English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Béatrice Coron: Stories cut from paper

Беатрис Корон : Истории, изрязани от хартия

Filmed:
960,811 views

С ножици и хартия, художничката Беатрис Корон създава сложни светове, градове и държави, райски небеса и адски преизподни. Появявайки се на сцената наметната с изумителна мантия, изработена от тънка хартия, тип "Тивек", тя описва творческия си процес и начина, по който историите й се зараждат чрез художествено изрязване и оформяне на хартията.

- Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio

(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
00:18
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
00:32
I am a papercutterpapercutter.
Аз изрязвам хартия.
00:42
(LaughterСмях)
Смях в залата.
00:45
I cutразрез storiesистории.
Аз изрязвам истории.
00:47
So my processпроцес is very straightforwardпрост.
И така, процесът на моята работа е ясно определен.
00:50
I take a pieceпарче of paperхартия,
Взимам парче хартия.
00:53
I visualizeвизуализират my storyистория,
Видимо си представям моята история,
00:55
sometimesпонякога I sketchскица, sometimesпонякога I don't.
понякога я скицирам, понякога не.
00:58
And as my imageизображение
И тъй като моята визия
01:01
is alreadyвече insideвътре the paperхартия,
е вече вложена в хартията,
01:03
I just have to removeпремахнете
аз само трябва да махна
01:06
what's not from that storyистория.
това, което не е част от тази история.
01:08
So I didn't come to papercuttingpapercutting
Все пак, не стигнах до художественото изрязване на хартия
01:11
in a straightнаправо lineлиния.
направо.
01:14
In factфакт,
Всъщност,
01:16
I see it more as a spiralспирала.
възприемам го по-скоро като спираловидно развитие.
01:18
I was not bornроден
По рождение не ми е било дадено
01:20
with a bladeБлейд in my handръка.
острие в ръката.
01:22
And I don't rememberпомня papercuttingpapercutting as a childдете.
И не си спомням да съм изрязвала хартия като дете.
01:25
As a teenagerтийнейджър,
В юношеските ми години
01:28
I was sketchingскициране, drawingчертеж,
скицирах, рисувах,
01:30
and I wanted to be an artistхудожник.
и исках да стана художничка.
01:32
But I was alsoсъщо a rebelбунтовник.
Но също бях и бунтарка.
01:34
And I left everything
И зарязах всичко,
01:38
and wentотидох for a long seriesсерия of oddнечетен jobsработни места.
и се отдадох на дълги поредици от странни занимания.
01:40
So amongсред them,
Сред които
01:44
I have been a shepherdessовчарка,
да бъда овчарка,
01:46
a truckкамион driverшофьор,
шофьорка на камион,
01:49
a factoryфабрика workerработник,
работничка във фабрика,
01:51
a cleaningпочистване ladyдама.
чистачка.
01:53
I workedработил in tourismтуризъм for one yearгодина
Работих в туристическия сектор
01:55
in MexicoМексико,
една година в Мексико,
01:57
one yearгодина in EgyptЕгипет.
една година в Египет.
01:59
I movedпреместен for two yearsгодини
Преместих се за две години
02:02
in TaiwanТайван.
в Тайван.
02:04
And then I settledустановен in NewНов YorkЙорк
И чак след това се установих в Ню Йорк,
02:06
where I becameстана a tourтурне guideръководство.
където станах екскурзовод.
02:08
And I still workedработил as a tourтурне leaderводач,
И продължих да работя като туристически водач,
02:10
traveledпътувал back and forthнапред
пътувах напред, назад
02:13
in ChinaКитай, TibetТибет and CentralЦентрална AsiaАзия.
до Китай, Тибет и Централна Азия.
02:15
So of courseкурс, it tookвзеха time, and I was nearlyпочти 40,
Е разбира се, това ми отне време, и вече наближавах 40-те,
02:18
and I decidedреши it's time
когато реших, че е настъпил момента
02:21
to startначало as an artistхудожник.
да започна да творя като художничка.
02:23
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
02:27
I choseизбрах papercuttingpapercutting
Избрах художественото изрязване на хартия,
02:32
because paperхартия is cheapевтин,
защото хартията е евтина,
02:34
it's lightсветлина,
лека,
02:36
and you can use it
и човек може да я
02:38
in a lot of differentразличен waysначини.
преобразува по много различни начини.
02:40
And I choseизбрах the languageезик of silhouetteсилует
И аз избрах езика на силуета,
02:42
because graphicallyграфично it's very efficientефикасен.
