English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Príbehy vystrihnuté z papiera

Filmed:
960,811 views

Umelkyňa Béatrice Coron vytvára prostredníctvom nožničiek a papiera spletité svety, mestá a krajiny, nebá a peklá. Kráčajúc po pódiu v nádhernom plášti vyrobenom z Tyveku opisuje svoj kreatívny proces a spôsob, akým sa jej príbehy spod nožničiek a orezávačov objavujú.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:18
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Som strihačka papiera.
00:42
(LaughterSmiech)
(Smiech)
00:45
I cutrez storiespríbehy.
Strihám príbehy.
00:47
So my processproces is very straightforwardpriamočiary.
Proces mojej tvorby je priamočiary.
00:50
I take a piecekus of paperpapier,
Zoberiem si kus papiera,
00:53
I visualizezviditeľniť my storypríbeh,
predstavím si svoj príbeh,
00:55
sometimesniekedy I sketchskica, sometimesniekedy I don't.
občas ho i načrtnem, občas nie.
00:58
And as my imageobraz
A keďže môj obraz
01:01
is already insidevnútri the paperpapier,
je už v papieri,
01:03
I just have to removeodstrániť
musím len odstrániť to,
01:06
what's not from that storypríbeh.
čo do príbehu nepatrí.
01:08
So I didn't come to papercuttingPapercutting
Nedostala som sa k strihaniu papiera
01:11
in a straightrovno lineriadok.
priamou cestou.
01:14
In factskutočnosť,
V skutočnosti
01:16
I see it more as a spiralšpirála.
to vidím skôr na špirálu.
01:18
I was not bornnarodený
Nenarodila som sa
01:20
with a bladečepeľ in my handručné.
s nožnicami v rukách.
01:22
And I don't rememberpamätať papercuttingPapercutting as a childdieťa.
A nepamätám si, že by som si ako dieťa vystrihovala.
01:25
As a teenagerteenager,
Ako tínedžer,
01:28
I was sketchingskicovanie, drawingkreslenie,
som si čmárala, kreslila
01:30
and I wanted to be an artistumelec.
a chcela som byť umelkyňou.
01:32
But I was alsotaktiež a rebelrebel.
Bola som však aj rebel.
01:34
And I left everything
Všetko som to nechala
01:38
and wentšiel for a long seriesséria of oddzvláštny jobspracovných miest.
a vydala sa na dlhú púť čudných povolaní.
01:40
So amongmedzi them,
Bola som napríklad
01:44
I have been a shepherdesspastierka,
pastierkou,
01:46
a trucknákladné auto drivervodič,
vodičkou kamióna,
01:49
a factorytováreň workerrobotník,
robotníčkou v továrni,
01:51
a cleaningčistenie ladyslecna.
upratovačkou.
01:53
I workedpracoval in tourismcestovný ruch for one yearrok
Rok som pracovala v turizme
01:55
in MexicoMexiko,
v Mexiku,
01:57
one yearrok in EgyptEgypt.
a rok v Egypte.
01:59
I movedpohyboval for two yearsleta
Na dva roky som sa presťahovala
02:02
in TaiwanTaiwan.
do Taiwanu.
02:04
And then I settledusadil in NewNové YorkYork
Potom som sa usadila v New Yorku,
02:06
where I becamesa stal a tourprehliadka guidenavádzať.
kde som sa stala turistickou sprievodkyňou.
02:08
And I still workedpracoval as a tourprehliadka leadervodca,
Stále som pracovala ako vedúca zájazdov,
02:10
traveledcestoval back and forthvpred
cestovala som sem a tam
02:13
in ChinaČína, TibetTibet and CentralCentrálne AsiaÁzia.
po Číne, Tibete a strednej Ázii.
02:15
So of coursekurz, it tookzobral time, and I was nearlytakmer 40,
Samozrejme, toto všetko zabralo čas a mala som už takmer 40 rokov,
02:18
and I decidedrozhodol it's time
keď som sa rozhodla, že je čas
02:21
to startštart as an artistumelec.
začať ako umelkyňa.
02:23
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
02:27
I chosevybral papercuttingPapercutting
Vybrala som si strihanie papiera,
02:32
because paperpapier is cheaplacný,
pretože papier je lacný,
02:34
it's lightsvetlo,
je ľahký,
02:36
and you can use it
a dá sa využiť
02:38
in a lot of differentrozdielny waysspôsoby.
mnohými pôsobmi.
02:40
And I chosevybral the languageJazyk of silhouettesilueta
Vybrala som si jazyk siluet,
02:42
because graphicallygraficky it's very efficientúčinný.
pretože je graficky veľmi efektívny.
