ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Hvordan språk former vår måte å tenke på

Filmed:
9,816,653 views

Det snakkes omtrent 7000 språk rundt omkring i verden - og alle har ulike lyder, vokabular og strukturer. Men påvirker de måten vi tenker på? Kognitiv forsker Lera Boroditsky deler eksempler fra språk - fra et aboriginersamfunn i Australia som bruker kardinalretninger framfor høyre og venstre, til de mange ordene for blå på russisk - som tyder på at svaret er ja. "Det fine med lingvistisk mangfold er at det viser oss hvor genial og fleksibel menneskehjernen er," sier Boroditsky. "Menneskehjerner har ikke funnet opp bare ett kognitivt univers, men 7000."
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingsnakker to you
usingved hjelp av languageSpråk ...
0
940
2575
Jeg kommer til å snakke til dere
ved hjelp av språk...
00:16
because I can.
1
4090
1520
fordi jeg kan.
00:17
This is one these magicalmagisk abilitiesevner
that we humansmennesker have.
2
5634
3153
Dette er en av de magiske egenskapene
vi mennesker har.
00:21
We can transmitoverføre really complicatedkomplisert
thoughtstanker to one anotheren annen.
3
9114
3952
Vi kan overføre veldig vanskelige tanker
til hverandre.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makinglager soundslyder with my mouthmunn
4
13479
3595
Så, det jeg gjør nå
er at jeg lager lyder med munnen
00:29
as I'm exhalingexhaling.
5
17098
1215
når jeg puster ut.
00:30
I'm makinglager tonestoner and hisseshakkete and puffspuffs,
6
18337
2348
Jeg lager toner,
vislelyder og puff
00:32
and those are creatingskaper
airluft vibrationsvibrasjoner in the airluft.
7
20709
3010
og disse skaper
vibrasjoner i luften.
00:35
Those airluft vibrationsvibrasjoner are travelingreiser to you,
8
23743
2446
De vibrasjonene
beveger seg mot deg,
00:38
they're hittingtrykke your eardrumstrommehinnene,
9
26213
1785
de treffer trommehinnene dine,
00:40
and then your brainhjerne takes
those vibrationsvibrasjoner from your eardrumstrommehinnene
10
28022
4580
og så tar hjernen
vibrasjonene fra trommehinnene
00:44
and transformsforvandler them into thoughtstanker.
11
32626
2753
og omformer dem til tanker.
00:48
I hopehåp.
12
36031
1151
Håper jeg.
00:49
(LaughterLatter)
13
37206
1003
(latter)
00:50
I hopehåp that's happeningskjer.
14
38233
1157
Jeg håper det skjer.
00:51
So because of this abilityevnen,
we humansmennesker are ablei stand to transmitoverføre our ideasideer
15
39414
4576
På grunn av denne egenskapen,
kan vi mennesker overføre ideene våre
00:56
acrosspå tvers vastenorme reachesnår of spacerom and time.
16
44014
2692
på tvers av tid og sted.
00:58
We're ablei stand to transmitoverføre
knowledgekunnskap acrosspå tvers mindssinn.
17
46730
4536
Vi har muligheten til å spre
kunnskap på tvers av hjerner.
01:03
I can put a bizarrebisarre newny ideaidé
in your mindsinn right now.
18
51290
3161
Jeg kan gi deg en bisarr idé
akkurat nå.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Jeg kunne si,
01:08
"ImagineTenk a jellyfishmaneter waltzingvalser in a librarybibliotek
20
56367
3208
"Forestill deg en manet
som danser vals i et bibliotek
01:11
while thinkingtenker about quantumquantum mechanicsmekanikk."
21
59599
2176
mens den tenker på kvantemekanikk."
01:13
(LaughterLatter)
22
61799
1398
(latter)
01:15
Now, if everything has goneborte
relativelyrelativt well in your life so farlangt,
23
63221
3028
Hvis alt har gått noenlunde greit
i livet ditt så langt,
01:18
you probablysannsynligvis haven'thar ikke had
that thought before.
24
66273
2112
har du sannsynligvis ikke
tenkt den tanken før.
01:20
(LaughterLatter)
25
68409
1002
(latter)
01:21
But now I've just madelaget you think it,
26
69435
1732
Men nå har jeg akkurat
fått deg til å tenke den
01:23
throughgjennom languageSpråk.
27
71191
1155
gjennom språk.
01:24
Now of coursekurs, there isn't just
one languageSpråk in the worldverden,
28
72654
2724
Det er, selvfølgelig,
ikke bare ett språk i verden,
01:27
there are about 7,000 languagesspråk
spokenmuntlig around the worldverden.
29
75402
2645
det snakkes omtrent 7000 språk
rundt omkring i verden.
01:30
And all the languagesspråk differavvike
from one anotheren annen in all kindstyper of waysmåter.
30
78071
3160
Og alle språkene er ulike fra de andre
på alle mulige måter.
01:33
Some languagesspråk have differentannerledes soundslyder,
31
81255
3091
Noen språk har ulike lyder,
01:36
they have differentannerledes vocabulariesvocabularies,
32
84370
1719
de har ulike vokabular,
01:38
and they alsoogså have differentannerledes structuresstrukturer --
33
86113
2039
og de har ulike strukturer -
01:40
very importantlyviktigst, differentannerledes structuresstrukturer.
34
88176
1887
veldig viktig, ulike strukturer.
01:42
That begsber the questionspørsmål:
35
90896
1192
Dette reiser spørsmålet:
01:44
Does the languageSpråk we speaksnakke
shapeform the way we think?
36
92112
2612
Former språket vi snakker
måten vi tenker på?
