English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Příběhy vystřižené z papíru

Filmed
Views 943,955

Pomocí nůžek a papíru vytváří umělkyně Béatrice Coron komplikované světy, města a země, nebesa i pekla. Na pódium přichází ve velkolepém plášti vystřiženém z Tyveku /druh fólie/ a popisuje tvůrčí proces a cestu, jakou se z řezů a odstřižků rodí její příběhy.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(Applause)
(Potlesk)
00:18
(Applause)
(Potlesk)
00:32
I am a papercutter.
Jsem řezačka papíru.
00:42
(Laughter)
(Smích)
00:45
I cut stories.
Vyřezávám příběhy.
00:47
So my process is very straightforward.
Můj postup je jasný.
00:50
I take a piece of paper,
Vezmu si kus papíru,
00:53
I visualize my story,
představím si svůj příběh,
00:55
sometimes I sketch, sometimes I don't.
někdy ho načrtnu, někdy ne.
00:58
And as my image
A protože má představa
01:01
is already inside the paper,
už v papíru je,
01:03
I just have to remove
musím jen odstranit
01:06
what's not from that story.
to co do příběhu nepatří.
01:08
So I didn't come to papercutting
K vystřihování jsem se nedostala
01:11
in a straight line.
jen tak.
01:14
In fact,
Vlastně,
01:16
I see it more as a spiral.
to vidím spíš jako spirálu.
01:18
I was not born
Nenarodila jsem se
01:20
with a blade in my hand.
s nužkami v ruce.
01:22
And I don't remember papercutting as a child.
A jako dítě si vystřihování nepamatuji.
01:25
As a teenager,
Jako náctiletá
01:28
I was sketching, drawing,
jsem kreslila a skicovala
01:30
and I wanted to be an artist.
a chtěla se stát umělkyní.
01:32
But I was also a rebel.
Zároveň jsem však byla rebel.
01:34
And I left everything
Všeho jsem nechala
01:38
and went for a long series of odd jobs.
a vydala jsem se vstříc celé řadě zvláštních povolání.
01:40
So among them,
Kromě jiného jsem také byla
01:44
I have been a shepherdess,
byla pastýřka,
01:46
a truck driver,
řidička kamionu,
01:49
a factory worker,
dělnice v továrně,
01:51
a cleaning lady.
uklízečka,
01:53
I worked in tourism for one year
pracovala jsem v cestovním ruchu,
01:55
in Mexico,
rok v Mexiku,
01:57
one year in Egypt.
rok v Egyptě.
01:59
I moved for two years
na dva roky jsem se přestěhovala
02:02
in Taiwan.
na Taiwan.
02:04
And then I settled in New York
A pak jsem se usadila v New Yorku,
02:06
where I became a tour guide.
kde jsem se stala průvodcem.
02:08
And I still worked as a tour leader,
A pořád jsem pracovala jako průvoce,
02:10
traveled back and forth
cestovala jsem tam a zpátky
02:13
in China, Tibet and Central Asia.
po Číně, Tibetu a Centrální Asii.
02:15
So of course, it took time, and I was nearly 40,
A samozřejmě, to chvíli trvalo, takže mi bylo skoro 40,
02:18
and I decided it's time
když jsem se rozhodla, že je čas
02:21
to start as an artist.
začít jako umělkyně.
02:23
(Applause)
(Potlesk)
02:27
I chose papercutting
Vytřihování jsem si vybrala,
02:32
because paper is cheap,
protože papír je levný,
02:34
it's light,
lehký
02:36
and you can use it
a můžete ho používat
02:38
in a lot of different ways.
mnoha různými způsoby.
02:40
And I chose the language of silhouette
Vybrala jsem si řeč siluet,
02:42
because graphically it's very efficient.
protože graficky je velmi účinná.
02:46
And it's also just getting to the essential of things.
A přímo se dotýká podstaty věcí.
