ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Лидия Махова: Тайните за научаване на нов език

Filmed:
7,231,347 views

Искате да научите нов език, но се чувствате обезсърчени и несигурни откъде да започнете? Лидия Махова твърди, че не ви е необходима специална дарба или "езиков ген". С позитивни и вдъхновяващи думи, тя разкрива тайните на полиглотите (хора, които говорят няколко езици) и споделя четири принципа, които да ви помогнат да отключите своята скрита езикова дарба, както и да се забавлявате докато го правите.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learningизучаване на foreignчуждестранен languagesезици.
0
1760
2896
Аз обичам изучаването на чужди езици.
00:16
In factфакт, I love it so much that I like
to learnуча a newнов languageезик everyвсеки two yearsгодини,
1
4680
4056
И то толкова много, че гледам да научавам
по един нов език на всеки две години.
00:20
currentlyпонастоящем workingработа on my eighthосми one.
2
8760
2096
В момента работя върху осмия си език.
00:22
When people find that out about me,
they always askпитам me,
3
10880
2616
Когато хората разберат това за мен,
те винаги ме питат:
00:25
"How do you do that? What's your secretтайна?"
4
13520
2096
"Как го правиш? Каква е тайната ти?
00:27
And to be honestчестен, for manyмного yearsгодини,
my answerотговор would be,
5
15640
3016
Да ви призная,
много години отговорът ми беше:
00:30
"I don't know. I simplyпросто
love learningизучаване на languagesезици."
6
18680
2320
"Не знам. Просто обичам
да уча нови езици."
На хората обаче никога
не им стигаше този отговор.
00:33
But people were never
happyщастлив with that answerотговор.
7
21720
2256
00:36
They wanted to know why they are spendingразходи
yearsгодини tryingопитвайки to learnуча even one languageезик,
8
24000
3976
Искаха да знаят защо прекарват години,
опитвайки се да научат само един език,
00:40
never achievingпостигане на fluencyниво на владеене,
9
28000
1536
без да го овладеят,
00:41
and here I come, learningизучаване на
one languageезик after anotherоще.
10
29560
3056
а пък аз се появявам
и усвоявам език след език.
00:44
They wanted to know
the secretтайна of polyglotsполиглоти,
11
32640
2216
Те искаха да разберат
тайната на полиглотите,
00:46
people who speakговоря a lot of languagesезици.
12
34880
1720
т.е. хората, говорещи много езици.
Така започнах и аз да се питам:
00:49
And that madeизработен me wonderчудя се, too,
13
37400
1416
00:50
how do actuallyвсъщност other polyglotsполиглоти do it?
14
38840
2296
"Как всъщност другите полиглоти успяват?"
00:53
What do we have in commonчесто срещани?
15
41160
1496
"Какво общо имаме?"
00:54
And what is it that enablesдава възможност на us
16
42680
1936
"Какво ни позволява да научаваме езиците
толкова по-бързо от другите хора?"
00:56
to learnуча languagesезици
so much fasterпо-бързо than other people?
17
44640
2440
00:59
I decidedреши to meetСреща other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Реших да се срещна с други хора като мен
и да разбера как се случва това.
Най-доброто място
да срещнеш много полиглоти
01:03
The bestнай-доброто placeмясто to meetСреща a lot of polyglotsполиглоти
19
51760
2056
01:05
is an eventсъбитие where hundredsстотици
of languageезик loversлюбителите на
20
53840
2296
е събитие, където
стотици любители на езиците
01:08
meetСреща in one placeмясто
to practiceпрактика theirтехен languagesезици.
21
56160
2856
се събират на едно място,
за да практикуват своите езици.
01:11
There are severalняколко suchтакъв polyglotПолиглот eventsсъбития
organizedорганизиран all around the worldсвят,
22
59040
3296
Има няколко такива събития,
които се организират из цял свят,
01:14
and so I decidedреши to go there
23
62360
1376
така че аз реших да ги посетя
01:15
and askпитам polyglotsполиглоти
about the methodsметоди that they use.
24
63760
2440
и да разпитам полиглотите
за методите, които използват.
01:19
And so I metсрещнах BennyБени from IrelandИрландия,
25
67200
1936
Така срещнах Бени от Ирландия.
01:21
who told me that his methodметод
is to startначало speakingговорещ from day one.
