English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Béatrice Coron: Příběhy vystřižené z papíru

Filmed:
960,811 views

Pomocí nůžek a papíru vytváří umělkyně Béatrice Coron komplikované světy, města a země, nebesa i pekla. Na pódium přichází ve velkolepém plášti vystřiženém z Tyveku /druh fólie/ a popisuje tvůrčí proces a cestu, jakou se z řezů a odstřižků rodí její příběhy.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:18
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Jsem řezačka papíru.
00:42
(LaughterSmích)
(Smích)
00:45
I cutstřih storiespříběhy.
Vyřezávám příběhy.
00:47
So my processproces is very straightforwardpřímý.
Můj postup je jasný.
00:50
I take a piecekus of paperpapír,
Vezmu si kus papíru,
00:53
I visualizevizualizovat my storypříběh,
představím si svůj příběh,
00:55
sometimesněkdy I sketchskica, sometimesněkdy I don't.
někdy ho načrtnu, někdy ne.
00:58
And as my imageobraz
A protože má představa
01:01
is alreadyjiž insideuvnitř the paperpapír,
už v papíru je,
01:03
I just have to removeodstranit
musím jen odstranit
01:06
what's not from that storypříběh.
to co do příběhu nepatří.
01:08
So I didn't come to papercuttingpapercutting
K vystřihování jsem se nedostala
01:11
in a straightrovný linečára.
jen tak.
01:14
In factskutečnost,
Vlastně,
01:16
I see it more as a spiralspirála.
to vidím spíš jako spirálu.
01:18
I was not bornnarozený
Nenarodila jsem se
01:20
with a bladečepel in my handruka.
s nužkami v ruce.
01:22
And I don't rememberpamatovat papercuttingpapercutting as a childdítě.
A jako dítě si vystřihování nepamatuji.
01:25
As a teenagerteenager,
Jako náctiletá
01:28
I was sketchingskicování, drawingvýkres,
jsem kreslila a skicovala
01:30
and I wanted to be an artistumělec.
a chtěla se stát umělkyní.
01:32
But I was alsotaké a rebelrebel.
Zároveň jsem však byla rebel.
01:34
And I left everything
Všeho jsem nechala
01:38
and wentšel for a long seriessérie of oddzvláštní jobspracovní místa.
a vydala jsem se vstříc celé řadě zvláštních povolání.
01:40
So amongmezi them,
Kromě jiného jsem také byla
01:44
I have been a shepherdesspastýřka,
byla pastýřka,
01:46
a trucknákladní automobil driverŘidič,
řidička kamionu,
01:49
a factorytovárna workerpracovník,
dělnice v továrně,
01:51
a cleaningčištění ladydáma.
uklízečka,
01:53
I workedpracoval in tourismcestovní ruch for one yearrok
pracovala jsem v cestovním ruchu,
01:55
in MexicoMexiko,
rok v Mexiku,
01:57
one yearrok in EgyptEgypt.
rok v Egyptě.
01:59
I movedpřestěhoval for two yearsroky
na dva roky jsem se přestěhovala
02:02
in TaiwanTchaj-wan.
na Taiwan.
02:04
And then I settledusadil se in NewNové YorkYork
A pak jsem se usadila v New Yorku,
02:06
where I becamestal se a tourprohlídka guideprůvodce.
kde jsem se stala průvodcem.
02:08
And I still workedpracoval as a tourprohlídka leadervůdce,
A pořád jsem pracovala jako průvoce,
02:10
traveledcestoval back and forthdále
cestovala jsem tam a zpátky
02:13
in ChinaČína, TibetTibet and CentralCentrální AsiaAsie.
po Číně, Tibetu a Centrální Asii.
02:15
So of coursechod, it tookvzal time, and I was nearlytéměř 40,
A samozřejmě, to chvíli trvalo, takže mi bylo skoro 40,
02:18
and I decidedrozhodl it's time
když jsem se rozhodla, že je čas
02:21
to startStart as an artistumělec.
začít jako umělkyně.
02:23
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
02:27
I chosevybral papercuttingpapercutting
Vytřihování jsem si vybrala,
02:32
because paperpapír is cheaplevný,
protože papír je levný,
02:34
it's lightsvětlo,
lehký
02:36
and you can use it
a můžete ho používat
02:38
in a lot of differentodlišný wayszpůsoby.
mnoha různými způsoby.
