ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com
TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Բեատրիս Քորոն` թղթերից կտրատված պատմություններ

Filmed:
966,815 views

Ընդամենը հասարակ թղթի ու մկրատի օգնությամբ Բեատրիս Քորոնը ստեղծում է բարդ աշխարհներ, քաղաքներ և երկրներ, դրախտներ ու դժոխքներ: Բեմում ճեմելով իր իսկ ձեռքով պատրաստված (Tyvek-ից` պոլիէթիլենային նյութ) շքեղ թիկնոցով` նա բացատրում ու նկարագրում է իր ստեղծագործական գործունեությունը և թե ինչպես է նա պատմություններ կերտում տարբեր մասերից ու հատվածներից:
- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
(Applause)
0
3000
6000
(Ծափահարություններ):
00:32
(Applause)
1
17000
4000
(Ծափահարություններ):
00:42
I am a papercutter.
2
27000
3000
Ես թղթեր եմ կտրտում:
00:45
(Laughter)
3
30000
2000
(Ծիծաղ):
00:47
I cut stories.
4
32000
3000
Ես թղթից պատմություններ եմ կերտում:
00:50
So my process is very straightforward.
5
35000
3000
Այս գործընթացը շատ պարզ է:
00:53
I take a piece of paper,
6
38000
2000
Վերցնում եմ մի կտոր թուղթ,
00:55
I visualize my story,
7
40000
3000
մտովի պատկերացնում եմ պատմությունս,
00:58
sometimes I sketch, sometimes I don't.
8
43000
3000
երբեմն նախնական էսքիզ եմ անում, իսկ երբեմն էլ` ոչ:
01:01
And as my image
9
46000
2000
Եվ քանի որ իմ մտածած պատկերը
01:03
is already inside the paper,
10
48000
3000
արդեն իսկ թղթի մեջ է,
01:06
I just have to remove
11
51000
2000
մնում է պարզապես կտրել-հանել այն ամենը,
01:08
what's not from that story.
12
53000
3000
ինչը այս պատմությունից չէ:
01:11
So I didn't come to papercutting
13
56000
3000
Ես ի սկզբանե
01:14
in a straight line.
14
59000
2000
նպատակ չուների թղթեր կտրտելով (քվիլինգով) զբաղվել:
01:16
In fact,
15
61000
2000
Իրականում,
01:18
I see it more as a spiral.
16
63000
2000
իմ գործունեունեության զարգացումը պարույրաձև տեսք ունի:
01:20
I was not born
17
65000
2000
Ես չեն ծնվել
01:22
with a blade in my hand.
18
67000
3000
թուղթ կտրելու դանակը ձեռքիս:
01:25
And I don't remember papercutting as a child.
19
70000
3000
Եվ չեն հիշում, որ մանկության տարիներս թղթեր կտրտելով տարված լինեի:
01:28
As a teenager,
20
73000
2000
Իսկ պատանեկության տարիներին
01:30
I was sketching, drawing,
21
75000
2000
ես ճեպանկարներ ու էսքիզներ էի անում
01:32
and I wanted to be an artist.
22
77000
2000
և ցանկաում էի նկարիչ դառնալ:
01:34
But I was also a rebel.
23
79000
4000
Սակայն էությամբ ես նաև ապստամբ էի:
01:38
And I left everything
24
83000
2000
Ես մի կողմ դրեցի ամեն ինչ,
01:40
and went for a long series of odd jobs.
25
85000
4000
և սկսվեց իմ տարօրինակ աշխատանքների անվերջանալի շարքը:
01:44
So among them,
26
89000
2000
Ուրեմն, աշխատել եմ
01:46
I have been a shepherdess,
27
91000
3000
որպես հովվուհի,
01:49
a truck driver,
28
94000
2000
բեռնատարի վարորդ,
01:51
a factory worker,
29
96000
2000
գործարանի բանվոր,
01:53
a cleaning lady.
30
98000
2000
հավաքարար:
01:55
I worked in tourism for one year
31
100000
2000
Մեկ տարի աշխատել եմ տուրիզմի ոլորտում
01:57
in Mexico,
32
102000
2000
սկզբից Մեքսիկայում,
01:59
one year in Egypt.
33
104000
3000
հետո ևս մեկ տարի Եգիպտոսում:
02:02
I moved for two years
34
107000
2000
Այնուհետև երկու տարով տեղափոխվեցի
02:04
in Taiwan.
35
109000
2000
Թայվան:
02:06
And then I settled in New York
36
111000
2000
Սրանից հետո բնակություն հաստատեցի Նյու-Յորքում,
02:08
where I became a tour guide.
37
113000
2000
որտեղ և սկսեցի աշխատել որպես զբոսավար:
02:10
And I still worked as a tour leader,
38
115000
3000
Եվ ես դեռ աշխատում էի որպես գիդ-զբոսավար`
02:13
traveled back and forth
39
118000
2000
շարունակ ճանապարհորդելով
02:15
in China, Tibet and Central Asia.
40
120000
3000
դեպի Չինաստան, Տիբեթ ու Կենտրոնական Ասիա:
02:18
So of course, it took time, and I was nearly 40,
41
123000
3000
Այս ամենը, իհարկե, շատ ժամանակ խլեց ինձնից, և ես արդեն 40-ին մոտ էի,
02:21
and I decided it's time
42
126000
2000
երբ որոշեցի, որ
02:23
to start as an artist.
43
128000
3000
կարող եմ սկսել նկարչի իմ գործունեությունը:
02:27
(Applause)
44
132000
5000
(Ծափահարություններ)
02:32
I chose papercutting
45
137000
2000
Ես ընտրեցի թղթեր կտրտելու արվեստը`քվիլինգը,
02:34
because paper is cheap,
46
139000
2000
քանի որ թուղթը էժան է,
02:36
it's light,
47
141000
2000
թեթև
02:38
and you can use it
48
143000
2000
և կարող ես
02:40
in a lot of different ways.
