ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Lýdia Machová: The secrets of learning a new language

Lýdia Machová: Os segredos de aprender unha nova lingua

Filmed:
7,231,347 views

Queres aprender una lingua nova pero ponche medo ou non tes claro por onde comezar? Lýdia Machová afirma que non se precisa un talento especial nin un "xene para os idiomas". Nunha charla alentadora e inspiradora, descobre os segredos dos políglotas (persoas que falan moitas linguas) e comparte catro principios para axudarche a desbloquear o teu talento oculto para as linguas --e pasalo ben mentres o fas.
- Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I love learning foreign languages.
0
1760
2896
Encántame aprender linguas estranxeiras.
00:16
In fact, I love it so much that I like
to learn a new language every two years,
1
4680
4056
Encántame tanto que me gusta aprender
unha nova cada dous anos,
00:20
currently working on my eighth one.
2
8760
2096
actualmente estou coa oitava.
00:22
When people find that out about me,
they always ask me,
3
10880
2616
Cando a xente coñece isto de min,
pregúntanme:
00:25
"How do you do that? What's your secret?"
4
13520
2096
"Como o fas? Cal é o teu segredo?"
00:27
And to be honest, for many years,
my answer would be,
5
15640
3016
E, sendo sincera, durante moitos anos
a miña resposta era:
00:30
"I don't know. I simply
love learning languages."
6
18680
2320
"Non sei, simplemente
encántame aprender linguas".
Pero a xente nunca estaba
contenta coa resposta.
00:33
But people were never
happy with that answer.
7
21720
2256
00:36
They wanted to know why they are spending
years trying to learn even one language,
8
24000
3976
Querían saber por que botaban anos
intentando aprender unha lingua
00:40
never achieving fluency,
9
28000
1536
sen conseguir fluidez,
00:41
and here I come, learning
one language after another.
10
29560
3056
e aquí estou eu, aprendendo
unha despois doutra.
00:44
They wanted to know
the secret of polyglots,
11
32640
2216
Querían saber o segredo dos políglotas,
00:46
people who speak a lot of languages.
12
34880
1720
xente que fala moitas linguas.
E iso tamén me fixo pensar a min
00:49
And that made me wonder, too,
13
37400
1416
00:50
how do actually other polyglots do it?
14
38840
2296
Como o fan os outros políglotas?
00:53
What do we have in common?
15
41160
1496
Que temos en común?
00:54
And what is it that enables us
16
42680
1936
E que é o que nos permite
00:56
to learn languages
so much faster than other people?
17
44640
2440
aprender linguas
moito máis rápido ca outros?
00:59
I decided to meet other people
like me and find that out.
18
47880
2840
Decidín reunirme con outra xente
coma min e descubrilo.
01:03
The best place to meet a lot of polyglots
19
51760
2056
O mellor lugar para atopar
moitos políglotas
01:05
is an event where hundreds
of language lovers
20
53840
2296
é un evento onde centos de amantes
das linguas
01:08
meet in one place
to practice their languages.
21
56160
2856
se reúnen para practicar as súas.
01:11
There are several such polyglot events
organized all around the world,
22
59040
3296
Hai bastantes eventos así
organizados en todo o mundo,
01:14
and so I decided to go there
23
62360
1376
polo que decidín ir a un
01:15
and ask polyglots
about the methods that they use.
24
63760
2440
e preguntarlles a políglotas
que métodos usan.
01:19
And so I met Benny from Ireland,
25
67200
1936
E coñecín a Benny, de Irlanda,
01:21
who told me that his method
is to start speaking from day one.
26
69160
4160
que me dixo que o seu método
era falalas dende o primeiro día.
01:26
He learns a few phrases
from a travel phrasebook
27
74240
2896
Aprende algunhas frases
dun libro de viaxes,
01:29
and goes to meet native speakers
28
77160
1576
vai coñecer falantes nativos
01:30
and starts having conversations
with them right away.
