ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Lera Boroditsky: How language shapes the way we think

Lera Boroditsky: Com l'idioma determina la manera de pensar

Filmed:
9,816,653 views

Es parlen uns 7000 idiomes arreu del món. Tots tenen sonoritats, vocabularis i estructures diferents, però donen també forma a la manera com pensem? La científica cognitiva Lera Boroditsky comparteix exemples (com una comunitat aborigen d'Austràlia que fa servir els punts cardinals en comptes d'esquerra/dreta fins als múltiples mots per definir blau de la llengua russa) que suggereixen que la resposta és un sí rotund. "La bellesa de la diversitat lingüística és que ens desvela l'enginy i la flexibilitat que pot tenir la ment humana", diu Boroditsky. "Hem inventat no un sinó 7000 universos cognitius."
- Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I'll be speakingparlant to you
usingutilitzant languagellenguatge ...
0
940
2575
Parlaré amb vosaltres
fent servir el llenguatge...
perquè puc.
00:16
because I can.
1
4090
1520
00:17
This is one these magicalmàgic abilitieshabilitats
that we humansels éssers humans have.
2
5634
3153
Aquesta és una de les màgiques habilitats
que tenim els humans.
00:21
We can transmittransmetre really complicatedcomplicat
thoughtspensaments to one anotherun altre.
3
9114
3952
Podem transmetre pensaments complexos
als altres.
00:25
So what I'm doing right now is,
I'm makingelaboració soundssons with my mouthboca
4
13479
3595
Ara estic creant sons amb la boca
00:29
as I'm exhalingexhalar.
5
17098
1215
al exhalar.
00:30
I'm makingelaboració tonesTons and hissesels hisses and puffsGlopades,
6
18337
2348
Emeto tons, xiulets i bufs,
00:32
and those are creatingcreant
airaire vibrationsvibracions in the airaire.
7
20709
3010
que creen vibracions en l'aire.
00:35
Those airaire vibrationsvibracions are travelingviatjant to you,
8
23743
2446
Aquestes vibracions en l'aire
viatgen fins a tu,
00:38
they're hittingcolpejar your eardrumsTimpans,
9
26213
1785
colpegen el teu timpà
00:40
and then your braincervell takes
those vibrationsvibracions from your eardrumsTimpans
10
28022
4580
i llavors el cervell recull
aquestes vibracions del timpà
00:44
and transformses transforma them into thoughtspensaments.
11
32626
2753
i les transforma en pensaments.
Espero.
00:48
I hopeesperança.
12
36031
1151
00:49
(LaughterRiure)
13
37206
1003
(Rialles)
00:50
I hopeesperança that's happeningpassant.
14
38233
1157
Espero que sigui així.
00:51
So because of this abilityhabilitat,
we humansels éssers humans are ablecapaç to transmittransmetre our ideasidees
15
39414
4576
Degut a aquesta habilitat, som capaços
de transmetre les nostres idees
00:56
acrossa través de vastimmens reachesarriba of spaceespai and time.
16
44014
2692
a través de la vastitud
de l'espai i el temps.
00:58
We're ablecapaç to transmittransmetre
knowledgeconeixement acrossa través de mindsments.
17
46730
4536
Som capaços de transmetre
coneixement entre ments.
01:03
I can put a bizarreestranya newnou ideaidea
in your mindment right now.
18
51290
3161
Puc fer-vos pensar ara mateix
en una idea estrambòtica i nova.
01:06
I could say,
19
54475
1155
Puc dir,
01:08
"ImagineImaginar a jellyfishmeduses waltzingWaltzing in a librarybiblioteca
20
56367
3208
"Imagineu una medusa ballant un vals
en una biblioteca
01:11
while thinkingpensant about quantumquantum mechanicsmecànica."
21
59599
2176
mentre pensa en mecànica quàntica".
01:13
(LaughterRiure)
22
61799
1398
(Rialles)
01:15
Now, if everything has gones'ha anat
relativelyrelativament well in your life so farlluny,
23
63221
3028
Si tot ha anat prou bé a la vostra vida,
01:18
you probablyProbablement haven'tno ho han fet had
that thought before.
24
66273
2112
probablement no hi havíeu pensat mai.
01:20
(LaughterRiure)
25
68409
1002
(Rialles)
01:21
But now I've just madefet you think it,
26
69435
1732
Però ara us hi he fet pensar,
01:23
througha través languagellenguatge.
27
71191
1155
a travès del llenguatge.
01:24
Now of coursecurs, there isn't just
one languagellenguatge in the worldmón,
28
72654
2724
Certament no hi ha només un idioma al món,
01:27
there are about 7,000 languagesidiomes
spokenparlat around the worldmón.
29
75402
2645
se'n parlen uns 7000.
01:30
And all the languagesidiomes differdifereixen
from one anotherun altre in all kindstipus of waysmaneres.
30
78071
3160
I es diferencien l'un de l'altre
de mil i una maneres.
01:33
Some languagesidiomes have differentdiferent soundssons,
31
81255
3091
Alguns idiomes tenen sons diferents,
01:36
they have differentdiferent vocabulariesVocabularis,
32
84370
1719
vocabularis diferents,
01:38
and they alsotambé have differentdiferent structuresestructures --
33
86113
2039
i també estructures diferents;
01:40
very importantlyimportant, differentdiferent structuresestructures.
34
88176
1887
molt important, estructures diferents.
01:42
That begsplanteja the questionpregunta:
35
90896
1192
Això ens du a la qüestió:
01:44
Does the languagellenguatge we speakparlar
shapeforma the way we think?
36
92112
2612
Dóna forma l'idioma que parlem
a la manera com pensem?
