ABOUT THE SPEAKER
Prosanta Chakrabarty - Ichthyologist
Prosanta Chakrabarty studies fish to help explain the evolution of human beings and our planet.

Why you should listen

Dr. Prosanta Chakrabarty is an Associate Professor and Curator of Fishes at the Museum of Natural Science and Department of Biological Science at Louisiana State University.

Chakrabarty is a systematist and an ichthyologist studying the evolution and biogeography of both freshwater and marine fishes. His work includes studies of Neotropical (Central and South America, Caribbean) and Indo-West Pacific (Indian and Western Pacific Ocean) fishes. His natural history collecting efforts include trips to Japan, Australia, Taiwan, Madagascar, Panama, Kuwait and many other countries. He has discovered over a dozen new species including new anglerfishes and cavefishes.

The LSU Museum of Natural Science fish collection that Chakrabarty oversees includes nearly half a million fish specimens and nearly 10,000 DNA samples covering most major groups of fishes. He earned his PhD at the University of Michigan and his undergraduate degree is from McGill University in Montreal. He has written two books including A Guide to Academia: Getting into and Surviving Grad School, Postdocs and a Research Job. He is also a former Program Director at the National Science Foundation. He was named a TED Fellow in 2016 and a TED Senior Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Prosanta Chakrabarty | Speaker | TED.com
TED2018