02:46
And it's alsotaktiež just gettingzískavanie to the essentialnevyhnutný of things.
A umožňuje zobraziť podstatu vecí.
02:49
So the wordslovo "silhouettesilueta"
Slovo "silueta"
02:55
comesprichádza from a ministerminister of financefinancie,
pochádza od ministra financií,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
Etienne de Silhouette.
03:00
And he slashedsekol so manyveľa budgetsrozpočty
Zrazil toľko rozpočtov,
03:03
that people said they couldn'tnemohol afforddovoliť si
až si ľudia začali hovoriť, že si už nemôžu dovoliť
03:07
paintingsobrazy anymore,
žiadne maľby,
03:09
and they neededpotrebný to have theirich portraitportrét
a teda potrebovali mať svoj portrét
03:11
"a laLa silhouettesilueta."
"a la silhouette."
03:13
(LaughterSmiech)
(Smiech)
03:15
So I madevyrobený seriesséria of imagessnímky, cuttingsrezne,
Vytvorila som teda sériu obrázkov a výrezov
03:17
and I assembledzmontovaný them in portfoliosportfóliá.
a zhromaždila ich v portfóliách.
03:23
And people told me --
Ľudia mi hovorili --
03:28
like these 36 viewsnázory of the EmpireRíša StateŠtát buildingbudova --
ako týchto 36 pohľadov na Empire State building --
03:30
they told me, "You're makingmaking artistumelec booksknihy."
hovorili mi, "Veď ty vyrábaš umelecké knihy."
03:33
So artistumelec booksknihy have a lot of definitionsdefinícia.
Umelecké knihy majú teda mnoho definícií.
03:37
They come in a lot of differentrozdielny shapestvary.
Prichádzajú v rozličných tvaroch.
03:40
But to me,
Ale podľa mňa
03:43
they are fascinatingfascinujúce objectsobjekty
sú to fascinujúce objekty,
03:45
to visuallyvizuálne narraterozprávať a storypríbeh.
ktoré vizuálne rozprávajú príbeh.
03:47
They can be with wordsslová
Môžu mať slová
03:50
or withoutbez wordsslová.
alebo byť bez nich.
03:52
And I have a passionvášeň
Mám vášeň
03:55
for imagessnímky and for wordsslová.
pre obrazy a slová.
03:57
I love punslovná hračka
Milujem slovné hračky
04:00
and the relationvzťah to the unconsciousv bezvedomí.
a spojenie s podvedomím.
04:02
I love odditiesdivné veci of languagesjazyky.
Milujem zvláštnosti jazykov.
04:05
And everywherevšade I livedžíl, I learnedučený the languagesjazyky,
Učila som sa jazyky všade, kde som bývala,
04:08
but never masteredKompozícia them.
ale nikdy som ich dokonalo neozvládla.
04:10
So I'm always looking
Vždy teda hľadám
04:12
for the falsenepravdivý cognatescognates
internacionalizmy
04:14
or identicalidentický wordsslová in differentrozdielny languagesjazyky.
alebo zhodné slová v rozličných jazykoch.
04:16
So as you can guesshádať, my mothermatka tonguejazyk is Frenchfrancúzština.
Ako ste si možno všimli, mojím materinským jazykom je francúzština.
04:19
And my dailydenná languageJazyk is Englishangličtina.
A mojím každodenným jazykom je angličtina.
04:22
So I did a seriesséria of work
Vytvorila som teda sériu prác,
04:26
where it was identicalidentický wordsslová
v ktorých boli identické slová
04:28
in Frenchfrancúzština and in Englishangličtina.
francúzštiny a angličtiny.
04:31
So one of these workspráce
Jedna z týchto prác
04:34
is the "SpellingPravopis SpiderSpider."
sa volá "Pravopisný pavúk".
04:36
So the SpellingPravopis SpiderSpider
Tento Pravopisný pavúk
04:38
is a cousinbratranec of the spellingpravopis beeBee.
je bratrancom Pravopisnej včely ("Spelling bee" = súťaž v hláskovaní slov).
04:40
(LaughterSmiech)
(Smiech)
04:43
But it's much more connectedspojený to the WebWeb.
Ale je viac napojený na Web.
04:45
(LaughterSmiech)
(Smiech)
04:48
And this spiderpavúk
Spomínaný pavúk
04:50
spinsotáča a bilingualdvojjazyčné alphabetabeceda.
spriada bilingválnu abecedu.