01:46
Now, this is an ancientantic questionpregunta.
37
94748
1572
Aquesta pregunta ve de lluny.
01:48
People have been speculatingespeculant
about this questionpregunta foreverper sempre.
38
96344
3171
Hi hem estat especulant des de sempre.
01:51
CharlemagneCarlemany, HolySant RomanRomà emperoremperador, said,
39
99539
2317
Carlemany, emperador
de l'Imperi Romà, va dir:
01:53
"To have a secondsegon languagellenguatge
is to have a secondsegon soulànima" --
40
101880
3036
"Tenir una segona llengua
és tenir una segona ànima"
01:56
strongfort statementdeclaració
that languagellenguatge craftsArtesania realityrealitat.
41
104940
2503
contundent declaració
de com modela la realitat.
01:59
But on the other hand,
ShakespeareShakespeare has JulietJulieta say,
42
107992
2990
D'altra banda,
Shakespeare fa dir a Julieta
02:03
"What's in a namenom?
43
111006
1151
"Què val un nom?
Amb un altre nom, la rosa
faria la mateixa dolça olor"
02:04
A rosees va aixecar by any other namenom
would smellolor as sweetdolç."
44
112181
2334
02:07
Well, that suggestssuggereix that maybe
languagellenguatge doesn't craftartesania realityrealitat.
45
115504
3053
Bé, això suggereix que potser
l'idioma no modela la realitat.
02:10
These argumentsarguments have gones'ha anat
back and forthendavant for thousandsmilers of yearsanys.
46
118926
4006
Aquests arguments s'han discutit
des de fa milers d'anys.
02:15
But untilfins a recentlyrecentment,
there hasn'tno ho ha fet been any datadades
47
123400
2731
Però fins fa poc,
no hi havia prou informació
02:18
to help us decidedecideixi eithertampoc way.
48
126155
1556
per emetre cap judici.
02:20
RecentlyRecentment, in my lablaboratori
and other labslaboratoris around the worldmón,
49
128230
2452
Al meu laboratori i en d'altres
al voltant del món,
02:22
we'vetenim startedva començar doing researchrecerca,
50
130706
1392
hem començat a fer recerca,
02:24
and now we have actualactual scientificcientífic datadades
to weighpesar in on this questionpregunta.
51
132122
4437
i ara tenim evidència científica
per inclinar-nos en aquesta qüestió.
Deixin-me que els presenti alguns
dels meus exemples preferits.
02:28
So let me tell you about
some of my favoritefavorit examplesexemples.
52
136918
2541
02:31
I'll startcomençar with an exampleexemple
from an AboriginalAborigen communitycomunitat in AustraliaAustràlia
53
139846
3414
Començaré amb el d'una comunitat
aborigen d'Austràlia amb la qual
vaig tenir l'ocasió de treballar.
02:35
that I had the chanceoportunitat to work with.
54
143284
1728
Són la gent que parla
Kuuk Thaayorre.
02:37
These are the KuukKuuk ThaayorreLa seva people.
55
145036
1743
02:38
They liveen directe in PormpuraawEl de Pormpuraaw
at the very westoest edgevora of CapeCape YorkYork.
56
146803
3794
Viuen a Pormpuraaw
al cantó més occidental de Cape York.
02:43
What's coolguai about KuukKuuk ThaayorreLa seva is,
57
151351
2236
El que és interessant del
Kuuk Thaayorre és
02:45
in KuukKuuk ThaayorreLa seva, they don't use
wordsparaules like "left" and "right,"
58
153611
3058
que no tenen "dreta" ni "esquerra",
02:48
and insteaden canvi, everything
is in cardinalCardenal directionsadreces:
59
156693
2684
tot s'expressa fent servir
els punts cardinals:
02:51
northnord, southsud, eastest and westoest.
60
159401
1424
nord, sud, est i oest.
02:53
And when I say everything,
I really mean everything.
61
161425
2535
I quan dic tot, vull dir literalment tot.
02:55
You would say something like,
62
163984
1551
Diries: "Tens una formiga
02:57
"Oh, there's an antFormiga
on your southwestsud-oest legcama."
63
165559
2512
a la cama sud-oest"
03:01
Or, "MoveMoure's your cuptassa
to the north-northeastNord-nord-est a little bitpoc."
64
169178
2656
O, "Mou una mica la tassa
cap a nord nord-est"
03:04
In factfet, the way that you say "helloHola"
in KuukKuuk ThaayorreLa seva is you say,
65
172404
3480
De fet, la manera de dir "hola" és
03:07
"WhichQue way are you going?"
66
175908
1266
"Cap a on vas?"
03:09
And the answerresposta should be,
67
177198
1332
I la resposta seria,
03:11
"North-northeastNord-nord-est in the farlluny distancedistància.
68
179014
1772
"Nord nord-est lluny enllà.
03:12
How about you?"
69
180810
1321
I tu?"
03:14
So imagineimaginar as you're walkingcaminant
around your day,
70
182155
3132
Imagina que quan vas caminant
03:17
everycada personpersona you greetsaludar,
71
185311
1549
a cada persona que saludes,
03:18
you have to reportinforme your headingencapçalament directiondirecció.
72
186884
2071
li has de dir cap a quina direcció vas.
03:20
(LaughterRiure)
73
188979
1179
(Rialles)
03:22
But that would actuallyen realitat get you
orientedorientat prettybonic fastràpid, right?
74
190182
3331
Això faria que estiguessis orientat
ben ràpid, oi?
03:25
Because you literallyliteralment
couldn'tno podia get pastpassat "helloHola,"
75
193537
2960
Perquè literalment no podries dir
ni "hola"
03:28
if you didn't know
whichquin way you were going.
