English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Jane Fonda and Lily Tomlin: A hilarious celebration of lifelong female friendship

Jane Fonda ir Lily Tomlin: Visą gyvenimą trunkančios moteriškos draugystės šventė

Filmed
Views 2,595,754

Legendinis duetas Jane Fonda ir Lily Tomlin draugauja jau kelis dešimtmečius. Atviro, jautraus, daug temų apimančio, Pat Mitchell vedamo pokalbio metu trijulė diskutuoja apie ilgaamžiškumą, feminizmą, vyriškos ir moteriškos draugystės skirtumus bei apie tai, ką reiškia gyventi gerai ir koks moters vaidmuo mūsų planetos ateityje. „Net nežinau, ką daryčiau be savo draugių, – sako J. Fonda. – Aš gyvenu, nes turiu drauges.“

- Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist. Full bio

- Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy. Full bio

Pat Mitchell: So I was thinking
about female friendship a lot,
Pat Mitchell: Aš daug galvojau apie
moterų draugystę
00:12
and by the way, these two women,
ir, beje, šios dvi moterys,
00:15
I'm very honored to say,
turiu garbės pasakyti,
00:18
have been my friends
for a very long time, too.
yra mano draugės jau labai seniai.
00:19
Jane Fonda: Yes we have.
Jane Fonda: Taip, tikrai.
00:22
PM: And one of the things
that I read about female friendship
PM: Vienas dalykas, kurį
perskaičiau apie moterų draugystę,
00:23
is something that Cervantes said.
yra Servanteso žodžiai.
00:27
He said, "You can tell
a lot about someone,"
Jis sakė: „Gali daug pasakyti apie žmogų,
00:28
in this case a woman,
šiuo atveju – apie moterį,
00:32
"by the company that she keeps."
iš jos draugų.“
00:33
So let's start with --
Taigi, pradėkime nuo...
00:35
(Laughter)
(Juokas.)
00:37
JF: We're in big trouble.
JF: Mums – šakės.
00:40
Lily Tomlin: Hand me one of those waters,
Lily Tomlin: Paduokite man vandens,
00:41
I'm extremely dry.
aš visai perdžiūvau.
00:43
(Laughter)
(Juokas.)
00:45
JF: You're taking up our time.
JF.: Tu švaistai mūsų laiką.
00:53
We have a very limited --
Mes turim labai ribotą...
00:55
LT: Just being with her
sucks the life out of me.
LT: Vien buvimas su ja
čiulpia iš manęs gyvenimą.
00:56
(Laughter)
(Juokas.)
00:59
JF: You ain't seen nothing yet.
JF: Jūs dar nieko nematėte.
01:02
Anyway -- sorry.
Vis tiek. Atleiskit.
01:03
PM: So tell me, what do you
look for in a friend?
PM: Papasakokit,
ko jūs tikitės iš draugės?
01:05
LT: I look for someone
who has a sense of fun,
LT: Aš ieškau žmogaus,
kuris yra smagus,
01:09
who's audacious,
kuris yra ryžtingas,
01:12
who's forthcoming, who has politics,
kuris dalijasi,
turi politinius įsitikinimus,
01:15
who has even a small scrap
of passion for the planet,
kuriam bent truputį rūpi mūsų planeta,
01:18
someone who's decent,
has a sense of justice
kuris yra padorus ir teisingas
01:23
and who thinks I'm worthwhile.
ir kuriam aš atrodau verta dėmesio.
01:26
(Laughter)
(Juokas.)
01:28
(Applause)
(Plojimai.)
01:30
JF: You know, I was thinking this morning,
JF: Žinot, šįryt aš pagalvojau,
01:34
I don't even know what I would do
without my women friends.
kad net neįsivaizduoju,
ką daryčiau be draugių.
01:36
I mean it's, "I have my friends,
therefore I am."
Turiu omeny: „Turiu drauges,
vadinasi, esu.“
01:39
LT: (Laughter)
LT: (Juokas.)
01:42
JF: No, it's true.
JF: Ne, tai – tiesa.
01:43
I exist because I have
my women friends. They --
Aš gyvenu, nes turiu drauges. Jos...
01:45
You're one of them.
Tu esi viena iš jų.
01:48
I don't know about you. But anyway --
Dėl tavęs nesu tikra.
01:49
(Laughter)
(Juokas.)
01:51
You know, they make me stronger,
they make me smarter,
Suprantat, dėl jų
aš tampu stipresnė, sumanesnė,
01:52
they make me braver.
drąsesnė.
01:55
They tap me on the shoulder when I might
be in need of course-correcting.
Jos patapšnoja man per petį,
kai mane reikia pakreipti tinkama linkme.
01:56
And most of them are
a good deal younger than me, too.
Be to, dauguma jų yra
gerokai jaunesnės už mane.
02:01
You know? I mean, it's nice --
LT: Thank you.
Suprantat? Turiu omeny, kad malonu...
LT: Ačiū.