26
69160
4160
Той ми каза, че неговият метод
е да започне да говори от ден първи.
Той заучава няколко фрази
от разговорник за пътувания,
01:26
He learnsнаучава a fewмалцина phrasesфрази
from a travelпътуване phrasebookразговорник
27
74240
2896
отива да се срещне с носители на езика
01:29
and goesотива to meetСреща nativeместен speakersвисокоговорители
28
77160
1576
01:30
and startsзапочва havingкато conversationsразговори
with them right away.
29
78760
2816
и започва да разговаря с тях веднага.
01:33
He doesn't mindум makingприготвяне
even 200 mistakesгрешки a day,
30
81600
2776
Не се притеснява да сбърка
дори 200 пъти на ден,
01:36
because that's how he learnsнаучава,
basedбазиран on the feedbackобратна връзка.
31
84400
2440
защото така той се учи,
с помощта на поправките отсреща.
А най-хубавото нещо е, че днес
дори не трябва да пътува много,
01:39
And the bestнай-доброто thing is, he doesn't
even need to travelпътуване a lot todayднес,
32
87480
3136
защото можем лесно и удобно
да разговаряме с носители на езика
01:42
because you can easilyлесно have
conversationsразговори with nativeместен speakersвисокоговорители
33
90640
2936
01:45
from the comfortкомфорт of
your livingжив roomстая, usingизползвайки websitesуебсайтове.
34
93600
2696
от нашата всекидневна,
използвайки интенет.
01:48
I alsoсъщо metсрещнах LucasЛукас from BrazilБразилия
35
96320
1776
Запознах се и с Лукас от Бразилия.
01:50
who had a really interestingинтересен
methodметод to learnуча RussianРуски.
36
98120
2480
Той имаше много интересен подход
за научаване на руски.
01:53
He simplyпросто addedдобавен a hundredсто randomслучаен
RussianРуски speakersвисокоговорители on SkypeSkype as friendsприятели,
37
101200
5656
Просто добавил в Скайп
сто случайни рускоговорящи,
01:58
and then he openedотвори
a chatчат windowпрозорец with one of them
38
106880
3896
после, това е истина,
отворил чат-прозорец с един от тях
02:02
and wroteнаписах "HiЗдравей" in RussianРуски.
39
110800
1440
и написал "Здрасти" на руски.
02:05
And the personчовек repliedотговори, "HiЗдравей, how are you?"
40
113000
2576
Човекът отговорил: "Здрасти, как си?"
02:07
LucasЛукас copiedкопирани this and put it
into a textтекст windowпрозорец with anotherоще personчовек,
41
115600
4456
Лукас копирал това
и го пратил на друг човек.
02:12
and the personчовек repliedотговори,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
Този път му отговорили:
"Добре съм, благодаря! А ти как си?"
02:15
LucasЛукас copiedкопирани this
back to the first personчовек,
43
123680
2976
Лукас препратил това на първия човек,
02:18
and in this way, he had two strangersнепознати
have a conversationразговор with eachвсеки other
44
126680
3456
като по този начин имал двама непознати,
които разговаряли помежду си,
02:22
withoutбез knowingпознаване about it.
45
130160
1416
без те да подозират това.
(смях)
02:23
(LaughterСмях)
46
131600
1256
Скоро, започнал да пише сам,
02:24
And soonскоро he would startначало typingтипизиране himselfсебе си,
47
132880
1896
тъй като вече имал
толкова много такива разговори,
02:26
because he had so manyмного
of these conversationsразговори
48
134800
2136
че се досетил как руснаците
обикновено започват разговор.
02:28
that he figuredпомислих out how
the RussianРуски conversationразговор usuallyобикновено startsзапочва.
49
136960
3016
Какъв изобретателен подход, не мислите ли?
02:32
What an ingeniousизобретателен methodметод, right?
50
140000
2336
02:34
And then I metсрещнах polyglotsполиглоти who always startначало
by imitatingимитиране soundsзвуци of the languageезик,
51
142360
4496
Срещнах и полиглоти, които все започват
с имитиране на звукове от езика,
02:38
and othersдруги who always learnуча the 500
mostнай-много frequentчесто срещан wordsдуми of the languageезик,
52
146880
4416
както и такива, които научават 500-те
най-използвани думи в езика.