29
78760
2816
e empeza conversar con eles de seguido.
01:33
He doesn't mind making
even 200 mistakes a day,
30
81600
2776
Non lle importa ter 200 erros ao día,
01:36
because that's how he learns,
based on the feedback.
31
84400
2440
porque así é como aprende,
a partir dos comentarios.
01:39
And the best thing is, he doesn't
even need to travel a lot today,
32
87480
3136
E o mellor é que hoxe en día
non precisa viaxar moito,
01:42
because you can easily have
conversations with native speakers
33
90640
2936
xa que podes conversar
con nativos facilmente
dende a comodidade do salón
utilizando webs.
01:45
from the comfort of
your living room, using websites.
34
93600
2696
01:48
I also met Lucas from Brazil
35
96320
1776
Tamén coñecín a Lucas, do Brasil,
01:50
who had a really interesting
method to learn Russian.
36
98120
2480
que tiña un xeito de aprender
ruso moi interesante.
01:53
He simply added a hundred random
Russian speakers on Skype as friends,
37
101200
5656
Só engadiu cen falantes aleatorios
de ruso como amigos en Skype,
01:58
and then he opened
a chat window with one of them
38
106880
3896
e logo --en serio-- abriu
un chat privado cun deles
02:02
and wrote "Hi" in Russian.
39
110800
1440
e escribiu "Ola" en ruso.
02:05
And the person replied, "Hi, how are you?"
40
113000
2576
A persoa respondeu "Ola, que tal?"
02:07
Lucas copied this and put it
into a text window with another person,
41
115600
4456
Lucas copiou isto e púxoo
nun chat con outra persoa,
02:12
and the person replied,
"I'm fine, thank you, and how are you?"
42
120080
3576
que dixo "Estou ben, grazas. E ti?"
02:15
Lucas copied this
back to the first person,
43
123680
2976
Lucas copiou isto para a primeira persoa,
02:18
and in this way, he had two strangers
have a conversation with each other
44
126680
3456
e desta forma tiña a dous estranxeiros
conversando entre eles
02:22
without knowing about it.
45
130160
1416
sen sabelo.
(Risas)
02:23
(Laughter)
46
131600
1256
E axiña empezou a escribir el tamén,
02:24
And soon he would start typing himself,
47
132880
1896
porque tiña tantas conversas deste tipo
02:26
because he had so many
of these conversations
48
134800
2136
que descifrou como adoitan empezar
as conversas entre rusos.
02:28
that he figured out how
the Russian conversation usually starts.
49
136960
3016
Que método máis enxeñoso, non si?
02:32
What an ingenious method, right?
50
140000
2336
02:34
And then I met polyglots who always start
by imitating sounds of the language,
51
142360
4496
E logo coñecín políglotas que empezan
imitando os sons do idioma,
02:38
and others who always learn the 500
most frequent words of the language,
52
146880
4416
e outros que sempre aprendían
as 500 palabras máis usadas da lingua,
02:43
and yet others who always start
by reading about the grammar.
53
151320
3400
e outros que sempre empezaban
lendo sobre a gramática.
02:47
If I asked a hundred different polyglots,
54
155600
2296
Se lles preguntei a cen políglotas,
02:49
I heard a hundred different
approaches to learning languages.
55
157920
3616
escoitei cen formas distintas
de aprender linguas.
02:53
Everybody seems to have a unique way
they learn a language,
56
161560
3616
Todo o mundo parece ter un método único
sobre como aprender un idioma,
02:57
and yet we all come to the same result
of speaking several languages fluently.
57
165200
3880
mais todos chegamos ó mesmo resultado
de falarmos moitas linguas fluidamente.
03:02
And as I was listening to these polyglots
telling me about their methods,
58
170120
4296
Mentres lles escoitaba falar
dos seus métodos,
03:06
it suddenly dawned on me:
59
174440
2296
de súpeto vino claro:
03:08
the one thing we all have in common
60
176760
3136
o único que todos temos en común
03:11
is that we simply found ways to enjoy
the language-learning process.