02:04
(Laughter)
(Juokas.)
02:06
JF: No, I do, I include you in that,
because listen, you know --
JF: Tikrai, aš ir tave turiu omeny,
nes, paklausyk...
02:09
it's nice to have somebody still around
to play with and learn from
malonu turėti su kuo linksmintis
ir iš ko mokytis,
02:12
when you're getting toward the end.
kai artėji prie pabaigos.
02:15
I'm approaching --
I'll be there sooner than you.
Aš artėju.
Aš būsiu ten anksčiau nei tu.
02:17
LT: No, I'm glad to have you
parallel aging alongside me.
LT: Ne, aš džiaugiuosi
turėdama tave senstančią kartu.
02:19
(Laughter)
(Juokas.)
02:22
JF: I'm showing you the way.
JF: Aš tau rodau kelią.
02:24
(Laughter)
(Juokas.)
02:26
LT: Well, you are and you have.
LT: Taip, dabar ir anksčiau.
02:27
PM: Well, as we grow older,
PM: Taigi, kai mes senstame
02:29
and as we go through
different kinds of life's journeys,
ir kai einame įvairiais gyvenimo keliais,
02:30
what do you do to keep
your friendships vital and alive?
ką daryti norint išlaikyti
energijos ir gyvybės kupiną draugystę?
02:33
LT: Well you have to use a lot of --
LT: Na, reikia naudoti daug...
02:38
JF: She doesn't invite me over much,
I'll tell you that.
JF: Pasakysiu, į svečius ji mane
kviečiasi nedažnai.
02:39
LT: I have to use a lot of social media --
LT: Reikia dažnai naudotis
socialiniais tinklais.
02:42
You be quiet now. And so --
Tu patylėk. Ir...
02:44
(Laughter)
(Juokas.)
02:46
LT: And I look through my emails,
I look through my texts
LT: Aš peržiūriu el. paštą,
SMS žinutes,
02:48
to find my friends,
kad rasčiau draugus
02:51
so I can answer them
as quickly as possible,
ir galėčiau kuo greičiau jiems atsakyti,
02:52
because I know they need my counsel.
nes žinau, kad jiems reikia mano patarimo.
02:54
(Laughter)
(Juokas.)
02:57
They need my support,
Jiems reikia mano paramos,
03:00
because most of my friends
are writers, or activists, or actors,
nes dauguma jų yra arba rašytojai,
arba aktyvistai, arba aktoriai,
03:01
and you're all three ...
o tu – visi trys viename...
03:04
and a long string
of other descriptive phrases,
ir dar daug apibūdinančių frazių.
03:05
and I want to get to you
as soon as possible,
Ir aš noriu kuo greičiau
su tavimi susisiekti,
03:09
I want you to know that I'm there for you.
noriu, kad žinotum, jog esu šalia.
03:13
JF: Do you do emojis?
JF: Ar tu naudoji emotikonus?
03:15
LT: Oh ...
JF: No?
LT: O...
JF: Ne?
03:17
LT: That's embarrassing.
JF: I'm really into emojis.
LT: Man gėda.
JF: Man jie labai patinka.
03:19
LT: No, I spell out my --
LT: Ne, aš išsakau savo...
03:21
I spell out my words of happiness
and congratulations,
Aš išsakau savo džiaugsmo,
pasveikinimo
03:23
and sadness.
ir liūdesio žodžius.
03:27
JF: You spell it right out --
JF: Pasakai tiesiai šviesiai.
03:29
LT: I spell it, every letter.
LT: Pasakau viską iki galo.
03:30
(Laughter)
(Juokas.)
03:32
JF: Such a purist.
JF: Kokia tyruolė.
03:33
You know, as I've gotten older,
Žinot, su amžiumi
03:35
I've understood more
the importance of friendships,
aš vis labiau supratau
draugystės svarbą
03:37
and so, I really make an effort
ir tikrai stengiuosi
03:40
to reach out and make play dates --
not let too much time go by.
susisiekti ir susitikti –
neleisti laikui prabėgti.
03:42
I read a lot
Aš daug skaitau,
03:46
so, as Lily knows all too well,
o, Lily tai gerai žino,
03:48
my books that I like,
I send to my friends.
knygas, kurias mėgstu,
aš siunčiu draugams.
03:50
LT: When we knew we would be here today
LT: Kai sužinojome, kad čia būsime,
03:52
you sent me a lot of books
about women, female friendships,
tu man atsiuntei daugybę knygų
apie moteris ir jų draugystę
03:54
and I was so surprised
to see how many books,
ir aš taip nustebau,
kiek knygų,
03:56
how much research
has been done recently --
kiek tyrimų
buvo atlikta pastaruoju metu...
04:00
JF: And were you grateful?
LT: I was grateful.
JF: Ar buvai dėkinga?
LT: Aš buvau dėkinga.
04:02
(Laughter)
(Juokas.)
04:05
PM: And --
PM: Ir...
04:10
LT: Wait, no, it's really important
