English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoulder

Ash Beckham: We're all hiding something. Let's find the courage to open up

Ash Beckham: Všichni něco skrýváme. Pojďme najít kuráž otevřít se.

Filmed
Views 2,667,635

V tomto dojemném TED talk Ash Beckham popisuje nový přístup k empatii a otevřenosti. Začíná porozuměním, že každý během nějaké životní fáze prošel těžkým obdobím. Jedinou cestou, říká Beckham, je otevřít se a vystoupit z šatníku.

- Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy. Full bio

I'm going to talk to you tonight
Dnes večer vám budu povídat o
00:12
about coming out of the closet,
vycházení ze skříní,
00:14
and not in the traditional sense,
a to ne v tradičním slova smyslu,
00:16
not just the gay closet.
ne pouze o skříních homosexuality.
00:17
I think we all have closets.
Myslím si, že všichni máme skříně.
00:19
Your closet may be telling someone
Vaše skříň může být poprvé někomu povědět,
00:21
you love her for the first time,
že ji milujete,
00:23
or telling someone that you're pregnant,
nebo někomu říct, že jste těhotná,
00:25
or telling someone you have cancer,
nebo někomu říct, že máte rakovinu,
00:27
or any of the other hard conversations
nebo jakákoliv jiná těžká konverzace,
00:30
we have throughout our lives.
kterou musíme vést během našich životů.
00:32
All a closet is is a hard conversation,
Skříň je pouze těžkou konverzací
00:34
and although our topics may vary tremendously,
a přestože naše témata se mohou ohromně lišit,
00:38
the experience of being in
zkušenost pobytu
00:41
and coming out of the closet is universal.
a vyjití ze skříně je univerzální.
00:43
It is scary, and we hate it, and it needs to be done.
Je to strašidelné, nenávidíme to, ale je to nutné.
00:46
Several years ago,
Před pár lety
00:52
I was working at the South Side Walnut Cafe,
jsem pracovala v South Side Walnut Cafe,
00:53
a local diner in town,
tamní městské restauraci,
00:57
and during my time there I would go through phases
a během té doby jsem si procházela fázemi
00:59
of militant lesbian intensity:
militantní lesby:
01:01
not shaving my armpits,
Neholila jsem si podpaží,
01:05
quoting Ani DiFranco lyrics as gospel.
citovala jsem písničky Ani DiFranco jako evangelium.
01:07
And depending on the bagginess of my cargo shorts
V závislosti na vyboulení mých maskáčových kraťasů
01:10
and how recently I had shaved my head,
a oholenosti hlavy,
01:13
the question would often be sprung on me,
mi byla často pokládána otázka,
01:15
usually by a little kid:
většinou malými dětmi.
01:17
"Um, are you a boy or are you a girl?"
"Ehm, jsi kluk nebo holka?"
01:19
And there would be an awkward silence at the table.
U stolu nastalo trapné ticho.
01:24
I'd clench my jaw a little tighter,
Zatnula jsem zuby,
01:27
hold my coffee pot with a little more vengeance.
překapávací konvici držela trochu intenzivněji,
01:29
The dad would awkwardly shuffle his newspaper
táta rozpačitě listoval novinami
01:32
and the mom would shoot a chilling stare at her kid.
a matka toho dítěte po něm přísně koukala.
01:35
But I would say nothing,
Ale já jsem mlčela.
01:37
and I would seethe inside.
zatímco to ve mně vřelo.
01:39
And it got to the point where every time I walked up
A tak jsem se dostala do fáze, kdy jsem byla připravena bojovat pokaždé,
01:41
to a table that had a kid anywhere between
three and 10 years old, I was ready to fight.
co jsem přišla ke stolu, kde sedělo tří až desetileté dítě.
01:43
(Laughter)
(Smích)
01:47
And that is a terrible feeling.
A to je hrozný pocit.
01:49
So I promised myself, the next
time, I would say something.
Takže jsem si slíbila, že příště už něco řeknu.