76
196521
2075
si no saps on vas.
03:31
In factfet, people who speakparlar languagesidiomes
like this stayquedar-se orientedorientat really well.
77
199969
3492
De fet, la gent que parla idiomes
com aquest s'orienta molt bé.
03:35
They stayquedar-se orientedorientat better
than we used to think humansels éssers humans could.
78
203485
2925
Millor del que pensàvem que era
possible en humans
Solíem pensar que els humans
èrem pitjors que altres éssers
03:38
We used to think that humansels éssers humans
were worsepitjor than other creaturescriatures
79
206840
2852
03:41
because of some biologicalbiològic excuseexcusa:
80
209716
1716
per alguna excusa biològica:
03:43
"Oh, we don't have magnetsimants
in our beakslos Picos or in our scalesescales."
81
211456
3325
"Oh, no tenim imans als becs
o a les escates."
03:46
No; if your languagellenguatge and your culturecultura
trainstrens you to do it,
82
214805
2942
No; si la teva llengua i cultura
t'entrenen per fer-ho
03:49
actuallyen realitat, you can do it.
83
217771
1249
realment pots fer-ho.
03:51
There are humansels éssers humans around the worldmón
who stayquedar-se orientedorientat really well.
84
219044
3040
Hi ha persones al món que
s'orienten molt bé.
03:54
And just to get us in agreementacord
85
222108
2128
I només per posar-nos d'acord
03:56
about how differentdiferent this is
from the way we do it,
86
224260
2595
en com és de diferent de la manera
com ho fem,
03:58
I want you all to closea prop
your eyesulls for a secondsegon
87
226879
2764
vull que tothom tanqui els ulls un moment
04:02
and pointpunt southeastsud-est.
88
230887
1353
i senyali el sud-est.
04:04
(LaughterRiure)
89
232264
1710
(Rialles)
04:05
Keep your eyesulls closedtancat. PointPunt.
90
233998
1578
Manteniu-los tancats.
Senyaleu.
04:10
OK, so you can openobert your eyesulls.
91
238095
2017
Ja els podeu obrir.
04:12
I see you guys pointingassenyalant there,
there, there, there, there ...
92
240136
3779
Us veig senyalant cap allà,
allà, allà, allà, allà...
04:16
I don't know whichquin way it is myselfjo mateix --
93
244529
1878
Ni jo sé cap on queda.
04:18
(LaughterRiure)
94
246431
1664
(Rialles)
04:20
You have not been a lot of help.
95
248119
1658
I no heu sigut de gaire ajuda.
04:21
(LaughterRiure)
96
249801
1317
(Rialles)
04:23
So let's just say the accuracyprecisió
in this roomhabitació was not very highalt.
97
251142
2920
Diguem que aquí la precisió
no és gaire alta.
04:26
This is a biggran differencediferència in cognitivecognitiu
abilityhabilitat acrossa través de languagesidiomes, right?
98
254086
3360
Hi ha una gran diferència
d'habilitat cognitiva entre idiomes.
04:29
Where one groupgrup -- very
distinguisheddistingit groupgrup like you guys --
99
257470
3395
En un grup —un de tan eminent
com vosaltres—
04:32
doesn't know whichquin way is whichquin,
100
260889
1563
no sabeu la direcció,
04:34
but in anotherun altre groupgrup,
101
262476
1336
però en un altre grup,
04:35
I could askpreguntar a five-year-oldcinc anys d'edat
and they would know.
102
263836
2290
podria preguntar a un nen de 5 anys
i ho sabria.
04:38
(LaughterRiure)
103
266150
1084
(Rialles)
04:39
There are alsotambé really biggran differencesdiferències
in how people think about time.
104
267258
3420
També hi ha diferències enormes
en com la gent pensa en el temps.
04:42
So here I have picturesimatges
of my grandfatheravi at differentdiferent agesedats.
105
270702
4017
Aquí tinc fotografies del meu avi
a diferents edats.
04:46
And if I askpreguntar an EnglishAnglès speakerparlant
to organizeorganitzar time,
106
274743
3227
Si demano a un angloparlant
que les ordeni cronològicament,
04:49
they mightpotser layposar it out this way,
107
277994
1485
ho farà d'esquerra a dreta.
04:51
from left to right.
108
279503
1151
Això té a veure amb
la direcció d'escriptura.
04:52
This has to do with writingescrivint directiondirecció.
109
280678
1831
04:54
If you were a speakerparlant of HebrewHebreu or ArabicÀrab,
110
282533
2026
Si fossis parlant d'hebreu o àrab,
04:56
you mightpotser do it going
in the oppositedavant directiondirecció,
111
284583
2290
ho faries en la direcció oposada,
04:58
from right to left.
112
286897
1150
de dreta a esquerra.
Però i els Kuuk Thaayorre,
05:01
But how would the KuukKuuk ThaayorreLa seva,
113
289578
1585
els aborígens que us deia,
com ho farien?
05:03
this AboriginalAborigen groupgrup I just
told you about, do it?
114
291187
2394
Ells no fan servir paraules
com "esquerra" o "dreta".
05:05
They don't use wordsparaules
like "left" and "right."
115
293605
2118
05:07
Let me give you hintpista.
116
295747
1492
Deixeu que us doni una pista.
05:09
When we satassegut people facingenfrontant-se southsud,
117
297263
2551
Quan els asseiem cap al sud,
05:11
they organizedorganitzat time from left to right.
118
299838
1858
ordenen el temps d'esquerra a dreta
05:14
When we satassegut them facingenfrontant-se northnord,
119
302391
2183
Quan els asseiem cap al nord,
05:16
they organizedorganitzat time from right to left.
