ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com
TED2018

Essam Daod: How we can bring mental health support to refugees

Essam Daod: Si mund të kujdesemi për shëndetin mendor për të mbështetur refugjatët.

Filmed:
1,402,709 views

Kriza botërore e refugjatëve është një katastrofë e shëndetit mendor, duke sjellë miliona njerëz në nevojë për mbështetje psikologjike, që të kapërcejnë traumat e shpërnguljes dhe konflikteve. Për të lehtësuar dëmet, psikiatra të fëmijëve dhe TED Fellow Essam Daod, kanë punuar në kampe, varka shpëtimi dhe kufinj detarë të Greqisë duke ndihmuar refugjatët (një e katërta e të cilëve janë fëmijë) të kapërcejnë eksperiencat e tyre me ndihmën e ndërhyrjeve të vogla dhe të fuqishme psikologjike. "Ne të gjithë mund të bëjmë diçka për të parandaluar këtë katastrofë të shëndetit mendor," thotë Daod. "Ne duhet të pranojmë që ndihma e parë nuk është e nevojshme vetëm për trupin, por gjithashtu dhe për mendjen dhe shpirtin."
- Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the last two and a half years,
0
1437
2380
Për dy vjet e gjysmë të fundit,
00:15
I'm one of the few, if not the only,
child psychiatrist
1
3841
3421
isha një nga psikiatrët e fëmijëve
00:19
operating in refugee camps,
shorelines and rescue boats
2
7286
3505
që punonin në kampet e refugjatëve,
në bregdet dhe varka shpëtimi
00:22
in Greece and the Mediterranean Sea.
3
10815
2159
në Greqi dhe në detin Mesdhe.
00:25
And I can say, with great confidence,
4
13410
2239
Dhe mund të them, me besim të plotë
00:27
that we are witnessing
a mental-health catastrophe
5
15673
3452
që ne jemi dëshmitarë të një
katastrofe të shëndetit mendor
00:31
that will affect most of us,
and it will change our world.
6
19149
3563
që do të prekë shumë nga ne
dhe do të ndryshojë botën tonë.
00:35
I live in Haifa, but nowadays,
I spend most of my time abroad.
7
23784
3988
Unë jetoj në Haifa, por sot,
kaloj më shumë kohë jashtë vendit.
00:40
During my time
on the Greek island of Lesbos
8
28204
2976
Gjatë qëndrimit në ishullin Grek të Lesbos
00:43
and on the rescue boats
in the Mediterranean,
9
31204
2389
dhe në varkat e shpëtimit në Mesdhe,
00:45
thousands of refugee boats
arrived to the shoreline,
10
33617
3055
mijëra varka refugjatësh mbërritën
në bregdet,
00:48
crowded with more
than 1.5 million refugees.
11
36696
3453
me më shumë se 1.5 milion refugjatë.
00:52
One-fourth of them are children,
12
40173
2062
Një e katërta e tyre janë fëmijë,
00:54
fleeing war and hardship.
13
42259
1600
që i ikin luftës dhe vuajtjeve.
00:56
Each boat carries
different sufferings and traumas
14
44331
3468
Çdo varkë mban vuajtje dhe
trauma të ndryshme
00:59
from Syria, Iraq, Afganistan
and different countries in Africa.
15
47823
3774
nga Siria, Iraku, Afganistani
dhe vende të tjera në Afrikë.
01:04
In the last three years alone,
16
52116
1836
Në vetëm tre vitet e fundit
01:05
more than 12,000 refugees
lost their lives.
17
53976
3379
humbën jetën më shumë se 12,000 refugjatë.
01:09
And hundreds of thousands
lost their souls and their mental health
18
57379
3833
Dhe qindra mijëra humbën
shpirtin e tyre dhe shëndetin mendor
01:13
due to this cruel
and traumatic experience.
19
61236
2603
për shkak të kësaj eksperience
mizore dhe traumatike.
01:17
I want to tell you about Omar,
20
65203
2001
Dua t'ju tregoj për Omarin,
01:19
a five-year-old Syrian refugee boy
21
67522
2023
një djalë 5-vjeçar nga Siria
01:21
who arrived to the shore on Lesbos
on a crowded rubber boat.
22
69569
3342
që arriti në bregdetin e Lesbos
me një gomone.
01:26
Crying, frightened, unable to understand
what's happening to him,
23
74204
3389
Duke qarë i frikësuar, i paaftë për të
kuptuar çfarë po i ndodhte,
01:29
he was right on the verge
of developing a new trauma.
24
77617
3111
ai ishte në prag të zhvillimit
të një traume të re.
01:33
I knew right away
that this was a golden hour,
25
81077
2849
E kuptova menjëherë që
kjo ishte ora e artë,
01:35
a short period of time
in which I could change his story,
26
83950
3532
një kohë e shkurtër, në të cilën
unë mund të ndryshoja historinë.
01:39
I could change the story
27
87506
1500
Unë mund të ndryshoja historinë
01:41
that he would tell himself
for the rest of his life.
28
89030
2904
që ai do t'i tregonte vetes
për gjithë jetën.
01:43
I could reframe his memories.
29