04:52
So you can readprečítať "architecturearchitektúra activeaktívny"
Môžete to prečítať ako "architektonicky aktívny"
04:55
or "activeaktívny architecturearchitektúra."
alebo "aktívna architektúra".
04:59
So this spiderpavúk goeside throughskrz the wholecelý alphabetabeceda
Pavúk prechádza celou abecedou
05:02
with identicalidentický adjectivesprídavné mená and substantivessubstantíva.
s identickými prídavnými a podstatnými menami.
05:05
So if you don't know one of these languagesjazyky,
Ak teda nepoznáte jeden z týchto jazykov,
05:09
it's instantokamžitý learningštúdium.
okamžite sa učíte.
05:12
And one ancientstaroveký formformulár of the bookkniha
Jednou zo starovekých foriem knihy
05:16
is scrollszvitky.
sú zvitky
05:19
So scrollszvitky are very convenientpraktický,
Zvitky sú veľmi výhodné,
05:21
because you can createvytvoriť a largeveľký imageobraz
pretože umožňujú vytvoriť veľký obraz
05:24
on a very smallmalý tablestôl.
na veľmi malom stole.
05:27
So the unexpectedneočakávaný consequencesdôsledky of that
Neočakávaným výsledkom je,
05:31
is that you only see one partčasť of your imageobraz,
že vidíte iba časť vášho obrazu,
05:35
so it makesznačky a very freestylefreestyle architecturearchitektúra.
čo dáva architektúre voľný štýl.
05:40
And I'm makingmaking all those kindsdruhy of windowswindows.
Vytváram rôzne okná.
05:44
So it's to look beyondmimo the surfacepovrch.
Umožňujú dívať sa pod povrch.
05:48
It's to have a look
Pozrieť sa
05:51
at differentrozdielny worldssvety.
na rozličné svety.
05:53
And very oftenčasto I've been an outsidernečlen.
Častokrát som bola len pozorovateľ "zvonka".
05:55
So I want to see how things work
Chcela som preto vedieť, ako veci fungujú
05:57
and what's happeninghappening.
a čo sa deje.
06:00
So eachkaždý windowokno
Každé okno
06:02
is an imageobraz
je teda obrazom
06:04
and is a worldsvet
a svetom,
06:06
that I oftenčasto revisitprehodnotil.
ktorý často navštevujem.
06:08
And I revisitprehodnotil this worldsvet
A navštevujem ho znovu a znovu
06:10
thinkingpremýšľanie about the imageobraz
mysliac na obraz
06:12
or clichklišéé about what we want to do,
alebo na klišé o tom, čo chceme robiť,
06:14
and what are the wordsslová, colloquialismshovorové výrazy,
a aké sú slová, hovorové výrazy,
06:17
that we have with the expressionsvýrazov.
ktoré s tým súvisia.
06:19
It's all if.
Celé je to "čo ak."
06:22
So what if we were livingžijúci in balloonbalónik housesdomy?
Čo ak by sme teda žili v balónových domoch?
06:25
It would make a very upliftingpovznášajúce worldsvet.
Svet by bol veľmi povznášajúci.
06:30
And we would leavezanechať a very lownízky footprintstopa on the planetplanéta.
A na planéte by sme zanechali len veľmi málo stôp.
06:34
It would be so lightsvetlo.
Bolo by to také ľahké.
06:39
So sometimesniekedy I viewvyhliadka from the insidevnútri,
Niekedy sa na veci pozerám z vnútra,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
ako EgoCentriCity
06:47
and the innervnútorné circleskruhy.
a jeho vnútorné kruhy.
06:49
SometimesNiekedy it's a globalglobálnej viewvyhliadka,
Niekedy je to skôr globálny náhľad,
06:52
to see our commonobyčajný rootskorene
aby sme videli naše spoločné korene
06:55
and how we can use them to catchúlovok dreamssny.
a spôsob, ako ich využiť na chytanie snov.
06:58
And we can use them alsotaktiež
Dajú sa však použiť
07:02
as a safetybezpečnosť netnetto.
aj ako záchranná sieť.
07:04
And my inspirationsinšpirácie
Moje inšpirácie
07:06
are very eclecticEclectic.
sú veľmi rôznorodé.
07:09
I'm influencedovplyvnený by everything I readprečítať,
Ovplyvňuje ma všetko, čo čítam,
07:13
everything I see.
všetko, čo vidím.
07:16
I have some storiespríbehy that are humoroushumorné,
Mám príbehy, ktoré sú humorné,
07:19
like "DeadMŕtvych BeatsBeats."
ako "Mŕtve údery."
