English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Beatrice Coron: Histori të prera nga letra

Filmed:
960,811 views

Me gërshërë dhe letër, artistja Beatrice Coron krijon fjalë të komplikuara, qytete dhe shtete, parajsa dhe ferre. Paraqitet në skenë me një pelerinë madhështore prej Tyveku të prerë (material teknologjik dhe shumë inovativ), dhe përshkruan proçesin e saj krijues dhe mënyrën sesi shtjellohen historitë e saj prej copëzash e prerjesh.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(Applause)
(Duartrokitje)
00:18
(Applause)
(Duartrokitje)
00:32
I am a papercutter.
Une jam nje prerese letre.
00:42
(Laughter)
(Te qeshura)
00:45
I cut stories.
Une pres histori.
00:47
So my process is very straightforward.
Pra proçesi qe ndjek eshte shume i drejte per drejte.
00:50
I take a piece of paper,
Une marr nje cope leter.
00:53
I visualize my story,
Shikoj aty historine time,
00:55
sometimes I sketch, sometimes I don't.
ndonjehere bej nje skice mbi leter, here te tjera jo.
00:58
And as my image
Dhe ndersa figura ime
01:01
is already inside the paper,
eshte pothuaj brenda letres,
01:03
I just have to remove
mua thjesht me duhet te heq
01:06
what's not from that story.
ate ç'ka nuk ben pjese ne histori.
01:08
So I didn't come to papercutting
Pra, une nuk arrita tek prerja e letrave
01:11
in a straight line.
ne menyre direkte dhe te thjeshte.
01:14
In fact,
Faktikisht,
01:16
I see it more as a spiral.
mua rruga qe bera me duket me shume si spirale.
01:18
I was not born
Une nuk linda
01:20
with a blade in my hand.
me thike prerese ne dore.
01:22
And I don't remember papercutting as a child.
Dhe nuk mbaj mend te kem prere letra kur isha femije.
01:25
As a teenager,
Kur isha adoleshente,
01:28
I was sketching, drawing,
beja skica dhe vizatime,
01:30
and I wanted to be an artist.
dhe doja te behesha artiste.
01:32
But I was also a rebel.
Por isha rrebele.
01:34
And I left everything
Dhe lashe gjithçka
01:38
and went for a long series of odd jobs.
dhe bera rruge ta gjata e pune te çuditshme.
01:40
So among them,
Disa prej tyre,
01:44
I have been a shepherdess,
kam qene bareshe,
01:46
a truck driver,
shofere kamioni,
01:49
a factory worker,
punetore fabrike,
01:51
a cleaning lady.
pastruese.
01:53
I worked in tourism for one year
Kam punuar ne sektorin e turizmit per nje vit
01:55
in Mexico,
ne Meksike,
01:57
one year in Egypt.
nje vit ne Egjypt.
01:59
I moved for two years
Per dy vjet u trasferova
02:02
in Taiwan.
ne Taivan.
02:04
And then I settled in New York
Dhe me ne fund u stabilizova ne Nju Jork
02:06
where I became a tour guide.
ku punoj si guide turistesh.
02:08
And I still worked as a tour leader,
Dhe perseri vazhdoj te punoj si guide turistesh,
02:10
traveled back and forth
duke udhetuar sa andej ketej
02:13
in China, Tibet and Central Asia.
ne Kine, Tibet dhe Azine qendrore.
02:15
So of course, it took time, and I was nearly 40,
Dhe sigurisht qe u desh kohe, dhe isha gati 40 vjec,
02:18
and I decided it's time
kur vendosa se kishte ardhur koha
02:21
to start as an artist.
qe te filloja te isha nje artiste.
02:23
(Applause)
(Duartrokitje)
02:27
I chose papercutting
Zgjodha prerjen e letrave
02:32
because paper is cheap,
sepse letra eshte e lire,
02:34
it's light,
eshte e lehte,
02:36
and you can use it
dhe mund ta perdoresh
02:38
in a lot of different ways.
ne shume menyra te ndryshme.
02:40
And I chose the language of silhouette
Dhe zgjodha gjuhen e siluetave.
02:42
because graphically it's very efficient.
sepse nga ana grafike eshte shume efikase.
02:46
And it's also just getting to the essential of things.
Dhe eshte e lidhur me gjerat esenciale.
