English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Si mund të kujdesemi për shëndetin mendor për të mbështetur refugjatët.

Filmed:
1,078,598 views

Kriza botërore e refugjatëve është një katastrofë e shëndetit mendor, duke sjellë miliona njerëz në nevojë për mbështetje psikologjike, që të kapërcejnë traumat e shpërnguljes dhe konflikteve. Për të lehtësuar dëmet, psikiatra të fëmijëve dhe TED Fellow Essam Daod, kanë punuar në kampe, varka shpëtimi dhe kufinj detarë të Greqisë duke ndihmuar refugjatët (një e katërta e të cilëve janë fëmijë) të kapërcejnë eksperiencat e tyre me ndihmën e ndërhyrjeve të vogla dhe të fuqishme psikologjike. "Ne të gjithë mund të bëjmë diçka për të parandaluar këtë katastrofë të shëndetit mendor," thotë Daod. "Ne duhet të pranojmë që ndihma e parë nuk është e nevojshme vetëm për trupin, por gjithashtu dhe për mendjen dhe shpirtin."

- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

For the last two and a half years,
Për dy vjet e gjysmë të fundit,
00:13
I'm one of the few, if not the only,
child psychiatrist
isha një nga psikiatrët e fëmijëve
00:15
operating in refugee camps,
shorelines and rescue boats
që punonin në kampet e refugjatëve,
në bregdet dhe varka shpëtimi
00:19
in Greece and the Mediterranean Sea.
në Greqi dhe në detin Mesdhe.
00:22
And I can say, with great confidence,
Dhe mund të them, me besim të plotë
00:25
that we are witnessing
a mental-health catastrophe
që ne jemi dëshmitarë të një
katastrofe të shëndetit mendor
00:27
that will affect most of us,
and it will change our world.
që do të prekë shumë nga ne
dhe do të ndryshojë botën tonë.
00:31
I live in Haifa, but nowadays,
I spend most of my time abroad.
Unë jetoj në Haifa, por sot,
kaloj më shumë kohë jashtë vendit.
00:35
During my time
on the Greek island of Lesbos
Gjatë qëndrimit në ishullin Grek të Lesbos
00:40
and on the rescue boats
in the Mediterranean,
dhe në varkat e shpëtimit në Mesdhe,
00:43
thousands of refugee boats
arrived to the shoreline,
mijëra varka refugjatësh mbërritën
në bregdet,
00:45
crowded with more
than 1.5 million refugees.
me më shumë se 1.5 milion refugjatë.
00:48
One-fourth of them are children,
Një e katërta e tyre janë fëmijë,
00:52
fleeing war and hardship.
që i ikin luftës dhe vuajtjeve.
00:54
Each boat carries
different sufferings and traumas
Çdo varkë mban vuajtje dhe
trauma të ndryshme
00:56
from Syria, Iraq, Afganistan
and different countries in Africa.
nga Siria, Iraku, Afganistani
dhe vende të tjera në Afrikë.
00:59
In the last three years alone,
Në vetëm tre vitet e fundit
01:04
more than 12,000 refugees
lost their lives.
humbën jetën më shumë se 12,000 refugjatë.
01:05
And hundreds of thousands
lost their souls and their mental health
Dhe qindra mijëra humbën
shpirtin e tyre dhe shëndetin mendor
01:09
due to this cruel
and traumatic experience.
për shkak të kësaj eksperience
mizore dhe traumatike.
01:13
I want to tell you about Omar,
Dua t'ju tregoj për Omarin,
01:17
a five-year-old Syrian refugee boy
një djalë 5-vjeçar nga Siria
01:19
who arrived to the shore on Lesbos
on a crowded rubber boat.
që arriti në bregdetin e Lesbos
me një gomone.
01:21
Crying, frightened, unable to understand
what's happening to him,
Duke qarë i frikësuar, i paaftë për të
kuptuar çfarë po i ndodhte,
01:26
he was right on the verge
of developing a new trauma.
ai ishte në prag të zhvillimit
të një traume të re.