61
179920
5536
é que atopamos xeitos de disfrutar
do proceso de aprender linguas.
03:17
All of these polyglots
were talking about language learning
62
185480
2776
Todos os políglotas falaban
de aprender idiomas
03:20
as if it was great fun.
63
188280
1256
coma se fose divertido.
03:21
You should have seen their faces
64
189560
1576
Teriades que lles ver as caras
03:23
when they were showing me
their colorful grammar charts
65
191160
2616
cando me ensinaban
as táboas coloridas de gramática
03:25
and their carefully handmade flash cards,
66
193800
2496
e os cartóns cuidadosamente feitos a man,
03:28
and their statistics
about learning vocabulary using apps,
67
196320
3016
e as súas estatísticas aprendendo léxico
usando aplicacións,
03:31
or even how they love to cook
based on recipes in a foreign language.
68
199360
4200
e incluso como lles gusta cociñar
a partir de receitas noutra lingua.
03:36
All of them use different methods,
69
204680
1736
Todos usan distintos métodos,
03:38
but they always make sure
it's something that they personally enjoy.
70
206440
3776
pero sempre se aseguran de que sexa algo
que lles gusta persoalmente.
03:42
I realized that this is actually
how I learn languages myself.
71
210240
3896
Decateime de que así é tamén
como aprendo eu.
03:46
When I was learning Spanish,
I was bored with the text in the textbook.
72
214160
3576
Cando estudaba español,
aburríame o texto do libro de clase.
03:49
I mean, who wants to read about Jose
73
217760
1736
Quen quere ler sobre José
03:51
asking about the directions
to the train station. Right?
74
219520
3136
preguntando direcións na estación de tren,
verdade?
03:54
I wanted to read "Harry Potter" instead,
75
222680
2336
Eu pola contra quería ler Harry Potter,
03:57
because that was
my favorite book as a child,
76
225040
2136
porque de pequena era o meu libro favorito
03:59
and I have read it many times.
77
227200
1656
e lérao moitas veces.
04:00
So I got the Spanish translation
of "Harry Potter" and started reading,
78
228880
3616
Así que conseguín a tradución ao español
de Harry Potter e empecei a ler,
04:04
and sure enough, I didn't understand
almost anything at the beginning,
79
232520
3336
e por suposto, ao comezo
non entendín case nada,
04:07
but I kept on reading
because I loved the book,
80
235880
2216
mais seguín lendo
porque me encantaba o libro,
04:10
and by the end of the book, I was able
to follow it almost without any problems.
81
238120
4136
é ó final da novela, podía seguila
case sen problemas.
04:14
And the same thing happened
when I was learning German.
82
242280
2616
E o mesmo pasou cando aprendín alemán.
04:16
I decided to watch "Friends,"
my favorite sitcom, in German,
83
244920
3296
Decidín ver Friends,
a miña serie favorita, en alemán,
04:20
and again, at the beginning
it was all just gibberish.
84
248240
3096
e de novo, ao comezo,
era todo un sensentido.
04:23
I didn't know where one word finished
and another one started,
85
251360
3176
Non sabía onde acababa una palabra
e onde empezaba a seguinte,
04:26
but I kept on watching every day
because it's "Friends."
86
254560
2656
pero seguina vendo porque era Friends.
04:29
I can watch it in any language.
I love it so much.
87
257240
2376
Podo vela en calquera idioma. Encántame.
04:31
And after the second or third season,
88
259640
2016
E despois da segunda ou terceira tempada,
04:33
seriously, the dialogue
started to make sense.
89
261680
2360
de verdade, o diálogo
empezaba a ter sentido.
04:37
I only realized this
after meeting other polyglots.