02:49
So the word "silhouette"
Pra fjala "siluete"
02:55
comes from a minister of finance,
vjen nga nje minister financash,
02:57
Etienne de Silhouette.
Etienne De Sihlouette.
03:00
And he slashed so many budgets
Dhe ai uli kaq shume bilancet
03:03
that people said they couldn't afford
sa njerezit filluan te thonin se nuk mund te blinin
03:07
paintings anymore,
me piktura,
03:09
and they needed to have their portrait
dhe se i duhej te kishin veç portrete
03:11
"a la silhouette."
"alla Siluete"
03:13
(Laughter)
(Te qeshura)
03:15
So I made series of images, cuttings,
Pra une bera nje seri me figura, prerje,
03:17
and I assembled them in portfolios.
dhe i grumbullova ne albume.
03:23
And people told me --
Dhe njerezit me thonin --
03:28
like these 36 views of the Empire State building --
si ne keto 36 pamje te Nderteses Empire State ---
03:30
they told me, "You're making artist books."
ata me thonin, "Ti po ben libra artistik".
03:33
So artist books have a lot of definitions.
Librat artistik kane shume perkufizime.
03:37
They come in a lot of different shapes.
Ata prezantohen ne lloj lloj formash.
03:40
But to me,
Por per mua,
03:43
they are fascinating objects
jane objekte shume terheqese
03:45
to visually narrate a story.
per te rrefyer nje histori ne menyre vizive.
03:47
They can be with words
Ato mund te jene me fjale
03:50
or without words.
ose pa fjale.
03:52
And I have a passion
Dhe kam nje pasion
03:55
for images and for words.
per imazhet dhe per fjalet.
03:57
I love pun
Me pelqejne shume lojrat e fjaleve
04:00
and the relation to the unconscious.
dhe lidhja me subkoshiencen.
04:02
I love oddities of languages.
Me pelqejne jashte mase gjerat e çuditshme te gjuheve.
04:05
And everywhere I lived, I learned the languages,
Dhe kudo qe kam jetuar, kam mesuar gjuhet,
04:08
but never mastered them.
por asnjehere ne menyre te persosur.
04:10
So I'm always looking
Dhe gjithnje jam ne kerkim te
04:12
for the false cognates
lidhjeve fallco
04:14
or identical words in different languages.
ose fjalesh identike ne gjuhe te ndryshme.
04:16
So as you can guess, my mother tongue is French.
Pra siç mund te hamendesoni, gjuha ime e nenes eshte Frengjishtja.
04:19
And my daily language is English.
Dhe gjuha ime e perditshme eshte Anglishtja.
04:22
So I did a series of work
Pra bera disa pune artistike
04:26
where it was identical words
ku kishte fjale identike
04:28
in French and in English.
ne Frengjisht dhe ne Anglisht.
04:31
So one of these works
Per shembull nje nga keto fjale
04:34
is the "Spelling Spider."
eshte "Merimanga korrigjuese e drejtshkrimit"
04:36
So the Spelling Spider
Pra "Merimanga korrigjuese e drejtshkrimit"
04:38
is a cousin of the spelling bee.
eshte kusherire e "Bletes korrigjuese te drejtshkrimit"
04:40
(Laughter)
(Te qeshura)
04:43
But it's much more connected to the Web.
Por ka me shume lidhje me Web-in (rrjetin e internetit).
04:45
(Laughter)
(Te qeshura)
04:48
And this spider
Kjo merimange
04:50
spins a bilingual alphabet.
tjerr nje alfabet bilinguist (dy gjuhesor)
04:52
So you can read "architecture active"
Per shembull ju mund te lexoni "arkitekture aktive"
04:55
or "active architecture."
"aktive arkitekture"
04:59
So this spider goes through the whole alphabet
Kjo merimange pershkon gjithe alfabetin
05:02
with identical adjectives and substantives.
me mbiemra dhe embra identike.
05:05
So if you don't know one of these languages,
Dhe nese ju nuk njihni nje nga keto gjuhe,
05:09
it's instant learning.
eshte nje menyre per te mesuar menjehere disa fjale.
05:12
And one ancient form of the book
Dhe nje forme antike e librit
05:16
is scrolls.
jane fletushkat
05:19
So scrolls are very convenient,
Fletushkat jane shume te leverdishme,
05:21
because you can create a large image
sepse mund te krijoni nje figure te madhe
05:24
on a very small table.
ne nje tavoline te vogel.