49
145000
2000
բազմազան ձևերով օգտագործել:
02:42
And I chose the language of silhouette
50
147000
4000
Եվ ես ընտրեցի ուրվապատկերների լեզուն,
02:46
because graphically it's very efficient.
51
151000
3000
քանի որ վերջինիս գրաֆիկան շատ ճկուն է ու
02:49
And it's also just getting to the essential of things.
52
154000
6000
ի զորու է ներթափանցելու իրերի էության խորքերը:
02:55
So the word "silhouette"
53
160000
2000
Այսպիսով, ուրվանկար բառը
02:57
comes from a minister of finance,
54
162000
3000
ծագել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար
03:00
Etienne de Silhouette.
55
165000
3000
էթիեն դը Սիլուետի անունից:
03:03
And he slashed so many budgets
56
168000
4000
Նա այքան էր բյուջեն կրճատել,
03:07
that people said they couldn't afford
57
172000
2000
որ ասում են, թե մարդիկ այլևս ի վիճակի չէին պատվիրել
03:09
paintings anymore,
58
174000
2000
իրենց դիմանկարները
03:11
and they needed to have their portrait
59
176000
2000
ու ստիպված էին դիմել
03:13
"a la silhouette."
60
178000
2000
"a-la-silhouette" տարբերակին:
03:15
(Laughter)
61
180000
2000
(Ծիծաղ):
03:17
So I made series of images, cuttings,
62
182000
6000
Ուրեմն ես մի շարք պատկերներ կտրտեցի
03:23
and I assembled them in portfolios.
63
188000
5000
և դրանք հավաքեցի մի թղթապանակի մեջ:
03:28
And people told me --
64
193000
2000
Մարդիկ ասում էին,
03:30
like these 36 views of the Empire State building --
65
195000
3000
որ իմ աշխատանքները կարծես "նկարչի ձեռնարկներ" լինեին,
03:33
they told me, "You're making artist books."
66
198000
4000
ինչպես, օրինակ, Էմփայր-Սթեյթ-Բիլդինգի սյուռեալիստական 36 գծանկարներն են:
03:37
So artist books have a lot of definitions.
67
202000
3000
Նկարչի ձեռնարկ ասվածը շատ սահմանումներ ունի:
03:40
They come in a lot of different shapes.
68
205000
3000
Վերջիններս կարող են տարբերվել նաև իրենց պարունակությամբ:
03:43
But to me,
69
208000
2000
Սակայն ինձ համար
03:45
they are fascinating objects
70
210000
2000
դրանք հիանալի միջոց են,
03:47
to visually narrate a story.
71
212000
3000
որպեսզի պատկերավոր ներկայացնեմ իմ պատմությունները:
03:50
They can be with words
72
215000
2000
Դրանք կարող են լինել կամ բառերով
03:52
or without words.
73
217000
3000
կամ առանց բառերի:
03:55
And I have a passion
74
220000
2000
Ես պատկերների ու
03:57
for images and for words.
75
222000
3000
բառերի սիրահար եմ:
04:00
I love pun
76
225000
2000
Ինձ շատ է դուր գալիս պատկերների խաղը
04:02
and the relation to the unconscious.
77
227000
3000
և թե ինչքանով են վերջիններիս մեջ արտացոլվում մեր անգիտակցականը:
04:05
I love oddities of languages.
78
230000
3000
Ինձ չափազանց դուր է գալիս լեզուների տարօրինակությունները:
04:08
And everywhere I lived, I learned the languages,
79
233000
2000
Այսպես, ես միշտ սովորել եմ այն երկրի լեզուն, որտեղ ապրել եմ,
04:10
but never mastered them.
80
235000
2000
սակայն երբեք լիովին չեմ տիրապետել դրանց:
04:12
So I'm always looking
81
237000
2000
Սա է պատճառը, որ ես անդադար փնտրում եմ
04:14
for the false cognates
82
239000
2000
կեղծ համանման բառեր
04:16
or identical words in different languages.
83
241000
3000
կամ տարբեր լեզուներում հանդիպվող նույնական բառեր:
04:19
So as you can guess, my mother tongue is French.
84
244000
3000
Կարծում եմ գուշակեցիք, որ իմ մայրենի լեզուն ֆրանսերենն է:
04:22
And my daily language is English.
85
247000
4000
Իսկ ամենօրյա հաղորդակցման լեզուս անգլերենն է:
04:26
So I did a series of work
86
251000
2000
Ուրեմն ես մի շարք գործեր ստեղծեցի,
04:28
where it was identical words
87
253000
3000
որոնց հիմքում ընկած էին նույնական բառեր`
04:31
in French and in English.
88
256000
3000
վերցրված ֆրանսերենից ու անգլերենից:
04:34
So one of these works
89
259000
2000
Վերոհիշյալ աշխատանքներից մեկը
04:36
is the "Spelling Spider."
90
261000
2000
Spelling Spider-ն է `բառերը հեգելու ֆրանսիական մրցույթը:
04:38
So the Spelling Spider
91
263000
2000
Վերջինս
04:40
is a cousin of the spelling bee.
92
265000
3000
Spelling Bee-ի ` բառերը հեգելու անգլիական մրցույթ զարմիկն է:
04:43
(Laughter)
93
268000
2000
Ծիծաղ
04:45
But it's much more connected to the Web.
94
270000
3000
Սակայն նախորդը ավելի շատ առնչություն ունի ցանցի հետ:
04:48
(Laughter)
95
273000
2000
(Ծիծաղ)
04:50
And this spider
96
275000
2000
Ահա այս <<սարդի>> մեջ
04:52
spins a bilingual alphabet.
