ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Cesar Kuriyama: Jedna vteřina každý den

Filmed:
1,940,520 views

Existuje tolik drobných, překrásných, zábavných a tragických momentů ve vašem životě -- jak si je zapamatujete všechny? Režisér Cesar Kuriyama natáčí jednu vteřinu videa každý den jako součást dlouhodobého projektu, aby shromáždil všechny zajímavé útržky svého života.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artistumělec.
0
820
1648
Nuže, jsem umělec.
00:18
I livežít in NewNové YorkYork, and I've been workingpracovní in advertisingreklamní
1
2468
2454
Žiji v New Yorku a pracuji v reklamě
00:20
for -- ever sinceod té doby I left schoolškola,
2
4922
2645
už -- od doby, co jsem vyšel ze školy.
00:23
so about sevensedm, eightosm yearsroky now,
3
7567
1621
Takže už okolo sedmi, osmi let
00:25
and it was drainingvyprazdňování.
4
9188
1556
a bylo to vyčerpávající.
00:26
I workedpracoval a lot of latepozdě nightsnoci. I workedpracoval a lot of weekendsvíkendy,
5
10744
2713
Pracoval jsem dlouho do noci. Pracoval jsem o víkendech
00:29
and I foundnalezeno myselfmoje maličkost never havingmít time for all the projectsprojektů
6
13457
3170
a došlo mi, že nemám čas na všechny ty projekty,
00:32
that I wanted to work on on my ownvlastní.
7
16627
2302
na kterých jsem chtěl pracovat sám.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
A jednoho dne jsem byl v práci a viděl jsem talk
00:36
by StefanStefan SagmeisterSagmeister on TEDTED,
9
20891
2231
od Stefana Sagmeistera na TEDu,
00:39
and it was calledvolal "The powerNapájení of time off,"
10
23122
1655
který se jmenoval „The power of time off“ [Síla volna],
00:40
and he spokepromluvil about how everykaždý sevensedm yearsroky,
11
24777
2636
a on povídal o tom, jak si každých sedm let
00:43
he takes a yearrok off from work so he could
12
27413
2107
bere rok volno od práce, aby mohl dělat
00:45
do his ownvlastní creativetvořivý projectsprojektů, and I was instantlyokamžitě inspiredinspirovaný,
13
29520
3665
své vlastní kreativní projekty, a já byl okamžitě inspirován
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a yearrok off.
14
33185
3389
a jen jsem řekl, „To musím udělat. Musím si vzít rok volna.
00:52
I need to take time to travelcestovat and spendstrávit time with my familyrodina
15
36574
4479
Potřebuji mít čas na cestování a strávit čas se svojí rodinou
00:56
and startStart my ownvlastní creativetvořivý ideasnápady."
16
41053
2286
a začít mé vlastní kreativní myšlenky.“
00:59
So the first of those projectsprojektů endedskončil up beingbytost
17
43339
3639
Takže první z těch projektů dopadl jako něco,
01:02
something I calledvolal "One SecondDruhý EveryKaždý Day."
18
46978
3566
čemu říkám „Jedna vteřina každý den.“
01:06
BasicallyV podstatě I'm recordingzáznam one seconddruhý of everykaždý day of my life
19
50544
2334
V podstatě nahrávám jednu vteřinu každého dne mého života
01:08
for the restodpočinek of my life,
20
52878
2735
po zbytek mého života,
01:11
chronologicallychronologicky compilingkompilace these one-secondjedna druhé
21
55613
2937
chronologicky skládám tyto vteřinové
01:14
tinydrobný slicesvýseče of my life into one singlesingl continuouskontinuální videovideo
22
58550
4302
segmenty mého života do jednoho plynulého videa
01:18
untilaž do, you know, I can't recordzáznam them anymoreuž víc.
23
62852
5677
až do té doby, kdy je natáčet už nebudu moci.
01:24
The purposeúčel of this projectprojekt is, one:
24
68529
2357
Záměr toho projektu je jediný:
01:26
I hatenenávist not rememberingzapamatování things that I've doneHotovo in the pastminulost.
25
70886
4724
Nenávidím nepamatování si věcí, které jsem udělal v minulosti.