02:40
And I chosevybral the languageJazyk of silhouettesilueta
Vybrala jsem si řeč siluet,
02:42
because graphicallygraficky it's very efficientúčinný.
protože graficky je velmi účinná.
02:46
And it's alsotaké just gettingdostat to the essentialnezbytný of things.
A přímo se dotýká podstaty věcí.
02:49
So the wordslovo "silhouettesilueta"
Slovo "silueta"
02:55
comespřijde from a ministerministr of financefinance,
pochází od ministra financí,
02:57
EtienneEtienne dede SilhouetteSilueta.
Etienna de Silhouette,
03:00
And he slashedsekl so manymnoho budgetsrozpočty
který srazil tolik rozpočtů,
03:03
that people said they couldn'tnemohl affordsi dovolit
až lidé začali tvrdit, že si již nemohou dovolit
03:07
paintingsobrazy anymoreuž víc,
malby,
03:09
and they neededpotřeboval to have theirjejich portraitportrét
a své portréty vyžadovali
03:11
"a laLa silhouettesilueta."
"a la Silhouette".
03:13
(LaughterSmích)
(Smích)
03:15
So I madevyrobeno seriessérie of imagessnímky, cuttingsřízky,
Vytvořila jsem sérii obrazů, výstřižků,
03:17
and I assembledsestaven them in portfoliosportfolia.
a skládala je do alb.
03:23
And people told me --
A lidi mi říkali,
03:28
like these 36 viewszobrazení of the EmpireŘíše StateStát buildingbudova --
jako tyhle surrealistické pohledy na Empire State Building --
03:30
they told me, "You're makingtvorba artistumělec booksknihy."
říkali mi, "Ty vytváříš umělecké knihy"
03:33
So artistumělec booksknihy have a lot of definitionsdefinice.
Umělecké knihy mají spoustu definic.
03:37
They come in a lot of differentodlišný shapestvary.
Spoustu různých tvarů.
03:40
But to me,
Ale pro mě,
03:43
they are fascinatingfascinující objectsobjekty
jsou to fascinující objekty,
03:45
to visuallyvizuálně narratemluvený komentář a storypříběh.
skrze které můžu obrazem vyprávět příběh.
03:47
They can be with wordsslova
Mohou obsahovat slova
03:50
or withoutbez wordsslova.
nebo mohou být beze slov.
03:52
And I have a passionvášeň
A já mám vášeň pro
03:55
for imagessnímky and for wordsslova.
představy a pro slova.
03:57
I love punslovní hříčka
Miluji slovní hříčky
04:00
and the relationvztah to the unconsciousv bezvědomí.
a vztah k nevědomému.
04:02
I love odditieszvláštnosti of languagesjazyků.
Miluji zvláštnosti jazyků.
04:05
And everywherevšude I livedžil, I learnednaučil se the languagesjazyků,
A všude kde jsem žila, jsem se učila jazyky,
04:08
but never masteredzvládl them.
ale nikdy ne úplně dokonale.
04:10
So I'm always looking
Takže vždycky hledám
04:12
for the falseNepravdivé cognatesnásledovníky
homonyma
04:14
or identicalidentické wordsslova in differentodlišný languagesjazyků.
nebo slova, která jsou v různých jazycích identická.
04:16
So as you can guesstipni si, my mothermatka tonguejazyk is FrenchFrancouzština.
Takže jak jste asi správně uhodli, můj rodný jazyk je francouzština.
04:19
And my dailydenně languageJazyk is EnglishAngličtina.
A jazyk, který denně používám, je angličtina.
04:22
So I did a seriessérie of work
Takže jsem udělala sérii prací,
04:26
where it was identicalidentické wordsslova
kde byly stejná slova
04:28
in FrenchFrancouzština and in EnglishAngličtina.
ve francouzštině a angličtině.
04:31
So one of these workspráce
Jednou z těchto prací
04:34
is the "SpellingKontrola pravopisu SpiderPavouk."
je "Spelling Spider"
04:36
So the SpellingKontrola pravopisu SpiderPavouk
"Spelling Spider"
04:38
is a cousinbratranec of the spellingKontrola pravopisu beevčela.
je bratranec "spelling bee" /hláskování/.
04:40
(LaughterSmích)
(Smích)
04:43
But it's much more connectedpřipojeno to the WebWeb.
Ale mnohem víc spojený se sítí.
04:45
(LaughterSmích)
(Smích)
04:48
And this spiderpavouk
A tenhle pavouk
04:50
spinsotáčí a bilingualdvojjazyčné alphabetabeceda.
spřádá bilingvní abecedu.