02:43
and yetоще othersдруги who always startначало
by readingчетене about the grammarграматика.
53
151320
3400
Други пък винаги започват с граматиката.
02:47
If I askedпопитах a hundredсто differentразличен polyglotsполиглоти,
54
155600
2296
Ако питах сто различни полиглота,
02:49
I heardчух a hundredсто differentразличен
approachesподходи to learningизучаване на languagesезици.
55
157920
3616
то чух сто различни начини
за овладяването на езици.
02:53
EverybodyВсеки seemsИзглежда to have a uniqueединствен по рода си way
they learnуча a languageезик,
56
161560
3616
Изглежда, че всеки учи език
по свой уникален метод,
02:57
and yetоще we all come to the sameедин и същ resultрезултат
of speakingговорещ severalняколко languagesезици fluentlyсвободно.
57
165200
3880
но всички ние постигаме същия резултат,
говорим свободно няколко езици.
03:02
And as I was listeningслушане to these polyglotsполиглоти
tellingказвам me about theirтехен methodsметоди,
58
170120
4296
Както си слушах тези полиглоти,
които ми разказваха за методите си,
03:06
it suddenlyвнезапно dawnedизгря on me:
59
174440
2296
внезапно ме осени мисълта:
03:08
the one thing we all have in commonчесто срещани
60
176760
3136
Нещото, което споделяме,
03:11
is that we simplyпросто foundнамерено waysначини to enjoyнаслади се
the language-learningезиково обучение processпроцес.
61
179920
5536
е това, че намираме начини
да се наслаждаваме на процеса.
Всички тези полиглоти говореха
за изучаването на нов език,
03:17
All of these polyglotsполиглоти
were talkingговорим about languageезик learningизучаване на
62
185480
2776
като за нещо много забавно.
03:20
as if it was great funшега.
63
188280
1256
Трябваше да им видите лицата,
03:21
You should have seenвидян theirтехен facesлица
64
189560
1576
03:23
when they were showingпоказване me
theirтехен colorfulцветен grammarграматика chartsдиаграми
65
191160
2616
когато ми показваха
цветните си таблици с граматика,
внимателно направените ръчно флаш-карти,
03:25
and theirтехен carefullyвнимателно handmadeръчна изработка flashфлаш cardsкарти,
66
193800
2496
03:28
and theirтехен statisticsстатистика
about learningизучаване на vocabularyлексика usingизползвайки appsприложения,
67
196320
3016
своите статистики от приложенията
за научаване на лексика,
03:31
or even how they love to cookготвач
basedбазиран on recipesрецепти in a foreignчуждестранен languageезик.
68
199360
4200
или пък дори колко обичат да готвят,
следвайки рецепти на чужд език.
03:36
All of them use differentразличен methodsметоди,
69
204680
1736
Всички те използват различни методи,
03:38
but they always make sure
it's something that they personallyлично enjoyнаслади се.
70
206440
3776
но винаги се уверяват, че това е нещо,
което на тях им е приятно.
03:42
I realizedосъзнах that this is actuallyвсъщност
how I learnуча languagesезици myselfсебе си.
71
210240
3896
Осъзнах, че така всъщност и аз уча езици.
03:46
When I was learningизучаване на SpanishИспански,
I was boredотегчен with the textтекст in the textbookучебник.
72
214160
3576
Когато се занимавах с испански,
текстът в учебника ми беше скучен.
Кой би искал да чете за Хосе, който
моли да го насочат към гарата.
03:49
I mean, who wants to readПрочети about JoseХосе
73
217760
1736
03:51
askingпита about the directionsинструкции
to the trainвлак stationстанция. Right?
74
219520
3136
Никой, нали?
Вместо това аз исках да чета "Хари Потър",
03:54
I wanted to readПрочети "HarryХари PotterПотър" insteadвместо,
75
222680
2336
защото това бе любимата ми книга,
когато бях дете,
03:57
because that was
my favoriteлюбим bookКнига as a childдете,
76
225040
2136
03:59
and I have readПрочети it manyмного timesпъти.
77
227200
1656
и я бях чела много пъти.
04:00
So I got the SpanishИспански translationпревод
of "HarryХари PotterПотър" and startedзапочна readingчетене,
78
228880
3616
Затова взех испанския превод
на книгата и започнах да я чета.