Prosanta Chakrabarty: Four billion years of evolution in six minutes

Prosanta Čakrabartijs: Četri miljardi gadu evolūcijas sešās minūtēs

Filmed:
3,529,466 views

Vai cilvēki cēlušies no pērtiķiem vai zivīm? Šajā skaidrojošajā runā ihtiologs un TED stipendiāts Prosanta Čakrabartijs kliedē dažus iesīkstējušus mītus par evolūciju, mudinot atcerēties, ka esam nevis galarezultāts, bet gan maza daļiņa no sarežģīta, četrus miljardus gadu ilga procesa. „Mēs neesam evolūcijas mērķis,” saka Čakrabartijs. „Iedomājieties mūs, cilvēkus, kā jaunas lapiņās senā un milzīgā dzīvības kokā – neredzami zari mūs saista ne tikai vienu ar otru, bet arī ar mūsu izmirušajiem radiniekiem un evolucionārajiem senčiem.”
- Ichthyologist
Prosanta Chakrabarty studies fish to help explain the evolution of human beings and our planet. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
If we evolvedattīstījusies from monkeyspērtiķiem,
why are there still monkeyspērtiķiem?
0
1039
4286
Ja esam cēlušies no pērtiķiem,
kāpēc joprojām sastopami pērtiķi?
00:17
(LaughterSmiekli)
1
5349
1379
(Smiekli)
00:18
Well, because we're not monkeyspērtiķiem,
2
6752
2088
Tāpēc, ka neesam pērtiķi,
00:20
we're fishzivis.
3
8864
1150
mēs esam zivis.
00:22
(LaughterSmiekli)
4
10038
1039
(Smiekli)
00:23
Now, knowingzinot you're a fishzivis
and not a monkeymērkaķis
5
11101
2948
Zināt, ka esam zivis, nevis pērtiķi
00:26
is actuallyfaktiski really importantsvarīgs
to understandingsaprašana where we camenāca from.
6
14073
4427
patiesībā ir ļoti svarīgi, lai saprastu,
no kurienes esam cēlušies.
00:30
I teachmācīt one of the largestlielākais
evolutionaryevolucionārs biologybioloģija classesklases in the US,
7
18524
3737
Es pasniedzu vienu no lielākajiem
evolucionārās bioloģijas kursiem ASV,
00:34
and when my studentsstudenti finallybeidzot understandsaprast
why I call them fishzivis all the time,
8
22285
4059
un, kad mani studenti beidzot saprot,
kāpēc es tos visu laiku saucu par zivīm,
00:38
then I know I'm gettingkļūst my jobdarbs donepabeigts.
9
26368
2177
es zinu, ka savu darbu esmu paveicis.
00:40
But I always have to startsākt my classesklases
by dispellingkliedējot some hardwiredhardwired mythsmīti,
10
28979
4634
Tomēr lekcijas man vienmēr jāsāk
ar dažu iesīkstējušu mītu kliedēšanu,
00:45
because withoutbez really knowingzinot it,
manydaudzi of us were taughtmācīts evolutionevolūcija wrongnepareizi.
11
33637
4047
jo, pat īsti neapzinoties, daudziem
no mums evolūcija mācīta nepareizi.
00:50
For instancepiemērs, we're taughtmācīts
to say "the theoryteorija of evolutionevolūcija."
12
38849
3428
Mums, piemēram, mācīts
teikt „evolūcijas teorija”.
00:54
There are actuallyfaktiski manydaudzi theoriesteorijas,
and just like the processprocess itselfpati par sevi,
13
42944
3817
Patiesībā teorijas ir vairākas,
un gluži tāpat kā pats process
00:58
the onestiem that bestlabākais fitfit the datadatus
are the onestiem that surviveizdzīvot to this day.
14
46785
3754
tās, kuras vislabāk saskan ar datiem,
ir izdzīvojušas līdz mūsu dienām.
01:03
The one we know bestlabākais
is DarwinianDarvinists naturaldabisks selectionizvēle.
15
51241
3143
Vislabāk pazīstama
Darvina dabiskā izlase.
01:06
That's the processprocess by whichkas organismsorganismiem
that bestlabākais fitfit an environmentvide
16
54963
3960
Tas ir process, kurā videi
vislabāk pielāgojušies organismi
01:10
surviveizdzīvot and get to reproducepavairot,
17
58947
2220
izdzīvo un tiek pie vairošanās,
01:13
while those that are lessmazāk fitfit
slowlylēnām diemirst off.
18
61191
2666
kamēr mazāk piemērotie lēnām izmirst.
01:16
And that's it.
19
64698
1176
Un tas arī viss.
01:17
EvolutionAttīstība is as simplevienkāršs as that,
and it's a factfakts.
20
65898
2944
Evolūcija ir tieši tik vienkārša,
un tā ir fakts.
01:21
EvolutionAttīstība is a factfakts
as much as the "theoryteorija of gravitygravitācija."
21
69785
4000
Evolūcija ir tāds pats fakts
kā „gravitācijas teorija”.
01:26
You can provepierādīt it just as easilyviegli.
22
74150
2031
To var tikpat viegli pierādīt.