because this is another example
LT: Ne, palaukit, tai svarbu,
nes tai dar vienas pavyzdys,
04:11
of how women are overlooked,
put aside, marginalized.
kaip moterys yra nepastebimos,
sumenkinamos, jų nepaisoma.
04:14
There's been very little
research done on us,
Yra labai nedaug tyrimų apie mus,
04:18
even though we volunteered lots of times.
nors ir siūlėmės ne kartą.
04:21
JF: That's for sure.
JF: Tikra tiesa.
04:23
(Laughter)
(Juokas.)
04:24
LT: This is really exciting,
and you all will be interested in this.
LT: Tai tikrai jaudina
ir jums bus įdomu.
04:26
The Harvard Medical School study has shown
Harvardo medicinos mokyklos
tyrimas parodė,
04:30
that women who have
close female friendships
kad moterims, turinčioms
artimų draugių,
04:32
are less likely to develop impairments --
rečiau pasitaiko sveikatos pablogėjimai,
04:37
physical impairments as they age,
pablogėjimai dėl amžiaus,
04:40
and they are likely to be seen
to be living much more vital, exciting --
ir tikėtina, kad jos gyvena
energingesnius, įdomesnius...
04:42
JF: And longer --
JF: Ir ilgesnius...
04:48
LT: Joyful lives.
LT: Laimingesnius gyvenimus.
04:49
JF: We live five years longer than men.
JF: Mes gyvenam 5 m.
ilgiau nei vyrai.
04:50
LT: I think I'd trade the years for joy.
LT: Manau, kad iškeisčiau
metus į džiaugsmą.
04:52
(Laughter)
(Juokas.)
04:54
LT: But the most important
part is they found --
LT: Bet svarbiausia, ką jie atrado –
04:58
the results were so exciting
and so conclusive --
rezultatai tokie
jaudinantys ir įtikinantys –
05:01
the researchers found
tyrėjai atrado,
05:04
that not having close female friends
is detrimental to your health,
kad artimų draugių neturėjimas
yra žalingas jūsų sveikatai,
05:06
as much as smoking or being overweight.
kaip ir rūkymas ar antsvoris.
05:12
JF: And there's something else, too --
JF: Yra dar kai kas...
05:15
LT: I've said my part, so ...
LT: Viską pasakiau, taigi...
05:17
(Laughter)
(Juokas.)
05:18
JF: OK, well, listen to my part,
because there's an additional thing.
JF: Gerai, tai dabar paklausyk manęs,
nes yra dar vienas dalykas.
05:19
Because they only --
for years, decades --
Nes metus,
dešimtmečius
05:23
they only researched men when they
were trying to understand stress,
buvo tiriami tik vyrai
norint suprasti stresą,
05:25
only very recently have they researched
what happens to women when we're stressed,
ir tik neseniai ištirtos moterys,
patiriančias stresą.
05:30
and it turns out
that when we're stressed -- women,
Pasirodo, kai mes, moterys,
patiriame stresą,
05:34
our bodies get flooded by oxytocin.
mūsų kūną užplūsta oksitocinas.
05:38
Which is a feel-good, calming,
stress-reducing hormone.
O tai yra geros savijautos, raminantis,
stresą mažinantis hormonas.
05:42
Which is also increased
when we're with our women friends.
Kurio taip pat padaugėja,
kai esame su draugėmis.
05:45
And I do think that's one reason
why we live longer.
Ir, manau, būtent todėl
mes gyvename ilgiau.
05:50
And I feel so bad for men
because they don't have that.
Ir man gaila vyrų,
nes jie šito neturi.
05:54
Testosterone in men
diminishes the effects of oxytocin.
Testosteronas vyrų organizme
silpnina oksitocino poveikį.
05:56
LT: Well, when you and I
and Dolly made "9 to 5" ...
LT: Na, kai aš, tu ir Dolly
kūrėme „Nuo 9 iki 5“...
06:01
JF: Oh --
JF: O...
06:04
LT: We laughed, we did,
we laughed so much,
LT: Mes juokėmės,
juokėmės iš tiesų daug,
06:05
we found we had so much in common
and we're so different.
supratome, kad esame labai panašios
ir labai skirtingos.
06:07
Here she is, like Hollywood royalty,
Štai ji, Holivudo karalienė,
06:10
I'm like a tough kid from Detroit,
aš – kietas vaikas iš Detroito,
06:12
[Dolly's] a Southern kid
from a poor town in Tennessee,
[Dolly] pietietė
iš vargano miestelio Tenesyje,
06:14
and we found we were so in sync as women,
mes visos taip derėjome kaip moterys,
06:18
and we must have --
ir mes...mes juokėmės...
06:22
we laughed -- we must have added
at least a decade onto our lifespans.
mes bent dešimtmečiu