91958
3643
Unë mund të riformësoja kujtimet e tij.
01:47
I quickly held out my hands
and said to his shaking mother in Arabic,
30
95990
4497
Zgjata duart drejt nënës së tij që dridhej
dhe i thashë arabisht,
01:52
(Arabic) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
31
100527
1940
(Arabisht) "Ateeni elwalad o khudi nafas."
01:54
"Give me the boy,
and take a breath."
32
102507
1844
" Më jep djalin dhe merr frymë"
01:56
His mother gave him to me.
33
104887
1733
Nëna e tij ma dha.
01:59
Omar looked at me with scared,
tearful eyes and said,
34
107490
4174
Omari shikonte nga unë me sy
të frikësuar dhe të përlotur dhe tha,
02:03
(Arabic) "Ammo (uncle in Arabic),
shu hada?"
35
111688
2848
(Arabisht) "Ammo (xhaxha në Arabisht),
shu hada?"
02:06
"What is this?"
36
114560
1177
"Çfarë është kjo?"
02:07
as he pointed out to the police
helicopter hovering above us.
37
115761
3489
dhe drejtoi gishtin te helikopteri
policisë që ndodhej sipër nesh.
02:12
"It's a helicopter!
38
120061
1381
"Është një helikopter!
02:13
It's here to photograph you
with big cameras,
39
121466
2366
Është për të fotografuar
ty me kamera të mëdha,
02:15
because only the great
and the powerful heroes,
40
123856
2811
sepse vetëm heronjtë e mëdhenj
dhe të fuqishëm,
02:18
like you, Omar, can cross the sea."
41
126691
2229
si ti, Omar, mund të kalojnë detin."
02:22
Omar looked at me,
stopped crying and asked me,
42
130413
4614
Omari pa nga unë,
ndaloi së qari dhe më pyeti,
02:27
(Arabic) "Ana batal?"
43
135657
1170
(Arabisht) "Ana batal?"
02:28
"I'm a hero?"
44
136872
2259
"Unë jam hero?"
02:32
I talked to Omar for 15 minutes.
45
140061
2492
Unë fola me Omarin për 15 minuta.
02:34
And I gave his parents
some guidance to follow.
46
142577
2699
Dhe i dhashë prindërve të tij
disa udhëzime.
02:37
This short psychological intervention
47
145300
1905
Kjo ndërhyrje e shkurtër psikologjike
02:39
decreases the prevalence
of post-traumatic stress disorder
48
147229
3412
uli mundësinë e një çrregullimi
mendor post-traumatik
02:42
and other mental health
issues in the future,
49
150665
2484
dhe problemeve të tjera mendore
në të ardhmen,
02:45
preparing Omar to get an education,
50
153173
2428
duke e përgatitur Omarin të shkollohet,
02:47
join the workforce,
raise a family and beyond.
51
155625
3039
të futet në punë, të krijoje një familje
dhe më tej.
02:50
How?
52
158688
1154
Si?
02:51
By stimulating the good memories
that will be stored in the amygdala,
53
159866
3256
Duke stimuluar kujtimet e mira që
do të ruhen në amigdaloide,
02:55
the emotional storage of the human brain.
54
163146
2120
përgjegjëse për ruajtjen e emocioneve
në tru.
02:57
These memories
will fight the traumatic ones,
55
165290
2128
Këto kujtime do të luftojnë traumat,
02:59
if they are reactivated in the future.
56
167442
2534
nëse ato riaktivizohen në të ardhmen.
03:02
To Omar, the smell of the sea
will not just remind him
57
170532
2763
Aroma e detit, nuk do t'i kujtojë
Omarit vetëm
03:05
of his traumatic journey from Syria.
58
173319
2158
udhëtimin e tij traumatik nga Siria.
03:07
Because to Omar, this story
is now a story of bravery.
59
175501
4317
Sepse për Omarin, kjo është tashmë
një histori trimërie.
03:12
This is the power of the golden hour,
60
180450
2143
Kjo është fuqia e orës së artë,
03:14
which can reframe the trauma
and establish a new narrative.
61
182617
3619
që mund ta riformojë traumën
dhe të krijojë një histori të re.
03:19
But Omar is only one
out of more than 350,000 children
62
187442
6208
Por Omari është vetëm një
nga 350,000 fëmijët
03:25
without the proper mental health support
in this crisis alone.
63
193674
4031
pa mbështetjen e duhur mendore
në këto momente krizash.
03:30
Three hundred and fifty
thousand children and me.
64
198284
3683
350,000 fëmijë dhe unë.
03:36
We need mental health professionals
65
204260
2350
Ne kemi nevojë që profesionistë
shëndeti mendor
03:38
to join rescue teams
during times of active crisis.
66
206634
3400
t'i bashkohen skuadrave të shpëtimit
në të tilla kohë krizash.
03:42
This is why my wife and I and friends
co-founded "Humanity Crew."
67
210563
4664
Kjo është arsyeja që unë, gruaja dhe miqtë
e mi krijuam "Humanity Crew".
03:48
One of the few aid
organizations in the world
68
216193
2128
Një nga pak organizata ndihmash në botë,
03:50