02:49
So the word "silhouette"
Slovo "silueta"
02:55
comes from a minister of finance,
pochází od ministra financí,
02:57
Etienne de Silhouette.
Etienna de Silhouette,
03:00
And he slashed so many budgets
který srazil tolik rozpočtů,
03:03
that people said they couldn't afford
až lidé začali tvrdit, že si již nemohou dovolit
03:07
paintings anymore,
malby,
03:09
and they needed to have their portrait
a své portréty vyžadovali
03:11
"a la silhouette."
"a la Silhouette".
03:13
(Laughter)
(Smích)
03:15
So I made series of images, cuttings,
Vytvořila jsem sérii obrazů, výstřižků,
03:17
and I assembled them in portfolios.
a skládala je do alb.
03:23
And people told me --
A lidi mi říkali,
03:28
like these 36 views of the Empire State building --
jako tyhle surrealistické pohledy na Empire State Building --
03:30
they told me, "You're making artist books."
říkali mi, "Ty vytváříš umělecké knihy"
03:33
So artist books have a lot of definitions.
Umělecké knihy mají spoustu definic.
03:37
They come in a lot of different shapes.
Spoustu různých tvarů.
03:40
But to me,
Ale pro mě,
03:43
they are fascinating objects
jsou to fascinující objekty,
03:45
to visually narrate a story.
skrze které můžu obrazem vyprávět příběh.
03:47
They can be with words
Mohou obsahovat slova
03:50
or without words.
nebo mohou být beze slov.
03:52
And I have a passion
A já mám vášeň pro
03:55
for images and for words.
představy a pro slova.
03:57
I love pun
Miluji slovní hříčky
04:00
and the relation to the unconscious.
a vztah k nevědomému.
04:02
I love oddities of languages.
Miluji zvláštnosti jazyků.
04:05
And everywhere I lived, I learned the languages,
A všude kde jsem žila, jsem se učila jazyky,
04:08
but never mastered them.
ale nikdy ne úplně dokonale.
04:10
So I'm always looking
Takže vždycky hledám
04:12
for the false cognates
homonyma
04:14
or identical words in different languages.
nebo slova, která jsou v různých jazycích identická.
04:16
So as you can guess, my mother tongue is French.
Takže jak jste asi správně uhodli, můj rodný jazyk je francouzština.
04:19
And my daily language is English.
A jazyk, který denně používám, je angličtina.
04:22
So I did a series of work
Takže jsem udělala sérii prací,
04:26
where it was identical words
kde byly stejná slova
04:28
in French and in English.
ve francouzštině a angličtině.
04:31
So one of these works
Jednou z těchto prací
04:34
is the "Spelling Spider."
je "Spelling Spider"
04:36
So the Spelling Spider
"Spelling Spider"
04:38
is a cousin of the spelling bee.
je bratranec "spelling bee" /hláskování/.
04:40
(Laughter)
(Smích)
04:43
But it's much more connected to the Web.
Ale mnohem víc spojený se sítí.
04:45
(Laughter)
(Smích)
04:48
And this spider
A tenhle pavouk
04:50
spins a bilingual alphabet.
spřádá bilingvní abecedu.
04:52
So you can read "architecture active"
Takže můžete číst "architecture active"
04:55
or "active architecture."
nebo "active architecture".
04:59
So this spider goes through the whole alphabet
A tenhle pavouk prochází celou abecedu
05:02
with identical adjectives and substantives.
s identickými přídavnými a podstatnými jmény.
05:05
So if you don't know one of these languages,
Takže když neznáte jeden z těchto jazyků
05:09
it's instant learning.
je to bezprostřední způsob učení.
05:12
And one ancient form of the book
Jednou ze starých forem knihy
05:16
is scrolls.
jsou svitky.
05:19
So scrolls are very convenient,
Svitky jsou velmi praktické,
05:21
because you can create a large image
protože můžete vytvořit velký obraz
05:24
on a very small table.
na docela malém stole.