01:51
I would have that hard conversation.
Dám se do té těžké konverzace.
01:55
So within a matter of weeks, it happens again.
Takže během několika týdnů se to stalo znovu.
01:57
"Are you a boy or are you a girl?"
"Jsi kluk nebo holka?"
02:00
Familiar silence, but this time I'm ready,
Nastalo již dobře známé ticho, ale tentokrát jsem byla připravená
02:02
and I am about to go all Women's Studies 101
a chystala jsem se probrat veškerá ženská studia
02:05
on this table. (Laughter)
přesně na místě. (Smích)
02:09
I've got my Betty Friedan quotes.
Uměla jsem citovat Betty Friedan.
02:12
I've got my Gloria Steinem quotes.
Uměla jsem citovat Glorii Streinem
02:14
I've even got this little bit from
"Vagina Monologues" I'm going to do.
Znala jsem něco z knížky Vagina Monology.
02:16
So I take a deep breath and I look down
Takže jsem se zhluboka nadechla a podívala se dolů
02:19
and staring back at me is a
four-year-old girl in a pink dress,
kde mi pohled opětovala čtyřletá holčička v růžových šatech.
02:23
not a challenge to a feminist duel,
Nebyla to výzva k feministickému duelu,
02:27
just a kid with a question:
jen dítě s otázkou:
02:29
"Are you a boy or are you a girl?"
"Jsi kluk nebo holka?"
02:32
So I take another deep breath,
Takže jsem se zhluboka nadechla,
02:34
squat down to next to her, and say,
dřepla si vedle ní a řekla:
02:36
"Hey, I know it's kind of confusing.
"Hele, já vím, že je to trochu matoucí.
02:37
My hair is short like a boy's,
Mám krátké vlasy, stejně jako kluk
02:39
and I wear boy's clothes, but I'm a girl,
a chlapecké oblečení, ale jsem holka.
02:41
and you know how sometimes
you like to wear a pink dress,
Víš, občas ráda nosíš růžové šatičky,
02:43
and sometimes you like to
wear your comfy jammies?
a někdy máš radši pohodlné pyžamo.
02:45
Well, I'm more of a comfy jammies kind of girl."
Já jsem holka, co má radši to pyžamo.
02:48
And this kid looks me dead in the eye,
To dítě na mě vážně zíralo
02:52
without missing a beat, and says,
a bez zaváhání řeklo:
02:54
"My favorite pajamas are purple with fish.
"Moje oblíbené pyžamo je fialové s rybama,
02:55
Can I get a pancake, please?"
mohla bych dostat palačinku, prosím?"
02:57
(Laughter)
(Smích)
02:59
And that was it. Just, "Oh, okay. You're a girl.
A to bylo vše. Jen "Oh, fajn. Jsi holka.
03:02
How about that pancake?"
A co ta palačinka?"
03:05
It was the easiest hard conversation
Byla to ta nejjednodušší těžká konverzace,
03:08
I have ever had.
kterou jsem kdy zažila.
03:10
And why? Because Pancake Girl and I,
Proč? Protože Palačinková holka a já,
03:12
we were both real with each other.
jsme k sobě byly upřímné.
03:15
So like many of us,
Stejně jako mnoho z nás,
03:18
I've lived in a few closets in my life, and yeah,
jsem žila v několika skříních,
03:20
most often, my walls happened to be rainbow.
nejčastěji mé zdi byly duhové.
03:23
But inside, in the dark,
Ale uvnitř, ve tmě,
03:25
you can't tell what color the walls are.
nemůžete říct, jako barvu mají.
03:27
You just know what it feels like to live in a closet.
Jen víte, jaký máte pocit, když žijete v šatníku.
03:29
So really, my closet is no different than yours
Takže vážně, můj šatník se neliší od vašeho,
03:33
or yours or yours.
nebo vašeho, nebo vašeho.
03:36
Sure, I'll give you 100 reasons
Jasně, mohla bych vám říct 100 důvodů
03:39
why coming out of my closet was
harder than coming out of yours,
proč vyjít z mého šatníku bylo těžší než vyjít z vašeho.
03:41
but here's the thing: Hard is not relative.
Ale jde o to, že "těžké" není relativní.
03:43
Hard is hard.
Těžké je těžké.
03:46
Who can tell me that explaining to
someone you've just declared bankruptcy