01:46
Now, this is an ancienteldgammel questionspørsmål.
37
94748
1572
Det er et eldgammelt spørsmål.
01:48
People have been speculatingspekulere
about this questionspørsmål foreverfor alltid.
38
96344
3171
Folk har fundert på
dette spørsmålet bestandig.
01:51
CharlemagneKarl, HolyHellige RomanRomerske emperorkeiser, said,
39
99539
2317
Karl den Store, romersk keiser, sa:
01:53
"To have a secondsekund languageSpråk
is to have a secondsekund soulsjel" --
40
101880
3036
"Å snakke et annet språk
er å ha en annen sjel" -
01:56
strongsterk statementuttalelse
that languageSpråk craftshåndverk realityvirkelighet.
41
104940
2503
en sterk påstand om
at språk former virkelighet.
01:59
But on the other handhånd,
ShakespeareShakespeare has JulietJulie say,
42
107992
2990
På den annen side,
Shakespeare får Julie til å si:
02:03
"What's in a nameNavn?
43
111006
1151
"Hva er et navn?
02:04
A roserose by any other nameNavn
would smelllukt as sweetsøt."
44
112181
2334
Det vi kaller rose
ville lukte like søtt med annet navn."
02:07
Well, that suggestsantyder that maybe
languageSpråk doesn't crafthåndverket realityvirkelighet.
45
115504
3053
Det foreslår at språk
kanskje ikke former virkelighet.
02:10
These argumentsargumenter have goneborte
back and forthvidere for thousandstusener of yearsår.
46
118926
4006
Disse påstandene har gått
fram og tilbake i tusener av år.
02:15
But untilfør recentlynylig,
there hasn'thar ikke been any datadata
47
123400
2731
Inntil nylig,
har det ikke vært noe data
02:18
to help us decideBestemme seg for eitherenten way.
48
126155
1556
som kan hjelpe oss å avgjøre
det ene eller andre.
02:20
RecentlyNylig, in my lablab
and other labslaboratorier around the worldverden,
49
128230
2452
Nylig, i min lab,
og i andre laber rundt i verden
02:22
we'vevi har startedstartet doing researchforskning,
50
130706
1392
har vi begynt å forske,
02:24
and now we have actualfaktiske scientificvitenskapelig datadata
to weighveie in on this questionspørsmål.
51
132122
4437
og nå har vi ekte vitenskapelig data
med betydning for dette spørsmålet.
02:28
So let me tell you about
some of my favoritefavoritt exampleseksempler.
52
136918
2541
La meg gi deg noen av
mine favoritteksempler.
02:31
I'll startstart with an exampleeksempel
from an AboriginalOpprinnelig communitysamfunnet in AustraliaAustralia
53
139846
3414
Jeg vil starte med et eksempel fra
et aboriginersamfunn i Australia
02:35
that I had the chancesjanse to work with.
54
143284
1728
som jeg fikk muligheten til å jobbe med.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreThaayorre people.
55
145036
1743
Dette er Kuuk Thaayorre- folket.
02:38
They livebo in PormpuraawPormpuraaw
at the very westvest edgekant of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
De lever i Pormpraaw
helt vest i Cape York.
02:43
What's coolkul about KuukKuuk ThaayorreThaayorre is,
57
151351
2236
Det kule med Kuuk Thaayorre er,
02:45
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre, they don't use
wordsord like "left" and "right,"
58
153611
3058
i Kuuk Thaayorre, bruker de ikke
ord som "venstre" og "høyre",
02:48
and insteadi stedet, everything
is in cardinalkardinal directionsretninger:
59
156693
2684
i stedet,
er alt i kardinalretningene:
02:51
northNord, southsør, eastøst and westvest.
60
159401
1424
nord, sør, øst og vest.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
Og når jeg sier alt,
så mener jeg virkelig alt.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Du ville ha sagt noe slikt som,
02:57
"Oh, there's an antmaur
on your southwestsørvest legBen."
63
165559
2512
"Å, det er en maur
på det sørvestlige benet."
03:01
Or, "MoveFlytte your cupkopp
to the north-northeastsør-sørvest a little bitbit."
64
169178
2656
Eller, "Flytt koppen din
litt mot nord-nordøst."
03:04
In factfaktum, the way that you say "helloHallo"
in KuukKuuk ThaayorreThaayorre is you say,
65
172404
3480
Faktisk, måten du sier "hei" på
i Kuuk Thaayorre er at du sier,
03:07
"WhichSom way are you going?"
66
175908
1266
"Hvilken vei går du?"
03:09
And the answersvar should be,
67
177198
1332
Og svaret ville være,
03:11
"North-northeastSør-sørvest in the farlangt distanceavstand.
68
179014
1772
"Nord-nordøst i det fjerne.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
Og du?"
03:14
So imagineForestill deg as you're walking
around your day,
70
182155
3132
Så forestill deg at du går gjennom dagen,
03:17
everyhver personperson you greethilser,
71
185311
1549
og til hver person du hilser på
03:18
you have to reportrapportere your headingoverskrift directionretning.
72
186884
2071
må du si hvilken retning du skal.
03:20
(LaughterLatter)
73
188979
1179
(latter)
03:22
But that would actuallyfaktisk get you
orientedorientert prettyganske fastfort, right?
74
190182
3331
Det ville faktisk gjort deg orientert
ganske raskt, ikke sant?
03:25
Because you literallybokstavelig
couldn'tkunne ikke get pastforbi "helloHallo,"
75
193537
2960
Fordi du kunne ikke
kommet lenger enn "hei",
03:28
if you didn't know
whichhvilken way you were going.