97
277000
3000
երկու այբբուններ են <<հյուսվում>>:
04:55
So you can read "architecture active"
98
280000
4000
Ուրեմն կարող եք կարդալ architecture active-ը և անգլերենով,
04:59
or "active architecture."
99
284000
3000
և ֆրանսերենով:
05:02
So this spider goes through the whole alphabet
100
287000
3000
Այսպես, այս "սարդը" ընդգրկում է 2 լեզուների այբուբեններն ամբողջությամբ`
05:05
with identical adjectives and substantives.
101
290000
4000
փորձելով գտնել նույնական ածականներ ու գոյականներ:
05:09
So if you don't know one of these languages,
102
294000
3000
Ուստի, եթե այս երկու լեզուներից որևէ մեկին չեք տիրապետում,
05:12
it's instant learning.
103
297000
3000
կարող եք այն սովորել ակնթարթային արագությամբ:
05:16
And one ancient form of the book
104
301000
3000
Գրքի հնագույն տարատեսակներից են
05:19
is scrolls.
105
304000
2000
մագաղաթներն ու պապիրուսի փաթեթները:
05:21
So scrolls are very convenient,
106
306000
3000
Պապիրուսի փաթեթները շատ հարմար են,
05:24
because you can create a large image
107
309000
3000
քանի որ շատ փոքր սեղանի վրա
05:27
on a very small table.
108
312000
3000
կարող ես մեծ պատկեր ստեղծել:
05:31
So the unexpected consequences of that
109
316000
4000
Որպես վերջինինս անսպասելի հետևանք նշենք,
05:35
is that you only see one part of your image,
110
320000
5000
որ տեսանելի է պատկերի մի մասը միայն,
05:40
so it makes a very freestyle architecture.
111
325000
4000
ինչն էլ ազատ ստեղծագործելու հնարավորություն է տալիս:
05:44
And I'm making all those kinds of windows.
112
329000
4000
Այսպես ես կերտում եմ տարատեսակ պատուհաններ:
05:48
So it's to look beyond the surface.
113
333000
3000
Սա նման է մակերեսային պատկերացումներից դուրս գալուն,
05:51
It's to have a look
114
336000
2000
որը հնարավորություն է տալիս
05:53
at different worlds.
115
338000
2000
տեսնել տարբեր աշխարհներ:
05:55
And very often I've been an outsider.
116
340000
2000
Շատ հաճախ ես նույնիսկ դիտորդի դերում էի միայն:
05:57
So I want to see how things work
117
342000
3000
Հենց սա է պատճառը, որ ցանկանում եմ
06:00
and what's happening.
118
345000
2000
հասկանալ, թե ինչ է կատարվում:
06:02
So each window
119
347000
2000
Ուրեմն, յուրաքանչյուր պատուհան
06:04
is an image
120
349000
2000
միաժամանակ և պատկեր է,
06:06
and is a world
121
351000
2000
և մի առանձին աշխարհ,
06:08
that I often revisit.
122
353000
2000
որտեղ ես հաճախ եմ վերադառնում:
06:10
And I revisit this world
123
355000
2000
Ես նորից եմ այցելում այս աշխարհները`
06:12
thinking about the image
124
357000
2000
մտորելով այն պատկերի կամ
06:14
or cliché about what we want to do,
125
359000
3000
կլիշեի շուրջ, որը մենք ցանկանում ենք ստեղծել:
06:17
and what are the words, colloquialisms,
126
362000
2000
Այնուհետև ընտրում եմ տվյալ պատկերին հարմար
06:19
that we have with the expressions.
127
364000
3000
բառեր ու խոսակցական արտահայտություններ:
06:22
It's all if.
128
367000
3000
Ամեն ինչի հիմքում ընկած է եթե-ի գաղափարը:
06:25
So what if we were living in balloon houses?
129
370000
5000
Իսկ ի՞նչ կլիների, եթե փուչիկե տնակներում ապրեինք:
06:30
It would make a very uplifting world.
130
375000
4000
Աշխարհն ավելի ուրախ ու խնդուն կլիներ,
06:34
And we would leave a very low footprint on the planet.
131
379000
5000
իսկ երկիր մոլորակի վրա թողած մեր հետքերը անհամեմատ կնվազեին:
06:39
It would be so light.
132
384000
3000
Ամեն ինչ այնքան թեթև կլիներ:
06:42
So sometimes I view from the inside,
133
387000
5000
Երբեմն ես նայում եմ պատկերի ներսից`
06:47
like EgoCentriCity
134
392000
2000
եսակենտրոնության ու ներքին
06:49
and the inner circles.
135
394000
3000
շրջանների տեսանկյունից:
06:52
Sometimes it's a global view,
136
397000
3000
Երբեմն պատկերը համամարդկային է,
06:55
to see our common roots
137
400000
3000
որտեղ տեսանելի են մարդկային ընդհանուր արմատները և
06:58
and how we can use them to catch dreams.
138
403000
4000
թե ինչպես կարող են վերջիններիս օգնությամբ հասնել մեր երազանքի հետևից:
07:02
And we can use them also
139
407000
2000
Մենք այն նաև կարող ենք օգտագործել որպես
07:04
as a safety net.
140
409000
2000
անվտանգության ցանց:
07:06
And my inspirations
141
411000
3000
Ինձ ոգեշնչում է էկլետիկ
07:09
are very eclectic.
142
414000
3000
ոճի ցանկացած իր:
07:13
I'm influenced by everything I read,
143
418000
3000
Ինչ որ ես կարդում ու տեսնում եմ,
07:16
everything I see.