защото графично, той е дълбоко изразителен.
02:46
And it's alsoсъщо just gettingполучаване на to the essentialсъществен of things.
А също дава възможност да се стигне до същността на нещата.
02:49
So the wordдума "silhouetteсилует"
А пък думата "силует"
02:55
comesидва from a ministerминистър of financeфинанси,
идва от името на един министър на финансите,
02:57
EtienneЕтиен deде SilhouetteСилует.
Етиен де Силует.
03:00
And he slashedнамалени so manyмного budgetsбюджети
Той орязвал толкова много бюджетите,
03:03
that people said they couldn'tне можех affordпозволим
че хората казвали, че не могат да си позволят
03:07
paintingsкартини anymoreвече,
вече картини
03:09
and they neededнеобходима to have theirтехен portraitпортрет
и само портрети
03:11
"a laла silhouetteсилует."
по модела на Силует.
03:13
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
03:15
So I madeизработен seriesсерия of imagesснимки, cuttingsрезници,
И тъй направих поредица от картини, изрезки
03:17
and I assembledсглобени them in portfoliosпортфейли.
и ги подредих в творчески албуми.
03:23
And people told me --
И хората ми казваха -
03:28
like these 36 viewsгледки of the EmpireИмперия StateДържава buildingсграда --
подобно на албума с 36 изгледа на Емпайър Стейт Билдинг -
03:30
they told me, "You're makingприготвяне artistхудожник booksкниги."
та те ми казваха, "Ти правиш художествени книги".
03:33
So artistхудожник booksкниги have a lot of definitionsдефиниции.
А пък художествените книги имат различни определения
03:37
They come in a lot of differentразличен shapesформи.
Биха могли да приемат различни форми.
03:40
But to me,
Но за мен,
03:43
they are fascinatingочарователен objectsобекти
това са вълнуващи предмети, с които
03:45
to visuallyвизуално narrateразказвам a storyистория.
видимо разказваш история.
03:47
They can be with wordsдуми
Могат да бъдат словестни
03:50
or withoutбез wordsдуми.
или без слова.
03:52
And I have a passionстраст
Аз имам страст
03:55
for imagesснимки and for wordsдуми.
и за картини и за думи.
03:57
I love punигра на думи
Обичам играта на думи
04:00
and the relationвръзка to the unconsciousв безсъзнание.
и връзката с подсъзнателното.
04:02
I love odditiesстранни of languagesезици.
Обичам особеностите на езиците.
04:05
And everywhereнавсякъде I livedживял, I learnedнаучен the languagesезици,
Където и да живеех, аз учех езика,
04:08
but never masteredусвоили them.
но никога не го усъвършенствах.
04:10
So I'm always looking
Затова винаги търся
04:12
for the falseфалшив cognatesкогнати
подвеждащите сходства
04:14
or identicalидентичен wordsдуми in differentразличен languagesезици.
или буквално - идентични думи в различните езици.
04:16
So as you can guessпредполагам, my motherмайка tongueезик is FrenchФренски.
Както можете да предположите, родният ми език е френски.
04:19
And my dailyежедневно languageезик is EnglishАнглийски.
А езикът, който използвам в ежедневието е английски.
04:22
So I did a seriesсерия of work
И тъй направих поредица от произведения
04:26
where it was identicalидентичен wordsдуми
в които използвах буквално - идентични думи
04:28
in FrenchФренски and in EnglishАнглийски.
на френски и английски
04:31
So one of these worksвърши работа
Едно от тези произведения
04:34
is the "SpellingПравопис SpiderПаяк."
е "Правописният Паяк".
04:36
So the SpellingПравопис SpiderПаяк
А" Правописният Паяк"
04:38
is a cousinбратовчед of the spellingправопис beeпчела.
е братовчед на правописната пчела.
04:40
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
04:43
But it's much more connectedсвързан to the WebУеб.
Но той е много повече свързан с мрежата.
04:45
(LaughterСмях)
(Смях в залата.)
04:48
And this spiderпаяк
И този паяк
04:50
spinsзавъртания a bilingualдвуезични alphabetазбука.
преде двуезична азбука.
04:52
So you can readПрочети "architectureархитектура activeактивен"
С която можеш да прочетеш "архитектурата активна"
04:55
or "activeактивен architectureархитектура."