04:52
So you can readčíst "architecturearchitektura activeaktivní"
Takže můžete číst "architecture active"
04:55
or "activeaktivní architecturearchitektura."
nebo "active architecture".
04:59
So this spiderpavouk goesjde throughpřes the wholeCelý alphabetabeceda
A tenhle pavouk prochází celou abecedu
05:02
with identicalidentické adjectivesPřídavná jména and substantivessloves.
s identickými přídavnými a podstatnými jmény.
05:05
So if you don't know one of these languagesjazyků,
Takže když neznáte jeden z těchto jazyků
05:09
it's instantokamžitý learningučení se.
je to bezprostřední způsob učení.
05:12
And one ancientstarověký formformulář of the bookrezervovat
Jednou ze starých forem knihy
05:16
is scrollssvitky.
jsou svitky.
05:19
So scrollssvitky are very convenientpohodlné,
Svitky jsou velmi praktické,
05:21
because you can createvytvořit a largevelký imageobraz
protože můžete vytvořit velký obraz
05:24
on a very smallmalý tablestůl.
na docela malém stole.
05:27
So the unexpectednečekané consequencesdůsledky of that
Neočekávaným důsledkem toho je,
05:31
is that you only see one partčást of your imageobraz,
že vidíte jenom jednu část vašeho obrazu,
05:35
so it makesdělá a very freestyleFreestyle architecturearchitektura.
což dává stavbě poměrně volný styl.
05:40
And I'm makingtvorba all those kindsdruhy of windowsOkna.
Vytvářím všechna tahle různá okna
05:44
So it's to look beyondmimo the surfacepovrch.
jako pohled pod povrch.
05:48
It's to have a look
Jako pohled
05:51
at differentodlišný worldssvěty.
do různých světů.
05:53
And very oftenčasto I've been an outsideroutsider.
Velmi často jsem věci viděla jen zvenčí,
05:55
So I want to see how things work
takže chci vědět jak fungují
05:57
and what's happeninghappening.
a co se děje.
06:00
So eachkaždý windowokno
Tedy každé okno
06:02
is an imageobraz
je obraz
06:04
and is a worldsvět
a je to svět,
06:06
that I oftenčasto revisitvrátit se.
který často navštěvuji.
06:08
And I revisitvrátit se this worldsvět
A já ten svět navštěvuji
06:10
thinkingmyslící about the imageobraz
s myšlenkou na obraz
06:12
or clichklišéé about what we want to do,
nebo na klíšé o tom co chceme dělat,
06:14
and what are the wordsslova, colloquialismshovorové výrazy,
a jaká jsou slova, hovorové výrazy,
06:17
that we have with the expressionsvýrazy.
které se s tím pojí, ty výrazy.
06:19
It's all if.
Je to všechno "co kdyby".
06:22
So what if we were livingživobytí in balloonbalón housesdomy?
Třeba co kdybychom žili v balónových domech?
06:25
It would make a very upliftinguplifting worldsvět.
To by dělalo svět dost povznášejícím.
06:30
And we would leavezanechat, opustit a very lownízký footprintstopa on the planetplaneta.
A zanechali bychom jen málo stop na planetě.
06:34
It would be so lightsvětlo.
To by bylo tak lehké.
06:39
So sometimesněkdy I viewPohled from the insideuvnitř,
Někdy se dívám zevnitř,
06:42
like EgoCentriCityEgoCentriCity
egocentricky
06:47
and the innervnitřní circleskruhy.
a ve vnitřních kruzích.
06:49
SometimesNěkdy it's a globalglobální viewPohled,
Někdy je to pohled na celek,
06:52
to see our commonběžný rootskořeny
na naše společné kořeny,
06:55
and how we can use them to catchchytit dreamssny.
na to jako je můžeme využít, abychom zachytili sny.
06:58
And we can use them alsotaké
Také je můžeme používat
07:02
as a safetybezpečnost netsíť.
jako záchranou síť.
07:04
And my inspirationsinspirace
Moje inspirace
07:06
are very eclecticeklektická.
jsou různorodé.
07:09
I'm influencedovlivněna by everything I readčíst,
Jsem ovlivněná vším co čtu,
07:13
everything I see.
vším co vidím.
07:16
I have some storiespříběhy that are humoroushumorné,
Některé mé příběhy jsou komické,
07:19
like "DeadMrtvý BeatsBeats."
jako "Mrtvé beaty".