120
304598
1975
ordenen el temps de dreta a esquerra.
05:19
When we satassegut them facingenfrontant-se eastest,
121
307026
2055
Quan els asseiem cap a l'est,
05:21
time cameva venir towardscap a the bodycos.
122
309105
1740
el temps vé cap al cos.
05:23
What's the patternpatró?
123
311608
1311
Quin és el patró?
05:26
EastEst to westoest, right?
124
314056
1699
De l'est a l'oest, oi?
05:27
So for them, time doesn't actuallyen realitat
get lockedbloquejat on the bodycos at all,
125
315779
3502
Així que, per a ells, el temps
no està en absolut vinculat al cos,
05:31
it getses posa lockedbloquejat on the landscapepaisatge.
126
319305
1540
sinó a l'espai.
05:32
So for me, if I'm facingenfrontant-se this way,
127
320869
1718
Per mi, si em poso així,
05:34
then time goesva this way,
128
322611
1157
el temps va cap aquí,
05:35
and if I'm facingenfrontant-se this way,
then time goesva this way.
129
323792
2473
però si em poso així,
llavors el temps va cap aquí.
05:38
I'm facingenfrontant-se this way, time goesva this way --
130
326289
2000
Si em poso així,
el temps va cap aquí.
05:40
very egocentricegocèntrica of me to have
the directiondirecció of time chasepersecució me around
131
328313
3967
Molt egocèntric per part meva
que la direcció del temps
em segueixi cada cop que em giro.
05:44
everycada time I turngirar my bodycos.
132
332304
1640
05:46
For the KuukKuuk ThaayorreLa seva,
time is lockedbloquejat on the landscapepaisatge.
133
334598
2647
Pels Kuuk Thaayorre,
el temps està vinculat a l'espai.
05:49
It's a dramaticallydramàticament differentdiferent way
of thinkingpensant about time.
134
337269
2819
És una manera molt diferent
de concebre'l.
05:52
Here'sAquí és anotherun altre really smartintel·ligent humanhumà tricktruc.
135
340112
1911
Aquí tenim un altre truc enginyós.
05:54
SupposeSuposem que I askpreguntar you
how manymolts penguinspingüins are there.
136
342047
2213
Suposem que et pregunto
quants pinguins hi ha.
05:56
Well, I betaposta I know how you'dho faria solveresoldre
that problemproblema if you solvedresolt it.
137
344958
3154
Apostaria que sé com resoldries
aquest problema.
06:00
You wentva anar, "One, two, threetres,
fourquatre, fivecinc, sixsis, sevende set, eightvuit."
138
348136
2827
Començaries "Un, dos, tres,
quatre, cinc, sis, set, vuit."
06:02
You countedexplicat them.
139
350987
1164
Els has contat anomenant-los
06:04
You namednomenat eachcadascun one with a numbernúmero,
140
352175
1609
un per un amb un número,
i l'últim número que has dit
era el número de pingüins.
06:05
and the last numbernúmero you said
was the numbernúmero of penguinspingüins.
141
353808
2636
06:08
This is a little tricktruc
that you're taughtensenyat to use as kidsnens.
142
356468
2862
Un petit truc que ens han ensenyat
des de petits.
06:11
You learnaprendre the numbernúmero listllista
and you learnaprendre how to applyaplicar it.
143
359354
3051
Aprenem la llista de números
i a aplicar-la.
06:14
A little linguisticlingüístic tricktruc.
144
362787
1446
Un petit truc lingüístic.
06:16
Well, some languagesidiomes don't do this,
145
364804
1677
Doncs bé, alguns idiomes no ho fan,
06:18
because some languagesidiomes
don't have exactexacte numbernúmero wordsparaules.
146
366505
3149
perquè en alguns idiomes
no hi ha paraules pels números exactes.
06:22
They're languagesidiomes that don't have
a wordparaula like "sevende set"
147
370039
2897
No tenen una paraula com "set"
06:24
or a wordparaula like "eightvuit."
148
372960
1401
o una paraula com "vuit".
06:27
In factfet, people who speakparlar
these languagesidiomes don't countcomptar,
149
375033
2658
De fet, els que parlen aquests idiomes
no conten,
06:29
and they have troubleproblemes
keepingmanteniment trackseguiment of exactexacte quantitiesquantitats.
150
377715
2997
i tenen problemes per fer servir
quantitats exactes.
06:32
So, for exampleexemple, if I askpreguntar you
to matchpartit this numbernúmero of penguinspingüins
151
380736
3929
Així, per exemple, si et demano
que relacionis aquest nombre de pingüins
06:36
to the samemateix numbernúmero of ducksànecs,
152
384689
2264
amb el mateix nombre d'ànecs,
06:38
you would be ablecapaç to do that by countingcomptant.
153
386977
2144
series capaç de fer-ho contant.
06:41
But folksgent who don't have
that linguisticlingüístic traittret can't do that.
154
389145
3855
Però la gent que no té
aquest truc lingüistic no poden fer-ho.
06:47
LanguagesLlengües alsotambé differdifereixen in how
they dividedividir up the colorcolor spectrumespectre --
155
395653
3154
Els idiomes també difereixen
en com dividir l'espectre de colors,
06:50
the visualvisual worldmón.
156
398831
1150
el mòn visual.
06:52
Some languagesidiomes have
lots of wordsparaules for colorscolors,
157
400348
2152
Alguns idiomes tenen molts colors,
06:54
some have only a coupleparella wordsparaules,
"lightllum" and "darkfosc."