или "активна архитектура"
04:59
So this spiderпаяк goesотива throughпрез the wholeцяло alphabetазбука
И тъй, този паяк преминава през цялата азбука
05:02
with identicalидентичен adjectivesприлагателни and substantivessubstantives.
с буквално - идентични прилагателни и съществителни.
05:05
So if you don't know one of these languagesезици,
И ако човек не знае един от двата езика,
05:09
it's instantмиг learningизучаване на.
се получава мигновено научаване.
05:12
And one ancientдревен formформа of the bookКнига
Една древна форма на книгата
05:16
is scrollsПревърта.
са свитъците.
05:19
So scrollsПревърта are very convenientудобен,
Свитъците са много удобни,
05:21
because you can createсъздавам a largeголям imageизображение
тъй като можеш да изобразиш картина с голям размер
05:24
on a very smallмалък tableмаса.
върху много по-малкък по размер отрязък
05:27
So the unexpectedнеочакван consequencesпоследствия of that
И неочакваният ефект от това е,
05:31
is that you only see one partчаст of your imageизображение,
че виждаш само част от изображението,
05:35
so it makesправи a very freestyleсвободен стил architectureархитектура.
а това дава усещането за освободена архитектура.
05:40
And I'm makingприготвяне all those kindsвидове of windowsпрозорци.
И аз правя всякакви такива различни видове витрини.
05:44
So it's to look beyondотвъд the surfaceповърхност.
А това е, за да се прозре отвъд очевидното.
05:48
It's to have a look
То е за да надникнеш
05:51
at differentразличен worldsсветове.
в различни светове.
05:53
And very oftenчесто I've been an outsiderвъншен човек.
И много често съм била от външната страна
05:55
So I want to see how things work
И тъй, аз искам да видя как се извършват нещата
05:57
and what's happeningслучва.
и какво се случва.
06:00
So eachвсеки windowпрозорец
Така всяка витрина
06:02
is an imageизображение
е изображение
06:04
and is a worldсвят
както и отделен сят,
06:06
that I oftenчесто revisitпреразгледат.
който аз често посещавам отново.
06:08
And I revisitпреразгледат this worldсвят
И връщайки се обратно в този свят,
06:10
thinkingмислене about the imageизображение
си мисля за изобразеното
06:12
or clichклишетаé about what we want to do,
или клишето за това, което искаме да представим
06:14
and what are the wordsдуми, colloquialismsразговорни изрази,
и за същносттта на думите, разговорните изрази,
06:17
that we have with the expressionsизражения.
които използваме, за да се изразим.
06:19
It's all if.
Всичко е относително
06:22
So what if we were livingжив in balloonбалон housesкъщи?
А какво би станало, ако живеем в къщи-балони?
06:25
It would make a very upliftingповдигане worldсвят.
Светът би бил много извисен.
06:30
And we would leaveоставям a very lowниско footprintследа on the planetпланета.
И щяхме да нанасяме много малка вреда на планетата.
06:34
It would be so lightсветлина.
И щеше да бъде толкова леко.
06:39
So sometimesпонякога I viewизглед from the insideвътре,
И така, понякога аз гледам отвътре,
06:42
like EgoCentriCityЕгоцентризма
като ЕгоЦентриПолис
06:47
and the innerатрешна circlesкръгове.
и вътрешните кръгове.
06:49
SometimesПонякога it's a globalв световен мащаб viewизглед,
Понякога перспективата ми е глобална,
06:52
to see our commonчесто срещани rootsкореноплодни
за да видя общите ни корени
06:55
and how we can use them to catchулов dreamsсънища.
и как можем чрез тях да виждаме сънища.
06:58
And we can use them alsoсъщо
А можем също така да ги използваме
07:02
as a safetyбезопасност netнето.
като безопасна мрежа.
07:04
And my inspirationsвдъхновения
И моите вдъхновения
07:06
are very eclecticEclectic.
са много еклектични.
07:09
I'm influencedповлиян by everything I readПрочети,
Влияе ми всичко, което чета,
07:13
everything I see.
всичко, което виждам.
07:16
I have some storiesистории that are humorousхумористични,
Някои от историите ми са смешни,
07:19
like "DeadМъртвите BeatsБие."
например "Глухи Удари"
07:22
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
07:25
Other onesтакива are historicalисторически.
Други са насочени към историята.
07:28
Here it's "CandyCityCandyCity."
Ето например "Бонбонения Град"
07:30
It's a non-sugar-coatedзахар покритие
Това е незахаросана
07:32
historyистория of sugarзахар.
история на захарта.
