English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Джейн Фонда и Лили Томлин: Весела възхвала на приятелство за цял живот

Filmed:
2,970,225 views

Легендарното дуо Джейн Фонда и Лили Томлин са приятелки от десетилетия. В един откровен, деликатен разговор на много теми, воден от Пат Мичъл, трите обсъждат продължителността на живота, феминизма, разликите между мъжкото и женското приятелство, какво означава да живеем добре и ролята на жените за бъдещето на нашата планета."Не знам какво бих правила без приятелките си", казва Фонда. "Съществувам, защото имам приятелки."

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

PatПат MitchellМичъл: So I was thinkingмислене
about femaleженски пол friendshipприятелство a lot,
Пат Мичъл: Много мислих
за женското приятелство
00:12
and by the way, these two womenДами,
и между впрочем, тези две жени,
00:15
I'm very honoredчест to say,
горда съм да го кажа,
00:18
have been my friendsприятели
for a very long time, too.
са мои приятелки от много отдавна.
00:19
JaneДжейн FondaФонда: Yes we have.
Джейн Фонда: Да, така е.
00:22
PMPM: And one of the things
that I readПрочети about femaleженски пол friendshipприятелство
ПМ: Едно от нещата, които съм чела
за женското приятелство
00:23
is something that CervantesСервантес said.
е казано от Сервантес.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someoneнякой,"
Той твърди: " Можете да разберете
много за някого...",
00:28
in this caseслучай a womanжена,
в този случай за една жена,
00:32
"by the companyкомпания that she keepsпродължава."
"по хората, с които се обгражда."
00:33
So let's startначало with --
Нека да започнем с...
00:35
(LaughterСмях)
(Смях)
00:37
JFJF: We're in bigголям troubleбеда.
ДФ: Имаме голям проблем.
00:40
LilyЛили TomlinТомлин: HandРъка me one of those watersводи,
Лили Томлин: Подай ми една от тези води,
00:41
I'm extremelyизвънредно dryсух.
много съм жадна.
00:43
(LaughterСмях)
(Смях)
00:45
JFJF: You're takingприемате up our time.
ДФ: Губиш ни времето.
00:53
We have a very limitedограничен --
Имаме много ограничено...
00:55
LTLT: Just beingсъщество with her
sucksгадно the life out of me.
ЛТ: Самото ѝ присъствие изсмуква
живота от мен.
00:56
(LaughterСмях)
(Смях)
00:59
JFJF: You ain'tне е seenвидян nothing yetоще.
ДФ: Още нищо не си видяла.
01:02
AnywayТака или иначе -- sorry.
Както и да е - съжалявам.
01:03
PMPM: So tell me, what do you
look for in a friendприятел?
ПМ: Кажете ми какво търсите
у една приятелка?
01:05
LTLT: I look for someoneнякой
who has a senseсмисъл of funшега,
ЛТ: Търся такава, която умее
да се забавлява,
01:09
who'sкой е audaciousдързък,
дръзка е,
01:12
who'sкой е forthcomingПредстоящи, who has politicsполитика,
общителна, има политически убеждения,
01:15
who has even a smallмалък scrapвторични суровини
of passionстраст for the planetпланета,
изпитва поне мъничко страст
към планетата,
01:18
someoneнякой who'sкой е decentдостойни,
has a senseсмисъл of justiceправосъдие
свястна е, има чувство за справедливост
01:23
and who thinksмисли I'm worthwhileси заслужава.
и мисли, че си заслужавам.
01:26
(LaughterСмях)
(Смях)
01:28
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
01:30
JFJF: You know, I was thinkingмислене this morningсутрин,
ДФ: Знаеш ли, тази сутрин си мислех,
01:34
I don't even know what I would do
withoutбез my womenДами friendsприятели.
че не знам какво бих правила
без приятелките си.
01:36
I mean it's, "I have my friendsприятели,
thereforeСледователно I am."
Искам да кажа "Имам приятелките си,
следователно съществувам."
01:39
LTLT: (LaughterСмях)
ЛТ: (Смях)
01:42
JFJF: No, it's trueвярно.
ДФ: Вярно е.
01:43
I existсъществувам because I have
my womenДами friendsприятели. They --
Съществувам, защото имам приятелките си.
Те...
01:45
You're one of them.
Ти си една от тях.
01:48
I don't know about you. But anywayтака или иначе --
За теб не знам. Но все пак...
01:49
(LaughterСмях)
(Смях)
01:51
You know, they make me strongerпо-силен,
they make me smarterпо-умни,
Те ме правят по-силна, по-умна,
01:52
they make me braverсмел.
правят ме по-смела.
01:55
They tapкран me on the shoulderрамо when I mightбиха могли, може
be in need of course-correctingкоригиране на курс.
Потупват ме по рамото, когато
се нуждая от промяна в курса.
01:56
And mostнай-много of them are
a good dealсделка youngerпо-млад than me, too.
А повечето от тях са и
доста по-млади от мен.