01:28
You just need to look at your bellybuttonbellybutton
23
76205
2063
Jums tikai jāparaugās uz savu nabu,
01:30
that you sharedalīties
with other placentalplacentas mammalszīdītāji,
24
78292
2166
kas cilvēkam kopīga
ar citiem placentāļiem,
01:32
or your backbonemugurkauls that you sharedalīties
with other vertebratesmugurkaulnieki,
25
80482
3020
vai uz mugurkaulu, kas cilvēkam
kopīga ar citiem mugurkaulniekiem,
01:35
or your DNADNS that you sharedalīties
with all other life on earthzeme.
26
83526
3341
vai uz DNS, kas cilvēkam kopīga
ar visu pārējo dzīvību uz zemes.
01:39
Those traitsiezīmes didn't poppop up in humanscilvēki.
27
87511
2213
Šīs pazīmes neparādījās cilvēkos pēkšņi.
01:41
They were passedpagājis down
from differentatšķirīgs ancestorssenči
28
89748
2756
Dažādi senči tās nodevuši
visiem saviem pēcnācējiem, ne tikai mums.
01:44
to all theirviņu descendantspēcteči, not just us.
29
92528
2149
01:47
But that's not really
how we learnmācīties biologybioloģija earlyagri on, is it?
30
95619
3374
Bet sākumā gluži tā
mēs bioloģiju neapgūstam, vai ne?
01:51
We learnmācīties plantsaugi and bacteriabaktērijas
are primitiveprimitīvs things,
31
99017
3419
Mēs mācāmies, ka augi
un baktērijas ir primitīvas formas,
01:54
and fishzivis give risepieaugt to amphibiansabinieki
followedsekoja by reptilesrāpuļi and mammalszīdītāji,
32
102460
3154
ka no zivīm cēlušies abinieki,
tiem sekojuši rāpuļi un zīdītāji,
01:57
and then you get you,
33
105638
1783
un tad nākat jūs,
01:59
this perfectlyperfekti evolvedattīstījusies creaturebūtne
at the endbeigas of the linelīnija.
34
107445
2698
šī perfekti attīstījusies radība
rindas galā.
02:03
But life doesn't evolveattīstīties in a linelīnija,
35
111032
2734
Taču dzīvība neattīstās kā līnija,
02:05
and it doesn't endbeigas with us.
36
113790
1636
tā nebeidzas ar mums.
02:08
But we're always shownparādīts evolutionevolūcija
portrayedattēlots something like this,
37
116591
3460
Tomēr evolūciju vienmēr
ataino apmēram šādi:
02:12
a monkeymērkaķis and a chimpanzeešimpanze,
38
120075
2388
pērtiķis un šimpanze,
02:14
some extinctizmiris humanscilvēki,
39
122487
1236
kādi izmiruši cilvēki –
02:15
all on a forwarduz priekšu and steadyvienmērīgs marchmarts
to becomingkļūstot us.
40
123747
3252
visi apņēmīgi soļo uz priekšu,
lai kļūtu par mums.
02:19
But they don't becomekļūt us
any more than we would becomekļūt them.
41
127621
3595
Taču viņi nekļūst par mums,
tieši tāpat kā mēs nekļūstam par viņiem.
02:23
We're alsoarī not the goalmērķis of evolutionevolūcija.
42
131240
2401
Mēs neesam arī evolūcijas mērķis.
02:27
But why does it matterjautājums?
43
135298
1501
Bet kāpēt tas ir svarīgi?
02:28
Why do we need to understandsaprast
evolutionevolūcija the right way?
44
136823
2872
Kāpēc mums evolūcija jāsaprot pareizi?
02:32
Well, misunderstandingpārpratums evolutionevolūcija
has led to manydaudzi problemsproblēmas,
45
140560
3548
Evolūcijas pārprašana ir novedusi
pie daudzām problēmām,
02:36
but you can't askjautājiet that age-oldvecs questionjautājums,
46
144132
4316
taču mūžseno jautājumu,
no kurienes esam cēlušies, nevar uzdot,
02:40
"Where are we from?"
47
148472
1707
02:42
withoutbez understandingsaprašana
evolutionevolūcija the right way.
48
150203
2809
bez pareizas evolūcijas izpratnes.
02:45
MisunderstandingPārpratums it has led
to manydaudzi convolutedrievots and corruptedbojāts viewsviedokļi
49
153036
5856
Tās pārprašana ir novedusi
pie samezglotiem un kļūdainiem skatījumiem
02:50
of how we should treatārstēt
other life on earthzeme,
50
158916
3047
uz to, kā mums būtu jāizturas
pret pārējo dzīvību uz zemes
02:53
and how we should treatārstēt eachkatrs other
51
161987
1865
un kā mums būtu jāizturas
vienam pret otru,
02:55
in termsnosacījumi of racerase and genderdzimums.
52
163876
1666
ja runa ir par rasi un dzimumu.
02:59
So let's go back fourčetri billionmiljardi yearsgadiem.
53
167253
3007
Dosimies četrus miljardus gadu atpakaļ.
03:02
This is the single-celledviencelts organismorganisms
we all camenāca from.
54
170927
3124