76
196521
2075
om du ikke visste
hvilken vei du gikk.
03:31
In factfaktum, people who speaksnakke languagesspråk
like this stayoppholde seg orientedorientert really well.
77
199969
3492
Folk som snakker slike språk
blir godt orientert.
03:35
They stayoppholde seg orientedorientert better
than we used to think humansmennesker could.
78
203485
2925
De forblir bedre orientert enn
vi pleide å tro at mennesker kunne.
03:38
We used to think that humansmennesker
were worseverre than other creaturesskapninger
79
206840
2852
Vi pleide å tro at mennesker
var verre enn andre skapninger
03:41
because of some biologicalbiologisk excuseunnskyldning:
80
209716
1716
på grunn av en
biologisk unnskyldning:
03:43
"Oh, we don't have magnetsmagneter
in our beaksnebb or in our scalesvekter."
81
211456
3325
"Å, vi har ikke magneter i nebbet
eller i skjellene."
03:46
No; if your languageSpråk and your culturekultur
trainstog you to do it,
82
214805
2942
Nei, om språket og kulturen din
trener deg til å gjøre det
03:49
actuallyfaktisk, you can do it.
83
217771
1249
så kan du faktisk gjøre det.
03:51
There are humansmennesker around the worldverden
who stayoppholde seg orientedorientert really well.
84
219044
3040
Det er mennesker rundt omkring i verden
som er godt orienterte.
03:54
And just to get us in agreementavtale
85
222108
2128
Og bare for at vi skal være enige
03:56
about how differentannerledes this is
from the way we do it,
86
224260
2595
om hvor ulikt dette er fra hvordan vi gjør det,
03:58
I want you all to closeLukk
your eyesøyne for a secondsekund
87
226879
2764
vil jeg at dere alle lukker øynene
i et lite øyeblikk
04:02
and pointpunkt southeastsørøst.
88
230887
1353
og pek mot sørøst.
04:04
(LaughterLatter)
89
232264
1710
(latter)
04:05
Keep your eyesøyne closedlukket. PointPunkt.
90
233998
1578
Hold øynene lukket. Pek.
04:10
OK, so you can openåpen your eyesøyne.
91
238095
2017
Ok, nå kan dere åpne øynene.
04:12
I see you guys pointingpeker there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Jeg ser at dere peker dit,
dit, dit, dit, dit...
04:16
I don't know whichhvilken way it is myselfmeg selv --
93
244529
1878
Jeg vet ikke selv hvilken vei det er selv -
04:18
(LaughterLatter)
94
246431
1664
(latter)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
Dere har ikke vært til mye hjelp.
04:21
(LaughterLatter)
96
249801
1317
(latter)
04:23
So let's just say the accuracynøyaktighet
in this roomrom was not very highhøy.
97
251142
2920
La oss si at nøyaktigheten
i dette rommet ikke var så høy.
04:26
This is a bigstor differenceforskjell in cognitivekognitiv
abilityevnen acrosspå tvers languagesspråk, right?
98
254086
3360
Dette er en stor forskjell i kognitiv evne
på tvers av språk, ikke sant?
04:29
Where one groupgruppe -- very
distinguishedfornem groupgruppe like you guys --
99
257470
3395
Hvor en gruppe - en veldig fremstående gruppe som dere -
04:32
doesn't know whichhvilken way is whichhvilken,
100
260889
1563
ikke vet hvilken vei som er hvilken,
04:34
but in anotheren annen groupgruppe,
101
262476
1336
men i en annen gruppe,
04:35
I could askspørre a five-year-oldfem år gamle
and they would know.
102
263836
2290
kunne jeg ha spurt en femåring
og de ville ha visst det.
04:38
(LaughterLatter)
103
266150
1084
(latter)
04:39
There are alsoogså really bigstor differencesforskjeller
in how people think about time.
104
267258
3420
Det er også store forskjeller på
hvordan folk tenker om tid.
04:42
So here I have picturesbilder
of my grandfatherfarfar at differentannerledes agesaldre.
105
270702
4017
Her har jeg bilder av bestefaren min
ved ulike aldre.
04:46
And if I askspørre an EnglishEngelsk speakerhøyttaler
to organizeorganisere time,
106
274743
3227
Dersom jeg ber en engelsktalende
om å organisere tid,
04:49
they mightkanskje laylegge it out this way,
107
277994
1485
vil han kanskje legge det ut slik,
04:51
from left to right.
108
279503
1151
fra venstre mot høyre.
04:52
This has to do with writingskriving directionretning.
109
280678
1831
Dette har med skriveretning å gjøre.
04:54
If you were a speakerhøyttaler of HebrewHebraisk or ArabicArabisk,
110
282533
2026
Hvis du snakker hebraisk eller arabisk,
04:56
you mightkanskje do it going
in the oppositemotsatte directionretning,
111
284583
2290
vil du kanskje gjøre det
i motsatt retning,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
fra høyre mot venstre.
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
113
289578
1585
Men hvordan ville Kuuk Thaayorre,
05:03
this AboriginalOpprinnelig groupgruppe I just
told you about, do it?
114
291187
2394
denne aboriginergruppen
jeg nettopp fortalte dere om, gjøre det?
05:05
They don't use wordsord
like "left" and "right."
115
293605
2118
De bruker ikke ord
som "venstre" og "høyre".
05:07
Let me give you hinthint.
116
295747
1492
La meg gi dere et hint.
05:09
When we satLør people facingvendt southsør,
117
297263
2551
Da vi satte folk med ansiktet mot sør,
05:11
they organizedorganisert time from left to right.