05:27
So the unexpected consequences of that
Neočekávaným důsledkem toho je,
05:31
is that you only see one part of your image,
že vidíte jenom jednu část vašeho obrazu,
05:35
so it makes a very freestyle architecture.
což dává stavbě poměrně volný styl.
05:40
And I'm making all those kinds of windows.
Vytvářím všechna tahle různá okna
05:44
So it's to look beyond the surface.
jako pohled pod povrch.
05:48
It's to have a look
Jako pohled
05:51
at different worlds.
do různých světů.
05:53
And very often I've been an outsider.
Velmi často jsem věci viděla jen zvenčí,
05:55
So I want to see how things work
takže chci vědět jak fungují
05:57
and what's happening.
a co se děje.
06:00
So each window
Tedy každé okno
06:02
is an image
je obraz
06:04
and is a world
a je to svět,
06:06
that I often revisit.
který často navštěvuji.
06:08
And I revisit this world
A já ten svět navštěvuji
06:10
thinking about the image
s myšlenkou na obraz
06:12
or cliché about what we want to do,
nebo na klíšé o tom co chceme dělat,
06:14
and what are the words, colloquialisms,
a jaká jsou slova, hovorové výrazy,
06:17
that we have with the expressions.
které se s tím pojí, ty výrazy.
06:19
It's all if.
Je to všechno "co kdyby".
06:22
So what if we were living in balloon houses?
Třeba co kdybychom žili v balónových domech?
06:25
It would make a very uplifting world.
To by dělalo svět dost povznášejícím.
06:30
And we would leave a very low footprint on the planet.
A zanechali bychom jen málo stop na planetě.
06:34
It would be so light.
To by bylo tak lehké.
06:39
So sometimes I view from the inside,
Někdy se dívám zevnitř,
06:42
like EgoCentriCity
egocentricky
06:47
and the inner circles.
a ve vnitřních kruzích.
06:49
Sometimes it's a global view,
Někdy je to pohled na celek,
06:52
to see our common roots
na naše společné kořeny,
06:55
and how we can use them to catch dreams.
na to jako je můžeme využít, abychom zachytili sny.
06:58
And we can use them also
Také je můžeme používat
07:02
as a safety net.
jako záchranou síť.
07:04
And my inspirations
Moje inspirace
07:06
are very eclectic.
jsou různorodé.
07:09
I'm influenced by everything I read,
Jsem ovlivněná vším co čtu,
07:13
everything I see.
vším co vidím.
07:16
I have some stories that are humorous,
Některé mé příběhy jsou komické,
07:19
like "Dead Beats."
jako "Mrtvé beaty".
07:22
(Laughter)
(Smích)
07:25
Other ones are historical.
Jiné jsou historické.
07:28
Here it's "CandyCity."
Tohle to je "Cukrové město".
07:30
It's a non-sugar-coated
Historie cukru
07:32
history of sugar.
bez cukrového obalu.
07:34
It goes from slave trade
Od obchodování s otroky
07:36
to over-consumption of sugar
až k přílišné spotřebě cukru
07:39
with some sweet moments in between.
s pár sladkými momenty uprostřed.
07:42
And sometimes I have an emotional response to news,
A někdy je to má osobní reakce na události,
07:46
such as the 2010 Haitian earthquake.
jako bylo zemětřesení na Haiti v roce 2010.
07:49
Other times, it's not even my stories.
Jindy to ani nejsou mé příběhy.
07:55
People tell me their lives,
Lidé mi popisují své životy,
07:58
their memories, their aspirations,
jejich vzpomínky, jejich touhy.
08:00
and I create a mindscape.
A já vytvářím krajiny myšlenek.
08:03
I channel their history
Sleduji jejich historii
08:06
[so that] they have a place to go back
tak, aby měli místo kam se vracet
08:09
to look at their life and its possibilities.
a dívat se na svůj život a jeho možnosti.
