English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Beatrice Coron: historie wycięte z papieru.

Filmed:
955,521 views

Za pomocą nożyczek i papieru, artystka Beatrice Coron tworzy zawiłe światy, miasta i państwa, nieba i piekła. Wchodząc na scenę w pięknej pelerynie wyciętej z membrany Tyvek, opisuje swój proces twórczy i sposób w jaki jej historie powstają z wycinków.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseAplauz)
(Brawa)
00:18
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Jestem wycinaczką papieru.
00:42
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
00:45
I cutciąć storieshistorie.
Wycinam historie.
00:47
So my processproces is very straightforwardbezpośredni.
Mój proces jest więc dość prosty.
00:50
I take a piecekawałek of paperpapier,
Biorę kawałek papieru,
00:53
I visualizewyobrażać sobie my storyfabuła,
wyobrażam sobie historię,
00:55
sometimesczasami I sketchnaszkicować, sometimesczasami I don't.
czasem szkicuję, czasem nie.
00:58
And as my imageobraz
Gdy moja wizja
01:01
is alreadyjuż insidewewnątrz the paperpapier,
znajdzie się już na papierze,
01:03
I just have to removeusunąć
muszę tylko usunąć
01:06
what's not from that storyfabuła.
wszystko, co nie jest częścią tej historii.
01:08
So I didn't come to papercuttingnacięcia
Nie zaczęłam od razu
01:11
in a straightproste linelinia.
wycinać historii z papieru.
01:14
In factfakt,
tak naprawdę
01:16
I see it more as a spiralspirala.
widzę ten proces jako spiralę.
01:18
I was not bornurodzony
Nie urodziłam się
01:20
with a bladeOstrze in my handdłoń.
z ostrzem w ręku.
01:22
And I don't rememberZapamiętaj papercuttingnacięcia as a childdziecko.
Nie pamiętam również wycinania będąc dzieckiem.
01:25
As a teenagernastolatek,
Jako nastolatka,
01:28
I was sketchingSzkicowanie, drawingrysunek,
Szkicowałam, rysowałam
01:30
and I wanted to be an artistartysta.
i chciałam zostać artystką.
01:32
But I was alsorównież a rebelBuntownik.
Ale byłam też buntowniczką.
01:34
And I left everything
Rzuciłam wszystko
01:38
and wentposzedł for a long seriesseria of odddziwny jobsOferty pracy.
i podjęłam się całej serii dziwnych prac.
01:40
So amongpośród them,
Między innymi
01:44
I have been a shepherdessPasterka,
byłam pasterką,
01:46
a truckciężarówka driverkierowca,
kierowcą ciężarówki,
01:49
a factoryfabryka workerpracownik,
pracowniczką fabryki,
01:51
a cleaningczyszczenie ladydama.
i sprzątaczką.
01:53
I workedpracował in tourismturystyka for one yearrok
Zajmowałam się turystyką przez rok
01:55
in MexicoMeksyk,
w Meksyku,
01:57
one yearrok in EgyptEgipt.
rok w Egipcie.
01:59
I movedprzeniósł for two yearslat
Mieszkałam przez rok
02:02
in TaiwanTajwan.
w Tajwanie.
02:04
And then I settledosiadły in NewNowy YorkYork
Później zamieszkałam w Nowym Jorku,
02:06
where I becamestał się a tourwycieczka guideprzewodnik.
gdzie byłam przewodnikiem.
02:08
And I still workedpracował as a tourwycieczka leaderlider,
Nadal pracując jako kierownik wycieczek,
02:10
traveledbywały back and forthnaprzód
podróżowałam w tę i z powrotem
02:13
in ChinaChiny, TibetTibet and CentralCentrum AsiaAsia.
do Chin, Tybetu i Azji Centralnej.
02:15
So of coursekurs, it tookwziął time, and I was nearlyprawie 40,
To mi zajęło dużo czasu i miałam 40 lat
02:18
and I decidedzdecydowany it's time
kiedy zdecydowałam, że nadszedł czas
02:21
to startpoczątek as an artistartysta.
żeby zostać artystką.
02:23
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
02:27
I chosewybrał papercuttingnacięcia
Wybrałam wycinanie z papieru
02:32
because paperpapier is cheaptani,
ponieważ papier jest tani,
02:34
it's lightlekki,
lekki
02:36
and you can use it
i można go używać
02:38
in a lot of differentróżne wayssposoby.
na wiele sposobów.
02:40
And I chosewybrał the languagejęzyk of silhouettesylwetka
Wybrałam język sylwetki
02:42
because graphicallygraficznie it's very efficientwydajny.
ponieważ jest on efektywny graficznie.