04:04
and sure enoughдостатъчно, I didn't understandразбирам
almostпочти anything at the beginningначало,
79
232520
3336
Разбира се, в началото
не разбирах почти нищо,
но продължих да чета,
защото обичах книгата,
04:07
but I keptсъхраняват on readingчетене
because I lovedобичал the bookКнига,
80
235880
2216
и още преди края ѝ, вече можех
да я разбирам без проблем.
04:10
and by the endкрай of the bookКнига, I was ableспособен
to followпоследвам it almostпочти withoutбез any problemsпроблеми.
81
238120
4136
Същото се случи, когато учех немски.
04:14
And the sameедин и същ thing happenedсе случи
when I was learningизучаване на GermanНемски.
82
242280
2616
Реших да гледам "Приятели",
любимия ми сериал, на немски,
04:16
I decidedреши to watch "FriendsПриятели,"
my favoriteлюбим sitcomсериала, in GermanНемски,
83
244920
3296
и отново, в началото
всичко беше неразбираемо.
04:20
and again, at the beginningначало
it was all just gibberishбезсмислици.
84
248240
3096
Не разбирах къде свършва едната дума
и откъде започва другата,
04:23
I didn't know where one wordдума finishedзавършен
and anotherоще one startedзапочна,
85
251360
3176
но продължих да гледам всеки ден,
защото това бяха "Приятели"
04:26
but I keptсъхраняват on watchingгледане everyвсеки day
because it's "FriendsПриятели."
86
254560
2656
Мога да ги гледам на всеки език.
Обичам ги толкова много.
04:29
I can watch it in any languageезик.
I love it so much.
87
257240
2376
04:31
And after the secondвтори or thirdтрета seasonсезон,
88
259640
2016
Така след втория или третия сезон,
04:33
seriouslyсериозно, the dialogueдиалог
startedзапочна to make senseсмисъл.
89
261680
2360
наистина, диалозите
започнаха да имат смисъл.
04:37
I only realizedосъзнах this
after meetingсреща other polyglotsполиглоти.
90
265080
3056
Осъзнах това едва след като се срещнах
с други полиглоти.
04:40
We are no geniusesгении
91
268160
1576
Не сме гении
04:41
and we have no shortcutпряк път
to learningизучаване на languagesезици.
92
269760
2416
и нямаме преки пътища
за научаването на езици.
04:44
We simplyпросто foundнамерено waysначини
how to enjoyнаслади се the processпроцес,
93
272200
3816
Ние просто сме намерили начини
как да се наслаждаваме на процеса,
04:48
how to turnзавой languageезик learningизучаване на
from a boringскучно е schoolучилище subjectпредмет
94
276040
3376
как да превърнем ученето на език
от скучен училищен предмет
04:51
into a pleasantприятен activityдейност
whichкойто you don't mindум doing everyвсеки day.
95
279440
3200
в приятно занимание,
което бихме правили всеки ден.
Ако не ви харесва да пишете
думи на лист хартия,
04:55
If you don't like writingписане
wordsдуми down on paperхартия,
96
283520
2176
04:57
you can always typeТип them in an appап.
97
285720
1696
винаги може да ги запишете в приложение.
04:59
If you don't like listeningслушане
to boringскучно е textbookучебник materialматериал,
98
287440
2816
Ако не ви харесва да слушате
скучни материали от учебник,
05:02
find interestingинтересен contentсъдържание on YouTubeYouTube
or in podcastsПодкасти for any languageезик.
99
290280
4296
намерете интересно съдържание в Ютюб
или в аудио записи на всякакъв език.
05:06
If you're a more introvertedинтровертен personчовек
100
294600
1696
Ако сте по-интровертни,
05:08
and you can't imagineПредставете си speakingговорещ
to nativeместен speakersвисокоговорители right away,
101
296320
3016
и не може да си представите да говорите
с носители на езика от самото начало,
05:11
you can applyПриложи the methodметод of self-talkсамоговорене.
102
299360
2336
може да приложите метода на монолога.
