English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Verhalen, gesneden uit papier

Filmed:
960,811 views

Met mes en papier creëert beeldend kunstenaar Béatrice Coron verfijnde werelden, steden en landen, hemels en hellen. Nadat ze het podium is opgeschreden in een glorieuze cape gesneden uit Tyvek, beschrijft ze haar creatieve proces en de manier waarop haar verhalen zich ontwikkelen uit knippen en snijden.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseApplaus)
(Applaus)
00:18
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Ik ben een papiersnijder.
00:42
(LaughterGelach)
(Gelach)
00:45
I cutbesnoeiing storiesverhalen.
Ik snijd verhalen.
00:47
So my processwerkwijze is very straightforwardrechtdoorzee.
Mijn proces is heel eenvoudig.
00:50
I take a piecestuk of paperpapier,
Ik neem een stuk papier,
00:53
I visualizevisualiseren my storyverhaal,
ik visualiseer mijn verhaal,
00:55
sometimessoms I sketchschetsen, sometimessoms I don't.
soms schets ik, soms niet.
00:58
And as my imagebeeld
Aangezien mijn beeld
01:01
is alreadynu al insidebinnen the paperpapier,
reeds in het papier zit,
01:03
I just have to removeverwijderen
hoef ik slechts te verwijderen
01:06
what's not from that storyverhaal.
wat niet van dat verhaal is.
01:08
So I didn't come to papercuttingPapierknipkunst
Ik kwam niet uit bij papiersnijden
01:11
in a straightrecht linelijn.
in een rechte lijn.
01:14
In factfeit,
In feite
01:16
I see it more as a spiralspiraal.
zie ik het meer als een spiraal.
01:18
I was not borngeboren
Ik ben niet geboren
01:20
with a bladeBlade in my handhand-.
met een mes in mijn handen.
01:22
And I don't rememberonthouden papercuttingPapierknipkunst as a childkind.
Ik herinner me geen papiersnijden uit mijn jeugd.
01:25
As a teenagertiener,
Als tiener
01:28
I was sketchingschetsen, drawingtekening,
schetste en tekende ik,
01:30
and I wanted to be an artistartiest.
en ik wilde kunstenaar zijn.
01:32
But I was alsoook a rebelrebel.
Maar ik was ook een rebel.
01:34
And I left everything
Ik liet alles achter
01:38
and wentgegaan for a long seriesserie of oddvreemd jobsjobs.
voor een lange serie uiteenlopende baantjes.
01:40
So amongtussen them,
Onder andere
01:44
I have been a shepherdessherderinnetje,
ben ik herderin geweest,
01:46
a truckvrachtauto driverbestuurder,
vrachtwagenchauffeur,
01:49
a factoryfabriek workerarbeider,
fabrieksarbeider,
01:51
a cleaningschoonmaak ladydame.
schoonmaakster.
01:53
I workedwerkte in tourismtoerisme for one yearjaar
Ik werkte een jaar lang in het toerisme
01:55
in MexicoMexico,
in Mexico,
01:57
one yearjaar in EgyptEgypte.
een jaar in Egypte.
01:59
I movedverhuisd for two yearsjaar
Ik woonde twee jaar
02:02
in TaiwanTaiwan.
in Taiwan.
02:04
And then I settledverrekend in NewNieuw YorkYork
Toen kwam ik in New York wonen
02:06
where I becamewerd a tourtour guidegids.
waar ik reisgids werd.
02:08
And I still workedwerkte as a tourtour leaderleider,
Ik werk nog steeds als reisleider,
02:10
traveledgereisd back and forthvoort
op en neer reizend,
02:13
in ChinaChina, TibetTibet and CentralCentrale AsiaAsia.
in China, Tibet en Centraal Azië.
02:15
So of courseCursus, it tooknam time, and I was nearlybijna 40,
Uiteraard kostte dit tijd, en ik was bijna 40
02:18
and I decidedbeslist it's time
toen ik besloot dat het tijd werd
02:21
to startbegin as an artistartiest.
om te beginnen als kunstenaar.
02:23
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
02:27
I chosekoos papercuttingPapierknipkunst
Ik koos papiersnijden
02:32
because paperpapier is cheapgoedkoop,
omdat papier goedkoop is,
02:34
it's lightlicht,
het is licht,
02:36
and you can use it
en je kunt het gebruiken
02:38
in a lot of differentverschillend waysmanieren.
op veel verschillende manieren.