pailginome savo gyvenimo trukmę.
06:23
JF: I think -- we sure
crossed our legs a lot.
JF: Manau... mes tikrai dažnai
sukryžiuodavome kojas.
06:29
(Laughter)
(Juokas.)
06:32
If you know what I mean.
Jei suprantat, ką turiu omeny.
06:34
LT: I think we all know what you mean.
LT: Manau, visi suprantam, ką turi omeny.
06:37
(Laughter)
(Juokas.)
06:39
PM: You're adding decades
to our lives right now.
PM: Jūs ilginat mūsų gyvenimus dabar.
06:41
So among the books that Jane
sent us both to read on female friendship
Tarp knygų apie moterų draugystę,
kurias mums abiems Jane atsiuntė,
06:44
was one by a woman we admire greatly,
Sister Joan Chittister,
viena buvo mūsų itin gerbiamos
sesers Joan Chittister,
06:49
who said about female friendship
kuri apie moterų draugystę pasakė,
06:53
that women friends
are not just a social act,
kad tai – ne tik socialinis elgesys,
06:55
they're a spiritual act.
tai – dvasinis elgesys.
06:59
Do you think of your friends as spiritual?
Ar jūs laikote savo drauges dvasinėmis?
07:01
Do they add something
spiritual to your lives?
Ar jos prideda kažką
dvasinio į jūsų gyvenimus?
07:03
LT: Spiritual -- I absolutely think that.
LT: Dvasinio? Tikrai, taip.
07:06
Because -- especially people
you've known a long time,
Nes... ypač žmonėse,
kuriuos seniai pažįsti,
07:10
people you've spent time with --
žmonėse, su kuriais leidi laiką,
07:13
I can see the spiritual
essence inside them,
juose galiu pamatyti dvasinį branduolį,
07:14
the tenderness, the vulnerability.
švelnumą, pažeidžiamumą.
07:17
There's actually kind of a love,
an element of love in the relationship.
Tai kažkas panašaus į meilę,
meilės elementas santykiuose.
07:22
I just see deeply into your soul.
Aš kiaurai matau tavo sielą.
07:26
PM: Do you think that, Jane --
PM: Ar tu manai, kad Jane...
07:30
LT: But I have special powers.
LT: Bet aš turiu ypatingų galių.
07:31
JF: Well, there's all kinds of friends.
JF: Na, yra įvairių draugų.
07:34
There's business friends,
and party friends,
Verslo draugų,
vakarėlių draugų,
07:36
I've got a lot of those.
šitų turiu daug.
07:38
(Laughter)
(Juokas.)
07:40
But the oxytocin-producing
friendships have ...
Bet oksitociną gaminančios
draugystės turi...
07:42
They feel spiritual
because it's a heart opening, right?
Jos atrodo dvasinėmis,
nes jose atveri širdį, ar ne?
07:47
You know, we go deep. And --
Suprantat, mes gilinamės. Ir...
07:51
I find that I shed tears a lot
with my intimate friends.
Aš pastebėjau, kad dažnai nubraukiu ašarą
su artimomis draugėmis.
07:54
Not because I'm sad but because
I'm so touched and inspired by them.
Ne todėl, kad man liūdna, bet todėl,
kad esu jų sujaudinta ir įkvėpta.
08:01
LT: And you know one of you
is going to go soon.
LT: Ir todėl, kad vienos greit nebebus.
08:06
(Laughter)
(Juokas.)
08:09
PM: Well, two of us are sitting here,
Lily, which one are you talking about?
PM: Na, dvi iš jų sėdi čia,
Lily, apie kurią tu kalbi?
08:14
(Laughter)
(Juokas.)
08:19
And I always think, when women
talk about their friendships,
Man atrodo, kai moterys
kalba apie savo draugystę,
08:20
that men always look a little mystified.
vyrai jaučiasi suglumę.
08:23
What are the differences, in your opinion,
Jūsų nuomone, kokie yra
08:26
between men friendships
and women friendships?
vyrų ir moterų draugysčių skirtumai?
08:29
JF: There's a lot of difference,
JF: Jos labai skiriasi,
08:32
and I think we have to have
a lot of empathy for men --
manau, reikia užjausti vyrus...
08:34
(Laughter)
(Juokas.)
08:37
that they don't have what we have.
nes jie neturi to, ką turime mes.
08:38
Which I think may be why they die sooner.
Ir gal dėl to jie anksčiau miršta.
08:43
(Laughter)
(Juokas.)
08:45
I have a lot of compassion for men,
Aš labai užjaučiu vyrus,
08:47
because women, no kidding, we --
nes moterys, rimtai, mes...
08:49
women's relationships, our friendships
are full disclosure, we go deep.
mūsų draugystėse yra visiškas atvirumas,
mes gilinamės.
08:53
They're revelatory.
Jos atveria akis.
08:59