07:34
It goesотива from slaveроб tradeтърговия
Тя започва от търговията с роби
07:36
to over-consumptionсвръх-консумация of sugarзахар
и стига до свръх-консумацията на захар
07:39
with some sweetсладка momentsмоменти in betweenмежду.
с някои сладки моменти по средата.
07:42
And sometimesпонякога I have an emotionalемоционален responseотговор to newsНовини,
А понякога давам емоционален отговор на новини
07:46
suchтакъв as the 2010 HaitianХаити earthquakeземетресение.
като земетресението в Хаити през 2010.
07:49
Other timesпъти, it's not even my storiesистории.
Понякога това не са дори моите истории.
07:55
People tell me theirтехен livesживота,
Хората ми разказват техните истории,
07:58
theirтехен memoriesспомени, theirтехен aspirationsстремежи,
спомени, стремежи,
08:00
and I createсъздавам a mindscapemindscape.
по които аз създавам изображение в съзнанието си.
08:03
I channelканал theirтехен historyистория
Насочвам техните истории
08:06
[so that] they have a placeмясто to go back
за да имат те място, на което да се върнат
08:09
to look at theirтехен life and its possibilitiesвъзможности.
и да видят живота си и възможностите си.
08:12
I call them FreudianФройд citiesградове.
Наричам ги Фройдистки градове.
08:16
I cannotне мога speakговоря for all my imagesснимки,
Не мога да изрека всичките си картини,
08:20
so I'll just go throughпрез a fewмалцина of my worldsсветове
затова, ще премина през няколко от моите светове
08:22
just with the titleзаглавие.
само със заглавие.
08:26
"ModiCityModiCity."
"МодиСити"
08:28
"ElectriCityЕлектричество."
"ЕлектриПолис"
08:32
"MADЛУД GrowthРастеж on ColumbusКълъмбъс CircleКръг."
"Луд Растеж на Колумбовия Кръг"
08:37
"ReefCityReefCity."
"Коралов Град"
08:45
"A WebУеб of Time."
"Мрежата на Времето"
08:49
"ChaosХаос CityГрад."
"Град-Хаус"
08:55
"DailyЕжедневно BattlesБитки."
"Дневни Битки"
09:00
"FeliCityФелисити."
"Щастлив-Град"
09:05
"FloatingПлаващ IslandsОстрови."
"Плуващи Острови"
09:09
And at one pointточка,
И в един момент
09:13
I had to do "The WholeЦялата NineДевет YardsМетра."
трябваше да направя "Всичките 9 Ярда"
09:15
So it's actuallyвсъщност a papercutхартия that's nineдевет yardsярда long.
Което е всъшност изрязана хартия, дълга девет ярда.
09:18
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
09:21
So in life and in papercuttingpapercutting,
Както в живота така и в изрязването на хартия,
09:23
everything is connectedсвързан.
всичко е свързано.
09:25
One storyистория leadsпроводници to anotherоще.
Една история води до друга.
09:27
I was alsoсъщо interestedзаинтересован
Беше ми интересна
09:30
in the physicalityтелесност of this formatформат,
и физическата страна на този формат,
09:32
because you have to walkразходка to see it.
защото трябва да се отдалечиш, за да я видиш.
09:34
And parallelпаралелен to my cuttingрязане
Паралел на моето изрязване
09:37
is my runningбягане.
е бягането ми.
09:39
I startedзапочна with smallмалък imagesснимки,
Започнах с малки изображения,
09:41
I startedзапочна with a fewмалцина milesмили.
започнах с малки разстояния.
09:43
LargerПо-голям imagesснимки, I startedзапочна to runтичам marathonsмаратони.
С големите картини, започнах да правя маратони.
09:45
Then I wentотидох to runтичам 50K, then 60K.
След това започнах да бягам 50К, после 60К.
09:48
Then I ranзавтече 50 milesмили -- ultramarathonsultramarathons.
После бягах 50 мили - супермаратони.
09:51
And I still feel I'm runningбягане,
И все още имам чувството, че бягам.
09:56
it's just the trainingобучение
А то е просто тренировка
09:59
to becomeда стане a long-distanceголямо разстояние papercutterpapercutter.
за да стана изрезвач на хартия на дълги разстояния.
10:01
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
10:04
And runningбягане givesдава me a lot of energyенергия.
А бягането ми дава много енергия.