02:01
You know? I mean, it's niceприятен --
LTLT: Thank you.
Знаеш ли? Хубаво е -
ЛТ: Благодаря ти.
02:04
(LaughterСмях)
(Смях)
02:06
JFJF: No, I do, I includeвключва you in that,
because listen, you know --
ДФ: Не, аз включвам и теб,
защото, чуй ме -
02:09
it's niceприятен to have somebodyнякой still around
to playиграя with and learnуча from
хубаво е все още да имаш с кого
да играеш и от кого да се учиш,
02:12
when you're gettingполучаване на towardза the endкрай.
когато краят наближава.
02:15
I'm approachingнаближава --
I'll be there soonerрано than you.
Аз го приближавам –
ще бъда там преди теб.
02:17
LTLT: No, I'm gladдоволен to have you
parallelпаралелен agingостаряване alongsideнаред с me.
ЛТ: Не, радвам се като остаряваш
заедно с мен.
02:19
(LaughterСмях)
(Смях)
02:22
JFJF: I'm showingпоказване you the way.
ДФ: Показвам ти пътя.
02:24
(LaughterСмях)
(Смях)
02:26
LTLT: Well, you are and you have.
ЛТ: Да, това правиш и си го правила.
02:27
PMPM: Well, as we growрастат olderпо-стари,
ПМ: Докато остаряваме
02:29
and as we go throughпрез
differentразличен kindsвидове of life'sна живота journeysпътувания,
и вървим по различни
жизнени пътища,
02:30
what do you do to keep
your friendshipsприятелства vitalжизненоважен and aliveжив?
какво правите, за да запазите
приятелствата си жизнени и живи?
02:33
LTLT: Well you have to use a lot of --
ЛТ: Трябва да използваме много...
02:38
JFJF: She doesn't inviteканя me over much,
I'll tell you that.
ДФ: Тя не ме кани често в дома си,
да ви кажа.
02:39
LTLT: I have to use a lot of socialсоциален mediaсредства --
ЛТ: Трябват ми много
социални медии...
02:42
You be quietтих now. And so --
Тихо сега. И така...
02:44
(LaughterСмях)
(Смях)
02:46
LTLT: And I look throughпрез my emailsимейли,
I look throughпрез my textsтекстове
ЛТ: Търся сред мейлите и съобщенията си
02:48
to find my friendsприятели,
да намеря приятелите си,
02:51
so I can answerотговор them
as quicklyбързо as possibleвъзможен,
за да им отговоря възможно най-бързо,
02:52
because I know they need my counselсъвет.
защото знам, че имат нужда от съвета ми.
02:54
(LaughterСмях)
(Смях)
02:57
They need my supportподдържа,
Нуждаят се от подкрепа,
03:00
because mostнай-много of my friendsприятели
are writersписатели, or activistsактивисти, or actorsактьори,
защото повечето ми приятели
са писатели, активисти или актьори,
03:01
and you're all threeтри ...
а вие и трите...
03:04
and a long stringниз
of other descriptiveописателна phrasesфрази,
и дълъг ред други
описателни изрази
03:05
and I want to get to you
as soonскоро as possibleвъзможен,
и искам да се свържа с вас
възможно най-скоро,
03:09
I want you to know that I'm there for you.
искам да знаете, че съм насреща.
03:13
JFJF: Do you do emojisemojis?
ДФ: Използваш ли емотикони?
03:15
LTLT: Oh ...
JFJF: No?
ЛТ: О...
ДФ: Не?
03:17
LTLT: That's embarrassingнеудобно.
JFJF: I'm really into emojisemojis.
ЛТ: Това ме смущава.
ДФ: Много харесвам емотиконите.
03:19
LTLT: No, I spellзаклинание out my --
ЛТ: Не, аз изричам -
03:21
I spellзаклинание out my wordsдуми of happinessщастие
and congratulationsпоздравления,
изричам думи на щастие,
поздравления
03:23
and sadnessпечал.
и тъга.
03:27
JFJF: You spellзаклинание it right out --
ДФ: Изстрелваш ги веднага.
03:29
LTLT: I spellзаклинание it, everyвсеки letterписмо.
ЛТ: Изричам ги, всяка буква.
03:30
(LaughterСмях)
(Смях)
03:32
JFJF: SuchТакива a puristпурист.
ДФ: Такъв перфекционист.
03:33
You know, as I've gottenнамерила olderпо-стари,
Знаете ли, остарявайки,
03:35
I've understoodразбрах more
the importanceважност of friendshipsприятелства,
разбирам по-добре колко
важни са приятелствата
03:37
and so, I really make an effortусилие
и затова, наистина полагам усилия
03:40
to reachдостигнат out and make playиграя datesдати --
not let too much time go by.
да се свържа и да си определя срещи
преди да е минало прекалено много време.
03:42
I readПрочети a lot
Чета много и
03:46
so, as LilyЛили knowsзнае all too well,
Лили много добре знае,
че книгите, които
03:48
my booksкниги that I like,
I sendизпращам to my friendsприятели.