02:40
And I chosekoos the languagetaal of silhouettesilhouet
Ik koos de taal van silhouette
02:42
because graphicallygrafisch it's very efficientdoeltreffend.
omdat het grafisch erg efficiënt is.
02:46
And it's alsoook just gettingkrijgen to the essentialessentieel of things.
Het is ook het blootleggen van de essentie van dingen.
02:49
So the wordwoord "silhouettesilhouet"
Het woord 'silhouette'
02:55
comeskomt from a ministerminister of financefinanciën,
komt van een minister van financiën,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSilhouet.
Etienne de Silhouette.
03:00
And he slashedgesneden so manyveel budgetsbudgetten
Hij kortte op zoveel budgetten
03:03
that people said they couldn'tkon het niet affordveroorloven
dat mensen zeiden dat ze zich geen
03:07
paintingsschilderijen anymoremeer,
schilderijen meer konden veroorloven,
03:09
and they needednodig to have theirhun portraitportret
en ze kochten hun portret
03:11
"a laLa silhouettesilhouet."
'a la silhouette'.
03:13
(LaughterGelach)
(Gelach)
03:15
So I madegemaakt seriesserie of imagesafbeeldingen, cuttingsstekken,
Ik maakte een serie beelden, snijwerken,
03:17
and I assembledgeassembleerd them in portfoliosportefeuilles.
die ik verzamelde in portfolio's.
03:23
And people told me --
Mensen vertelden me --
03:28
like these 36 viewskeer bekeken of the EmpireEmpire StateStaat buildinggebouw --
zoals deze 36 aanzichten van het Empire State Building --
03:30
they told me, "You're makingmaking artistartiest booksboeken."
ze vertelden me: "Je maakt kunstenaarsboeken."
03:33
So artistartiest booksboeken have a lot of definitionsdefinities.
Kunstenaarsboeken hebben veel betekenissen.
03:37
They come in a lot of differentverschillend shapesvormen.
Er zijn veel verschillende vormen.
03:40
But to me,
Maar voor mij
03:43
they are fascinatingfascinerend objectsvoorwerpen
zijn het fascinerende objecten
03:45
to visuallyvisueel narratevertellen a storyverhaal.
om visueel een verhaal te vertellen.
03:47
They can be with wordstekst
Ze kunnen met woorden
03:50
or withoutzonder wordstekst.
of zonder woorden zijn.
03:52
And I have a passionpassie
Ik heb een passie voor
03:55
for imagesafbeeldingen and for wordstekst.
beelden en voor woorden.
03:57
I love punwoordspeling
Ik houd van woordgrappen
04:00
and the relationrelatie to the unconsciousbewusteloos.
en een relatie naar het onderbewuste.
04:02
I love odditiesRariteitenkabinet of languagestalen.
Ik houd van de eigenaardigheden van talen.
04:05
And everywhereoveral I livedleefden, I learnedgeleerd the languagestalen,
Overal waar ik woonde, leerde ik de talen,
04:08
but never masteredonder de knie them.
maar ik beheerste ze nooit.
04:10
So I'm always looking
Dus ik zoek altijd naar
04:12
for the falsevals cognatescognates
de 'valse vrienden'
04:14
or identicalidentiek wordstekst in differentverschillend languagestalen.
of identieke woorden in verschillende talen.
04:16
So as you can guessraden, my mothermoeder tonguetong is FrenchFrans.
Zoals je kunt vermoeden is mijn moedertaal Frans.
04:19
And my dailydagelijks languagetaal is EnglishEngels.
En mijn dagelijkse taal is Engels.
04:22
So I did a seriesserie of work
Dus ik maakte een serie werk
04:26
where it was identicalidentiek wordstekst
met identieke woorden
04:28
in FrenchFrans and in EnglishEngels.
in het Frans en Engels.
04:31
So one of these workswerken
Eén van deze werken
04:34
is the "SpellingSpelling SpiderSpin."
is de "Spelling Spider".
04:36
So the SpellingSpelling SpiderSpin
De spellende spin
04:38
is a cousinneef of the spellingspelling beeBee.
is een nicht van de spellende bij [spelling bee = dicteewedstrijd].
04:40
(LaughterGelach)
(Gelach)
04:43
But it's much more connectedaangesloten to the WebWeb.
Maar ze maakt veel meer gebruik van het web.
04:45
(LaughterGelach)
(Gelach)
04:48
And this spiderspin
Deze spin
04:50
spinsdraaiingen a bilingualtweetalige alphabetalfabet.
spint een tweetalig alfabet.