Tas ir vienšūnas organisms,
no kura esam cēlušies mēs visi.
03:06
At first, it gavedeva risepieaugt
to other single-celledviencelts life,
55
174075
3325
Vispirms no tā radās citas
vienšūnas dzīvības formas,
03:09
but these are still evolvingattīstās to this day,
56
177424
2492
taču tās turpina attīstīties
arī mūsdienās,
03:11
and some would say
the ArchaeaArchaea and BacteriaBaktērijas
57
179940
2190
un daži teiktu, ka arheji un baktērijas,
03:14
that make up mostlielākā daļa of this groupgrupa
58
182154
1850
kas veido lielāko daļu šīs grupas,
03:16
is the mostlielākā daļa successfulveiksmīga on the planetplanēta.
59
184028
2123
ir visveiksmīgākās pasaulē.
03:18
They are certainlyprotams going
to be here well after us.
60
186175
2476
Tās pavisam noteikti būs šeit
ilgi pēc tam, kad mūsu vairs nebūs.
03:21
About threetrīs billionmiljardi yearsgadiem agopirms,
multicellularitymulticellularity evolvedattīstījusies.
61
189500
3680
Pirms aptuveni trim miljardiem gadu
attīstījās daudzšūņi,
03:25
This includesietilpst your fungisēnītes
and your plantsaugi and your animalsdzīvnieki.
62
193204
3111
tostarp sēnes un augi, un dzīvnieki.
03:29
The first animalsdzīvnieki to developattīstīties
a backbonemugurkauls were fisheszivis.
63
197021
3769
Pirmie dzīvnieki, kam parādījās
mugurkauls, bija zivis.
03:33
So technicallytehniski,
all vertebratesmugurkaulnieki are fisheszivis,
64
201385
3921
Tā ka tehniski
visi mugurkaulnieki ir zivis,
03:37
so technicallytehniski, you and I are fishzivis.
65
205330
3363
tā ka tehniski mēs ar jums esam zivis.
03:40
So don't say I didn't warnbrīdini you.
66
208717
1698
Nesakiet, ka es jūs nebrīdināju!
03:43
One fishzivis lineagelineage camenāca ontouz landzeme
67
211526
2081
Viens no zivju atzarojumiem
iznāca uz zemes,
03:45
and gavedeva risepieaugt to, amongstarp tiem other things,
the mammalszīdītāji and reptilesrāpuļi.
68
213631
3906
un no tā, cita starpā, radās
zīdītāji un rāpuļi.
03:49
Some reptilesrāpuļi becomekļūt birdsputni,
some mammalszīdītāji becomekļūt primatesprimāti,
69
217561
4324
Daži rāpuļi kļuva par putniem,
daži zīdītāji – par primātiem,
03:53
some primatesprimāti becomekļūt monkeyspērtiķiem with tailsastes,
70
221909
2761
daži primāti – par astainiem pērtiķiem,
03:56
and othersciti becomekļūt the great apespērtiķi,
includingtostarp a varietyšķirne of humancilvēks speciessugas.
71
224694
4793
citi – par cilvēkpērtiķiem,
tostarp dažādām cilvēku sugām.
04:01
So you see, we didn't evolveattīstīties from monkeyspērtiķiem,
72
229511
2376
Kā redzat, mēs neesam
cēlušies no pērtiķiem,
04:03
but we do sharedalīties
a commonkopīgs ancestorsencis with them.
73
231911
2151
tomēr mūs vieno kopīgs sencis.
04:06
All the while, life
around us kepttur evolvingattīstās:
74
234824
2920
Visu šo laiku dzīvība
turpināja attīstīties –
04:09
more bacteriabaktērijas, more fungisēnītes,
lots of fishzivis, fishzivis, fishzivis.
75
237768
3942
vēl vairāk baktēriju, vairāk sēņu,
daudzum daudz zivju, zivju, zivju.
04:13
If you couldn'tnevarēja tell --
yes, they're my favoritemīļākais groupgrupa.
76
241734
2587
Ja vēl neesat pamanījuši,
jā, tā ir mana mīļākā grupa.
04:16
(LaughterSmiekli)
77
244345
1001
(Smiekli)
04:17
As life evolvesattīstās, it alsoarī goesiet extinctizmiris.
78
245370
2937
Dzīvībai attīstoties, tā arī izmirst.
04:20
MostLielākā daļa speciessugas just last
for a fewmaz millionmiljons yearsgadiem.
79
248331
3287
Vairums sugu pastāv
vien dažus miljonus gadu.
04:23
So you see, mostlielākā daļa life on earthzeme
that we see around us todayšodien
80
251642
2753
Kā redzat, lielākā daļa
mūsdienās sastopamo dzīvības formu
04:26
are about the samepats agevecums as our speciessugas.
81
254419
2195
ir tikpat senas kā mūsu pašu suga.
04:28
So it's hubrishubris,
it's self-centeredegocentrisks to think,
82
256958
3302
Tāpēc ir tā ir liela iedomība,
ir egocentriski domāt,
04:32
"Oh, plantsaugi and bacteriabaktērijas are primitiveprimitīvs,
83
260284
2571
ka augi un baktērijas ir primitīvi
04:34
and we'vemēs esam been here