07:22
(LaughterSmích)
(Smích)
07:25
Other onesty are historicalhistorický.
Jiné jsou historické.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Tohle to je "Cukrové město".
07:30
It's a non-sugar-coatedcukrem potažené
Historie cukru
07:32
historydějiny of sugarcukr.
bez cukrového obalu.
07:34
It goesjde from slaveotrok tradeobchod
Od obchodování s otroky
07:36
to over-consumptionnadměrná spotřeba of sugarcukr
až k přílišné spotřebě cukru
07:39
with some sweetsladký momentsokamžiky in betweenmezi.
s pár sladkými momenty uprostřed.
07:42
And sometimesněkdy I have an emotionalemocionální responseOdezva to newszprávy,
A někdy je to má osobní reakce na události,
07:46
suchtakový as the 2010 HaitianHaitské earthquakezemětřesení.
jako bylo zemětřesení na Haiti v roce 2010.
07:49
Other timesčasy, it's not even my storiespříběhy.
Jindy to ani nejsou mé příběhy.
07:55
People tell me theirjejich livesživoty,
Lidé mi popisují své životy,
07:58
theirjejich memoriesvzpomínky, theirjejich aspirationsaspirace,
jejich vzpomínky, jejich touhy.
08:00
and I createvytvořit a mindscapeMindscape.
A já vytvářím krajiny myšlenek.
08:03
I channelkanál theirjejich historydějiny
Sleduji jejich historii
08:06
[so that] they have a placemísto to go back
tak, aby měli místo kam se vracet
08:09
to look at theirjejich life and its possibilitiesmožností.
a dívat se na svůj život a jeho možnosti.
08:12
I call them FreudianFreudovské citiesměsta.
Říkám jim "Freudovská města".
08:16
I cannotnemůže speakmluvit for all my imagessnímky,
Nemůžu mluvit o všech svých obrazech,
08:20
so I'll just go throughpřes a fewpár of my worldssvěty
takže projdu pár svých světů
08:22
just with the titletitul.
jen skrze jejich název.
08:26
"ModiCityModiCity."
"Modicity"
08:28
"ElectriCityElektřina."
"Elektroměsto"
08:32
"MADŠÍLENÝ GrowthRůst on ColumbusColumbus CircleKruh."
"Bláznivé bujení na Kolumbově rynku"
08:37
"ReefCityReefCity."
"Skalisté město"
08:45
"A WebWeb of Time."
"Pavučina času"
08:49
"ChaosChaos CityMěsto."
"Město chaosu"
08:55
"DailyDenně BattlesBitvy."
"Bitvy dne"
09:00
"FeliCityFeliCity."
"Blaženost"
09:05
"FloatingPlovoucí IslandsOstrovy."
"Plovoucí ostrovy"
09:09
And at one pointbod,
Pak jsem jednou
09:13
I had to do "The WholeCelé NineDevět YardsMetrů."
udělala "Celých devět yardů".
09:15
So it's actuallyvlastně a papercutPapercut that's ninedevět yardsyardů long.
Což je vlastně vystřihovaný obraz, který je dlouhý devět yardů /8,2 m/.
09:18
(LaughterSmích)
(Smích)
09:21
So in life and in papercuttingpapercutting,
V životě a ve vystřihování
09:23
everything is connectedpřipojeno.
je všechno spojené.
09:25
One storypříběh leadsvede to anotherdalší.
Jeden příběh vede k dalšímu.
09:27
I was alsotaké interestedzájem
Navíc mě zaujala
09:30
in the physicalitytělesnost of this formatformát,
fyzičnost tohoto formátu,
09:32
because you have to walkProcházka to see it.
protože, abyste to mohli zhlédnout, musíte chodit.
09:34
And parallelparalelní to my cuttingřezání
A paralela mého vyřezávání
09:37
is my runningběh.
je moje běhání.
09:39
I startedzačal with smallmalý imagessnímky,
Začala jsem s malými obrazy,
09:41
I startedzačal with a fewpár milesmíle.
začala jsem s pár km.
09:43
LargerVětší imagessnímky, I startedzačal to runběh marathonsmaratony.
S většími obrazy jsem začala běhat maratony.
09:45
Then I wentšel to runběh 50K, then 60K.
Pak jsem běžela 50 km, pak 60 km.
09:48
Then I ranběžel 50 milesmíle -- ultramarathonsultramaratony.