We risk vulnerability --
this is something men don't do.
Mes rizikuojame tapti pažeidžiamomis,
vyrai to nedaro.
09:01
I mean how many times
have I asked you, "Am I doing OK?"
Turiu omeny, kiek kartų
aš tavęs klausiau: „Ar man gerai sekasi?“
09:06
"Did I really screw up there?"
„Ar tikrai susimoviau?“
09:09
PM: You're doing great.
PM: Tau sekasi puikiai.
09:11
(Laughter)
(Juokas.)
09:13
JF: But I mean, we ask questions like that
JF: Turiu omeny, mes klausiame
09:14
of our women friends,
draugių tokių dalykų,
09:17
and men don't.
o vyrai – ne.
09:18
You know, people describe women's
relationships as face-to-face,
Žinot, žmonės apibūdina moterų draugystę
kaip akis į akį,
09:20
whereas men's friendships
are more side-by-side.
o vyrų – petys į petį.
09:24
LT: I mean most of the time
men don't want to reveal their emotions,
LT: Dažniausiai vyrai nenori
rodyti savo emocijų,
09:27
they want to bury deeper feelings.
jie nori užgniaužti jausmus.
09:31
I mean, that's the general,
conventional thought.
Tai yra, tokia yra
visuotinai priimta nuomonė.
09:33
They would rather go off in their man cave
and watch a game or hit golf balls,
Jie geriau užsidarys savo urve,
žiūrės varžybas ar žais golfą,
09:36
or talk about sports,
or hunting, or cars or have sex.
ar kalbės apie sportą, ar medžioklę,
ar mašinas, ar užsiims seksu.
09:40
I mean, it's just the kind of --
it's a more manly behavior.
Turiu omeny, tai toks...
labiau vyriškas elgesys.
09:45
JF: You meant --
LT: They talk about sex.
JF: Turėjai omeny...
LT: Jie kalba apie seksą.
09:48
I meant they might have sex
Tai yra, jie gal ir užsiimtų seksu,
09:51
if they could get somebody
in their man cave to --
jei įsitemptų ką nors į savo urvą...
09:52
(Laughter)
(Juokas.)
09:55
JF: You know something, though,
that I find very interesting --
JF: Tačiau, žinot,
kas man atrodo labai įdomu –
09:58
and again, psychologists didn't know this
until relatively recently --
vėl gi, psichologai tai atrado
palyginus neseniai –
10:01
is that men are born every bit
as relational as women are.
vyrai gimsta su tokiu pačiu noru
kurti santykius kaip ir moterys.
10:06
If you look at films
of newborn baby boys and girls,
Jei žiūrėtume į nufilmuotus kūdikius,
10:09
you'll see the baby boys
just like the girls,
pamatytume berniukus
ir mergaites,
10:13
gazing into their mother's eyes,
įdėmiai žiūrinčius į mamos akis,
10:15
you know, needing that relational
exchange of energy.
trokštančius santykių
suteikiamos energijos.
10:18
When the mother looks away,
they could see the dismay on the child,
Kai mama nusisuka,
vaiko veide matosi nusiminimas,
10:22
even the boy would cry.
net berniukai pravirksta.
10:27
They need relationship.
Jiems reikia santykių.
10:28
So the question is why,
as they grow older, does that change?
Kyla klausimas,
kodėl su amžiumi tai pasikeičia?
10:30
And the answer is patriarchal culture,
Atsakymas yra patriarchalinė kultūra,
10:34
which says to boys and young men
kuri įteigia berniukams ir vaikinams,
10:37
that to be needing of relationship,
to be emotional with someone is girly.
kad noras turėti santykius ir
būti emocionaliam yra mergaitiška.
10:40
That a real man doesn't ask
directions or express a need,
Ir kad tikras vyras
neklausia nuorodų ir neišreiškia poreikių,
10:45
they don't go to doctors if they feel bad.
jie neina pas daktarus,
kai jaučiasi blogai.
10:51
They don't ask for help.
Jie neprašo pagalbos.
10:53
There's a quote that I really like,
Man patinka ši citata:
10:55
"Men fear that becoming 'we'
will erase his 'I'."
„Vyrai bijo, kad tapimas „mes“
panaikins jų „aš“.“
10:56
You know, his sense of self.
tai yra, jo savęs suvokimą.
11:01
Whereas women's sense of self
has always been kind of porous.
Tuo tarpu,
moterų savęs suvokimas yra akytas.
11:03
But our "we" is our saving grace,
Mūsų „mes“ yra mūsų išganymas,
11:07
it's what makes us strong.
jis daro mus stipresnes.
11:11
It's not that we're better than men,
Ne tai, kad mes geresnės už vyrus,
11:14
we just don't have
our masculinity to prove.