158
402524
2364
d'altres un parell de paraules,
"clar" i "fosc"
06:56
And languagesidiomes differdifereixen in where they put
boundarieslímits betweenentre colorscolors.
159
404912
3623
I els idiomes també difereixen en
on posar fronteres entre colors.
07:00
So, for exampleexemple, in EnglishAnglès,
there's a worldmón for blueblau
160
408559
3215
Així, per exemple, en anglès,
hi ha una paraula per a blau
07:03
that coverscobertes all of the colorscolors
that you can see on the screenpantalla,
161
411798
3135
que cobreix tots els colors que
es poden veure projectats,
07:06
but in RussianRus, there isn't a singlesolter wordparaula.
162
414957
2006
però en rus, no hi ha una sola paraula.
07:08
InsteadEn canvi, RussianRus speakersaltaveus
have to differentiatediferenciar
163
416987
2206
En comptes, els russoparlants diferencien
07:11
betweenentre lightllum blueblau, "goluboygoluboy,"
164
419217
1471
entre blau clar, "goluboy",
07:12
and darkfosc blueblau, "siniymolt més."
165
420712
1576
i blau fosc, "siniy".
07:15
So RussiansRussos have this lifetimetota una vida
of experienceexperiència of, in languagellenguatge,
166
423138
3983
Així els russos tenen l'experiència
de tota una vida per, lingüísticament
07:19
distinguishingdistingint these two colorscolors.
167
427145
1869
distingir aquests dos colors.
07:21
When we testprova people'spersones abilityhabilitat
to perceptuallyperceptivament discriminatediscriminar these colorscolors,
168
429038
3963
Quan posem a prova les habilitats
per discriminar entre colors
07:25
what we find is that
RussianRus speakersaltaveus are fastermés ràpid
169
433025
2521
resulta que els russoparlants
són més ràpids
a travessar aquest llindar lingüístic.
07:27
acrossa través de this linguisticlingüístic boundarylímit.
170
435570
1558
07:29
They're fastermés ràpid to be ablecapaç
to tell the differencediferència
171
437152
2282
Són més ràpids en diferenciar
entre blau clar i blau fosc.
07:31
betweenentre a lightllum and darkfosc blueblau.
172
439458
1458
07:33
And when you look at people'spersones brainscervells
as they're looking at colorscolors --
173
441299
3264
I quan mirem el cervell
dels que estan observant colors
07:36
say you have colorscolors shiftingcanviant slowlylentament
from lightllum to darkfosc blueblau --
174
444587
3335
— posem per cas un blau clar
que s'enfosqueix lentament —
07:40
the brainscervells of people who use
differentdiferent wordsparaules for lightllum and darkfosc blueblau
175
448798
4452
al cervell dels que fan servir diferents
paraules per blau clar i blau fosc
07:45
will give a surprisedsorprès reactionreacció
as the colorscolors shiftcanvi from lightllum to darkfosc,
176
453274
3510
hi haurà una reacció de sorpresa
quan el color passa de clar a fosc,
07:48
as if, "OohOoo, something
has categoricallyCategòricament changedha canviat,"
177
456808
3182
com "Oo, alguna cosa
ha canviat de categoria"
mentre que al cervell
d'un angloparlant, per exemple,
07:52
whereasmentre que the brainscervells
of EnglishAnglès speakersaltaveus, for exampleexemple,
178
460014
2446
07:54
that don't make
this categoricalcategòric distinctiondistinció,
179
462484
2140
que no fa aquesta distinció,
no hi ha la mateixa sorpresa,
07:56
don't give that surprisesorpresa,
180
464648
1196
07:57
because nothing is categoricallyCategòricament changingcanviant.
181
465868
2083
perquè res està canviant de categoria.
Els idiomes tenen tot tipus
de peculiaritats estructurals.
08:02
LanguagesLlengües have all kindstipus
of structuralestructural quirksPeculiaritats.
182
470054
2504
08:04
This is one of my favoritesfavorits.
183
472582
1337
Aquesta és de les meves preferides:
08:05
Lots of languagesidiomes have grammaticalgramàtica gendergènere;
184
473943
2432
molts idiomes tenen gènere gramatical;
08:08
everycada nounsubstantiu getses posa assignedassignat a gendergènere,
oftensovint masculinemasculí or femininefemení.
185
476399
4630
a cada nom li assignem un gènere,
normalment masculí o femení.
08:13
And these gendersgèneres differdifereixen acrossa través de languagesidiomes.
186
481053
2057
I el gènere canvia d'un idioma a l'altre.
08:15
So, for exampleexemple, the sunsol is femininefemení
in GermanAlemany but masculinemasculí in SpanishCastellà,
187
483134
4541
Per exemple, el sol és femení en alemany
però masculí en castellà.
08:19
and the moonlluna, the reverseinvers.
188
487699
1348
i la lluna, al revès.
08:21
Could this actuallyen realitat have any
consequenceconseqüència for how people think?
189
489634
3462
Podria ser que això tingui conseqüències
en com pensem les persones?
08:25
Do GermanAlemany speakersaltaveus think of the sunsol
as somehowd'alguna manera more female-likefemella-com,
190
493120
3994
Pensen els alemanys en el sol
com una figura més femenina
08:29
and the moonlluna somehowd'alguna manera more male-likemascle-com?
191
497138
1906
i la lluna com més masculina?
08:31
ActuallyEn realitat, it turnsgirs out that's the casecas.
192
499767
1906
De fet, resulta que és així.