90
265080
3056
Só me decatei disto
ó falar cos políglotas.
04:40
We are no geniuses
91
268160
1576
Non somos xenios
04:41
and we have no shortcut
to learning languages.
92
269760
2416
nin temos atallos para aprender linguas.
04:44
We simply found ways
how to enjoy the process,
93
272200
3816
Só atopamos formas de gozar do proceso,
04:48
how to turn language learning
from a boring school subject
94
276040
3376
como transformar o aprender unha lingua
dunha materia aburrida
04:51
into a pleasant activity
which you don't mind doing every day.
95
279440
3200
nunha actividade pracenteira
que non che importa facer a diario.
04:55
If you don't like writing
words down on paper,
96
283520
2176
Se non che gusta
escribir palabras en papel,
04:57
you can always type them in an app.
97
285720
1696
podes telas nunha aplicación.
04:59
If you don't like listening
to boring textbook material,
98
287440
2816
Se non che gusta escoitar
o contido aburrido dos libros,
05:02
find interesting content on YouTube
or in podcasts for any language.
99
290280
4296
busca contido interesante en Youtube
ou en podcasts para calquera lingua.
05:06
If you're a more introverted person
100
294600
1696
Se es máis ben introvertido
05:08
and you can't imagine speaking
to native speakers right away,
101
296320
3016
e non imaxinas falar con nativos aínda,
05:11
you can apply the method of self-talk.
102
299360
2336
podes pór en práctica
o de falar contigo mesmo.
05:13
You can talk to yourself
in the comfort of your room,
103
301720
2576
Podes facelo na comodidade do cuarto,
05:16
describing your plans for the weekend,
how your day has been,
104
304320
2896
describindo os plans para a fin de semana,
como che foi o día
05:19
or even take a random
picture from your phone
105
307240
2136
ou collendo unha foto aleatoria do móbil
05:21
and describe the picture
to your imaginary friend.
106
309400
3736
e describíndolla ó teu amigo imaxinario.
05:25
This is how polyglots learn languages,
107
313160
2496
Así é como os políglotas aprenden linguas,
05:27
and the best news is,
it's available to anyone
108
315680
2856
e o mellor é que pode facelo todo aquel
05:30
who is willing to take the learning
into their own hands.
109
318560
2680
disposto a aprender pola súa conta.
05:34
So meeting other polyglots
helped me realize
110
322520
2096
Coñecer outros políglotas axudoume
a ver
05:36
that it is really crucial
to find enjoyment
111
324640
3016
que é crucial atopar divertimento
05:39
in the process of learning languages,
112
327680
2096
no proceso da aprendizaxe de linguas,
05:41
but also that joy in itself is not enough.
113
329800
3040
pero tamén que só co divertimento
non abonda.
05:45
If you want to achieve fluency
in a foreign language,
114
333680
2736
Se queres ter fluidez
nun idioma estranxeiro,
05:48
you'll also need to apply
three more principles.
115
336440
2480
tamén deberás aplicar tres principios.
05:51
First of all, you'll need
effective methods.
116
339760
2600
Primeiro, precisarás métodos efectivos.
05:55
If you try to memorize a list of words
for a test tomorrow,
117
343160
3416
Se intentas memorizar
unha lista de palabras para un test mañá,
05:58
the words will be stored
in your short-term memory
118
346600
2376
as palabras quedarán
na memoria a curto prazo
06:01
and you'll forget them after a few days.
119
349000
1905
e esqueceralas aos poucos días.
06:03
If you, however,
want to keep words long term,
120
351400
2936
Porén, se queres mantelas
na memoria a longo prazo,
06:06
you need to revise them
in the course of a few days repeatedly
121
354360
2936
tes que revisalas varias veces
ao longo duns poucos días
06:09
using the so-called space repetition.
122
357320
2216
usando a chamada "repetición espacial".