10:06
Here is a three-weekтри седмици papercuttingpapercutting marathonмаратон
Това е 3 седмичен маратон по изрязване на хартия
10:10
at the MuseumМузей of ArtsИзкуства and DesignДизайн
в Музея на Изкуствата и Дизайна
10:13
in NewНов YorkЙорк CityГрад.
в Ню Йорк.
10:16
The resultрезултат is "HellsHells and HeavensНебето."
Резултатът е "Ад и Рай"
10:18
It's two panelsпанели 13 ftFt. highВисоко.
Това са 2 пана, високи 13 фута.
10:22
They were installedинсталирана in the museumмузей on two floorsподове,
Бяха изложени в музея на два етажа,
10:25
but in factфакт, it's a continuousнепрекъснат imageизображение.
ала, всъшност са продължаваща картина.
10:28
And I call it "HellsHells and HeavensНебето"
И аз я наричам " Ад и Рай"
10:30
because it's dailyежедневно hellsHells and dailyежедневно heavensнебеса.
защото това са дневните ни "Ад и Рай"
10:33
There is no borderграница in betweenмежду.
Нама граница между тях.
10:37
Some people are bornроден in hellsHells,
Някои хора са родени в Ада,
10:39
and againstсрещу all oddsшансове, they make it to heavensнебеса.
и въпреки всичките пречки, стигат в Рая.
10:41
Other people make the oppositeпротивоположен tripпътуване.
Други хора правят обратното.
10:44
That's the borderграница.
Това е границата.
10:46
You have sweatshopssweatshops in hellsHells.
Намират се сладкарници и в Ада.
10:48
You have people rentingотдаване под наем theirтехен wingsкрила in the heavensнебеса.
Има хора, които дават под наем крилете си в Рая.
10:50
And then you have all those individualиндивидуален storiesистории
Съществуват и всички тези лични истории,
10:53
where sometimesпонякога we even have the sameедин и същ actionдействие,
в които понякога се получава същото действие,
10:56
and the resultрезултат putsпоставя you in hellsHells or in heavensнебеса.
и според резултата се озоваваш в рая или ада.
11:00
So the wholeцяло "HellsHells and HeavensНебето"
Цялата история за "Ад и Рай"
11:05
is about freeБезплатно will
а за свободната воля
11:07
and determinismдетерминизъм.
и решителността.
11:10
And in papercuttingpapercutting,
А в изрязването на хартия,
11:12
you have the drawingчертеж as the structureструктура itselfсебе си.
картината е и самата структура.
11:14
So you can take it off the wallстена.
Тъй че, можеш да я свалиш от стената.
11:18
Here it's an artistхудожник bookКнига installationинсталация
Ето, това е инсталация на художествена книга,
11:22
calledНаречен "IdentityИдентичност ProjectПроект."
наречена "Проект Идентичност"
11:25
It's not autobiographicalавтобиографична identitiesсамоличности.
Не става дума за автобиографични идентичности.
11:28
They are more our socialсоциален identitiesсамоличности.
Това са по-скоро нашите социални идентичности.
11:32
And then you can just walkразходка behindзад them
И така човек би могъл да се разходи зад тях
11:36
and try them on.
и да ги изпробва.
11:38
So it's like the differentразличен layersслоеве
Това е като различните пластове,
11:40
of what we are madeизработен of
които ни изграждат
11:42
and what we presentнастояще to the worldсвят
и които ние представяме пред света
11:44
as an identityидентичност.
като идентичност.
11:46
That's anotherоще artistхудожник bookКнига projectпроект.
А това е друг проект на художествена книга.
11:48
In factфакт, in the pictureснимка, you have two of them.
В същност в картината има два от тях.
11:51
It's one I'm wearingносенето
Единият го нося аз,
11:55
and one that's on exhibitionизложба
а другият е в изложбата
11:57
at the CenterЦентър for BooksКниги ArtsИзкуства in NewНов YorkЙорк CityГрад.
в Центъра за Изкуство на Книгата в Ню Йорк.
11:59
Why do I call it a bookКнига?
Защо наричам това книга?
12:01
It's calledНаречен "FashionМода StatementДекларация,"
Нарича се "Становище за модата"
12:03
and there are quotesкавички about fashionмода,
и в него има цитати за модата,
12:05
so you can readПрочети it,
които човек може да прочете
12:07
and alsoсъщо,
а също
12:09
because the definitionдефиниция of artistхудожник bookКнига
и защото определението за художествена книга
12:11
is very generousщедър.
е многолико.
12:14
So artistхудожник booksкниги, you take them off the wallстена.