08:33
So if you askpreguntar GermanAlemany and SpanishCastellà speakersaltaveus
to, say, describedescriure a bridgepont,
193
501697
5423
Si demanes a parlants d'alemany i castellà
que descriguin un pont,
08:39
like the one here --
194
507144
1436
com aquest d'aquí
08:40
"bridgepont" happenspassa to be grammaticallygramaticalment
femininefemení in GermanAlemany,
195
508604
3349
— "pont" resulta ser gramaticalment
femení en alemany
08:43
grammaticallygramaticalment masculinemasculí in SpanishCastellà --
196
511977
2156
i masculí en castellà —
08:46
GermanAlemany speakersaltaveus are more likelyprobablement
to say bridgesponts are "beautifulbonic," "elegantelegant"
197
514157
4318
els que parlen alemany són més propensos
a considerar els ponts bonics o elegants
08:50
and stereotypicallytípicament femininefemení wordsparaules.
198
518499
2127
paraules estereotípicament femenines.
08:52
WhereasMentre que SpanishCastellà speakersaltaveus
will be more likelyprobablement to say
199
520650
2509
I els que parlen castellà
són més propensos a dir
08:55
they're "strongfort" or "long,"
200
523183
1546
que són sòlids o llargs,
08:56
these masculinemasculí wordsparaules.
201
524753
1386
paraules masculines.
09:00
(LaughterRiure)
202
528849
1680
(Rialles)
09:03
LanguagesLlengües alsotambé differdifereixen in how
they describedescriure eventsesdeveniments, right?
203
531396
4122
Els idiomes també difereixen
en com descriure els fets.
09:08
You take an eventesdeveniment like this, an accidentaccident.
204
536060
2346
Per exemple, en un accident com aquest,
09:10
In EnglishAnglès, it's fine to say,
"He brokees va trencar the vasegerro."
205
538430
2788
en anglès diem "Ell va trencar el gerro".
09:13
In a languagellenguatge like SpanishCastellà,
206
541869
2544
En un idioma com el castellà
09:16
you mightpotser be more likelyprobablement
to say, "The vasegerro brokees va trencar,"
207
544437
2847
és més comú dir que "es va trencar" o
09:19
or, "The vasegerro brokees va trencar itselfella mateixa."
208
547308
1561
"el gerro es va trencar".
09:21
If it's an accidentaccident, you wouldn'tno ho faria say
that someonealgú did it.
209
549332
3222
Si és un accident,
no diríeu que algú ho ha fet.
09:24
In EnglishAnglès, quitebastant weirdlyestranyament,
we can even say things like,
210
552578
3406
En anglès, estranyament
podem dir coses com:
09:28
"I brokees va trencar my armbraç."
211
556008
1247
"Vaig trencar el meu braç."
09:29
Now, in lots of languagesidiomes,
212
557953
1834
En molts idiomes,
09:31
you couldn'tno podia use that constructionconstrucció
unlessa menys que you are a lunaticboig
213
559811
3171
no es fa servir aquesta construcció
a no ser que siguis boig
09:35
and you wentva anar out
looking to breaktrencar your armbraç --
214
563006
2129
i et vulguis trencar el braç,
09:37
(LaughterRiure)
215
565159
1002
(Rialles)
09:38
and you succeededva tenir èxit.
216
566185
1151
i ho hagis aconseguit.
09:39
If it was an accidentaccident,
you would use a differentdiferent constructionconstrucció.
217
567360
3264
Si és un accident,
fas servir una construcció diferent.
09:42
Now, this has consequencesconseqüències.
218
570648
1805
Això té conseqüències.
09:44
So, people who speakparlar differentdiferent languagesidiomes
will paypagar attentionatenció to differentdiferent things,
219
572477
4188
Persones que parlen idiomes diferents,
pararan atenció a coses diferents
09:48
dependingdepenent on what theirels seus languagellenguatge
usuallygeneralment requiresrequereix them to do.
220
576689
3406
depenent del que cada idioma requereixi.
09:52
So we showespectacle the samemateix accidentaccident
to EnglishAnglès speakersaltaveus and SpanishCastellà speakersaltaveus,
221
580119
4172
Per tant, si ensenyem un mateix accident
a angloparlants i castellanoparlants,
09:56
EnglishAnglès speakersaltaveus will rememberrecorda who did it,
222
584315
3285
els angloparlants recordaran qui l'ha fet,
perquè l'anglès fa necessari dir
"Ell ho va fer; ell va trencar el gerro".
10:00
because EnglishAnglès requiresrequereix you
to say, "He did it; he brokees va trencar the vasegerro."
223
588525
3414
10:03
WhereasMentre que SpanishCastellà speakersaltaveus mightpotser be
lessmenys likelyprobablement to rememberrecorda who did it
224
591963
3203
Els castellanoparlants potser
no recordaran tant qui ho ha fet
10:07
if it's an accidentaccident,
225
595190
1151
si és un accident,
10:08
but they're more likelyprobablement to rememberrecorda
that it was an accidentaccident.
226
596365
2829
però recordaran més que és un accident.
10:11
They're more likelyprobablement
to rememberrecorda the intentionintenció.
227
599218
2436
Tenen més tendència
a recordar la intenció.
10:13
So, two people watch the samemateix eventesdeveniment,
228
601678
3083
Així doncs, dues persones que veuen
el mateix fet,
10:16
witnesstestimoni the samemateix crimecrim,
229
604785
2081
i poden ser testimonis d'un mateix crim,
10:18
but endfinal up rememberingrecordant
differentdiferent things about that eventesdeveniment.
230
606890
3046
acaben recordant el que ha passat
de manera diferent.
10:22
This has implicationsimplicacions, of coursecurs,
for eyewitnesstestimoni presencial testimonytestimoniatge.
231
610564
3259
Això té implicacions pels
testimonis oculars
10:26
It alsotambé has implicationsimplicacions
for blameculpa and punishmentcàstig.