06:11
You can use apps which are based
on this system such as Anki or Memrise,
123
359560
4256
Podes empregar aplicacións baseadas
neste sistema coma Anki ou Memrise,
06:15
or you can write lists of word
in a notebook using the Goldlist method,
124
363840
3336
ou podes escribir listas de palabras
nun caderno co método Goldlist,
06:19
which is also very popular
with many polyglots.
125
367200
2696
moi popular entre moitos políglotas.
06:21
If you're not sure which methods are
effective and what is available out there,
126
369920
3736
Se non estás seguro de que métodos
son efectivos e están dispoñibles,
06:25
just check out polyglots'
YouTube channels and websites
127
373680
3016
busca canles de Youtube
e webs de políglotas
06:28
and get inspiration from them.
128
376720
1776
e colle inspiración deles.
06:30
If it works for them,
it will most probably work for you too.
129
378520
2920
Se lles funciona,
seguramente a ti tamén.
06:34
The third principle to follow
130
382840
1976
O terceiro principio a seguir
06:36
is to create a system in your learning.
131
384840
2160
é creares un sistema adaptado
á túa aprendizaxe.
06:39
We're all very busy and no one
really has time to learn a language today.
132
387720
4216
Todos estamos moi ocupados e ninguén ten
tempo de aprender unha lingua hoxe,
06:43
But we can create that time
if we just plan a bit ahead.
133
391960
3776
pero podemos crear ese tempo
se o planeamos un pouco antes.
06:47
Can you wake up 15 minutes earlier
than you normally do?
134
395760
3416
Podes levantarte 15 minutos
antes do normal?
06:51
That would be the perfect time
to revise some vocabulary.
135
399200
3296
Sería un momento perfecto
para revisar algo de vocabulario.
06:54
Can you listen to a podcast
on your way to work while driving?
136
402520
3736
Podes escoitar un podcast mentres conduces
de camiño ó traballo?
06:58
Well, that would be great
to get some listening experience.
137
406280
3456
Ese sería un momento xenial
para adquirir experiencia auditiva.
07:01
There are so many things we can do
without even planning that extra time,
138
409760
3456
Hai moitas cousas que se poden facer
sen planear sequera ese tempo extra,
07:05
such as listening to podcasts
on our way to work
139
413240
2656
como escoitar podcasts indo ó traballo
07:07
or doing our household chores.
140
415920
1656
ou facendo as tarefas da casa.
07:09
The important thing is
to create a plan in the learning.
141
417600
3296
O importante é
crear un plan na aprendizaxe.
07:12
"I will practice speaking
every Tuesday and Thursday
142
420920
2496
"Practicarei o oral cada martes e xoves
07:15
with a friend for 20 minutes.
143
423440
2056
cun amigo durante 20 minutos".
07:17
I will listen to a YouTube video
while having breakfast."
144
425520
4416
"Escoitarei un vídeo de YouTube
mentres almorzo".
07:21
If you create a system in your learning,
145
429960
2136
Se creas un sistema para aprender,
07:24
you don't need to find that extra time,
146
432120
1896
non precisas buscar tempo extra,
07:26
because it will become
a part of your everyday life.
147
434040
2440
porque se volve parte da túa vida cotiá.
07:29
And finally, if you want to learn
a language fluently,
148
437880
3216
Para terminarmos, se queres aprender
unha lingua con fluidez,
07:33
you need also a bit of patience.
149
441120
2720
necesitas un pouco de paciencia.
07:36
It's not possible to learn
a language within two months,
150
444600
2736
Non se pode aprender un idioma
en dous meses,
07:39
but it's definitely possible to make
a visible improvement in two months,
151
447360
3896
pero si se poden facer mellorías
visibles en dous meses,
07:43
if you learn in small chunks every day
in a way that you enjoy.
152
451280
3736
se aprendes todos os días
en pequenas doses dun xeito que che guste.
07:47
And there is nothing
that motivates us more
153
455040
2136
E non hai nada que motive máis
07:49
than our own success.