07:22
(LaughterSmiech)
(Smiech)
07:25
Other onesones are historicalhistorický.
Iné sú zase historické.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Toto je "Mesto sladkostí".
07:30
It's a non-sugar-coatedobalené cukrom
Ide o cukrom neobalenú
07:32
historyhistórie of sugarcukor.
históriu cukru.
07:34
It goeside from slaveotrok tradeobchod
Vyvíja sa od obchodu s otrokmi
07:36
to over-consumptionnadmernej spotreby of sugarcukor
až po nadmernú spotrebu cukru
07:39
with some sweetsladký momentsmomenty in betweenmedzi.
s pár sladkými momentami v medzičase.
07:42
And sometimesniekedy I have an emotionalcitový responseodpoveď to newsnoviny,
Niekedy len emotívne odpovedám na správy
07:46
suchtaký as the 2010 HaitianHaiti earthquakezemetrasenie.
ako napríklad na zemetrasenie na Haiti v roku 2010.
07:49
Other timesdoba, it's not even my storiespríbehy.
Inokedy to ani nie sú moje príbehy.
07:55
People tell me theirich livesživoty,
Ľudia mi rozprávajú o svojich životoch,
07:58
theirich memoriesspomienky, theirich aspirationsašpirácie,
spomienkach, túžbach,
08:00
and I createvytvoriť a mindscapeMindscape.
a ja vytváram krajiny myšlienok.
08:03
I channelchannel theirich historyhistórie
Usmerňujem ich dejiny,
08:06
[so that] they have a placemiesto to go back
aby tak mali miesto, kam sa vrátiť
08:09
to look at theirich life and its possibilitiesmožnosti.
a pozrieť sa na svoj život a jaho možnosti.
08:12
I call them FreudianFreudovské citiesmesta.
Volám ich "Freudovské mestá".
08:16
I cannotnemôžu speakhovoriť for all my imagessnímky,
Nemôžem sa prihovárať za všetky moje obrazy,
08:20
so I'll just go throughskrz a fewmálo of my worldssvety
preto len preletím cez pár svojich svetov
08:22
just with the titlenadpis.
prostredníctvom názvu.
08:26
"ModiCityModiCity."
"ModiCity" (=mesto malosti, podlosti)
08:28
"ElectriCityElektrickej energie."
"Elektromesto."
08:32
"MADMAD GrowthRast on ColumbusColumbus CircleKruh."
"MAD vyrástlo na Kolumbovom námestí" (=Museum of Arts and Design)
08:37
"ReefCityReefCity."
"Skalné mesto."
08:45
"A WebWeb of Time."
"Pavučina času."
08:49
"ChaosChaos CityMesto."
"Mesto chaosu."
08:55
"DailyDenné BattlesBitky."
"Denné bitky."
09:00
"FeliCityFeliCity."
"Mesto blaženosti."
09:05
"FloatingPlávajúce IslandsOstrovy."
"Plávajúce ostrovy."
09:09
And at one pointbod,
V istom momente
09:13
I had to do "The WholeCelý NineDeväť YardsMetrov."
som musela spraviť "Celých deväť yardov."
09:15
So it's actuallyvlastne a papercutpapercut that's ninedeväť yardsyardov long.
Čo je vlastne deväť yardov dlhý vystrihnutý obraz.
09:18
(LaughterSmiech)
(Smiech)
09:21
So in life and in papercuttingPapercutting,
V živote a v strihaní papiera
09:23
everything is connectedspojený.
je všetko prepojené.
09:25
One storypríbeh leadsvodiče to anotherďalší.
Jeden príbeh vedie k ďalšiemu.
09:27
I was alsotaktiež interestedzáujem
Taktiež som sa zaujímala
09:30
in the physicalitytelesnosť of this formatformát,
o fyzickosť tohto formátu,
09:32
because you have to walkchôdza to see it.
pretože aby ste ho videli, musíte sa prejsť.
09:34
And parallelparalelné to my cuttingvýstrižok
Paralelou k môjmu vystrihovaniu
09:37
is my runningbezat.
je môj beh.
09:39
I startedzahájená with smallmalý imagessnímky,
Začala som s malými obrázkami
09:41
I startedzahájená with a fewmálo milesmíle.
a s pár míľami.
09:43
LargerVäčšie imagessnímky, I startedzahájená to runbeh marathonsmaratóny.
Väčšie obrázky - začala som behávať maratóny.
09:45
Then I wentšiel to runbeh 50K, then 60K.
Potom som začala behávať 50 km, neskôr 60 km.
09:48
Then I ranbežal 50 milesmíle -- ultramarathonsUltramaratóny.