Běžela jsem 80 km ultramaratony.
09:51
And I still feel I'm runningběh,
A stále mám pocit, že běžím.
09:56
it's just the trainingvýcvik
Je to jen trénink,
09:59
to becomestát a long-distancevelká vzdálenost papercutterpapercutter.
stát se dálkovým střihačem.
10:01
(LaughterSmích)
(Smích)
10:04
And runningběh givesdává me a lot of energyenergie.
Běhání mi dodává spoustu energie.
10:06
Here is a three-weektři týdenní papercuttingpapercutting marathonmaraton
Tady je tří týdenní vystřihovací maraton
10:10
at the MuseumMuzeum of ArtsUmění and DesignNávrh
v Muzeu umění a designu
10:13
in NewNové YorkYork CityMěsto.
v New Yorku.
10:16
The resultvýsledek is "HellsPekel and HeavensNebesa."
Výsledkem je dílo "Pekla a nebesa".
10:18
It's two panelspanelů 13 ftFT. highvysoký.
Dva panely vysoké 4 m.
10:22
They were installednainstalován in the museummuzeum on two floorspodlahy,
Byly instalovány v muzeu ve dvou patrech,
10:25
but in factskutečnost, it's a continuouskontinuální imageobraz.
ale ve skutečnosti se jedná o navazující obraz.
10:28
And I call it "HellsPekel and HeavensNebesa"
Nazývám ho "Pekla a nebesa",
10:30
because it's dailydenně hellspekel and dailydenně heavensnebesa.
protože zobrazuje denní pekla a denní potěšení.
10:33
There is no borderokraj in betweenmezi.
Mezi nimi není žádná hranice.
10:37
Some people are bornnarozený in hellspekel,
Někteří lidé se rodí v pekle
10:39
and againstproti all oddskurzy, they make it to heavensnebesa.
a navzdory osudu se dostanou do nebe.
10:41
Other people make the oppositenaproti tripvýlet.
Jiní lidé podnikají opačnou cestu.
10:44
That's the borderokraj.
Tam je ta hranice.
10:46
You have sweatshopsmanufaktury in hellspekel.
Dílny v pekle.
10:48
You have people rentingPronájem theirjejich wingskřídla in the heavensnebesa.
Lidi, kteří si pronajímají křídla na nebesích.
10:50
And then you have all those individualindividuální storiespříběhy
A pak jsou tam všechny ty samostatné příběhy,
10:53
where sometimesněkdy we even have the samestejný actionakce,
Kdy za stejné jednání
10:56
and the resultvýsledek putsdělá you in hellspekel or in heavensnebesa.
můžete jít jak do nebe, tak do pekla.
11:00
So the wholeCelý "HellsPekel and HeavensNebesa"
Celé dílo "Pekla a nebesa"
11:05
is about freevolný, uvolnit will
je o svobodné vůli
11:07
and determinismdeterminismus.
a odhodlání.
11:10
And in papercuttingpapercutting,
Ve vystřihování
11:12
you have the drawingvýkres as the structurestruktura itselfsám.
máte kresbu jako samotnou strukturu.
11:14
So you can take it off the wallstěna.
Tudíž to můžete ze zdi sundat.
11:18
Here it's an artistumělec bookrezervovat installationinstalace
Tady tohle je instalace umělecké knihy
11:22
calledvolal "IdentityIdentita ProjectProjekt."
nazvaná "Projek Identita".
11:25
It's not autobiographicalautobiografická identitiesidentity.
Ty identity nejsou autobiografické,
11:28
They are more our socialsociální identitiesidentity.
jsou to spíš naše společenské identity.
11:32
And then you can just walkProcházka behindza them
A vy se za ně prostě můžete postavit
11:36
and try them on.
a zkusit si je.
11:38
So it's like the differentodlišný layersvrstvy
Jsou to svého druhu různé vrstvy,
11:40
of what we are madevyrobeno of
ze kterých jsme stvořeni
11:42
and what we presentsoučasnost, dárek to the worldsvět
a které ukazujeme světu
11:44
as an identityidentita.
jako identitu.
11:46
That's anotherdalší artistumělec bookrezervovat projectprojekt.
Tohle je další projekt umělecké knihy.
11:48
In factskutečnost, in the pictureobrázek, you have two of them.
Vlastně na obrázku jsou vidět dva.