02:46
And it's alsorównież just gettinguzyskiwanie to the essentialistotny of things.
i pomaga dotrzeć do sedna sprawy.
02:49
So the wordsłowo "silhouettesylwetka"
Więc słowo "sylwetka"
02:55
comespochodzi from a ministerminister of financefinanse,
pochodzi od nazwiska ministra finansów,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSylwetka.
Etienne de Silhouette.
03:00
And he slashedobniżone so manywiele budgetsbudżety
obciął tyle budżetów,
03:03
that people said they couldn'tnie mógł affordpozwolić sobie
że ludzie mówili, że nie stać ich
03:07
paintingsobrazy anymorejuż,
na obrazy
03:09
and they neededpotrzebne to have theirich portraitportret
a chcieli mieć portret
03:11
"a laLa silhouettesylwetka."
"a la silhouette".
03:13
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
03:15
So I madezrobiony seriesseria of imagesobrazy, cuttingsSadzonki,
Zrobiłam więc serię obrazów, wycinków
03:17
and I assembledzmontowany them in portfoliosPortfele.
i zebrałam je w portfolia.
03:23
And people told me --
Ludzie mówili mi -
03:28
like these 36 viewswidoki of the EmpireImperium StatePaństwa buildingbudynek --
że podobnie do 36 widoków Empire State Building -
03:30
they told me, "You're makingzrobienie artistartysta booksksiążki."
powiedzieli: "Robisz książkę artystyczną".
03:33
So artistartysta booksksiążki have a lot of definitionsdefinicje.
Książki artystyczne mają wiele definicji.
03:37
They come in a lot of differentróżne shapeskształty.
Mają też wiele różnych kształtów.
03:40
But to me,
Dla mnie jednak,
03:43
they are fascinatingfascynujący objectsobiekty
są fascynującymi narzędziami
03:45
to visuallynaocznie narrateNarrate a storyfabuła.
do wizualnej narracji historii.
03:47
They can be with wordssłowa
Mogą zawierać słowa,
03:50
or withoutbez wordssłowa.
lub też nie
03:52
And I have a passionpasja
Pasjonuję się
03:55
for imagesobrazy and for wordssłowa.
obrazami i słowami.
03:57
I love pungra słów
Uwielbiam gry słowne
04:00
and the relationRelacja to the unconsciousnieprzytomny.
i ich odwołanie do podświadomości.
04:02
I love odditiesosobliwości of languagesJęzyki.
Uwielbiam dziwactwa języków.
04:05
And everywherewszędzie I livedPerscyativestwo recyrodycyjcystwo recyrodycyjcystwo recyrodycyj, I learnednauczyli the languagesJęzyki,
Wszędzie, gdzie mieszkałam, uczyłam się języków,
04:08
but never masteredopanował them.
ale nigdy ich nie opanowałam.
04:10
So I'm always looking
Zawsze więc szukam
04:12
for the falsefałszywy cognatestytulatura
złudnie pokrewnych wyrazów
04:14
or identicalidentyczny wordssłowa in differentróżne languagesJęzyki.
lub identycznych słów w różnych językach.
04:16
So as you can guessodgadnąć, my mothermama tonguejęzyk is FrenchFrancuski.
Jak się domyślacie, moim językiem ojczystym jest francuski.
04:19
And my dailycodziennie languagejęzyk is EnglishAngielski.
Na co dzień natomiast używam angielskiego.
04:22
So I did a seriesseria of work
Stworzyłam więc serię prac,
04:26
where it was identicalidentyczny wordssłowa
poświęconych identycznym słowom
04:28
in FrenchFrancuski and in EnglishAngielski.
we francuskim i angielskim.
04:31
So one of these worksPrace
Jedna z tych prac
04:34
is the "SpellingSprawdzanie pisowni SpiderPająk."
nazywa się "Literujący pająk"
04:36
So the SpellingSprawdzanie pisowni SpiderPająk
Literujący Pająk
04:38
is a cousinkuzyn of the spellingpisowni beePszczoła.
jest kuzynem Literującej Pszczółki.
04:40
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
04:43
But it's much more connectedpołączony to the WebSieci Web.
Ale jest bardziej związany z Siecią.
04:45
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
04:48
And this spiderpająk
Ten pająk
04:50
spinsobroty a bilingualdwujęzyczny alphabetalfabet.
plecie alfabet dwujęzyczny.
04:52
So you can readczytać "architecturearchitektura activeaktywny"
możecie więc przeczytać "architecture active" (fr.)