118
299838
1858
organiserte de tid
fra venstre mot høyre.
05:14
When we satLør them facingvendt northNord,
119
302391
2183
Da vi satte dem med ansiktet mot nord,
05:16
they organizedorganisert time from right to left.
120
304598
1975
organiserte de tid
fra høyre mot venstre.
05:19
When we satLør them facingvendt eastøst,
121
307026
2055
Da vi satte dem med ansiktet mot øst,
05:21
time camekom towardsmot the bodykropp.
122
309105
1740
kom tiden mot kroppen.
05:23
What's the patternmønster?
123
311608
1311
Hva er mønsteret?
05:26
EastØst to westvest, right?
124
314056
1699
Øst til vest, ikke sant?
05:27
So for them, time doesn't actuallyfaktisk
get lockedlåst on the bodykropp at all,
125
315779
3502
For dem, låses ikke tiden mot kroppen
i det hele tatt,
05:31
it getsblir lockedlåst on the landscapelandskap.
126
319305
1540
den bestemmes ut fra landskapet.
05:32
So for me, if I'm facingvendt this way,
127
320869
1718
Så for meg, hvis jeg har ansiktet
vendt denne veien,
05:34
then time goesgår this way,
128
322611
1157
så går tiden denne veien,
05:35
and if I'm facingvendt this way,
then time goesgår this way.
129
323792
2473
og hvis jeg har ansiktet vendt denne veien
går tiden denne veien.
05:38
I'm facingvendt this way, time goesgår this way --
130
326289
2000
Jeg ser denne veien, tiden går denne veien -
05:40
very egocentricegosentriske of me to have
the directionretning of time chaseChase me around
131
328313
3967
veldig egosentrisk av meg
å la tidsretningen jage meg rundt
05:44
everyhver time I turnsving my bodykropp.
132
332304
1640
hver gang jeg snur meg.
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreThaayorre,
time is lockedlåst on the landscapelandskap.
133
334598
2647
For Kuuk Thaayorre-folket
er tiden låst mot landskapet.
05:49
It's a dramaticallydramatisk differentannerledes way
of thinkingtenker about time.
134
337269
2819
Det er en dramatisk annerledes måte
å tenke på tid på.
05:52
Here'sHer er anotheren annen really smartsmart humanmenneskelig tricktriks.
135
340112
1911
Her er nok et veldig smart,
menneskelig triks.
05:54
SupposeAnta I askspørre you
how manymange penguinspingviner are there.
136
342047
2213
Sett at jeg spør deg
hvor mange pingviner det er.
05:56
Well, I betvedde I know how you'ddu ville solveløse
that problemproblem if you solvedløst it.
137
344958
3154
Jeg vedder på at jeg vet hvordan
du løste det dersom du gjorde det.
06:00
You wentgikk, "One, two, threetre,
fourfire, fivefem, sixseks, sevensju, eightåtte."
138
348136
2827
Du tenkte, "En, to, tre,
fire, fem, seks, sju, åtte."
06:02
You countedtelles them.
139
350987
1164
Du telte dem.
06:04
You namedoppkalt eachHver one with a numberAntall,
140
352175
1609
Du gav hver av dem et tall,
06:05
and the last numberAntall you said
was the numberAntall of penguinspingviner.
141
353808
2636
og det siste tallet du sa
var antall pingviner.
06:08
This is a little tricktriks
that you're taughtundervist to use as kidsbarn.
142
356468
2862
Dette er et lite triks
som du lærte å bruke som liten.
06:11
You learnlære the numberAntall listliste
and you learnlære how to applysøke om it.
143
359354
3051
Du lærer tallrekken
og hvordan du skal bruke den.
06:14
A little linguisticspråklig tricktriks.
144
362787
1446
Et lite lingvistisk triks.
06:16
Well, some languagesspråk don't do this,
145
364804
1677
Noen språk gjør ikke dette,
06:18
because some languagesspråk
don't have exactnøyaktig numberAntall wordsord.
146
366505
3149
fordi noen språk
har ikke eksakte tallord.
06:22
They're languagesspråk that don't have
a wordord like "sevensju"
147
370039
2897
Det finnes språk som ikke har
et ord som "sju"
06:24
or a wordord like "eightåtte."
148
372960
1401
eller et ord som "åtte",
06:27
In factfaktum, people who speaksnakke
these languagesspråk don't counttelle,
149
375033
2658
folk som snakker disse språkene
teller faktisk ikke,
06:29
and they have troubleproblemer
keepingholde trackspor of exactnøyaktig quantitiesantall.
150
377715
2997
og de har problemer med
å holde styr på eksakte mengder.
06:32
So, for exampleeksempel, if I askspørre you
to matchkamp this numberAntall of penguinspingviner
151
380736
3929
For eksempel, om jeg ber dere om
å koble antall pingviner
06:36
to the samesamme numberAntall of ducksender,
152
384689
2264
mot samme antall ender,
06:38
you would be ablei stand to do that by countingtelling.
153
386977
2144
ville dere kunne gjøre det ved å telle.
06:41
But folksfolkene who don't have
that linguisticspråklig traittrekk can't do that.
154
389145
3855
Men folk som ikke har den lingvistiske
egenskapen kan ikke gjøre det.
06:47
LanguagesSpråk alsoogså differavvike in how
they dividedele opp up the colorfarge spectrumspektrum --
155
395653
3154
Språk er også ulike i hvordan
de deler opp fargespekeret -
06:50
the visualvisuell worldverden.
156
398831
1150
den visuelle verden.
