ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Como lles podemos proporcionar apoio psicolóxico ás persoas refuxiadas

Filmed:
1,402,709 views

A crise migratoria mundial supón unha catástrofe en termos de saúde mental que está a deixar a milleiros de persoas sen o apoio psicolóxico que precisan para superaren os traumas que lles ocasionan os desprazamentos e os conflitos. A fin de emendar ese dano, o psiquiatra infantil e membro de TED Essam Daod vén traballando nos campos, nos barcos de rescate e nas costas de Grecia e do mar Mediterráneo para axudar os refuxiados (un cuarto dos cales son cativos) a redefinir as súas experiencias por medio de intervencións psicolóxicas curtas que deixan unha fonda pegada. "Todos podemos facer algo para evitar esta catástrofe de saúde mental.", afirma Daod. "Temos que aceptar que non só o corpo precisa de primeiros auxilios, senón tamén a mente, a alma".
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a half years,
0
1437
2380
Nestes últimos dous anos e medio,
00:15
I'm one of the few, if not the only,
child psychiatrist
1
3841
3421
veño sendo un dos poucos
psiquiatras infantís, se non o único,
00:19
operating in refugee camps,
shorelines and rescue boats
2
7286
3505
que traballa nos campos de refuxiados,
na costa e nos barcos de rescate
00:22
in Greece and the Mediterranean Sea.
3
10815
2159
en Grecia e no mar Mediterráneo.
00:25
And I can say, with great confidence,
4
13410
2239
Podo dicir, e con moita seguridade,
00:27
that we are witnessing
a mental-health catastrophe
5
15673
3452
que estamos a presenciar
unha catástrofe en termos de saúde mental
00:31
that will affect most of us,
and it will change our world.
6
19149
3563
que nos afectará á maioría de nós
e que cambiará o mundo como o coñecemos.
00:35
I live in Haifa, but nowadays,
I spend most of my time abroad.
7
23784
3988
Eu vivo en Haifa. No entanto, hoxe en día
paso case todo o tempo no estranxeiro.
00:40
During my time
on the Greek island of Lesbos
8
28204
2976
No tempo que pasei na illa grega de Lesbos
e nos barcos de rescate no Mediterráneo,
00:43
and on the rescue boats
in the Mediterranean,
9
31204
2389
00:45
thousands of refugee boats
arrived to the shoreline,
10
33617
3055
chegaron á costa
milleiros de lanchas ateigadas
00:48
crowded with more
than 1.5 million refugees.
11
36696
3453
de máis dun millón e medio de refuxiados.
00:52
One-fourth of them are children,
12
40173
2062
Un cuarto deles son cativos
que foxen da guerra e da miseria.
00:54
fleeing war and hardship.
13
42259
1600
00:56
Each boat carries
different sufferings and traumas
14
44331
3468
Cada lancha carga
con diversos traumas e padecementos
00:59
from Syria, Iraq, Afganistan
and different countries in Africa.
15
47823
3774
desde Siria, Iraq, Afganistán
e diferentes países de África.
01:04
In the last three years alone,
16
52116
1836
Só nos últimos tres anos,
01:05
more than 12,000 refugees
lost their lives.
17
53976
3379
máis de 12.000 refuxiados perderon a vida
01:09
And hundreds of thousands
lost their souls and their mental health
18
57379
3833
e centos de miles deles perderon
as súas almas e a súa saúde mental
01:13
due to this cruel
and traumatic experience.
19
61236
2603
por mor desta experiencia
tan traumática e cruel.
01:17
I want to tell you about Omar,
20
65203
2001
Quero falarvos de Omar,
01:19
a five-year-old Syrian refugee boy
21
67522
2023
un meniño sirio refuxiado de cinco anos
01:21
who arrived to the shore on Lesbos
on a crowded rubber boat.
22
69569
3342
que chegou á costa de Lesbos
nunha lancha de goma atestada.
01:26
Crying, frightened, unable to understand
what's happening to him,
23
74204
3389
Choraba, estaba aterrado,
non entendía o que lle estaba a pasar:
01:29
he was right on the verge
of developing a new trauma.
24
77617
3111
estaba a piques de sufrir un novo trauma.