Kdo by mohl říct, že vysvětlování někomu, že jste právě vyhlásil bankrot
03:48
is harder than telling someone
you just cheated on them?
je těžší než říci někomu, že jste mu byl nevěrný?
03:52
Who can tell me that his coming out story
Kdo mi může říci, že jeho přiznání
03:54
is harder than telling your five-year-old
you're getting a divorce?
je těžší než říci pětiletému dítěti, že se rozvádíte?
03:57
There is no harder, there is just hard.
Neexistuje težší, jen těžké.
03:59
We need to stop ranking our hard
against everyone else's hard
Potřebujeme přestat porovnávat naše "těžké" s těžkým někoho jiného,
04:03
to make us feel better or worse about our closets
kvůli tomu abychom se cítili líp nebo hůř ohledně našich skříní
04:06
and just commiserate on the
fact that we all have hard.
a přijmout fakt, že pro každého je něco těžké.
04:09
At some point in our lives, we all live in closets,
V nějaké fázi našich životů všichni žijeme v šatnících,
04:13
and they may feel safe,
a možná se v nich cítíme bezpečně,
04:16
or at least safer than what lies
on the other side of that door.
nebo alespoň bezpečněji, než venku,
04:18
But I am here to tell you,
Ale jsem tu, abych vám řekla,
04:21
no matter what your walls are made of,
že nezáleží na tom, z čeho jsou vaše stěny vyrobeny,
04:23
a closet is no place for a person to live.
šatník není dobré místo k žití.
04:25
Thanks. (Applause)
Díky. (Potlesk)
04:29
So imagine yourself 20 years ago.
Představte si sebe před 20 lety.
04:32
Me, I had a ponytail, a strapless dress,
Já jsem nosila culík, šaty bez ramínek
04:36
and high-heeled shoes.
a boty na vysokém podpatku.
04:41
I was not the militant lesbian
Nebyla jsem militantní lesba
04:43
ready to fight any four-year-old
that walked into the cafe.
připravená bojovat s jakýmkoli čtyřletým dítětem, které přišlo do kavárny.
04:44
I was frozen by fear, curled up in the corner
Byla jsem zamrzlá strachem, skrčená v rohu
04:48
of my pitch-black closet
mého černočerného šatníku.
04:52
clutching my gay grenade,
Svírala jsem svůj homosexuální granát,
04:54
and moving one muscle is the scariest thing
a byť i pohnout jediným svalem byla to nejstrašidelnější,
04:57
I have ever done.
co jsem kdy udělala.
05:00
My family, my friends, complete strangers --
Moje rodina, přátelé, úplní cizinci..
05:03
I had spent my entire life
Strávila jsem celý život tím,
05:05
trying to not disappoint these people,
že jsem se je snažila nezmást.
05:06
and now I was turning the world upside down
A najednou jsem obracela svět vzhůru nohama,
05:08
on purpose.
naschvál.
05:11
I was burning the pages of the script
Spalovala jsem stránky scénářů,
05:13
we had all followed for so long,
podle kterých jsme se všichni tak dlouho chovali,
05:15
but if you do not throw that grenade, it will kill you.
protože pokud nezahodíte ten granát, zabije vás.
05:17
One of my most memorable grenade tosses
Jeden nejnezapomenutějších hodů granátem
05:21
was at my sister's wedding.
byl na svatbě mé sestry.
05:23
(Laughter)
(Smích)
05:25
It was the first time that many in attendance
To bylo poprvé, co mnoho přítomných vědělo,
05:27
knew I was gay, so in doing
my maid of honor duties,
že jsem lesba, takže jsem při plnění družičkovských povinností
05:30
in my black dress and heels,
v černých šatech a podpatcích,
05:33
I walked around to tables
obcházela stoly
05:35
and finally landed on a table of my parents' friends,
a konečně skončila u známých mých rodičů,
05:37
folks that had known me for years.
tedy u lidí, kteří mě znali 5 let.
05:39
And after a little small talk,
one of the women shouted out,
Po úvodním rozhovoru jedna z žen zakřičela
05:42
"I love Nathan Lane!"