06:52
Some languagesspråk have
lots of wordsord for colorsfarger,
157
400348
2152
Noen språk har mange ord for farger,
06:54
some have only a couplepar wordsord,
"lightlett" and "darkmørk."
158
402524
2364
noen har bare et par ord,
"lys" eller "mørk".
06:56
And languagesspråk differavvike in where they put
boundariesgrenser betweenmellom colorsfarger.
159
404912
3623
Språk er også ulike i
hvor de setter grenser mellom farger.
07:00
So, for exampleeksempel, in EnglishEngelsk,
there's a worldverden for blueblå
160
408559
3215
På engelsk er det, for eksempel, et ord for blå
07:03
that coversdeksler all of the colorsfarger
that you can see on the screenskjerm,
161
411798
3135
som dekker alle fargene
som dere kan se på skjermen,
07:06
but in RussianRussisk, there isn't a singleenkelt wordord.
162
414957
2006
men på russisk, er det ikke ett ord.
07:08
InsteadI stedet, RussianRussisk speakershøyttalere
have to differentiatedifferensiere
163
416987
2206
Russisktalende må i stedet skille mellom
07:11
betweenmellom lightlett blueblå, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
lyseblå, "goluboy",
07:12
and darkmørk blueblå, "siniysiniy."
165
420712
1576
eller mørkeblå, "siniy".
07:15
So RussiansRussere have this lifetimelivstid
of experienceerfaring of, in languageSpråk,
166
423138
3983
Russere har dermed
en livstid av erfaring med, språklig,
07:19
distinguishingskille these two colorsfarger.
167
427145
1869
å skille mellom disse to fargene.
07:21
When we testtest people'sfolks abilityevnen
to perceptuallyperceptually discriminatediskriminere these colorsfarger,
168
429038
3963
Når vi tester folks evne til sanselig å skille mellom disse fargene,
07:25
what we find is that
RussianRussisk speakershøyttalere are fasterraskere
169
433025
2521
finner vi ut at
russisktalende er raskere
07:27
acrosspå tvers this linguisticspråklig boundarygrense.
170
435570
1558
på denne lingvistiske grensen.
07:29
They're fasterraskere to be ablei stand
to tell the differenceforskjell
171
437152
2282
De er raskere til å se forskjellen
07:31
betweenmellom a lightlett and darkmørk blueblå.
172
439458
1458
mellom en lys og en mørk blå.
07:33
And when you look at people'sfolks brainshjerner
as they're looking at colorsfarger --
173
441299
3264
Når du ser på folks hjerne
mens de ser på farger -
07:36
say you have colorsfarger shiftingskiftende slowlysakte
from lightlett to darkmørk blueblå --
174
444587
3335
si at du har farger som skifter sakte
fra lyseblå til mørkeblå -
07:40
the brainshjerner of people who use
differentannerledes wordsord for lightlett and darkmørk blueblå
175
448798
4452
vil hjernen til de som bruker
ulike ord for lys og mørk blå
07:45
will give a surprisedoverrasket reactionreaksjon
as the colorsfarger shiftskifte from lightlett to darkmørk,
176
453274
3510
gi en overraskende reaksjon
idet fargene skifter fra lys til mørk,
07:48
as if, "OohOoh, something
has categoricallykategorisk changedendret,"
177
456808
3182
lik, "Åh, noe har endret seg kategorisk,"
07:52
whereasmens the brainshjerner
of EnglishEngelsk speakershøyttalere, for exampleeksempel,
178
460014
2446
mens, for eksempel,
hjernen til engelsktalende,
07:54
that don't make
this categoricalkategoriske distinctionforskjell,
179
462484
2140
som ikke gjør denne
kategoriske inndelingen,
07:56
don't give that surpriseoverraskelse,
180
464648
1196
ikke gir denne overraskelsen,
07:57
because nothing is categoricallykategorisk changingendring.
181
465868
2083
fordi ingenting er endret kategorisk.
08:02
LanguagesSpråk have all kindstyper
of structuralstrukturell quirksquirks.
182
470054
2504
Språk har alle typer
strukturelle underligheter.
08:04
This is one of my favoritesFavoritter.
183
472582
1337
Dette er en av mine favoritter.
08:05
Lots of languagesspråk have grammaticalgrammatisk genderkjønn;
184
473943
2432
Mange språk har grammatisk skjønn;
08:08
everyhver nounSubstantiv getsblir assignedtildelt a genderkjønn,
oftenofte masculinemaskulin or femininefeminin.
185
476399
4630
hvert substantiv har et kjønn,
ofte maskulint eller feminint.
08:13
And these genderskjønn differavvike acrosspå tvers languagesspråk.
186
481053
2057
Og disse kjønnene
varierer på tvers av språk.
08:15
So, for exampleeksempel, the sunsol is femininefeminin
in GermanTysk but masculinemaskulin in SpanishSpansk,
187
483134
4541
Solen er, for eksempel, feminin på tysk,
men maskulin på spansk.
08:19
and the moonmåne, the reverseomvendt.
188
487699
1348
og månen er det motsatte.
08:21
Could this actuallyfaktisk have any
consequencekonsekvens for how people think?
189
489634
3462
Kan dette faktisk ha noen konsekvens
for hvordan folk tenker?
08:25
Do GermanTysk speakershøyttalere think of the sunsol
as somehowen eller annen måte more female-likekvinne som,
190
493120
3994
Tenker tysktalende på solen
som mer kvinnelig,
08:29
and the moonmåne somehowen eller annen måte more male-likemann som?
191
497138
1906
og på månen som mer mandig?
08:31
ActuallyFaktisk, it turnssvinger out that's the casesak.
192
499767
1906
Det viser seg nemlig at det er tilfelle.