05:27
So the unexpected consequences of that
Dhe pasojat e papritura te kesaj zgjedhjeje
05:31
is that you only see one part of your image,
jane se shikoni vetem nje pjese te figures,
05:35
so it makes a very freestyle architecture.
pra kthehet ne nje arkitekture me stil te lire.
05:40
And I'm making all those kinds of windows.
Dhe une po bej gjithe keto lloje dritaresh.
05:44
So it's to look beyond the surface.
Ne menyre qe te shikohet pertej siperfaqes.
05:48
It's to have a look
Keshtu mund te hedhim nje sy
05:51
at different worlds.
ne bote te ndryshme.
05:53
And very often I've been an outsider.
Dhe shume shpesh une kam qene nje tip pak i vecante
05:55
So I want to see how things work
Dhe dua te shikoj se si funksionojne gjerat
05:57
and what's happening.
dhe se cfare ndodh perreth.
06:00
So each window
Pra çdo dritare
06:02
is an image
eshte nje pamje
06:04
and is a world
dhe eshte nje bote
06:06
that I often revisit.
qe une mund te rivizitoj shpesh.
06:08
And I revisit this world
Dhe une rivizitoj kete bote
06:10
thinking about the image
duke menduar per pamjet
06:12
or cliché about what we want to do,
ose klishete qe doni te beni,
06:14
and what are the words, colloquialisms,
dhe cilat jane fjalet, bisedat
06:17
that we have with the expressions.
qe kemi ne keto shprehi.
06:19
It's all if.
Gjithçka eshte nje "Sikur".
06:22
So what if we were living in balloon houses?
Po sikur te jetonim ne shtepi tullumbace
06:25
It would make a very uplifting world.
Bota do te ishte shume me e lehte.
06:30
And we would leave a very low footprint on the planet.
Dhe ne do te linin nje gjurme shume te vogel ne planetin tone.
06:34
It would be so light.
Do te ishte kaq e lehte.
06:39
So sometimes I view from the inside,
Ndersa disa here shikoj nga brenda,
06:42
like EgoCentriCity
si psh. ne QytetinEgoQendror
06:47
and the inner circles.
dhe rrathet e brendshme.
06:49
Sometimes it's a global view,
Ndonjehere eshte nje pamje globale,
06:52
to see our common roots
shikimi i rrenjeve te perbashketa
06:55
and how we can use them to catch dreams.
dhe se si mund ti perdorim qe te kapim endrrat.
06:58
And we can use them also
Biles mund ti perdorim
07:02
as a safety net.
dhe si rrjet shpetimi.
07:04
And my inspirations
Dhe frymezimet e mija
07:06
are very eclectic.
jane shume eklektike.
07:09
I'm influenced by everything I read,
Influencohem nga çdo gje qe lexoj,
07:13
everything I see.
çdo gje qe shikoj.
07:16
I have some stories that are humorous,
Kam disa histori qe jane humoristike,
07:19
like "Dead Beats."
si psh "Ritmi i te vdekurve".
07:22
(Laughter)
(Te qeshura)
07:25
Other ones are historical.
Te tjerat jane historike.
07:28
Here it's "CandyCity."
Ja ketu "QytetiKaramele".
07:30
It's a non-sugar-coated
Eshte nje histori sheqeri
07:32
history of sugar.
e pambuluar nga sheqeri.
07:34
It goes from slave trade
Perfshin tregtine e sklleverve
07:36
to over-consumption of sugar
deri tek konsumi i tepert i sheqerit
07:39
with some sweet moments in between.
me disa momente te embla aty ketu.
07:42
And sometimes I have an emotional response to news,
Ndersa disa here me ndodh te kem nje pergjigje emocionale ndaj lajmeve,
07:46
such as the 2010 Haitian earthquake.
si psh nga termeti ne Haiti ne 2010.
07:49
Other times, it's not even my stories.
Here te tjera, nuk jane historite e mia.
07:55
People tell me their lives,
Njerezit me tregojne per jeten e tyre,
07:58
their memories, their aspirations,
kujtimet e tyre dhe aspiratat,
08:00
and I create a mindscape.
dhe une krijoj nje harte mendore.
08:03
I channel their history
Kanalizoj historine e tyre
08:06
[so that] they have a place to go back
ne menyre qe te kene nje vend ku te kthehen
08:09
to look at their life and its possibilities.
dhe te mund te shikojne jeten e tyre dhe mundesite e saj.