08:12
I call them Freudian cities.
Říkám jim "Freudovská města".
08:16
I cannot speak for all my images,
Nemůžu mluvit o všech svých obrazech,
08:20
so I'll just go through a few of my worlds
takže projdu pár svých světů
08:22
just with the title.
jen skrze jejich název.
08:26
"ModiCity."
"Modicity"
08:28
"ElectriCity."
"Elektroměsto"
08:32
"MAD Growth on Columbus Circle."
"Bláznivé bujení na Kolumbově rynku"
08:37
"ReefCity."
"Skalisté město"
08:45
"A Web of Time."
"Pavučina času"
08:49
"Chaos City."
"Město chaosu"
08:55
"Daily Battles."
"Bitvy dne"
09:00
"FeliCity."
"Blaženost"
09:05
"Floating Islands."
"Plovoucí ostrovy"
09:09
And at one point,
Pak jsem jednou
09:13
I had to do "The Whole Nine Yards."
udělala "Celých devět yardů".
09:15
So it's actually a papercut that's nine yards long.
Což je vlastně vystřihovaný obraz, který je dlouhý devět yardů /8,2 m/.
09:18
(Laughter)
(Smích)
09:21
So in life and in papercutting,
V životě a ve vystřihování
09:23
everything is connected.
je všechno spojené.
09:25
One story leads to another.
Jeden příběh vede k dalšímu.
09:27
I was also interested
Navíc mě zaujala
09:30
in the physicality of this format,
fyzičnost tohoto formátu,
09:32
because you have to walk to see it.
protože, abyste to mohli zhlédnout, musíte chodit.
09:34
And parallel to my cutting
A paralela mého vyřezávání
09:37
is my running.
je moje běhání.
09:39
I started with small images,
Začala jsem s malými obrazy,
09:41
I started with a few miles.
začala jsem s pár km.
09:43
Larger images, I started to run marathons.
S většími obrazy jsem začala běhat maratony.
09:45
Then I went to run 50K, then 60K.
Pak jsem běžela 50 km, pak 60 km.
09:48
Then I ran 50 miles -- ultramarathons.
Běžela jsem 80 km ultramaratony.
09:51
And I still feel I'm running,
A stále mám pocit, že běžím.
09:56
it's just the training
Je to jen trénink,
09:59
to become a long-distance papercutter.
stát se dálkovým střihačem.
10:01
(Laughter)
(Smích)
10:04
And running gives me a lot of energy.
Běhání mi dodává spoustu energie.
10:06
Here is a three-week papercutting marathon
Tady je tří týdenní vystřihovací maraton
10:10
at the Museum of Arts and Design
v Muzeu umění a designu
10:13
in New York City.
v New Yorku.
10:16
The result is "Hells and Heavens."
Výsledkem je dílo "Pekla a nebesa".
10:18
It's two panels 13 ft. high.
Dva panely vysoké 4 m.
10:22
They were installed in the museum on two floors,
Byly instalovány v muzeu ve dvou patrech,
10:25
but in fact, it's a continuous image.
ale ve skutečnosti se jedná o navazující obraz.
10:28
And I call it "Hells and Heavens"
Nazývám ho "Pekla a nebesa",
10:30
because it's daily hells and daily heavens.
protože zobrazuje denní pekla a denní potěšení.
10:33
There is no border in between.
Mezi nimi není žádná hranice.
10:37
Some people are born in hells,
Někteří lidé se rodí v pekle
10:39
and against all odds, they make it to heavens.
a navzdory osudu se dostanou do nebe.
10:41
Other people make the opposite trip.
Jiní lidé podnikají opačnou cestu.
10:44
That's the border.
Tam je ta hranice.
10:46
You have sweatshops in hells.
Dílny v pekle.
10:48
You have people renting their wings in the heavens.
Lidi, kteří si pronajímají křídla na nebesích.