01:31
There's all these things that I've doneHotovo with my life
26
75610
2710
Existuje spousta věcí, které jsem v životě udělal,
01:34
that I have no recollectionvzpomínka of
27
78320
1914
na které nemám žádnou vzpomínku,
01:36
unlesspokud není someoneněkdo bringspřináší it up, and sometimesněkdy I think,
28
80234
1716
dokud to někdo nevytáhne. A někdy se zamyslím,
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
„A jo, to je něco, co jsem udělal.“
01:41
And something that I realizeduvědomil earlybrzy on in the projectprojekt
30
85521
1641
A něco, co jsem si uvědomil krátce na začátku projektu,
01:43
was that if I wasn'tnebyl doing anything interestingzajímavý,
31
87162
2724
bylo, že kdybych nedělal cokoliv zajímavého,
01:45
I would probablypravděpodobně forgetzapomenout to recordzáznam the videovideo.
32
89886
2479
pravděpodobně bych zapomněl video nahrát.
01:48
So the day -- the first time that I forgotzapomněl, it really hurtzranit me,
33
92365
3473
Takže toho dne -- poprvé, když jsem zapomněl, mě to skutečně ranilo,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
protože to je něco, co jsem skutečně chtěl --
01:54
from the momentmoment that I turnedobrátil se 30, I wanted
35
98313
2196
od okamžiku, kdy jsem překročil třicítku, jsem chtěl
01:56
to keep this projectprojekt going untilaž do forevernavždy,
36
100509
3350
udržet tento projekt v chodu navždy.
01:59
and havingmít missedchyběl that one seconddruhý, I realizeduvědomil,
37
103859
2446
A vynecháním té jedné sekundy jsem si uvědomil --
02:02
it just kinddruh of createdvytvořeno this thing in my headhlava
38
106305
3753
nějak to vytvořilo něco v mé hlavě,
02:05
where I never forgotzapomněl ever again.
39
110058
2263
takže na to už nikdy znovu nezapomenu.
02:11
So if I livežít to see 80 yearsroky of agestáří,
40
115598
2999
Když se dožiji 80 let,
02:14
I'm going to have a five-hourpět hodin videovideo
41
118597
2633
budu mít pětihodinové video,
02:17
that encapsulateszapouzdří 50 yearsroky of my life.
42
121230
2749
které shrne 50 let mého života.
02:19
When I turnotočit se 40, I'll have a one-hourjednu hodinu videovideo
43
123979
2392
Až mi bude 40, budu mít hodinové video,
02:22
that includeszahrnuje just my 30s.
44
126371
5237
které bude obsahovat pouze dekádu.
02:27
This has really
45
131608
1528
To mě skutečně
02:29
invigoratedposílila me day-to-dayze dne na den, when I wakeprobudit up,
46
133136
3275
povzbuzuje den co den když vstávám,
02:32
to try and do something interestingzajímavý with my day.
47
136411
2887
abych se svým dnem zkusil udělat něco zajímavého.
02:42
Now, one of the things that I have issuesproblémy with is that,
48
146757
3508
Jedna z věcí, se kterou mám problémy, je,
02:46
as the daysdnů and weekstýdny and monthsměsíců go by,
49
150265
4198
že jak dny, týdny a měsíce plynou,
02:50
time just seemszdá se to startStart blurringrozostření
50
154463
1817
čas se začíná zastírat
02:52
and blendingmíchání into eachkaždý other
51
156280
1922
a splývat jeden s druhým.
02:54
and, you know, I hatednenáviděný that,
52
158202
3731
A, chápete, to jsem nesnášel.
02:57
and visualizationvizualizace is the way to triggerspoušť memoryPaměť.
53
161933
5029
A vizualizace je způsob, jak spustit vzpomínku.
03:10
You know, this projectprojekt for me is a way for me
54
174992
2889
Tento projekt je pro mě způsobem,
03:13
to bridgemost that gapmezera and rememberpamatovat everything that I've doneHotovo.
55
177881
3294
jak přemostit tu mezeru a zapamatovat si vše, co jsem udělal.
03:17
Even just this one seconddruhý allowsumožňuje me to rememberpamatovat
56
181175
2567
I tato pouhá vteřina mi umožní si vzpomenout
03:19
everything elsejiný I did that one day.