08:12
I call them Freudian cities.
Keto i quaj qytete Frojdiane.
08:16
I cannot speak for all my images,
Une nuk mund te flas per te gjitha figurat e mia,
08:20
so I'll just go through a few of my worlds
pra thjesht do te pershkoj disa nga fjalet e mia
08:22
just with the title.
thjesht me titujt.
08:26
"ModiCity."
"QytetiLeviz"
08:28
"ElectriCity."
"ElektriQyteti"
08:32
"MAD Growth on Columbus Circle."
"Rritje e Cmendur ne rrethin e Kolombit."
08:37
"ReefCity."
"Qyteti nenujor"
08:45
"A Web of Time."
"Kohe rrjeti"
08:49
"Chaos City."
"KaosQyteti"
08:55
"Daily Battles."
"Beteja ditore"
09:00
"FeliCity."
"LumQyteti"
09:05
"Floating Islands."
"Ishujt lundrues"
09:09
And at one point,
Dhe ne nje moment,
09:13
I had to do "The Whole Nine Yards."
Mu desh te beja nje "Histori qe zgjat gati 8 metra"
09:15
So it's actually a papercut that's nine yards long.
Eshte faktikisht nje prerje e gjate 8 metra.
09:18
(Laughter)
(Te qeshura)
09:21
So in life and in papercutting,
Pra ne jete dhe ne prerjen e letrave,
09:23
everything is connected.
çdo gje eshte e lidhur.
09:25
One story leads to another.
Nje histori te çon tek tjetra.
09:27
I was also interested
Me interesonte shume dhe
09:30
in the physicality of this format,
fizikaliteti i ketij formati,
09:32
because you have to walk to see it.
sepse ju duhet te ecni per ta pare.
09:34
And parallel to my cutting
Dhe paralelisht me prerjet e mia
09:37
is my running.
shkon dhe vrapi im.
09:39
I started with small images,
Fillova me figura te vogla,
09:41
I started with a few miles.
Fillova me pak kilometra.
09:43
Larger images, I started to run marathons.
Ndersa figurat beheshin me te medha, fillova te vrapoja maratona.
09:45
Then I went to run 50K, then 60K.
Arrita 50 km, pastaj 60 km.
09:48
Then I ran 50 miles -- ultramarathons.
Pastaj 80 km -- Ultramaratona.
09:51
And I still feel I'm running,
Dhe prap me duket sikur vrapoj.
09:56
it's just the training
Eshte thjesht trainimi
09:59
to become a long-distance papercutter.
per tu bere nje prerese letre me distanca te gjata.
10:01
(Laughter)
(Te qeshura)
10:04
And running gives me a lot of energy.
Vrapi me jep shume energji.
10:06
Here is a three-week papercutting marathon
Kjo ketu eshte nje maratone tre-javore e prerjes se letres.
10:10
at the Museum of Arts and Design
ne Muzeun e Arteve dhe Dizenjimit
10:13
in New York City.
ne Nju Jork.
10:16
The result is "Hells and Heavens."
Rezultati quhet "Ferr dhe Parajse."
10:18
It's two panels 13 ft. high.
Jane dy panele gati 4 m te larte.
10:22
They were installed in the museum on two floors,
Jane instaluar ne Muze me dy kate,
10:25
but in fact, it's a continuous image.
por faktikisht eshte nje pamje ne vazhdim.
10:28
And I call it "Hells and Heavens"
Dhe e kam titulluar "Ferr dhe Parajse"
10:30
because it's daily hells and daily heavens.
sepse perfaqeson ferret dhe parajsat e çdo dite.
10:33
There is no border in between.
Nuk ka kufi e ndarje ne mes.
10:37
Some people are born in hells,
Disa njerez kane lindur ne ferr,
10:39
and against all odds, they make it to heavens.
dhe gjithesesi arrijne te shkojne ne parajse.
10:41
Other people make the opposite trip.
Ndersa te tjere bejne udhetimin e kundert.
10:44
That's the border.
Ky eshte kufiri.
10:46
You have sweatshops in hells.
Ne Ferr mund te gjeni dyqane embelsirash.
10:48
You have people renting their wings in the heavens.
Ndersa ne Parajse ka njerez qe japin hua krahet e tyre.