04:55
or "activeaktywny architecturearchitektura."
lub "active architecture" (ang.)
04:59
So this spiderpająk goesidzie throughprzez the wholecały alphabetalfabet
Ten pająk przemierza cały alfabet
05:02
with identicalidentyczny adjectivesprzymiotniki and substantivesrzeczowniki.
identycznych przymiotników i rzeczowników.
05:05
So if you don't know one of these languagesJęzyki,
Jeśli nie znacie więc któregoś z języków,
05:09
it's instantnatychmiastowy learninguczenie się.
automatycznie się go uczycie.
05:12
And one ancientstarożytny formformularz of the bookksiążka
Jedną ze starożytnych form książki
05:16
is scrollsZwoje.
jest zwój,
05:19
So scrollsZwoje are very convenientwygodna,
Zwoje są bardzo wygodne,
05:21
because you can createStwórz a largeduży imageobraz
ponieważ pozwalają stworzyć duży obraz
05:24
on a very smallmały tablestół.
na bardzo małym stole.
05:27
So the unexpectedniespodziewany consequenceskonsekwencje of that
Czego nieoczekiwaną konsekwencją
05:31
is that you only see one partczęść of your imageobraz,
jest to, że widzi się tylko część obrazu,
05:35
so it makesczyni a very freestyleFreestyle architecturearchitektura.
co tworzy bardzo luźną architekturę.
05:40
And I'm makingzrobienie all those kindsrodzaje of windowsWindows.
Tworzę te różne rodzaje okien,
05:44
So it's to look beyondpoza the surfacepowierzchnia.
aby spojrzeć poza powierzchnię,
05:48
It's to have a look
żeby móc spojrzeć
05:51
at differentróżne worldsświaty.
na różne światy.
05:53
And very oftenczęsto I've been an outsideroutsider.
Bardzo często jestem kimś z zewnątrz.
05:55
So I want to see how things work
Chcę więc zobaczyć jak wszystko działa
05:57
and what's happeningwydarzenie.
i co się dzieje.
06:00
So eachkażdy windowokno
Każde okno
06:02
is an imageobraz
jest obrazem
06:04
and is a worldświat
i światem,
06:06
that I oftenczęsto revisitponownie.
do którego często powracam.
06:08
And I revisitponownie this worldświat
Powracam do tego świata
06:10
thinkingmyślący about the imageobraz
myśląc o obrazie
06:12
or clichCliché about what we want to do,
lub frazesach dotyczących tego, co chcemy zrobić,
06:14
and what are the wordssłowa, colloquialismspotoczne,
oraz myśląc o tym, czym są słowa i kolokwializmy,
06:17
that we have with the expressionswyrażenia.
które łączymy z wyrażeniami.
06:19
It's all if.
To wszystko zawiera się w kategorii "co jeśli".
06:22
So what if we were livingżycie in balloonbalon housesdomy?
Co jeśli żylibyśmy w balonowych domach?
06:25
It would make a very upliftingpodnoszący na duchu worldświat.
Świat podnosiłby na duchu.
06:30
And we would leavepozostawiać a very lowNiska footprintślad stopy on the planetplaneta.
I zostawialibyśmy mało śladów na ziemi.
06:34
It would be so lightlekki.
Byłoby bardzo lekko.
06:39
So sometimesczasami I viewwidok from the insidewewnątrz,
Czasem patrzę od środka,
06:42
like EgoCentriCityEgoizmu
jak EgoCentryCzność
06:47
and the innerwewnętrzny circleskółka.
i kręgi wewnętrzne.
06:49
SometimesCzasami it's a globalświatowy viewwidok,
Czasem patrzę globalnie
06:52
to see our commonpospolity rootskorzenie
aby zobaczyć nasze wspólne korzenie
06:55
and how we can use them to catchłapać dreamsmarzenia.
i użyć ich do ujęcia naszych wspólnych marzeń.
06:58
And we can use them alsorównież
Można ich też użyć
07:02
as a safetybezpieczeństwo netnetto.
jako siatki zabezpieczającej.
07:04
And my inspirationsinspiracje
Moje inspiracje
07:06
are very eclecticeklektyczny.
są bardzo eklektyczne.
07:09
I'm influencedpod wpływem by everything I readczytać,
Wpływa na mnie wszystko co czytam
07:13
everything I see.
i wszystko co widzę.
07:16
I have some storieshistorie that are humoroushumorystyczny,
Mam zabawne historie,
07:19
like "DeadMartwe BeatsBije."
jak "Nieżywe Rytmy".