08:33
So if you askspørre GermanTysk and SpanishSpansk speakershøyttalere
to, say, describebeskrive a bridgebro,
193
501697
5423
Hvis du ber en tysktalende
og spansktalende om å beskrive ei bru,
08:39
like the one here --
194
507144
1436
slik som denne -
08:40
"bridgebro" happensskjer to be grammaticallygrammatisk
femininefeminin in GermanTysk,
195
508604
3349
"bru" er grammatisk feminin på tysk,
08:43
grammaticallygrammatisk masculinemaskulin in SpanishSpansk --
196
511977
2156
grammatisk maskulin på spansk -
08:46
GermanTysk speakershøyttalere are more likelysannsynlig
to say bridgesbroer are "beautifulvakker," "elegantelegant"
197
514157
4318
er det større sannsynlighet for at tysktalende sier at bruer er "vakre", "elegante"
08:50
and stereotypicallystereotypisk femininefeminin wordsord.
198
518499
2127
og stereotypisk feminine ord.
08:52
WhereasMens SpanishSpansk speakershøyttalere
will be more likelysannsynlig to say
199
520650
2509
Spansktalende, derimot, sier helst
08:55
they're "strongsterk" or "long,"
200
523183
1546
de er "sterke" og "lange",
08:56
these masculinemaskulin wordsord.
201
524753
1386
disse maskuline ordene.
09:00
(LaughterLatter)
202
528849
1680
(latter)
09:03
LanguagesSpråk alsoogså differavvike in how
they describebeskrive eventsarrangementer, right?
203
531396
4122
Språk er også ulike i
hvordan de skildrer hendelser.
09:08
You take an eventbegivenhet like this, an accidentulykke.
204
536060
2346
Ta, for eksempel, en hendelse som denne.
Et uhell.
09:10
In EnglishEngelsk, it's fine to say,
"He brokeblakk the vasevase."
205
538430
2788
På engelsk er det greit å si
"Han knuste vasen."
09:13
In a languageSpråk like SpanishSpansk,
206
541869
2544
På et språk som spansk,
09:16
you mightkanskje be more likelysannsynlig
to say, "The vasevase brokeblakk,"
207
544437
2847
sier du heller kanskje,
"Vasen knuste.",
09:19
or, "The vasevase brokeblakk itselfseg selv."
208
547308
1561
eller, "Vasen knuste seg selv."
09:21
If it's an accidentulykke, you wouldn'tville ikke say
that someonenoen did it.
209
549332
3222
Om det er et uhell,
sier du ikke at noen gjorde det.
09:24
In EnglishEngelsk, quiteganske weirdlynifs,
we can even say things like,
210
552578
3406
På engelsk, merkelig nok,
kan vi si ting som dette,
09:28
"I brokeblakk my armvæpne."
211
556008
1247
"Jeg brakk armen."
09:29
Now, in lots of languagesspråk,
212
557953
1834
På mange språk,
09:31
you couldn'tkunne ikke use that constructionkonstruksjon
unlessmed mindre you are a lunaticgalning
213
559811
3171
kan du ikke bruke den konstruksjonen
med mindre du er en galning
09:35
and you wentgikk out
looking to breakgå i stykker your armvæpne --
214
563006
2129
og du prøvde å brekke armen med vilje -
09:37
(LaughterLatter)
215
565159
1002
(latter)
09:38
and you succeededlyktes.
216
566185
1151
og klarte det.
09:39
If it was an accidentulykke,
you would use a differentannerledes constructionkonstruksjon.
217
567360
3264
Om det var et uhell,
ville du bruke en annen konstruksjon.
09:42
Now, this has consequenceskonsekvenser.
218
570648
1805
Dette har konsekvenser.
09:44
So, people who speaksnakke differentannerledes languagesspråk
will paybetale attentionoppmerksomhet to differentannerledes things,
219
572477
4188
Folk som snakker forskjellige språk
vil fokusere på ulike ting,
09:48
dependingavhengig on what theirderes languageSpråk
usuallysom oftest requireskrever them to do.
220
576689
3406
avhengig av hva som
kreves av språket deres.
09:52
So we showforestilling the samesamme accidentulykke
to EnglishEngelsk speakershøyttalere and SpanishSpansk speakershøyttalere,
221
580119
4172
Vi viser den samme ulykken
til engelsktalende og spansktalende,
09:56
EnglishEngelsk speakershøyttalere will rememberhuske who did it,
222
584315
3285
de engelsktalende vil huske
hvem som gjorde det,
10:00
because EnglishEngelsk requireskrever you
to say, "He did it; he brokeblakk the vasevase."
223
588525
3414
fordi på engelsk må du si,
"Han gjorde det; han knuste vasen."
10:03
WhereasMens SpanishSpansk speakershøyttalere mightkanskje be
lessmindre likelysannsynlig to rememberhuske who did it
224
591963
3203
Spansktalende, derimot, husker
sannsynligvis ikke hvem som gjorde det
10:07
if it's an accidentulykke,
225
595190
1151
dersom det var en ulykke,
10:08
but they're more likelysannsynlig to rememberhuske
that it was an accidentulykke.
226
596365
2829
men det er mer sannsynlig at
de husker at det var en ulykke.
10:11
They're more likelysannsynlig
to rememberhuske the intentionintensjon.
227
599218
2436
De husker lettere intensjonen.
10:13
So, two people watch the samesamme eventbegivenhet,
228
601678
3083
Så, to mennesker ser den samme hendelsen,
10:16
witnessvitne the samesamme crimeforbrytelse,
229
604785
2081
er vitner til det samme lovbruddet,
10:18
but endslutt up rememberinghuske
differentannerledes things about that eventbegivenhet.