232
614590
2362
i també per a la culpa i el càstig.
10:28
So if you take EnglishAnglès speakersaltaveus
233
616976
1807
Si agafes angloparlants
10:30
and I just showespectacle you
someonealgú breakingtrencament a vasegerro,
234
618807
2164
-i acabes d'ensenyar algú
trencant un gerro-
10:32
and I say, "He brokees va trencar the vasegerro,"
as opposedoposat to "The vasegerro brokees va trencar,"
235
620995
3855
i dic "Ell va trencar el gerro"
en comptes de "El gerro es va trencar",
10:37
even thoughperò you can witnesstestimoni it yourselftu mateix,
236
625504
1913
tot i que en sou testimonis,
10:39
you can watch the videovideo,
237
627441
1268
podeu veure el vídeo,
10:40
you can watch the crimecrim againsten contra the vasegerro,
238
628733
2162
i el crim contra el gerro,
vosaltres imposareu un càstig més sever,
10:44
you will punishcastigar someonealgú more,
239
632157
1767
10:45
you will blameculpa someonealgú more
if I just said, "He brokees va trencar it,"
240
633948
2853
i ho condemnareu més si us he dit
"Ell el va trencar"
10:48
as opposedoposat to, "It brokees va trencar."
241
636825
1493
en comptes de "S'ha trencat".
10:50
The languagellenguatge guidesguies
our reasoningraonament about eventsesdeveniments.
242
638931
3323
L'idioma guia el nostre raonament
sobre els fets.
10:55
Now, I've givendonat you a fewpocs examplesexemples
243
643996
2886
Us he donat alguns exemples
10:58
of how languagellenguatge can profoundlyprofundament
shapeforma the way we think,
244
646906
3727
de fins a quin punt l'idioma pot modelar
la manera com pensem
11:02
and it does so in a varietyvarietat of waysmaneres.
245
650657
2175
i ho fa de moltes i diverses maneres.
11:04
So languagellenguatge can have biggran effectsefectes,
246
652856
1931
L'idioma pot tenir un impacte important,
11:06
like we saw with spaceespai and time,
247
654811
1742
com hem vist amb l'espai i el temps,
11:08
where people can layposar out spaceespai and time
248
656577
1906
sobre com els administrem i ordenem
11:10
in completelycompletament differentdiferent
coordinateCoordenades framesmarcs from eachcadascun other.
249
658507
3241
amb marcs de coordenades
absolutament diferents.
11:14
LanguageLlengua can alsotambé have
really deepprofund effectsefectes --
250
662781
2234
L'idioma pot així també
tenir un efecte profund,
11:17
that's what we saw
with the casecas of numbernúmero.
251
665039
2184
com hem vist amb els nombres.
11:19
HavingDesprés d'haver countcomptar wordsparaules in your languagellenguatge,
252
667572
2043
Tenir mots per comptar en el teu idioma
11:21
havingtenint numbernúmero wordsparaules,
253
669639
1220
i paraules pels nombres
11:22
openss'obre up the wholetot worldmón of mathematicsmatemàtiques.
254
670883
2561
ens dona accés a tot
un món de matemàtiques.
11:25
Of coursecurs, if you don't countcomptar,
you can't do algebraàlgebra,
255
673468
2503
Obviament, si no comptes,
no pots fer àlgebra,
11:27
you can't do any of the things
256
675995
1564
ni pots fer tot allò
11:29
that would be requiredobligatori
to buildconstruir a roomhabitació like this
257
677583
2743
que seria necessari per construir
un espai com aquest
11:32
or make this broadcastdifusió, right?
258
680350
2004
o fer aquesta transmissió, ¿oi?
11:34
This little tricktruc of numbernúmero wordsparaules
givesdóna you a steppingtrepitjar stonepedra
259
682836
2863
Tenir mots per als nombres
representa el primer esglaó
11:37
into a wholetot cognitivecognitiu realmreialme.
260
685723
1481
a tot un nou reialme cognitiu.
11:40
LanguageLlengua can alsotambé have
really earlyaviat effectsefectes,
261
688420
2295
L'idioma també pot tenir efectes precoços,
11:42
what we saw in the casecas of colorcolor.
262
690739
2870
com hem vist amb el color:
11:46
These are really simplesenzill,
basicbàsic, perceptualperceptiu decisionsdecisions.
263
694205
2494
decisions perceptuals,
simples i bàsiques.
11:48
We make thousandsmilers of them all the time,
264
696723
2360
En fem milers alhora
11:51
and yetencara, languagellenguatge is gettingaconseguint in there
265
699107
1817
i, tot i així, l'idioma hi intervé
11:52
and fussingqueixar-se even with these tinypetit little
perceptualperceptiu decisionsdecisions that we make.
266
700948
4331
i influeix en aquestes petites decisions
perceptuals que prenem,
11:58
LanguageLlengua can have really broadampli effectsefectes.
267
706787
1859
L'idioma pot tenir efectes molt amplis.
12:00
So the casecas of grammaticalgramàtica gendergènere
maypot be a little sillytonto,
268
708670
3228
El cas del gènere gramatical
pot ser absurd
12:03
but at the samemateix time,
grammaticalgramàtica gendergènere appliess'aplica to all nounsNoms.
269
711922
3833
però també és quelcom
que s'aplica a tots els substantius.
12:08
That meanssignifica languagellenguatge can shapeforma
how you're thinkingpensant
270
716061
2289
Això significa que l'idioma pot
modelar com penses
12:10
about anything that can be
namednomenat by a nounsubstantiu.
271
718374
2887
sobre qualsevol cosa que pugui
ser anomenada.