харесвам, изпращам и на приятелите си.
03:50
LTLT: When we knewЗнаех we would be here todayднес
ЛТ: Когато разбрахме,че
ще бъдем тук днес,
03:52
you sentизпратен me a lot of booksкниги
about womenДами, femaleженски пол friendshipsприятелства,
ти ми изпрати много книги
за жените, женските приятелства
03:54
and I was so surprisedизненадан
to see how manyмного booksкниги,
и толкова се изненадах, като видях
колко много книги
03:56
how much researchизследване
has been doneСвършен recentlyнаскоро --
и колко много проучвания
са направени напоследък.
04:00
JFJF: And were you gratefulблагодарен?
LTLT: I was gratefulблагодарен.
ДФ: А беше ли благодарна?
ЛТ: Бях благодарна.
04:02
(LaughterСмях)
(Смях)
04:05
PMPM: And --
ПМ: И...
04:10
LTLT: Wait, no, it's really importantважно
because this is anotherоще exampleпример
ЛТ: Чакай, наистина е важно,
защото това е още един пример
04:11
of how womenДами are overlookedпренебрегва,
put asideнастрана, marginalizedмаргинализирани.
за това как жените са пренебрегвани,
отстранявани, подтискани.
04:14
There's been very little
researchизследване doneСвършен on us,
Имаше много малко проучвания за нас,
04:18
even thoughвъпреки че we volunteeredдоброволец lots of timesпъти.
въпреки че много пъти
сме били доброволки.
04:21
JFJF: That's for sure.
ДФ: Със сигурност.
04:23
(LaughterСмях)
(Смях)
04:24
LTLT: This is really excitingвълнуващ,
and you all will be interestedзаинтересован in this.
ЛТ: Това е наистина вълнуващо и
на всички ще ви бъде интересно.
04:26
The HarvardХарвард MedicalМедицински SchoolУчилище studyуча has shownпосочен
Проучване на Медицинската катедра
на Харвард показва,
04:30
that womenДами who have
closeблизо femaleженски пол friendshipsприятелства
че жените, които имат близки приятелства
с други жени
04:32
are lessпо-малко likelyвероятно to developразвият impairmentsобезценката --
е по-малко вероятно
да развият увреждания -
04:37
physicalфизически impairmentsобезценката as they ageвъзраст,
физически увреждания с възрастта
04:40
and they are likelyвероятно to be seenвидян
to be livingжив much more vitalжизненоважен, excitingвълнуващ --
и е възможно да живеят
много по-енергичен, вълнуващ...
04:42
JFJF: And longerповече време --
ДФ: И по-дълъг...
04:48
LTLT: JoyfulРадостна livesживота.
ЛТ: ... щастлив живот.
04:49
JFJF: We liveживея fiveпет yearsгодини longerповече време than menхора.
ДФ: Живеем пет години повече от мъжете.
04:50
LTLT: I think I'd tradeтърговия the yearsгодини for joyрадост.
ЛТ: Бих заменила годините за радост.
04:52
(LaughterСмях)
(Смях)
04:54
LTLT: But the mostнай-много importantважно
partчаст is they foundнамерено --
ЛТ: Но най-важното е, че са открили –
04:58
the resultsрезултати were so excitingвълнуващ
and so conclusiveубедителни --
резултатите са толкова вълнуващи
и толкова убедителни –
05:01
the researchersизследователи foundнамерено
учените са открили,
05:04
that not havingкато closeблизо femaleженски пол friendsприятели
is detrimentalвредни to your healthздраве,
че липсата на близки приятелки
вреди на здравето толкова,
05:06
as much as smokingпушене or beingсъщество overweightнаднорменото тегло.
колкото и пушенето или
наднорменото тегло.
05:12
JFJF: And there's something elseоще, too --
ДФ: Има и още нещо...
05:15
LTLT: I've said my partчаст, so ...
ЛТ: Казах моята част, така че...
05:17
(LaughterСмях)
(Смях)
05:18
JFJF: OK, well, listen to my partчаст,
because there's an additionalдопълнителни thing.
ДФ: Добре де, слушай моята част,
защото има и още нещо.
05:19
Because they only --
for yearsгодини, decadesдесетилетия --
Тъй като от години,
от десетилетия
05:23
they only researchedпроучени menхора when they
were tryingопитвайки to understandразбирам stressстрес,
са проучвани само мъже в опит
да бъде разбран стреса,
05:25
only very recentlyнаскоро have they researchedпроучени
what happensслучва се to womenДами when we're stressedподчерта,
едва скоро са започнали проучвания какво
се случва с жените, когато сме под стрес
05:30
and it turnsзавои out
that when we're stressedподчерта -- womenДами,
и се оказва, че когато сме под стрес -
ние, жените –
05:34
our bodiesтела get floodedнаводнени by oxytocinокситоцин.
телата ни се изпълват с окситоцин.
05:38
WhichКоито is a feel-goodчувствам добри, calmingуспокояване,
stress-reducingнамаляване на стреса hormoneхормон.