01:29
I knew right away
that this was a golden hour,
E kuptova menjëherë që
kjo ishte ora e artë,
01:33
a short period of time
in which I could change his story,
një kohë e shkurtër, në të cilën
unë mund të ndryshoja historinë.
01:35
I could change the story
Unë mund të ndryshoja historinë
01:39
that he would tell himself
for the rest of his life.
që ai do t'i tregonte vetes
për gjithë jetën.
01:41
I could reframe his memories.
Unë mund të riformësoja kujtimet e tij.
01:43
I quickly held out my hands
and said to his shaking mother in Arabic,
Zgjata duart drejt nënës së tij që dridhej
dhe i thashë arabisht,
01:47
(Arabic) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
(Arabisht) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
01:52
"Give me the boy,
and take a breath."
" Më jep djalin dhe merr frymë"
01:54
His mother gave him to me.
Nëna e tij ma dha.
01:56
Omar looked at me with scared,
tearful eyes and said,
Omari shikonte nga unë me sy
të frikësuar dhe të përlotur dhe tha,
01:59
(Arabic) "Ammo (uncle in Arabic),
shu hada?"
(Arabisht) "Ammo (xhaxha në Arabisht),
shu hada?"
02:03
"What is this?"
"Çfarë është kjo?"
02:06
as he pointed out to the police
helicopter hovering above us.
dhe drejtoi gishtin te helikopteri
policisë që ndodhej sipër nesh.
02:07
"It's a helicopter!
"Është një helikopter!
02:12
It's here to photograph you
with big cameras,
Është për të fotografuar
ty me kamera të mëdha,
02:13
because only the great
and the powerful heroes,
sepse vetëm heronjtë e mëdhenj
dhe të fuqishëm,
02:15
like you, Omar, can cross the sea."
si ti, Omar, mund të kalojnë detin."
02:18
Omar looked at me,
stopped crying and asked me,
Omari pa nga unë,
ndaloi së qari dhe më pyeti,
02:22
(Arabic) "Ana batal?"
(Arabisht) "Ana batal?"
02:27
"I'm a hero?"
"Unë jam hero?"
02:28
I talked to Omar for 15 minutes.
Unë fola me Omarin për 15 minuta.
02:32
And I gave his parents
some guidance to follow.
Dhe i dhashë prindërve të tij
disa udhëzime.
02:34
This short psychological intervention
Kjo ndërhyrje e shkurtër psikologjike
02:37
decreases the prevalence
of post-traumatic stress disorder
uli mundësinë e një çrregullimi
mendor post-traumatik
02:39
and other mental health
issues in the future,
dhe problemeve të tjera mendore
në të ardhmen,
02:42
preparing Omar to get an education,
duke e përgatitur Omarin të shkollohet,
02:45
join the workforce,
raise a family and beyond.
të futet në punë, të krijoje një familje
dhe më tej.
02:47
How?
Si?
02:50
By stimulating the good memories
that will be stored in the amygdala,
Duke stimuluar kujtimet e mira që
do të ruhen në amigdaloide,
02:51
the emotional storage of the human brain.
përgjegjëse për ruajtjen e emocioneve
në tru.
02:55
These memories
will fight the traumatic ones,
Këto kujtime do të luftojnë traumat,
02:57
if they are reactivated in the future.
nëse ato riaktivizohen në të ardhmen.
02:59
To Omar, the smell of the sea
will not just remind him
Aroma e detit, nuk do t'i kujtojë
Omarit vetëm
03:02
of his traumatic journey from Syria.
udhëtimin e tij traumatik nga Siria.
03:05
Because to Omar, this story
is now a story of bravery.
Sepse për Omarin, kjo është tashmë
një histori trimërie.
03:07
This is the power of the golden hour,
Kjo është fuqia e orës së artë,
03:12
which can reframe the trauma
and establish a new narrative.
që mund ta riformojë traumën
dhe të krijojë një histori të re.