01:33
I knew right away
that this was a golden hour,
25
81077
2849
Souben decontado
que estabamos na hora de ouro,
01:35
a short period of time
in which I could change his story,
26
83950
3532
un curto período de tempo
no que eu podía cambiar a súa historia.
01:39
I could change the story
27
87506
1500
Podía cambiar a historia
01:41
that he would tell himself
for the rest of his life.
28
89030
2904
que se ía contar a si mesmo
o resto da súa vida.
01:43
I could reframe his memories.
29
91958
3643
Podía redefinir as súas lembranzas.
01:47
I quickly held out my hands
and said to his shaking mother in Arabic,
30
95990
4497
Estendín as mans axiña cara a súa nai,
que tremía, e díxenlle en árabe:
01:52
(Arabic) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
31
100527
1940
(Árabe) "Ateeni elwalad o khudi nafas",
01:54
"Give me the boy,
and take a breath."
32
102507
1844
"dame o rapaz e recupera os folgos".
01:56
His mother gave him to me.
33
104887
1733
A nai deumo.
01:59
Omar looked at me with scared,
tearful eyes and said,
34
107490
4174
Omar mirou para min asustado,
cos ollos chorosos, e dixo
02:03
(Arabic) "Ammo (uncle in Arabic),
shu hada?"
35
111688
2848
(Árabe) "Ammo (tío en árabe),
shu hada?",
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
"que é iso?",
02:07
as he pointed out to the police
helicopter hovering above us.
37
115761
3489
mentres sinalaba co dedo
o helicóptero da policía enriba de nós.
02:12
"It's a helicopter!
38
120061
1381
"É un helicóptero!
02:13
It's here to photograph you
with big cameras,
39
121466
2366
Está aquí para fotografarte
cunhas cámaras grandes
02:15
because only the great
and the powerful heroes,
40
123856
2811
porque só os heroes
máis grandes e poderosos,
02:18
like you, Omar, can cross the sea."
41
126691
2229
coma ti, Omar, son quen de cruzar o mar".
02:22
Omar looked at me,
stopped crying and asked me,
42
130413
4614
Omar fitoume,
parou de chorar e preguntoume:
02:27
(Arabic) "Ana batal?"
43
135657
1170
(Árabe) "Ana batal?",
02:28
"I'm a hero?"
44
136872
2259
"son un heroe?"
02:32
I talked to Omar for 15 minutes.
45
140061
2492
Falei con Omar durante 15 minutos
e deilles aos seus pais
uns consellos para seguiren.
02:34
And I gave his parents
some guidance to follow.
46
142577
2699
Esta breve intervención psicolóxica
02:37
This short psychological intervention
47
145300
1905
02:39
decreases the prevalence
of post-traumatic stress disorder
48
147229
3412
diminúe a incidencia
do trastorno por estrés postraumático
02:42
and other mental health
issues in the future,
49
150665
2484
e outros problemas
de saúde mental no futuro
02:45
preparing Omar to get an education,
50
153173
2428
e prepara a Omar para estudar,
introducirse no mundo laboral,
formar unha familia e moito máis.
02:47
join the workforce,
raise a family and beyond.
51
155625
3039
Como?
02:50
How?
52
158688
1154
Estimulando os recordos bos
que quedarán almacenados na amígdala,
02:51
By stimulating the good memories
that will be stored in the amygdala,
53
159866
3256
o almacén das emocións do cerebro humano.
02:55
the emotional storage of the human brain.
54
163146
2120
02:57
These memories
will fight the traumatic ones,
55
165290
2128
Estes recordos
loitarán contra os traumáticos
02:59
if they are reactivated in the future.
56
167442
2534
de se reactivaren estes últimos no futuro.
03:02
To Omar, the smell of the sea
will not just remind him
57
170532
2763
A Omar, o aroma a mar non só lle lembrará
03:05
of his traumatic journey from Syria.
58
173319
2158
a súa traumática travesía desde Siria,
03:07
Because to Omar, this story
is now a story of bravery.
59
175501
4317
porque para Omar, esta historia
tornouse nunha historia de valentía.
03:12
This is the power of the golden hour,
60
180450
2143
Ese é o poder da hora de ouro,
03:14
which can reframe the trauma
and establish a new narrative.
61
182617
3619
que pode redefinir o trauma
e implantar unha perspectiva nova.