11:51
It's one I'm wearingnošení
Jeden, který mám na sobě
11:55
and one that's on exhibitionvýstava
a druhý, který je vystavený
11:57
at the CenterStřed for BooksKnihy ArtsUmění in NewNové YorkYork CityMěsto.
v Centru knižních umění v New Yorku.
11:59
Why do I call it a bookrezervovat?
Proč tomu říkám kniha?
12:01
It's calledvolal "FashionMóda StatementProhlášení,"
Dílo se jmenuje "Výpověď módy"
12:03
and there are quotescitáty about fashionmóda,
a obsahuje citáty o módě,
12:05
so you can readčíst it,
takže ho můžete číst.
12:07
and alsotaké,
A navíc,
12:09
because the definitiondefinice of artistumělec bookrezervovat
definice umělecké knihy je
12:11
is very generousštědrý.
tuze velkorysá.
12:14
So artistumělec booksknihy, you take them off the wallstěna.
Uměleckou knihu sundáte ze zdi,
12:17
You take them for a walkProcházka.
můžete se s nimi projít.
12:19
You can alsotaké installNainstalujte them as publicveřejnost artumění.
můžete jí také umístit do veřejného prostoru.
12:21
Here it's in ScottsdaleScottsdale, ArizonaArizona,
Tady třeba v arizonském Scottsdale.
12:24
and it's calledvolal "FloatingPlovoucí MemoriesVzpomínky."
Název je "Vznášející se vzpomínky".
12:27
So it's regionalregionální memoriesvzpomínky,
Jsou to regionální paměti
12:30
and they are just randomlynáhodně movedpřestěhoval by the windvítr.
a volně se pohybují s větrem.
12:33
I love publicveřejnost artumění.
Miluji umění ve veřejném prostoru.
12:38
And I enteredzadáno competitionssoutěží
Dlouho jsem se účastnila
12:40
for a long time.
různých soutěží.
12:43
After eightosm yearsroky of rejectionodmítnutí,
A po osmi letech odmítání
12:45
I was thrillednadšený to get my first commissionkomise
jsem s nadšením dostala první zakázku
12:48
with the PercentProcenta for ArtUmění in NewNové YorkYork CityMěsto.
na projektu Percent for Art v New Yorku.
12:51
It was for a mergerfúze stationstanice
Bylo to pro společnou stanici
12:54
for emergencynouzový workerspracovníků and firemenhasič.
hasičů a záchranářů.
12:57
I madevyrobeno an artistumělec bookrezervovat
Udělala jsem uměleckou knihu
13:00
that's in stainlessnerez steelocel
z nerezavějící oceli
13:03
insteadmísto toho of paperpapír.
místo papíru.
13:05
I calledvolal it "WorkingPracovní in the SameStejné DirectionSměr."
Nazvala jsem to "Pracovat ve stejném směru".
13:07
But I addedpřidal weathervanesstromečkových on bothoba sidesstranách
Ale na obě strany jsem přidala korouhvičky,
13:11
to showshow that they coverpokrýt all directionsPokyny.
abych ukázala, že pokrývají všechny směry.
13:13
With publicveřejnost artumění,
Jako umění ve veřejném prostoru
13:17
I could alsotaké make cutstřih glasssklenka.
také řežu sklo.
13:19
Here it's facetedPřívěsek glasssklenka in the BronxBronx.
Tady to je vitráž v Bronxu.
13:22
And eachkaždý time I make publicveřejnost artumění,
Vždycky když dělám něco takového,
13:25
I want something that's really relevantrelevantní
chci, aby moje dílo bylo relevantní
13:27
to the placemísto it's installednainstalován.
k místu kde je instalované.
13:29
So for the subwaymetro in NewNové YorkYork,
Takže u metra v New Yorku
13:31
I saw a correspondencekorespondence
jsem viděla spojitost
13:33
betweenmezi ridingjezdectví the subwaymetro
mezi cestováním v metru
13:36
and readingčtení.
a čtením.
13:39
It is travelcestovat in time, travelcestovat on time.
Cestování v čase, cestování na čas.
13:41
And BronxBronx literatureliteratura,
Literatura Bronxu,
13:44
it's all about BronxBronx writersspisovatelů
to jsou autoři z Bronxu
13:46
and theirjejich storiespříběhy.
a jejich příběhy.
13:48
AnotherDalší glasssklenka projectprojekt
Další skleněný projekt
13:52
is in a publicveřejnost libraryknihovna
je ve veřejné knihovně
13:54
in SanSan JoseJose, CaliforniaKalifornie.
v San Jose v Kalifornii.