10:50
And then you have all those individual stories
A pak jsou tam všechny ty samostatné příběhy,
10:53
where sometimes we even have the same action,
Kdy za stejné jednání
10:56
and the result puts you in hells or in heavens.
můžete jít jak do nebe, tak do pekla.
11:00
So the whole "Hells and Heavens"
Celé dílo "Pekla a nebesa"
11:05
is about free will
je o svobodné vůli
11:07
and determinism.
a odhodlání.
11:10
And in papercutting,
Ve vystřihování
11:12
you have the drawing as the structure itself.
máte kresbu jako samotnou strukturu.
11:14
So you can take it off the wall.
Tudíž to můžete ze zdi sundat.
11:18
Here it's an artist book installation
Tady tohle je instalace umělecké knihy
11:22
called "Identity Project."
nazvaná "Projek Identita".
11:25
It's not autobiographical identities.
Ty identity nejsou autobiografické,
11:28
They are more our social identities.
jsou to spíš naše společenské identity.
11:32
And then you can just walk behind them
A vy se za ně prostě můžete postavit
11:36
and try them on.
a zkusit si je.
11:38
So it's like the different layers
Jsou to svého druhu různé vrstvy,
11:40
of what we are made of
ze kterých jsme stvořeni
11:42
and what we present to the world
a které ukazujeme světu
11:44
as an identity.
jako identitu.
11:46
That's another artist book project.
Tohle je další projekt umělecké knihy.
11:48
In fact, in the picture, you have two of them.
Vlastně na obrázku jsou vidět dva.
11:51
It's one I'm wearing
Jeden, který mám na sobě
11:55
and one that's on exhibition
a druhý, který je vystavený
11:57
at the Center for Books Arts in New York City.
v Centru knižních umění v New Yorku.
11:59
Why do I call it a book?
Proč tomu říkám kniha?
12:01
It's called "Fashion Statement,"
Dílo se jmenuje "Výpověď módy"
12:03
and there are quotes about fashion,
a obsahuje citáty o módě,
12:05
so you can read it,
takže ho můžete číst.
12:07
and also,
A navíc,
12:09
because the definition of artist book
definice umělecké knihy je
12:11
is very generous.
tuze velkorysá.
12:14
So artist books, you take them off the wall.
Uměleckou knihu sundáte ze zdi,
12:17
You take them for a walk.
můžete se s nimi projít.
12:19
You can also install them as public art.
můžete jí také umístit do veřejného prostoru.
12:21
Here it's in Scottsdale, Arizona,
Tady třeba v arizonském Scottsdale.
12:24
and it's called "Floating Memories."
Název je "Vznášející se vzpomínky".
12:27
So it's regional memories,
Jsou to regionální paměti
12:30
and they are just randomly moved by the wind.
a volně se pohybují s větrem.
12:33
I love public art.
Miluji umění ve veřejném prostoru.
12:38
And I entered competitions
Dlouho jsem se účastnila
12:40
for a long time.
různých soutěží.
12:43
After eight years of rejection,
A po osmi letech odmítání
12:45
I was thrilled to get my first commission
jsem s nadšením dostala první zakázku
12:48
with the Percent for Art in New York City.
na projektu Percent for Art v New Yorku.
12:51
It was for a merger station
Bylo to pro společnou stanici
12:54
for emergency workers and firemen.
hasičů a záchranářů.
12:57
I made an artist book
Udělala jsem uměleckou knihu
13:00
that's in stainless steel
z nerezavějící oceli
13:03
instead of paper.
místo papíru.
13:05
I called it "Working in the Same Direction."
Nazvala jsem to "Pracovat ve stejném směru".
13:07
But I added weathervanes on both sides
Ale na obě strany jsem přidala korouhvičky,
13:11
to show that they cover all directions.
abych ukázala, že pokrývají všechny směry.