04:52
So you can readlezen "architecturearchitectuur activeactief"
Dus je kunt lezen: "architecture active"
04:55
or "activeactief architecturearchitectuur."
of "active architecture".
04:59
So this spiderspin goesgaat throughdoor the wholegeheel alphabetalfabet
Deze spin gaat door het hele alfabet heen
05:02
with identicalidentiek adjectivesbijvoeglijke naamwoorden and substantivesSubstantives.
met identieke adjectieven en substantieven.
05:05
So if you don't know one of these languagestalen,
Dus als je een van deze talen niet kent,
05:09
it's instantogenblik learningaan het leren.
leer je gaandeweg.
05:12
And one ancientoude formformulier of the bookboek
Een oude vorm van het boek
05:16
is scrollsrollen.
zijn rollen.
05:19
So scrollsrollen are very convenientgeschikt,
Rollen zijn erg handig,
05:21
because you can createcreëren a largegroot imagebeeld
want je kunt een groot beeld creëren
05:24
on a very smallklein tabletafel.
op een heel kleine tafel.
05:27
So the unexpectedniet verwacht consequencesgevolgen of that
De onverwachte gevolgen daarvan
05:31
is that you only see one partdeel of your imagebeeld,
zijn dat je slechts een deel van het beeld ziet,
05:35
so it makesmerken a very freestylevrije stijl architecturearchitectuur.
maar dat zorgt voor zeer vrijzinnige architectuur.
05:40
And I'm makingmaking all those kindssoorten of windowsramen.
Ik maak allemaal soorten ramen,
05:44
So it's to look beyondvoorbij the surfaceoppervlak.
zodat je onder de oppervlakte kunt kijken.
05:48
It's to have a look
Zo kun je een kijkje nemen
05:51
at differentverschillend worldswerelden.
in verschillende werelden.
05:53
And very oftenvaak I've been an outsiderbuitenstaander.
Heel vaak ben ik een buitenstaander geweest.
05:55
So I want to see how things work
Dus wil ik zien hoe dingen werken
05:57
and what's happeninggebeurtenis.
en wat er gebeurt.
06:00
So eachelk windowvenster
Dus elk raam
06:02
is an imagebeeld
is een beeld
06:04
and is a worldwereld-
en is een wereld
06:06
that I oftenvaak revisitopnieuw.
waar ik vaak naar terugkeer.
06:08
And I revisitopnieuw this worldwereld-
Ik kom terug naar deze wereld,
06:10
thinkinghet denken about the imagebeeld
denkend aan het beeld
06:12
or clichKliké about what we want to do,
of cliché over wat we willen doen,
06:14
and what are the wordstekst, colloquialismsspreektaal,
en wat de woorden zijn, de spreektaal
06:17
that we have with the expressionsuitdrukkingen.
die we hebben, de uitdrukkingen...
06:19
It's all if.
Het is allemaal 'als'.
06:22
So what if we were livingleven in balloonballon houseshuizen?
Wat als we in ballonhuizen zouden wonen?
06:25
It would make a very upliftinguplifting worldwereld-.
Het zou een erg verheffende wereld zijn.
06:30
And we would leavehet verlof a very lowlaag footprintvoetspoor on the planetplaneet.
Ook zouden we een kleine voetafdruk hebben op de planeet.
06:34
It would be so lightlicht.
Het zou zo licht zijn.
06:39
So sometimessoms I viewuitzicht from the insidebinnen,
Soms kijk ik vanuit de binnenkant,
06:42
like EgoCentriCityEgoïsme
zoals egocentrisme
06:47
and the innerbinnenste circlescirkels.
en de besloten kring.
06:49
SometimesSoms it's a globalglobaal viewuitzicht,
Soms is het een globaal aanzicht,
06:52
to see our commongemeenschappelijk rootswortels
om onze gemeenschappelijke wortels te zien
06:55
and how we can use them to catchvangst dreamsdromen.
en hoe we ze kunnen gebruiken om dromen te vangen.
06:58
And we can use them alsoook
We kunnen ze ook gebruiken
07:02
as a safetyveiligheid netnetto-.
als veiligheidsnet.
07:04
And my inspirationsinspiraties
Mijn inspiraties zijn
07:06
are very eclecticeclectische.
erg eclectisch.
07:09
I'm influencedbeïnvloed by everything I readlezen,
Ik word beïnvloed door alles wat ik lees,
07:13
everything I see.
alles wat ik zie.
07:16
I have some storiesverhalen that are humoroushumoristische,
Ik heb humorvolle verhalen,
07:19
like "DeadDood BeatsBeats."
zoals 'Dead Beats' (Armoezaaiers / Dode beats).