"Miluji Nathana Lane!"
05:45
And the battle of gay relatability had begun.
Čímž začala bitva o soucit s homosexuály.
05:48
"Ash, have you ever been to the Castro?"
"Ash, už jsi někdy byla v Castru?"
05:51
"Well, yeah, actually, we have
friends in San Francisco."
"No, ano, máme přátele v San Francisku."
05:53
"Well, we've never been there
but we've heard it's fabulous."
"No, my jsme tam nikdy nebyli, ale slyšela jsem, že je to tam úžasné."
05:55
"Ash, do you know my hairdresser Antonio?
"Ash, znáš mého kadeřníka Antonia?
05:58
He's really good and he has
never talked about a girlfriend."
Je výborný a nikdy nemluvil o přítelkyni"
06:00
"Ash, what's your favorite TV show?
"Ash, co je tvůj oblíbený seriál?
06:03
Our favorite TV show? Favorite: Will & Grace.
Náš oblíbený seriál? Will & Grace.
06:05
And you know who we love? Jack.
A víš, koho máme nejradši? Jacka.
06:07
Jack is our favorite."
Jack je náš oblíbený."
06:08
And then one woman, stumped
A pak jedna žena v rozpacích
06:10
but wanting so desperately to show her support,
chtěla tak zoufale ukázat svou podporu
06:13
to let me know she was on my side,
a dát mi najevo, že je na mé straně,
06:15
she finally blurted out,
že nakonec vyhrkla:
06:18
"Well, sometimes my husband wears pink shirts."
"No, můj manžel někdy nosí růžové košile."
06:19
(Laughter)
(Smích)
06:23
And I had a choice in that moment,
V tom okamžiku jsem měla možnost volby,
06:25
as all grenade throwers do.
stejně jako většina vrhačů granátů.
06:27
I could go back to my girlfriend
and my gay-loving table
Mohla jsem jít zpátky ke své přítelkyni a homo-milujícímu stolu
06:29
and mock their responses,
a zesměšnit jejich odpovědi.
06:33
chastise their unworldliness and their inability
Trestat jejich nesvětovost a neschopnost
06:35
to jump through the politically correct
gay hoops I had brought with me,
změnit názor na politicky korektní,
06:37
or I could empathize with them
nebo jsem se do nich mohla vcítit
06:40
and realize that that was maybe one of
the hardest things they had ever done,
a uvědomit si, že to je možná jedna z nějtěžších věcí, co kdy udělali.
06:43
that starting and having that conversation
Začít a vést tu koverzaci,
06:47
was them coming out of their closets.
pro ně znamenalo opustit skříně.
06:50
Sure, it would have been easy
to point out where they felt short.
Jasně, nebylo těžké určit oblast,
ve které se cítili slabě.
06:52
It's a lot harder to meet them where they are
Těžší je zjistit kde jsou,
06:56
and acknowledge the fact that they were trying.
a vzít na vědomí fakt, že se snažili.
06:58
And what else can you ask someone to do but try?
A co víc můžete od někoho žádat, než snahu?
07:00
If you're going to be real with someone,
Když k někomu budete upřímní,
07:05
you gotta be ready for real in return.
musíte být připraveni na opětovanou upřímnost.
07:07
So hard conversations are still not my strong suit.
Takhle těžké konverzace stále nejsou mojí silnou stránkou,
07:11
Ask anybody I have ever dated.
zeptejte se kohokoliv, s kým jsem chodila.
07:14
But I'm getting better, and I follow what I like to call
Ale stále se zlepšuji a následuji něco, čemu ráda říkám
07:16
the three Pancake Girl principles.
tři principy Palačinkové holky.
07:19
Now, please view this through gay-colored lenses,
Na toto se prosím dívejte z homosexuálova pohledu,
07:21
but know what it takes to come out of any closet
ale uvědomte si, že úsilí vynaložené na jakékoli přiznání
07:25
is essentially the same.
je v podstatě stejné.
07:28
Number one: Be authentic.
Číslo jedna: Buďte opravdoví
07:30
Take the armor off. Be yourself.
Sundejte brnění, buďte sami sebou.
07:33