mums tiesiog nereikia
įrodinėti savo vyriškumo.
11:15
LT: And, well --
LT: Ir...
11:18
JF: That's a Gloria Steinem quote.
JF: Tai Gloria Steinem citata.
11:19
So we can express our humanity --
LT: I know who Gloria Steinem is.
Kad išreikštume savo žmogiškumą...
LT: Žinau, kas yra Gloria Steinem.
11:21
JF: I know you know who she is,
but I think it's a --
JF: Žinau, kad žinai, kas ji,
bet manau, kad...
11:24
(Laughter)
(Juokas.)
11:27
No, but it's a great quote, I think.
Manau, kad tai – puiki citata.
11:29
We're not better than men, we just
don't have our masculinity to prove.
Mes nesam geresnės už vyrus, mums
tiesiog nereikia įrodinėti savo vyriškumo.
11:31
And that's really important.
Tai – tikrai svarbu.
11:35
LT: But men are
so inculcated in the culture
LT: Bet principai taip giliai įdiegti,
11:36
to be comfortable in the patriarchy.
kad vyrams patogu būti patriarchate.
11:39
And we've got to make
something different happen.
O mums reikia, kad kažkas pasikeistų.
11:42
JF: Women's friendships
are like a renewable source of power.
JF: Moterų draugystės –
lyg atsinaujinantis energijos šaltinis.
11:45
LT: Well, that's what's exciting
about this subject.
LT: Būtent tai yra
jaudinanti šios temos dalis.
11:49
It's because our friendships --
Dėl mūsų draugysčių...
11:52
female friendships
are just a hop to our sisterhood,
moterų draugystės yra
žingsnis į seserystę,
11:53
and sisterhood can be
a very powerful force,
o seserystės gali būti labai galingos,
11:58
to give the world --
duodamos pasauliui...
12:01
to make it what it should be --
keisdamos jį į gerą...
12:03
the things that humans desperately need.
ko žmonėms būtinai reikia.
12:05
PM: It is why we're talking about it,
PM: Todėl mes ir kalbame apie tai,
12:08
because women's friendships are,
nes moterų draugystės yra,
12:10
as you said, Jane,
kaip sakei tu, Jane,
12:12
a renewable source of power.
atsinaujinančios
energijos šaltinis.
12:13
So how do we use that power?
Kaip panaudosim tą energiją?
12:15
JF: Well, women are the fastest growing
demographic in the world,
JF: Moterų pasaulyje sparčiai daugėja,
12:17
especially older women.
ypač vyresnių moterų.
12:21
And if we harness our power,
we can change the world.
Ir jei mes sutelksim savo jėgas,
mes galim pakeisti pasaulį.
12:22
And guess what? We need to.
Žinot, ką? Mes privalom.
12:26
(Applause)
(Plojimai.)
12:28
And we need to do it soon.
Ir privalom kuo greičiau.
12:30
And one of the things
that we need to do --
Dar vienas dalykas,
kurį turim padaryti...
12:31
and we can do it as women --
Kaip moterys
12:34
for one thing, we kind of set
the consumer standards.
mes nustatome vartojimo standartus.
12:35
We need to consume less.
Mes turime mažiau vartoti.
12:38
We in the Western world
need to consume less
Vakarietiškame pasaulyje
turime mažiau vartoti,
12:41
and when we buy things, we need to
buy things that are made locally,
o kai perkame,
turime pirkti vietinės gamybos daiktus,
12:44
when we buy food, we need to buy food
that's grown locally.
maistą, užaugintą mūsų vietovėje.
12:47
We are the ones
that need to get off the grid.
Turime atsijungti nuo sistemos.
12:50
We need to make ourselves
independent from fossil fuels.
Turime tapti nepriklausomi
nuo iškastinio kuro.
12:53
And the fossil fuel companies --
Iškastinio kuro kompanijos –
12:59
the Exxons and the Shell Oils
and those bad guys --
„Exxons“ ir „Shell oils“
ir tie blogiukai...
13:01
cause they are --
jie tikrai tokie...
13:04
are going to tell us that we can't do it
without going back to the Stone Age.
jie mums aiškins, kad tai neįmanoma,
nebent norime grįžti į akmens amžių.
13:05
You know, that the alternatives
just aren't quite there yet,
Ir, kad alternatyvų kol kas nėra,
13:09
and that's not true.
bet tai – netiesa.
13:12
There are countries in the world right now
Pasaulyje yra šalių,
13:14
that are living mostly on renewable
energy and doing just fine.
kurios naudoja atsinaujinančią energiją
ir joms puikiai sekasi.
13:16
And they tell us that if we do