Това е хормон, с който се чувстваме добре,
успокоява ни и намалява стреса.
05:42
WhichКоито is alsoсъщо increasedувеличава
when we're with our womenДами friendsприятели.
Нивото му се покачва също и
когато сме с приятелките си.
05:45
And I do think that's one reasonпричина
why we liveживея longerповече време.
И мисля, че това е една от причините
да живеем по-дълго.
05:50
And I feel so badлошо for menхора
because they don't have that.
Толкова ми е мъчно за мъжете,
защото нямат това.
05:54
TestosteroneТестостерон in menхора
diminishesнамалява the effectsвещи of oxytocinокситоцин.
Тестостеронът при мъжете намалява
ефекта на окситоцина.
05:56
LTLT: Well, when you and I
and DollyДоли madeизработен "9 to 5" ...
ЛТ: Когато ти, аз и Доли
направихме "9 до 5"...
06:01
JFJF: Oh --
ДФ: Оо...
06:04
LTLT: We laughedразсмя, we did,
we laughedразсмя so much,
ЛТ: Смяхме се, толкова много се смяхме,
06:05
we foundнамерено we had so much in commonчесто срещани
and we're so differentразличен.
открихме, че имаме толкова общо
и сме толкова различни.
06:07
Here she is, like HollywoodХоливуд royaltyроялти,
Ето я нея, холивудско величие,
06:10
I'm like a toughтруден kidхлапе from DetroitДетройт,
аз съм коравото хлапе от Детройт,
06:12
[Dolly'sДоли] a SouthernЮжна kidхлапе
from a poorбеден townград in TennesseeТенеси,
[Доли е] южнячка от
беден град в Тенеси,
06:14
and we foundнамерено we were so in syncсинхронизирам as womenДами,
а открихме, че сме в такава хармония
като жени
06:18
and we mustтрябва да have --
и трябва да добавим -
06:22
we laughedразсмя -- we mustтрябва да have addedдобавен
at leastнай-малко a decadeдесетилетие ontoвърху our lifespansпродължителност на живота.
смяхме се на това – трябва да добавим
поне по едно десетилетие към живота си.
06:23
JFJF: I think -- we sure
crossedпресече our legsкрака a lot.
ДФ: Със сигурност доста
кръстосвахме крака.
06:29
(LaughterСмях)
(Смях)
06:32
If you know what I mean.
Ако ме разбирате.
06:34
LTLT: I think we all know what you mean.
ЛТ: Мисля, че всички разбираме.
06:37
(LaughterСмях)
(Смях)
06:39
PMPM: You're addingдобавяне decadesдесетилетия
to our livesживота right now.
ПМ: В момента добавяте десетилетия
към живота ни.
06:41
So amongсред the booksкниги that JaneДжейн
sentизпратен us bothи двете to readПрочети on femaleженски пол friendshipприятелство
Между книгите за женското приятелство,
които Джейн изпрати на двете ни,
06:44
was one by a womanжена we admireуважавам greatlyзначително,
SisterСестра JoanДжоан ChittisterChittister,
имаше написана от жена, на която много
се възхищаваме - сестра Джоан Чиститър,
06:49
who said about femaleженски пол friendshipприятелство
която казва за женското приятелство,
06:53
that womenДами friendsприятели
are not just a socialсоциален actакт,
че то e не просто социалнo действие,
06:55
they're a spiritualдуховен actакт.
а духовен акт.
06:59
Do you think of your friendsприятели as spiritualдуховен?
Смятате ли приятелките си за духовни?
07:01
Do they addдобави something
spiritualдуховен to your livesживота?
Добавят ли те нещо духовно
в живота ви?
07:03
LTLT: SpiritualДуховно -- I absolutelyабсолютно think that.
ЛТ: Духовни - да, определено мисля,
че са такива.
07:06
Because -- especiallyособено people
you've knownизвестен a long time,
Защото, особено у хората,
които познавам отдавна,
07:10
people you've spentпрекарах time with --
у хората, с които прекарвам време,
07:13
I can see the spiritualдуховен
essenceсъщност insideвътре them,
мога да видя духовната същност,
07:14
the tendernessнежност, the vulnerabilityуязвимост.
деликатността, уязвимостта.
07:17
There's actuallyвсъщност kindмил of a love,
an elementелемент of love in the relationshipвръзка.
Всъщност, има някаква любов,
елемент на любов във връзката.
07:22
I just see deeplyдълбоко into your soulдуша.
Просто надничам дълбоко в душата ви.
07:26
PMPM: Do you think that, JaneДжейн --
ПМ: Така ли мислиш, Джейн...
07:30
LTLT: But I have specialспециален powersправомощия.
ЛТ: Но аз имам свръх способности.
07:31
JFJF: Well, there's all kindsвидове of friendsприятели.
ДФ: Има всякакви приятелства.
07:34
There's businessбизнес friendsприятели,
and partyстрана friendsприятели,
Бизнес приятели и
приятели за купони,
07:36
I've got a lot of those.