07:22
(LaughterGelach)
(Gelach)
07:25
Other onesdegenen are historicalhistorisch.
Andere zijn historisch.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Dit is 'Candy City'. (Suikerstad)
07:30
It's a non-sugar-coatedniet-beklede suiker
Het is een niet-zoetsappige
07:32
historygeschiedenis of sugarsuiker.
geschiedenis van suiker.
07:34
It goesgaat from slaveslaaf tradehandel
Het gaat van de slavenhandel
07:36
to over-consumptionoverconsumptie of sugarsuiker
tot overconsumptie van suiker,
07:39
with some sweetzoet momentsmomenten in betweentussen.
met daartussen enkele zoete momenten.
07:42
And sometimessoms I have an emotionalemotioneel responseantwoord to newsnieuws,
Soms heb ik een emotionele respons op het nieuws,
07:46
suchzodanig as the 2010 HaitianHaïtiaanse earthquakeaardbeving.
zoals de aardbeving in Haïti van 2010.
07:49
Other timestijden, it's not even my storiesverhalen.
Soms zijn het niet eens mijn verhalen.
07:55
People tell me theirhun liveslevens,
Mensen vertellen me hun levens,
07:58
theirhun memoriesherinneringen, theirhun aspirationsaspiraties,
hun herinneringen, hun aspiraties,
08:00
and I createcreëren a mindscapeMindscape.
en ik creëer een 'mentaal landschap'.
08:03
I channelkanaal theirhun historygeschiedenis
Ik kanaliseer hun geschiedenis
08:06
[so that] they have a placeplaats to go back
zodat ze een plek hebben om terug te gaan
08:09
to look at theirhun life and its possibilitiesmogelijkheden.
en hun leven en mogelijkheden te bezien.
08:12
I call them FreudianFreudiaanse citiessteden.
Ik noem ze Freudiaanse steden.
08:16
I cannotkan niet speakspreken for all my imagesafbeeldingen,
Ik kan niet voor al mijn beelden spreken,
08:20
so I'll just go throughdoor a fewweinig of my worldswerelden
dus ik zal enkele van mijn werelden tonen
08:22
just with the titletitel.
met alleen de titel.
08:26
"ModiCityModiCity."
'Modicity' (Matigheid)
08:28
"ElectriCityElektriciteit."
'Electricity' (Elektriciteit)
08:32
"MADMAD GrowthGroei on ColumbusColumbus CircleCirkel."
'Mad Growth on Columbus Circle' (Waanzinnige groei op Columbus Circle)
08:37
"ReefCityReefCity."
'Reef City' (Koraalrif-stad)
08:45
"A WebWeb of Time."
'A Web of Time' (Een web van tijd)
08:49
"ChaosChaos CityStad."
'Chaos City' (Chaos-stad)
08:55
"DailyDagelijkse BattlesGevechten."
'Daily Battles' (Dagelijkse gevechten)
09:00
"FeliCityFeliCity."
'Felicity' (Zaligheid)
09:05
"FloatingDrijvende IslandsEilanden."
'Floating Islands' (Drijvende eilanden)
09:09
And at one pointpunt,
En op een zeker moment
09:13
I had to do "The WholeHele NineNegen YardsWerven."
moest ik wel 'De volle 9 yards' doen.
09:15
So it's actuallywerkelijk a papercutpapercut that's ninenegen yardsyards long.
Dat is een papiersnede die 9 yards (8m20) lang is.
09:18
(LaughterGelach)
(Gelach)
09:21
So in life and in papercuttingPapierknipkunst,
In het leven en in papiersnedes
09:23
everything is connectedaangesloten.
is alles verbonden.
09:25
One storyverhaal leadsleads to anothereen ander.
Eén verhaal leidt naar het volgende.
09:27
I was alsoook interestedgeïnteresseerd
Ik was ook geïnteresseerd
09:30
in the physicalitylichamelijkheid of this formatformaat,
in het fysieke aspect van dit formaat,
09:32
because you have to walklopen to see it.
omdat je moet lopen om het te zien.
09:34
And parallelparallel to my cuttingsnijdend
Parallel aan mijn snijden
09:37
is my runninglopend.
is mijn rennen.
09:39
I startedbegonnen with smallklein imagesafbeeldingen,
Ik begon met kleine beelden,
09:41
I startedbegonnen with a fewweinig milesmijlen.
en met enkele kilometers.
09:43
LargerGrotere imagesafbeeldingen, I startedbegonnen to runrennen marathonsmarathons.