13:56
So I madevyrobeno a vegetablezeleniny pointbod of viewPohled
Je to vývoj San Jose
13:59
of the growthrůst of SanSan JoseJose.
zobrazený skrze zeleninu.
14:02
So I startedzačal in the centercentrum
Začala jsem veprostřed
14:04
with the acornžalud
s žaludem
14:06
for the OhloneOhlone IndianIndický civilizationcivilizace.
pro civilizaci ohlonských indiánů.
14:08
Then I have the fruitovoce from EuropeEvropa
Pak ovoce z Evropy
14:12
for the ranchersrančeři.
pro farmáře.
14:14
And then the fruitovoce of the worldsvět for SiliconKřemík ValleyÚdolí todaydnes.
A nakonec ovoce světa pro dnešní Silicon Valley.
14:16
And it's still growingrostoucí.
A stále to roste.
14:19
So the techniquetechnika, it's cutstřih,
Technikou je řezané,
14:21
sandblastedpískované, etchedleptaný
pískované, leptané
14:24
and printedvytištěno glasssklenka into architecturalarchitektonický glasssklenka.
a potištěné sklo vložené do tvrzeného skla.
14:26
And outsidemimo the libraryknihovna,
A venku před knihovnou
14:30
I wanted to make a placemísto to cultivatekultivovat your mindmysl.
jsem chtěla udělat místo kde bychom rozvíjeli naší mysl.
14:32
I tookvzal libraryknihovna materialmateriál
Vzala jsem tituly z knihovny,
14:36
that had fruitovoce in theirjejich titletitul
které měly ve svém názvu ovoce
14:39
and I used them to make an orchardovocný sad walkProcházka
a použila jsem je k tvorbě ovocného sadu
14:42
with these fruitsovoce of knowledgeznalost.
z těchto plodů vědění.
14:45
I alsotaké plantedvysazeny the bibliotreebibliotree.
Taky jsem zasadila "bibliostrom".
14:47
So it's a treestrom,
Je to strom
14:50
and in its trunkkufr you have the rootskořeny of languagesjazyků.
v jehož kmeni jsou kořeny jazyků.
14:52
And it's all about internationalmezinárodní writingpsaní systemssystémy.
A celé je to o mezinárodních písmech.
14:55
And on the branchespobočky
A na větvích
14:59
you have libraryknihovna materialmateriál growingrostoucí.
roste materiál knihovny.
15:01
You can alsotaké have functionfunkce and formformulář
Stejně tak může mít umění
15:05
with publicveřejnost artumění.
praktickou funkci a formu.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoColorado it's a benchlavice.
Lavička v Auroře, v Coloradu.
15:10
But you have a bonusbonus with this benchlavice.
Tahle lavička má jeden bonus.
15:12
Because if you sitsedět a long time in summerletní in shortsšortky,
Protože když na ní budete sedět dlouho v šortkách,
15:15
you will walkProcházka away
odnesete si
15:18
with temporarydočasný brandingbranding of
dočasný obtisk
15:20
the storypříběh elementživel on your thighsstehna.
části příběhu na svých nohách.
15:23
(LaughterSmích)
(Smích)
15:25
AnotherDalší functionalfunkční work,
Další užitková práce,
15:30
it's in the southjižní sideboční of ChicagoChicago
je v jižní části Chicaga,
15:32
for a subwaymetro stationstanice.
ve stanici metra.
15:34
And it's calledvolal "SeedsSemena of the FutureBudoucnost are PlantedZasadil TodayDnes."
A jmenuje se "Semínka budoucnosti sázíme již dnes".
15:36
It's a storypříběh about transformationproměna
Je to příběh o proměně
15:40
and connectionspřipojení.
a propojeních.
15:43
So it actsakty as a screenobrazovka
Funguje to jako clona,
15:45
to protectchránit the railželeznici and the commuterdojíždějící,
která chrání trať a cestující
15:47
and not to have objectsobjekty fallingpadající on the railskolejnic.
a zabraňuje pádu věcí do trati.
15:50
To be ableschopný to changezměna fencesploty
Mít možnost proměnit ploty
15:53
and windowokno guardsochranné kryty into flowerskvětiny,
a okenní mříže na květiny
15:56
it's fantasticfantastický.
je fantastické.