10:50
And then you have all those individual stories
Dhe pastaj ka shume histori personale
10:53
where sometimes we even have the same action,
ku shpesh ndodh te beni te njejtin veprim,
10:56
and the result puts you in hells or in heavens.
por rezultati ju ben te shkoni ne ferr ose ne parajse.
11:00
So the whole "Hells and Heavens"
Pra gjithe "Ferret e Parajsat"
11:05
is about free will
kane te bejne me deshiren e lire
11:07
and determinism.
dhe vendosmerine.
11:10
And in papercutting,
Dhe ne prerjen e letres,
11:12
you have the drawing as the structure itself.
vizatimi eshte nje strukture ne vetvete.
11:14
So you can take it off the wall.
Dhe mund ta hiqni kollaj nga muri.
11:18
Here it's an artist book installation
Ja nje shembull tjeter i instalimit te nje libri artistik
11:22
called "Identity Project."
te titulluar "Projekti i Identitetit".
11:25
It's not autobiographical identities.
Nuk jane identitete autobiografike.
11:28
They are more our social identities.
Jane me teper identitete sociale.
11:32
And then you can just walk behind them
Ju mund te viheni pas tyre
11:36
and try them on.
dhe te provoni se si ju rrine.
11:38
So it's like the different layers
Pra jane si shtresa te ndryshme
11:40
of what we are made of
prej te cilave jemi bere
11:42
and what we present to the world
dhe te cilat i prezantojme botes
11:44
as an identity.
si nje identitet.
11:46
That's another artist book project.
Ky eshte nje tjeter projekt libri artistik.
11:48
In fact, in the picture, you have two of them.
Faktikisht, ne figure, shikoni dy projekte.
11:51
It's one I'm wearing
Nje qe kam veshur
11:55
and one that's on exhibition
dhe nje qe kam ekspozuar
11:57
at the Center for Books Arts in New York City.
ne Qendren e Librave Artistike ne Nju Jork.
11:59
Why do I call it a book?
Pse i quaj Libra?
12:01
It's called "Fashion Statement,"
Titullohet "Deklarata Mode,"
12:03
and there are quotes about fashion,
dhe ne to ka te thena mbi moden
12:05
so you can read it,
ne menyre qe te mund ti lexoni,
12:07
and also,
dhe gjithashtu per faktin
12:09
because the definition of artist book
se perkufizimi i nje libri artistik
12:11
is very generous.
mund te jete shume i gjere.
12:14
So artist books, you take them off the wall.
Pra librat artistik, mund ti hiqni nga muri.
12:17
You take them for a walk.
Mund ti merrni per nje shetitje.
12:19
You can also install them as public art.
Mund ti instaloni si art publik.
12:21
Here it's in Scottsdale, Arizona,
Ketu jemi ne Scottsdale, Arizona,
12:24
and it's called "Floating Memories."
dhe titulli eshte "Kujtime lundruese"
12:27
So it's regional memories,
Pra jane kujtime rajonale,
12:30
and they are just randomly moved by the wind.
qe ne menyre te çrregullt levizin nga era.
12:33
I love public art.
Une e adhuroj artin publik.
12:38
And I entered competitions
Dhe per nje kohe shume te gjate
12:40
for a long time.
kam marre pjese ne konkurse.
12:43
After eight years of rejection,
Pas 8 vitesh refuzime,
12:45
I was thrilled to get my first commission
isha shume e lumtur kur mora porosine e pare
12:48
with the Percent for Art in New York City.
me nje perqindje nga Arti ne Nju Jork.
12:51
It was for a merger station
Porosia ishte per nje stacion
12:54
for emergency workers and firemen.
zjarrefikesish dhe punonjesish urgjencash.
12:57
I made an artist book
Dhe une bera nje liber artistik
13:00
that's in stainless steel
dhe perdora çelik
13:03
instead of paper.
ne vend te letres.
13:05
I called it "Working in the Same Direction."
Dhe punen e titullova "Duke punuar ne te njejtin drejtim."
13:07
But I added weathervanes on both sides
Por shtova dhe drejtimin e eres ne te dyja anet
13:11
to show that they cover all directions.
qe te tregoja se ata shkonin ne te gjtha drejtimet.
13:13
With public art,
Per artin publik,
13:17
I could also make cut glass.
une munda dhe te pres xhamin.
13:19
Here it's faceted glass in the Bronx.
Kjo eshte prerje xhami ne Bronx.