144
421000
3000
նույնպես մեծ ազդեցություն է ունենում ինձ վրա:
07:19
I have some stories that are humorous,
145
424000
3000
Իմ պատմությունից որոշները հումորային են,
07:22
like "Dead Beats."
146
427000
3000
ինչպես, օրինակ, <<Մեռած ռիթմեր>>-ը:
07:25
(Laughter)
147
430000
2000
(Ծիծաղ):
07:28
Other ones are historical.
148
433000
2000
Իսկ որոշներն էլ պատմական են:
07:30
Here it's "CandyCity."
149
435000
2000
Ահա այս պատկերում <<Կոնքետային քաղաքն>> է:
07:32
It's a non-sugar-coated
150
437000
2000
Վերջինս շաքարավազի միանգամայն
07:34
history of sugar.
151
439000
2000
անշաքար պատմության մասին է:
07:36
It goes from slave trade
152
441000
3000
Այն սկսվում է ստրկավաճառությամբ
07:39
to over-consumption of sugar
153
444000
3000
և վերջանում շաքարավազի չարաշահումով,
07:42
with some sweet moments in between.
154
447000
4000
որն էլ ընդմիջվում է հազվադեպ քաղցր պահերով:
07:46
And sometimes I have an emotional response to news,
155
451000
3000
Իսկ երբեմն էլ պատկերներս ծնվում են որպես զգացմունքային
07:49
such as the 2010 Haitian earthquake.
156
454000
4000
պատասխան Հաիթիի երկրաշարժի նման գույժերին:
07:55
Other times, it's not even my stories.
157
460000
3000
Պատահում է անգամ, որ պատկերի պատմությունը իմը չէ:
07:58
People tell me their lives,
158
463000
2000
Մարդիկ ինձ հաղորդակից են դարձնում իրենց պատմություններին,
08:00
their memories, their aspirations,
159
465000
3000
հիշողություններին ու ձգտումներին,
08:03
and I create a mindscape.
160
468000
3000
իսկ ես դրանցից մտացածին պատկերներ եմ կերտում:
08:06
I channel their history
161
471000
3000
Ես պատկերում եմ նրանց կյանքի պատմությունը,
08:09
[so that] they have a place to go back
162
474000
3000
որպեսզի նրանք կարողանան հետադարձ
08:12
to look at their life and its possibilities.
163
477000
4000
հայացք գցել իրենց կյանքին ու վերջինիս ընձեռնած հնարավորություններին:
08:16
I call them Freudian cities.
164
481000
4000
Ես դրանց անվանում եմ ֆրեյդյան քաղաքներ:
08:20
I cannot speak for all my images,
165
485000
2000
Չեմ հասցնի խոսել իմ բոլոր պատկերներից:
08:22
so I'll just go through a few of my worlds
166
487000
4000
Ընդամենը, թվարկելով աշխատանքներիցս մի քանիսի անունները,
08:26
just with the title.
167
491000
2000
կանցնենք իմ ստեղծած մի քանի աշխարհներով`
08:28
"ModiCity."
168
493000
3000
<<Մոդիսիթի>>` չափավորություն,
08:32
"ElectriCity."
169
497000
3000
<<Էլեկտրականություն>>,
08:37
"MAD Growth on Columbus Circle."
170
502000
4000
<<Խելահեղ աճ Կոլումբոսի անվան հրապարակու>>,
08:45
"ReefCity."
171
510000
3000
<<Ստորջրյա խութերի քաղաքը>>,
08:49
"A Web of Time."
172
514000
4000
<<Ժամանակի սարդոստայնը>>,
08:55
"Chaos City."
173
520000
3000
<<Քաոսային քաղաք>>,
09:00
"Daily Battles."
174
525000
3000
<<Առօրյա վեճեր>>,
09:05
"FeliCity."
175
530000
2000
<<Երջանկություն>>,
09:09
"Floating Islands."
176
534000
3000
<<Լողացող կղզիներ>>:
09:13
And at one point,
177
538000
2000
Իսկ մի անգամ էլ ստիպված էի
09:15
I had to do "The Whole Nine Yards."
178
540000
3000
պատկերել <<Ամբողջ 9 յարդ>>-ը:
09:18
So it's actually a papercut that's nine yards long.
179
543000
3000
Թղթե այս քվիլինգի երկարությունը իրականում 8 մետր է:
09:21
(Laughter)
180
546000
2000
(Ծիծաղ):
09:23
So in life and in papercutting,
181
548000
2000
Ե՛վ կյանքում և՛ քվիլինգում
09:25
everything is connected.
182
550000
2000
ամեն ինչ փոխկապակցված է:
09:27
One story leads to another.
183
552000
3000
Իսկ պատմությունը պատմություն է ծնում:
09:30
I was also interested
184
555000
2000
Ինձ նաև հետաքրքրում էր
09:32
in the physicality of this format,
185
557000
2000
թղթարվեստի այս ոճի ֆիզիկական էությունը,
09:34
because you have to walk to see it.
186
559000
3000
քանի որ նրբությունները նկատելու համար ստպված ես քայլել:
09:37
And parallel to my cutting
187
562000
2000
Ուստի քվիլինգին զուգահեռ
09:39
is my running.
188
564000
2000
ես սկեսեցի նաև վազքով զբաղվել:
09:41
I started with small images,
189
566000
2000
Սկզբում փոքր պատկերներ էի անում
09:43
I started with a few miles.
190
568000
2000
և քիչ էի վազում:
09:45
Larger images, I started to run marathons.
191
570000
3000
Հետո պատկերները ավելի մեծացան, և ես սկսեցի մասնակցել մարաթոնյան վազքերի:
09:48
Then I went to run 50K, then 60K.