wean ourselves from fossil fuel
Ir jie sako, kad nebevartodami
iškastinio kuro,
13:19
that we're going to be
back in the Stone Age,
mes grįšime į akmens amžių,
13:23
and in fact, if we begin
to use renewable energy,
tačiau, jei pradėtume vartoti
atsinaujinančią energiją
13:25
and not drill in the Arctic,
and not drill --
ir nebegręžtume Arktyje,
ir nebegręžtume...
13:30
LT: Oh, boy.
LT: Oho.
13:32
JF: And not drill
in the Alberta tar sands --
JF: Ir nebegręžtume
Albertoje naftos...
13:33
Right.
Taip.
13:35
That we will be --
Tai būtų...
13:36
there will be more democracy
and more jobs and more well-being,
Būtų daugiau demokratijos
ir darbo vietų, ir gerovės,
13:38
and it's women that are
going to lead the way.
ir moterys bus tos,
kurios parodys pavyzdį.
13:41
LT: Maybe we have the momentum
to start a third-wave feminist movement
LT: Gal mes turime impulsą
pradėti trečią feministinį judėjimą
13:43
with our sisterhood around the world,
su mūsų seserija visame pasaulyje,
13:48
with women we don't see,
women we may never meet,
su moterimis, kurių nematome,
kurių galbūt nesutiksime,
13:50
but we join together that way,
bet mes susibursime bendram tikslui,
13:53
because --
nes...
13:56
Aristotle said --
Aristotelis sakė, kad
13:57
most people --
dauguma žmonių...
13:59
people would die without male friendships.
žmonės mirtų be vyriškų draugysčių.
14:01
And the operative word here was "male."
Esminis žodis čia yra „vyriškų“.
14:04
Because they thought that friendships
should be between equals
Nes jie manė, kad draugystė
gali būti tik tarp lygių,
14:07
and women were not considered equal --
o moterys nebuvo tokiomis laikomos...
14:10
JF: They didn't think
we had souls even, the Greeks.
JF: Graikai net nemanė,
kad mes turim sielas.
14:12
LT: No, exactly. That shows you
just how limited Aristotle was.
LT: Būtent. Tai rodo,
koks ribotas buvo Aristotelis.
14:15
(Laughter)
(Juokas.)
14:18
And wait, no, here's the best part.
Palaukit, štai – geriausia dalis.
14:21
It's like, you know,
men do need women now.
Dabar vyrams reikia moterų.
14:23
The planet needs women.
Planetai reikia moterų.
14:27
The US Constitution needs women.
JAV konstitucijai reikia moterų.
14:29
We are not even in the Constitution.
Mūsų net nėra konstitucijoje.
14:31
JF: You're talking about
the Equal Rights Amendment.
JF: Tu kalbi apie Lygių galimybių pataisą.
14:34
LT: Right.
LT: Teisingai.
14:37
Justice Ginsberg said something like --
Justice Ginsberg pasakė,
14:38
every constitution that's been written
since the end of World War II
kad visos konstitucijos,
parašytos po II Pasaulinio karo,
14:43
included a provision that made women
citizens of equal stature,
turėjo nuostatas
apie moterų lygiateisiškumą,
14:47
but ours does not.
tik mūsų – ne.
14:52
So that would be a good place to start.
Tai būtų puiki vieta pradėti.
14:54
Very, very mild --
Labai labai švelniai...
14:56
JF: Right.
JF: Teisingai.
14:58
(Applause)
(Plojimai.)
14:59
And gender equality, it's like a tide,
Lyčių lygybė, kaip potvynis
15:02
it would lift all boats, not just women.
pakeltų visas valtis,
ne tik moterų.
15:04
PM: Needing new role models
on how to do that.
PM: Reikia pavyzdžių,
kaip tai padaryti.
15:06
How to be friends,
Kaip būti draugėmis,
15:09
how to think about our power
in different ways,
kaip mąstyti apie mūsų galią,
15:10
as consumers,
mūsų, kaip vartotojų,
15:13
as citizens of the world,
kaip pasaulio piliečių
15:15
and this is what makes Jane and Lily
ir visa tai padaro
Jane ir Lily pavyzdžiais,
15:16
a role model of how
women can be friends --
kaip būti draugėmis
15:19
for a very long time,
labai ilgą laiką,
15:21
and even if they occasionally disagree.
net jei retkarčiais nesutariat.
15:23
Thank you.
Ačiū.
15:25
Thank you both.
Ačiū jums abiems.
15:28
(Applause)
(Plojimai.)
15:29
JF: Thanks.
JF: Ačiū.
15:30
LT: Thank you.
LT: Ačiū.
15:35
JF: Thank you.
JF: Ačiū.
15:36
(Applause)
(Plojimai.)
15:38
Translated by Lina Giriuniene
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