Potom som už behávala 50 míľ -- ultramaratóny.
09:51
And I still feel I'm runningbezat,
Stále mám pocit, že bežím,
09:56
it's just the trainingvýcvik
chce to len tréning,
09:59
to becomestať sa a long-distanceveľká vzdialenosť papercutterpapercutter.
aby sa človek stal strihačom papiera na dlhé trate.
10:01
(LaughterSmiech)
(Smiech)
10:04
And runningbezat givesposkytuje me a lot of energyenergie.
Beh mi dodáva veľa energie.
10:06
Here is a three-weektroch-týždňovej papercuttingPapercutting marathonmaratón
Toto je trojtýźdňový maratón v strihaní papiera
10:10
at the MuseumMúzeum of ArtsUmenie and DesignDizajn
v Museum of Arts and Design
10:13
in NewNové YorkYork CityMesto.
v New Yorku.
10:16
The resultvýsledok is "HellsHells and HeavensNebesá."
Výsledkom je dielo "Peklá a nebá".
10:18
It's two panelspanely 13 ftft. highvysoký.
Dva panely vysoké 4 metre.
10:22
They were installednainštalovaný in the museummúzeum on two floorspodlahy,
V múzeu boli vystavené na dvoch podlažiach,
10:25
but in factskutočnosť, it's a continuousnepretržitý imageobraz.
ale v skutočnosti ide o súvislý obraz.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensNebesá"
Volám ho "Peklá a nebá",
10:30
because it's dailydenná hellsHells and dailydenná heavensnebesá.
pretože sú na ňom zobrazené každodenné peklá a nebá.
10:33
There is no borderhraničné in betweenmedzi.
Niet medzi nimi hranice.
10:37
Some people are bornnarodený in hellsHells,
Niektorí ľudia sa narodia do pekla
10:39
and againstproti all oddspravdepodobnosť, they make it to heavensnebesá.
a napriek všetkému sa ocitnú v nebi.
10:41
Other people make the oppositeopak tripvýlet.
Iní zase vykonajú opačnú cestu.
10:44
That's the borderhraničné.
To je hranica.
10:46
You have sweatshopsmanufaktúry in hellsHells.
V pekle sú manufaktúry.
10:48
You have people rentingPrenájom theirich wingskrídla in the heavensnebesá.
V nebi ľudia prenajímajúci si svoje krídla.
10:50
And then you have all those individualjednotlivec storiespríbehy
Potom sú tu rôzne individuálne príbehy,
10:53
where sometimesniekedy we even have the samerovnaký actionakčné,
v ktorých vás pri rovnakom konaní
10:56
and the resultvýsledok putsputs you in hellsHells or in heavensnebesá.
posunie výsledok buď do pekla, alebo do neba.
11:00
So the wholecelý "HellsHells and HeavensNebesá"
Takže celok "Peklá a nebá"
11:05
is about freezadarmo will
je o slobodnej vôli
11:07
and determinismdeterminizmus.
A o rozhodovaní sa.
11:10
And in papercuttingPapercutting,
Pri strihaní papiera
11:12
you have the drawingkreslenie as the structureštruktúra itselfsám.
je kreslenie samostatnou štruktúrou.
11:14
So you can take it off the wallstena.
Môžete ho sňať zo steny.
11:18
Here it's an artistumelec bookkniha installationinštalácia
Tu je inštalácia umeleckej knihy
11:22
calledvolal "IdentityIdentity ProjectProjekt."
s názvom "Projekt Identita".
11:25
It's not autobiographicalautobiografické identitiesidentity.
Nejde o autobiografické identity.
11:28
They are more our socialsociálny identitiesidentity.
Sú to skôr naše sociálne identity.
11:32
And then you can just walkchôdza behindza them
Môžete len tak prejsť za ne
11:36
and try them on.
a vyskúšať si ich.
11:38
So it's like the differentrozdielny layersvrstvy
Sú ako rôzne vrstvy
11:40
of what we are madevyrobený of
toho, z čoho sme stvorení
11:42
and what we presentprítomný to the worldsvet
a čo vo svete prezentujeme
11:44
as an identityidentita.
ako identitu.
11:46
That's anotherďalší artistumelec bookkniha projectprojekt.
Tu je ďalší projekt umeleckej knihy.
11:48
In factskutočnosť, in the pictureobrázok, you have two of them.
V skutočnosti sú v tom obraze obrazy dva.