192
573000
3000
Այնուհետև ես սկսեցի վազել 50կմ, հետո 60կմ:
09:51
Then I ran 50 miles -- ultramarathons.
193
576000
5000
Դրանից հետո սկսեցի մասնակցել 50 մղոնանոց ուլտրամարաթոնների:
09:56
And I still feel I'm running,
194
581000
3000
Ինձ նույնիսկ հիմա էլ թվում է, թե վազում եմ:
09:59
it's just the training
195
584000
2000
Սա կարծես թե երկար քվիլինգներ անելու
10:01
to become a long-distance papercutter.
196
586000
3000
վարժանք լինի:
10:04
(Laughter)
197
589000
2000
(Ծիծաղ):
10:06
And running gives me a lot of energy.
198
591000
4000
Վազքը ինձ անսպառ էներգիա է հաղորդում:
10:10
Here is a three-week papercutting marathon
199
595000
3000
Ահա քվիլինգի երեքշաբաթյա մարաթոնը
10:13
at the Museum of Arts and Design
200
598000
3000
Նյու-Յորք Սիթիի Արվեստի և դիզայնի թարնգարանի
10:16
in New York City.
201
601000
2000
համար աշխատելիս,
10:18
The result is "Hells and Heavens."
202
603000
4000
որի արդյունքում ծնվեց <<Դժոխքներն ու դրախտները>>:
10:22
It's two panels 13 ft. high.
203
607000
3000
Պատկերը բաղկացած է 2 մասից` յուրաքանչյուրը 13 ոտնաչափ բարձրությամբ:
10:25
They were installed in the museum on two floors,
204
610000
3000
Դրանք զբաղեցնում են թանգարանի 2 հարկերը,
10:28
but in fact, it's a continuous image.
205
613000
2000
սակայն, իրականում, պատկերը կարելի է անվերջ շարունակել:
10:30
And I call it "Hells and Heavens"
206
615000
3000
Իսկ այն անվանել եմ <<Դժոխքներ ու դրախտներ>>,
10:33
because it's daily hells and daily heavens.
207
618000
4000
քանի որ ամեն օր մենք առնչվում ենք թե մեկի, թե մյուսի հետ:
10:37
There is no border in between.
208
622000
2000
Սրանց միջև սահմաններ գոյություն չունեն:
10:39
Some people are born in hells,
209
624000
2000
Որոշ մարդիկ ծնվում են դժոխային պայմաններում,
10:41
and against all odds, they make it to heavens.
210
626000
3000
սակայն ինչ էլ լինի ընկնում են դրախտ:
10:44
Other people make the opposite trip.
211
629000
2000
Ուրիշները ընտրում են ճիշտ հակառակ ուղին:
10:46
That's the border.
212
631000
2000
Սահմանագիծը հենց սա է, որ կա:
10:48
You have sweatshops in hells.
213
633000
2000
Դժոխքում նույնսիկ դեռևս ստրկատիրական ժամանակներին հատուկ գործարաններ կան:
10:50
You have people renting their wings in the heavens.
214
635000
3000
Իսկ դրախտում մարդիկ ընդամենը վարձով են վերցնում հրեշտակի թևերը:
10:53
And then you have all those individual stories
215
638000
3000
Գոյություն ունեն նաև առանձին պատմություններ,
10:56
where sometimes we even have the same action,
216
641000
4000
երբ միևնույն արարքի դեպքում կարող ես
11:00
and the result puts you in hells or in heavens.
217
645000
5000
ընկնել կամ դրախտ կամ դժոխք:
11:05
So the whole "Hells and Heavens"
218
650000
2000
Ուստի «Դժոխքներ և դրախտներ» աշխատանքը
11:07
is about free will
219
652000
3000
ազատ կամքի ու
11:10
and determinism.
220
655000
2000
վճռականության ծնունդ է:
11:12
And in papercutting,
221
657000
2000
Իսկ քվիլինգի արվեստում
11:14
you have the drawing as the structure itself.
222
659000
4000
գծագիրն արդեն իսկ որոշակի կառուցվածք ունի:
11:18
So you can take it off the wall.
223
663000
3000
Այդ իսկ պատճառով այն կարելի է պարզապես պոկել-հանել պատից:
11:22
Here it's an artist book installation
224
667000
3000
Ահա և նկարչի մեկ այլ ձեռնարկ` ինստալիացիայի տեսքով,
11:25
called "Identity Project."
225
670000
3000
որը կոչել եմ «Անհատականության արտահայտման նախագիծ»:
11:28
It's not autobiographical identities.
226
673000
4000
Սա ոչ թե անձի ինքնության հաստատման,
11:32
They are more our social identities.
227
677000
4000
այլ ավելի շատ սոցիալական արտահայտման նախագիծ է:
11:36
And then you can just walk behind them
228
681000
2000
Կարող ես պարզապես նկարի հետևի կողմն անցել
11:38
and try them on.
229
683000
2000
ու քեզ վրա փորձել պատկերները:
11:40
So it's like the different layers
230
685000
2000
Սրանք ուղղակի մեր ինքնության
11:42
of what we are made of
231
687000
2000
տարբեր շերտերն են, որոնցով և մենք
11:44
and what we present to the world
232
689000
2000
ներկայանում են աշխարհին`
11:46
as an identity.
233
691000
2000
որակելով այն որպես անհատականության դրսևորում:
11:48
That's another artist book project.
234
693000
3000
Իսկ այժմ մեկ այլ նախագիծ հատուկ <<նկարիչների ձեռնարկի>> համար:
11:51
In fact, in the picture, you have two of them.