имам много такива.
07:38
(LaughterСмях)
(Смях)
07:40
But the oxytocin-producingокситоцин производство
friendshipsприятелства have ...
Но приятелствата, които
произвеждат окситоцин...
07:42
They feel spiritualдуховен
because it's a heartсърце openingотвор, right?
Усещаме ги духовни,
защото отварят сърцето, нали?
07:47
You know, we go deepДълбок. And --
Влизаме надълбоко. И...
07:51
I find that I shedнавес tearsплач a lot
with my intimateинтимни friendsприятели.
Откривам, че роня доста сълзи
с близките си приятелки.
07:54
Not because I'm sadтъжен but because
I'm so touchedтрогнат and inspiredвдъхновен by them.
Не защото съм тъжна, а защото
толкова ме трогват и вдъхновяват.
08:01
LTLT: And you know one of you
is going to go soonскоро.
ЛТ: Една от вас си отива скоро.
08:06
(LaughterСмях)
(Смях)
08:09
PMPM: Well, two of us are sittingседнал here,
LilyЛили, whichкойто one are you talkingговорим about?
ПМ: И двете седим тук.
Лили, за коя от нас говориш?
08:14
(LaughterСмях)
(Смях)
08:19
And I always think, when womenДами
talk about theirтехен friendshipsприятелства,
Мисля, че когато жените говорят
за приятелките си,
08:20
that menхора always look a little mystifiedобъркана.
мъжете винаги изглеждат
леко озадачени.
08:23
What are the differencesразлики, in your opinionмнение,
Какви са разликите, според вас,
08:26
betweenмежду menхора friendshipsприятелства
and womenДами friendshipsприятелства?
между женските и мъжките приятелства?
08:29
JFJF: There's a lot of differenceразлика,
ДФ: Има голяма разлика
08:32
and I think we have to have
a lot of empathyсъпричастие for menхора --
и мисля, че трябва много да
съчувстваме на мъжете...
08:34
(LaughterСмях)
(Смях)
08:37
that they don't have what we have.
... за това, че нямат каквото имаме ние.
08:38
WhichКоито I think mayможе be why they dieумирам soonerрано.
Мисля, че това може да е причината
да умират по-рано.
08:43
(LaughterСмях)
(Смях)
08:45
I have a lot of compassionсъчувствие for menхора,
Много съчувствам на мъжете,
08:47
because womenДами, no kiddingмайтап, we --
защото, сериозно, ние -
08:49
women'sженски relationshipsвзаимоотношения, our friendshipsприятелства
are fullпълен disclosureразкриване на информация, we go deepДълбок.
в женските приятелства има пълна
откритост, ние влизаме надълбоко.
08:53
They're revelatoryrevelatory.
Разкриващи са.
08:59
We riskриск vulnerabilityуязвимост --
this is something menхора don't do.
Рискуваме да сме уязвими -
нещо, което мъжете не правят.
09:01
I mean how manyмного timesпъти
have I askedпопитах you, "Am I doing OK?"
Колко пъти съм те питала:
"Добре ли се справям?"
09:06
"Did I really screwвинт up there?"
"Провалих ли се в това?"
09:09
PMPM: You're doing great.
ПМ: Страхотно се справяш.
09:11
(LaughterСмях)
(Смях)
09:13
JFJF: But I mean, we askпитам questionsвъпроси like that
ДФ: Искам да кажа, че
задаваме такива въпроси
09:14
of our womenДами friendsприятели,
на приятелките си,
09:17
and menхора don't.
а мъжете не го правят.
09:18
You know, people describeописвам women'sженски
relationshipsвзаимоотношения as face-to-faceлице в лице,
Хората описват приятелството
между жени като "лице в лице",
09:20
whereasдокато men'sмъжки friendshipsприятелства
are more side-by-sideедин до друг.
докато мъжките приятелства са
по-скоро "рамо до рамо".
09:24
LTLT: I mean mostнай-много of the time
menхора don't want to revealразкрие theirтехен emotionsемоции,
ЛТ: Mъжете най-често не искат
да разкриват емоциите си,
09:27
they want to buryпогребе deeperпо дълбоко feelingsчувствата.
а да заровят по-силните си чувства.
09:31
I mean, that's the generalобщ,
conventionalконвенционален thought.
Това е всеобщата, традиционна представа.
09:33
They would ratherпо-скоро go off in theirтехен man caveПещерата
and watch a gameигра or hitудар golfголф ballsтопки,
Те по-скоро ще се оттеглят в пещерата си
и ще гледат някаква игра или
09:36
or talk about sportsспортен,
or huntingна лов, or carsавтомобили or have sexсекс.
ще играят голф, ще говорят за спорт или
за лов, или за коли, или ще правят секс.
09:40
I mean, it's just the kindмил of --
it's a more manlyмъжествен behaviorповедение.
Имам предвид, че това просто е...
това е по-мъжко поведение.
09:45
JFJF: You meantозначаваше --
LTLT: They talk about sexсекс.