11:51
It's one I'm wearingnosenie
Jeden, ktorý mám oblečený
11:55
and one that's on exhibitionvýstava
a druhý, ktorý je na výstave
11:57
at the CenterCentrum for BooksKnihy ArtsUmenie in NewNové YorkYork CityMesto.
v Centre knižného umenia v New Yorku.
11:59
Why do I call it a bookkniha?
Prečo ho nazývam knihou?
12:01
It's calledvolal "FashionMóda StatementVyhlásenie,"
Volá sa "Výpoveď módy"
12:03
and there are quotesquotes about fashionmóda,
a zobrazuje citáty o móde,
12:05
so you can readprečítať it,
takže sa dajú prečítať
12:07
and alsotaktiež,
a tiež preto,
12:09
because the definitiondefinícia of artistumelec bookkniha
lebo definícia umeleckej knihy
12:11
is very generousštedrý.
je veľmi veľkorysá.
12:14
So artistumelec booksknihy, you take them off the wallstena.
Umelecké knihy teda môžete sňať zo steny.
12:17
You take them for a walkchôdza.
Môžete ich vziať na prechádzku.
12:19
You can alsotaktiež installinštalovať them as publicverejnosť artumenie.
Môžete ich tiež vystavovať ako verejné umenie.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Toto je v Scottsdale v Arizone
12:24
and it's calledvolal "FloatingPlávajúce MemoriesSpomienky."
a má to názov "Premenlivé spomienky."
12:27
So it's regionalregionálne memoriesspomienky,
Ide o miestne spomienky,
12:30
and they are just randomlynáhodne movedpohyboval by the windvietor.
ktoré sa náhodne pohybujú vo vetre.
12:33
I love publicverejnosť artumenie.
Milujem verejné umenie.
12:38
And I enteredvstúpil competitionssúťaže
Zúčastňovala som sa súťaží
12:40
for a long time.
po dlhú dobu.
12:43
After eightosem yearsleta of rejectionodmietnutie,
Po ôsmich rokoch odmietania
12:45
I was thrillednadšený to get my first commissionprovízie
som bola nadšená, keď som dostala svoju prvú objednávku
12:48
with the PercentPercent for ArtUmenie in NewNové YorkYork CityMesto.
z umeleckého projektu Percent for Art v New Yorku.
12:51
It was for a mergerfúzie stationstanice
Bolo to pre spojenú stanicu
12:54
for emergencynúdzový workerspracovníci and firemenhasič.
záchranárov a požiarnikov.
12:57
I madevyrobený an artistumelec bookkniha
Vytvorila som umeleckú knihu,
13:00
that's in stainlessnerez steeloceľ
ktorá je v nehrdzavejúcej oceli
13:03
insteadnamiesto of paperpapier.
namiesto papiera.
13:05
I calledvolal it "WorkingPráca in the SameRovnaké DirectionSmer."
Nazvala som to "Práca v rovnakom smere."
13:07
But I addedpridaný weathervanesweathervanes on bothoboje sidesstrany
Na obe strany som však pridala veterného kohúta,
13:11
to showšou that they coverveko all directionsinštrukcie.
aby som ukázala, že pokryjú všetky smery.
13:13
With publicverejnosť artumenie,
Pôsobiac vo verejnom umení
13:17
I could alsotaktiež make cutrez glasssklo.
som tiež mohla vyrábať brúsené sklo.
13:19
Here it's facetedtvárou glasssklo in the BronxBronx.
Toto je vitráž v Bronxe.
13:22
And eachkaždý time I make publicverejnosť artumenie,
Vždy, keď vytváram niečo podobné,
13:25
I want something that's really relevantpríslušný
chcem niečo, čo by skutočne súviselo
13:27
to the placemiesto it's installednainštalovaný.
s miestom, kde by to bolo vystavené.
13:29
So for the subwaymetro in NewNové YorkYork,
V metre v New Yorku
13:31
I saw a correspondencekorešpondencia
som si všimla spojitosť
13:33
betweenmedzi ridingjazdecké the subwaymetro
medzi jazdením v metre
13:36
and readingčítanie.
a čítaním.
13:39
It is travelcestovanie in time, travelcestovanie on time.
Ide o cestovanie v čase, cestovanie načas.
13:41
And BronxBronx literatureliteratúra,
Celá literatúra Bronxu
13:44
it's all about BronxBronx writersspisovatelia
je o spisovateľoch Bronxu
13:46
and theirich storiespríbehy.
a ich príbehoch.
13:48
AnotherĎalším glasssklo projectprojekt
Ďalší sklený projekt
13:52
is in a publicverejnosť libraryknižnica
je vo verejnej knižnici
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaKalifornia.
v San Jose, v Kalifornii.
