ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com
TED2012

Cesar Kuriyama: One second every day

Цезар Куријама: Една секунда секој ден

Filmed:
1,940,520 views

Постојат толку многу малечки, убави, смешни, трагични моменти во вашиот живот - како ќе ги запомните сите нив? Режисерот Цезар Куријама снима една секунда секој ден како дел од неговиот тековен проект каде ги собира особените делови од неговиот живот.
- Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
So, I'm an artist.
0
820
1648
Јас сум уметник.
00:18
I live in New York, and I've been working in advertising
1
2468
2454
Живеам во Њујорк и работам во адвертајзинг
00:20
for -- ever since I left school,
2
4922
2645
уште...откога го напуштив училиштето,
00:23
so about seven, eight years now,
3
7567
1621
значи пред седум, осум години,
00:25
and it was draining.
4
9188
1556
и беше исцрпувачко.
00:26
I worked a lot of late nights. I worked a lot of weekends,
5
10744
2713
Многу пати работев доцна навечер.
Работев за време на многу викенди,
00:29
and I found myself never having time for all the projects
6
13457
3170
кога сфатив дека никогаш
немам време за сите проекти
00:32
that I wanted to work on on my own.
7
16627
2302
кои сакав сам да ги сработам.
00:34
And one day I was at work and I saw a talk
8
18929
1962
Еден ден бев на работа, каде го слушнав говорот
00:36
by Stefan Sagmeister on TED,
9
20891
2231
на Стефан Зегмајстер на ТЕД,
00:39
and it was called "The power of time off,"
10
23122
1655
кој беше наречен
„Моќта на слободното време“,
00:40
and he spoke about how every seven years,
11
24777
2636
каде зборуваше како секои седум години,
00:43
he takes a year off from work so he could
12
27413
2107
тој зема една слободна година, за да може
00:45
do his own creative projects, and I was instantly inspired,
13
29520
3665
да работи на своите креативни проекти. Веднаш ми дојде инспирација
00:49
and I just said, "I have to do that. I have to take a year off.
14
33185
3389
и реков: „И јас морам да го направам тоа, морам да земам една слободна година.
00:52
I need to take time to travel and spend time with my family
15
36574
4479
Морам да земам слободно време за патување и време кое ќе можам да го поминам со моето семејство,
00:56
and start my own creative ideas."
16
41053
2286
и кога ќе можам да започнам со мои, креативни идеи.“
00:59
So the first of those projects ended up being
17
43339
3639
Така, првиот од тие проекти заврши како
01:02
something I called "One Second Every Day."
18
46978
3566
нешто што го нареков „Една секунда секој ден“.
01:06
Basically I'm recording one second of every day of my life
19
50544
2334
Во основа, снимам по една секунда
од секој мој ден
01:08
for the rest of my life,
20
52878
2735
до крајот на мојот живот,
01:11
chronologically compiling these one-second
21
55613
2937
хронолошки составувајќи ги овие малечки делчиња
01:14
tiny slices of my life into one single continuous video
22
58550
4302
од мојот живот кои траат една секунда,
во едно продолжено видео
01:18
until, you know, I can't record them anymore.
23
62852
5677
сé додека, знаете, повеќе нема да можам да ги снимам.
01:24
The purpose of this project is, one:
24
68529
2357
Целта на овој проект е една:
01:26
I hate not remembering things that I've done in the past.
25
70886
4724
Мразам кога не можам да се сетам на работите кои сум ги правел во минатото.
01:31
There's all these things that I've done with my life
26
75610
2710
Постојат многу работи кои сум ги направил во животот,
01:34
that I have no recollection of
27
78320
1914
а на кои не се сеќавам,
01:36
unless someone brings it up, and sometimes I think,
28
80234
1716
освен ако некој не ги спомене, и понекогаш си мислам,
01:37
"Oh yeah, that's something that I did."
29
81950
3571
„Ах, да. Сум го направил тоа.“
01:41
And something that I realized early on in the project
30
85521
1641
Нешто што сфатив во раната фаза на проектот,
01:43
was that if I wasn't doing anything interesting,
31
87162
2724
беше дека ако не правам ништо интересно,
01:45
I would probably forget to record the video.
32
89886
2479
најверојатно би заборавил да го снимам видеото.
01:48
So the day -- the first time that I forgot, it really hurt me,
33
92365
3473
Така, денот...првиот пат кога заборавив,