15:59
And here I've been workingpracovní for the last threetři yearsroky
Tohle jsou poslední tři roky kdy spolupracuji
16:01
with a SouthJih BronxBronx developervývojář
s developerem z Jižního Bronxu
16:04
to bringpřinést artumění to life
a přivádím umění k životu
16:06
to low-incomes nízkými příjmy buildingsbudov
na nízkorozpočtových budovách
16:08
and affordablecenově dostupné housingbydlení.
v rámci cenově dostupného bydlení.
16:10
So eachkaždý buildingbudova has its ownvlastní personalityosobnost.
Každá budova má svou osobnost.
16:13
And sometimesněkdy it's about a legacydědictví of the neighborhoodokolí,
Někdy je to dědictví okolní čtvrti,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzjazz historydějiny.
jako jazzová historie v Morrisanii /Jižní Bronx/.
16:20
And for other projectsprojektů, like in ParisPaříž,
U jiných projektů, jako v Paříži,
16:24
it's about the namenázev of the streetulice.
záleží na jménu ulice.
16:27
It's calledvolal RueRue desdes PrairiesPrérie -- PrairiePrérie StreetUlice.
Tahle se jmenuje Rue de Prairie --- "Prériová ulice"
16:29
So I broughtpřinesl back the rabbitkrálík,
Tak jsem oživila zajíce a
16:32
the dragonflyDragonfly,
vážku,
16:34
to staypobyt in that streetulice.
aby obývali tuhle ulici.
16:36
And in 2009,
A v roce 2009
16:38
I was askedzeptal se to make a posterplakát
jsem byla požádána, abych udělala plakát,
16:40
to be placedumístěny in the subwaymetro carsauta in NewNové YorkYork CityMěsto
který by rok visel ve vagónech
16:43
for a yearrok.
metra v New Yorku.
16:46
So that was a very captivev zajetí audiencepublikum.
Šlo o velmi uvězněné publikum.
16:48
And I wanted to give them an escapeuniknout.
A já jsem jim chtěla dát únik.
16:52
I createdvytvořeno "All Around TownMěsto."
A vytvořila jsem "Všude po městě."
16:56
It is a papercuttingpapercutting,
Je to vyřezané z papíru,
16:59
and then after, I addedpřidal colorbarva on the computerpočítač.
a barvu jsem později přidala na počítači.
17:01
So I can call it techno-craftedřemeslně techno.
Takže tomu můžu říkat techno-řemeslo
17:04
And alongpodél the way,
A tak
17:07
I'm kinddruh of makingtvorba papercuttingspapercuttings
svým způsobem vystřihuji z papíru
17:09
and addingpřidání other techniquestechniky.
a přidávám další techniky.
17:12
But the resultvýsledek is always to have storiespříběhy.
Ale výsledek je vždycky příběh.
17:14
So the storiespříběhy, they have a lot of possibilitiesmožností.
Možností těch příběhů je spousta.
17:17
They have a lot of scenariosscénáře.
Mají spoustu scénářů,
17:20
I don't know the storiespříběhy.
Já ty příběhy neznám,
17:22
I take imagessnímky from our globalglobální imaginationfantazie,
obrazy si beru z představivosti celého světa,
17:24
from clichklišéé, from things we are thinkingmyslící about,
z klišé, z věcí, o kterých mluvíme,
17:28
from historydějiny.
z historie.
17:30
And everybody'svšichni jsou a narratorvypravěč,
A každý je vypravěč,
17:32
because everybodyvšichni has a storypříběh to tell.
protože každý má příběh k vyprávění.
17:34
But more importantdůležité
Ale mnohem důležitější je,
17:37
is everybodyvšichni has to make a storypříběh
že každý musí příběh vytvářet,
17:39
to make sensesmysl of the worldsvět.
aby dával světu smysl.
17:41
And in all these universesvesmíru,
A ve všech těchto vesmírech,
17:43
it's like imaginationfantazie is the vehiclevozidlo
je představivost jakoby prostředkem
17:45
to be transportedpřepravovány with,
pro pohyb,
17:48
but the destinationdestinace is our mindsmysli
ale cílem jsou naše myšlenky
17:50
and how we can reconnectznovu připojit
a to jak se dokážeme spojit
17:53
with the essentialnezbytný and with the magickouzlo.
s tím základním a magickým.
17:55
And it's what storypříběh cuttingřezání is all about.
A o tom vyřezávání příběhů je.
17:57
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
18:01
Translated by Jana Eckstein
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com