that specializes in providing
psychosocial aid
69
218345
2619
e specializuar në sigurimin e
ndihmës psikosociale
03:52
and first-response
mental health interventions
70
220988
2581
dhe e ndërhyrjes parësore për
kujdesin mendor
03:55
to refugees and displaced populations.
71
223593
2635
të refugjatëve dhe popullësisë
së shpërngulur.
03:58
To provide them
with a suitable intervention,
72
226252
2754
Për t'i siguruar atyre
një ndërhyrje të përshtatshme,
04:01
we create the four-step approach,
a psychosocial work plan
73
229030
3428
ne krijuam katër faza të një
programi psikosocial pune,
04:04
that follows the refugees
on each step of their journey.
74
232482
3436
që ndjek refugjatët
në çdo hap të udhëtimit të tyre.
04:08
Starting inside the sea,
on the rescue boats,
75
236371
4230
Duke filluar nga lundrimi në det,
në varkat e shpëtimit,
04:12
as mental health lifeguards.
76
240625
2095
si mbrojtës të shëndetit mendor.
04:14
Later in the camps, hospitals
and through our online clinic
77
242744
4770
Më pas në kampe, spitale
dhe nëpërmjet klinikave tona online
04:19
that breaks down borders
and overcomes languages.
78
247538
2896
që kapërcejnë kufinjtë dhe gjuhët.
04:22
And ending in the asylum countries,
helping them integrate.
79
250792
3245
Dhe duke përfunduar në vendet azilante,
për t'i ndihmuar në integrim.
04:26
Since our first mission in 2015,
80
254514
2928
Që nga misioni ynë i parë në 2015,
04:29
"Humanity Crew" had 194 delegations
81
257466
2817
"Humanity Crew" ka 194 delegatë
të kualifikuar,
04:32
of qualified, trained
volunteers and therapists.
82
260307
2540
vullnetarë të trajnuar dhe terapistë.
04:35
We have provided 26,000 hours
of mental health support
83
263275
4159
Ne kemi mundësuar 26,000 orë
përkujdesje shëndeti mendor
04:39
to over 10,000 refugees.
84
267458
1889
për më shumë se 10,000 refugjatë.
04:42
We can all do something
to prevent this mental health catastrophe.
85
270006
4809
Ne të gjithë mund të bëjmë diçka për ta
parandaluar këtë katastrofë psikologjike.
04:47
We need to acknowledge that first aid
is not just needed for the body,
86
275387
4641
Ne duhet ta pranojmë se ndihma e parë
nuk është e nevojshme vetëm për trupin,
04:52
but it has also to include
the mind, the soul.
87
280052
3119
por ajo i nevojitet mendjes dhe shpirtit.
04:55
The impact on the soul is hardly visible,
88
283195
2508
Ndikimi në emocione është mezi i dukshëm,
04:57
but the damage can be there for life.
89
285727
2466
por dëmi që shkakton do të mbetet
për gjithë jetën.
05:00
Let's not forget that what
distinguishes us humans from machines
90
288680
4385
Le të mos harrojmë se çfarë i dallon
njerëzit nga makineritë
05:05
is the beautiful
and the delicate soul within us.
91
293089
3777
është bukuria dhe delikatesa
e shpirtit brenda nesh.
05:10
Let's try harder to save more Omars.
92
298061
3198
Le të përpiqemi fort për të
shpëtuar më shumë si Omari.
05:13
Thank you.
93
301720
1161
Faleminderit.
05:14
(Applause)
94
302905
3322
(Duartrokitje)
05:18
(Cheers)
95
306251
2089
(Brohoritje)
05:20
(Applause)
96
308364
2493
(Duartrokitje)
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Essam Daod - Mental health specialist
Essam Doad provides first response mental health interventions to refugees and displaced populations.

Why you should listen

In 2015, child psychiatrist Essam Daod was a volunteer doctor on the Greek island of Lesbos, where he witnessed the unspeakable suffering and trauma of thousands of refugees arriving from the Middle East, Asia and Africa. “I left the island wondering how these people can handle all this loss and trauma without any kind of psychosocial support,” he remembers. So, Daod founded the humanitarian aid agency Humanity Crew in 2015 with his wife Maria Jammal to provide such support. With an operating base in Greece, Humanity Crew recruits, trains and deploys mental health professionals and qualified volunteers to deliver psychosocial services to refugees and displaced populations in an effort to improve refugee well-being and prevent further psychological trauma. Leading research in the field of refugee mental health, Humanity Crew ultimately hopes to raise the profile of mental health care as a fundamental aspect of emergency humanitarian crisis response.

More profile about the speaker
Essam Daod | Speaker | TED.com