ДФ: Искаш да кажеш...
ЛТ: Те говорят за секс.
09:48
I meantозначаваше they mightбиха могли, може have sexсекс
Може и да правят секс,
09:51
if they could get somebodyнякой
in theirтехен man caveПещерата to --
ако примамят в мъжката пещера
някоя, която...
09:52
(LaughterСмях)
(Смях)
09:55
JFJF: You know something, thoughвъпреки че,
that I find very interestingинтересен --
ДФ: Има нещо, обаче, което
намирам за много интересно -
09:58
and again, psychologistsпсихолози didn't know this
untilдо relativelyотносително recentlyнаскоро --
и пак, психолозите не са го знаели
до сравнително скоро -
10:01
is that menхора are bornроден everyвсеки bitмалко
as relationalрелационни as womenДами are.
мъжете се раждат точно толкова
склонни към споделяне, колкото и жените.
10:06
If you look at filmsфилми
of newbornновородено babyбебе boysмомчета and girlsмомичета,
Ако погледате филми с новородени
момченца и момиченца, ще видите,
10:09
you'llти ще see the babyбебе boysмомчета
just like the girlsмомичета,
че момченцата,
също като момиченцата,
10:13
gazingгледаше into theirтехен mother'sмайката eyesочи,
се втренчват в очите на майка си,
10:15
you know, needingнуждаещи се that relationalрелационни
exchangeобмен of energyенергия.
нуждаейки се от онзи свързващ
обмен на енергия.
10:18
When the motherмайка looksвъншност away,
they could see the dismayужас on the childдете,
Щом майката отклони погледа си,
можете да видите страха у детето,
10:22
even the boyмомче would cryвик.
момченцето също ще заплаче.
10:27
They need relationshipвръзка.
И те имат нужда от връзка.
10:28
So the questionвъпрос is why,
as they growрастат olderпо-стари, does that changeпромяна?
Въпросът е защо това се променя
като пораснат?
10:30
And the answerотговор is patriarchalпатриархалната cultureкултура,
И отговорът е в патриархалната култура,
10:34
whichкойто saysказва to boysмомчета and youngмлад menхора
която учи момчетата и младите мъже,
10:37
that to be needingнуждаещи се of relationshipвръзка,
to be emotionalемоционален with someoneнякой is girlyмомиче.
че да се нуждаеш от връзка, да показваш
емоциите си пред някого, е момичешко.
10:40
That a realреален man doesn't askпитам
directionsинструкции or expressизразявам a need,
Че истинският мъж не пита за посоката
и не изразява нужда,
10:45
they don't go to doctorsлекари if they feel badлошо.
той не отива на лекар,
ако се почувства зле.
10:51
They don't askпитам for help.
Не моли за помощ.
10:53
There's a quoteцитат that I really like,
Един цитат, който наистина харесвам:
10:55
"MenМъже fearстрах that becomingпревръща 'we'"ние"
will eraseизтрива his 'I'"I"."
"Мъжът се страхува, че 'ние'
ще изтрие неговото 'аз'".
10:56
You know, his senseсмисъл of selfсебе си.
Неговото усещане за индивидуалност.
11:01
WhereasКато има предвид, women'sженски senseсмисъл of selfсебе си
has always been kindмил of porousпорест.
Докато женското усещане за индивидуалност
винаги е било някак пропускливо.
11:03
But our "we" is our savingспестяване graceГрейс,
Но за нас "ние" е благословия,
11:07
it's what makesправи us strongсилен.
то ни прави силни.
11:11
It's not that we're better than menхора,
Не че сме по-добри от мъжете,
11:14
we just don't have
our masculinityмъжественост to proveдокажи.
просто не трябва да
доказваме мъжественост.
11:15
LTLT: And, well --
ЛТ: Да и...
11:18
JFJF: That's a GloriaГлория SteinemSteinem quoteцитат.
ДФ: Глория Стайнъм е казала това.
11:19
So we can expressизразявам our humanityчовечество --
LTLT: I know who GloriaГлория SteinemSteinem is.
И можем да изразяваме човечността си.
ЛТ: Знам коя е Глория Стайнъм.
11:21
JFJF: I know you know who she is,
but I think it's a --
ДФ: Знам, че знаеш коя е, но мисля...
11:24
(LaughterСмях)
(Смях)
11:27
No, but it's a great quoteцитат, I think.
Мисля, че са много хубави думи.
11:29
We're not better than menхора, we just
don't have our masculinityмъжественост to proveдокажи.
Не сме по-добри от мъжете, просто
не ни се налага да доказваме мъжественост.
11:31
And that's really importantважно.
И това наистина е важно.
11:35
LTLT: But menхора are
so inculcatedнасаждат in the cultureкултура
ЛТ: Но на мъжете им е дотолкова
втълпена културата
11:36
to be comfortableкомфортен in the patriarchyпатриаршия.
да се чувстват добре в патриархата.
11:39
And we'veние имаме got to make
something differentразличен happenстава.
Трябва да променим нещо.