навистина ме повреди,
01:51
because it's something that I really wanted to --
34
95838
2475
затоа што тоа беше нешто што навистина го сакав
01:54
from the moment that I turned 30, I wanted
35
98313
2196
од моментот кога наполнив 30, сакав да
01:56
to keep this project going until forever,
36
100509
3350
го продолжам овој проект засекогаш,
01:59
and having missed that one second, I realized,
37
103859
2446
па, со тоа што ја пропуштив таа една секунда, сфатив,
02:02
it just kind of created this thing in my head
38
106305
3753
некако се создаде оваа работа во мојата глава,
02:05
where I never forgot ever again.
39
110058
2263
која ме натера никогаш повторно да не заборавам.
02:11
So if I live to see 80 years of age,
40
115598
2999
Така, доколку доживеам 80 годишна старост,
02:14
I'm going to have a five-hour video
41
118597
2633
ќе имам пет-часовно видео,
02:17
that encapsulates 50 years of my life.
42
121230
2749
кое вклучува 50 години од мојот живот.
02:19
When I turn 40, I'll have a one-hour video
43
123979
2392
Кога ќе наполнам 40, ќе имам едно-часовно видео
02:22
that includes just my 30s.
44
126371
5237
кое ќе ги вклучува само моите 30ти.
02:27
This has really
45
131608
1528
Ова навистина ме
02:29
invigorated me day-to-day, when I wake up,
46
133136
3275
поттикнува секој ден, кога ќе се разбудам,
02:32
to try and do something interesting with my day.
47
136411
2887
да се обидам и да направам нешто интересно во денот.
02:42
Now, one of the things that I have issues with is that,
48
146757
3508
Сега, една од работите со кои имам проблем е тоа што,
02:46
as the days and weeks and months go by,
49
150265
4198
како што деновите, неделите и месеците поминуваат,
02:50
time just seems to start blurring
50
154463
1817
времето некако се чини нејасно
02:52
and blending into each other
51
156280
1922
и тие се претпопуваат едни во други,
02:54
and, you know, I hated that,
52
158202
3731
и, знаете, го мразев тоа,
02:57
and visualization is the way to trigger memory.
53
161933
5029
а визуелизацијата е начин на поттикнување на сеќавањето.
03:10
You know, this project for me is a way for me
54
174992
2889
Знаете, овој проект за мене е мој начин
03:13
to bridge that gap and remember everything that I've done.
55
177881
3294
за премостување на празнините
и запомнување на сé што сум направил.
03:17
Even just this one second allows me to remember
56
181175
2567
Дури и само оваа малечка секунда
ми дозволува да се сетам
03:19
everything else I did that one day.
57
183742
2277
на сето друго што се случило тој ден.
03:21
It's difficult, sometimes, to pick that one second.
58
186019
2662
Понекогаш, тешко е да се одбере таа една секунда.
03:24
On a good day, I'll have maybe three or four seconds
59
188681
3184
Во добрите денови, можеби ќе имам три или четири секунди
03:27
that I really want to choose,
60
191865
1713
од кои навистина би сакал да изберам,
03:29
but I'll just have to narrow it down to one,
61
193578
2149
но ќе морам да го стеснам изборот само на една,
03:31
but even narrowing it down to that one allows me
62
195727
1964
но и таа една секунда ми овозможува,
03:33
to remember the other three anyway.
63
197691
2480
да се сетам на останатите три.
03:36
It's also kind of a protest, a personal protest,
64
200171
3541
Исто така, тоа е и протест - личен протест,
03:39
against the culture we have now where people
65
203712
2395
против културата која ја имаме сега, каде луѓето
03:42
just are at concerts with their cell phones out
66
206107
2442
одат на концерти со нивните мобилни телефони,
03:44
recording the whole concert, and they're disturbing you.
67
208549
2149
снимајќи го целиот концерт, а кои ви пречат вам.
03:46
They're not even enjoying the show.
68
210698
1235
Тие дури не уживаат во шоуто.
03:47
They're watching the concert through their cell phone.
69
211933
3105
Тие го гледаат концертот преку нивниот телефон.
03:50
I hate that. I admittedly used to be that guy a little bit,
70
215038
3968
Го мразам тоа. До душа и јас бев таков тип на времето,
03:54
back in the day, and I've decided that the best way
71
219006
2818
сè додека не одлучив дека најдобриот начин
03:57
for me to still capture and keep a visual memory of my life
72
221824
5581
да „заробам“ и зачувам визуелно сеќавање од мојот живот