05:13
You can talk to yourselfсебе си
in the comfortкомфорт of your roomстая,
103
301720
2576
Можете да говорите на себе си
в уютната си стая, където
05:16
describingописващ your plansпланове for the weekendуикенд,
how your day has been,
104
304320
2896
да описвате плановете си за уикенда,
как е минал денят ви
05:19
or even take a randomслучаен
pictureснимка from your phoneтелефон
105
307240
2136
или дори може да вземете
случайна снимка от телефона си
05:21
and describeописвам the pictureснимка
to your imaginaryвъображаеми friendприятел.
106
309400
3736
и да я опишете на въображаем приятел.
05:25
This is how polyglotsполиглоти learnуча languagesезици,
107
313160
2496
Ето така полиглотите научават езици,
05:27
and the bestнай-доброто newsНовини is,
it's availableна разположение to anyoneнякой
108
315680
2856
и най-добрите новини са,
че това е достъпно за всеки,
05:30
who is willingсклонен to take the learningизучаване на
into theirтехен ownсобствен handsръце.
109
318560
2680
който желае да вземе ученето
в своите собствени ръце.
Да обобщим, другите полиглоти
ми помогнаха да осъзная,
05:34
So meetingсреща other polyglotsполиглоти
helpedпомогна me realizeосъзнавам
110
322520
2096
05:36
that it is really crucialрешаващ
to find enjoymentнаслада
111
324640
3016
че е изключително важно
да намираме удоволствие
05:39
in the processпроцес of learningизучаване на languagesезици,
112
327680
2096
в процеса по изучаване на езици,
05:41
but alsoсъщо that joyрадост in itselfсебе си is not enoughдостатъчно.
113
329800
3040
но не само това, тъй като само
удоволствието не е достатъчно.
05:45
If you want to achieveпостигане fluencyниво на владеене
in a foreignчуждестранен languageезик,
114
333680
2736
Ако искате да постигнете свобода
в използването на чуждия език,
05:48
you'llти ще alsoсъщо need to applyПриложи
threeтри more principlesпринципи.
115
336440
2480
трябва да приложите
още три принципа.
05:51
First of all, you'llти ще need
effectiveефективен methodsметоди.
116
339760
2600
Първо, трябва да имате ефективни методи.
05:55
If you try to memorizeзапаметявам a listсписък of wordsдуми
for a testтест tomorrowутре,
117
343160
3416
Ако се опитате да запомните списък с думи
за някакъв тест утре,
05:58
the wordsдуми will be storedсъхранени
in your short-termкраткосрочен memoryпамет
118
346600
2376
думите ще влязат в краткосрочната ви памет
06:01
and you'llти ще forgetзабравям them after a fewмалцина daysдни.
119
349000
1905
и ще ги забравите след няколко дни.
Обаче ако искате да помните думите
в дългосрочен план,
06:03
If you, howeverвъпреки това,
want to keep wordsдуми long termтермин,
120
351400
2936
трябва многократно да ги преговаряте
в продължение на няколко дни,
06:06
you need to reviseревизира them
in the courseкурс of a fewмалцина daysдни repeatedlyнееднократно
121
354360
2936
използвайки така наречените
"интервални повторения".
06:09
usingизползвайки the so-calledтака наречен spaceпространство repetitionповторение.
122
357320
2216
06:11
You can use appsприложения whichкойто are basedбазиран
on this systemсистема suchтакъв as AnkiAnki or MemriseMemrise,
123
359560
4256
Може да използвате приложения, базирани
на тази система, като Anki или Memrise.
06:15
or you can writeпиша listsсписъци of wordдума
in a notebookбележник usingизползвайки the GoldlistЗлатен списък methodметод,
124
363840
3336
Може да напишете списък с думи
в тетрадка, използвайки Goldlist метода,
06:19
whichкойто is alsoсъщо very popularпопулярен
with manyмного polyglotsполиглоти.
125
367200
2696
който е много популярен
при голям брой полиглоти.
06:21
If you're not sure whichкойто methodsметоди are
effectiveефективен and what is availableна разположение out there,
126
369920
3736
Ако не сте сигурни кои методи
действат и какви са опциите ви,
06:25
just checkпроверка out polyglots'полиглоти
YouTubeYouTube channelsканали and websitesуебсайтове
127
373680
3016
просто проверете Ютюб
канали и сайтове на полиглоти,
06:28
and get inspirationвдъхновение from them.
128
376720
1776
и почерпете вдъхновение от тях.
06:30
If it worksвърши работа for them,
it will mostнай-много probablyвероятно work for you too.