Grotere beelden, ging ik marathons rennen.
09:45
Then I wentgegaan to runrennen 50K, then 60K.
Toen ging ik naar 50 km en toen 60 km.
09:48
Then I ranrende 50 milesmijlen -- ultramarathonsultramarathons.
Toen rende ik 80 km -- ultramarathons.
09:51
And I still feel I'm runninglopend,
Ik voel nog steeds dat rennen
09:56
it's just the trainingopleiding
slechts de training is
09:59
to becomeworden a long-distancelange afstand papercutterpapercutter.
om een lange-afstandspapiersnijder te worden.
10:01
(LaughterGelach)
(Gelach)
10:04
And runninglopend givesgeeft me a lot of energyenergie.
Rennen geeft me een hoop energie.
10:06
Here is a three-weekdrie weken papercuttingPapierknipkunst marathonMarathon
Hier is een drie weken lange papiersnijmarathon
10:10
at the MuseumMuseum of ArtsKunst and DesignOntwerp
in het Museum van Kunst en Design
10:13
in NewNieuw YorkYork CityStad.
in New York.
10:16
The resultresultaat is "HellsHells and HeavensHemel."
Het resultaat is 'Hells and Heavens' (Hellen en hemels).
10:18
It's two panelspanelen 13 ftft. highhoog.
Het zijn twee 4 meter hoge panelen.
10:22
They were installedgeïnstalleerd in the museummuseum on two floorsvloeren,
Ze hingen in het museum op twee verdiepingen,
10:25
but in factfeit, it's a continuousdoorlopend imagebeeld.
maar in feite is het één doorlopend beeld.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensHemel"
Ik noem het 'Hells en Heavens'
10:30
because it's dailydagelijks hellsHells and dailydagelijks heavenshemelen.
omdat het dagelijkse hellen en hemels zijn.
10:33
There is no bordergrens in betweentussen.
Er is geen scheidslijn tussen hen.
10:37
Some people are borngeboren in hellsHells,
Sommige mensen worden geboren in hellen,
10:39
and againsttegen all oddskansen, they make it to heavenshemelen.
en tegen alle verwachtingen in belanden ze in hemels.
10:41
Other people make the oppositetegenover tripreis.
Anderen maken de tegenovergestelde reis.
10:44
That's the bordergrens.
Dat is de grens.
10:46
You have sweatshopssweatshops in hellsHells.
Je hebt sweatshops in hellen.
10:48
You have people rentinghuren theirhun wingscoulissen in the heavenshemelen.
Je hebt mensen die vleugels huren in hemels.
10:50
And then you have all those individualindividu storiesverhalen
Dan heb je al die individuele verhalen
10:53
where sometimessoms we even have the samedezelfde actionactie,
waar we soms zelfs dezelfde actie hebben,
10:56
and the resultresultaat putsputs you in hellsHells or in heavenshemelen.
en het resultaat voert je naar hellen of hemels.
11:00
So the wholegeheel "HellsHells and HeavensHemel"
Dus de hele 'Hells and Heavens'
11:05
is about freegratis will
gaat over vrije wil
11:07
and determinismdeterminisme.
en voorbeschikking.
11:10
And in papercuttingPapierknipkunst,
Met papiersnijden
11:12
you have the drawingtekening as the structurestructuur itselfzelf.
heb je de tekening in de vorm van het object zelf.
11:14
So you can take it off the wallmuur.
Dus kun je ze van de muur halen.
11:18
Here it's an artistartiest bookboek installationinstallatie
Hier is een kunstenaarsboek-illustratie
11:22
calledriep "IdentityIdentiteit ProjectProject."
getiteld: 'Identity Project'.
11:25
It's not autobiographicalautobiografische identitiesidentiteiten.
Het zijn geen autobiografische identiteiten.
11:28
They are more our socialsociaal identitiesidentiteiten.
Het zijn meer onze sociale identiteiten.
11:32
And then you can just walklopen behindachter them
Dan kun je er achter gaan staan om
11:36
and try them on.
ze aan te passen.
11:38
So it's like the differentverschillend layerslagen
Dus het lijkt op de verschillende lagen
11:40
of what we are madegemaakt of
van waarvan we gemaakt zijn
11:42
and what we presentaanwezig to the worldwereld-
en wat we presenteren aan de wereld
11:44
as an identityidentiteit.
als identiteit.
11:46
That's anothereen ander artistartiest bookboek projectproject.
Dit is ook een kunstenaarsboek-project.
11:48
In factfeit, in the pictureafbeelding, you have two of them.
