins în coadă,
o rochie fără bretele
04:36
and high-heeled shoes.
şi pantofi cu toc înalt.
04:41
I was not the militant lesbian
Nu eram lesbiana militantă
04:43
ready to fight any four-year-old
that walked into the cafe.
gata să lupte cu orice copil de 4 ani
care intra în cafenea.
04:44
I was frozen by fear, curled up in the corner
Eram paralizată de frică, ghemuită într-un colţ
04:48
of my pitch-black closet
cu secretul meu negru ca smoala,
04:52
clutching my gay grenade,
strângând în mână grenada homo.
04:54
and moving one muscle is the scariest thing
Să mişc vreun muşchi a fost
cel mai înfricoşător lucru
04:57
I have ever done.
pe care l-am făcut vreodată.
05:00
My family, my friends, complete strangers --
Familia mea, prietenii mei sau simpli străini -
05:03
I had spent my entire life
mi-am trăit toată viaţa
05:05
trying to not disappoint these people,
încercând să nu dezamăgesc oamenii aceştia;
05:06
and now I was turning the world upside down
iar acum întorceam lumea cu fundul în sus
05:08
on purpose.
intenţionat.
05:11
I was burning the pages of the script
Ardeam paginile din scenariul
05:13
we had all followed for so long,
pe care îl respectasem toţi atâta timp,
05:15
but if you do not throw that grenade, it will kill you.
dar dacă nu arunci acea grenadă,
te va ucide ea.
05:17
One of my most memorable grenade tosses
Una din cele mai memorabile
aruncături de grenadă
05:21
was at my sister's wedding.
a fost la nunta surorii mele.
05:23
(Laughter)
(Râsete)
05:25
It was the first time that many in attendance
Era pentru prima oară când
atât de mulţi din cei prezenţi
05:27
knew I was gay, so in doing
my maid of honor duties,
ştiau că sunt lesbi; făcându-mi
îndatoririle de domnişoară de onoare
05:30
in my black dress and heels,
în rochie neagră şi tocuri,
05:33
I walked around to tables
mergeam printre mese
05:35
and finally landed on a table of my parents' friends,
şi am aterizat în final
la masa prietenilor părinţilor mei,
05:37
folks that had known me for years.
care mă ştiau de ani de zile.
05:39
And after a little small talk,
one of the women shouted out,
După o conversaţie superficială,
una din femei a strigat:
05:42
"I love Nathan Lane!"
„Îmi place de Nathan Lane!”
05:45
And the battle of gay relatability had begun.
Şi a început bătălia pe homosexualitate.
05:48
"Ash, have you ever been to the Castro?"
„Ash, ai fost vreodată în Castro?”
(cartier de homosexuali în San Francisco)
05:51
"Well, yeah, actually, we have
friends in San Francisco."
„Păi, da, de fapt, avem prieteni
în San Francisco.”
05:53
"Well, we've never been there
but we've heard it's fabulous."
„N-am fost niciodată,
dar am auzit că e fabulos.”
05:55
"Ash, do you know my hairdresser Antonio?
„Ash, îl ştii pe stilistul meu, Antonio?
05:58
He's really good and he has
never talked about a girlfriend."
E chiar bun şi nu a menţionat vreodată o iubită.”
06:00
"Ash, what's your favorite TV show?
„Ash, care e spectacolul tău TV preferat?
06:03
Our favorite TV show? Favorite: Will & Grace.
Spectacolul preferat? Will&Grace.
06:05
And you know who we love? Jack.
Şi ştii de cine ne place? De Jack.
06:07
Jack is our favorite."
Jack e preferatul nostru.”
06:08
And then one woman, stumped
Şi apoi o femeie, încurcată,
06:10
but wanting so desperately to show her support,
dar dorind cu disperare să-şi arate sprijinul,
06:13
to let me know she was on my side,
ca să-mi arate că e de partea mea,
06:15
she finally blurted out,
a scăpat în final o perlă:
06:18
"Well, sometimes my husband wears pink shirts."
„Uneori soţul meu poartă cămăşi roz.”
06:19
(Laughter)
(Râsete)
06:23
And I had a choice in that moment,
Am avut în acel moment
posibilitatea de a alege,
06:25
as all grenade throwers do.
ca toţi cei care aruncă grenade.
06:27
I could go back to my girlfriend
and my gay-loving table
Puteam să mă întorc la masa
cu iubita mea şi alţi homosexuali
06:29
and mock their responses,
şi să-mi bat joc de răspunsurile lor,
06:33
chastise their unworldliness and their inability
să-i pedepsesc pentru naivitatea
şi incapacitatea lor
06:35
to jump through the politically correct
gay hoops I had brought with me,
de a mă trata corect ca homosexuală
06:37
or I could empathize with them
sau puteam să fiu înţelegătoare
06:40
and realize that that was maybe one of
the hardest things they had ever done,
şi să realizez că ăsta era probabil
unul din cele mai grele lucruri făcute de ei,
06:43
that starting and having that conversation
căci să înceapă şi să aibă acea conversaţie
06:47
was them coming out of their closets.
însemna pentru ei
să-şi scoată la iveală secretele.