129
378520
2920
Ако действа за тях,
най-вероятно ще подейства и за вас.
06:34
The thirdтрета principleпринцип to followпоследвам
130
382840
1976
Третият принцип, който да следвате,
06:36
is to createсъздавам a systemсистема in your learningизучаване на.
131
384840
2160
е да си създадете система за учене.
06:39
We're all very busyзает and no one
really has time to learnуча a languageезик todayднес.
132
387720
4216
Всички ние сме твърде заети и никой
няма много време, за да учи език.
06:43
But we can createсъздавам that time
if we just planплан a bitмалко aheadнапред.
133
391960
3776
Все пак можем да отделим време за това,
ако го планираме предварително.
06:47
Can you wakeсъбуждам up 15 minutesминути earlierпо-рано
than you normallyнормално do?
134
395760
3416
Можете ли да се събудите
15 минути по-рано от обикновено?
06:51
That would be the perfectсъвършен time
to reviseревизира some vocabularyлексика.
135
399200
3296
Това би било перфектното време
за преговаряне на лексиката ви.
06:54
Can you listen to a podcastПодкаст
on your way to work while drivingшофиране?
136
402520
3736
Можете ли да слушате някакъв запис
на път за работа, докато шофирате?
06:58
Well, that would be great
to get some listeningслушане experienceопит.
137
406280
3456
Ами, това би било чудесен начин
за подобряване на слушането ви.
07:01
There are so manyмного things we can do
withoutбез even planningпланиране that extraекстра time,
138
409760
3456
Има много неща, които да правим,
без дори да отделяме допълнително време,
07:05
suchтакъв as listeningслушане to podcastsПодкасти
on our way to work
139
413240
2656
като слушането на радио записи
по пътя ни за работа
07:07
or doing our householdдомакинство choresдомакинска работа.
140
415920
1656
или докато вършим
домакинската си работа.
07:09
The importantважно thing is
to createсъздавам a planплан in the learningизучаване на.
141
417600
3296
Важното нещо е да създадете
план за ученето.
07:12
"I will practiceпрактика speakingговорещ
everyвсеки TuesdayВторник and ThursdayЧетвъртък
142
420920
2496
"Ще упражнявам говорене
всеки вторник и четвъртък
07:15
with a friendприятел for 20 minutesминути.
143
423440
2056
по 20 минути с приятел.
07:17
I will listen to a YouTubeYouTube videoвидео
while havingкато breakfastзакуска."
144
425520
4416
Ще слушам Ютюб видеа, докато закусвам
07:21
If you createсъздавам a systemсистема in your learningизучаване на,
145
429960
2136
Ако си създадете система за учене,
07:24
you don't need to find that extraекстра time,
146
432120
1896
няма да ви е нужно допълнително време,
07:26
because it will becomeда стане
a partчаст of your everydayвсеки ден life.
147
434040
2440
защото то ще бъде част от ежедневието ви.
И за финал, ако искате да се научите
да говорите някой език свободно,
07:29
And finallyнакрая, if you want to learnуча
a languageезик fluentlyсвободно,
148
437880
3216
07:33
you need alsoсъщо a bitмалко of patienceтърпение.
149
441120
2720
ви трябва и малко търпение.
07:36
It's not possibleвъзможен to learnуча
a languageезик withinв рамките на two monthsмесеца,
150
444600
2736
Невъзможно е да научите
език за два месеца,
07:39
but it's definitelyопределено possibleвъзможен to make
a visibleвидим improvementподобрение in two monthsмесеца,
151
447360
3896
но е напълно възможно видимо
да напреднете за тези два месеца,
07:43
if you learnуча in smallмалък chunksпарчета everyвсеки day
in a way that you enjoyнаслади се.
152
451280
3736
ако учите на малки порции всеки ден
по начин, който ви е приятен.
07:47
And there is nothing
that motivatesмотивира us more
153
455040
2136
Няма нищо, което да ни мотивира повече,
07:49
than our ownсобствен successуспех.
154
457200
1240
от нашия собствен успех.
07:51
I vividlyярко rememberпомня the momentмомент
155
459120
1896
Ясно си спомням момента,
07:53
when I understoodразбрах the first jokeшега
in GermanНемски when watchingгледане "FriendsПриятели."