12:14
That's a lot of stuffcoses.
272
722185
1329
I en són un munt.
12:16
And finallyfinalment, I gaveva donar you an exampleexemple
of how languagellenguatge can shapeforma things
273
724449
3257
Per últim, us he donat un exemple de
com l'idioma pot modelar coses
12:19
that have personalpersonal weightpes to us --
274
727730
1636
amb una càrrega emocional
12:21
ideasidees like blameculpa and punishmentcàstig
or eyewitnesstestimoni presencial memorymemòria.
275
729390
2576
com la culpa, el càstig,
o el record d'un testimoni.
Són aspectes importants en
la nostra vida quotidiana.
12:23
These are importantimportant things
in our dailydiàriament livesvides.
276
731990
2164
La bellesa de la diversitat lingüística és
12:28
Now, the beautybellesa of linguisticlingüístic diversitydiversitat
is that it revealsrevela to us
277
736153
5001
que ens desvela l'enginy i la flexibilitat
12:33
just how ingeniousenginyós and how flexibleflexible
the humanhumà mindment is.
278
741178
3947
que pot tenir la ment humana.
12:37
HumanHumà mindsments have inventedinventat
not one cognitivecognitiu universeunivers, but 7,000 --
279
745775
4531
Hem inventat no pas un univers cognitiu,
sinó 7000.
12:42
there are 7,000 languagesidiomes
spokenparlat around the worldmón.
280
750330
2358
Es parlen 7000 idiomes
arreu del món.
12:46
And we can createcrear manymolts more --
281
754010
1677
I en podem crear molts més.
12:47
languagesidiomes, of coursecurs, are livingvivent things,
282
755711
3083
Els idiomes són entitats vives,
12:50
things that we can honeperfeccionar
and changecanviar to suitvestit our needsnecessitats.
283
758818
3766
que podem polir i adaptar
a les nostres necessitats.
12:55
The tragictràgic thing is that we're losingperdent
so much of this linguisticlingüístic diversitydiversitat
284
763786
3483
La tragèdia és que estiguem perdent
tanta d'aquesta diversitat lingüística
12:59
all the time.
285
767293
1151
constantment.
13:00
We're losingperdent about one languagellenguatge a weeksetmana,
286
768468
1892
Es perd prop d'un idioma a la setmana,
13:02
and by some estimatesestimacions,
287
770384
1466
i segons algunes estimacions,
13:03
halfla meitat of the world'smón languagesidiomes
will be gones'ha anat in the nextPròxim hundredcent yearsanys.
288
771874
3267
la meitat dels idiomes del món
desapareixeran en els pròxims 100 anys.
Encara pitjor és que ara mateix
13:07
And the even worsepitjor newsnotícies is that right now,
289
775966
2822
13:10
almostgairebé everything we know about
the humanhumà mindment and humanhumà braincervell
290
778812
3708
gairebé tot el que coneixem de
la ment humana i el cervell
13:14
is basedbasat on studiesestudis of usuallygeneralment AmericanNord-americà
English-speakingParla anglès undergraduatesestudiants de grau
291
782544
5028
està basat en l'estudi
d'universitaris americans i angloparlants.
13:19
at universitiesuniversitats.
292
787596
1324
13:22
That excludesExclou almostgairebé all humansels éssers humans. Right?
293
790742
3533
Això exclou a gairebé tots
els éssers humans, ¿oi?
13:26
So what we know about the humanhumà mindment
is actuallyen realitat incrediblyincreïblement narrowestreta and biasedtendenciat,
294
794299
4971
El que se sap de la ment humana
és poc i subjectiu.
13:31
and our scienceciència has to do better.
295
799294
3236
i la nostra ciència ho ha de fer millor.
13:37
I want to leavesortir you
with this finalfinal thought.
296
805987
2259
I us vull deixar amb aquesta darrera idea.
Hem vist que al parlar idiomes diferents
13:40
I've told you about how speakersaltaveus
of differentdiferent languagesidiomes think differentlyde manera diferent,
297
808270
3513
pensem de manera diferent.
Però no es tracta
de com pensen els altres,
13:43
but of coursecurs, that's not about
how people elsewhereen una altra part think.
298
811807
3284
13:47
It's about how you think.
299
815115
1419
es tracta de com pensem nosaltres.
13:48
It's how the languagellenguatge that you speakparlar
shapesformes the way that you think.
300
816558
3606
Es tracta de com el nostre propi idioma
modela la manera com pensem.
13:53
And that givesdóna you the opportunityoportunitat to askpreguntar,
301
821070
2576
I com això dóna peu a preguntar-nos:
13:55
"Why do I think the way that I do?"
302
823670
2071
"Per què penso com penso?"
13:57
"How could I think differentlyde manera diferent?"
303
825765
1596
"Com podria pensar diferent?"
13:59
And alsotambé,
304
827908
1365
I també:
14:01
"What thoughtspensaments do I wishdesitjar to createcrear?"
305
829297
1727
"Quins pensaments vull crear?"
14:03
Thank you very much.
306
831842
1159
Moltíssimes gràcies.
14:05
(ApplauseAplaudiments)
307
833025
2756
(Aplaudiments)
Translated by Elisabet Delgado Mas
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lera Boroditsky - Cognitive scientist
Lera Boroditsky is trying to figure out how humans get so smart.

Why you should listen

Lera Boroditsky is an associate professor of cognitive science at University of California San Diego and editor in chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world and language (or how humans get so smart).

Boroditsky has been named one of 25 visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast and was proud of herself about it all day.

More profile about the speaker
Lera Boroditsky | Speaker | TED.com