13:22
And each time I make public art,
Dhe sa here qe bej diçka per artin publik,
13:25
I want something that's really relevant
dua qe te jete diçka e rendesishme
13:27
to the place it's installed.
per vendin ne te cilin instalohet.
13:29
So for the subway in New York,
Keshtu qe per metrone ne Nju Jork,
13:31
I saw a correspondence
mendova per korespondencen
13:33
between riding the subway
midis udhetimit ne metro
13:36
and reading.
dhe leximit.
13:39
It is travel in time, travel on time.
Eshte koha per udhetim, udhetim ne kohe.
13:41
And Bronx literature,
Dhe letersia e Bronksit,
13:44
it's all about Bronx writers
ka te beje me shkrimtaret e Bronksit
13:46
and their stories.
dhe historite e tyre.
13:48
Another glass project
Nje projekt tjeter prej xhami
13:52
is in a public library
gjendet ne nje librari publike
13:54
in San Jose, California.
ne San Jose, Kaliforni.
13:56
So I made a vegetable point of view
Dhe imagjinova pikepamjen e nje perimeje
13:59
of the growth of San Jose.
per rritjen e San Joses.
14:02
So I started in the center
Dhe fillova ne qender
14:04
with the acorn
me simbolin
14:06
for the Ohlone Indian civilization.
e qyteterimit te Ohlone Indiane.
14:08
Then I have the fruit from Europe
Pastaj bera frutin prej Evropes
14:12
for the ranchers.
per kaubojsat.
14:14
And then the fruit of the world for Silicon Valley today.
Dhe pastaj frutin e botes per Silicon Valley-n sot.
14:16
And it's still growing.
Dhe prap vazhdon te rritet.
14:19
So the technique, it's cut,
Pra teknika, eshte prerje,
14:21
sandblasted, etched
gdhendje,
14:24
and printed glass into architectural glass.
dhe pastaj prodhim xhami ne xham arkitekturor.
14:26
And outside the library,
Dhe ne pjesen e jashtme te librarise,
14:30
I wanted to make a place to cultivate your mind.
Doja te beja nje vend qe te kish mundesine te kultivonte mendjen.
14:32
I took library material
Mora material nga libraria
14:36
that had fruit in their title
ne te cilin te ishte shkruar nje emer fruti ne titull
14:39
and I used them to make an orchard walk
dhe i perdora per te bere nje rruge shetitje me dru frutor
14:42
with these fruits of knowledge.
e me frutat e diturise.
14:45
I also planted the bibliotree.
Biles kam mbjelle dhe nje BiblioPeme.
14:47
So it's a tree,
Qe eshte nje peme,
14:50
and in its trunk you have the roots of languages.
qe ka nje trung ne te cilin rrenjet jane gjuhet.
14:52
And it's all about international writing systems.
Pra gjithe kjo ka te beje me sistemet e shkrimit nderkombetar.
14:55
And on the branches
Dhe me ne deget e tyre
14:59
you have library material growing.
gjeni material librarie qe rritet.
15:01
You can also have function and form
Me artin publik
15:05
with public art.
mund te kemi funksion dhe forme se bashku.
15:08
So in Aurora, Colorado it's a bench.
Per shembull ne Aurora, Colorado eshte nje stol.
15:10
But you have a bonus with this bench.
Por nga ky stol mund te keni nje bonus.
15:12
Because if you sit a long time in summer in shorts,
Sepse nese uleni per nje kohe te gjate ne vere kur keni veshur pantallona te shkurtra,
15:15
you will walk away
kur te ngriheni
15:18
with temporary branding of
do te keni nje lloj te veçante vule
15:20
the story element on your thighs.
me elementet e historise ne prapanicen tuaj.
15:23
(Laughter)
Tte qeshura)
15:25
Another functional work,
Nje pune tjeter funksionale,
15:30
it's in the south side of Chicago
gjindet ne pjesen jugore te Chikagos
15:32
for a subway station.
ne nje stacion metroje.
15:34
And it's called "Seeds of the Future are Planted Today."
Dhe titullohet "Farat e te ardhmes mbillen sot."
15:36
It's a story about transformation
Kjo histori ka te beje me trasformimin
15:40
and connections.
dhe lidhjet.
15:43
So it acts as a screen
Ne kete menyre funksionon si nje lloj ekrani
15:45
to protect the rail and the commuter,
qe mbron hekurudhen dhe banoret e periferise,
15:47
and not to have objects falling on the rails.
dhe nuk ka objekte qe bien ne hekurudhe.