156
461040
3680
когато разбрах първата шега
на немски, докато гледах "Приятели".
07:57
I was so happyщастлив and motivatedмотивирани
157
465280
1856
Бях щастлива и мотивирана,
07:59
that I just keptсъхраняват on watchingгледане that day
two more episodesепизоди,
158
467160
3016
че изгледах още два епизода в същия ден.
08:02
and as I keptсъхраняват watchingгледане,
159
470200
1736
Докато гледах,
08:03
I had more and more of those momentsмоменти
of understandingразбиране, these little victoriesпобеди,
160
471960
4216
имах все повече моменти
на разбиране, малки победи.
08:08
and stepстъпка by stepстъпка, I got to a levelниво
where I could use the languageезик
161
476200
3456
Така стъпка по стъпка достигнах ниво,
което ми позволяваше да изполвам езика
08:11
freelyсвободно and fluentlyсвободно to expressизразявам anything.
162
479680
2856
свободно, за да изразявам каквото пожелая.
08:14
This is a wonderfulчудесен feelingчувство.
163
482560
1520
Това е великолепно чувство.
Не мога да му се наситя
08:16
I can't get enoughдостатъчно of that feelingчувство,
164
484800
1696
и затова уча по един език
на всеки две години.
08:18
and that's why I learnуча
a languageезик everyвсеки two yearsгодини.
165
486520
2816
08:21
So this is the wholeцяло polyglotПолиглот secretтайна.
166
489360
2056
Ето това е цялата тайна на полиглота.
08:23
Find effectiveефективен methodsметоди
whichкойто you can use systematicallyсистематично
167
491440
2856
Намерете ефективни методи,
които да използвате систематично
08:26
over the periodПериод of some time
in a way whichкойто you enjoyнаслади се,
168
494320
3296
за определен период от време,
по начин, който ви е приятен.
08:29
and this is how polyglotsполиглоти learnуча
languagesезици withinв рамките на monthsмесеца, not yearsгодини.
169
497640
3880
Така полиглотите учат езици
за месеци, а не години.
Някои от вас може да си мислят:
08:35
Now, some of you mayможе be thinkingмислене,
170
503160
1616
"Всичко това за удоволствието
от ученето е много хубаво,
08:36
"That's all very niceприятен
to enjoyнаслади се languageезик learningизучаване на,
171
504800
2336
08:39
but isn't the realреален secretтайна
that you polyglotsполиглоти
172
507160
2536
но истинската тайна не е ли в това,
че вие полиглотите
08:41
are just superсупер talentedталантлив
and mostнай-много of us aren'tне са?"
173
509720
2600
сте свръх надарени,
а повече от нас не са?"
08:45
Well, there's one thing
I haven'tима не told you about BennyБени and LucasЛукас.
174
513320
3080
Е, има едно нещо,
което не ви казах за Бени и Лукас.
08:49
BennyБени had 11 yearsгодини of IrishИрландски GaelicКелтски
and fiveпет yearsгодини of GermanНемски at schoolучилище.
175
517159
5817
Бени е имал 11 години уроци по ирландски
и 5 години по немски в училище.
Изобщо не е могъл да ги говори,
когато завършил обучението си.
08:55
He couldn'tне можех speakговоря them
at all when graduatingдипломира.
176
523000
3216
08:58
Up to the ageвъзраст of 21, he thought
he didn't have the languageезик geneген
177
526240
4176
До 21 годишна възраст той
мислил, че няма езиковия ген
09:02
and he could not speakговоря anotherоще languageезик.
178
530440
2416
и не може да говори втори език.
09:04
Then he startedзапочна to look
for his way of learningизучаване на languagesезици,
179
532880
2936
После започнал да търси
своя начин за учене на езици,
09:07
whichкойто was speakingговорещ to nativeместен speakersвисокоговорители
and gettingполучаване на feedbackобратна връзка from them,
180
535840
3856
който включвал говорене с носители
на езика и учене от грешките си.
09:11
and todayднес BennyБени can easilyлесно
have a conversationразговор in 10 languagesезици.
181
539720
3960
Днес Бени може без проблем
да говори на 10 езици.
09:17
LucasЛукас triedопитах to learnуча EnglishАнглийски
at schoolучилище for 10 yearsгодини.