07:22
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
07:25
Other oneste are historicalhistoryczny.
Inne są historyczne.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
To jest "Cukierkowe Miasto".
07:30
It's a non-sugar-coatedpowlekane z cukru
Jest to nie lukrowana
07:32
historyhistoria of sugarcukier.
historia cukru.
07:34
It goesidzie from slaveniewolnik tradehandel
Zaczyna się od handlu niewolnikami
07:36
to over-consumptionnadmiernego zużycia of sugarcukier
kończy nadmierną konsumpcją cukru
07:39
with some sweetSłodkie momentschwile in betweenpomiędzy.
z kilkoma słodkimi momentami pomiędzy.
07:42
And sometimesczasami I have an emotionalemocjonalny responseodpowiedź to newsAktualności,
Czasem emocjonalnie reaguję na wiadomości,
07:46
suchtaki as the 2010 HaitianHaitański earthquaketrzęsienie ziemi.
jakie jak trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku.
07:49
Other timesczasy, it's not even my storieshistorie.
Innymi razy, to nawet nie są moje historie.
07:55
People tell me theirich liveszyje,
Ludzie opowiadają mi historię swojego życia,
07:58
theirich memorieswspomnienia, theirich aspirationsaspiracje,
wspomnienia i aspiracje
08:00
and I createStwórz a mindscapeMindscape.
a ja tworzę mapę myśli.
08:03
I channelkanał theirich historyhistoria
Przetwarzam ich historie
08:06
[so that] they have a placemiejsce to go back
żeby mieli do czego wracać
08:09
to look at theirich life and its possibilitiesmożliwości.
aby spojrzeć na swoje życie i możliwości.
08:12
I call them FreudianFreuda citiesmiasta.
Nazywam je "Freudowskimi miastami".
08:16
I cannotnie może speakmówić for all my imagesobrazy,
Nie mogę opisywać wszystkich obrazów,
08:20
so I'll just go throughprzez a fewkilka of my worldsświaty
więc przedstawię tylko kilka moich światów
08:22
just with the titletytuł.
podając tytuły.
08:26
"ModiCityModiCity."
"Małe Miasto"
08:28
"ElectriCityEnergii elektrycznej."
"Elektryczne Maisto"
08:32
"MADMAD GrowthWzrost on ColumbusColumbus CircleKoło."
"Szalony Rozwój na Columbus Circle"
08:37
"ReefCityReefCity."
"Rafowe Miasto"
08:45
"A WebSieci Web of Time."
"Sieć czasu"
08:49
"ChaosChaos CityMiasto."
"Miasto Chaosu"
08:55
"DailyCodziennie BattlesBitwy."
"Codzienne Zmagania"
09:00
"FeliCityFeliCity."
"Szczęsliwe Miasto"
09:05
"FloatingPływające IslandsWyspy."
"Dryfujące Wyspy"
09:09
And at one pointpunkt,
W pewnym momencie
09:13
I had to do "The WholeCały NineDziewięć YardsMetrów."
musiałam zrobić "Całe Dziewięć Jardów."
09:15
So it's actuallytak właściwie a papercutPaperCut that's ninedziewięć yardsstocznie long.
Czyli wycinankę, która ma dziewięć jardów długości.
09:18
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
09:21
So in life and in papercuttingnacięcia,
W życiu i wycinaniu z papieru
09:23
everything is connectedpołączony.
wszystko jest powiązane.
09:25
One storyfabuła leadswskazówki to anotherinne.
Jedna historia prowadzi do drugiej.
09:27
I was alsorównież interestedzainteresowany
Byłam również zainteresowana
09:30
in the physicalityfizyczność of this formatformat,
fizycznością tego formatu
09:32
because you have to walkspacerować to see it.
trzeba bowiem iść, żeby go obejrzeć.
09:34
And parallelrównolegle to my cuttingtnący
Równoległe do mojego wycinania
09:37
is my runningbieganie.
jest moje bieganie.
09:39
I startedRozpoczęty with smallmały imagesobrazy,
zaczęłam od małych obrazków,
09:41
I startedRozpoczęty with a fewkilka milesmile.
i kilku mil.
09:43
LargerWiększe imagesobrazy, I startedRozpoczęty to runbiegać marathonsmaratony.
Z większymi obrazami, zaczęłam biegać maratony.
09:45
Then I wentposzedł to runbiegać 50K, then 60K.
Póżniej zaczęłam biegać w maratonach przełajowych.
09:48
Then I ranpobiegł 50 milesmile -- ultramarathonsultramarathons.