03:14
But Omar is only one
out of more than 350,000 children
Por Omari është vetëm një
nga 350,000 fëmijët
03:19
without the proper mental health support
in this crisis alone.
pa mbështetjen e duhur mendore
në këto momente krizash.
03:25
Three hundred and fifty
thousand children and me.
350,000 fëmijë dhe unë.
03:30
We need mental health professionals
Ne kemi nevojë që profesionistë
shëndeti mendor
03:36
to join rescue teams
during times of active crisis.
t'i bashkohen skuadrave të shpëtimit
në të tilla kohë krizash.
03:38
This is why my wife and I and friends
co-founded "Humanity Crew."
Kjo është arsyeja që unë, gruaja dhe miqtë
e mi krijuam "Humanity Crew".
03:42
One of the few aid
organizations in the world
Një nga pak organizata ndihmash në botë,
03:48
that specializes in providing
psychosocial aid
e specializuar në sigurimin e
ndihmës psikosociale
03:50
and first-response
mental health interventions
dhe e ndërhyrjes parësore për
kujdesin mendor
03:52
to refugees and displaced populations.
të refugjatëve dhe popullësisë
së shpërngulur.
03:55
To provide them
with a suitable intervention,
Për t'i siguruar atyre
një ndërhyrje të përshtatshme,
03:58
we create the four-step approach,
a psychosocial work plan
ne krijuam katër faza të një
programi psikosocial pune,
04:01
that follows the refugees
on each step of their journey.
që ndjek refugjatët
në çdo hap të udhëtimit të tyre.
04:04
Starting inside the sea,
on the rescue boats,
Duke filluar nga lundrimi në det,
në varkat e shpëtimit,
04:08
as mental health lifeguards.
si mbrojtës të shëndetit mendor.
04:12
Later in the camps, hospitals
and through our online clinic
Më pas në kampe, spitale
dhe nëpërmjet klinikave tona online
04:14
that breaks down borders
and overcomes languages.
që kapërcejnë kufinjtë dhe gjuhët.
04:19
And ending in the asylum countries,
helping them integrate.
Dhe duke përfunduar në vendet azilante,
për t'i ndihmuar në integrim.
04:22
Since our first mission in 2015,
Që nga misioni ynë i parë në 2015,
04:26
"Humanity Crew" had 194 delegations
"Humanity Crew" ka 194 delegatë
të kualifikuar,
04:29
of qualified, trained
volunteers and therapists.
vullnetarë të trajnuar dhe terapistë.
04:32
We have provided 26,000 hours
of mental health support
Ne kemi mundësuar 26,000 orë
përkujdesje shëndeti mendor
04:35
to over 10,000 refugees.
për më shumë se 10,000 refugjatë.
04:39
We can all do something
to prevent this mental health catastrophe.
Ne të gjithë mund të bëjmë diçka për ta
parandaluar këtë katastrofë psikologjike.
04:42
We need to acknowledge that first aid
is not just needed for the body,
Ne duhet ta pranojmë se ndihma e parë
nuk është e nevojshme vetëm për trupin,
04:47
but it has also to include
the mind, the soul.
por ajo i nevojitet mendjes dhe shpirtit.
04:52
The impact on the soul is hardly visible,
Ndikimi në emocione është mezi i dukshëm,
04:55
but the damage can be there for life.
por dëmi që shkakton do të mbetet
për gjithë jetën.
04:57
Let's not forget that what
distinguishes us humans from machines
Le të mos harrojmë se çfarë i dallon
njerëzit nga makineritë
05:00
is the beautiful
and the delicate soul within us.
është bukuria dhe delikatesa
e shpirtit brenda nesh.
05:05
Let's try harder to save more Omars.
Le të përpiqemi fort për të
shpëtuar më shumë si Omari.
05:10
Thank you.
Faleminderit.
05:13
(Applause)
(Duartrokitje)
05:14
(Cheers)
(Brohoritje)
05:18
(Applause)
(Duartrokitje)
05:20
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com