182
545120
3296
Лукас се опитвал да научи английски
цели 10 години в училище.
09:20
He was one of the worstнай-лошото studentsстуденти in classклас.
183
548440
2616
Бил един от най-слабите ученици в класа.
09:23
His friendsприятели even madeизработен funшега of him
184
551080
1616
Приятелите му дори му се подигравали
09:24
and gaveдадох him a RussianРуски textbookучебник as a jokeшега
185
552720
2616
и му дали на шега учебник по руски,
09:27
because they thought he would never
learnуча that languageезик, or any languageезик.
186
555360
3736
защото мислили, че той никога няма
да научи този език или който и да е друг.
09:31
And then LucasЛукас startedзапочна
to experimentексперимент with methodsметоди,
187
559120
2376
Тогава Лукас започнал
да експериментира с методи,
09:33
looking for his ownсобствен way to learnуча,
188
561520
1800
търсейки своя начин за учене,
09:36
for exampleпример, by havingкато SkypeSkype chatчат
conversationsразговори with strangersнепознати.
189
564520
4176
като това да чати в скайп с непознати.
09:40
And after just 10 yearsгодини,
190
568720
1816
Само след 10 години
09:42
LucasЛукас is ableспособен to speakговоря
11 languagesезици fluentlyсвободно.
191
570560
3320
Лукас може да говори свободно 11 езици.
09:47
Does that soundзвук like a miracleчудо?
192
575000
1560
Звучи ли ви като чудо?
09:49
Well, I see suchтакъв miraclesчудеса
everyвсеки singleединичен day.
193
577440
2600
Виждам такива чудеса всеки божи ден.
09:52
As a languageезик mentorнаставник,
194
580760
1336
Като езиков ментор,
09:54
I help people learnуча
languagesезици by themselvesсебе си,
195
582120
2416
аз помагам на хората
да научават езици сами,
09:56
and I see this everyвсеки day.
196
584560
1296
и виждам това всеки ден.
09:57
People struggleборба with languageезик learningизучаване на
for fiveпет, 10, even 20 yearsгодини,
197
585880
4176
Хората се мъчат да научат език
в продължение на пет, 10, дори 20 години
10:02
and then they suddenlyвнезапно take
theirтехен learningизучаване на into theirтехен ownсобствен handsръце,
198
590080
3856
и после внезапно вземат ученето
в своите собствени ръце,
10:05
startначало usingизползвайки materialsматериали whichкойто they enjoyнаслади се,
more effectiveефективен methodsметоди,
199
593960
3296
използват материали, които им харесват,
по-ефективни методи,
10:09
or they startначало trackingпроследяване theirтехен learningизучаване на
200
597280
1816
или пък започват
да следят резултатите си,
10:11
so that they can appreciateценя
theirтехен ownсобствен progressпрогрес,
201
599120
2936
за да могат да видят
и оценят напредъка си.
10:14
and that's when suddenlyвнезапно
202
602080
1936
По този начин изведнъж
10:16
they magicallyмагически find the languageезик talentталант
that they were missingлипсващ all theirтехен livesживота.
203
604040
4200
те успяват магически да открият
липсващата им с години дарба за езици.
Така че, ако сте се опитвали
да научите някакъв език
10:21
So if you've alsoсъщо triedопитах
to learnуча a languageезик
204
609480
2176
10:23
and you gaveдадох up,
thinkingмислене it's too difficultтруден
205
611680
2416
и сте се отказали,
мислейки че е прекалено трудно
10:26
or you don't have the languageезик talentталант,
206
614120
2256
или пък че нямате дарба за това,
10:28
give it anotherоще try.
207
616400
1536
дайти си още един шанс.
10:29
Maybe you're alsoсъщо
just one enjoyableприятен methodметод away
208
617960
2856
Може би вие също сте
на един приятен метод разстояние
10:32
from learningизучаване на that languageезик fluentlyсвободно.
209
620840
1762
от това да научите езика свободно.
10:34
Maybe you're just one methodметод away
from becomingпревръща a polyglotПолиглот.
210
622960
3936
Може бе сте само на един приятен метод
разстояние от това да станете полиглот.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Благодаря.
10:40
(ApplauseАплодисменти)
212
628160
4200
(Аплодисменти)
Translated by Petyo Bogdanov
Reviewed by Adelina Stefanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com