Następnie biegałam 50 mil - ultramaratony.
09:51
And I still feel I'm runningbieganie,
Nadal czuję, że biegam,
09:56
it's just the trainingtrening
to tylko trening
09:59
to becomestają się a long-distancedługi dystans papercutterpapercutter.
aby zostać długodystansowym wycinaczem papieru.
10:01
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
10:04
And runningbieganie givesdaje me a lot of energyenergia.
Bieganie daje mi dużo energii.
10:06
Here is a three-weektrzy tygodnie papercuttingnacięcia marathonmaraton
Tu widać trzytygodniowy maraton wycinania
10:10
at the MuseumMuzeum of ArtsSztuka and DesignKonstrukcja
w Muzeum Sztuki i Projektowania
10:13
in NewNowy YorkYork CityMiasto.
w Nowym Jorku.
10:16
The resultwynik is "HellsPiekieł and HeavensNiebiosa."
Rezultatem są "Piekła i Nieba".
10:18
It's two panelspanele 13 ftFT. highwysoki.
Składa się z dwóch 390 centymetrowych paneli.
10:22
They were installedzainstalowany in the museummuzeum on two floorspodłogi,
Zainstalowano je na dwóch piętrach muzeum,
10:25
but in factfakt, it's a continuousciągły imageobraz.
ale jest to ciągły obraz.
10:28
And I call it "HellsPiekieł and HeavensNiebiosa"
Nazywam go "Piekłami i Niebami"
10:30
because it's dailycodziennie hellspiekieł and dailycodziennie heavensniebiosa.
ponieważ opisuje codzienne piekła i nieba
10:33
There is no bordergranica in betweenpomiędzy.
Pomiędzy nie ma granicy.
10:37
Some people are bornurodzony in hellspiekieł,
Niektórzy rodzą się w piekłach,
10:39
and againstprzeciwko all oddsszansa, they make it to heavensniebiosa.
i mimo przeciwności, docierają do nieba.
10:41
Other people make the oppositenaprzeciwko tripwycieczka.
Inni pokonują odwrotną podróż.
10:44
That's the bordergranica.
Na tym polega granica.
10:46
You have sweatshopswyzysk in hellspiekieł.
W piekłach są fabryki.
10:48
You have people rentingWynajem theirich wingsskrzydełka in the heavensniebiosa.
w niebach ludzie wynajmują skrzydła.
10:50
And then you have all those individualindywidualny storieshistorie
Są też te wszystkie indywidualne historie
10:53
where sometimesczasami we even have the samepodobnie actionczynność,
gdzie czasem te same zachowania
10:56
and the resultwynik putsstawia you in hellspiekieł or in heavensniebiosa.
prowadzą do nieba lub do piekła.
11:00
So the wholecały "HellsPiekieł and HeavensNiebiosa"
"Piekła i Nieba" jako całość
11:05
is about freewolny will
mówią o wolnej woli
11:07
and determinismDeterminizm.
i determinizmie.
11:10
And in papercuttingnacięcia,
W wycinaniu z papieru
11:12
you have the drawingrysunek as the structureStruktura itselfsamo.
mamy do czynienia z rysowaniem jako strukturą.
11:14
So you can take it off the wallŚciana.
Można zdjąć je ze ściany.
11:18
Here it's an artistartysta bookksiążka installationinstalacja
To jest instalacja książki
11:22
callednazywa "IdentityTożsamości ProjectProjektu."
nazwanej "Projekt Tożsamość".
11:25
It's not autobiographicalautobiograficzna identitiestożsamości.
Nie chodzi o biografie.
11:28
They are more our socialspołeczny identitiestożsamości.
Są to raczej tożsamości społeczne.
11:32
And then you can just walkspacerować behindza them
Można za nimi stanąć
11:36
and try them on.
i je przymierzyć.
11:38
So it's like the differentróżne layerswarstwy
Mamy więc różne warstwy
11:40
of what we are madezrobiony of
tego, co nas tworzy
11:42
and what we presentteraźniejszość to the worldświat
i co przedstawiamy światu
11:44
as an identitytożsamość.
jako tożsamość.
11:46
That's anotherinne artistartysta bookksiążka projectprojekt.
Oto kolejny projekt.
11:48
In factfakt, in the pictureobrazek, you have two of them.
W zasadzie, na zdjęciu znajdują się dwa
11:51
It's one I'm wearingma na sobie
Jeden mam na sobie
11:55
and one that's on exhibitionwystawa
a drugi jest na wystawie
11:57
at the CenterCentrum for BooksKsiążki ArtsSztuka in NewNowy YorkYork CityMiasto.
w Centrum Sztuki Książki w Nowym Jorku.