In feite zijn er twee in beeld.
11:51
It's one I'm wearingvervelend
Een ervan draag ik,
11:55
and one that's on exhibitiontentoonstelling
en een wordt geëxposeerd
11:57
at the CenterCenter for BooksBoeken ArtsKunst in NewNieuw YorkYork CityStad.
in het Center for Books Arts in New York.
11:59
Why do I call it a bookboek?
Waarom noem ik het een boek?
12:01
It's calledriep "FashionMode StatementVerklaring,"
Het heet 'Fashion Statement',
12:03
and there are quotescitaten about fashionmode,
en er staan uitspraken over mode op,
12:05
so you can readlezen it,
dus je kunt het lezen.
12:07
and alsoook,
Maar ook
12:09
because the definitiondefinitie of artistartiest bookboek
omdat de definitie van een kunstenaarsboek
12:11
is very generousgenereus.
erg ruim is.
12:14
So artistartiest booksboeken, you take them off the wallmuur.
Dus kunstenaarsboeken kun je van de muur nemen.
12:17
You take them for a walklopen.
Je kunt met ze gaan wandelen.
12:19
You can alsoook installinstalleren them as publicopenbaar artkunst.
Je kunt ze installeren in de openbare ruimte.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Hier in Scottsdale, Arizona.
12:24
and it's calledriep "FloatingDrijvende MemoriesHerinneringen."
Het heet 'Floating Memories' (Drijvende herinneringen)
12:27
So it's regionalregionaal memoriesherinneringen,
Dus het zijn regionale herinneringen,
12:30
and they are just randomlywillekeurig movedverhuisd by the windwind.
die willekeurig worden bewogen door de wind.
12:33
I love publicopenbaar artkunst.
Ik hou van monumentale kunst.
12:38
And I enteredingevoerde competitionscompetities
Ik schreef lange tijd in
12:40
for a long time.
op opdrachten.
12:43
After eightacht yearsjaar of rejectionafwijzing,
Na acht jaar van afwijzingen
12:45
I was thrilledblij to get my first commissioncommissie
was ik zeer enthousiast toen ik mijn eerste opdracht
12:48
with the PercentProcent for ArtKunst in NewNieuw YorkYork CityStad.
kreeg bij de 'Percent for Art' in New York.
12:51
It was for a mergerfusie stationstation
Het was voor een gezamenlijke kazerne
12:54
for emergencynoodgeval workersarbeiders and firemenbrandweer.
voor nooddiensten en brandweer.
12:57
I madegemaakt an artistartiest bookboek
Ik maakte een kunstenaarsboek
13:00
that's in stainlessRVS steelstaal
in roestvast staal
13:03
insteadin plaats daarvan of paperpapier.
in plaats van papier.
13:05
I calledriep it "WorkingWerken in the SameDezelfde DirectionRichting."
Ik noemde het 'Working in the Same Direction' (Werken in dezelfde richting).
13:07
But I addedtoegevoegd weathervanesweathervanes on bothbeide sideszijden
Maar ik voegde windvanen toe aan beide kanten
13:11
to showtonen that they coverdeksel all directionsroutebeschrijving.
om te laten zien dat ze alle richtingen bestrijken.
13:13
With publicopenbaar artkunst,
Met monumentale kunst
13:17
I could alsoook make cutbesnoeiing glassglas.
kon ik ook met gesneden glas werken
13:19
Here it's facetedfacetten glassglas in the BronxBronx.
Hier is het facetglas in de Bronx.
13:22
And eachelk time I make publicopenbaar artkunst,
Steeds als ik monumentaal werk
13:25
I want something that's really relevantrelevant
wil ik iets dat relevant is
13:27
to the placeplaats it's installedgeïnstalleerd.
voor de locatie.
13:29
So for the subwaymetro in NewNieuw YorkYork,
Dus voor de metro in New York
13:31
I saw a correspondencecorrespondentie
zag ik een overeenkomst
13:33
betweentussen ridingpaardrijden the subwaymetro
tussen in de metro zitten
13:36
and readinglezing.
en lezen.
13:39
It is travelreizen in time, travelreizen on time.
Het is op tijd reizen, en in de tijd reizen.
13:41
And BronxBronx literatureliteratuur,
Bronx-literatuur gaat allemaal
13:44
it's all about BronxBronx writersschrijvers
over schrijvers uit de Bronx
13:46
and theirhun storiesverhalen.
en hun verhalen.