06:50
Sure, it would have been easy
to point out where they felt short.
Desigur, ar fi fost uşor
să scot în evidenţă greşelile lor.
06:52
It's a lot harder to meet them where they are
E mult mai greu să-i vezi
aşa cum sunt
06:56
and acknowledge the fact that they were trying.
şi să admiţi că şi-au dat silinţa.
06:58
And what else can you ask someone to do but try?
Ce altceva poţi cere de la cineva
decât să încerce?
07:00
If you're going to be real with someone,
Dacă vrei să fii sincer cu cineva,
07:05
you gotta be ready for real in return.
trebuie să fii pregătit să fie sincer cu tine.
07:07
So hard conversations are still not my strong suit.
Conversaţiile dificile nu sunt punctul meu forte.
07:11
Ask anybody I have ever dated.
Întrebaţi pe oricine cu care m-am întâlnit.
07:14
But I'm getting better, and I follow what I like to call
Dar e tot mai ușor
şi urmez ce numesc eu
07:16
the three Pancake Girl principles.
cele 3 principii
ale Fetei cu Clătita.
07:19
Now, please view this through gay-colored lenses,
Vă rog uitaţi-vă
prin ochii unui homosexual,
07:21
but know what it takes to come out of any closet
dar să ştiţi că în esenţă
se aplică la oricine
07:25
is essentially the same.
are un secret personal
de dezvăluit.
07:28
Number one: Be authentic.
Numărul unu: Fii sincer.
07:30
Take the armor off. Be yourself.
Dă-ţi jos armura. Fii tu însuţi.
07:33
That kid in the cafe had no armor,
Acel copil din cafenea nu avea armură,
07:34
but I was ready for battle.
dar eu eram pregătit de război.
07:36
If you want someone to be real with you,
Dacă vrei să fie cineva sincer cu tine,
07:38
they need to know that you bleed too.
trebuie să ştie că şi tu sângerezi, ca oricine.
07:41
Number two: Be direct. Just
say it. Rip the Band-Aid off.
Numărul doi: Fii direct. Spune clar ce ai de spus.
Smulge rapid plasturele.
07:44
If you know you are gay, just say it.
Dacă ştii că eşti homosexual, spune-o clar.
07:47
If you tell your parents you might be gay,
Dacă le spui părinţilor că
poate eşti homosexual,
07:50
they will hold out hope that this will change.
vor spera că poate asta se va schimba.
07:51
Do not give them that sense of false hope.
Nu le da speranţe false.
07:53
(Laughter)
(Râsete)
07:56
And number three, and most important --
Şi numărul trei, şi cel mai important:
07:58
(Laughter)
(Râsete)
08:03
Be unapologetic.
Nu te scuza.
08:05
You are speaking your truth.
Spui adevărul tău.
08:09
Never apologize for that.
Nu te scuza niciodată pentru asta.
08:11
And some folks may have gotten hurt along the way,
Probabil ai rănit nişte persoane pe parcurs,
08:15
so sure, apologize for what you've done,
deci sigur, cere-ţi scuze pentru ce ai făcut,
08:17
but never apologize for who you are.
dar nu-ţi cere scuze niciodată
pentru cine eşti.
08:20
And yeah, some folks may be disappointed,
Da, poate unii oameni vor fi dezamăgiţi,
08:23
but that is on them, not on you.
dar asta e problema lor, nu a ta.
08:26
Those are their expectations
of who you are, not yours.
E din cauza speranţelor lor despre tine,
nu speranţele tale.
08:29
That is their story, not yours.
Este cursul lor, nu al tău.
08:31
The only story that matters
Singurul lucru care contează
08:36
is the one that you want to write.
e calea pe care doreşti tu s-o urmezi.
08:37
So the next time you find yourself
Aşa că, data viitoare când ai un secret întunecat
08:40
in a pitch-black closet clutching your grenade,
şi simţi că ai în mână
o grenadă gata de explodat,
08:42
know we have all been there before.
să ştii că toţi am trecut prin asta.
08:44
And you may feel so very alone, but you are not.
Poate te vei simţi singur;
dar nu eşti.
08:48
And we know it's hard but we need you out here,
Ştim că e greu, dar avem nevoie
ca tu să te eliberezi.
08:51
no matter what your walls are made of,
Nu contează cât de bine
încerci să te protejezi;
08:54
because I guarantee you there are others
îţi garantez că sunt şi alţii
08:57
peering through the keyholes of their closets
care aşteaptă timid,
cu secretul lor în braţe,
08:59
looking for the next brave soul to
bust a door open, so be that person
ca un suflet curajos să facă primul pas,
aşa că fii acea persoană
09:01
and show the world that we
are bigger than our closets
şi arată lumii că suntem
mai mult decât fricile noastre
09:05
and that a closet is no place for a person
şi că nimeni nu poate trăi
ascuns
09:08
to truly live.
cu un secret în cârcă.
09:12
Thank you, Boulder. Enjoy your night. (Applause)
Mulţumesc, Boulder. Bucuraţi-vă de seara asta.
(Aplauze)
09:13
Translated by Ancuta Diana Hatieganu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com