15:50
To be able to change fences
Ne menyre qe te kemi mundesi te ndryshojme gardhet
15:53
and window guards into flowers,
dhe rojet e dritareve e ti kthejme ne lule,
15:56
it's fantastic.
eshte vertet shume bukur.
15:59
And here I've been working for the last three years
Dhe ja ketu, kam punuar per gati tre vitet e fundit
16:01
with a South Bronx developer
me nje artist te Bronksit jugor
16:04
to bring art to life
qe sjell artin ne jete
16:06
to low-income buildings
ne banesa me te ardhura te uleta
16:08
and affordable housing.
dhe shtepi te perballueshme.
16:10
So each building has its own personality.
Ne kete menyre çdo shtepi ka personalitetin e vet,
16:13
And sometimes it's about a legacy of the neighborhood,
Dhe disa here eshte e rendesishme dhe lidhja me komshinjte,
16:16
like in Morrisania, about the jazz history.
si ne Morrisania, qe ishte nje histori jazz-i.
16:20
And for other projects, like in Paris,
Dhe ne disa projekte te tjera ne Paris,
16:24
it's about the name of the street.
ku puna kishte lidhje me emrin e rruges.
16:27
It's called Rue des Prairies -- Prairie Street.
Dhe quhet Rue des Praires - rruga e Lugines.
16:29
So I brought back the rabbit,
Ne te cilen une vura nje lepur,
16:32
the dragonfly,
nje pilivese,
16:34
to stay in that street.
qe te rrinin ne ate rruge.
16:36
And in 2009,
Dhe ne vitin 2009,
16:38
I was asked to make a poster
me kerkuan te beja nje poster
16:40
to be placed in the subway cars in New York City
qe do te vihej ne vagonat e metrose ne Nju Jork
16:43
for a year.
per nje vit.
16:46
So that was a very captive audience.
Dhe ne kete rast audienca ishte shume terheqese.
16:48
And I wanted to give them an escape.
Dhe mendova tu jepja nje lloj arratisjeje.
16:52
I created "All Around Town."
Dhe e krijova "Rreth e perreth qytetit."
16:56
It is a papercutting,
Eshte prerje letre,
16:59
and then after, I added color on the computer.
dhe me pas, shtova pak ngjyre me kompjuter.
17:01
So I can call it techno-crafted.
Ne kete menyre mund ta quaj tekno-artizanat.
17:04
And along the way,
Dhe pergjate rruges,
17:07
I'm kind of making papercuttings
une vazhdoj te bej prerje letrash
17:09
and adding other techniques.
dhe te shtoj teknika te reja.
17:12
But the result is always to have stories.
Dhe rezultati eshte qe gjithnje kam histori.
17:14
So the stories, they have a lot of possibilities.
Dhe keto histori, kane shume mundesi.
17:17
They have a lot of scenarios.
Kane shume skenare.
17:20
I don't know the stories.
Une nuk i di historite.
17:22
I take images from our global imagination,
Une marr pamje nga imagjinata e pergjithshme,
17:24
from cliché, from things we are thinking about,
nga klisheja, dhe nga gjera per te cilat mendoj,
17:28
from history.
nga historia.
17:30
And everybody's a narrator,
Dhe çdokush eshte nje rrefyes,
17:32
because everybody has a story to tell.
sepse çdokush ka nje histori per te treguar.
17:34
But more important
Por ç'eshte me e rendesishme
17:37
is everybody has to make a story
eshte se çdo njeri duhet te beje nje histori
17:39
to make sense of the world.
qe ti jape nje kuptim botes.
17:41
And in all these universes,
Dhe ne gjithe keto universe,
17:43
it's like imagination is the vehicle
imagjinata ze vendin e nje mjeti
17:45
to be transported with,
qe te trasporton,
17:48
but the destination is our minds
por ama destinacionet jane ne mendjen tuaj
17:50
and how we can reconnect
dhe ju e dini se si mund te mbetemi ne lidhje
17:53
with the essential and with the magic.
me ate çka eshte esenciale dhe magjike.
17:55
And it's what story cutting is all about.
Ja pra me kete ka te beje prerja e letres.
17:57
(Applause)
(Duartrokitje)
18:01
Translated by Ingrid Rudi
Reviewed by Amantia Gjikondi

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com