11:42
JFJF: Women'sНа жените friendshipsприятелства
are like a renewableвъзобновяема sourceизточник of powerмощност.
ДФ: Женските приятелства са като
възобновим източник на енергия.
11:45
LTLT: Well, that's what's excitingвълнуващ
about this subjectпредмет.
ЛТ: Да, ето какво е вълнуващото
в тази тема.
11:49
It's because our friendshipsприятелства --
Благодарение на приятелствата -
11:52
femaleженски пол friendshipsприятелства
are just a hopхмел to our sisterhoodсестринство,
женските приятелства са просто
скок към сестринството,
11:53
and sisterhoodсестринство can be
a very powerfulмощен forceсила,
а сестрите могат да бъдат
много мощна сила,
11:58
to give the worldсвят --
която да даде на света...
12:01
to make it what it should be --
да го направи какъвто трябва да бъде –
12:03
the things that humansхората desperatelyотчаяно need.
с нещата, от които хората
се нуждаят отчаяно.
12:05
PMPM: It is why we're talkingговорим about it,
ПМ: Затова говорим на тази тема,
12:08
because women'sженски friendshipsприятелства are,
защото женските приятелства са,
12:10
as you said, JaneДжейн,
както каза ти, Джейн,
12:12
a renewableвъзобновяема sourceизточник of powerмощност.
възобновим енергиен източник.
12:13
So how do we use that powerмощност?
И как използваме тази енергия?
12:15
JFJF: Well, womenДами are the fastestНай-бързият growingнарастващ
demographicдемографски in the worldсвят,
ДФ: Жените са най-бързо растящата
демографска група в света,
12:17
especiallyособено olderпо-стари womenДами.
особено възрастните жени.
12:21
And if we harnessхамут our powerмощност,
we can changeпромяна the worldсвят.
И ако впрегнем силите си,
можем да променим света.
12:22
And guessпредполагам what? We need to.
И знаете ли какво? Трябва.
12:26
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
12:28
And we need to do it soonскоро.
И то скоро.
12:30
And one of the things
that we need to do --
И едно от нещата, които трябва да направим
12:31
and we can do it as womenДами --
и можем да направим като жени,
12:34
for one thing, we kindмил of setкомплект
the consumerконсуматор standardsстандарти.
е поне да наложим потребителски стандарти
по някакъв начин.
12:35
We need to consumeконсумираме lessпо-малко.
Трябва да потребяваме по-малко.
12:38
We in the WesternЗападна worldсвят
need to consumeконсумираме lessпо-малко
Ние в Западния свят трябва
да потребяваме по-малко
12:41
and when we buyКупувам things, we need to
buyКупувам things that are madeизработен locallyлокално,
и когато купуваме, да купуваме
неща, които са произведени наблизо,
12:44
when we buyКупувам foodхрана, we need to buyКупувам foodхрана
that's grownзрял locallyлокално.
когато купуваме храна, да е храна,
отгледана наоколо.
12:47
We are the onesтакива
that need to get off the gridрешетка.
Ние сме тези, които трябва
да излязат от матрицата.
12:50
We need to make ourselvesсебе си
independentнезависим from fossilвкаменелост fuelsгорива.
Ние трябва да станем независими
от изкопаемите горива.
12:53
And the fossilвкаменелост fuelгориво companiesкомпании --
И от компаниите за горива -
12:59
the ExxonsExxons and the ShellОбвивката OilsМасла
and those badлошо guys --
Ексон и Шел Ойл и онези лоши момчета -
13:01
causeкауза they are --
защото те са...
13:04
are going to tell us that we can't do it
withoutбез going back to the StoneКамък AgeВъзраст.
те ще ни кажат, че не можем да го направим
без да се върнем в Каменната ера.
13:05
You know, that the alternativesалтернативи
just aren'tне са quiteсъвсем there yetоще,
Че алтернативите все още
не са съвсем на място,
13:09
and that's not trueвярно.
а това не е вярно.
13:12
There are countriesдържави in the worldсвят right now
Има страни в света в момента,
13:14
that are livingжив mostlyв повечето случаи on renewableвъзобновяема
energyенергия and doing just fine.
които разчитат основно на
възобновима енергия и се справят добре.
13:16
And they tell us that if we do
weanотбива ourselvesсебе си from fossilвкаменелост fuelгориво
А ни казват, че ако се откажем
от изкопаемите горива,
13:19
that we're going to be
back in the StoneКамък AgeВъзраст,
ще се окажем обратно
в Каменната ера,
13:23
and in factфакт, if we beginзапочвам
to use renewableвъзобновяема energyенергия,
а на практика, ако започнем
да използваме възобновима енергия,
13:25
and not drillпробивна машина in the ArcticАрктика,
and not drillпробивна машина --
а не сондираме в Арктика
и не сондираме...
13:30
LTLT: Oh, boyмомче.
ЛТ: О, Боже.
13:32
JFJF: And not drillпробивна машина
in the AlbertaАлберта tarкатран sandsпясъци --
ДФ: И не копаем в катранените пясъци
на Албърта...