That kid in the cafe had no armor,
To dítě v kavárně žádnou zbroj nemělo,
07:34
but I was ready for battle.
ale i tak jsem byla připravena k boji.
07:36
If you want someone to be real with you,
Pokud chcete, aby k vám byl někdo upřímný,
07:38
they need to know that you bleed too.
dejte jim najevo, že i vy krvácíte.
07:41
Number two: Be direct. Just
say it. Rip the Band-Aid off.
Číslo dvě: buďte přímí, prostě to řekněte, strhněte tu náplast.
07:44
If you know you are gay, just say it.
Jestli víte, že jste homosexuál, prostě to řekněte.
07:47
If you tell your parents you might be gay,
Pokud řeknete rodičům, že jste možná gay,
07:50
they will hold out hope that this will change.
budou doufat, že se to změní.
07:51
Do not give them that sense of false hope.
Nedávejte jim ten pocit falešné naděje.
07:53
(Laughter)
(Smích)
07:56
And number three, and most important --
A číslo tři, to je nejdůležitější
07:58
(Laughter)
(Smích)
08:03
Be unapologetic.
Neomlouvejte se.
08:05
You are speaking your truth.
Mluvíte pravdu.
08:09
Never apologize for that.
Za to se nikdy neomlouvejte.
08:11
And some folks may have gotten hurt along the way,
Možná cestou zraníte pár lidí,
08:15
so sure, apologize for what you've done,
takže samozřejmě, omluvte se za to, co jste napáchali,
08:17
but never apologize for who you are.
ale nikdy se neomlouvejte za to, kým jste.
08:20
And yeah, some folks may be disappointed,
Jo, někoho tím možná zklamete,
08:23
but that is on them, not on you.
ale to je jejich věc, ne vaše.
08:26
Those are their expectations
of who you are, not yours.
To jsou jejich očekávání o tom, kdo jste, ne vaše.
08:29
That is their story, not yours.
To je jejich příběh, ne váš.
08:31
The only story that matters
Jediný příběh, na kterém záleží,
08:36
is the one that you want to write.
je ten, který chcete napsat.
08:37
So the next time you find yourself
Takže až si příště uvědomíte,
08:40
in a pitch-black closet clutching your grenade,
že jste v černočerném šatníku a svíráte granát,
08:42
know we have all been there before.
uvědomte si, že jsme si tím prošli všichni.
08:44
And you may feel so very alone, but you are not.
Možná si myslíte, že v tom jste sami, ale nejste.
08:48
And we know it's hard but we need you out here,
A všichni víme, jak je to těžké, ale potřebujeme vás tady venku.
08:51
no matter what your walls are made of,
Nezáleží na tom, jaké jsou stěny v tvém šatníku
08:54
because I guarantee you there are others
protože vám garantuji, že jsou tu i jiní lidé,
08:57
peering through the keyholes of their closets
nakukující skrz klíčové dírky skříní,
08:59
looking for the next brave soul to
bust a door open, so be that person
hledající další statečnou duši, která by otevřela dveře, tak buďte tím člověkem
09:01
and show the world that we
are bigger than our closets
a ukažte, že svět je větší než naše skříň
09:05
and that a closet is no place for a person
a že skříň není místo,
09:08
to truly live.
kde se dá opravdu žít.
09:12
Thank you, Boulder. Enjoy your night. (Applause)
Děkuji, Bouldere. Užijte si večer. (Potlesk)
09:13
Translated by Vendula Němcová
Reviewed by Petr Jedelsky

▲Back to top

About the speaker:

Ash Beckham - Equality advocate
Ash Beckham approaches hard conversations from a place of compassion and empathy.

Why you should listen

Ash Beckham is no stranger to hard conversations. In her work, she shares how coming out as a lesbian helped her appreciate our common humanity and better understand the hardships that we all face. This equality advocate mixes personal experience and wisdom to help everyone bravely face their demons.

More profile about the speaker
Ash Beckham | Speaker | TED.com