13:48
AnotherEen ander glassglas projectproject
Een ander glasproject
13:52
is in a publicopenbaar librarybibliotheek
is in een openbare bibliotheek
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaCalifornië.
in San Jose, Californië.
13:56
So I madegemaakt a vegetablegroente pointpunt of viewuitzicht
Ik maakte een groentenperspectief
13:59
of the growthgroei of SanSan JoseJose.
op de groei van San Jose.
14:02
So I startedbegonnen in the centercentrum
Dus ik begon in het midden
14:04
with the acornAcorn
met de eikel
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndische civilizationbeschaving.
voor de Indiaanse Ohlone-civilisatie.
14:08
Then I have the fruitfruit from EuropeEuropa
Dan heb ik het fruit uit Europa
14:12
for the ranchersRanchers.
voor de boeren.
14:14
And then the fruitfruit of the worldwereld- for SiliconSilicium ValleyVallei todayvandaag.
Dan het fruit van de wereld voor Silicon Valley nu.
14:16
And it's still growinggroeiend.
En het groeit nog steeds.
14:19
So the techniquetechniek, it's cutbesnoeiing,
De techniek: het is gesneden,
14:21
sandblastedgezandstraald, etchedgeëtst
gezandstraald, geëtst
14:24
and printedgedrukt glassglas into architecturalbouwkundig glassglas.
en bedrukt glas in architectonisch glas.
14:26
And outsidebuiten the librarybibliotheek,
Buiten de bibliotheek
14:30
I wanted to make a placeplaats to cultivatecultiveren your mindgeest.
wilde ik een plek maken om de geest te cultiveren.
14:32
I tooknam librarybibliotheek materialmateriaal
Ik nam bibliotheekmateriaal
14:36
that had fruitfruit in theirhun titletitel
dat fruit in zijn titel had
14:39
and I used them to make an orchardboomgaard walklopen
en gebruikte het om een boomgaard-wandeling
14:42
with these fruitsvruchten of knowledgekennis.
te maken met deze vruchten van kennis.
14:45
I alsoook plantedgeplant the bibliotreebibliotree.
Ook plantte ik de biblioboom.
14:47
So it's a treeboom,
In de stam van die boom
14:50
and in its trunkromp you have the rootswortels of languagestalen.
heb je de wortels van talen.
14:52
And it's all about internationalInternationale writingschrift systemssystemen.
Het gaat allemaal over internationale schriftsystemen.
14:55
And on the branchestakken
Aan de takken
14:59
you have librarybibliotheek materialmateriaal growinggroeiend.
groeit bibliotheekmateriaal.
15:01
You can alsoook have functionfunctie and formformulier
Functie en vorm is ook mogelijk
15:05
with publicopenbaar artkunst.
met monumentale kunst.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchbank.
In Aurora, Colorado is het een bank.
15:10
But you have a bonusbonus with this benchbank.
Maar je hebt een bonus met deze bank.
15:12
Because if you sitzitten a long time in summerzomer in shortskorte broek,
Want als je in de zomer lange tijd in een korte broek zit,
15:15
you will walklopen away
loop je weg met
15:18
with temporarytijdelijk brandingbranding of
tijdelijke brandmerken van
15:20
the storyverhaal elementelement on your thighsdijen.
de verhaalelementen op je dijen.
15:23
(LaughterGelach)
(Gelach)
15:25
AnotherEen ander functionalfunctioneel work,
Nog een functioneel werk.
15:30
it's in the southzuiden sidekant of ChicagoChicago
Het staat in Chicago-Zuid
15:32
for a subwaymetro stationstation.
bij een metrostation.
15:34
And it's calledriep "SeedsZaden of the FutureToekomst are PlantedGeplant TodayVandaag."
Het heet 'Seeds of the Future are Planted Today' (Zaden van de toekomst worden nu geplant)
15:36
It's a storyverhaal about transformationtransformatie
Het is een verhaal over transformatie
15:40
and connectionsverbindingen.
en connecties.
15:43
So it actsacts as a screenscherm
Het fungeert als scherm
15:45
to protectbeschermen the railhet spoor and the commuterCommuter,
om de rails en de reizigers te beschermen,
15:47
and not to have objectsvoorwerpen fallingvallend on the railsrails.
zodat er geen objecten op de rails vallen.
15:50
To be ablein staat to changeverandering fenceshekken
In staat zijn om hekken en luiken
15:53
and windowvenster guardsbewakers into flowersbloemen,
te veranderen in bloemen
15:56
it's fantasticfantastisch.
is fantastisch.