for an evolutionaryevolucionārs minuteminūti,
84
262879
2238
un evolūcijas mērogā
mēs šeit esam bijuši minūti,
04:37
so we're somehowkaut kā specialīpašs."
85
265141
1443
tāpēc esam kādā veidā īpaši.
04:39
Think of life as beingbūt this bookgrāmata,
an unfinishednepabeigti bookgrāmata for sure.
86
267172
4317
Iedomājieties dzīvību kā grāmatu,
pavisam noteikti nepabeigtu.
04:44
We're just seeingredzēt the last
fewmaz pageslapas of eachkatrs chapternodaļa.
87
272085
3333
Mēs redzam vien katras nodaļas
dažas pēdējās lapas.
04:48
If you look out
on the eightastoņi millionmiljons speciessugas
88
276386
2262
Skatoties uz astoņiem miljoniem sugu,
04:50
that we sharedalīties this planetplanēta with,
89
278672
1625
ar ko dalām šo planētu,
04:52
think of them all beingbūt
fourčetri billionmiljardi yearsgadiem of evolutionevolūcija.
90
280321
4518
iedomājieties, ka tās visas ir
četri miljardi gadu evolūcijas.
04:56
They're all the productprodukts of that.
91
284863
1719
Tās visas ir evolūcijas iznākums.
04:59
Think of us all as youngjaunieši leaveslapas
on this ancientsena and giganticgigantisks treekoks of life,
92
287386
4832
Iedomājieties mūs visus kā jaunas lapiņas
senā un milzīgā dzīvības kokā –
05:04
all of us connectedsavienots by invisibleneredzams branchesfiliāles
not just to eachkatrs other,
93
292242
4301
neredzami zari mūs saista
ne tikai vienu ar otru,
05:08
but to our extinctizmiris relativesradinieki
and our evolutionaryevolucionārs ancestorssenči.
94
296567
3286
bet arī ar mūsu izmirušajiem radiniekiem
un evolucionārajiem senčiem.
05:12
As a biologistbiologs, I'm still
tryingmēģina to learnmācīties, with othersciti,
95
300499
3357
Kā biologs es joprojām
kopā ar citiem mēģinu noskaidrot,
05:15
how everyone'sikviens ir relatedsaistītas to eachkatrs other,
who is relatedsaistītas to whomkam.
96
303880
3195
kā visi ir savstarpēji saistīti,
kurš kuram ir rada.
05:20
PerhapsVarbūt it's better still
97
308831
2278
Varbūt pat labāk
05:23
to think of us
as a little fishzivis out of waterūdens.
98
311133
3696
ir iedomāties sevi
kā no ūdens iznākušas zivtiņas.
05:26
Yes, one that learnediemācījies to walkstaigāt and talk,
99
314853
2920
Jā, tādām, kas iemācījušās
staigāt un runāt,
05:29
but one that still has
a lot of learningmācīšanās to do
100
317797
2349
bet kurām joprojām daudz kas jāapgūst
05:32
about who we are and where we camenāca from.
101
320170
2671
par to, kas esam
un no kurienes esam cēlušies.
05:35
Thank you.
102
323348
1151
Paldies.
05:36
(ApplauseAplausi)
103
324523
3978
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Prosanta Chakrabarty - Ichthyologist
Prosanta Chakrabarty studies fish to help explain the evolution of human beings and our planet.

Why you should listen

Dr. Prosanta Chakrabarty is an Associate Professor and Curator of Fishes at the Museum of Natural Science and Department of Biological Science at Louisiana State University.

Chakrabarty is a systematist and an ichthyologist studying the evolution and biogeography of both freshwater and marine fishes. His work includes studies of Neotropical (Central and South America, Caribbean) and Indo-West Pacific (Indian and Western Pacific Ocean) fishes. His natural history collecting efforts include trips to Japan, Australia, Taiwan, Madagascar, Panama, Kuwait and many other countries. He has discovered over a dozen new species including new anglerfishes and cavefishes.

The LSU Museum of Natural Science fish collection that Chakrabarty oversees includes nearly half a million fish specimens and nearly 10,000 DNA samples covering most major groups of fishes. He earned his PhD at the University of Michigan and his undergraduate degree is from McGill University in Montreal. He has written two books including A Guide to Academia: Getting into and Surviving Grad School, Postdocs and a Research Job. He is also a former Program Director at the National Science Foundation. He was named a TED Fellow in 2016 and a TED Senior Fellow in 2018.

More profile about the speaker
Prosanta Chakrabarty | Speaker | TED.com