13:13
With public art,
Jako umění ve veřejném prostoru
13:17
I could also make cut glass.
také řežu sklo.
13:19
Here it's faceted glass in the Bronx.
Tady to je vitráž v Bronxu.
13:22
And each time I make public art,
Vždycky když dělám něco takového,
13:25
I want something that's really relevant
chci, aby moje dílo bylo relevantní
13:27
to the place it's installed.
k místu kde je instalované.
13:29
So for the subway in New York,
Takže u metra v New Yorku
13:31
I saw a correspondence
jsem viděla spojitost
13:33
between riding the subway
mezi cestováním v metru
13:36
and reading.
a čtením.
13:39
It is travel in time, travel on time.
Cestování v čase, cestování na čas.
13:41
And Bronx literature,
Literatura Bronxu,
13:44
it's all about Bronx writers
to jsou autoři z Bronxu
13:46
and their stories.
a jejich příběhy.
13:48
Another glass project
Další skleněný projekt
13:52
is in a public library
je ve veřejné knihovně
13:54
in San Jose, California.
v San Jose v Kalifornii.
13:56
So I made a vegetable point of view
Je to vývoj San Jose
13:59
of the growth of San Jose.
zobrazený skrze zeleninu.
14:02
So I started in the center
Začala jsem veprostřed
14:04
with the acorn
s žaludem
14:06
for the Ohlone Indian civilization.
pro civilizaci ohlonských indiánů.
14:08
Then I have the fruit from Europe
Pak ovoce z Evropy
14:12
for the ranchers.
pro farmáře.
14:14
And then the fruit of the world for Silicon Valley today.
A nakonec ovoce světa pro dnešní Silicon Valley.
14:16
And it's still growing.
A stále to roste.
14:19
So the technique, it's cut,
Technikou je řezané,
14:21
sandblasted, etched
pískované, leptané
14:24
and printed glass into architectural glass.
a potištěné sklo vložené do tvrzeného skla.
14:26
And outside the library,
A venku před knihovnou
14:30
I wanted to make a place to cultivate your mind.
jsem chtěla udělat místo kde bychom rozvíjeli naší mysl.
14:32
I took library material
Vzala jsem tituly z knihovny,
14:36
that had fruit in their title
které měly ve svém názvu ovoce
14:39
and I used them to make an orchard walk
a použila jsem je k tvorbě ovocného sadu
14:42
with these fruits of knowledge.
z těchto plodů vědění.
14:45
I also planted the bibliotree.
Taky jsem zasadila "bibliostrom".
14:47
So it's a tree,
Je to strom
14:50
and in its trunk you have the roots of languages.
v jehož kmeni jsou kořeny jazyků.
14:52
And it's all about international writing systems.
A celé je to o mezinárodních písmech.
14:55
And on the branches
A na větvích
14:59
you have library material growing.
roste materiál knihovny.
15:01
You can also have function and form
Stejně tak může mít umění
15:05
with public art.
praktickou funkci a formu.
15:08
So in Aurora, Colorado it's a bench.
Lavička v Auroře, v Coloradu.
15:10
But you have a bonus with this bench.
Tahle lavička má jeden bonus.
15:12
Because if you sit a long time in summer in shorts,
Protože když na ní budete sedět dlouho v šortkách,
15:15
you will walk away
odnesete si
15:18
with temporary branding of
dočasný obtisk
15:20
the story element on your thighs.
části příběhu na svých nohách.
15:23
(Laughter)
(Smích)
15:25
Another functional work,
Další užitková práce,
15:30
it's in the south side of Chicago
je v jižní části Chicaga,
15:32
for a subway station.
ve stanici metra.
15:34
And it's called "Seeds of the Future are Planted Today."
A jmenuje se "Semínka budoucnosti sázíme již dnes".
15:36
It's a story about transformation
Je to příběh o proměně
15:40
and connections.
a propojeních.