15:59
And here I've been workingwerkend for the last threedrie yearsjaar
Hier heb ik de afgelopen drie jaar gewerkt
16:01
with a SouthSouth BronxBronx developerontwikkelaar
met een ontwikkelaar uit Zuid-Bronx
16:04
to bringbrengen artkunst to life
om kunst tot leven te brengen
16:06
to low-incomelaag inkomen buildingsgebouwen
in sociale woningbouw
16:08
and affordablebetaalbare housinghuisvesting.
en betaalbare huizen.
16:10
So eachelk buildinggebouw has its owneigen personalitypersoonlijkheid.
Elk gebouw heeft zijn eigen persoonlijkheid.
16:13
And sometimessoms it's about a legacynalatenschap of the neighborhoodbuurt,
Soms gaat het over de nalatenschap van de buurt,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz- historygeschiedenis.
zoals in Morrisania, over de jazzgeschiedenis.
16:20
And for other projectsprojecten, like in ParisParijs,
Voor andere projecten, zoals in Parijs,
16:24
it's about the namenaam of the streetstraat.
gaat het over de naam van de straat.
16:27
It's calledriep RueRue desdes PrairiesPrairies -- PrairiePrairie StreetStraat.
Deze heet Rue des Prairies -- Prairiestraat.
16:29
So I broughtbracht back the rabbitkonijn,
Dus bracht ik het konijn
16:32
the dragonflyDragonfly,
en de libelle
16:34
to stayverblijf in that streetstraat.
terug in die straat.
16:36
And in 2009,
In 2009
16:38
I was askedgevraagd to make a posterposter
werd ik gevraagd om een poster te maken
16:40
to be placedgeplaatst in the subwaymetro carsauto's in NewNieuw YorkYork CityStad
die een jaar lang in de metrotreinen in New York
16:43
for a yearjaar.
werd aangebracht.
16:46
So that was a very captivein gevangenschap audiencepubliek.
Dat publiek kon dus geen kant op.
16:48
And I wanted to give them an escapeontsnappen.
En ik wilde ze een uitweg bieden.
16:52
I createdaangemaakt "All Around TownStad."
Ik creëerde 'All Around Town'
16:56
It is a papercuttingPapierknipkunst,
Het is een papiersnede,
16:59
and then after, I addedtoegevoegd colorkleur on the computercomputer.
en daarna voegde ik kleur toe op de computer.
17:01
So I can call it techno-craftedTechno-vervaardigd.
Dus technologie speelde hier een rol.
17:04
And alonglangs the way,
Gaandeweg bij het
17:07
I'm kindsoort of makingmaking papercuttingspapercuttings
maken van papiersnedes, voeg ik
17:09
and addingtoe te voegen other techniquestechnieken.
andere technieken toe.
17:12
But the resultresultaat is always to have storiesverhalen.
Maar het resultaat is altijd: verhalen.
17:14
So the storiesverhalen, they have a lot of possibilitiesmogelijkheden.
Deze verhalen hebben een hoop mogelijkheden.
17:17
They have a lot of scenariosscenario's.
Ze hebben een hoop scenario's.
17:20
I don't know the storiesverhalen.
Ik ken de verhalen niet.
17:22
I take imagesafbeeldingen from our globalglobaal imaginationverbeelding,
Ik neem beelden uit onze globale verbeelding,
17:24
from clichKliké, from things we are thinkinghet denken about,
uit clichés, uit dingen waarover we denken,
17:28
from historygeschiedenis.
uit de geschiedenis.
17:30
And everybody'svan iedereen a narratorverteller,
En iedereen is een verteller,
17:32
because everybodyiedereen has a storyverhaal to tell.
want iedereen heeft een verhaal.
17:34
But more importantbelangrijk
Maar belangrijker is
17:37
is everybodyiedereen has to make a storyverhaal
dat iedereen een verhaal moet maken
17:39
to make sensezin of the worldwereld-.
om de wereld te duiden.
17:41
And in all these universesuniversa,
In al deze universa
17:43
it's like imaginationverbeelding is the vehiclevoertuig
is verbeelding het voertuig om
17:45
to be transportedvervoerd with,
je te verplaatsen,
17:48
but the destinationbestemming is our mindsgeesten
maar de bestemming is onze geesten
17:50
and how we can reconnectsluit
en hoe we ons kunnen herverbinden
17:53
with the essentialessentieel and with the magicmagie.
met essentie en magie.
17:55
And it's what storyverhaal cuttingsnijdend is all about.
Dat is wat verhalensnijden is.
17:57
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
18:01
Translated by Axel Saffran
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com