230
606890
3046
men ender opp med å huske
ulike ting fra hendelsen.
10:22
This has implicationsimplikasjoner, of coursekurs,
for eyewitnessøyenvitne testimonyvitnesbyrd.
231
610564
3259
Dette har, selvfølgelig, en betydning
for øyenvitners forklaringer.
10:26
It alsoogså has implicationsimplikasjoner
for blameskylde på and punishmentavstraffelse.
232
614590
2362
Det har også betydning for
skyld og straff.
10:28
So if you take EnglishEngelsk speakershøyttalere
233
616976
1807
Om du da tar engelsktalende
10:30
and I just showforestilling you
someonenoen breakingbreaking a vasevase,
234
618807
2164
og jeg bare viser dere
at noen knuser en vase,
10:32
and I say, "He brokeblakk the vasevase,"
as opposedmotsetning to "The vasevase brokeblakk,"
235
620995
3855
og jeg sier, "Han knuste vasen",
i motsetning til "Vasen knuste",
10:37
even thoughselv om you can witnessvitne it yourselfdeg selv,
236
625504
1913
til tross for at dere kan se det selv,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
dere kan se videoen,
10:40
you can watch the crimeforbrytelse againstimot the vasevase,
238
628733
2162
dere kan se forbrytelsen mot vasen,
10:44
you will punishstraffe someonenoen more,
239
632157
1767
vil dere straffe noen mer,
10:45
you will blameskylde på someonenoen more
if I just said, "He brokeblakk it,"
240
633948
2853
dere vil straffe noen mer
om jeg bare sa, "Han knuste den",
10:48
as opposedmotsetning to, "It brokeblakk."
241
636825
1493
i motsetning til,
"Den knuste.".
10:50
The languageSpråk guidesguider
our reasoningargumentasjon about eventsarrangementer.
242
638931
3323
Språket veileder vår resonnering
over hendelser.
10:55
Now, I've givengitt you a few exampleseksempler
243
643996
2886
Jeg har gitt dere noen eksempler
10:58
of how languageSpråk can profoundlydypt
shapeform the way we think,
244
646906
3727
på hvordan språk totalt
kan forme måten vi tenker på,
11:02
and it does so in a varietyvariasjon of waysmåter.
245
650657
2175
og det gjør det på
en mengde ulike måter.
11:04
So languageSpråk can have bigstor effectseffekter,
246
652856
1931
Språk kan ha stor effekt,
11:06
like we saw with spacerom and time,
247
654811
1742
som vi så på tid og sted,
11:08
where people can laylegge out spacerom and time
248
656577
1906
hvor folk kan plassere tid og sted
11:10
in completelyhelt differentannerledes
coordinatekoordinere framesrammer from eachHver other.
249
658507
3241
i helt ulike koordinater enn andre
11:14
LanguageSpråk can alsoogså have
really deepdyp effectseffekter --
250
662781
2234
Språk kan også ha
virkelig stor effekt -
11:17
that's what we saw
with the casesak of numberAntall.
251
665039
2184
det var det vi så
i saken om tall.
11:19
HavingHar counttelle wordsord in your languageSpråk,
252
667572
2043
Å ha ord for å telle i språket,
11:21
havingha numberAntall wordsord,
253
669639
1220
å ha tallord,
11:22
opensåpner up the wholehel worldverden of mathematicsmatematikk.
254
670883
2561
åpner en hel verden av matematikk.
11:25
Of coursekurs, if you don't counttelle,
you can't do algebraalgebra,
255
673468
2503
Så klart, kan du ikke telle,
kan du ikke algebra,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
kan du ikke gjøre
noen av disse tingene
11:29
that would be requirednødvendig
to buildbygge a roomrom like this
257
677583
2743
som ville kreves for å bygge
et rom som dette
11:32
or make this broadcastkringkasting, right?
258
680350
2004
eller for å lage denne sendingen.
11:34
This little tricktriks of numberAntall wordsord
givesgir you a steppingstepping stonestein
259
682836
2863
Det lille trikset med tallord er et steg
11:37
into a wholehel cognitivekognitiv realmriket.
260
685723
1481
inn i en hel kognitiv verden.
11:40
LanguageSpråk can alsoogså have
really earlytidlig effectseffekter,
261
688420
2295
Språk kan også ha
veldig tidlig effekt,
11:42
what we saw in the casesak of colorfarge.
262
690739
2870
som vi så i eksempelet med farge.
11:46
These are really simpleenkel,
basicgrunnleggende, perceptualperseptuelle decisionsbeslutninger.
263
694205
2494
Dette er veldig enkle, grunnleggende,
sanselige avgjørelser.
11:48
We make thousandstusener of them all the time,
264
696723
2360
Vi tar tusener av dem hele tiden,
11:51
and yetennå, languageSpråk is gettingfår in there
265
699107
1817
og likevel, språket kommer seg inn der
11:52
and fussingFussing even with these tinyliten little
perceptualperseptuelle decisionsbeslutninger that we make.
266
700948
4331
og blander seg inn i disse bittesmå
sanselige avgjørelsene vi tar.
11:58
LanguageSpråk can have really broadbred effectseffekter.
267
706787
1859
Språk kan ha bred påvirkning.
12:00
So the casesak of grammaticalgrammatisk genderkjønn
maykan be a little sillydum,
268
708670
3228
Saken om grammatisk kjønn kan virke dumt,
12:03
but at the samesamme time,
grammaticalgrammatisk genderkjønn appliesgjelder to all nounssubstantiver.