04:03
and not be that person, is to just record that one second
73
227405
3086
а притоа да не бидам таков тип, е да ја снимам само таа една секунда
04:06
that will allow me to trigger that memory of,
74
230491
2269
која ќе ми овозможи да го поттикнам сеќавањето на:
04:08
"Yeah, that concert was amazing. I really loved that concert."
75
232760
3375
„Да, тој концерт беше неверојатен, навистина ми се допадна!“
04:12
And it just takes a quick, quick second.
76
236135
5418
А сé што е потребно е само една брза секунда.
04:17
I was on a three-month road trip this summer.
77
241553
2879
Бев на три-месечно патување ова лето.
04:20
It was something that I've been dreaming about doing my whole life,
78
244432
2854
Тоа беше нешто за кое сонував целиот мој живот,
04:23
just driving around the U.S. and Canada
79
247286
2493
само да се возам низ САД и Канада,
04:25
and just figuring out where to go the next day,
80
249779
3239
одлучувајќи каде да одам следниот ден,
04:28
and it was kind of outstanding.
81
253018
2605
и тоа беше некако извонредно.
04:31
I actually ran out, I spent too much money on my road trip
82
255623
3712
Всушност, потрошив премногу пари на моето патување,
04:35
for the savings that I had to take my year off,
83
259335
2990
од заштедите наменети за оние година дена одмор,
04:38
so I had to, I went to Seattle and I spent some time
84
262325
2894
па затоа...заминав во Сиетл, каде поминав некое време
04:41
with friends working on a really neat project.
85
265219
3550
со пријатели кои работеа на прекрасен проект.
04:52
One of the reasons that I took my year off was to spend more time with my family,
86
276111
3760
Една од причините поради која зедов година дена одмор,
04:55
and this really tragic thing happened where
87
279871
3410
беше за да поминам повеќе време со семејството, меѓутоа се случи еден трагичен настан,
04:59
my sister-in-law,
88
283281
1605
каде мојата снаа,
05:00
her intestine suddenly strangled one day,
89
284886
3436
наеднаш доби преплет на црева,
05:04
and we took her to the emergency room,
90
288322
2778
па моравме да ја однесеме на Ургентно,
05:07
and she was, she was in really bad shape.
91
291100
3292
додека таа беше во навистина лоша состојба.
05:10
We almost lost her a couple of times,
92
294392
2075
Речиси ја загубивме неколку пати,
05:12
and I was there with my brother every day.
93
296467
3412
а јас постојано бев таму со брат ми.
05:19
It helped me realize something else during this project,
94
303908
2776
Ова ми помогна да сфатам нешто друго.
05:22
is that recording that one second on a really bad day
95
306684
6515
Дека снимањето на таа секунда во толку лош ден
05:29
is extremely difficult.
96
313199
1233
е неверојатно тешко.
05:30
It's not -- we tend to take our cameras out when we're doing awesome things.
97
314432
5197
Не е...ние постојано ги вадиме нашите апарати
кога се случуваат прекрасни работи.
05:35
Or we're, "Oh, yeah, this party, let me take a picture."
98
319629
2424
Или велиме: „Да, ова е забавно, ајде да се сликаме!“
05:37
But we rarely do that when we're having a bad day,
99
322053
3002
Но, ретко го правиме тоа кога имаме лош ден,
05:40
and something horrible is happening.
100
325055
1881
кога нешто ужасно се случува.
05:42
And I found that it's actually been very, very important
101
326936
3420
Така сфатив дека всушност, е многу, многу важно
05:46
to record even just that one second of a really bad moment.
102
330356
3544
да се снима дури и само таа една секунда од некој многу лош момент.
05:49
It really helps you appreciate the good times.
103
333900
3701
Тоа навистина ве тера да ги цените добрите времиња.
05:53
It's not always a good day, so when you have a bad one,
104
337601
4287
Не сите денови се добри, па кога ќе имате некој лош,
05:57
I think it's important to remember it,
105
341888
1898
сметам дека е навистина важно да го запомните,
05:59
just as much as it is important to remember the [good] days.
106
343786
5624
исто толку колку што е важно да ги
запомните добрите денови.
06:13
Now one of the things that I do is I don't use any filters,
107
357480
2866
За снимањето не употребувам никакви филтри,
06:16
I don't use anything to -- I try to capture the moment
108
360346
3779
се обидувам да го доловам моментот