11:59
Why do I call it a bookksiążka?
Czemu nazywam to książką?
12:01
It's callednazywa "FashionMody StatementInstrukcja,"
Ma tytuł "Deklaracja Mody"
12:03
and there are quotescytaty about fashionmoda,
są tam cytaty na temat mody,
12:05
so you can readczytać it,
więc możesz ją przeczytać
12:07
and alsorównież,
co więcej,
12:09
because the definitiondefinicja of artistartysta bookksiążka
definicja książki artystycznej
12:11
is very generoushojny.
jest bardzo łaskawa.
12:14
So artistartysta booksksiążki, you take them off the wallŚciana.
Książki artystyczne zdejmujesz ze ściany.
12:17
You take them for a walkspacerować.
Zabierasz je na spacer.
12:19
You can alsorównież installzainstalować them as publicpubliczny artsztuka.
Można je też umieścić jako sztukę publiczną.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
To znajduje się w Scottsdale, w Arizonie
12:24
and it's callednazywa "FloatingPływające MemoriesWspomnienia."
i nosi tytuł "Dryfujące wspomnienia".
12:27
So it's regionalregionalny memorieswspomnienia,
Zawiera wspomnienia lokalne
12:30
and they are just randomlylosowo movedprzeniósł by the windwiatr.
losowo unoszone przez wiatr.
12:33
I love publicpubliczny artsztuka.
Uwielbiam sztukę publiczną.
12:38
And I enteredweszła competitionszawody
Biorę udział w konkursach
12:40
for a long time.
od dawna.
12:43
After eightosiem yearslat of rejectionodrzucenie,
Po ośmiu latach odmowy,
12:45
I was thrilledwstrząśnięty to get my first commissionkomisja
dostałam swoje pierwsze zlecienie
12:48
with the PercentProcent for ArtSztuka in NewNowy YorkYork CityMiasto.
od Procent dla Sztuki w Nowym Jorku.
12:51
It was for a mergerpołączenie stationstacja
Było ono dla stacji
12:54
for emergencynagły wypadek workerspracownicy and firemenstrażak.
pogotowia i strażaków.
12:57
I madezrobiony an artistartysta bookksiążka
Zrobiłam książkę artystyczną
13:00
that's in stainlessze stali nierdzewnej steelstal
z nierdzewnej stali
13:03
insteadzamiast of paperpapier.
zamiast papieru.
13:05
I callednazywa it "WorkingPraca in the SameTym samym DirectionKierunek."
Nazwałam ją "Pracując w Tym Samym Kierunku"
13:07
But I addedw dodatku weathervaneswiatrowskaz on bothobie sidesboki
Dodałam wiatrowskazy po obu stronach
13:11
to showpokazać that they coverpokrywa all directionswskazówki.
żeby pokazać, że obejmują wszystkie kierunki.
13:13
With publicpubliczny artsztuka,
Dzięki sztuce punlicznej
13:17
I could alsorównież make cutciąć glassszkło.
mogłam również wycinać ze szkła.
13:19
Here it's facetedpłaszczyznowe glassszkło in the BronxBronx.
To jest witraż w Bronx.
13:22
And eachkażdy time I make publicpubliczny artsztuka,
Zawsze kiedy tworzę sztukę publiczną
13:25
I want something that's really relevantistotnych
chcę pokazać coś naprawdę istotnego
13:27
to the placemiejsce it's installedzainstalowany.
dla miejsca w którym będzie zainstalowane.
13:29
So for the subwaymetro in NewNowy YorkYork,
Dla metra w Nowym Jorku,
13:31
I saw a correspondenceKorespondencja
dostrzegłam powiązanie
13:33
betweenpomiędzy ridingjazda konna the subwaymetro
między jazdą metrem
13:36
and readingczytanie.
a czytaniem.
13:39
It is travelpodróżować in time, travelpodróżować on time.
Jest to podróż w czasie i na czas.
13:41
And BronxBronx literatureliteratura,
Literatura z Bronx
13:44
it's all about BronxBronx writerspisarze
mówi o pisarzach tej dzielnicy
13:46
and theirich storieshistorie.
i ich historiach.
13:48
AnotherInnym glassszkło projectprojekt
Inny szklany projekt
13:52
is in a publicpubliczny librarybiblioteka
znajduje się w bibliotece publicznej
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaCalifornia.
w San Jose, w Kalifornii.