15:43
So it acts as a screen
Funguje to jako clona,
15:45
to protect the rail and the commuter,
která chrání trať a cestující
15:47
and not to have objects falling on the rails.
a zabraňuje pádu věcí do trati.
15:50
To be able to change fences
Mít možnost proměnit ploty
15:53
and window guards into flowers,
a okenní mříže na květiny
15:56
it's fantastic.
je fantastické.
15:59
And here I've been working for the last three years
Tohle jsou poslední tři roky kdy spolupracuji
16:01
with a South Bronx developer
s developerem z Jižního Bronxu
16:04
to bring art to life
a přivádím umění k životu
16:06
to low-income buildings
na nízkorozpočtových budovách
16:08
and affordable housing.
v rámci cenově dostupného bydlení.
16:10
So each building has its own personality.
Každá budova má svou osobnost.
16:13
And sometimes it's about a legacy of the neighborhood,
Někdy je to dědictví okolní čtvrti,
16:16
like in Morrisania, about the jazz history.
jako jazzová historie v Morrisanii /Jižní Bronx/.
16:20
And for other projects, like in Paris,
U jiných projektů, jako v Paříži,
16:24
it's about the name of the street.
záleží na jménu ulice.
16:27
It's called Rue des Prairies -- Prairie Street.
Tahle se jmenuje Rue de Prairie --- "Prériová ulice"
16:29
So I brought back the rabbit,
Tak jsem oživila zajíce a
16:32
the dragonfly,
vážku,
16:34
to stay in that street.
aby obývali tuhle ulici.
16:36
And in 2009,
A v roce 2009
16:38
I was asked to make a poster
jsem byla požádána, abych udělala plakát,
16:40
to be placed in the subway cars in New York City
který by rok visel ve vagónech
16:43
for a year.
metra v New Yorku.
16:46
So that was a very captive audience.
Šlo o velmi uvězněné publikum.
16:48
And I wanted to give them an escape.
A já jsem jim chtěla dát únik.
16:52
I created "All Around Town."
A vytvořila jsem "Všude po městě."
16:56
It is a papercutting,
Je to vyřezané z papíru,
16:59
and then after, I added color on the computer.
a barvu jsem později přidala na počítači.
17:01
So I can call it techno-crafted.
Takže tomu můžu říkat techno-řemeslo
17:04
And along the way,
A tak
17:07
I'm kind of making papercuttings
svým způsobem vystřihuji z papíru
17:09
and adding other techniques.
a přidávám další techniky.
17:12
But the result is always to have stories.
Ale výsledek je vždycky příběh.
17:14
So the stories, they have a lot of possibilities.
Možností těch příběhů je spousta.
17:17
They have a lot of scenarios.
Mají spoustu scénářů,
17:20
I don't know the stories.
Já ty příběhy neznám,
17:22
I take images from our global imagination,
obrazy si beru z představivosti celého světa,
17:24
from cliché, from things we are thinking about,
z klišé, z věcí, o kterých mluvíme,
17:28
from history.
z historie.
17:30
And everybody's a narrator,
A každý je vypravěč,
17:32
because everybody has a story to tell.
protože každý má příběh k vyprávění.
17:34
But more important
Ale mnohem důležitější je,
17:37
is everybody has to make a story
že každý musí příběh vytvářet,
17:39
to make sense of the world.
aby dával světu smysl.
17:41
And in all these universes,
A ve všech těchto vesmírech,
17:43
it's like imagination is the vehicle
je představivost jakoby prostředkem
17:45
to be transported with,
pro pohyb,
17:48
but the destination is our minds
ale cílem jsou naše myšlenky
17:50
and how we can reconnect
a to jak se dokážeme spojit
17:53
with the essential and with the magic.
s tím základním a magickým.
17:55
And it's what story cutting is all about.
A o tom vyřezávání příběhů je.
17:57
(Applause)
(Potlesk)
18:01
Translated by Jana Eckstein
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com