About the speakers:

Jane Fonda - Actor and activist
Jane Fonda has had three extraordinary careers (so far): Oscar-winning actor, fitness guru, impassioned activist.

Why you should listen

Jane Fonda is an actor, author, producer and activist supporting environmental issues, peace and female empowerment. She founded the Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention, and established the Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health at  Emory. She cofounded the Women’s Media Center, and sits on the board of V-Day, a global effort to stop violence against women and girls.

Fonda's remarkable screen and stage career includes two Best Actress Oscars, an Emmy, a Tony Award nomination and an Honorary Palme d’Or from the Cannes Film Festival. Offstage, she revolutionized the fitness industry in the 1980s with Jane Fonda’s Workout — the all-time top-grossing home video. She has written a best-selling memoir, My Life So Far, and Prime Time, a comprehensive guide to living life to the fullest.

More profile about the speaker
Jane Fonda | Speaker | TED.com
Lily Tomlin - Comedian and actor
Lily Tomlin has been honored by the Kennedy Center and awarded the Mark Twain Prize -- and she's still making vital, hilarious comedy.

Why you should listen

Throughout her extraordinary career, Lily Tomlin has won seven Emmys; a Tony for her one-woman Broadway show, Appearing Nitely; a second Tony for Best Actress; a Drama Desk Award and an Outer Critics' Circle Award for her one-woman performance in Jane Wagner’s The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe; a Grammy for her comedy album, This Is a Recording; and two Peabody Awards, the first for the ABC television special, Edith Ann’s Christmas: Just Say Noël, and the second for narrating and executive producing the HBO film, The Celluloid Closet. In 2003, she received the Mark Twain Prize for American Humor, and in December 2014 she was the recipient of the prestigious Kennedy Center Honors in Washington DC.

She made her film debut in Robert Altman's Nashville, and gave a generation-defining performance alongside Dolly Parton and Jane Fonda in the workplace revenge comedy 9 to 5.

More profile about the speaker
Lily Tomlin | Speaker | TED.com