13:56
So I madezrobiony a vegetablewarzywo pointpunkt of viewwidok
Z punktu widzenia warzyw
13:59
of the growthwzrost of SanSan JoseJose.
pokazałam rozwój San Jose.
14:02
So I startedRozpoczęty in the centercentrum
Zaczęłam w środku
14:04
with the acornŻołądź
od żołędzia
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndyjski civilizationcywilizacja.
jako cywilizacji Indian Ohlone.
14:08
Then I have the fruitowoc from EuropeEuropy
Później mamy owoc z Europy
14:12
for the ranchersFarmerzy.
symbolizującego rolników.
14:14
And then the fruitowoc of the worldświat for SiliconKrzemu ValleyDolina todaydzisiaj.
Następnie owoc świata - dzisiejszej Doliny Krzemowej.
14:16
And it's still growingrozwój.
I nadal się rozrasta.
14:19
So the techniquetechnika, it's cutciąć,
Jeśli chodzi o technikę - jest wycinany
14:21
sandblastedpiaskowane, etchedwyryte
piaskowany, wyryty
14:24
and printedwydrukowane glassszkło into architecturalarchitektoniczny glassszkło.
i naniesiony na szkło architektoniczne.
14:26
And outsidena zewnątrz the librarybiblioteka,
Na zewnątrz biblioteki,
14:30
I wanted to make a placemiejsce to cultivatepielęgnować your mindumysł.
chciałam stworzyć miejsce kultywacji myśli.
14:32
I tookwziął librarybiblioteka materialmateriał
Wzięłam materiały z biblioteki,
14:36
that had fruitowoc in theirich titletytuł
które miały owoc w tytule
14:39
and I used them to make an orchardsad owocowy walkspacerować
i użyłam ich do stworzenia sadu
14:42
with these fruitsowoce of knowledgewiedza, umiejętności.
z owocami wiedzy.
14:45
I alsorównież plantedposadzone the bibliotreebibliotree.
zasadziłam też bibliodrzewo.
14:47
So it's a treedrzewo,
Jest to drzewo
14:50
and in its trunkbagażnik samochodowy you have the rootskorzenie of languagesJęzyki.
z którego pnia wychodzą gałęzie języków.
14:52
And it's all about internationalmiędzynarodowy writingpisanie systemssystemy.
Chodzi tu o międzynarodowe systemy pisma.
14:55
And on the branchesoddziały
Na gałęziach
14:59
you have librarybiblioteka materialmateriał growingrozwój.
rośnie materiał z biblioteki.
15:01
You can alsorównież have functionfunkcjonować and formformularz
Można osiągnąć formę i funkcję
15:05
with publicpubliczny artsztuka.
w sztuce publicznej.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchławka.
W Aurora, w Colorado jest ławka.
15:10
But you have a bonusBonus with this benchławka.
Zaletą tej ławki jest to,
15:12
Because if you sitsiedzieć a long time in summerlato in shortsspodenki,
że jeśli latem siedzisz na niej w krótkich spodenkach
15:15
you will walkspacerować away
odejdziesz
15:18
with temporarychwilowy brandingbranding of
z tymczasowym oznakowaniem
15:20
the storyfabuła elementelement on your thighsUD.
elementu historii na twoich udach.
15:23
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
15:25
AnotherInnym functionalfunkcjonalny work,
Kolejna praca funkconalna
15:30
it's in the southpołudnie sidebok of ChicagoChicago
znajduje się na południu Chicago
15:32
for a subwaymetro stationstacja.
na stacji metra.
15:34
And it's callednazywa "SeedsNasiona of the FuturePrzyszłość are PlantedPosadzone TodayDzisiaj."
Nazywa się "Nasiona Przyszłości są sadzone Dzisiaj."
15:36
It's a storyfabuła about transformationtransformacja
Jest to historia przemiany
15:40
and connectionsznajomości.
i powiązań.
15:43
So it actsdzieje as a screenekran
Działa jako ekran
15:45
to protectochraniać the railszyna and the commuterpodmiejskich,
chroniący tory i podróżującego,
15:47
and not to have objectsobiekty fallingspadanie on the railsSzyny.
i żeby nic nie spadało na tory.
15:50
To be ablezdolny to changezmiana fencesogrodzenia
Możliwość zmienienia płotu
15:53
and windowokno guardsosłony into flowerskwiaty,
i ochrony okien w kwiaty
15:56
it's fantasticfantastyczny.
jest fantastyczna.