06:20
as much as possible as the way that I saw it with my own eyes.
109
364125
5627
онака како што го гледам со моите очи.
06:25
I started a rule of first person perspective.
110
369752
2735
Поставив правило на перспектива во прво лице.
06:28
Early on, I think I had a couple of videos where
111
372487
2073
На почетокот, мислам дека имав неколку видеа каде
06:30
you would see me in it, but I realized that wasn't the way to go.
112
374560
4213
можете да ме видите мене, но потоа сфатив дека не треба така.
06:34
The way to really remember what I saw
113
378773
1847
За навистина да ги запомнам работите
06:36
was to record it as I actually saw it.
114
380620
4866
требаше да ги снимам директно од моја перспектива.
06:48
Now a couple of things that I have in my head about this project are,
115
392537
4262
Сега, неколку работи кои ми се врткаат во главата за овој проект се:
06:52
wouldn't it be interesting if thousands of people were doing this?
116
396799
5975
нели би било интересно ако илјадници луѓе го прават ова?
06:58
I turned 31 last week, which is there.
117
402774
6255
Минатата година наполнив 31 година,
што може да се види таму.
07:04
I think it would be interesting to see
118
409029
1728
Мислам дека би било интересно да се види
07:06
what everyone did with a project like this.
119
410757
1848
што сите би направиле со еден ваков проект.
07:08
I think everyone would have a different interpretation of it.
120
412605
1992
Мислам дека сите би имале
различно толкување.
07:10
I think everyone would benefit from just having that one second to remember every day.
121
414597
4738
Мислам дека сите би имале корист ако запомнат една секунда од секој ден.
07:15
Personally, I'm tired of forgetting,
122
419335
2851
Лично, доста ми е од заборавање,
07:18
and this is a really easy thing to do.
123
422186
2571
а ова е навистина лесно да се направи.
07:20
I mean, we all have HD-capable cameras in our pockets right now --
124
424757
2869
Мислам, сите имаме HD апарати во нашите џепови во моментов,
07:23
most people in this room, I bet --
125
427626
1830
се обложувам дека барем повеќето луѓе во оваа просторија,
07:25
and it's something that's --
126
429456
1590
и тоа е нешто што...
07:26
I never want to forget another day that I've ever lived,
127
431046
2258
повеќе не сакам да заборавам ниту еден ден од животот,
07:29
and this is my way of doing that,
128
433304
2281
и ова е мојот начин да го постигнам тоа,
07:31
and it'd be really interesting also to see,
129
435585
2785
и навистина би било интересно доколку
07:34
if you could just type in on a website,
130
438370
1970
можете да напишете на некоја веб-страна
07:36
"June 18, 2018,"
131
440340
3206
„18ти Јуни, 2018“
07:39
and you would just see a stream of people's lives
132
443546
2351
и да видите дел од животот на луѓето
07:41
on that particular day from all over the world.
133
445897
1694
од тој конкретен ден, без оглед на тоа каде се наоѓате.
07:43
And I don't know, I think this project has a lot of possibilities,
134
447591
3222
Не знам, сметам дека овој проект има многу можности,
07:46
and I encourage you all to record just a small snippet of your life every day,
135
450813
3647
и ве охрабрувам да снимате мали делчиња од вашето секојдневие,
07:50
so you can never forget that that day, you lived.
136
454460
1847
за никогаш да не го заборавите денот којшто сте го проживеале.
07:52
Thank you.
137
456307
1704
Ви благодарам.
07:53
(Applause)
138
458011
4437
(Аплауз)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cesar Kuriyama - Video maker
Cesar Kuriyama shoots one second of video every day of his life, and edits them together into a montage that prompts him to think how he approaches each day.

Why you should listen

As a video maker, director, producer and animator Cesar Kuriyama has worked for giant clients like Hershey's, BMW, Verizon, Gillette and the NFL. But what we love about him are his personal projects -- based on his travel, his love of the arts community, and his family and friends. Imagine a movie that contains one day of your entire life ...

Play with the 1SecondEveryDay app ... and check out other people's own videos on r/OneSecondaDay.

 

More profile about the speaker
Cesar Kuriyama | Speaker | TED.com