13:33
Right.
Точно така.
13:35
That we will be --
Тогава ще бъдем...
13:36
there will be more democracyдемокрация
and more jobsработни места and more well-beingблагосъстояние,
Ще има повече демокрация,
работа и благоденствие
13:38
and it's womenДами that are
going to leadводя the way.
и жените са тези, които
ще показват пътя.
13:41
LTLT: Maybe we have the momentumимпулс
to startначало a third-waveтрети-вълна feministфеминистка movementдвижение
ЛТ: Може би имаме импулса да започнем
трета вълна на феминисткото движение
13:43
with our sisterhoodсестринство around the worldсвят,
със сестрите си по света,
13:48
with womenДами we don't see,
womenДами we mayможе never meetСреща,
с жени, които не виждаме и
може никога да не срещнем,
13:50
but we joinприсъедините togetherзаедно that way,
но се обединяваме по този начин,
13:53
because --
защото...
13:56
AristotleАристотел said --
Аристотел е казал,
13:57
mostнай-много people --
че повечето мъже
13:59
people would dieумирам withoutбез maleмъжки friendshipsприятелства.
биха умрели без приятелства.
14:01
And the operativeоперативно wordдума here was "maleмъжки."
Използвал е думата "мъж".
14:04
Because they thought that friendshipsприятелства
should be betweenмежду equalsравно на
Защото са вярвали, че приятелствата
трябва да са между равни,
14:07
and womenДами were not consideredразглеждан equalравен --
а жените не били смятани за равни...
14:10
JFJF: They didn't think
we had soulsдушите even, the GreeksГърци.
ДФ: Гърците дори са мислели,
че нямаме душа.
14:12
LTLT: No, exactlyточно. That showsпредавания you
just how limitedограничен AristotleАристотел was.
ЛТ: Именно. Това показва
колко ограничен е бил Аристотел.
14:15
(LaughterСмях)
(Смях)
14:18
And wait, no, here'sето the bestнай-доброто partчаст.
Чакайте, ето и най-добрата част.
14:21
It's like, you know,
menхора do need womenДами now.
Мъжете сега имат нужда от жени.
14:23
The planetпланета needsпотребности womenДами.
Планетата се нуждае от жени.
14:27
The US ConstitutionКонституцията needsпотребности womenДами.
Конституцията на САЩ се нуждае от жени.
14:29
We are not even in the ConstitutionКонституцията.
А дори не сме в Конституцията.
14:31
JFJF: You're talkingговорим about
the EqualЕ равно RightsПрава AmendmentИзменение.
ДФ: Имаш предвид
Поправката за равни права.
14:34
LTLT: Right.
ЛТ: Да.
14:37
JusticeПравосъдие GinsbergГинсбърг said something like --
Съдия Гинсбърг каза, че
14:38
everyвсеки constitutionконституция that's been writtenписмен
sinceот the endкрай of WorldСветът WarВойна IIII
всяка конституция, написана
след края на Втората световна война,
14:43
includedвключен a provisionосигуряване that madeизработен womenДами
citizensграждани of equalравен statureръст,
е включвала клауза, която прави жените
граждани с равен статут,
14:47
but oursнаш does not.
но не и нашата.
14:52
So that would be a good placeмясто to startначало.
Това би било едно добро начало.
14:54
Very, very mildмек --
Много, много умерено...
14:56
JFJF: Right.
ДФ: Точно така.
14:58
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
14:59
And genderпол equalityравенство, it's like a tideсезон,
А равенството между половете е
като прилив,
15:02
it would liftвдигам all boatsлодки, not just womenДами.
ще вдигне всички лодки, не само жените.
15:04
PMPM: NeedingСе налага newнов roleроля modelsмодели
on how to do that.
ПМ: Трябват ни нови примери за подражание
за това как да го постигнем.
15:06
How to be friendsприятели,
Как да бъдем приятелки,
15:09
how to think about our powerмощност
in differentразличен waysначини,
как да гледаме на силата си
по нови начини,
15:10
as consumersпотребителите,
като потребителки,
15:13
as citizensграждани of the worldсвят,
като гражданки на света
15:15
and this is what makesправи JaneДжейн and LilyЛили
и това е което прави Джейн и Лили
15:16
a roleроля modelмодел of how
womenДами can be friendsприятели --
примери за подражание за това как
жените могат да са приятелки
15:19
for a very long time,
много дълго време
15:21
and even if they occasionallyот време на време disagreeне съм съгласен.
и дори и ако понякога мислят различно.
15:23
Thank you.
Благодаря ви.
15:25
Thank you bothи двете.
Благодаря и на двете ви.
15:28
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
15:29
JFJF: ThanksБлагодаря.
ДФ: Благодаря.
15:30
LTLT: Thank you.
ЛТ: Благодаря.
15:35
JFJF: Thank you.
ДФ: Благодаря.
15:36
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
15:38
Translated by Kitchka Dyankova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com