15:59
And here I've been workingpracujący for the last threetrzy yearslat
Przez ostatnie trzy lata pracowałam
16:01
with a SouthPołudniowa BronxBronx developerdeweloper
z konstruktorem z południowego Bronx
16:04
to bringprzynieść artsztuka to life
nad ożywieniem sztuki
16:06
to low-incomeniski przychód buildingsBudynki
w niskobudżetowych budynkach
16:08
and affordableniedrogie housingmieszkaniowy.
i niedrogich domach.
16:10
So eachkażdy buildingbudynek has its ownwłasny personalityosobowość.
Każdy budynek ma swoją własną osobowość.
16:13
And sometimesczasami it's about a legacydziedzictwo of the neighborhoodsąsiedztwo,
Czasem mówi o spuściźnie sąsiedztwa,
16:16
like in MorrisaniaOkolicy Morrisania, about the jazzjazz historyhistoria.
jak w Morrisania, o historii jazzu.
16:20
And for other projectsprojektowanie, like in ParisParyż,
Jeśli chodzi o pozostałe projekty, ten w Paryżu
16:24
it's about the nameNazwa of the streetulica.
mówi o nazwie ulicy.
16:27
It's callednazywa RueRue desdes PrairiesPrerii -- PrairiePrairie StreetUlica.
Nazywa się Rue des Praries - Ulica Prerii.
16:29
So I broughtprzyniósł back the rabbitKrólik,
Sprowadziłam więc królika,
16:32
the dragonflyWażka,
i ważkę
16:34
to stayzostać in that streetulica.
aby stały na ulicy.
16:36
And in 2009,
W 2009 roku
16:38
I was askedspytał to make a posterplakat
poproszono mnie o zrobienie plakatu
16:40
to be placedumieszczony in the subwaymetro carssamochody in NewNowy YorkYork CityMiasto
umieszczonego w wagonach metra w Nowym Jorku
16:43
for a yearrok.
na okres roku.
16:46
So that was a very captivew niewoli audiencepubliczność.
To była bardzo zniewolona widownia
16:48
And I wanted to give them an escapeucieczka.
I chciałam umożliwić im ucieczkę.
16:52
I createdstworzony "All Around TownMiasto."
Stworzyłam "Dookoła Miasta".
16:56
It is a papercuttingnacięcia,
Jest to wycinanka z papieru
16:59
and then after, I addedw dodatku colorkolor on the computerkomputer.
do której, na komputerze, dodałam kolory.
17:01
So I can call it techno-craftedtechno wykonane.
Mogę więc mówić, że jest wykończona technologicznie.
17:04
And alongwzdłuż the way,
Przez cały czas
17:07
I'm kinduprzejmy of makingzrobienie papercuttingspapercuttings
robię wycinanki z papieru
17:09
and addingdodawanie other techniquestechniki.
i dodaję nowe techniki.
17:12
But the resultwynik is always to have storieshistorie.
Ale celem zawsze jest otrzymywanie historii.
17:14
So the storieshistorie, they have a lot of possibilitiesmożliwości.
Historie mają dużo możliwości.
17:17
They have a lot of scenariosscenariusze.
Dużo scenariuszy.
17:20
I don't know the storieshistorie.
Nie znam historii.
17:22
I take imagesobrazy from our globalświatowy imaginationwyobraźnia,
Biorę obrazy z naszych globalnych wyobrażeń,
17:24
from clichCliché, from things we are thinkingmyślący about,
z frazesów, z rzeczy, o których myślimy,
17:28
from historyhistoria.
z historii.
17:30
And everybody'swszyscy a narratornarrator,
Każdy jest narratorem,
17:32
because everybodywszyscy has a storyfabuła to tell.
ponieważ każdy ma historię do opowiedzenia.
17:34
But more importantważny
Co więcej,
17:37
is everybodywszyscy has to make a storyfabuła
Każdy musi stworzyć historię
17:39
to make sensesens of the worldświat.
aby zrozumieć świat.
17:41
And in all these universeswszechświaty,
I we wszystkich tych wszechświatach,
17:43
it's like imaginationwyobraźnia is the vehiclepojazd
wyobraźnia jest pojazdem
17:45
to be transportedtransportowane with,
którym podróżujemy,
17:48
but the destinationprzeznaczenie is our mindsumysły
ale celem są nasze umysły
17:50
and how we can reconnectna nowo połączyć
i to, jak możemy się połączyć
17:53
with the essentialistotny and with the magicmagia.
z sednem i z magią.
17:55
And it's what storyfabuła cuttingtnący is all about.
I właśnie na tym polega wycinanie z papieru.
17:57
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
18:01
Translated by Magdalena Róg
Reviewed by Daria Kortas

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com