154
457200
1240
que o noso propio éxito.
07:51
I vividly remember the moment
155
459120
1896
Lembro vividamente o momento
07:53
when I understood the first joke
in German when watching "Friends."
156
461040
3680
en que entendín a primeira broma en alemán
vendo Friends.
07:57
I was so happy and motivated
157
465280
1856
Estaba tan feliz e motivada
07:59
that I just kept on watching that day
two more episodes,
158
467160
3016
que continuei vendo
dous episodios máis ese día,
08:02
and as I kept watching,
159
470200
1736
e segundo ía vendo máis,
08:03
I had more and more of those moments
of understanding, these little victories,
160
471960
4216
tiña cada vez máis deses momentos
de entendemento, de pequenas vitorias,
08:08
and step by step, I got to a level
where I could use the language
161
476200
3456
e pouco a pouco, cheguei ó nivel
en que podía usar a lingua
08:11
freely and fluently to express anything.
162
479680
2856
libremente e con fluidez
para expresar calquera cousa.
08:14
This is a wonderful feeling.
163
482560
1520
É un sentimento marabilloso.
08:16
I can't get enough of that feeling,
164
484800
1696
Nunca te fartas del,
08:18
and that's why I learn
a language every two years.
165
486520
2816
e por iso aprendo
unha lingua cada dous anos.
08:21
So this is the whole polyglot secret.
166
489360
2056
Así que este é todo o segredo políglota.
08:23
Find effective methods
which you can use systematically
167
491440
2856
Buscar métodos efectivos
que poidas usar sistematicamente
08:26
over the period of some time
in a way which you enjoy,
168
494320
3296
durante algún tempo
dun xeito que che dea goce,
08:29
and this is how polyglots learn
languages within months, not years.
169
497640
3880
e así é como os políglotas
aprenden linguas en meses e non en anos.
08:35
Now, some of you may be thinking,
170
503160
1616
Agora algúns estaredes pensando,
08:36
"That's all very nice
to enjoy language learning,
171
504800
2336
"Iso está moi ben, gozar da aprendizaxe,
08:39
but isn't the real secret
that you polyglots
172
507160
2536
pero o segredo real non será
que os políglotas
08:41
are just super talented
and most of us aren't?"
173
509720
2600
simplemente teñen moito talento
e a maioría de nós non?
08:45
Well, there's one thing
I haven't told you about Benny and Lucas.
174
513320
3080
Hai unha cousa que non vos dixen
sobre Benny e Lucas.
08:49
Benny had 11 years of Irish Gaelic
and five years of German at school.
175
517159
5817
Benny fixera 11 anos de irlandés gaélico
e cinco de alemán no colexio.
08:55
He couldn't speak them
at all when graduating.
176
523000
3216
Non os podía falar cando se graduou.
08:58
Up to the age of 21, he thought
he didn't have the language gene
177
526240
4176
Ata os 21, pensaba que non tiña
o xene da lingua
09:02
and he could not speak another language.
178
530440
2416
e que non podía falar outra lingua.
09:04
Then he started to look
for his way of learning languages,
179
532880
2936
Entón empezou a buscar
o seu modo de aprender linguas,
09:07
which was speaking to native speakers
and getting feedback from them,
180
535840
3856
que era falar con nativos
e recibir as súas críticas,
09:11
and today Benny can easily
have a conversation in 10 languages.
181
539720
3960
e hoxe Benny pode ter facilmente
unha conversa en 10 linguas.
09:17
Lucas tried to learn English
at school for 10 years.
182
545120
3296
Lucas intentou aprender inglés
no colexio durante 10 anos.
09:20
He was one of the worst students in class.
183
548440
2616
Era un dos peores alumnos da clase.