И така художествените книги, могат да бъдат свалени от стената.
12:17
You take them for a walkразходка.
Можеш да се разходиш с тях.
12:19
You can alsoсъщо installИнсталирай them as publicобществен artизкуство.
Можеш да ги представиш като публично изкуство.
12:21
Here it's in ScottsdaleСкотсдейл, ArizonaАризона,
Това е Скотсдейл, Аризона,
12:24
and it's calledНаречен "FloatingПлаващ MemoriesСпомени."
и се нарича "Плаващи спомени"
12:27
So it's regionalобластен memoriesспомени,
Това са спомени от мястото,
12:30
and they are just randomlyна случаен принцип movedпреместен by the windвятър.
които вятърът движи напосоки.
12:33
I love publicобществен artизкуство.
Обичам изкуството, изложено пред публика.
12:38
And I enteredвписано competitionsконкурси
Участвах в различни конкурси
12:40
for a long time.
дълго време.
12:43
After eightосем yearsгодини of rejectionотхвърляне,
След 8 години неуспех,
12:45
I was thrilledразвълнуван to get my first commissionкомисионна
въодушевено получих първата си поръчка
12:48
with the PercentПроцента for ArtИзкуство in NewНов YorkЙорк CityГрад.
от Процент за Изкуството в Ню Йорк.
12:51
It was for a mergerсливане stationстанция
Беше за обща станция
12:54
for emergencyспешен случай workersработници and firemenпожарникар.
на бригада за спешна помощ и пожарникари.
12:57
I madeизработен an artistхудожник bookКнига
Направих художествена книга
13:00
that's in stainlessнеръждаема steelстомана
от неръждаема стомана
13:03
insteadвместо of paperхартия.
вместо от хартия.
13:05
I calledНаречен it "WorkingРабота in the SameСъщите DirectionПосока."
Нарекох я "Да работим в една посока".
13:07
But I addedдобавен weathervanesweathervanes on bothи двете sidesстрани
Но добавих ветропоказатели он двете страни
13:11
to showшоу that they coverПокрийте all directionsинструкции.
за да покажа, че те покриват всички посоки.
13:13
With publicобществен artизкуство,
Чрез публично изложено изкуство
13:17
I could alsoсъщо make cutразрез glassстъклена чаша.
можех също да изрязвам стъкло.
13:19
Here it's facetedфасетиран glassстъклена чаша in the BronxБронкс.
Това е фасетирано стъкло в Бронкс.
13:22
And eachвсеки time I make publicобществен artизкуство,
И всеки път, когато правя изкуство за публиката
13:25
I want something that's really relevantсъответен
искам нещо, което е действително стойностно
13:27
to the placeмясто it's installedинсталирана.
за мястото, на което ще бъде изложено.
13:29
So for the subwayметро in NewНов YorkЙорк,
Например в метрото в Ню Йорк,
13:31
I saw a correspondenceкореспонденция
видях връзката
13:33
betweenмежду ridingезда the subwayметро
между пътъването в метрото
13:36
and readingчетене.
и четенето.
13:39
It is travelпътуване in time, travelпътуване on time.
Това е пътуване във времето, пътуване навреме.
13:41
And BronxБронкс literatureлитература,
А литературата от Бронкс,
13:44
it's all about BronxБронкс writersписатели
всичко е за писателите от Бронкс
13:46
and theirтехен storiesистории.
и техните истории.
13:48
AnotherДруг glassстъклена чаша projectпроект
Друг проект от стъкло
13:52
is in a publicобществен libraryбиблиотека
се намира в обществената библиотека
13:54
in SanСан JoseХосе, CaliforniaКалифорния.
в Сан Хосе, Калифорния.
13:56
So I madeизработен a vegetableзеленчук pointточка of viewизглед
Там, изразих растежа на Сан Хосе
13:59
of the growthрастеж of SanСан JoseХосе.
от растителна гледна точка.
14:02
So I startedзапочна in the centerцентър
Започнах от центъра
14:04
with the acornжълъд
с жълъд, изобразяващ
14:06
for the OhloneOhlone IndianИндийски civilizationцивилизация.
Индианската цивилизация Охлоне.
14:08
Then I have the fruitплодове from EuropeЕвропа
След това сложих европейски плод
14:12
for the ranchersфермерите.
за животновъдите и земеделците.
14:14
And then the fruitплодове of the worldсвят for SiliconСилиций ValleyДолината todayднес.
После плод на света за днешната Силиконова Долина.