235
696000
4000
Նկարում, իրականում, երևում են երկու աշխատանք:
11:55
It's one I'm wearing
236
700000
2000
Մեկը այսօր ես եմ հագել,
11:57
and one that's on exhibition
237
702000
2000
մյուսը ցուցադրվում է
11:59
at the Center for Books Arts in New York City.
238
704000
2000
Նյու-Յորքում գտնվող Գրքերի արվեստի կենտրոնում:
12:01
Why do I call it a book?
239
706000
2000
Իսկ ինչու՞ եմ ես այն գիրք անվանում:
12:03
It's called "Fashion Statement,"
240
708000
2000
Այն կոչվում է «Հաշվետվություն նորաձևության վերաբերյալ»,
12:05
and there are quotes about fashion,
241
710000
2000
որի վրա կարելի է տեսնել
12:07
so you can read it,
242
712000
2000
ընթերնելի մեջբերումներ նորաձևության մասին:
12:09
and also,
243
714000
2000
Պատճառներից մեկն էլ
12:11
because the definition of artist book
244
716000
3000
նկարչի ձեռնարկի սահմանման
12:14
is very generous.
245
719000
3000
բազմազանությունն է:
12:17
So artist books, you take them off the wall.
246
722000
2000
«Նկարչի այս ձեռնակից» հնարավոր է նաև օգտվել առանց այն պատից կախելու:
12:19
You take them for a walk.
247
724000
2000
Կարող եք զբոսանքի գնալիս այն ձեզ հետ վերցնել:
12:21
You can also install them as public art.
248
726000
3000
Հնարավոր է այն նաև տեղադրել որպես հանրային ³րվեստ:
12:24
Here it's in Scottsdale, Arizona,
249
729000
3000
Այս մեկը գտնվում Արիզոնա նահանգի Սքոթթսդեյլ քաղաքում
12:27
and it's called "Floating Memories."
250
732000
3000
կոչվում է «Լողացող հիշողություններ»:
12:30
So it's regional memories,
251
735000
3000
Սրանք հիշողություններ են այդ նահանգից,
12:33
and they are just randomly moved by the wind.
252
738000
3000
որոնք պարում են տարածքին հատուկ քամու տակ:
12:38
I love public art.
253
743000
2000
Ես նաև հանրային արվեստի սիրահար եմ:
12:40
And I entered competitions
254
745000
3000
Եվ ես երկար ժամանակ փորձում էի
12:43
for a long time.
255
748000
2000
մասնակցել արվեստի մրցույթների:
12:45
After eight years of rejection,
256
750000
3000
8 տարվա անընդմեջ մերժումերից հետո
12:48
I was thrilled to get my first commission
257
753000
3000
ես վերջապես պատվեր ստացա
12:51
with the Percent for Art in New York City.
258
756000
3000
Նյու-Յորքի «Աջակցե՛նք արվեստին» հիմնադրամից:
12:54
It was for a merger station
259
759000
3000
Այն ԱԱԾ աշխատակիցների և հրշեջների
12:57
for emergency workers and firemen.
260
762000
3000
կայանների համատեղման նախագիծ էր:
13:00
I made an artist book
261
765000
3000
Եվ ես «նկարչի ձեռնարկ» ստեղծեցի
13:03
that's in stainless steel
262
768000
2000
ոչ թե թղթից,
13:05
instead of paper.
263
770000
2000
այլ չժանգոտվող պողպատից:
13:07
I called it "Working in the Same Direction."
264
772000
4000
Ու ես այն անվանեցի «Աշխատելով միևնույն ուղղությամբ»:
13:11
But I added weathervanes on both sides
265
776000
2000
Սակայն կառույցի երկու կողմից ես տեղադրեցի հողմացույցներ,
13:13
to show that they cover all directions.
266
778000
4000
որպեսզի ցույց տամ, որ վերջինս իր մեջ ներառում է բոլոր ուղղությունները:
13:17
With public art,
267
782000
2000
Հանրային արվեստի շրջանակներում
13:19
I could also make cut glass.
268
784000
3000
ես կարող եմ նաև ապակիների քվիլինգով զբաղվել:
13:22
Here it's faceted glass in the Bronx.
269
787000
3000
Այս մեկը հղկված ապակիներով քվլինգ է Նյու-Յորքի Բրոնքս շրջանում:
13:25
And each time I make public art,
270
790000
2000
Եվ ամեն անգամ հանրային արվեստ ստեղծելիս,
13:27
I want something that's really relevant
271
792000
2000
ես փորձում եմ քվիլինգի տեղադրման վայրի հետ կապված
13:29
to the place it's installed.
272
794000
2000
որևէ տիպիկ բան անել:
13:31
So for the subway in New York,
273
796000
2000
Նյու-յորքյան մետրոյի դեպքում ես նկատեցի, որ կարելի է
13:33
I saw a correspondence
274
798000
3000
ես նկատեցի, որ կարելի է համատեղել
13:36
between riding the subway
275
801000
3000
մետրոյով երթևեկելն
13:39
and reading.
276
804000
2000
ու գիրք կարդալը:
13:41
It is travel in time, travel on time.
277
806000
3000
Սա ճանապարհորդություն է ժամանակի միջով ու ժամանակի վրայով:
13:44
And Bronx literature,
278
809000
2000
Իսկ բրոնքսյան գրականությունը ամբողջությամբ համալրված է
13:46
it's all about Bronx writers
279
811000
2000
Բրոնքսի գրողներով ու
13:48
and their stories.
280
813000
2000
նրանց պատմություններով:
13:52
Another glass project
281
817000
2000
Հղկված ապակիների մեկ այլ քվիլինգ գտնվում է
13:54
is in a public library
282
819000
2000
Կալիֆորնիա նահանգի Սան-Խոսե
13:56
in San Jose, California.