269
711922
3833
men på samme tid,
alle substantiv har grammatisk kjønn.
12:08
That meansmidler languageSpråk can shapeform
how you're thinkingtenker
270
716061
2289
Det betyr at språk kan forme
hvordan man tenker
12:10
about anything that can be
namedoppkalt by a nounSubstantiv.
271
718374
2887
om alt som kan kalles et substantiv.
12:14
That's a lot of stuffting.
272
722185
1329
Det er mange ting.
12:16
And finallyendelig, I gavega you an exampleeksempel
of how languageSpråk can shapeform things
273
724449
3257
Til slutt, jeg gav dere et eksempel på
hvordan språk kan forme ting
12:19
that have personalpersonlig weightvekt to us --
274
727730
1636
som har en personlig
innflytelse på oss -
12:21
ideasideer like blameskylde på and punishmentavstraffelse
or eyewitnessøyenvitne memoryhukommelse.
275
729390
2576
tanker som skyld og straff
eller øyenvitnets minne.
12:23
These are importantviktig things
in our dailydaglig livesbor.
276
731990
2164
Dette er viktige ting i dagliglivet vårt.
12:28
Now, the beautyskjønnhet of linguisticspråklig diversitymangfold
is that it revealsavslører to us
277
736153
5001
Det fine med lingvistisk mangfold
er at det viser oss
12:33
just how ingeniousgenial and how flexiblefleksibel
the humanmenneskelig mindsinn is.
278
741178
3947
akkurat hvor genial og fleksibel
menneskehjernen er.
12:37
HumanMenneskelige mindssinn have inventedoppfunnet
not one cognitivekognitiv universeunivers, but 7,000 --
279
745775
4531
Menneskehjerner har ikke oppfunnet
bare ett kognitivt univers, men 7000 -
12:42
there are 7,000 languagesspråk
spokenmuntlig around the worldverden.
280
750330
2358
Det snakkes 7000 språk
rundt omkring i verden.
12:46
And we can createskape manymange more --
281
754010
1677
Og vi kan skape mange flere -
12:47
languagesspråk, of coursekurs, are livingliving things,
282
755711
3083
språk er, selvfølgelig, levende ting,
12:50
things that we can honeBryne
and changeendring to suitdress our needsbehov.
283
758818
3766
ting vi kan finslipe
og tilpasse til våre behov.
12:55
The tragictragisk thing is that we're losingå miste
so much of this linguisticspråklig diversitymangfold
284
763786
3483
Den tragiske biten er at vi mister så mye
av dette språklige mangfoldet
12:59
all the time.
285
767293
1151
hele tiden.
13:00
We're losingå miste about one languageSpråk a weekuke,
286
768468
1892
Vi mister omtrent ett språk hver uke,
13:02
and by some estimatesestimater,
287
770384
1466
og ifølge noen beregninger,
13:03
halfhalv of the world'sVerdens languagesspråk
will be goneborte in the nextneste hundredhundre yearsår.
288
771874
3267
vil halvparten av jordens språk være borte
i løpet av de neste hundre årene.
13:07
And the even worseverre newsnyheter is that right now,
289
775966
2822
En enda verre nyhet er
at akkurat nå,
13:10
almostnesten everything we know about
the humanmenneskelig mindsinn and humanmenneskelig brainhjerne
290
778812
3708
er alt vi vet om menneskets sinn og hjerne
13:14
is basedbasert on studiesstudier of usuallysom oftest AmericanAmerikanske
English-speakingEngelsktalende undergraduatesstudenter
291
782544
5028
vanligvis basert på studier av
amerikansk-engelsktalende studenter
13:19
at universitiesuniversiteter.
292
787596
1324
på universiteter.
13:22
That excludesutelukker almostnesten all humansmennesker. Right?
293
790742
3533
Det ekskluderer nesten alle mennesker.
13:26
So what we know about the humanmenneskelig mindsinn
is actuallyfaktisk incrediblyutrolig narrowsmal and biasedforutinntatt,
294
794299
4971
Det vi vet om menneskesinnet er faktisk utrolig smalt og ensidig,
13:31
and our sciencevitenskap has to do better.
295
799294
3236
og forskningen vår må bli bedre.
13:37
I want to leavepermisjon you
with this finalendelig thought.
296
805987
2259
Jeg vil ta farvel med dere
med denne siste tanken.
13:40
I've told you about how speakershøyttalere
of differentannerledes languagesspråk think differentlypå en annen måte,
297
808270
3513
Jeg har fortalt dere om hvordan talende av ulike språk tenker ulikt,
13:43
but of coursekurs, that's not about
how people elsewhereandre steder think.
298
811807
3284
men det handler selvfølgelig ikke om
hvordan folk andre steder tenker.
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
Det handler om hvordan du tenker.
13:48
It's how the languageSpråk that you speaksnakke
shapesfigurer the way that you think.
300
816558
3606
Det er hvordan språket du snakker
former måten du tenker på.
13:53
And that givesgir you the opportunitymulighet to askspørre,
301
821070
2576
Og det gir deg muligheten til å spørre,
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
"Hvorfor tenker jeg slik jeg gjør?"
13:57
"How could I think differentlypå en annen måte?"
303
825765
1596
"Hvordan kan jeg tenke annerledes?"
13:59
And alsoogså,
304
827908
1365
Og også,
14:01
"What thoughtstanker do I wishskulle ønske to createskape?"
305
829297
1727
"Hvilke tanker ønsker jeg å skape?"
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Tusen takk.
14:05
(ApplauseApplaus)
307
833025
2756
(applaus)
Translated by Mari Thomassen
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com