57
183742
2277
na vše ostatní, co jsem toho dne udělal.
03:21
It's difficultobtížný, sometimesněkdy, to pickvýběr that one seconddruhý.
58
186019
2662
Občas je obtížné vybrat tu jednu vteřinu.
03:24
On a good day, I'll have maybe threetři or fourčtyři secondssekundy
59
188681
3184
Když je dobrý den, mám možná tři nebo čtyři vteřiny,
03:27
that I really want to chooseVybrat,
60
191865
1713
které chci opravdu vybrat.
03:29
but I'll just have to narrowúzký it down to one,
61
193578
2149
Ale musím to prostě zúžit na jednu,
03:31
but even narrowingzúžení it down to that one allowsumožňuje me
62
195727
1964
ale i to zúžení mi umožní
03:33
to rememberpamatovat the other threetři anywaytak jako tak.
63
197691
2480
si zapamatovat ostatní tři tak jako tak.
03:36
It's alsotaké kinddruh of a protestprotest, a personalosobní protestprotest,
64
200171
3541
Je to také takový protest, osobní protest
03:39
againstproti the culturekultura we have now where people
65
203712
2395
proti kultuře, kterou teď máme, kde mají lidé
03:42
just are at concertskoncerty with theirjejich cellbuňka phonestelefony out
66
206107
2442
na koncertech vytažené své mobilní telefony
03:44
recordingzáznam the wholeCelý concertkoncert, and they're disturbingrušivý you.
67
208549
2149
a natáčejí si celý koncert a obtěžují vás tím.
03:46
They're not even enjoyingtěší se the showshow.
68
210698
1235
Vždyť si ani tu show neužívají.
03:47
They're watchingsledování the concertkoncert throughpřes theirjejich cellbuňka phonetelefon.
69
211933
3105
Sledují koncert skrz své mobilní telefony.
03:50
I hatenenávist that. I admittedlynesporně used to be that guy a little bitbit,
70
215038
3968
Nesnáším to. Sice jsem býval trochu ten typ člověka
03:54
back in the day, and I've decidedrozhodl that the bestnejlepší way
71
219006
2818
kdysi, a rozhodl jsem se, že nejlepší způsob
03:57
for me to still capturezachytit and keep a visualvizuální memoryPaměť of my life
72
221824
5581
pro mě, jak zachytit a udržet vizuální vzpomínku svého života
04:03
and not be that personosoba, is to just recordzáznam that one seconddruhý
73
227405
3086
a nebýt tím člověkem, je natočit pouze tu jednu vteřinu,
04:06
that will allowdovolit me to triggerspoušť that memoryPaměť of,
74
230491
2269
která mi umožní spustit vzpomínku
04:08
"Yeah, that concertkoncert was amazingúžasný. I really lovedmiloval that concertkoncert."
75
232760
3375
„Jo, ten koncert byl úžasný. Skutečně se mi ten koncert líbil.“
04:12
And it just takes a quickrychlý, quickrychlý seconddruhý.
76
236135
5418
A zabere to jen rychlou, rychlou vteřinu.
04:17
I was on a three-monthtři měsíce roadsilnice tripvýlet this summerletní.
77
241553
2879
Byl jsem na tříměsíčním road tripu toto léto.
04:20
It was something that I've been dreamingsní about doing my wholeCelý life,
78
244432
2854
Bylo to něco, o čem jsem celý svůj život snil, že podniknu.
04:23
just drivingřízení around the U.S. and CanadaKanada
79
247286
2493
Prostě jen jezdit po Spojených státech a Kanadě
04:25
and just figuringztvárnění out where to go the nextdalší day,
80
249779
3239
a jen přemýšlet o tom, kam vyrazit další den.
04:28
and it was kinddruh of outstandingvynikající.
81
253018
2605
A bylo to jaksi výjimečné.