13:56
So I madevyrobený a vegetablezeleninový pointbod of viewvyhliadka
Vytvorila som zeleninový uhoľ pohľadu
13:59
of the growthrast of SanSan JoseJose.
na vývoj San Jose.
14:02
So I startedzahájená in the centercentrum
Začala som v strede
14:04
with the acornžaluď
žaluďom
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndický civilizationcivilizácie.
ako symbolom pre ohlonskú indiánsku civilizáciu.
14:08
Then I have the fruitovocný from EuropeEurópa
Potom ovocie z Európy
14:12
for the ranchersfarmári.
ako symbol ľudí pracujúcich na ranči.
14:14
And then the fruitovocný of the worldsvet for SiliconKremík ValleyValley todaydnes.
A potom ovocie sveta ako symbol pre dnešné Sillicon Valley.
14:16
And it's still growingrastúce.
A stále rastie.
14:19
So the techniquetechnika, it's cutrez,
Ku technike: je to rezané,
14:21
sandblastedPieskované, etchedleptané
pieskované, leptané
14:24
and printedtlačený glasssklo into architecturalarchitektonický glasssklo.
a potlačené sklo vložené do tvrdeného skla.
14:26
And outsidezvonka the libraryknižnica,
V exteriéri knižnice
14:30
I wanted to make a placemiesto to cultivatepestovať your mindmyseľ.
som chcela vytvoriť miesto na kultiváciu mysle.
14:32
I tookzobral libraryknižnica materialmateriál
Vzala som materiály knižnice,
14:36
that had fruitovocný in theirich titlenadpis
ktoré mali v názve ovocie
14:39
and I used them to make an orchardovocný sad walkchôdza
a využila som ich na vytvorenie ovocného sadu
14:42
with these fruitsovocie of knowledgevedomosti.
s týmto ovocím poznania.
14:45
I alsotaktiež plantedzasadený the bibliotreebibliotree.
Zasadila som tiež "bibliostrom".
14:47
So it's a treestrom,
Je to strom,
14:50
and in its trunkkmeň you have the rootskorene of languagesjazyky.
v ktorého kmeni máte korene jazykov.
14:52
And it's all about internationalMedzinárodný writingpísanie systemssystémy.
Celý je o medzinárodných systémoch písania.
14:55
And on the branchespobočky
Na konároch
14:59
you have libraryknižnica materialmateriál growingrastúce.
rastie knižničný materiál.
15:01
You can alsotaktiež have functionfunkcie and formformulár
Rovnako tak môžete dosiahnuť funkciu aj formu
15:05
with publicverejnosť artumenie.
prostredníctvom verejného umenia.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchlavice.
V Aurore, v Colorade, je lavička.
15:10
But you have a bonusbonus with this benchlavice.
Má však jeden bonus.
15:12
Because if you sitsadnúť a long time in summerletné in shortsšortky,
Ak na nej totižto budete sedieť v lete v šortkách dosť dlho,
15:15
you will walkchôdza away
odídete
15:18
with temporarydočasný brandingbranding of
s dočasným odtlačkom
15:20
the storypríbeh elementelement on your thighsstehná.
časti príbehu na vašich stehnách.
15:23
(LaughterSmiech)
(Smiech)
15:25
AnotherĎalším functionalfunkčné work,
Ďalšie funkčné dielo
15:30
it's in the southjuh sidebočné of ChicagoChicago
je na južnej strane Chicaga
15:32
for a subwaymetro stationstanice.
na stanici metra.
15:34
And it's calledvolal "SeedsSemená of the FutureBudúcnosť are PlantedVysadené TodayDnes."
Má názov "Semienka budúcnosti sadíme dnes."
15:36
It's a storypríbeh about transformationpremena
Je to príbeh o premene
15:40
and connectionspripojenie.
a prepojeniach.
15:43
So it actsakty as a screenplátno
Slúži ako clona
15:45
to protectchrániť the railkoľajnice and the commuterdochádzajúci,
na ochranu trate a cestujúcich
15:47
and not to have objectsobjekty fallingpadajúce on the railskoľajnice.
a tiež zabraňuje tomu, aby na trať niečo spadlo.
15:50
To be ableschopný to changezmena fencesploty
Mať možnosť premeniť ploty
15:53
and windowokno guardsstráže into flowerskvety,
a okenné mreže na kvety,
15:56
it's fantasticfantastický.
je fantastické.