14:16
And it's still growingнарастващ.
И това продължава да расте.
14:19
So the techniqueтехниката, it's cutразрез,
И техниката е чрез изрязване,
14:21
sandblastedsandblasted, etchedгравиран
пясъчно изтъргване, офорт
14:24
and printedпечатен glassстъклена чаша into architecturalархитектурен glassстъклена чаша.
и печат, стъклото да се превърне в архитектурно стъкло.
14:26
And outsideизвън the libraryбиблиотека,
А отвън на библиотеката,
14:30
I wanted to make a placeмясто to cultivateкултивира your mindум.
исках да направя място за култувиране на ума.
14:32
I tookвзеха libraryбиблиотека materialматериал
Взех материали от библиотеката,
14:36
that had fruitплодове in theirтехен titleзаглавие
в чиито заглавия се съдържаше думата плод
14:39
and I used them to make an orchardовощна градина walkразходка
и ги използвах, за да оформя пътека с овошки,
14:42
with these fruitsплодове of knowledgeзнание.
с тези плодове на знанието.
14:45
I alsoсъщо plantedзасадени the bibliotreebibliotree.
А също насадих и библиотечно дърво.
14:47
So it's a treeдърво,
То е дърво,
14:50
and in its trunkбагажник you have the rootsкореноплодни of languagesезици.
по чието стъбло има корените на езиците.
14:52
And it's all about internationalмеждународен writingписане systemsсистеми.
Отася се за световните писмени системи.
14:55
And on the branchesклонове
А по клоните
14:59
you have libraryбиблиотека materialматериал growingнарастващ.
расте библиотечен фонд.
15:01
You can alsoсъщо have functionфункция and formформа
При публичното изкуство има също
15:05
with publicобществен artизкуство.
функция и форма.
15:08
So in AuroraAurora, ColoradoКолорадо it's a benchпейка.
Например, в Аврора, Колорадо е пейка.
15:10
But you have a bonusбонус with this benchпейка.
Но има също и награда с тази пейка.
15:12
Because if you sitседя a long time in summerлято in shortsкъси панталонки,
Защото, ако седиш дълго време през лятото по къси панталони,
15:15
you will walkразходка away
си тръгваш
15:18
with temporaryвременен brandingбрандиране of
с времени отпечатъци
15:20
the storyистория elementелемент on your thighsбедрата.
от елемента на историята върху себе си.
15:23
(LaughterСмях)
(Смях в залата)
15:25
AnotherДруг functionalфункционален work,
Друга функционална творба
15:30
it's in the southюжно sideстрана of ChicagoЧикаго
се намира в южната част на Чикаго
15:32
for a subwayметро stationстанция.
в станция на метрото.
15:34
And it's calledНаречен "SeedsСемена of the FutureБъдещето are PlantedЗасадени TodayДнес."
Нарича се "Семената на бъдещето се садят днес".
15:36
It's a storyистория about transformationтрансформация
Това е история за превъплащението
15:40
and connectionsвръзки.
и връзките.
15:43
So it actsактове as a screenекран
Служи като екран,
15:45
to protectзащитавам the railрелса and the commuterпревключвател,
който предпазва релсите и хората, които ежедневно пътуват до работните си места
15:47
and not to have objectsобекти fallingпадане on the railsрелси.
и не допуска падащи предмети по релсите.
15:50
To be ableспособен to changeпромяна fencesогради
Да си способен да преобразиш оградите
15:53
and windowпрозорец guardsохрана into flowersцветя,
и решетките на прозорците в цветя
15:56
it's fantasticфантастичен.
е фантастично.
15:59
And here I've been workingработа for the last threeтри yearsгодини
А по това работих през последните 3 години
16:01
with a SouthЮжна BronxБронкс developerразработчик
заедно с предприемач от Южен Бронкс,
16:04
to bringвъвеждат artизкуство to life
с цел да върна към живот изкуството
16:06
to low-incomeниски доходи buildingsсгради
при сградите с ниска стойност
16:08
and affordableна достъпни цени housingжилище.
и скромни условия за живот.
16:10
So eachвсеки buildingсграда has its ownсобствен personalityиндивидуалност.
И така всяка сграда има свой, собствен облик.
16:13
And sometimesпонякога it's about a legacyзавещание of the neighborhoodквартал,
Понякога, това е наследството на квартала,
16:16
like in MorrisaniaMorrisania, about the jazzджаз historyистория.
както е с Морисания и историята на джаза.