04:31
I actuallyvlastně ranběžel out, I spentstrávil too much moneypeníze on my roadsilnice tripvýlet
82
255623
3712
Vlastně mi došly peníze, na své cestování jsem utratil spoustu peněz
04:35
for the savingsúspory that I had to take my yearrok off,
83
259335
2990
z úspor, které jsem měl na svůj rok volna,
04:38
so I had to, I wentšel to SeattleSeattle and I spentstrávil some time
84
262325
2894
takže jsem musel... jel jsem do Seattlu a strávil jsem nějaký čas
04:41
with friendspřátelé workingpracovní on a really neatelegantní projectprojekt.
85
265219
3550
s přáteli prací na skutečně parádním projektu.
04:52
One of the reasonsdůvodů that I tookvzal my yearrok off was to spendstrávit more time with my familyrodina,
86
276111
3760
Jeden z důvodů, proč jsem si vzal rok volna, byl strávit více času s mojí rodinou
04:55
and this really tragictragický thing happenedStalo where
87
279871
3410
a stala se skutečně tragická věc, když
04:59
my sister-in-lawšvagrová,
88
283281
1605
má švagrová,
05:00
her intestinestřevo suddenlyNajednou strangleduškrtil one day,
89
284886
3436
její střevo se náhle jednoho dne zaškrtilo
05:04
and we tookvzal her to the emergencynouzový roompokoj, místnost,
90
288322
2778
a vzali jsme ji na pohotovost
05:07
and she was, she was in really badšpatný shapetvar.
91
291100
3292
a byla, byla na tom opravdu moc špatně.
05:10
We almosttéměř lostztracený her a couplepár of timesčasy,
92
294392
2075
Několikrát jsme ji skoro ztratili
05:12
and I was there with my brotherbratr everykaždý day.
93
296467
3412
a byl jsem tam s mým bratrem každý den.
05:19
It helpedpomohl me realizerealizovat something elsejiný duringběhem this projectprojekt,
94
303908
2776
Tento projekt mi pomohl něco si uvědomit:
05:22
is that recordingzáznam that one seconddruhý on a really badšpatný day
95
306684
6515
že natáčení jedné vteřiny opravdu špatného dne
05:29
is extremelyvelmi difficultobtížný.
96
313199
1233
je velmi obtížné.
05:30
It's not -- we tendtendenci to take our cameraskamery out when we're doing awesomeskvělý things.
97
314432
5197
Není to -- máme tendenci vytahovat kamery, když děláme úžasné věci.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this partyoslava, let me take a pictureobrázek."
98
319629
2424
Nebo v situaci „Jasně, večírek, vyfotíme se.“
05:37
But we rarelyjen zřídka do that when we're havingmít a badšpatný day,
99
322053
3002
Ale jen zřídkakdy to děláme, když máme špatný den
05:40
and something horriblehrozný is happeninghappening.
100
325055
1881
a děje se něco hrozného.
05:42
And I foundnalezeno that it's actuallyvlastně been very, very importantdůležité
101
326936
3420
A zjistil jsem, že bylo ve skutečnosti velmi, velmi důležité
05:46
to recordzáznam even just that one seconddruhý of a really badšpatný momentmoment.
102
330356
3544
nahrát i tuto jednu vteřinu opravdu špatného momentu.
05:49
It really helpspomáhá you appreciatecenit si the good timesčasy.
103
333900
3701
Skutečně vám to pomůže si cenit těch dobrých chvílí.
05:53
It's not always a good day, so when you have a badšpatný one,
104
337601
4287
Ne vždy je dobrý den, takže když máte špatný,
05:57
I think it's importantdůležité to rememberpamatovat it,
105
341888
1898
myslím si, že je důležité si ho zapamatovat
05:59
just as much as it is importantdůležité to rememberpamatovat the [good] daysdnů.
106
343786
5624
stejně tak jako je důležité si zapamatovat ty dobré dny.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filtersfiltry,
107
357480
2866
Jedna věc, kterou dělám, je, že nepoužívám žádné filtry.
06:16
I don't use anything to -- I try to capturezachytit the momentmoment
108
360346
3779
Nepoužívám nic, abych -- Snažím se zachytit moment
06:20
as much as possiblemožný as the way that I saw it with my ownvlastní eyesoči.
109
364125
5627
jak jen to je možné způsobem, jako bych to viděl svýma vlastníma očima.
06:25
I startedzačal a rulepravidlo of first personosoba perspectiveperspektivní.