09:23
His friends even made fun of him
184
551080
1616
O seus amigos facíanlle burla
09:24
and gave him a Russian textbook as a joke
185
552720
2616
e déronlle un libro de ruso de brincadeira
09:27
because they thought he would never
learn that language, or any language.
186
555360
3736
porque pensaban que nunca aprendería
ese idioma, nin outro.
09:31
And then Lucas started
to experiment with methods,
187
559120
2376
E Lucas empezou a experimentar
con métodos,
09:33
looking for his own way to learn,
188
561520
1800
buscando a súa propia forma de aprender,
09:36
for example, by having Skype chat
conversations with strangers.
189
564520
4176
por exemplo, falando por chat
no Skype con estraños.
09:40
And after just 10 years,
190
568720
1816
E 10 anos despois,
09:42
Lucas is able to speak
11 languages fluently.
191
570560
3320
Lucas pode falar con fluidez 11 linguas.
09:47
Does that sound like a miracle?
192
575000
1560
Soa a milagre?
09:49
Well, I see such miracles
every single day.
193
577440
2600
Vexo milagres así todos os días.
09:52
As a language mentor,
194
580760
1336
Como mentora de linguaxe,
09:54
I help people learn
languages by themselves,
195
582120
2416
axúdolle á xente a aprender idiomas
por si mesmos,
09:56
and I see this every day.
196
584560
1296
e véxoo todos os días.
09:57
People struggle with language learning
for five, 10, even 20 years,
197
585880
4176
A xente loita para aprender linguas
cinco, 10 e 20 anos,
10:02
and then they suddenly take
their learning into their own hands,
198
590080
3856
e de súpeto toman a aprendizaxe
pola súa conta,
empezan a utilizar materiais
que lles gustan, métodos máis efectivos,
10:05
start using materials which they enjoy,
more effective methods,
199
593960
3296
10:09
or they start tracking their learning
200
597280
1816
ou fan un seguimento da aprendizaxe
10:11
so that they can appreciate
their own progress,
201
599120
2936
para poder apreciar o seu propio progreso,
10:14
and that's when suddenly
202
602080
1936
e é aí cando de súpeto
10:16
they magically find the language talent
that they were missing all their lives.
203
604040
4200
atopan maxicamente o talento lingüístico
que lles faltara toda a vida.
10:21
So if you've also tried
to learn a language
204
609480
2176
Así que se intentaches
aprender unha lingua
10:23
and you gave up,
thinking it's too difficult
205
611680
2416
e te deches por vencido,
pensando que é difícil
10:26
or you don't have the language talent,
206
614120
2256
ou que non tes talento para os idiomas,
10:28
give it another try.
207
616400
1536
inténtao outra vez.
10:29
Maybe you're also
just one enjoyable method away
208
617960
2856
Quizais esteas a só un método divertido
10:32
from learning that language fluently.
209
620840
1762
de aprenderes esa lingua con fluidez.
10:34
Maybe you're just one method away
from becoming a polyglot.
210
622960
3936
Quizais esteas a un método
de converterte en políglota.
10:38
Thank you.
211
626920
1216
Grazas.
10:40
(Applause)
212
628160
4200
(Aplausos)
Translated by Alba Calderón
Reviewed by Xosé María Moreno

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lýdia Machová - Language mentor
Lýdia Machová teaches people how they can learn any language by themselves.

Why you should listen

Lýdia Machová has learned nine languages without ever living abroad or in a multilingual environment. She maintains seven of them at a fluent level, and she usually learns a new one every two years. After meeting dozens of polyglots, or people who speak a lot of languages, she now shares the principles of language learning with the world as a language mentor.

Machová was the main organizer of the world's biggest polyglot event, the Polyglot Gathering in Bratislava, Slovakia, in 2017 and 2018. She holds a PhD in translation studies and previously worked as a professional conference interpreter. She is based in Slovakia but travels often on her mission to help people learn languages in their own ideal way.

More profile about the speaker
Lýdia Machová | Speaker | TED.com