15:59
And here I've been workingpracovný for the last threetri yearsleta
Tu som pracovala posledné tri roky
16:01
with a SouthSouth BronxBronx developervývojka
s developerom z južného Bronxu
16:04
to bringpriniesť artumenie to life
s cieľom vniesť umenie do života,
16:06
to low-incomenízky príjem buildingsbudovy
do nízkorozpočtových budov
16:08
and affordablecenovo dostupné housingbývanie.
a cenovo dostupného bývania.
16:10
So eachkaždý buildingbudova has its ownvlastný personalityosobnosť.
Každá budova má svoju vlastnú osobnosť.
16:13
And sometimesniekedy it's about a legacydedičstvo of the neighborhoodsusedstvo,
Niekedy ide o dedičstvo oblasti,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historyhistórie.
ako v Morrisianii (južný Bronx), kde šlo o históriu jazzu.
16:20
And for other projectsprojekty, like in ParisParíž,
Pri iných projektoch, napríklad v Paríži,
16:24
it's about the namenázov of the streetpouličné.
to bolo o názve ulice.
16:27
It's calledvolal RueRue desdes PrairiesPrérie -- PrairiePrairie StreetUlica.
Volá sa Rue des Prairies -- Ulica prérií.
16:29
So I broughtpriniesla back the rabbitkrálik,
A tak som prinavrátila králika,
16:32
the dragonflyvážka,
vážku,
16:34
to staypobyt in that streetpouličné.
aby v ulici zostali.
16:36
And in 2009,
V roku 2009
16:38
I was askedspýtal to make a posterplagát
ma požiadali, aby som vytvorila plagát,
16:40
to be placedumiestnená in the subwaymetro carscars in NewNové YorkYork CityMesto
ktorý by bol umiestnený vo vagónoch metra v New Yorku
16:43
for a yearrok.
po dobu jedného roka.
16:46
So that was a very captivev zajatí audiencepublikum.
Šlo o veľmi "uväznené" publikum.
16:48
And I wanted to give them an escapeuniknúť.
Chcela som im ponúknuť únik.
16:52
I createdvytvoril "All Around TownMesto."
Vytvorila som "Všade po meste."
16:56
It is a papercuttingPapercutting,
Je to vystrihnuté z papiera,
16:59
and then after, I addedpridaný colorfarba on the computerpočítačový.
farbu som na počítači pridala neskôr.
17:01
So I can call it techno-craftedremeselne techno-.
Dá sa to teda považovať za technologicky vyrobené.
17:04
And alongpozdĺž the way,
Popri tom všetkom
17:07
I'm kinddruh of makingmaking papercuttingspapercuttings
zvyknem vystrihovať z papiera
17:09
and addingpridanie other techniquestechniky.
pridávajúc aj iné techniky.
17:12
But the resultvýsledok is always to have storiespríbehy.
Ale výsledkom sú vždy príbehy.
17:14
So the storiespríbehy, they have a lot of possibilitiesmožnosti.
Príbehy majú veľa možností.
17:17
They have a lot of scenariosscenáre.
Majú veľa scenárov.
17:20
I don't know the storiespríbehy.
Ja tie príbehy nepoznám.
17:22
I take imagessnímky from our globalglobálnej imaginationpredstavivosť,
Zachytávam obrázky z predstavivosti celého sveta,
17:24
from clichklišéé, from things we are thinkingpremýšľanie about,
z klišé, z vecí, o ktorých premýšľame,
17:28
from historyhistórie.
z dejín.
17:30
And everybody'svšetci sú a narratorrozprávač,
Každý je rozprávačom,
17:32
because everybodyvšetci has a storypríbeh to tell.
pretože každý má svoj príbeh.
17:34
But more importantdôležitý
Dôležitejšie však je,
17:37
is everybodyvšetci has to make a storypríbeh
že každý musí príbeh vytvoriť,
17:39
to make sensezmysel of the worldsvet.
aby dal svetu zmysel.
17:41
And in all these universesvesmíry,
Vo všetkých týchto vesmíroch
17:43
it's like imaginationpredstavivosť is the vehiclevozidlo
je predstavivosť akoby prostriedkom
17:45
to be transportedprepravovať with,
umožňujúcim transport,
17:48
but the destinationdestinácia is our mindsmyseľ
kde je cieľovou destináciou naša myseľ
17:50
and how we can reconnectpripojte
a spôsob, akým sa vieme znovu spojiť
17:53
with the essentialnevyhnutný and with the magickúzlo.
s tým základným a magickým.
17:55
And it's what storypríbeh cuttingvýstrižok is all about.
O tom je strihanie príbehov.
17:57
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
18:01
Translated by Terezia Turcanova
Reviewed by Janka Pazurikova

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com