283
821000
3000
քաղաքի հանրային գրադարանում:
13:59
So I made a vegetable point of view
284
824000
3000
Բանջարեղենների օգնությամբ ես
14:02
of the growth of San Jose.
285
827000
2000
պատկերեցի Սան-Խոսեի վերելքը էվոլյուցիան:
14:04
So I started in the center
286
829000
2000
Այսպես ուրեմն քվիլինգի կենտրոնում
14:06
with the acorn
287
831000
2000
տեղադրված կաղինը
14:08
for the Ohlone Indian civilization.
288
833000
4000
խորհրդանշում է բնիկ հնդկացիների քաղաքակրթությունը:
14:12
Then I have the fruit from Europe
289
837000
2000
Այնուհետև պատկերում Եվրապայից ներմուծված մրգերը, որ
14:14
for the ranchers.
290
839000
2000
խորհրդանշում են տեղի ֆերմերներին:
14:16
And then the fruit of the world for Silicon Valley today.
291
841000
3000
Սրանց հաջորդում են Սիլիկոնային հովտի ժամանակակից աշխարհասփյուռ պտուղները:
14:19
And it's still growing.
292
844000
2000
Պեսնում եք` ծառը շարունակում է աճել:
14:21
So the technique, it's cut,
293
846000
3000
Տվյալ ցուցադրության համար օգտագործված հնարքներն են`
14:24
sandblasted, etched
294
849000
2000
ապակու կտրում և մշակում, ավազով հղկում,
14:26
and printed glass into architectural glass.
295
851000
4000
ապակու փորագրում և զարդանախշում:
14:30
And outside the library,
296
855000
2000
Գրադարանի դրսի կողմից
14:32
I wanted to make a place to cultivate your mind.
297
857000
4000
ես ցանկանում էի մի վայր ստեղծել, որտեղ հնարավոր կլիներ զարգացնել մարդկային միտքը:
14:36
I took library material
298
861000
3000
Գրադարանից ես ընտրեցի այնպիսի գրքեր,
14:39
that had fruit in their title
299
864000
3000
որոնց վերնագրերում կար որևէ մրգի անուն
14:42
and I used them to make an orchard walk
300
867000
3000
և դրանցից ստեղծեցի մի մրգատու այգի`
14:45
with these fruits of knowledge.
301
870000
2000
լի գիտելիքի պտուղներով:
14:47
I also planted the bibliotree.
302
872000
3000
Ես տնկեցի նաև մի <<գրքե>> ծառ:
14:50
So it's a tree,
303
875000
2000
Ուրեմն սա մի ծառ է,
14:52
and in its trunk you have the roots of languages.
304
877000
3000
որի բնից սկիզբ են առնում տարբեր լեզուների արմատները:
14:55
And it's all about international writing systems.
305
880000
4000
Այս ամենը գրավոր խոսքի միջազգային համակարգերի մասին է:
14:59
And on the branches
306
884000
2000
Իսկ ահա ծառի ճյուղերին
15:01
you have library material growing.
307
886000
3000
<<աճում>> է գրադարանից քաղված նյութերը:
15:05
You can also have function and form
308
890000
3000
Ի դեպ հանրային արվեստն ունի իր ուրույն գործառույթներն
15:08
with public art.
309
893000
2000
ու արտահայտման ձևերը:
15:10
So in Aurora, Colorado it's a bench.
310
895000
2000
Կոլորադո քաղաքի Ավրորա քաղաքում այն ներկայացված է նստարանի տեսքով:
15:12
But you have a bonus with this bench.
311
897000
3000
Սակայն այս նստարանը նաև բոնուսներ ունի:
15:15
Because if you sit a long time in summer in shorts,
312
900000
3000
Եթե ամռան տապին շորտով նստեք այս նստարանին,
15:18
you will walk away
313
903000
2000
ապա հեռանալիս ձեզ հետ կտանեք
15:20
with temporary branding of
314
905000
3000
այդ պատմության որևէ հատված`
15:23
the story element on your thighs.
315
908000
2000
ժամանակավոր դաջվածքներով:
15:25
(Laughter)
316
910000
3000
(Ծիծաղ)
15:30
Another functional work,
317
915000
2000
Հանրային արվեստի մեկ այլ ֆուկցիոնալ աշխատանք գտնվում է
15:32
it's in the south side of Chicago
318
917000
2000
Չիկագոյի հարավում`
15:34
for a subway station.
319
919000
2000
մետրոյի կայարաններից մեկում:
15:36
And it's called "Seeds of the Future are Planted Today."
320
921000
4000
Այն կոչվում է <<Այսօր ենք ցանում ապագայի սերմերը>>:
15:40
It's a story about transformation
321
925000
3000
Սա մի պատմություն է կերպարանափոխությունների
15:43
and connections.
322
928000
2000
ու փոխհարաբերությունների մասին:
15:45
So it acts as a screen
323
930000
2000
Այն միջնորմի դեր է կատարում`
15:47
to protect the rail and the commuter,
324
932000
3000
պաշտպանելով և՛ ուղևորներին և՛ ռելսերը,
15:50
and not to have objects falling on the rails.
325
935000
3000
որպեսզի ռելսների վրա ոչինչ չընկնի:
15:53
To be able to change fences
326
938000
3000
Հիանալի է, երբ կարող ես հասարակ
15:56
and window guards into flowers,
327
941000
3000
պատուհաններն ու պատուհանագոգերը
15:59
it's fantastic.
328
944000
2000
ծաղիկների վերածել:
16:01
And here I've been working for the last three years
329
946000
3000
Վերջին երեք տարիներին ես աշխատում էի
16:04
with a South Bronx developer
330
949000
2000
Հարավայի Բրոնքսի զարգացման ծրագրեր մշակողների հետ`
16:06
to bring art to life
331
951000
2000
արվեստի շունչը հաղորդելու
16:08
to low-income buildings
332
953000
2000
աղքատ թաղամասերին ու
16:10
and affordable housing.