03:19
But Omar is only one
out of more than 350,000 children
62
187442
6208
Porén, Omar é apenas un
dos máis de 350.000 nenos
03:25
without the proper mental health support
in this crisis alone.
63
193674
4031
que carecen dun apoio psicolóxico axeitado
só nesta crise.
03:30
Three hundred and fifty
thousand children and me.
64
198284
3683
Trescentos cincuenta mil nenos e mais eu.
03:36
We need mental health professionals
65
204260
2350
Precisamos profesionais da saúde mental
03:38
to join rescue teams
during times of active crisis.
66
206634
3400
que se unan aos equipos de rescate
nestes tempos de crise.
03:42
This is why my wife and I and friends
co-founded "Humanity Crew."
67
210563
4664
Por iso, a miña dona, eu e uns amigos
fundamos Humanity Crew,
03:48
One of the few aid
organizations in the world
68
216193
2128
unha das poucas organizacións mundiais
03:50
that specializes in providing
psychosocial aid
69
218345
2619
especializada en fornecer
apoio psicosocial
03:52
and first-response
mental health interventions
70
220988
2581
e intervencións psicolóxicas
de resposta rápida
03:55
to refugees and displaced populations.
71
223593
2635
a refuxiados e poboacións desprazadas.
03:58
To provide them
with a suitable intervention,
72
226252
2754
Para proporcionármoslles
unha intervención axeitada,
04:01
we create the four-step approach,
a psychosocial work plan
73
229030
3428
creamos o enfoque das catro fases,
un plan de traballo psicosocial
04:04
that follows the refugees
on each step of their journey.
74
232482
3436
que segue os refuxiados
en todos os pasos da súa viaxe,
04:08
Starting inside the sea,
on the rescue boats,
75
236371
4230
empezando no mar, nos barcos de rescate,
04:12
as mental health lifeguards.
76
240625
2095
como socorristas da saúde mental;
04:14
Later in the camps, hospitals
and through our online clinic
77
242744
4770
despois, nos campos e hospitais
e a través da nosa clínica en liña,
04:19
that breaks down borders
and overcomes languages.
78
247538
2896
que supera as fronteiras
e as barreiras lingüísticas,
04:22
And ending in the asylum countries,
helping them integrate.
79
250792
3245
e, para rematar, nos países de asilo,
onde os axudamos a se integraren.
04:26
Since our first mission in 2015,
80
254514
2928
Desde a nosa primeira misión en 2015,
04:29
"Humanity Crew" had 194 delegations
81
257466
2817
Humanity Crew creou 194 delegacións
de voluntarios e psicoterapeutas
cualificados e formados.
04:32
of qualified, trained
volunteers and therapists.
82
260307
2540
04:35
We have provided 26,000 hours
of mental health support
83
263275
4159
Proporcionámoslles 26.000 horas
de apoio psicolóxico
a máis de 10.000 persoas refuxiadas.
04:39
to over 10,000 refugees.
84
267458
1889
04:42
We can all do something
to prevent this mental health catastrophe.
85
270006
4809
Todos podemos facer algo para evitar
esta catástrofe en termos de saúde mental.
04:47
We need to acknowledge that first aid
is not just needed for the body,
86
275387
4641
Temos que aceptar que non só o corpo
precisa de primeiros auxilios,
04:52
but it has also to include
the mind, the soul.
87
280052
3119
senón tamén a mente, a alma.
04:55
The impact on the soul is hardly visible,
88
283195
2508
O impacto na alma é apenas visíbel,
04:57
but the damage can be there for life.
89
285727
2466
mais o dano pode durar para sempre.
05:00
Let's not forget that what
distinguishes us humans from machines
90
288680
4385
Non esquezamos que o que nos distingue
aos humanos das máquinas
05:05
is the beautiful
and the delicate soul within us.
91
293089
3777
é esa alma, fermosa e delicada,
que mora dentro de nós.
05:10
Let's try harder to save more Omars.
92
298061
3198
Traballemos arreo para salvarmos
a máis meniños como Omar.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
Grazas.
05:14
(Applause)
94
302905
3322
(Aplausos)
05:18
(Cheers)
95
306251
2089
(Ovación)
05:20
(Applause)
96
308364
2493
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com