16:20
And for other projectsпроекти, like in ParisПариж,
А при други проекти, както при Париж
16:24
it's about the nameиме of the streetулица.
връзката е името на улицата.
16:27
It's calledНаречен RueRue desDes PrairiesПрериите -- PrairieПреъри StreetУлица.
Нарича се улица Прерия или Прерийна улица.
16:29
So I broughtдонесе back the rabbitзаек,
И така аз върнах обратно заека,
16:32
the dragonflyводни кончета,
морското конче
16:34
to stayстоя in that streetулица.
на тази улица.
16:36
And in 2009,
А през 2009
16:38
I was askedпопитах to make a posterпостер
ме помолиха да направя плакат,
16:40
to be placedпоставя in the subwayметро carsавтомобили in NewНов YorkЙорк CityГрад
който да бъде поставен по вагоните на метрото в Ню Йорк
16:43
for a yearгодина.
за една година.
16:46
So that was a very captiveпленник audienceпублика.
Ставаше дума за изключително "пленена" аудитория.
16:48
And I wanted to give them an escapeбягство.
И аз исках да им дам възможност за бягство.
16:52
I createdсъздаден "All Around TownГрад."
Създадох "Около Целия Град"
16:56
It is a papercuttingpapercutting,
Използвах изрязване на хартия
16:59
and then after, I addedдобавен colorцвят on the computerкомпютър.
и след това, добавих цвят чрез компютър.
17:01
So I can call it techno-craftedтехно изработени.
Така че, мога да го нареча техно-изработване.
17:04
And alongзаедно the way,
И така по целия път
17:07
I'm kindмил of makingприготвяне papercuttingspapercuttings
аз изрязвам хартия
17:09
and addingдобавяне other techniquesтехники.
и същевременно добавям други техники.
17:12
But the resultрезултат is always to have storiesистории.
Но целта е винаги да има истории.
17:14
So the storiesистории, they have a lot of possibilitiesвъзможности.
А историите имат много възможности.
17:17
They have a lot of scenariosсценарии.
Различни сценарии.
17:20
I don't know the storiesистории.
Аз не знам историите.
17:22
I take imagesснимки from our globalв световен мащаб imaginationвъображение,
Взимам картините от нашето общо въображение,
17:24
from clichклишетаé, from things we are thinkingмислене about,
от всеобщо приетото, от нещата за които мислим,
17:28
from historyистория.
от историята.
17:30
And everybody'sвсички са a narratorразказвач,
А и всеки е разказвач,
17:32
because everybodyвсички has a storyистория to tell.
тъй като всеки има история, която да разкаже.
17:34
But more importantважно
Но още по-важно,
17:37
is everybodyвсички has to make a storyистория
че всеки трябва да измисли история,
17:39
to make senseсмисъл of the worldсвят.
за да си обясни света.
17:41
And in all these universesвселени,
И всички тези светове,
17:43
it's like imaginationвъображение is the vehicleпревозно средство
сякаш при тях въображението е превозното средство,
17:45
to be transportedтранспортирани with,
с което пътуваме,
17:48
but the destinationдестинация is our mindsумове
но целта е нашето съзнание
17:50
and how we can reconnectсвържете отново
и начина, по които се свързваме отново
17:53
with the essentialсъществен and with the magicмагия.
със същественото и вълшебното.
17:55
And it's what storyистория cuttingрязане is all about.
Ето затова са историите изрязани от хартия.
17:57
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:01
Translated by Youlia Todorova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the speaker:

Béatrice Coron - Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories.

Why you should listen

Béatrice Coron tells stories informed by life. Her own life colors her work: after briefly studying art at the Ecole des Beaux-Arts of Lyon, and Mandarin Chinese at the Université of Lyon III, Coron experienced life with a series of odd jobs. She has been, among others, a shepherdess, truck driver, factory worker, cleaning lady and New York City tour guide. She has lived in France (her native country) , Egypt and Mexico for one year each, and China for two years. She moved to New York in 1985, where she reinvented herself as an artist.

Coron's oeuvre includes illustration, book arts, fine art and public art. She cuts her characteristic silhouette designs in paper and Tyvek. She also creates works in stone, glass, metal, rubber, stained glass and digital media. Her work has been purchased by major museum collections, such as the Metropolitan Museum, the Walker Art Center and The Getty. Her public art can be seen in subways, airport and sports facilities among others.

More profile about the speaker
Béatrice Coron | Speaker | TED.com