110
369752
2735
Začal jsem pravidlo pohledu z první osoby.
06:28
EarlyBrzy on, I think I had a couplepár of videosvidea where
111
372487
2073
Ze začátku, myslím, jsem měl pár videí, kde
06:30
you would see me in it, but I realizeduvědomil that wasn'tnebyl the way to go.
112
374560
4213
jste mě mohli vidět, ale uvědomil jsem si, že takhle to nepůjde.
06:34
The way to really rememberpamatovat what I saw
113
378773
1847
Způsob, jak si skutečně zapamatovat to, co jsem viděl,
06:36
was to recordzáznam it as I actuallyvlastně saw it.
114
380620
4866
bylo natočit to tak, jak jsem to skutečně viděl.
06:48
Now a couplepár of things that I have in my headhlava about this projectprojekt are,
115
392537
4262
Teď několik věcí o tomto projektu, které mám v hlavě, jsou:
06:52
wouldn'tby ne it be interestingzajímavý if thousandstisíce of people were doing this?
116
396799
5975
Nebylo by zajímavé, kdyby tisíce lidí dělaly přesně tohle?
06:58
I turnedobrátil se 31 last weektýden, whichkterý is there.
117
402774
6255
Minulý týden mi bylo 31, což je tady.
07:04
I think it would be interestingzajímavý to see
118
409029
1728
Myslím si, že by bylo zajímavé vidět,
07:06
what everyonekaždý did with a projectprojekt like this.
119
410757
1848
co udělal každý s projektem jako je tento.
07:08
I think everyonekaždý would have a differentodlišný interpretationinterpretace of it.
120
412605
1992
Myslím, že by měl každý rozdílnou interpretaci.
07:10
I think everyonekaždý would benefitvýhoda from just havingmít that one seconddruhý to rememberpamatovat everykaždý day.
121
414597
4738
Myslím, že by každý mohl těžit pouze z toho, že má jednu vteřinu k zapamatování každý den.
07:15
PersonallyOsobně, I'm tiredunavený of forgettingzapomenout,
122
419335
2851
Sám jsem unaven ze zapomínání
07:18
and this is a really easysnadný thing to do.
123
422186
2571
a tohle je opravdu jednoduchá věc.
07:20
I mean, we all have HD-capablePodporou HD cameraskamery in our pocketskapsy right now --
124
424757
2869
Mám na mysli, že všichni máme HD kamery v našich kapsách právě teď --
07:23
mostvětšina people in this roompokoj, místnost, I betsázka --
125
427626
1830
vsadím se, že většina lidí tady v místnosti --
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
a je to něco, co --
07:26
I never want to forgetzapomenout anotherdalší day that I've ever livedžil,
127
431046
2258
Nikdy nechci zapomenout další den, který jsem prožil,
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
a tohle je můj způsob, jak to dělám
07:31
and it'dto by bylo be really interestingzajímavý alsotaké to see,
129
435585
2785
a bylo by opravdu zajímavé vidět,
07:34
if you could just typetyp in on a websitewebová stránka,
130
438370
1970
kdybyste mohli naťukat na stránce
07:36
"JuneČervna 18, 2018,"
131
440340
3206
„18. června 2018“
07:39
and you would just see a streamproud of people'slidí livesživoty
132
443546
2351
a viděli byste videa životů lidí
07:41
on that particularkonkrétní day from all over the worldsvět.
133
445897
1694
toho konkrétního dne z celého světa.
07:43
And I don't know, I think this projectprojekt has a lot of possibilitiesmožností,
134
447591
3222
Nevím, myslím, že tento projekt má spousty možností
07:46
and I encouragepodporovat you all to recordzáznam just a smallmalý snippetfragment kódu of your life everykaždý day,
135
450813
3647
a povzbuzuji vás všechny, abyste nahráli jen malý útržek svého života každý den,
07:50
so you can never forgetzapomenout that that day, you livedžil.
136
454460
1847
abyste nikdy nezapomněli ten den, který jste prožili.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Děkuji vám.
07:53
(ApplausePotlesk)
138
458011
4437
(Potlesk)
Translated by Jakub Helcl
Reviewed by Jan Kadlec

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com