333
955000
3000
համեստ/ոչ թանկ բնակարաններին:
16:13
So each building has its own personality.
334
958000
3000
Այստեղ յուրաքանչյուր բնակարան յուրովի է ներկայանում:
16:16
And sometimes it's about a legacy of the neighborhood,
335
961000
4000
Երբեմն ես ընտրում եմ դրվագներ տվյալ վայրի պատմական ժառանգությունից,
16:20
like in Morrisania, about the jazz history.
336
965000
4000
ինչպես Մորրիսանիայում (պատմական Բրոնքս) օրինակ` վերցրել եմ ջազի պատմությունը:
16:24
And for other projects, like in Paris,
337
969000
3000
Իսկ նմանատիպ այլ նախագծեր` օրինակ Փարիզինը,
16:27
it's about the name of the street.
338
972000
2000
ծնվում են տվյալ փողոցի անունից:
16:29
It's called Rue des Prairies -- Prairie Street.
339
974000
3000
Այս մեկը կոչվում է <<Ղու դե Փղեըղի>>-Պրերիայի (տափաստան) փողոց:
16:32
So I brought back the rabbit,
340
977000
2000
Այս է պատճառը, որ ես ստիպված էի վերցնել
16:34
the dragonfly,
341
979000
2000
խորհրդանշական ճագարին ու ճպուռին և
16:36
to stay in that street.
342
981000
2000
թողնել այդ փողոցում:
16:38
And in 2009,
343
983000
2000
Իսկ 2009-ին ինձ խնդրեցին,
16:40
I was asked to make a poster
344
985000
3000
որպեսզի պոստերներ սարքեմ
16:43
to be placed in the subway cars in New York City
345
988000
3000
Նյու-Յորքի մետրոպոլիտենի համար,
16:46
for a year.
346
991000
2000
որոնք պետք է կախված մնային ուղիղ մեկ տարի:
16:48
So that was a very captive audience.
347
993000
4000
Խոսքն, իհարկե, գերության մեջ տառապող մի ամբոխի մասին էր:
16:52
And I wanted to give them an escape.
348
997000
4000
Իսկ ես ցանկանում էի նրանց փրկվելու հնարավորություն տալ:
16:56
I created "All Around Town."
349
1001000
3000
Ուստի ես ստեղծեցի <<Ողջ քաղաքի շուրջ>> գործը:
16:59
It is a papercutting,
350
1004000
2000
Ես թղթից կտրտեցի պատկերները,
17:01
and then after, I added color on the computer.
351
1006000
3000
իսկ հետո համակարգչի օգնությամբ դրանց գույներ տվեցի:
17:04
So I can call it techno-crafted.
352
1009000
3000
Կարծում եմ, կարող եմ այն անվանել քվիլինգ տեխնիկայի միջամտությամբ:
17:07
And along the way,
353
1012000
2000
Ես միշտ փորձում եմ
17:09
I'm kind of making papercuttings
354
1014000
3000
քվլինգի կերտման մեջ օգտագործել
17:12
and adding other techniques.
355
1017000
2000
նաև տեխնիկական այլ հնարներ:
17:14
But the result is always to have stories.
356
1019000
3000
Սակայն արդյունքում պատկերը պետք է անպայման պատմության վերածվի:
17:17
So the stories, they have a lot of possibilities.
357
1022000
3000
Իսկ պատմությունները բազմաթիվ հնարավորություններ են ընձեռնում:
17:20
They have a lot of scenarios.
358
1025000
2000
Նրանց մեջ գոյություն ունեն անթիվ սցենարներ:
17:22
I don't know the stories.
359
1027000
2000
Ինձ ծանոթ չեն այդ պատմությունների սյուժեները:
17:24
I take images from our global imagination,
360
1029000
4000
Ես պատկերներ եմ կերտում մեր համամարդկային երևակայությունից,
17:28
from cliché, from things we are thinking about,
361
1033000
2000
կլիշեներից, պատմությունից, այն ամենից,
17:30
from history.
362
1035000
2000
ինչի մասին մտածում ենք մենք:
17:32
And everybody's a narrator,
363
1037000
2000
Եվ գիտե՞ք, յուրաքանչյուր ամեն մեկն էլ
17:34
because everybody has a story to tell.
364
1039000
3000
կարող է պատմություններ պատմել:
17:37
But more important
365
1042000
2000
Բայց ավելի հատկանշականն այն է,
17:39
is everybody has to make a story
366
1044000
2000
որ յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա ստեղծել իր իսկ պատմությունը,
17:41
to make sense of the world.
367
1046000
2000
որպեսզի հասկանա աշխարհի իմաստը:
17:43
And in all these universes,
368
1048000
2000
Եվ բոլոր այս տիեզերքների կերտման գործում
17:45
it's like imagination is the vehicle
369
1050000
3000
տանող միջոցը մեր երևակայությունն է,
17:48
to be transported with,
370
1053000
2000
իսկ վերջնակետը`
17:50
but the destination is our minds
371
1055000
3000
մեր գիտակցությունը
17:53
and how we can reconnect
372
1058000
2000
և թե ինչպես ենք մենք դրանք կապում
17:55
with the essential and with the magic.
373
1060000
2000
իրերի էության ու կախարդականի հետ:
17:57
And it's what story cutting is all about.
374
1062000
3000
Ահա թե ինչի մասին է պատմում քվիլինգը:
18:01
(Applause)
375
1066000
8000
(Ծափահարություններ):
Translated by Meri Dallakyan
Reviewed by Kristine Sargsyan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com